Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XXXVIII/339/2010 RADY GMINY BUDZY z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zada z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z pn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z pn. zm.) Rada Gminy Budzy u c h w a l a, co nastpuje: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1. Postanawia si wspiera rozwj sportu na terenie Gminy Budzy poprzez wspfinansowanie wspzawodnictwa sportowego. 2. Wsparciu podlegaj stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe, ktre maj swoj siedzib na terenie Gminy Budzy oraz nie dziaaj w celu osignicia zysku. 3. Przez sport rozumie si wszelkie formy aktywnoci fizycznej, ktre przez uczestnictwo dorane lub zorganizowane wpywaj na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwj stosunkw spoecznych lub osiganie wynikw sportowych na wszelkich poziomach. 4. Przepisw niniejszej uchway nie stosuje si do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z pn. zm.). 5. Wspieranie finansowe rozwoju sportu nastpuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacj, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie okrelonych w niniejszej uchwale. 6. Przyjmuje si, e sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Budzy bdzie suyo realizacji celu publicznego, w zakresie: a) poprawy warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy Budzy, b) zwikszenia dostpnoci spoecznoci lokalnej do dziaalnoci sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Rozdzia 2. Warunki otrzymania wsparcia 2. Finansowanie sportu odbywa si poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym. 1. Przedmiotem dotacji moe by przedsiwzicie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym, obejmujce dofinansowanie wydatkw biecych z tytuu: a) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektw i urzdze sportowych klubu sucych uprawianiu sportu; b) pokrycia kosztw organizowania zawodw sportowych w okrelonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach; c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektw i urzdze sportowych klubu sucych uprawianiu sportu; d) zakupu sprztu sportowego oraz strojw sportowych dla zawodnikw lub ulepszenie posiadanego sprztu sportowego; e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy. 2. Z dotacji nie mog by finansowane lub dofinansowane: a) wypaty wynagrodze dla zawodnikw; b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
Id: WQWBQ-WMHSN-BMXHN-YPPYL-CXPNU. Podpisany Strona 1

c) zapaty kar, mandatw i innych opat sankcyjnych naoonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu; d) zobowizania klubu sportowego z tytuu zacignitej poyczki, kredytu lub wykupu papierw wartociowych oraz kosztw obsugi zaduenia; e) koszty, ktre wnioskodawca ponis na realizacj przedsiwzicia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 3. Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowizany zapewni wkad wasny, ktrego wysoko zostanie kadorazowo okrelona w drodze ogoszenia konkursowego. 4. Form wypaty dotacji przyznanej z budetu bdzie przekazanie klubom sportowym rodkw finansowych na poczet kosztw przedsiwzicia, jednorazowo lub w transzach. 5. Kolejne konkursy mog by ogaszane w miar potrzeb i moliwoci finansowych Gminy. 6. W danym roku budetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchway, moe otrzyma z budetu Gminy Budzy dotacj na wicej ni jeden projekt, pod warunkiem, e kady z projektw objty bdzie oddzielnym wnioskiem, umow, sprawozdaniem. 7. Jeden projekt nie moe by jednoczenie dofinansowany dotacj udzielon na warunkach i w trybie niniejszej uchway oraz dotacj udzielon z budetu Gminy Budzy na zasadach, o ktrych mowa w 1 ust.4. Rozdzia 3. Tryb udzielenia dotacji 3. 1. Organem przyznajcym dotacj na projekt z zakresu sportu jest Wjt Gminy Budzy. 2. Wzr wniosku stanowi zacznik Nr 1 do uchway. 3. W celu wyboru wnioskw, Wjt Gminy Budzy w drodze Zarzdzenia ogasza konkurs, w ktrym okrela: a) przedmiot zgaszanych projektw; b) wysoko kwoty rodkw przeznaczonych na dotacje w ramach ogoszonego konkursu; c) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spenia kady ze zoonych wnioskw; d) termin skadania wnioskw. 4. Ogoszenie zamieszcza si na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy Budzy. 5. W celu oceny zoonych wnioskw, Wjt Gminy Budzy powouje Komisj Konkursow. 6. Wjt Gminy Budzy moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od zoenia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentw, a w przypadku stwierdzenia uchybie formalno prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia lub uzupenienia wniosku. 7. Wniosek, ktrego wad nie usunito lub ktry nie zosta uzupeniony pozostawia si bez rozpatrzenia. 8. Przy rozpatrywaniu wnioskw o przyznanie dotacji bierze si pod uwag w szczeglnoci: a) wpyw projektu na popraw warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy, b) przedstawion kalkulacj kosztw; c) moliwo realizacji zadania przez podmiot; d) dotychczasow wspprac podmiotu z Gmin; e) wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie. 9. Warunkiem przyznania dotacji na realizacj przedsiwzicia jest zaplanowanie wydatku w budecie gminy. 4. 1. Wjt Gminy Budzy dokonuje wyboru wnioskw z jednoczesnym okreleniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a nastpnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu. 2. Wyniki konkursu zamieszcza si na stronie internetowej Gminy Budzy.

Id: WQWBQ-WMHSN-BMXHN-YPPYL-CXPNU. Podpisany

Strona 2

Rozdzia 4. Umowa o dotacj i rozliczenie dotacji 5. 1. Z kadym wnioskodawc, ktrego projekt zosta wybrany do dofinansowania, Wjt Gminy Budzy zawiera umow o realizacj przedsiwzicia, ktrej podstawow tre okrela art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.). 2. W treci umowy zamieszcza si postanowienia dopuszczajce jej zmian w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeeniem, e zmiana umowy nie moe powodowa zwikszenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstpstwa od zaoe projektu. 3. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej ni wnioskowana ostateczny projekt przedsiwzicia. 4. W uzasadnionych przypadkach w umowie mona zawrze postanowienie dopuszczajce dokonanie przez wnioskodawc przesuni pomidzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejcej pozycji kosztorysowej. 6. 1. Do rozliczania dotacji stosuje si ustalenia umowy, o ktrej mowa w 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy okrelonej w 5 ust. 1. 2. Wzr sprawozdania z wykonania zadania stanowi zacznik nr 2 do uchway. Rozdzia 5. Przepisy przejciowe i kocowe 7. 1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Budzy. 2. Traci moc uchwaa nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzy z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie okrelenia warunkw i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego. Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzy z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Wzr wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzy z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik2.doc Wzr sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

Id: WQWBQ-WMHSN-BMXHN-YPPYL-CXPNU. Podpisany

Strona 3