Vous êtes sur la page 1sur 8

WYPIS ZE STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBISZYN

SPIS TRECI

I. CZ OGLNA - CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA. 6 1. Wprowadzenie. 6 1.1. Studium, a system regulacji dotyczcych rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. 6 1.2. Cele studium. 6 1.2.1. Zmiany studium. 6 1.3. Zakres przestrzenny i rzeczowy. 7 1.3.1. Zakres zmian studium. 7 1.4. Zesp autorski. 8 2. Dane, wielkoci charakteryzujce obszar opracowania. 8 II. LOKALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 9 1. Ludno. 9 1.1. Sytuacja demograficzna. 9 1.2. Rozmieszczenie ludnoci. 10 1.3. Moliwoci i prognozy rozwoju. 11 2. Funkcje gminy. 11 2.1. Przeznaczenie i uytkowanie terenw. 11 2.2. Funkcje obszarw gminy. 11 2.3. Przeznaczenie i uytkowanie terenw. 11 3. Systemy obsugi technicznej. 12 3.1. Transport drogowy. 12 3.2. System zaopatrzenia w wod. 13 3.3. Odprowadzenie i neutralizacja ciekw. 13 3.4. Gromadzenie i neutralizacja odpadw staych. 14 3.5. System zaopatrzenia w energi ciepln. 14 4. rodowisko przyrodnicze. 14 4.1.Wartoci i walory rodowiska przyrodniczego. 14 4.2. Stan i funkcjonowanie rodowiska. 15 5. rodowisko kulturowe. 15 5.1. Stan i jako rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 15 5.2. Obszary lene. 16 5.3. Osadnictwo. 16 5.4. Walory i wartoci zabudowy i zagospodarowania. 17 5.5. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. 17 6. Prawa wasnoci gruntw. 17 7. Jako ycia mieszkacw. 18 7.1. rda utrzymania i dochody ludnoci. 18 7.2. Warunki zamieszkania. 18 III. ELEMENTY PONADLOKALNE ZAGOSPODAROWANIA, STAN ISTNIEJCY I PRZESDZONY. 19 1. Ochrona przyrody. 19 1.1. Obszary ochrony przyrody. 19 1.2. Obiekty ochrony przyrody. 19 2. Ochrona zasobw rodowiska kulturowego. 19 2.1. Obszary lene, lasy ochronne. 19

2.2. Kompleksy gleb podlegajce ochronie. 20 2.3. Zoa surowcw geologicznych. 21 2.4. Ochrona wd. 21 2.5. Ochrona powietrza. 21 2.6. Ochrona p. powodziowa. 21 3. System obsugi ludnoci 21 4. Ponadlokalne systemy obsugi technicznej. 21 4.1 System drogowy. 21 4.2 System kolejowy. 22 4.3 System przesyu informacji i cznoci. 22 4.4 System elektroenergetyczny. 22 4.5 System zaopatrzenia w energi gazow. 22 4.6 System przesyu produktw naftowych 23 IV. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY. 23 1. Uwarunkowania wynikajce z polityki przestrzennej pastwa 23 2. Uwarunkowania wynikajce z pooenia gminy 23 3. Uwarunkowania wynikajce z cech rodowiska przyrodniczego i kulturowego 23 4. Uwarunkowania spoeczne 23 5. Uwarunkowania wynikajce z uksztatowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej 23 6. Uwarunkowania wynikajce z potrzeb i aspiracji mieszkacw 24 7. Uwarunkowania zewntrzne 24 V. CELE ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 24 1. Cele polityki przestrzennej pastwa 24 2. Cele rozwoju wojewdztwa lubuskiego, sfery dziaa 24 3. Cele polityki rozwoju przestrzennego 25 4. Cele rozwoju gminy 26 VI. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 27 1. Obszary funkcjonalne i strefy polityki przestrzennej 27 A. Obszar podmiejski 27 B. Obszary wiejskie 28 B/EW Obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur techniczn 29 C. Obszary zwartych kompleksw lenych 29 D. Obszar rekreacyjno-turystyczny 29 E. Obszar grniczy (krawd wschodnia zoa ropy naftowej i gazu ziemnego Dbno) 29 2. Obszary chronione 30 2.1. Przyrodnicze obszary i obiekty chronione 30 2.2. Obiekty przyrodnicze podlegajce ochronie 30 2.3. Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 30 2.4. Obszary Chronionego Krajobrazu 30 2.5. Ochrona rodowiska 31 2.6. Obszary i obiekty chronice warto rodowiska kulturowego 31 2.6.1. Cele i zasady ochrony - ustalenia oglne 31 2.6.2. Oglne wytyczne dotyczce ochrony dbr kultury na terenie gminy 31 2.6.3. Szczegowe wytyczne dotyczce ochrony dbr kultury na terenie gminy 32 2.6.4. Szczegowe wytyczne dotyczce ochrony dbr kultury na terenie gminy 32 2.6.5. Ochrona krajobrazu kulturowego 32 3. Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej 32 3.1 Komunikacja drogowa 33 3.2 Komunikacja kolejowa 33

