Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR IX/58/2011 RADY GMINY POTGOWO z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli, ktrym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, niektrych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkoach, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Potgowo. Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w zwizku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pniejszymi zmianami), uchwala si, co nastpuje: 1. Nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach, obnia si tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, okrelony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, - do wysokoci ustalonej ponisz tabel:
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj po zastosowaniu zniek 12 10 8 4 3 2 0 7 5 20 16 14 12

1.

Dyrektor przedszkola liczcego: - 2 oddziay - 3 oddziay - 4 i wicej

2.

Dyrektor szkoy (zespou szk) liczcej: - 6 9 oddziaw - 10 13 oddziaw - 14 17 oddziaw - 18 oddziaw i wicej

3.

Wicedyrektor szkoy (zespou szk) liczcej: - 12 29 oddziaw - 30 oddziaw i wicej

4.

Kierownik wietlicy szkolnej z doywianiem: - do 30 wychowankw - od 31 do 80 wychowankw - od 81 do 120 wychowankw - powyej 120 wychowankw

2. Ustala si 20 godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin dla pedagogw szkolnych. 3. 1. Obowizkowy wymiar godzin okrelony w tabeli przysuguje od dnia objcia stanowiska. 2. Ustalony w tabeli tygodniowy wymiar godzin dla dyrektorw, przysuguje rwnie wicedyrektorom, ktrzy zastpuj nieobecnego dyrektora. Jeeli zastpstwo nie nastpio od pierwszego dnia danego miesica, to wymiar ten obowizuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu zastpowania nieobecnego dyrektora. 4. Znika godzin, ustalona w tabeli w 1 Zarzdzenia przysuguje rwnie nauczycielowi, ktry na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty zosta wyznaczony do penienia zastpstwa za dyrektora. Znika przysuguje po miesicu zastpowania dyrektora. Jeeli zastpowanie nie nastpio od pierwszego dnia danego miesica, to wymiar ten obowizuje tego nauczyciela od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu zastpowania nieobecnego dyrektora.

Id: VDNDE-OTLRA-LNKLL-JYHZU-LMHAP. Podpisany

Strona 1

5. Traci moc uchwaa Nr X/71/2003 Rady Gminy Potgowo z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach oraz zasad zwalniania od obowizku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych. 6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Potgowo. 7. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z moc obowizujc od dnia 1 wrzenia 2011 roku.

Id: VDNDE-OTLRA-LNKLL-JYHZU-LMHAP. Podpisany

Strona 2

Centres d'intérêt liés