Vous êtes sur la page 1sur 2

POSTANOWIENIE NR 18/10 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie wykonania przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu zadania dotyczcego podziau Gminy Perzw na obwody gosowania Na podstawie art. 203a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356/ po zapoznaniu si z treci uchway Nr XLII/213/2010 Rady Gminy Perzw z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Perzw na obwody gosowania postanawiam, co nastpuje: 1. Stwierdzi, i Rada Gminy Perzw nie uchylia w wyznaczonym terminie do dnia 6 maja 2010 r. podjtej w sposb niezgodny z prawem uchway Nr XLII/213/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Perzw na obwody gosowania, przez co nie wykonaa w terminie w sposb zgodny z prawem zadania dotyczcego zmian w podziale gminy na obwody gosowania. 2. Niezwocznie wykona to zadanie stwierdzajc, i zgodny z prawem i obowizujcy jest podzia Gminy Perzw na obwody gosowania ustalony uchwa Nr V/37/2003 Rady Gminy Perzw z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia staych obwodw gosowania na obszarze gminy Perzw /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 77, poz. 1488/. 3. Powiadomi o podjtych czynnociach Pastwow Komisj Wyborcz oraz Wojewod Wielkopolskiego. 4. Przekaza postanowienie do ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz poda do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na obszarze Gminy Perzw. 5. Postanowienie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Uzasadnienie Dnia 29 kwietnia 2010 r. Rada Gminy Perzw podja uchwa Nr XLII/213/2010 w sprawie zmian w podziale Gminy Perzw na obwody gosowania. Zmiany w podziale gminy na obwody gosowania mog by wprowadzone wycznie w przypadku wystpienia co najmniej jednej z przesanek okrelonych w art. 31 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad, rad powiatw i sejmikw wojewdztw. Musz one powodowa, e dotychczasowy podzia na stae obwody gosowania nie spenia wymogw okrelonych w art. 30 ust. 2a Ordynacji wyborczej lub konieczno dokonania zamian wynika ze zmian w podziale na okrgi wyborcze. W Gminie Perzw nie zaszy ustawowe przesanki do dokonania zmian w podziale na stae obwody gosowania okrelone w ww. przepisie. Sprawujc nadzr nad przestrzeganiem prawa wyborczego Komisarz Wyborczy w Kaliszu dnia 30 kwietnia 2010 r. wezwa Rad Gminy Perzw do wykonania w sposb zgodny z prawem zadania dotyczcego podziau gminy na obwody, poprzez uchylenie uchway podjtej w sposb niezgodny z prawem, w terminie do dnia 6 maja 2010 r. Ponadto wyda postanowienie Nr 13/10 w sprawie stwierdzenia niewykonania przez Rad Gminy Perzw w sposb zgodny z prawem zadania dotyczcego podziau gminy na obwody gosowania, w ktrym wykaza, i uchwaa Nr XLII/213/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Perzw na obwody gosowania zostaa podjta w sposb niezgodny z prawem. Rada Gminy Perzw nie uchylia przedmiotowej uchway w wyznaczonym terminie, nie wykonaa zatem w terminie w sposb zgodny z prawem zadania dotyczcego podziau gminy na obwody gosowania. Komisarz Wyborczy w Kaliszu na podstawie art. 203a ust. 1 Ordynacji wyborczej niezwocznie wykonuje to zadanie stwierdzajc, i obowizujcy jest podzia Gminy Perzw na obwody gosowania ustalony uchwa Nr V/37/2003 Rady Gminy Perzw z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia staych obwodw gosowania na obszarze gminy Perzw /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 77, poz. 1488/, ktry jest zgodny z prawem. Biorc powysze pod uwag postanowiono, jak na wstpie.

Id: FNIHT-JFVQM-EHKIN-CVXLY-DCFGD. Podpisany

Strona 1

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu nie przysuguje rodek zaskarenia.

Wojciech Vogt

Otrzymuj: 1/ Pastwowa Komisja Wyborcza, 2/ Wojewoda Wielkopolski, 3/ Przewodniczcy Rady Gminy Perzw, 4/ Wjt Gminy Perzw.

Id: FNIHT-JFVQM-EHKIN-CVXLY-DCFGD. Podpisany

Strona 2