Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA zdnia24wrzenia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza Napodstawieart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1591,z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr214,poz.

1806,z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,Nr167,poz. 1759,z2005r.Nr172,poz.1441,Nr175,poz.1457,z2006r.Nr17,poz.128,Nr146,poz.1055,Nr181,poz. 1337,z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218,z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,poz. 1458,z2009r.Nr52,poz.420),art.13ust.1iust.2ustawyzdnia25padziernika1991r.oorganizowaniu iprowadzeniudziaalnocikulturalnej(Dz.U.z2001r.Nr13,poz.123,z2002r.Nr41,poz.364,z2003r.Nr96, poz.874,Nr162,poz.1568,Nr213,poz.2081,z2004r.Nr11,poz.96,Nr261,poz.2598,z2005r.Nr131, poz.1091,Nr132,poz.1111,z2006r.Nr227,poz.1658,z2009r.Nr62,poz.504),art.6ust.1iust.2ustawy zdnia21listopada1996rokuomuzeach(Dz.U.z1997r.Nr5,poz.24,z1998r.Nr106,poz.668,z2002r.Nr 113,poz.984,z2003r.Nr162,poz.1568,z2005r.Nr64,poz.565,z2007r.Nr136,poz.956),RadaMiasta Zgierza uchwala, co nastpuje: 1.Nadaje siStatut Muzeum Miasta Zgierza, stanowicy zacznik do uchway. 2.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Zgierza. 3.Traci moc uchwaaNrXXIX/307/2001RadyMiastaZgierzazdnia29marca2001rokuwsprawienadania StatutuMuzeumMiastaZgierza(Dz.Urz.WojewdztwadzkiegoNr78,poz.775). 4.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwadzkiegooraznatablicyogosze Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 5.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa dzkiego,zmocobowizujcoddnia1stycznia2010roku.

Przewodniczcy Rady Miasta Zgierza Andrzej Misok

W uzgodnieniu: MinisterKulturyiDziedzictwaNarodowego Zacznik do uchway Nr XXXIX/361/09 Rady Miasta Zgierza Strona 1 / 5 zdnia24wrzenia 2009 roku

ID: IVZON-TEKGA-RMDOA-HILBT-MQBUI. Podpisany.

Andrzej Misok

W uzgodnieniu: MinisterKulturyiDziedzictwaNarodowego Zacznik do uchway Nr XXXIX/361/09 Rady Miasta Zgierza zdnia24wrzenia 2009 roku

STATUT MUZEUM MIASTA ZGIERZA Rozdzia1 POSTANOWIENIAOGLNE 1.Muzeum Miasta Zgierza, zwane dalej "Muzeum", dziaawszczeglnoci na podstawie: 1) ustawyzdnia21listopada1996rokuomuzeach(Dz.U.z1997rokuNr5,poz.24zpn. zm.), 2) ustawyzdnia25padziernika1991rokuoorganizowaniuiprowadzeniudziaalnocikulturalnej(Dz.U.z2001r. Nr13,poz.123zpn. zm.), 3) postanowieniniejszego Statutu. 2.SiedzibMuzeum jest miasto Zgierz, ul. gen. Jana Henryka Dbrowskiego 21. 3.Terenem dziaaniaMuzeumjestmiastoZgierziobszarRzeczypospolitejPolskiej. 4.Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Zgierz. 5.1.OglnynadzrnadMuzeumsprawujeMinisterKulturyiDziedzictwaNarodowego. 2. BezporedninadzrnaddziaalnociMuzeum sprawuje Prezydent Miasta Zgierza. 6.Muzeum jest samorzdowinstytucjkultury wpisando rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz pod numerem3iposiadaosobowoprawn. 7.Muzeum uywa pieczci podunejznazwMuzeumwpenymbrzmieniuiadresemsiedziby. Rozdzia2 CELIZAKRESDZIAANIA MUZEUM 8.W celu spenienia swych zadaMuzeumgromadzi,przechowuje,opracowujeikonserwujeorazudostpnia zbiory spoeczestwuwzakresie:archeologii,etnografiiikulturmiejskich,historii,historiisztukiiszerokopojtychdbr kulturymaterialnejorazprowadzibadanianaukoweidziaalnoedukacyjnwzakresiewymienionychdyscyplin, atakewspdziaawupowszechnianiunauki,sztuki,kulturyzinnymiinstytucjami,organizacjami,stowarzyszeniami opodobnychcelach.Muzeumprowadzidziaalnona rzecz integracji lokalnego rodowiskawduchuposzanowania tradycjiidorobku pokolemieszkacwZgierza. 9.Dla wykonania zadaokrelonychw8Muzeumwszczeglnoci: 1) gromadzizabytkiimateriayikonograficznewzakresiewymienionychdyscyplinpochodzcychzbada, zakupw, przydziaw,darowizn,wymianyidepozytw,
ID: IVZON-TEKGA-RMDOA-HILBT-MQBUI. Podpisany. Strona 2 / 5

