Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR L/302/09 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany uchway w sprawie ustalenia stref patnego parkowania, stawek opat i opat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. W uchwale Nr XXXIII/186/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia stref patnego parkowania, stawek opat i opat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, opublikowanej w dniu 21 lipca 2008r. w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubuskiego Nr 76, poz. 1225 wprowadza si zmian: 1) 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala si nastpujce strefy parkowania na terenie miasta Nowa Sl: a) b) c) d) e) f) g) h) i) plac Floriana, oznaczony Nr 1 w zaczniku graficznym, ulica Szeroka, oznaczona Nr 2 w zaczniku graficznym, ulica Witosa (chodnik na odcinku od ul. Pisudskiego do wjazdu na pasa), oznaczona Nr 3 w zaczniku graficznym, ulica Gowackiego wraz z parkingiem pomidzy ul. Gowackiego a Wojska Polskiego, oznaczona Nr 4 w zaczniku graficznym, parking pomidzy ul. w. Barbary i Gowackiego, oznaczony Nr 5 w zaczniku graficznym, ulica Muzealna, oznaczona Nr 6 w zaczniku graficznym, ulica Zjednoczenia (na wysokoci poczty), oznaczona Nr 7 w zaczniku graficznym, parking przy ul. 9 Maja, oznaczony Nr 8 w zaczniku graficznym, ulica Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Kociuszki, oznaczona Nr 9 w zaczniku graficznym;

2) 3 otrzymuje brzmienie: Ustala si nastpujce stawki opat za parkowanie pojazdw samochodowych w strefach patnego parkowania: za parkowanie do 30 min. - 0,50z, za pierwsz godzin parkowania - 1,00z, za drug godzin parkowania - 1,20z, za trzeci godzin parkowania - 1,40z, za czwart i kad kolejn godzin parkowania - 1,00z.

3) 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Prezydent Miasta Nowa Sl upowania funkcjonariuszy oraz pracownikw cywilnych Stray Miejskiej do kontroli uiszczenia opat, o ktrych mowa w 3, ustalania obowizku wniesienia opat dodatkowych oraz wystawianie wezwa do uiszczenia tych opat.; 4) 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Opat dodatkow wraz z nieuiszczon opat za parkowanie uiszcza si w kasie Urzdu Miejskiego lub na konto Gminy Nowa Sl - Miasto. 5. Zacznik Nr 1 do uchway otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubuskiego. Przewodniczcy Rady Piotr Szyszko