Vous êtes sur la page 1sur 7

Zacznik nr 1 do

Uchway Nr LXXX / 821 / 2010


Rady Gminy Tarnowo Podgrne
z dnia 26 padziernika 2010 r.

Regulamin
okrelajcy szczegowe zasady i tryb przyznawania zawodnikom stypendiw
sportowych za osignicia sportowe oraz nagradzania i wyrniania trenerw
oraz innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej.
I Stypendia sportowe
1
Ilekro w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o zawodniku
-naley przez to rozumie mieszkaca Gminy Tarnowo Podgrne lub zawodnika
zrzeszonego w klubie majcym siedzib na terenie gminy Tarnowo Podgrne, ktry uprawia
dyscyplin sportu objt wspzawodnictwem midzynarodowym lub krajowym i czynnie
uczestniczy we wspzawodnictwie sportowym.
2
Stypendium sportowe moe otrzyma zawodnik, ktry uprawia dyscyplin sportu objt
wspzawodnictwem sportowym organizowanym przez Polski Zwizek Sportowy,
reprezentuje grup wiekow junior lub starsz, oraz speni w roku poprzedzajcym
przyznanie stypendium jedno z nastpujcych kryteriw:
1) bra udzia w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata, mistrzostwach Europy,
mistrzostwach Polski, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich
guchych,
akademickich mistrzostwach wiata oraz uniwersjadach letnich i
zimowych,
2) zaj miejsce od 1 do 8 w zawodach rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Puchar
Polski) w kategorii wiekowej junior, modzieowiec lub senior,
3) posiada minimum I klas sportow,
4) by lub jest objty szkoleniem centralnym,
5) zaj miejsce, w pierwszej 10-tce w rankingu Polskiego Zwizku Sportowego w swojej
kategorii wiekowej.
3
Stypendium sportowe moe by przyznawane zawodnikom, ktrzy dziaaj w klubach
majcych siedzib na terenie Gminy Tarnowo Podgrne i nie ukoczyli 23 roku ycia.

4
1. Wysoko stypendiw sportowych uzaleniona jest od osignitego poziomu
sportowego oraz kwoty zapisanej na ten cel w budecie Gminy.
2. Najnisza kwota miesicznego stypendium nie moe wynosi mniej ni 200,00 z.
brutto, a najwysza 1000,00 z. brutto.
5
Stypendium sportowe dla zawodnikw, majce charakter pomocy indywidualnej, bdzie
przyznawane na okres jednego roku i wypacane do 10 dnia kadego miesica w kwotach
zgodnych z treci 4 Regulaminu.
6
1. Do zoenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnieni s:
macierzysty klub sportowy zawodnika,
waciwy zwizek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie,
gminna jednostka budetowa lub stowarzyszenie dziaajce w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu.
2. Wzr wniosku stanowi zacznik nr 1 do Regulaminu.
7
1. Wnioski o przyznanie stypendium skada si do Wjta Gminy w terminie przez niego
ogoszonym.
2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Rada Sportu 14 dni po terminie skadania
wnioskw.
3. Zaopiniowane przez Rad Sportu wnioski s przedkadane Wjtowi Gminy.
4. Do wniosku o przyznanie stypendium powinny by doczone dokumenty
potwierdzajce spenienie warunkw zawartych w 2 i 3 Regulaminu.
5. Wjt Gminy podejmuje decyzj w sprawie stypendiw najpniej do koca stycznia
roku, w ktrym stypendium bdzie wypacane.
8
1. Zawodnika mona pozbawi stypendium.
2. Zawodnika pozbawia si stypendium w sytuacji, gdy:

zaniedbuje swoje obowizki w realizacji przygotowa do udziau w zawodach


sportowych,
zosta zawieszony w prawach zawodnika,
jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolno ta zostaa
potwierdzona waciwym orzeczeniem lekarskim.
zaprzesta uprawiania sportu,
uzyska status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego,

popeni czyn karalny lub naruszajcy normy etyczno moralne,


odmwi udziau w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniajcej
odmow.

