Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III/11/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r.

Szczegowy sposb konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami lub rad dziaalnoci poytku publicznego projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Postanowienia oglne. 1. Ilekro jest mowa o: 1. ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.); 2. organizacjach pozarzdowych naley przez to rozumie: a) niebdce jednostkami sektora finansw publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, b) niedziaajce w celu osignicia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeeniem art. 3 ust. 4 ustawy; 3. innych podmiotach naley przez to rozumie: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego, b) stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego, c) spdzielnie socjalne, d) spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy o kulturze fizycznej, ktre nie dziaaj w celu osignicia zysku oraz przeznaczaj cao dochodu na realizacj celw statutowych oraz nie przeznaczaj zysku do podziau midzy swoich czonkw, udziaowcw, akcjonariuszy i pracownikw; 4. radzie naley przez to rozumie rad dziaalnoci poytku publicznego, o ktrej mowa w art. 41e ustawy. Zasady przeprowadzania konsultacji 2. Przedmiotem konsultacji s projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i innych podmiotw, w szczeglnoci: 1) programy wsppracy z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami; 2) programy profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych; 3) programy dziaa na rzecz osb niepenosprawnych; 4) strategia rozwoju gminy; 5) strategia rozwizywania problemw spoecznych; 6) uchwaa w sprawie okrelenia warunkw i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. 3. Konsultacje przeprowadza si z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami dziaajcymi na terenie Gminy Deszczno lub rad dziaalnoci poytku publicznego w przypadku jej powoania.

4. Konsultacje przeprowadza si w oparciu o zasady: pomocniczoci, suwerennoci, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci. 5. Konsultacje przeprowadza si przed wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady Gminy Deszczno. 6. Decyzj w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje kadorazowo Wjt Gminy Deszczno okrelajc w szczeglnoci: 1) przedmiot konsultacji; 2) form konsultacji; 3) termin przeprowadzenia konsultacji; 4) podmioty biorce udzia w konsultacjach. 7. 1. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem aktu prawnego podlegajcego konsultacji jest zamieszczana: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Deszczno 2) na stronie internetowej Gminy Deszczno www.deszczno.pl oraz tablicy ogosze Urzdu Gminy Deszczno. 2. Informacja w sprawie przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu prawnego podlegajcego konsultacji moe by przekazywana dodatkowo rwnie w inny sposb. 8. Organizacje pozarzdowe i inne podmioty mog zgasza w wyznaczonym terminie swoje uwagi i opinie na temat konsultowanych projektw aktw prawnych pisemnie: w wersji papierowej opinia winna zawiera wszystkie elementy okrelone we wzorze formularza. Wzr formularza zgoszenia opinii stanowi zacznik nr 2 do niniejszej uchway, za porednictwem poczty elektronicznej wwczas opinia wymaga potwierdzenia tosamoci osoby opiniujcej w sposb okrelony przepisami prawa (np. podpis kwalifikowany, niekwalifikowany podpis elektroniczny lub inny). 9. 1. W przypadku powoania rady dziaalnoci poytku publicznego konsultacje przeprowadza si wycznie z rad. 2. Wjt Gminy Deszczno przedkada radzie projekt aktu prawnego bdcego przedmiotem konsultacji. 3. Rada przedkada pisemn opini w wyznaczonym terminie od dnia dorczenia projektu aktu prawnego. 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 10. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na liczb organizacji pozarzdowych i innych podmiotw biorcych w nich udzia, jeeli zostay przeprowadzone zgodnie z niniejsz uchwa. 11. Wyniki konsultacji nie s wice dla organw Gminy Deszczno. 12. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Wjt Gminy Deszczno sporzdza sprawozdanie. 2. Wjt przedkada sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Gminy Deszczno wraz z projektem aktu prawnego bdcego przedmiotem konsultacji.