Vous êtes sur la page 1sur 8

WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADA REALIZOWANYCH

W DRODZE UMW LUB POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2010
z tego:

KWOTA
Dzia

Rozdzia

gmina

Tre

powi

Plan na dzie
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

10

11

I. D O C H O D Y (dotacje od innych JST)


600 Transport i czno
60004 Lokalny transport zbiorowy
2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

801 Owiata i wychowanie


80104 Przedszkola
2310
80140

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania


zawodowego
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia


85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze
2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

85158 Izby wytrzewie


2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

852 Pomoc spoeczna


85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 1

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

460,713.00

612,064.20

132.9%

96,713.00

216,264.20

223.6%

364,000.00

91,713.00

211,264.20

230.4%

91,713.00

211,264.20

230.4%

0.00

91,713.00

211,264.20

230.4%

91,713.00

211,264.20

230.4%

364,000.00

395,800.00

108.7%

0.00

0.00

364,000.00

395,800.00

108.7%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

100,300.00

84,300.00

84.0%

100,300.00

84,300.00

84.0%

0.00

40,000.00

27,000.00

67.5%

40,000.00

27,000.00

67.5%

0.00

40,000.00

27,000.00

67.5%

40,000.00

27,000.00

67.5%

60,300.00

57,300.00

95.0%

60,300.00

57,300.00

95.0%

60,300.00

57,300.00

95.0%

60,300.00

57,300.00

95.0%

886,010.00

886,098.04

100.0%

30,500.00

30,472.42

99.9%

602,010.00

602,349.22

100.1%

0.00

0.00

602,010.00

602,349.22

100.1%

100,000.00

364,000.00
364,000.00
0.00

0.00

855,510.00
602,010.00
602,010.00

z tego:

KWOTA
Dzia

Rozdzia

Tre

85204 Rodziny zastpcze


2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

85219 Orodki pomocy spoecznej


2330

Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

85295 Pozostaa dziaalno


2330

Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza


85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

RAZEM - DOCHODY BIECE


RAZEM - DOCHODY MAJTKOWE

OGEM DOCHODY

gmina

powi

Plan na dzie
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

Wykonanie

Wskanik
%

10

0.00

0.00

Plan
11

253,500.00

253,276.40

99.9%

253,500.00

253,500.00

253,276.40

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

3,611,523.00

3,693,472.24

102.3%

2,380,513.00

2,439,036.62

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

3,711,523.00

3,793,472.24

102.2%

2,380,513.00

2,439,036.62

102.5%

1,331,010.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

0.00

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

2,153,000.00

2,108,000.00

97.9%

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.0%

460,713.00

460,713.00

100.0%

96,713.00

96,713.00

91,713.00

91,713.00

100.0%

91,713.00

91,713.00

91,713.00

91,713.00

100.0%

91,713.00

91,713.00

364,000.00

364,000.00

100.0%

0.00

0.00

309,392.00

309,392.00

100.0%

309,392.00

47,028.00

47,028.00

100.0%

47,028.00

253,500.00
0.00

0.00

11,500.00

102.5%

1,231,010.00
100,000.00

II. W Y D A T K I (finansowane ze rodkw od innych JST)


600 Transport i czno
60004 Lokalny transport zbiorowy
2650

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

801 Owiata i wychowanie


80104 Przedszkola
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania


80140
zawodowego
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoleczne

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 2

100,000.00

1)

100.0%

364,000.00

100.0%

0.00

100.0%
364,000.00

z tego:

KWOTA
Dzia

Rozdzia

Tre

4120

Skadki na Fundusz Pracy

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


4300

Zakup usug pozostaych

851 Ochrona zdrowia


85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze

gmina

powi

Plan na dzie
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

10

11

7,580.00

7,580.00

100.0%

7,580.00

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

5,000.00

5,000.00

100.0%

97,300.00

84,300.00

86.6%

97,300.00

84,300.00

86.6%

0.00
0.00

40,000.00

27,000.00

67.5%

40,000.00

27,000.00

67.5%

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

4230

Zalup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

4260

Zakup energii

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

4300

Zakup usug pozostaych

10,000.00

6,750.00

67.5%

10,000.00

6,750.00

67.5%

57,300.00

57,300.00

100.0%

57,300.00

57,300.00

100.0%

85158 Izby wytrzewie


4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

852 Pomoc spoeczna


85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

100.0%

4,500.00

4,500.00

100.0%

52,800.00

52,800.00

100.0%

52,800.00

52,800.00

100.0%

886,010.00

550,420.65

62.1%

30,500.00

30,472.42

99.9%

602,010.00

266,671.83

44.3%

0.00

0.00

511,449.00

176,110.83

34.4%

511,449.00

855,510.00
602,010.00

3110

wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

65,000.00

65,000.00

100.0%

65,000.00

4220

Zakup rodkw ywnoci

25,561.00

25,561.00

100.0%

25,561.00

85204 Rodziny zastpcze

253,500.00

253,276.40

99.9%

wiadczenia spoeczne

253,500.00

253,276.40

99.9%

85219 Orodki pomocy spoecznej

20,500.00

20,472.42

12,000.00
1,836.00

3110

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoleczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

85295 Pozostaa dziaalno


3110

wiadczenia spoeczne

854 Edukacyjna opieka wychowawcza


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
85406
w tym poradnie specjalistyczne
4300

