Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR VII/34/11 RADY MIASTA SUPCY z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie szczegowych zasad i trybu przyznawania nagrd za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1023, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675)) oraz art. 1 ust. 4 i art. 7a ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96,poz.874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz.1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1568, z 2009r. Nr 62, poz.504 ) uchwala si, co nastpuje: 1. W ramach sprawowania mecenatu nad dziaalnoci kulturaln, poprzez stwarzanie warunkw do doskonalenia twrcw i artystw, wspieranie i promocj indywidualnych lub zbiorowych wanych spoecznie dziaa z zakresu kultury ustanawia si nagrody za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Miasta Supcy, zwane dalej nagrodami. 2. 1) Nagrody mog by przyznawane osobom fizycznym i prawnym, a take innym podmiotom. 2) Nagrody przyznaje w szczeglnoci: a) za caoksztat dziaalnoci w dziedzinie kultury b) za szczeglne osignicia w dziedzinie kultury c) z okazji jubileuszu d) laureatom konkursw, festiwali i przegldw organizowanych lub wsporganizowanych przez Miasto 3. 1) Nagrody przyznaje corocznie Burmistrz Miasta Supcy z inicjatywy wasnej lub na wniosek podmiotw wymienionych w 5 ust.1. 2) Wyrniony otrzymuje nagrod pienin lub rzeczow 3) z wyrnionych moe otrzyma tylko jedn nagrod za to samo osignicie. 4. 1) Wysoko rodkw przeznaczonych na nagrody uchwala co roku Rada Miasta Supcy w budecie Miasta. 2) Ilo, wysoko nagrd pieninych i warto nagrd rzeczowych ustala Burmistrz Miasta Supcy w zalenoci od wagi i znaczenia zasug zgoszonych kandydatw, iloci zgoszonych wnioskw oraz wysokoci rodkw zapisanych w budecie Miasta. 3) Wysoko nagrody pieninej lub warto nagrody rzeczowej nie moe by wysza ni przecitne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogoszone przez Prezesa GUS na podstawie art.20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) za rok poprzedni, w stosunku do roku, w ktrym przyznawana jest nagroda. 5. 1) Wnioski o przyznanie nagrody mog skada: a) Przewodniczcy Rady Miasta, Komisja Owiaty i Spraw Spoecznych, grupa radnych w iloci minimum 5 osb, b) stowarzyszenia twrcw i artystw, c) instytucje i podmioty zajmujce organizowaniem i prowadzeniem dziaalnoci kulturalnej,

Id: DYVIX-DVRWJ-GNGAN-MYZTM-SQUWS. Podpisany

Strona 1

d) dyrektorzy placwek owiatowych, e) mieszkacy miasta Supcy w iloci minimum 50 osb. 2) Wnioski naley skada na pimie w terminie do 30 listopada 3) W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta moe zdecydowa o innym terminie przyjcia i rozpatrzenia wnioskw. 6. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawiera: a) dane osobowe kandydata (kandydatw) lub nazw podmiotu typowanego do nagrody i jego adres, b) uzasadnienie dotyczce caoksztatu dotychczasowej dziaalnoci kandydata lub informacje o jego osigniciach, za ktre nagroda ma by przyznana, c) miejsce i dat sporzdzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy. 7. 1) Wnioski o przyznanie nagrody naley skada w Urzdzie Miasta w Supcy 2) Referat Owiaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Promocji bada wnioski pod wzgldem formalnym i przedkada je do akceptacji i rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Supcy. 3) W razie stwierdzenia brakw wzywa si wnioskodawc do ich usunicia w terminie 7 dni. 4) Wniosek pozostawia si bez rozpatrzenia w przypadku: a) rezygnacji wnioskodawcy z wystpowania o nagrod, b) brakw formalnych, jeeli nie usunito ich w wyznaczonym terminie, c) pisemnej rezygnacji kandydata. 8. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Supcy. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Id: DYVIX-DVRWJ-GNGAN-MYZTM-SQUWS. Podpisany

Strona 2