3.3 Komunikacja rowerowa 33 3.4 Infrastruktura techniczna 33 1) System zaopatrzenia w wod 33 2) System odprowadzenia i neutralizacji ciekw 33 3) System przesyu informacji i cznoci 34 4) System elektroenergetyczny 34 5) System zaopatrzenia w gaz 35 6) System zaopatrzenia w energi ciepln 35 7) System gromadzenia i neutralizacji odpadw staych. 36 8) System przesyu produktw naftowych. 36 VII. REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ 36 1. Podstawy rozwoju przestrzennego. 36 2. Opracowania specjalistyczne. 36 3. Obszary dla ktrych sporzdzanie planw miejscowych (m.p.z.p.) jest obowizkowe. 37 VIII. WNIOSKI DO POLITYKI REGIONALNEJ I GMIN SSIEDNICH 38 IX. UZUPENIENIE TEKSTU STUDIUM O ZAPISY USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ( DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717 Z PN. ZM.) , A DOTYCZCE ZAKRESU ZMIANY. 39 1. Obszary, na ktrych rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 2. Obszary dla ktrych obowizkowe jest sporzdzenie planu miejscowego oraz dla ktrych gmina zamierza sporzdzi plany miejscowe 3. Obszary wymagajce zmiany przeznaczenia gruntw rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielene 4. Obszary wymagajce przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci 5. Obszary przestrzeni publicznej i rozmieszczenia obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 6. Obszary pomnikw zagady i ich stref ochronnych oraz obowizujce na nich ograniczenia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej 7. Obszary wymagajce przeksztace , rehabilitacji i ich rekultywacji 8. Granice terenw zamknitych i ich stref ochronnych 9. Wnioski wynikajce ze studium dla instytucji i samorzdw 10.Uzasadnienie przyjtych rozwiza oraz synteza ustale projektowych X. ZACZNIKI GRAFICZNE Rys. nr 1. Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn plansza podstawowa (skala 1 : 25 000) Rys. nr 2. Uwarunkowania archeologiczne rozmieszczenie stanowisk (1:50 000) Rys. nr 3.1. Sie osadnicza i komunikacja (skala 1:100 000) Rys. nr 3.2. Infrastruktura techniczna (skala 1:100 000). Rys. nr 3.3. rodowisko przyrodnicze i turystyka (skala 1:100 000) Rys. nr 4.1-4.9. Granice obszarw wnioskowanych do objcia opracowania m.p.z.p. (skala 1:5 000) XI. ZACZNIKI TABELARYCZNE 1. Wykaz obiektw przyrodniczych podlegajcych ochronie tabela nr 1. 2. Wykaz obiektw zabytkowych i objtych ochron konserwatorsk tabela nr 2.