2) inwentaryzuje,katalogujeiopracowujezgromadzonezbioryorazmateriayikonograficzneidokumentacyjne, 3) przechowujezgromadzonezabytkiwwarunkachzapewniajcych im pene bezpieczestwoimagazynujeje

9.Dla wykonania zadaokrelonychw8Muzeumwszczeglnoci: 1) gromadzizabytkiimateriayikonograficznewzakresiewymienionychdyscyplinpochodzcychzbada, zakupw, przydziaw,darowizn,wymianyidepozytw, 2) inwentaryzuje,katalogujeiopracowujezgromadzonezbioryorazmateriayikonograficzneidokumentacyjne, 3) przechowujezgromadzonezabytkiwwarunkachzapewniajcych im pene bezpieczestwoimagazynujeje wsposbdostpny dla badanaukowych, 4) zabezpieczaikonserwujezbiory,atakewmiarmoliwoci zabezpiecza stanowiska archeologiczne, 5) organizujeiprowadzibadania,ekspedycjenaukoweorazpracewykopaliskowe, 6) urzdza wystawy stae,czasoweiobjazdowe, 7) prowadzi dziaalnoedukacyjn(odczyty, prelekcje, sympozja, sesje popularno naukowe, konferencje, pokazy iinne), 8) udostpniazbiorydlacelwnaukowychiedukacyjnych, 9) opracowujeipublikujewwydawnictwachwasnychiobcychwynikibadanaukowych oraz katalogi, przewodniki powystawach,atake opracowania popularno naukowezzakresuswejdziaalnoci, 10) zapewnia waciwewarunkizwiedzaniaikorzystaniazezbiorw, 11) gromadzi ksigozbirzzakresudziaalnoci Muzeum, 12) prowadzipraktykidlastudentwwzakresiedziaalnoci statutowej, 13) prowadziwspprackulturalnzmiastamipartnerskimi, 14) prowadzi dziaalnoartystyczniupowszechniakultur, 15) realizujezadaniazzakresutematykiwojskowociwoparciuotradycjtych zagadniena obszarze regionu zgierskiego. Rozdzia3 ORGANY ZARZDZAJCEIDORADCZE 10.1. Dyrektor Muzeum zarzdzaMuzeumireprezentujejenazewntrz. 2. Dyrektor Muzeum moe kierowa dziaalnociMuzeum przy pomocy zastpcy,ktregonajegowniosek powoujeiodwouje Prezydent Miasta Zgierza. 3.PracownikwMuzeumzatrudniaizwalniadyrektorMuzeum,jakrwniewykonuje wobec nich wszystkie czynnocizzakresuprawapracy. 11.1. Powoanie dyrektora Muzeum moe nastpiwdrodzekonkursuogoszonego przez Prezydenta Miasta Zgierza. 2. Powoanie dyrektora Muzeum moe nastpiwdrodzekonkursuogoszonego przez Prezydenta Miasta Zgierza. 12.Do zakresu dziaania dyrektora Muzeum naleywszczeglnoci: a) nadzrnadzbioramiiichewidencjonowaniemoraznadmajtkiem Muzeum, b) kierowanie sprawami Muzeum, c) skadanie owiadczewoliwimieniuMuzeum,wtymzawieranieumw, d) zarzdzanie mieniem Muzeum, e) wydawanieprzepiswwewntrznych,
ID: IVZON-TEKGA-RMDOA-HILBT-MQBUI. Podpisany. Strona 3 / 5

