Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR VII /37/ 2011 RADY GMINY MICHAOWICE z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie przeksztacenia samorzdowego zakadu budetowego Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Michaowicach poprzez jego likwidacj w celu utworzenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Michaowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz.1591 ze zm.), art. 6 ust. 1, art. 9, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997 r.Nr 9, poz 43,ze zm.) w zwizku z art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr.157 poz.1240) Rada Gminy w Michaowicach uchwala, co nastpuje : 1. 1. Likwiduje si samorzdowy zakad budetowy Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Michaowicach (w dalszej czci uchway zwany Zakadem) w celu przeksztacenia go w spk z ograniczon odpowiedzialnoci (w dalszej czci uchway zwanej Spk). 2. Za dzie przeksztacenia przyjmuje si dzie dokonania wpisu Spki w Krajowym Rejestrze Sdowym. 3. Zakad stawia si w stan likwidacji, ktra nastpi z dniem przeksztacenia Zakadu w Spk o ktrej mowa w ust.2. 4. Spka powstaa w wyniku przeksztacenia Zakadu wstpuje we wszystkie prawa i obowizki zwizane z dziaalnoci Zakadu, w tym w wynikajce z wewntrznych regulaminw i innych aktw obowizujcych w Zakadzie. 5. Nalenoci i zobowizania likwidowanego w celu przeksztacenia Zakadu przejmuje utworzona Spka. 6. Pracownicy zlikwidowanego Zakadu staj si pracownikami Spki w trybie art.23' Kodeksu Pracy. 7. Skadniki mienia przeksztaconego Zakadu staj si majtkiem Spki. 8. Wszystkie udziay w Spce obejmuje Gmina Michaowice 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Michaowice. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: KXTNP-AGIOT-OLFOO-SYDNL-ZOOTK. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W gminie Michaowice dziaa wedug ustawy o finansach publicznych Zakad Wodocigw i Kanalizacji( jako struktura budetowa), co powoduje okrelone ograniczenia prawne i ekonomiczne. W dobie rozwijajcej si przedsibiorczoci i konkurencji na rynkach,w dalszej perspektywie czasowej dotychczasowa forma przedmiotowego podmiotu jest ograniczeniem jego rozwoju i obnieniem poziomu jakoci realizowanych usug. Ponadto stanowi dla gminy bardziej jednostk kosztow ni dochodow. Przeksztacenie ZWiK w spk kapitaow prawa handlowego tzn.: spk z ograniczon odpowiedzialnoci przyniesie nastpujce efekty: 1. Prawne: uzyskanie osobowoci prawnej (moliwo samodzielnego pozyskiwania kapitau,np.:zaciganie kredytw lub wchodzenie w partnerstwo publiczno-prawne), zwikszona autonomia wynikajca z podstaw prawnych dziaania spki prawa handlowego, moliwo prowadzenia samodzielnej dziaalnoci inwestycyjnej w zakresie okrelonym w statucie spki (okrelenie kierunkw,wygospodarowywanie rodkw), moliwo rozszerzenia dziaalnoci poza sfer uytecznoci publicznej oraz poza teren gminy, bardziej elastyczne i efektywne zarzdzanie majtkiem i zasobami ludzkimi(wiksza swoboda ksztatowania systemw zatrudnienia i wynagrodze pracownicy nie s pracownikami samorzdowymi), obnienie w gminie zatrudnienia w sferze samorzdowej, przeniesienie odpowiedzialnoci prawnej z urzdu gminy na spk 2. Ekonomiczne: moliwo odzyskania podatku VAT od inwestycji, zysk nadrzdnym celem dziaalnoci, wikszy nacisk na optymalizacj kosztw, urealnienie obrazu finansowego podmiotu, lepszy dostp do kapitau obcego, moliwo aplikowania o rodki pomocowe,bdce poza zasigiem gmin, sprawniejsza procedura nadzoru i odnowy rodkw technicznych ze wzgldu na uwzgldnienie w rachunku ekonomicznym amortyzacji, wydzielenie na zewntrz zobowiza wynikajcych z dziaalnosci spki, a przez to poprawa oglnego budetu gminy, wzrost przychodw gminy z tytuu opat dzierawnych, dywidendy. Proponowane rozwizanie zapewnia nieskomplikowan form prawn oraz moliwo wykonywania przez gmin bezporedniej kontroli nad spk. Spka z ograniczon odpowiedzialnoci jest najbardziej efektywn i najtasz form organizacyjno-prawn w warunkach posiadanego przez Zakad potencjau produkcyjnego. Wybr takiego rozwizania zapewnia Gminie wpyw na funkcjonowanie gospodarki wodno-ciekowej - jako jej zadania wasnego-poprzez to, e Gmina: bdzie udziaowcem spki okrelajcym kadorazowo poziom swojego zaangaowania kapitaowego w spce, bdzie podejmowa w dalszym cigu decyzje strategiczne dotyczce polityki taryfowej, bdzie miaa kontrol nad funkcjonowaniem spki rwnie poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do jej organw statutowych. Majc na uwadze powysze wzgldy, a w szczeglnoci w celu dalszego podnoszenia jakoci usug w zakresie gospodarki wodnociekowej, podjcie uchway jest uzasadnione.

Id: KXTNP-AGIOT-OLFOO-SYDNL-ZOOTK. Podpisany

Strona 1