3. Wykaz stanowisk archeologicznych tabela nr 3. () VI. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1. Obszary funkcjonalne i strefy polityki przestrzennej. W obrbie gminy wyodrbnia si pi obszarw funkcjonalnych: A obszar podmiejski (cz poudniowo-wschodnia gminy) B obszary wiejskie B/EW obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur techniczn C obszary zwartych kompleksw lenych. D obszar rekreacyjno-turystyczny (w rejonie jeziora Marwicko) E obszar grniczy. W stosunku do obszaru podmiejskiego i wiejskiego kierunki zagospodarowania przestrzennego ustalone zostay poprzez: wyznaczenie stref polityki przestrzennej, okrelenie gwnych kierunkw dziaa w obrbie tych stref, wskazanie jakie formy uytkowania powinny przewaa w strefach. Podzia na strefy polityki przestrzennej nastpi z uwzgldnieniem: istniejcego zagospodarowania, uwarunkowa rozwoju gminy oraz moliwoci zagospodarowania poszczeglnych obszarw, zapotrzebowania na rnego rodzaju tereny wynikajcego z potrzeb aktywizacji ekonomicznej oraz potrzeb mieszkacw, rozwoju systemw komunikacyjnego i infrastruktury technicznej. () B obszary wiejskie W obrbie tych obszarw przewiduje si: 1) utrzymanie rolniczego przeznaczenia jako funkcji wiodcej terenw zawartych w obrbie wyznaczonych obszarw rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2) utrzymanie, porzdkowanie i uzupenianie istniejcego zagospodarowania osadniczego oraz dalszy rozwj zabudowy zagrodowej wraz z usugami towarzyszcymi w obrbie poszczeglnych miejscowoci, 3) prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z warunkami przyrodniczymi ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaa eliminujcych erozj gleb, 4) rekultywacj terenw zdegradowanych rolniczo, 5) przeznaczenie do zalesienia terenw o najniszych wartociach bonitacyjnych gleb wyznaczonych w rys. nr 1, 6) dalsze przeznaczanie do zalesiania terenw o najniszych wartociach bonitacyjnych gleb na stykach z istniejcymi zwartymi kompleksami lenymi, 7) utworzenie korytarzy ekologicznych wzdu rzeki Myli i Kanau Myli, oraz ochron przestrzeni tych korytarzy, 8) ochron krajobrazu kulturowego szczeglnie w partiach krawdziowych obszaru chronionego krajobrazu, 9) ochron stanowisk archeologicznych okrelonych w rys. nr 2, 10) utrzymanie oraz dalszy rozwj gospodarki rybackiej, 11) rozwj agroturystyki, 12) przeznaczenia dziaek dla ktrych wymagane jest opracowanie mpzp: a) nr 669/2 i 671 w Stawie pod budownictwo jednorodzinne (wg rys. 4.5); b) nr 757/1 w Stawie pod budownictwo jednorodzinne (wg rys. 4.4); c) nr 248 i 268 w Lubiszynie pod strzelnic sportow (wg rys. 4.2);

d) nr 226/2 i 227/3 w Wysokiej pod budownictwo jednorodzinne (wg rys. 4.8); e) nr 261, 317/1 i 317/2 w Wysokiej pod budownictwo jednorodzinne (wg rys. 4.6 i 4.7); f) nr 459/1 w Tarnowie pod stacj paliw (wg rys. 4.9); g) nr 146/4 (cz) w obrbie Marwice na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego; 13) utrzymanie istniejcych orodkw produkcyjno-hodowlanych z dopuszczeniem ich rozbudowy (w tym zawartego w granicach zmiany I Studium) z zastrzeeniem ograniczenia ich uciliwoci do granic zajmowanego terenu. B/EW obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur techniczn 1) elektrownie wiatrowe zlokalizowane zostan w strefach rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 2) lokalizacja elektrowni musi uwzgldnia wymogi wynikajce z szeroko pojtych przepisw ochrony rodowiska; 3) zasady zagospodarowania terenw: - przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze; - przeznaczenie uzupeniajce: lokalizacja zespow elektrowni wiatrowych i infrastruktury technicznej; - wykluczenie realizacji obiektw przeznaczonych na stay pobyt ludzi; - parametry siowni wiatrowych: w zalenoci od przyjtych technologii i uwarunkowa terenowo- rodowiskowych; - minimalne odlegoci lokalizacji wie elektrowni wiatrowych: - od rezerwatw przyrody 1000 m; - od skraju lasw powyej 20 ha 150 m; - od rzek o przepywie powyej 5m/sek i zbiornikw wodnych o pow. do 10 ha 200 m; - od zbiornikw wodnych o pow. powyej 10 ha 500 m; - od projektowanych obszarw chronionych 200 m; - od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami w zakresie haasu; - odpowiednie zabezpieczenie rodowiska i ludzi przed szkodliwym wpywem inwestycji: w/g obowizujcych norm i przepisw odrbnych; - dopuszcza si oddziaywanie elektrowni w zakresie haasu poza granicami lokalizacji elektrowni, oznaczonej na rysunku studium, w przypadku ssiedztwa terenw nie przeznaczonych pod elektrownie tzn. lasw, uytkw rolniczych, nieuytkw itp. czyli terenw nie podlegajcych ochronie przed haasem zgodnie z rozporzdzeniem Ministra rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku. - oznaczony teren w studium pod lokalizacj elektrowni jest terenem maksymalnym, potencjalnym. Na etapie sporzdzenia planu miejscowego po szczegowej analizie zainwestowania i uwzgldnieniu innych uwarunkowa zostanie on ostatecznie ustalony. Wykluczone zostan przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej i projektowane w studium do zabudowy. () 3.4 Infrastruktura techniczna. 4) System elektroenergetyczny. Priorytetem w rozwoju gospodarki elektroenergetycznej gminy jest zapewnienie dostaw do wszystkich odbiorcw co wymaga: rozbudowy istniejcej infrastruktury; zapewnienia penego dostpu do sieci producentom i odbiorcom energii; utrzymania waciwych warunkw eksploatacji i bezpieczestwa poprzez wprowadzenie ogranicze w zagospodarowaniu terenw w ssiedztwie;

