Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XLV/22/2010 RADYMIEJSKIEJWZBSZYNKU zdnia29kwietnia2010r. w sprawie zmiany opisu granic staychobwodwgosowania utworzonych na terenie Gminy Zbszynek Napodstawieart.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998r.

Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatw isejmikwwojewdztw(Dz.U.z2003rokuNr159,poz.1547,zezm.),uchwalasico nastpuje: 1 . Dokonuje si zmianyopisugranicobwodwgosowania:Nr1iNr2utworzonychnaterenieGminy Zbszynek, uchwaNrXXXVI/65/2002zdnia20czerwca2002rokuwsprawieutworzeniastaychobwodw gosowania,poprzezdopisanienowychnazwulic.WobwodzieNr1dopisujesi ulice: Akacjow, Czesawa Miosza, Henryka Sienkiewicza, Jana PawaII,OsiedleLiteratw,Platanow, Prymasa Wyszyskiego, w. Piotra iPawaiZauek Kocielny.WobwodzieNr2dopisujesiulice: KolejowiKoszarow. 2.Wykaz staychobwodwgosowania uwzgldniajcyzmiany,oktrychmowaw1,stanowizacznik do niniejszej uchway. 3 . Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaLubuskiegoorazpodaniudo publicznej wiadomociwsposbzwyczajowoprzyjty. 4 . Uchwaa podlega niezwocznemuprzekazaniuWojewodzieLubuskiemuiKomisarzowiWyborczemu wZielonejGrze. 5.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Zbszynka. 6.Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia.

Przewodniczcy Rady Jan Mazur UZASADNIENIE UchwaNrXXXVI/65/2002zdnia20czerwca2002rokuRadaMiejskadokonaa podziaugminyna4stae obwody gosowania okrelajcichnumeryigranice,zgodniezzacznikiem do ww. uchway. Art.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998roku Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw(Dz.U.z2003rokuNr159poz.1547,zezm.)stanowi,ipodziagminy na stae obwody gosowania dokonujeradagminynawniosekwjta,burmistrza,prezydentamiasta. W zwizkuzoddaniemdouytkowanianowychbudynkwmieszkalnychizamieszkaniemwnichwyborcworaz powstaniem nowych ulic, zachodzi koniecznodokonaniazmianopisugranicobwodwgosowaniaNr1iNr2w Zbszynku, polegajcych na dopisaniu nazw nowych ulic, tj. w: Obwodzie Nr 1: Akacjowa, Czesawa Miosza, Henryka Sienkiewicza, Jana PawaII,OsiedleLiteratw, Platanowa, Prymasa Wyszyskiego, w.PiotraiPawaiZauek Kocielny. WObwodzieNr2:KolejowaiKoszarowa. Niniejsza uchwaa ma charakter porzdkowyiniepowodujezmiangranicobwodwgosowania, natomiast uzupenia opisgranicobwodw. Biorc powysze pod uwagpodjcie niniejszej uchwayjestwpeni uzasadnione. ID: NJHFY-DNEXM-HYELO-VOXBL-QQANE.
Strona 1 / 2

Zacznik do Uchway Nr XLV/22/2010

Jan Mazur UZASADNIENIE UchwaNrXXXVI/65/2002zdnia20czerwca2002rokuRadaMiejskadokonaa podziaugminyna4stae obwody gosowania okrelajcichnumeryigranice,zgodniezzacznikiem do ww. uchway. Art.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998roku Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztw(Dz.U.z2003rokuNr159poz.1547,zezm.)stanowi,ipodziagminy na stae obwody gosowania dokonujeradagminynawniosekwjta,burmistrza,prezydentamiasta. W zwizkuzoddaniemdouytkowanianowychbudynkwmieszkalnychizamieszkaniemwnichwyborcworaz powstaniem nowych ulic, zachodzi koniecznodokonaniazmianopisugranicobwodwgosowaniaNr1iNr2w Zbszynku, polegajcych na dopisaniu nazw nowych ulic, tj. w: Obwodzie Nr 1: Akacjowa, Czesawa Miosza, Henryka Sienkiewicza, Jana PawaII,OsiedleLiteratw, Platanowa, Prymasa Wyszyskiego, w.PiotraiPawaiZauek Kocielny. WObwodzieNr2:KolejowaiKoszarowa. Niniejsza uchwaa ma charakter porzdkowyiniepowodujezmiangranicobwodwgosowania, natomiast uzupenia opisgranicobwodw. Biorc powysze pod uwagpodjcie niniejszej uchwayjestwpeni uzasadnione. Zacznik do Uchway Nr XLV/22/2010 RadyMiejskiejwZbszynku zdnia29kwietnia2010r. Zalacznik1.doc zacznik do uchwayNrXLV/22/2010RadyMiejskiejwZbszynkuzdnia29kwietnia2010roku

ID: NJHFY-DNEXM-HYELO-VOXBL-QQANE.

Strona 2 / 2