Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XXXIII/163/10 RADY GMINY BOJADA zdnia31marca2010r.

w sprawie zmiany opisu granic staychobwodwgosowania utworzonych na terenie Gminy Bojada Napodstawieart.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatwisejmikwwojewdztw(Dz.U.z2003r.nr159,poz.1547zpn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1.Dokonuje si zmiany podziau granic staychobwodwgosowania:Nr2,Nr3utworzonychna terenie Gminy Bojada UchwaNrXXXVI/179/02zdnia26czerwca2002r.wsprawieutworzenia staychobwodwgosowania, zmienionUchwaNr XXIV/117/09 Rady Gminy Bojadazdnia12lutego 2009 r., poprzez: wykreleniezobwodugosowania Nr 2, obejmujcego miejscowoci Klenica, osada Kliniczki, miejscowociSiadczaiwczeniu tej miejscowociwskad obwodu gosowania Nr 3, obejmujcego miejscowoci Becze,przysiekSosnwka. 2.Wykaz staychobwodwgosowania uwzgldniajcyzmiany,oktrychmowaw1,stanowi zacznik do niniejszej uchway. 3.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaLubuskiegoorazpodaniudo publicznej wiadomociwsposbzwyczajowoprzyjty. 4.Uchwaa p o d l e g a n i e z wocznemuprzekazaniuWojewodzieLubuskiemuiKomisarzowi WyborczemuwZielonejGrze. 5.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 6.Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia.

Przewodniczcy Rady Gminy Stefan abiak Zacznik do uchway Nr XXXIII/163/10 Rady Gminy Bojada zdnia31marca2010r. WYKAZ STAYCHOBWODWGOSOWANIA,ICHGRANICEINUMERYORAZSIEDZIBY OBWODOWYCHKOMISJIWYBORCZYCHWGMINIEBOJADA
ID: RRGWD-GDIUD-VIKLZ-AXYZU-KYHTH. Podpisany. Strona 1 / 3

Numer obwodu gosowania

Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Zacznik do uchway Nr XXXIII/163/10 Rady Gminy Bojada zdnia31marca2010r. WYKAZ STAYCHOBWODWGOSOWANIA,ICHGRANICEINUMERYORAZSIEDZIBY OBWODOWYCHKOMISJIWYBORCZYCHWGMINIEBOJADA
Numer obwodu gosowania 1 BOJADA,przysiekKARCZEMKA,osadaWIRWEK,KARTNO,przysiek PLKO,SUSW,MYNKOWO,PRZEWZ,PYRNIK. 2 KLENICA, osada KLINICZKI. Granica obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Gminny Orodek Kultury wBojadach Szkoa Podstawowa wKlenicy 3 BECZE,przysiekSOSNWKA,SIADCZA. Dom Pomocy Spoecznej wBeczu

UZASADNIENIE Uchwa NrXXXVI/179/02zdnia26czerwca2002r.wsprawieutworzeniastaychobwodw gosowania, dokonaa podziaugminyna3stae obwody gosowania, okrelajcichnumeryigranice. Art.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998r. Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw(Dz.U.z2003r.Nr159poz.1547zpn. zm.) stanowi, ipodziagminy na stae obwody gosowaniadokonujeradagminynawniosekwjta. W zwizku ze zmian wpodzialegminynaokrgi wyborcze polegajcy na: likwidacji okrgu Nr 6, obejmujcy miejscowoSiadczaiwczeniugowskad okrgu Nr 1, obejmujcy miejscowoci Becze, przysiekSosnwka,Siadcza,zachodzikoniecznodokonania zmian podziau granic staychobwodw gosowania. Zmiana polega na: wykreleniuzobwodugosowania Nr 2, obejmujcego miejscowoci Klenica, osada Kliniczki miejscowociSiadczaiwczeniu tej miejscowociwskad obwodu gosowania Nr 3, obejmujcego miejscowoci Becze,przysiekSosnwka. Przedmiotowy wniosek powoduje zmian granicy obwodu gosowania (art. 31 cytowanej wczeniej ustawy). Biorc powysze pod uwag, podjcie uchwaywpowyszym zakresie jest zasadne.

WjtGminy Jacek Biliski


ID: RRGWD-GDIUD-VIKLZ-AXYZU-KYHTH. Podpisany. Strona 2 / 3

wBeczu

UZASADNIENIE Uchwa NrXXXVI/179/02zdnia26czerwca2002r.wsprawieutworzeniastaychobwodw gosowania, dokonaa podziaugminyna3stae obwody gosowania, okrelajcichnumeryigranice. Art.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998r. Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw(Dz.U.z2003r.Nr159poz.1547zpn. zm.) stanowi, ipodziagminy na stae obwody gosowaniadokonujeradagminynawniosekwjta. W zwizku ze zmian wpodzialegminynaokrgi wyborcze polegajcy na: likwidacji okrgu Nr 6, obejmujcy miejscowoSiadczaiwczeniugowskad okrgu Nr 1, obejmujcy miejscowoci Becze, przysiekSosnwka,Siadcza,zachodzikoniecznodokonania zmian podziau granic staychobwodw gosowania. Zmiana polega na: wykreleniuzobwodugosowania Nr 2, obejmujcego miejscowoci Klenica, osada Kliniczki miejscowociSiadczaiwczeniu tej miejscowociwskad obwodu gosowania Nr 3, obejmujcego miejscowoci Becze,przysiekSosnwka. Przedmiotowy wniosek powoduje zmian granicy obwodu gosowania (art. 31 cytowanej wczeniej ustawy). Biorc powysze pod uwag, podjcie uchwaywpowyszym zakresie jest zasadne.

WjtGminy Jacek Biliski

ID: RRGWD-GDIUD-VIKLZ-AXYZU-KYHTH. Podpisany.

Strona 3 / 3