Zakup usug pozostaych

RAZEM - WYDATKI BIECE


RAZEM - WYDATKI MAJTKOWE

OGEM WYDATKI
Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 3

0.00

0.00

253,500.00

99.9%

20,500.00

20,472.42

99.9%

12,000.00

100.0%

12,000.00

12,000.00

100.0%

1,808.42

98.5%

1,836.00

1,808.42

98.5%

294.00

294.00

100.0%

294.00

294.00

100.0%

6,370.00

6,370.00

100.0%

6,370.00

6,370.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

10,000.00

10,000.00

100.0%

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

0.00

0.00

11,500.00

253,500.00

11,500.00

3,010.00

26.2%

3,608,523.00

3,206,443.65

88.9%

2,377,513.00

2,319,485.42

100,000.00

100,000.00

100.0%

0.00

0.00

3,708,523.00

3,306,443.65

89.2%

2,377,513.00

2,319,485.42

0.00

0.00

11,500.00

97.6%

1,231,010.00
100,000.00

97.6%

1,331,010.00

z tego:

KWOTA
Dzia

Rozdzia

Tre

gmina

powi

Plan na dzie
31.12.2010 r.

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

Wykonanie

Wskanik
%

Plan

10

11

III. W Y D A T K I (dotacje z budetu dla innych JST)


801 Owiata i wychowanie
80104 Przedszkola
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia


85111 Szpitale oglne
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na zadania biece
2330 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

852 Pomoc spoeczna


85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze
2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na


podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

85204 Rodziny zastpcze


2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na


podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


85333 Powiatowe urzdy pracy
2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na


podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

RAZEM - WYDATKI BIECE


RAZEM - WYDATKI MAJTKOWE

OGEM WYDATKI

14,450.00

14,450.00

100.0%

14,450.00

14,450.00

100.0%

0.00

14,450.00

14,450.00

100.0%

14,450.00

14,450.00

100.0%

0.00

14,450.00

14,450.00

100.0%

14,450.00

14,450.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

0.00

15,000.00

15,000.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

0.00

15,000.00

15,000.00

100.0%

15,000.00

15,000.00

100.0%

1,086,282.00

1,052,401.73

96.9%

0.00

0.00

1,086,282.00

482,320.00

480,765.76

99.7%

0.00

0.00

482,320.00

482,320.00

480,765.76

99.7%

603,962.00

571,635.97

94.6%

603,962.00

571,635.97

94.6%

2,065,000.00

2,031,350.10

98.4%

0.00

0.00

2,065,000.00

2,065,000.00

2,031,350.10

98.4%

0.00

0.00

2,065,000.00

2,065,000.00

2,031,350.10

98.4%

3,180,732.00

3,113,201.83

97.9%

0.00

0.00

3,180,732.00

3,113,201.83

97.9%

482,320.00
0.00

0.00

603,962.00
603,962.00

2,065,000.00

29,450.00

29,450.00

0.00

0.00

29,450.00

29,450.00

1)

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie rwnej otrzymanym dotacjom tj. 211.264,20 z. Rnica wynika z ponadplanowego przekazania dotacji przez inne JST.

2)

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie rwnej otrzymanym dotacjom tj. 395.800,00 z. Rnica wynika z ponadplanowego przekazania dotacji przez inne JST.

3)

Rozliczenia otrzymanych dotacji od innych JST w kwocie 602.349,22 z dokonano zaliczajc dodatkowo inne rodzaje wydatkw zwizanych z utrzymaniem wychowankw w Pogotowiu Opiekuczym.

100.0%

0.00

100.0%

PREZYDENT MIASTA
(-) Janusz Kubicki

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 4

3,151,282.00

3,151,282.00

TABELA nr 11

ZWIZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADA REALIZOWANYCH


ZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2010
powiat
Wykonanie

Wskanik
%

12

13

0.00
0.00

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

395,800.00

108.7%

0.00

395,800.00

108.7%

395,800.00

108.7%

0.00

0.00
0.00

0.00

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 5

855,625.62

100.0%

602,349.22

100.1%

602,349.22

100.1%

powiat
Wskanik
%

Wykonanie
12

13

253,276.40

99.9%

253,276.40

99.9%

0.00

0.00

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

1,254,435.62

101.9%

100,000.00

100.0%

1,354,435.62

101.8%

0.00
0.00

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

100,000.00

100.0%

364,000.00

100.0%

0.00

364,000.00

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 6

2)

100.0%

309,392.00

100.0%

47,028.00

100.0%

powiat
Wskanik
%

Wykonanie
12

13

7,580.00

100.0%

0.00

0.00
0.00

0.00

519,948.23
266,671.83

60.8%
3)

44.3%

176,110.83

34.4%

65,000.00

100.0%

25,561.00

100.0%

253,276.40

99.9%

253,276.40

99.9%

0.00

0.00

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 7

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

3,010.00

26.2%

886,958.23

72.1%

100,000.00

100.0%

986,958.23

74.2%

powiat
Wykonanie

Wskanik
%

12

13

0.00
0.00

0.00
0.00

1,052,401.73

96.9%

480,765.76

99.7%

480,765.76

99.7%

571,635.97

94.6%

571,635.97

94.6%

2,031,350.10

98.4%

2,031,350.10

98.4%

2,031,350.10

98.4%

3,083,751.83

97.9%

0.00

3,083,751.83

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 11 - str. 8

97.9%