Vous êtes sur la page 1sur 3

Zacznik do uchway Nr IX/97/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Regulamin stypendiw sportowych dla modych sportowcw 1 Regulamin okrela warunki i tryb przyznawania stypendiw sportowych dla wybitnie uzdolnionych sportowcw poznaskich klubw w kategorii modzieowca, juniora i juniora modszego. 2 Kapitua Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania powoana przez Rad Miasta Poznania przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendium sportowe na uzasadniony wniosek Prezydenta Miasta Poznania, klubu sportowego, zwizku, stowarzysze kultury fizycznej dziaajcych na terenie miasta Poznania. 3 Stypendium moe otrzyma zawodnik, jeeli speni jeden z poniszych warunkw:
1.

By uczestnikiem Modzieowych Igrzysk Olimpijskich, zaj miejsce od I do VI w Mistrzostwach wiata lub Europy w kategoriach modzieowych (junior modszy, junior, modzieowiec).

2. Zdoby medal w Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey, Mistrzostwach Polski Juniorw Modszych, Mistrzostwach Polski Juniorw, Modzieowych Mistrzostwach Polski.
3.

Zaj miejsce od I do VI w Modzieowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach wiata lub Europy w zespoowych grach sportowych w kategoriach modzieowych.

4. W przypadku gier zespoowych oraz sportu osb niepenosprawnych stypendyst moe zosta wyrniajcy si zawodnik, rokujcy nadziej na reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego w kolejnych latach.

4
1.

Wnioski o przyznanie stypendium naley skada w Urzdzie Miasta Poznania w terminie corocznie okrelanym w komunikacie umieszczanym na stronie internetowej Miasta. 5 1. W przypadku skadania wniosku przez kluby sportowe, zwizki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisuj osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wadz wnioskodawcy, a take kandydat do stypendium. 2. Zoenie wniosku nie jest rwnoznaczne z przyznaniem stypendium. 6
1.

Stypendium przyznawane jest zawodnikowi, ktry nie pobiera stypendium

finansowanego ze rodkw jednostki samorzdu terytorialnego innej ni miasto Pozna i wojewdztwo wielkopolskie. 2. Stypendium przyznawane jest na czas okrelony, nie duszy ni 12 miesicy, w oparciu o wyniki wymienione w 3, uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzajcym jego przyznanie. 3. Wypata stypendium nastpuje co miesic, poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym zapada decyzja o przyznaniu stypendium. 4. Wysoko stypendium nie moe przekroczy 40 % kwoty indywidualnej Nagrody Sportowej Miasta Poznania. 5. Wysoko stypendium w przypadku osigni uzyskanych w rywalizacji zag, druyn, osad i sztafet nie powinna przekroczy 75 % wysokoci stypendium przyznanego za osignicie w konkurencji indywidualnej. 7 Zawodnik, ktremu przyznane zostanie stypendium, udostpnia swj wizerunek na potrzeby dziaa zwizanych z promocj Miasta Poznania. 8 1. Wypata stypendium moe zosta wstrzymana na czas nieoznaczony w przypadku:

1) 2)

zaniedbywania przez zawodnika obowizkw prawidowej realizacji procesu szkolenia; naoenia kary dyscyplinarnej przez polski zwizek sportowy, okrgowy zwizek sportowy lub stowarzyszenie, ktrego jest czonkiem.

2. Ponowna wypata, bez wyrwnania za okres wstrzymania, nastpi po ustaniu przyczyn wymienionych w ust. 1. 9 1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, ktry: 1) 2) zaprzesta uprawiania sportu lub decyzj waciwego organu zosta zmieni barwy klubowe, w przypadku gdy zosta czonkiem stowarzyszenia doywotnio zdyskwalifikowany; sportowego dziaajcego i zarejestrowanego poza terenem miasta Poznania. 2. Pozbawienie stypendium nastpuje od dnia nastpnego po dniu zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1. 10 O zaistnieniu przesanek okrelonych 8 ust. 1 i 9 ust. 1 wnioskodawca lub zawodnik jest zobowizany powiadomi niezwocznie Kapitu, pod rygorem zwrotu, przez zawodnika, rodkw nienalenie pobranych.

Centres d'intérêt liés