Vous êtes sur la page 1sur 8

Zacznik Nr 1 do Statutu Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej SPIS TRECI ROZDZIA I ROZDZIA II ROZDZIA III ROZDZIA IV ROZDZIA V Wstp. Postanowienia oglne. Zadania Rady. Organizacja Rady Pedagogicznej. Zmiany regulaminu i przepisy kocowe.

ROZDZIA I. Wstp. 1 Regulamin opracowano na podstawie art.40, 41, 42, 43 Ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej. ROZDZIA II. Postanowienia oglne. 2 1.Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego okrelenia o: 1) Szkole- naley przez to rozumie Zesp Szk w Wieczfni Kocielnej; 2) Statucie- naley przez to rozumie Statut Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej; 3) Radzie- naley przez to rozumie Rad Pedagogiczn Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej; 4) Dyrektorze- naley przez to rozumie Dyrektora Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej; 5) Przewodniczcym naley przez to rozumie przewodniczcego Rady Pedagogicznej Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej, 6) Regulaminie- naley przez to rozumie niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej.

3 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoy realizujcej zadania wynikajce ze statutu szkoy oraz regulaminw wewntrzszkolnych. 2. Rada Pedagogiczna zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w formie uchwa w sprawach zada dotyczcych realizacji ksztacenia, wychowania i opieki. 3. Rad Pedagogiczn tworz i bior udzia w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespou Szk w Wieczfni Kocielnej bez wzgldu na wymiar czasu pracy. 4. Przewodniczcym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoy. 5. W zebraniach mog uczestniczy z gosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczcego Rady za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji, w szczeglnoci organizacji harcerskich, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej szkoy. 6. Rada moe ograniczy ich udzia do wskazanych punktw obrad. 7. Osoby biorce udzia w zebraniu rady pedagogicznej s obowizane s do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, ktre mog narusza dobra osobiste uczniw lub ich rodzicw, a take nauczycieli i innych pracownikw szkoy. 4 Czonkowie Rady obecni na posiedzeniu dokumentuj swj udzia podpisem na licie obecnoci. 5 1. Przewodniczcym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoy. 2. Przewodniczcy Rady w szczeglnoci: 1) przygotowuje, zwouje i prowadzi zebrania Rady; 2) podpisuje uchway Rady; 3) podpisuje, wraz z protokolantem protokoy Rady; 4) realizuje uchway Rady podjte w ramach jej kompetencji stanowicych, z zastrzeeniem art. 41 ust. 3 powoanej na wstpie ustawy. 3. Przewodniczcy Rady Pedagogicznej przedstawia Radzie nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym oglne wnioski wynikajce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o dziaalnoci szkoy.

4. Przewodniczcy Rady Pedagogicznej przedstawia Radzie kadego roku szkolnego informacj o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za dany rok szkolny. 6 1. Uchway Rady s podejmowane w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw w obecnoci, co najmniej poowy jej czonkw. 2. co najmniej o jeden gos liczb gosw przeciw. Pomija si gosy wstrzymujce si, majce znaczenie wycznie dla ustalenia zachowania quorum (minimalnej frekwencji). 3. Jeeli peny skad Rady stanowi liczb nieparzyst, quorum oznacza frekwencj czonkw Rady przynajmniej rwn pierwszej liczbie cakowitej po 1\2 penego skadu Rady Pedagogicznej. 4. Gosowania tajne przeprowadza si w sprawach osobowych. 5. Gosowania tajne przeprowadza trzy osobowa komisja skrutacyjna, ktra odpowiada za stworzenie waciwych warunkw gosowania. 6. Wyniki gosowania odnotowywuje si w protokole Rady Pedagogicznej. 7 1. 2. W gosowaniu jawnym czonkowie Rady gosuj przez podniesienie rki. Gosowanie jawne przeprowadza osoba prowadzca zebranie lub posiedzenie. Zwyka wikszo gosw jest to taka liczba gosw, za, ktra przewysza,

ROZDZIA III. Zadania Rady. 8 1. Do kompetencji stanowicych Rady Pedagogicznej naley: 1) zatwierdzanie planw pracy szkoy, po zaopiniowaniu ich projektw przez rad szkoy, jeeli taka istnieje, 2) zatwierdzanie wynikw klasyfikacji i promocji uczniw, 3) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentw pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektw przez rad szkoy, jeeli taka istnieje, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoy lub placwki, 5) podejmowanie uchwa w sprawie skrelenia z listy uczniw. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeglnoci: 1) organizacj pracy szkoy lub placwki, w tym zwaszcza tygodniowy rozkad zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoy lub placwki, 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze, nagrd i innych wyrnie,

