Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR LXXXV/1295/2010 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie okrelenia zasad i trybu przyznawania stypendiw sportowych, nagrd i wyrnie dla sportowcw i trenerw za osignite wyniki sportowe oraz dla innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej. Na podstawie art. 31 oraz art. 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 ze zm.) uchwala si co nastuje: 1. Okrela si zasady i tryb przyznawania stypendiw sportowych, nagrd i wyrnie dla sportowcw i trenerw za osignite wysokie wyniki w midzynarodowym wspzawodnictwie sportowym lub krajowym wspzawodnictwie sportowym oraz dla inych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej. 2. Okrela si wzr wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyrnienia, ktry stanowi zacznik do niniejszej uchway. 3. Stypendia sportowe, nagrody i wyrnienia mog otrzyma sportowcy, trenerzy i inne osoby wyrniajce si osigniciami w dziaalnoci sportowej, ktre uzyskay wysokie wyniki sportowe jako reprezentanci gorzowskich stowarzysze kultury fizycznej. 4. Stypendia sportowe, nagrody i wyrnienia mog by przyznawane za osignite wyniki sportowe podczas zawodw rangi: 1) Oglnopolskiej Olimiady Modziey, 2) Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych: junior modszy, junior, modzieowiec, senior. 3) Mistrzostw Europy, 4) Mistrzostw wiata, 5) Paraolimpiady, 6) Uniwesjady, 7) Igrzysk Olimpijskich, 8) innych zawodw rangi midzynarodowej. 5. Stypendia sportowe, nagrody i wyrnienia mog by przyznawane za wyniki osignite w dyscyplinach sportowych ujtych w wykazie dyscyplin i dziedzin sportu, w ktrych mog dziaa polskie zwizki sportowe zgodnie z obowizujcymi przepisami. 6. Stypendia sportowe, nagrody i wyrnienia mog by przynawane na podstawie odpowiedniego wniosku zoonego przez: 1) Stowarzyszenie kultury fizycznej zrzeszajce osob, na ktr skada wniosek, 2) Komisj Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzw Wlkp, 3) Wydzia Kultury Fizycznej Urzdu Miasta. 7. Wniosek, o ktrym mowa w 6 zawiera:

1) dane osobowe kandydata/ki (imi, nazwisko, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, status spoeczno-zawodowy, NIP oraz PESEL,) lub nazw podmiotu i jego adres, a take miejsce przynalenoci do waciwego Urzdu Skarbowego i oddziau NFZ, 2) informacje o uzyskanych wynikach, 3) informacj o posiadanej klasie sportowej w sportach indywidualnych albo o reprezentowanej klasie rozgrywkowej w zespoowych grach sportowych, 4) informacj o zatrudnieniu albo czy kandydat/ka pobiera inne stypendia (poda wysoko i okres pobierania) albo czy otrzymuje inne wiadczenia, 5) owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 8. Za uzyskane wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych oraz zespoowych grach sportowych mog by przyznawane: 1) stypendia sportowe dla sportowcw i trenerw: a) jednorazowe, za wyniki osignite w poszczeglnych okresach procznych danego roku budetowego, b) olimpijskie i paraolimpijskie dla kandydatw mianowanych przez polskie zwizki sportowe do udziau w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimiadzie. 2) nagrody finansowe lub rzeczowe dla sportowcw, trenerw oraz dla innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaanoci sportowej, a take dla klubw sportowych, 3) wyrnienia dla sportowcw, trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dzianoci sportowej w postaci: pucharu, statuetki, medalu, listu gratulacyjnego, grawertonu lub dyplomu. 9. Wypat stypendiw sportowych i nagrd finansowych dla zawodnikw, ktrzy nie ukoczyli 18 lat, dokonuje si do rk ich rodzicw lub opiekunw prawnych. 10. Stypendia sportowe, nagrody i wyrnienia dla sportowcw, trenerw oraz dla innych osb przyznaje Prezydent Miasta Gorzw Wlkp. na wniosek Komisji ds. sportu. 11. Komisj ds. sportu powouje odpowiednim zarzdzeniem Prezydent Miasta. 12. W skad Komisji kadorazowo wchodz: 1) Zastpca Prezydenta Miasta do spraw spoecznych, 2) dwch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzw Wlkp., 3) Dyrektor Wydziau Kultury Fizycznej, 4) pracownik Wydziau Kultury Fizycznej - jako sekretarz Komisji. 13. Prezydent Miasta wstrzymuje lub cofa wypat stypendium sportowego jeeli stypendysta: 1) otrzyma negatywn opini waciwego polskiego zwizku sportowego, 2) utraci prawa czonka klubu sportowego, 3) zosta ukarany kar dysplinarn przez wadze klubu sportowego, ktrego jest czonkiem, 4) jego klasa sportowa utracia wano, 5) zaprzesta uprawiania sportu. 14. Okrela si nastpujce terminy wrczania stypendiw sportowych, nagrd i wyrnie: 1) podczas Gali Sportu,

2) podczas podsumowania wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey za I procze w czerwcu i II procze w grudniu kadego roku, 3) podczas uroczystych spotka i mprez organizowanych z okazji Jubileuszy, 4) za wybitne wyniki sportowe rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw wiata niezwocznie po ich uzyskaniu, 5) w trakcie trwania imprez sportowych. 15. Wysoko przyznawanych stypendiw sportowych i nagrd finansowych kadorazowo uzaleniona bdzie od wielkoci rodkw zabezpieczonych na ten cel w budecie Miasta. 16. Ewidencj przyznanych stypendiw sportowych, nagrd i wyrnie prowadzi Wydzia Kultury Fizycznej w formie: 1) list pac (dla stypendiw sportowych i nagrd finansowych - potwierdzonych przez bank obsugujcy budet Miasta w wydziale, do ktrego naley obsuga kasowa lub bankowa albo powiadczonych bezporednio przez odbierajcych), 2) protokow sporzdzonych z uroczystoci uhonorowania i wrczania nagrd i wyrnie, 3) innych dokumentw umoliwiajcych powiadczenie odbioru przyznanych wyrnie i nagrd. 17. Traci moc uchwaa nr LXXII/1154/2010 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie okrelenia zasad i trybu przyznawania wyrnie, stypendiw sportowych oraz nagrd za osigane wyniki dla sportowcw, trenerw i dziaaczy sportowych reprezentujcych stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 18. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Gorzw Wlkp. 19. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubuskiego.

Przewodniczca Rady Miasta Krystyna Sibiska

Zacznik do Uchway Nr LXXXV/1295/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Wniosek o stypendium, nagrod lub wyrnienie