oraz zapewnienie zrwnowaonego rozwoju, co wymaga: oszczdzania energii (modernizacja infrastruktury, termomodernizacja zabudowy, technologie energooszczdne); ograniczenia emisji do atmosfery zanieczyszcze powstajcych w procesie wytwarzania energii; ochrony nieodnawialnych rde energii; wspierania stosowania odnawialnych i niekonwencjonalnych rde energii (np. budowa elektrowni wiatrowych). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych rde energii na wewntrznym rynku energetycznym zaowocowaa zobowizaniem Polski by cz energii elektrycznej wytwarzanej na jej terenie pochodzia z czystych ekologicznie rde odnawialnych. Przyjta przez rzd i parlament RP w2001 r. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej zakada konieczne do osignicia minimalne poziomy procentowego udziau energii z zasobw naturalnych. Aby je wypeni niezbdne s nowe inwestycje m.in. w energetyk wiatrow, ktra jest podstawowym rodkiem do pozyskiwania takiej energii zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowizku zakupu energii elektrycznej ze rde niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowizku. Zakadana lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze objtym zmian Studium jest korzystna jako rdo pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej z uwagi na warunki wiatrowe oraz jako mniej szkodliwe dla rodowiska w stosunku do rozwiza konwencjonalnych. (zmiana studium 2009/2010). a) Elektroenergetyczna sie przesyowa. Dopuszcza si: utrzymanie i modernizacj istniejcych linii przesyowych o napiciu 220 kV i 400 kV wraz z korytarzami ogranicze w uytkowaniu terenw w nich zawartych, budow stacji 400/110 kV Baczyna w nowej podlegajcej zmianie lokalizacji w rejonie dziaek nr ewid. 277326 obrb Lubno w granicach terenu o szacunkowej powierzchni ok. 9 ha (300 x 300m) wg oznaczenia graficznego w rysunku nr 1. i 3.2. Studium ( szczegowa lokalizacja stacji i jej powierzchnia wynika bd ze studium wykonalnoci dla tego zamierzenia inwestycyjnego), budow linii 400 kV relacji Baczyna Pia Krzewina, po trasie wypracowanej w roku 1997 wg zasady przebiegu okrelonej graficznie w rysunkach Studium nr 1. i 3.2.,lub innej moliwej trasie, ktra wynika bdzie ze studium wykonalnoci dla tego zamierzenia inwestycyjnego, budow linii 400 kV relacji Baczyna zachodnia granica Polski po trasie, ktra wynika bdzie ze studium wykonalnoci dla tego zamierzenia inwestycyjnego, budow linii 400 kV relacji Baczyna Krajnik oraz budow linii 2x400 kV relacji Baczyna Plewiska Bis po trasach, ktre wynika bd ze studium wykonalnoci dla tych zamierze inwestycyjnych, budow dwch linii 400 kV na odcinku od istniejcej linii 400 kV do planowanej stacji 400/110 kV Baczyna po trasach, ktre wynika bd ze studium wykonalnoci dla tego zamierzenia inwestycyjnego, ewentualn przebudow istniejcej linii 220 kV na lini dwunapiciow 400 kV i 220 kV wraz z ewentualnym wprowadzeniem linii 400 kV do stacji Baczyna,

