Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR L/295/09 RADYMIEJSKIEJWUNIEJOWIE zdnia5listopada2009r. wsprawiezasaditrybuprzeprowadzaniakonsultacjizmieszkacamiGminyUniejw Napodstawieart.5austawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(j.t.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591ze zmianami:Dz.U.z2002r.Nr23,poz.220Dz.U.z2002r.Nr62,poz.558Dz.U.z2002r.Nr113,poz.984Dz.U.z2002r. Nr153,poz.1271Dz.U.z2002r.Nr214,poz.1806Dz.U.z2003r.Nr80,poz.717Dz.U.z2003r.Nr162,poz.1568 Dz.U.z2004r.Nr102,poz.1055Dz.U.z2004r.Nr116,poz.1203Dz.U.z2004r.Nr167,poz.1759Dz.U.z2005r.Nr 172,poz.1441Dz.U.z2005r.Nr175,poz.1457Dz.U.z2006r.Nr17,poz.128Dz.U.z2006r.Nr181,poz.1337Dz.U. z2007r.Nr48,poz.327Dz.U.z2007r.Nr138,poz.974Dz.U.z2007r.Nr173,poz.1218Dz.U.z2008r.Nr180poz. 1111Dz.U.z2008r.Nr223,poz.1458Dz.U.z2009r.Nr52,poz.420)RadaMiejskawUniejowieuchwalaconastpuje: 1.

Ustala si zasadyitrybprzeprowadzaniakonsultacjizmieszkacamiGminyUniejwwwypadkachprzewidzianych wustawachorazwraziepodjcia uchwaywtejsprawieprzezRadMiejskwUniejowie. 2.Wkonsultacjachzmieszkacami, zwanymi dalej konsultacjami, mieszkacyGminyUniejwwyraajswojopini co do sposobu rozstrzygnicia sprawy wanejdlaGminyUniejw 3.W zalenociodrodzajusprawy,ktrajestprzedmiotemkonsultacjizakresichprzeprowadzaniamoe obejmowa teren caej Gminy, jej czci lub soectwa. 4.1. Konsultacje przeprowadza siwformieorganizowanegoprzezBurmistrzaUniejowazebraniazmieszkacami. 2 . K o n s u l t a c j e p o l e g a j n a z oeniu podpisu na licie zawierajcej informacj ouprawnionychdoudziau wkonsultacjach. 5.1. Burmistrz Uniejowa podaje do publicznej wiadomoci poprzez rozesanie kurend oraz umieszczenie na tablicy ogoszeUrzduMiastawUniejowieiwsoectwachwpostaciobwieszczeniazawiadomieniezawierajce: 1) dokadne okrelenie przedmiotu konsultacji, 2) datigodzinzebrania(wpierwszymidrugimterminie), 3) miejsce odbycia spotkania, 4) okrelenieosbuprawnionychdoudziauwkonsultacji, 5) wymaganequorumdlaodbyciazebraniawpierwszymterminie. 2.Zawiadomieniaozwoaniu zebrania dokonuje siconajmniejna7dniprzedwyznaczonymterminemzebrania. 3. List osbuprawnionychdoudziauwkonsultacjachsporzdza siwjednymegzemplarzunajpniejna7dniprzed wyznaczonym terminem zebrania. 4.Listaosbuprawnionychdoudziauwkonsultacjachudostpniana jest do wglduwsiedzibieUrzdu Miasta wUniejowiewgodzinachjegourzdowania,wterminiedoostatniegodniapoprzedzajcego dziezebrania. 6.1. Konsultacje uwaa si zaodbytewpierwszymterminie,jeeliwzebraniuudziawzio co najmniej 30% uprawnionych mieszkacw. 2.Zebraniewdrugimterminieodbywasi wtymsamymdniu,poupywie 30 minut od wyznaczonego czasu zebrania pierwszego bez wzgldu na liczb. 3.Wprzypadku,gdymieszkacywoglenieprzybdna zebranie uwaa si, e tryb konsultacji zostawyczerpany. 7.ZebranieotwieraiprzewodniczymuBurmistrzUniejowalubwyznaczonyprzezBurmistrzapracowniksamorzdowy. 8.1.Wczasiezebrania: 1) mieszkacy informowani sosprawiebdcejprzedmiotemkonsultacjiimoliwych rozwizaniach sprawy, 2) przeprowadzana zostaje dyskusja, 3) mieszkacy wyraajswojopinipoprzez gosowanie ( za tak, za nie, wstrzymujsilubwinnysposb). 2. Gosowaniejestjawnearozstrzygnicia zapadajzwykwikszocigosw. 3. Kademuzuprawnionychdoudziauwkonsultacjachobecnychnazebraniumieszkacwprzysuguje prawo oddania jednego gosu zajednymzrozwiza. 9.Wceluudzieleniapomocywprzeprowadzeniukonsultacjigosowania mieszkacy obecni na zebraniu mogpowoa trzyosobowkomisj, wskadktrejwchodzitake przedstawiciel Burmistrza Uniejowa. 10.1. Obsugtechnicznzebrania,wtymsporzdzenie protokou zapewni Burmistrz Uniejowa. 2.Zprzebieguzebraniasporzdza si protok, ktrypodpisywanyjestprzezPrzewodniczcegoiczonkwKomisji, oktrejmowaw10,awktrymzawartesinformacjeowynikachprzeprowadzonychkonsultacji,wtymliczbieoddanych goswzaokrelonym rozstrzygniciem sprawy. 3. Do protokou do cza si list obecnych na zebraniu uprawnionych do udziauwkonsultacjach,oktrychmowaw 5ust.2. 11.Wynikikonsultacjiwpostacisporzdzonego protokou podaje sido publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie ich na tablicy ogoszeUrzduMiastawUniejowieiwrejonachobjtych konsultacjami. 12.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiMiastaUniejw. 13.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwadzkiego. ID: SANVD-ENKWF-ZZMRL-AGIDE-MIGKN. Podpisany. Strona 1 / 2 14.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa dzkiego.

ich na tablicy ogoszeUrzduMiastawUniejowieiwrejonachobjtych konsultacjami. 12.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiMiastaUniejw. 13.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwadzkiego. 14.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Rady Janusz Kosmalski

ID: SANVD-ENKWF-ZZMRL-AGIDE-MIGKN. Podpisany.

Strona 2 / 2