Vous êtes sur la page 1sur 2

Uchwaa Nr 8/705/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r. Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwizku z art. 18 ust.1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka niewano wyraenia (wraz z elementami sucymi do podczenia istniejcej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ciekw, a take cz kosztw zgoszenia zamiaru budowy i nadzoru.) z 1 zacznika Nr 2 do uchway Nr VI/51/2011 Rady Gminy ubowo z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji celowej z budetu gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ciekw dla budynkw mieszkalnych na terenie Gminy ubowo. Uzasadnienie Przedmiotow uchwa, dorczon tut. Izbie w dniu 17 marca 2011 r. Rada Gminy ubowo, powoujc si na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustalia zasady udzielania dotacji na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ciekw ze rodkw budetu gminy dla budynkw mieszkalnych na terenie Gminy ubowo. Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisw art. 61 1 i 4 Kodeksu postpowania administracyjnego w zwizku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, zawiadomia przedstawiciela Gminy o wszcztym postpowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchway, wyznaczajc termin badania na dzie 13 kwietnia 2011 roku. Rozpatrujc spraw przedmiotowej uchway Kolegium Izby ustalio i zwayo, co nastpuje: W 1 ust. 1 przedmiotowej uchway postanowiono, e: Dofinansowanie dotyczy

czciowego zwrotu wydatkw poniesionych na zakup i monta instalacji przydomowych oczyszczalni sucych do odprowadzania ciekw z obiektw budowlanych na terenie gminy ubowo. Natomiast w 1 zacznika Nr 2 do uchway (Umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ciekw) zapisano, e Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie dotacji z budetu Gminy ubowo na sfinansowanie czci wydatkw na zakup oraz monta urzdze wchodzcych w skad przydomowej oczyszczalni ciekw wraz z elementami sucymi do podczenia istniejcej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ciekw, a take cz kosztw zgoszenia zamiaru budowy i nadzoru. Kolegium Izby wskazuje, i zapis 1 zacznika Nr 2 do uchway wskazuje na wikszy zakres wydatkw, ktre bd podstaw do wyliczenia kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, przyznawanego z budetu Gminy ubowo ni wynika to z treci uchway. W myl zapisw zawartych w zaczniku Nr 2 do uchway dotacja celowa miaaby finansowa rwnie cz wydatkw poniesionych przez wnioskodawc na zakup oraz monta elementw sucymi do podczenia istniejcej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ciekw, a take cz kosztw zgoszenia zamiaru budowy i nadzoru przydomowej oczyszczalni. Zapisy zacznika Nr 2 do badanej uchway pozostaj wic w sprzecznoci (nie s spjne) z regulacj zawart w treci uchway. Majc powysze na uwadze, Kolegium postanowio jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze przysuguje prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego dorczenia, za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.