ustanowienie wzdu wszystkich przewidywanych linii najwyszych napi odpowiednich korytarzy ogranicze w uytkowaniu terenw w nich zawartych, dopuszcza si lokalizacj elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszc infrastruktur techniczn, b) Elektroenergetyczna sie dystrybucyjna. Przewiduje si: budow systemu sieci 110 kV w dostosowaniu do strategii administratora tego systemu, oraz nowej lokalizacji stacji 400/110 kV Baczyna wg oznaczenia graficznego w rysunkach nr 1. i 2.3, budow linii elektroenergetycznej dwutorowej 110 kV relacji SE Baczyna SE Gorzw I i II, budow linii elektroenergetycznej dwutorowej 110 kV relacji SE Baczyna Witnica (Dbno) GPZ Sulcin, rozbudow systemu rednich napi w dostosowaniu do wystpujcych potrzeb oraz w uzgodnieniu z administratorem tego systemu, budow infrastruktury towarzyszcej elektrowniom wiatrowym, ustanowienie korytarzy technicznych o szerokoci 54 m, w obrbie ktrych obowizuj nastpujce ograniczenia: - zabrania si lokalizowa budynki mieszkalne oraz inne (zwaszcza szpitale, internaty, przedszkola itp.) przeznaczone na pobyt ludzi przez czas duszy ni 8 godzin, - dopuszcza si realizacj obiektw zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, turystyczn, rekreacyjn i roln, w ktrych pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy spenieniu wszystkich aktualnie obowizujcych przepisw. W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunkw lokalizacji projektowanych obiektw i zagospodarowania tego terenu z ENEA S.A. jako wacicielem przedmiotowych linii.
()

IX. UZUPENIENIE TEKSTU STUDIUM O ZAPISY USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ( DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717 Z PN. ZM.) , A DOTYCZCE ZAKRESU ZMIANY. () 2. Obszary, dla ktrych obowizkowe jest sporzdzenie planu miejscowego oraz dla ktrych gmina zamierza sporzdzi plany miejscowe: - w ramach planowanej zmiany gmina zamierza sporzdzi plan miejscowy dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych. () 10. Wnioski wynikajce ze studium dla instytucji i samorzdw: - w ramach planowanej zmiany dla samorzdu wynika wniosek o koniecznoci sporzdzenia planu miejscowego dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz nie lokalizowania w tym obszarze do czasu uprawomocnienia si planu funkcji, ktre podwaayby lokalizacj elektrowni. 11. Uzasadnienie przyjtych rozwiza oraz synteza ustale projektowych Zmiana studium obejmuje obszar, na ktrym planuje si lokalizacj elektrowni wiatrowych. Lokalizacja elektrowni ma miejsce w obszarze nie objtym ochrona prawn, nie zabudowanym i nie planowanym do zabudowy mieszkaniowej i usugowej. Elektrownie realizowane bd w obrbie terenw rolniczych, z niewielk powierzchni wyczon z produkcji rolnej. W trakcie projektowania i realizacji uwzgldnione musz

by ustalenia wynikajce z przepisw odrbnych, szczeglnie w zakresie ochrony rodowiska przed haasem, ochrony przyrody, dbr kultury i uytkowania rolniczego. Zakadana lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze objtym zmian Studium jest korzystna jako rdo pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej z uwagi na warunki wiatrowe oraz jako mniej szkodliwe dla rodowiska w stosunku do rozwiza konwencjonalnych. Gwn korzyci dla gminy bd podatki pacone przez inwestora przez przewidywalny co najmniej dwudziestoletni okres Uytkowania elektrowni wiatrowych. Zmiana studium umoliwia w/w sposb zainwestowania.