Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXIX/222/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODR z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie przyjcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odr Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odr Rozdzia 1 Postanowienia oglne 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odr, zwana dalej Bibliotek, dziaa na podstawie: 1) uchway Nr XXIX/220/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odr z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie podziau instytucji kultury Kostrzyskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odr na dwie odrbne samorzdowe instytucje kultury: Kostrzyskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odr i Miejsk Bibliotek Publiczn w Kostrzynie nad Odr; 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.); 3) ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.); 4) niniejszego statutu. 2. Biblioteka wchodzi w skad oglnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. 3. Bezporedni nadzr nad bibliotek sprawuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odr. 2. 1. Siedzib biblioteki oraz terenem jej dziaania jest Miasto Kostrzyn nad Odr. 2. Biblioteka jest jednostk organizacyjn Miasta Kostrzyn nad Odr. 3. Biblioteka posiada osobowo prawn i jest wpisana do rejestru samorzdowych instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Kostrzyn nad Odr. 3. Biblioteka administruje budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 7. Rozdzia 2 Cele i zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej 4. Celem dziaania biblioteki jest zaspokajanie potrzeb owiatowych, kulturalnych i informacyjnych spoeczestwa Miasta Kostrzyn nad Odr oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 5. Do zada biblioteki naley: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiaw bibliotecznych; 2) obsuga uytkownikw, przede wszystkim udostpnianie zbiorw oraz prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, zwaszcza informowanie o zbiorach wasnych, innych bibliotek i muzeum; 3) prowadzenie dziaalnoci bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej; 4) udostpnianie zbiorw na miejscu i wypoyczanie na zewntrz; 5) organizowanie czytelnictwa i udostpnianie materiaw bibliotecznych mieszkacom miasta Kostrzyn nad Odr; 6) wspdziaanie z bibliotekami szkolnymi, instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych, kulturalnych spoecznoci Miasta Kostrzyn nad Odr; 7) tworzenie i udostpnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych; 8) organizowanie i prowadzenie rnych form pracy z czytelnikiem, sucych popularyzacji ksiki,

sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta Kostrzyn nad Odr. Rozdzia 3 Organizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej 6. 1. Dziaalnoci biblioteki zarzdza dyrektor, ktry reprezentuje j na zewntrz i jest za ni odpowiedzialny. 2. Dyrektora powouje i odwouje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odr, zgodnie z ustaw z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. 3. Dyrektor moe by wyoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odr. Regulamin konkursu ustala burmistrz. 4. Burmistrz moe powierzy zarzdzanie bibliotek osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustaw, o ktrej mowa w ust. 2. Do osoby, ktrej powierzono zarzdzanie bibliotek stosuje si odpowiednio postanowienia dotyczce dyrektora. 5. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora czynnoci z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem subowym. 6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracownikw biblioteki niezbdnych do realizacji zada statutowych, w ramach posiadanych rodkw finansowych i zgodnie z obowizujcymi przepisami. 7. W przypadku nieobecnoci dyrektora, zadania zwizane z biecym zarzdzaniem bibliotek wykonuje pisemnie upowaniony przez dyrektora pracownik. 8. Organizacj wewntrzn Biblioteki okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora. Rozdzia 4 Majtek i gospodarka finansowa Miejskiej Biblioteki Publicznej 7. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon i nabyt czci mienia oraz prowadzi gospodark w ramach posiadanych rodkw, zgodnie z obowizujcymi przepisami. 8. 1. Biblioteka realizuje cele i zadania, o ktrych mowa w 4 i 5, na podstawie rocznego planu zada, uwzgldniajcego wysoko dotacji z budetu miasta, zatwierdzonego przez burmistrza miasta w terminie do 30 dni od uchwalenia budetu miasta. 2. Roczny plan zada biblioteki okrela rodzaj, nazwy przedsiwzi oraz ich koszty. 9. Biblioteka pokrywa koszty biecej dziaalnoci z uzyskiwanych przychodw, ktrymi s: 1) dotacje budetowe; 2) rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych; 3) rodki pozabudetowe, w tym pozyskane na realizacj projektw unijnych i w ramach wsppracy midzynarodowej. 10. Biblioteka prowadzi rachunkowo wedug zasad okrelonych w przepisach o rachunkowoci. Rozdzia 5 Postanowienia kocowe 11. Zmiany w statucie mog by dokonywane w trybie waciwym do jego nadania. 12. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odr. 14. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubuskiego z moc obowizujc od 1 kwietnia 2009r. Przewodniczcy Rady Marek Tatarewicz