3. Wjt Gminy na uzasadniony wniosek wnioskodawcy wymienionego w 6


Regulaminu lub z wasnej inicjatywy po zasigniciu opinii Rady Sportu pozbawia
zawodnika stypendium.
4. Wnioskodawca jest zobowizany do niezwocznego informowania Wjta o wszelkich
okolicznociach mogcych mie wpyw na pozbawienie zawodnika stypendium.
9
1. Zawodnikowi, ktry jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, moe by
wypacane stypendium przez okres niezdolnoci, nie duej jednak ni przez trzy
miesice.
2. Decyzj w tym zakresie, o ktrym mowa w ust. 1, podejmuje Wjt na podstawie
wniosku podmiotu, ktry zoy wniosek o przyznanie stypendium.

II Wyrnienia, nagrody rzeczowe i nagrody pienine


10
Wyrnienia, nagrody rzeczowe i nagrody pienine mog by przyznawane osobom, o
ktrych mowa w 2 Uchway.
11
Ustanawia si nastpujce formy nagrd i wyrnie:
a)
b)
c)
d)

medal za wysokie wyniki sportowe w danym roku,


statuetka za zasugi dla sportu,
nagroda pienina,
nagroda rzeczowa.
12

Wyrnienie bd nagrod rzeczow i nagrod pienin otrzymywa moe osoba


wymieniona w 10 za spenienie conajmniej jednego z nastpujcych kryteriw:
1. Jest trenerem, ktrego podopieczni uzyskali wysokie osignicia sportowe,
a w przypadku ich niewymiernego charakteru niezwykle rzadkie dokonania
sportowe.
2. Jest wychowawc modziey posiadajcym szczeglne zasugi w popularyzacji sportu
i krzewieniu kultury fizycznej.
3. Jest dziaaczem samorzdowym lub sportowym szczeglnie zasuonym na polu
organizacji imprez sportowych.

4. Jest zawodnikiem, ktry osiga wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym.


13
1. Nagrody rzeczowe, nagrody pienine i wyrnienia przyznaje Wjt Gminy z wasnej
inicjatywy lub na wniosek:
zwizku sportowego lub krajowej organizacji sportowej w danej dyscyplinie,
stowarzyszenia dziaajcego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
gminnej jednostki budetowej waciwej do wykonywania zada gminy w zakresie
kultury fizycznej i sportu.
2. Wzr wniosku stanowi zacznik nr 2 do Regulaminu.
14
Wnioski o przyznanie nagrody rzeczowej, nagrody pieninej bd wyrnienia skada si do
Wjta Gminy z zachowaniem procedur ustalonych w 7 nin. Regulaminu.
15
Stypendia i nagrody rzeczowe, nagrody pienine przyznaje si w ramach rodkw
okrelonych w budecie Gminy Tarnowo Podgrne na dany rok.

Zacznik nr 1 do
Regulaminu

Wniosek
o przyznanie stypendium Wjta Gminy Tarnowo Podgrne dla sportowca
za osignicia sportowe
I. Dane dotyczce sportowca :
Imi i
nazwisko : ......................................................................................................................
..................
Data i miejsce
urodzenia: ......................................................................................................................
..................
Adres
zamieszkania: ................................................................................................................
........................
Klub* /
szkoa*: ........................................................................................................................
................
Dyscyplina:..
Kategoria wiekowa - junior*, grupa wiekowa - starsza*,
II. Wnioskodawca:
........................................................................................................................................
III. Otrzymywane stypendia - aktualnie i w okresie ostatnich 3 lat:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
IV. Charakterystyka osigni sportowych:
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Data:........................................

Podpis wnioskodawcy:

....................................

Zacznik nr 2 do Regulaminu

Wniosek
o przyznanie nagrody rzeczowej, nagrody pieninej lub wyrnienia Wjta
Gminy Tarnowo Podgrne dla trenera, dziaacza sportowego oraz zawodnikw
i zawodniczek w grach zespoowych za osignite w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu wyniki sportowe
I. Dane dotyczce trenera (dziaacza sportowego) :
Imi i
nazwisko : ......................................................................................................................
..................
Data i miejsce
urodzenia: ......................................................................................................................
.................
Adres
zamieszkania: ................................................................................................................
........................
Klub* / szkoa*/ zwizek*/
stowarzyszenie* : .........................................................................................................
..............................
Dyscyplina:..
II. Wnioskodawca:
........................................................................................................................................
....
III. Otrzymywane nagrody rzeczowe, nagrody pienine - aktualnie i w okresie
ostatnich 3 lat:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
IV. Charakterystyka osigni sportowych:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Data:........................................

Podpis wnioskodawcy:

....................................