f) kierowanieiredagowaniewydawnictwmuzealnych,

d) zarzdzanie mieniem Muzeum, e) wydawanieprzepiswwewntrznych, f) kierowanieiredagowaniewydawnictwmuzealnych, g) sprawowanieoglnegonadzoruikontrolinadpracownikamiMuzeum, h) przedstawianie waciwyminstytucjomiorganizatorowiplanwrzeczowychifinansowych,sprawozdaoraz wnioskwinwestycyjnych. 13.1. Przy Muzeum dziaaRadaMuzeumwliczbie6osb. 2. CzonkwRadyMuzeumpowoujeiodwouje Prezydent Miasta Zgierza. 3. Rada Muzeum dziaawzakresieokrelonymwart.11ustawyomuzeach. 14.W skad Muzeum wchodz: 1) DziaArcheologiczny, 2) DziaEtnograficznyiKulturMiejskich, 3) DziaHistoryczny, 4) DziaNumizmatyczny, 5) DziaSztuki, 6) Archiwum Zakadowe, 7) Biuro Obsugi Muzeum, 8) Stanowisko GwnegoInwentaryzatoraZbiorw, 9) Stanowisko GwnegoKsigowego. 15.Szczegow organizacj wewntrzn Muzeum oraz zakres dziaaniaposzczeglnychkomrek organizacyjnychisamodzielnychstanowiskpracyokrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasigniciu opinii Prezydenta Miasta Zgierza oraz organizacji zwizkowychistowarzyszedziaajcychwMuzeum. Rozdzia4 GOSPODARKA FINANSOWA 16.Majtek Muzeum moe by wykorzystywanyjedyniedocelwzwizanychzwykonywaniemzada statutowych przez Muzeum. 17.Muzeum prowadzi samodzielngospodarkfinansowna zasadach okrelonychwustawieoorganizowaniu iprowadzeniudziaalnoci kulturalnej. 18.DziaalnoMuzeum jest finansowana z: 1) dotacjizbudetu miasta Zgierza, 2) dochodwwasnych,wtymznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych, 3) rodkwotrzymywanychodosbprawnychifizycznych, 4) rodkwzinnychrde. 19.1. Muzeum prowadzi dziaalnofinansow wramachposiadanychrodkw,kierujc sizasadami efektywnoci ich wykorzystania. 2. Podstaw gospodarki finansowej Muzeum ID: IVZON-TEKGA-RMDOA-HILBT-MQBUI. Podpisany.jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora Strona 4 / 5 zzachowaniemwysokoci dotacji organizatora. 3. Muzeum moe prowadzi, jako dodatkow, dziaalnogospodarczwzakresiezbienymzjegodziaalnoci statutow, arodkiuzyskaneztejdziaalnoci mogbywykorzystywanewcelufinansowaniadziaalnoci okrelonej

19.1. Muzeum prowadzi dziaalnofinansow wramachposiadanychrodkw,kierujc sizasadami efektywnoci ich wykorzystania. 2. Podstaw gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum zzachowaniemwysokoci dotacji organizatora. 3. Muzeum moe prowadzi, jako dodatkow, dziaalnogospodarczwzakresiezbienymzjegodziaalnoci statutow, arodkiuzyskaneztejdziaalnoci mogbywykorzystywanewcelufinansowaniadziaalnoci okrelonej w9. 4. Do skadania owiadczewimieniuMuzeumwzakresiejegoprawiobowizkwmajtkowych wymagane jest wspdziaaniedyrektoraMuzeumigwnegoksigowegolubdwchosbupowanionych przez dyrektora Muzeum. Rozdzia5 POSTANOWIENIA KOCOWE 20.1. Przeksztacenia, podziau, poczenia lub likwidacji Muzeum moe dokonaRada Miasta Zgierza na warunkachiwtrybieprzewidzianymwobowizujcych przepisach. 2.WszelkiezmianywStatuciemogbydokonywanewtrybiewaciwym dla jego nadania.

ID: IVZON-TEKGA-RMDOA-HILBT-MQBUI. Podpisany.

Strona 5 / 5