4) propozycje Dyrektora szkoy lub placwki w sprawach przydziau nauczycielom staych prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo patnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych. 9 Dyrektor szkoy wstrzymuje wykonanie uchwa, o ktrych mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchway dyrektor niezwocznie zawiadamia organ prowadzcy szko oraz organ sprawujcy nadzr pedagogiczny. Organ sprawujcy nadzr pedagogiczny uchyla uchwa w razie stwierdzenia jej niezgodnoci z przepisami prawa po zasigniciu opinii organu prowadzcego szko. Rozstrzygnicie organu sprawujcego nadzr pedagogiczny jest ostateczne. 10 Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoy albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoy, jeeli taka istnieje. 11 Rada Pedagogiczna moe wystpi z wnioskiem o odwoanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 12 W przypadku okrelonym w 11 organ uprawniony do odwoania jest zobowizany przeprowadzi postpowanie wyjaniajce i powiadomi o jego wyniku Rad Pedagogiczn w cigu 14 dni od otrzymania wniosku. 13 Rada Pedagogiczna jest zobowizana zmieni swoj uchwa dotyczc nie promowania uczniw, (jeeli po przeprowadzeniu egzaminu sprawdzajcego komisja ustali ocen inn ni niedostateczn). ROZDZIA IV. Organizacja Rady Pedagogicznej - zadania szczegowe. 14 1. Zaatwienie sprawy nalecej do zakresu dziaania Rady Pedagogicznej wymaga przeprowadzenia gosowania podczas zebrania Rady. 2. Rada dokumentuje swoje czynnoci, w tym te, o ktrych mowa w ust. 1, w formie protokou. 15 1. Zebrania Rady s organizowane: 1) przed rozpoczciem roku szkolnego,

2) w kadym rdroczu w zwizku z zatwierdzeniem wynikw klasyfikowania i promowania uczniw, 3) po zakoczeniu rocznych zaj dydaktyczno - wychowawczych, 4) w innych przypadkach z inicjatywy Przewodniczcego Rady, 5) z inicjatywy, co najmniej 1/3 czonkw rady pedagogicznej, 6) na wniosek organu sprawujcego nadzr pedagogiczny, 7) z inicjatywy organu prowadzcego szko, 8) w miar biecych potrzeb. 2. Wystpienia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt. 5, 6, 7, kierowane s do Przewodniczcego Rady. 3. Przewodniczcy uwzgldniajc moliwoci organizacyjne pozytywnie zaatwia wniosek lub inicjatyw o zorganizowaniu zebrania Rady. 4. Czonkowie Rady popierajcy inicjatyw zorganizowania zebrania Rady, potwierdzaj to poparcie wasnorcznym podpisem. 16 1. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej polega w szczeglnoci na opracowaniu projektu porzdku zebrania oraz zawiadomieniu czonkw Rady o terminie zebrania- ze wskazaniem daty i godziny rozpoczcia oraz miejscu i proponowanym porzdku zebrania. 2. Zawiadomienie, o ktrym mowa w ust.1, kieruje si rwnie do wymienionych w 15 ust. 6, 7 podmiotw wystpujcych o zorganizowanie zebrania Rady. 3. Zawiadomienie o terminie i proponowanym porzdku zebrania Rady dokonuje si w sposb zwyczajowo przyjty, na minimum 5 dni przed planowanym terminem zebrania. 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienia mona dokona najpniej na 1 dzie przed terminem zebrania (zebrania nadzwyczajne). 5. Informacje o zebraniu Rady umieszcza si rwnie na terenie szkoy w miejscu zapewniajcym zapoznanie si z ni wszystkich zainteresowanych. 17 1. 2. 3. Rada zatwierdza porzdek zebrania. Gosowanie w sprawie porzdku zebrania odbywa si po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocnoci. Bezporednio przed gosowaniem, o ktrym mowa w ust. 2, czonkowie Rady mog zgasza propozycje, co do uzupenienia porzdku zebrania, z zastrzeeniem 17 ust. 2.

4. Propozycje wymienione w przepisie poprzedzajcym oraz innego rodzaju wnioski formalne poddawane s pod gosowanie Rady. 5. W nadzwyczajnych przypadkach prowadzcy zebranie moe zaproponowa zmian zatwierdzonego porzdku zebrania. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio. 18 1. Protok zebrania Rady powinien zawiera: 1) numer, dat oraz numery podjtych uchwa; 2) stwierdzenie prawomocnoci zebrania (quorum); 3) zatwierdzony porzdek obrad; 4) stwierdzenie przyjcia protokou z poprzedniego zebrania; 5) przebieg obrad, streszczenie wystpie i dyskusji oraz przedmiot zgoszonych i uchwalonych wnioskw; 6) podpisy Przewodniczcego i protokolanta. 2. Protok zebrania udostpnia si czonkom Rady do wgldu najpniej w cigu 7 dni od daty zebrania. 3. Kady z czonkw Rady ma prawo zaznajomi si z treci protokou zebrania i zgosi Przewodniczcemu uwagi do treci protokou. 4. Uwagi, o jakich mowa w ust. 3 mona zgasza w cigu 5 dni od dnia udostpnienia protokou zebrania do wgldu. Nie zgoszenie adnej uwagi jest rwnoznaczne z przyjciem protokou. Uwagi zgoszone w terminie s poddawane pod gosowanie Rady. 5. Lista czonkw Rady oraz lista osb uczestniczcych w zebraniu z gosem doradczym-, jeeli taka sytuacja miaa miejsce, znajduje si w dokumentacji pracy Rady Pedagogicznej, 19 1. W szkole prowadzony jest rejestr uchwa Rady Pedagogicznej. 2. Niezalenie od utrwalenia podjcia uchwa w protokole zebrania Rady, uchway wymienione sporzdzane s niezwocznie w formie odrbnych dokumentw, zawierajcych w szczeglnoci: 1) 2) 3) 4) tytu uchway; podstaw prawn; tekst uchway; podpis Przewodniczcego. 3. Tytu uchway skada si z nastpujcych czci:

1) 2) 3)

oznaczenia numeru uchway oraz organu, ktry j wyda; daty podjcia uchway; moliwie najzwilejszego okrelenia przedmiotu uchway; 4. Tekst uchway naley systematyzowa z wykorzystaniem podziau na paragrafy, a w miar potrzeb take na ustpy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy mona grupowa w rozdziay, a rozdziay w dziay. 20 Uchway mog zawiera zaczniki uzasadniajce ich podjcie. 21 1. Projekt uchway przygotowuje Przewodniczcy lub upowaniony przez Przewodniczcego czonek Rady. 2. Projekt uchway, o ktrej mowa w przepisie poprzedzajcym powinien, z zastrzeeniem ust.3, znajdowa si w dyspozycji Przewodniczcego najpniej na dzie przed planowanym terminem zebrania. 3. Projekt uchway przygotowywanej na nadzwyczajne zebranie Rady powinien znajdowa si w dyspozycji Przewodniczcego najpniej w momencie otwierania takiego zebrania. 22

1.

Dokumentacja pracy Rady: 1) podstawowym dokumentem dziaalnoci Rady jest ksiga protokow. Zasznurowan, opiecztowan i podpisan przez Dyrektora zaopatruje si klauzul: Ksiga zawiera...... stron i obejmuje okres pracy od dnia....... do dnia...... 2) ksiga protokow moe by udostpniona czonkom Rady, upowanionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujcych szko, oraz upowanionym przedstawicielom zwizkw zawodowych; 3) Protokolanta powouje na dany rok szkolny Rada na wniosek Przewodniczcego Rady na posiedzeniu organizacyjnym. 23 1. Organizacja wewntrzna Rady Pedagogicznej: 1) rada powouje, w zalenoci od potrzeb, stae lub dorane zespoy i komisje, ktrych dziaalno moe dotyczy wybranych zagadnie statutowej dziaalnoci szkoy i pracy nauczycieli; 2) prac zespou, komisji kieruje przewodniczcy powoany przez rad lub komisj,

3) komisja, zesp skada na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wynikw swojej pracy, formuujc opinie lub wnioski. 24 Nieobecno na posiedzeniu Rady: 1) czonkowie Rady usprawiedliwiaj swoj nieobecno na posiedzeniu Rady jej Przewodniczcemu, 2) nieusprawiedliwion nieobecno czonka Rady na jej posiedzeniu naley traktowa, jako nieobecno w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami. 25 1. Regulamin dyurw midzylekcyjnych nauczycieli: 1) dyury peni wszyscy nauczyciele pracujcy w szkole, 2) Dyrektor szkoy za zgod Rady Pedagogicznej moe zwolni nauczyciela z dyuru lub jego czci w danym roku szkolnym z przyczyn uznanych za uzasadnione, 3) organizacja dyurw na dany rok szkolny znajduje si w dokumentacji szkoy. ROZDZIA V. Zmiany regulaminu i przepisy kocowe. 26 1. Zmiany regulaminu odbywaj si w trybie i na zasadach waciwych dla jego uchwalenia. 2. Zmiany mog polega na uchyleniu, zmianie lub uzupenieniu dotychczasowych przepisw. 3. Uchwaa zmienia uchylane, zmieniane lub uzupeniane przepisy, podajc zarazem now tre przepisw. 4. Jeeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, Przewodniczcy opracowuje i ogasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity regulaminu.