Vous êtes sur la page 1sur 32

UCHWAA NR XII/176/11 SEJMIKU WOJEWDZTWA DZKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie okrelenia programu ochrony powietrza dla strefy w wojewdztwie dzkim w celu osignicia poziomu docelowego benzo()pirenu. Nazwa strefy: strefa czycko-zgierska Kod strefy: PL.10.04.z.05 Obszar objty programem: powiat kutnowski Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322) oraz 9 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakim powinny odpowiada programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38, poz. 221) Sejmik Wojewdztwa dzkiego uchwala, co nastpuje: 1. Okrela program ochrony powietrza w celu osignicia poziomu docelowego benzo()pirenu w pyle zawieszonym PM10, zwany dalej Programem dla strefy w wojewdztwie dzkim nazwanej stref czyckozgiersk o kodzie PL.10.04.z.05 obejmujcy obszar powiatu kutnowskiego, w brzmieniu okrelonym w zaczniku do uchway, ktrego tre stanowi integraln cz uchway. 2. Termin realizacji Programu, o ktrym mowa w 1 ustala si na rok 2020. 3. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Wojewdztwa dzkiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Sejmiku Marek Mazur

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XII/176/11 Sejmiku Wojewdztwa dzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY W WOJEWDZTWIE DZKIM NAZYWANEJ STREF CZYCKO-ZGIERSK O KODZIE PL.10.04.z.05 W CELU OSIGNICIA POZIOMU DOCELOWEGO BENZO()PIRENU W PYLE ZAWIESZONYM PM10 1. Program ochrony powietrza, okrela si w celu osignicia w powietrzu poziomu docelowego benzo()pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, jako wskanika wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych. 2. Stref wojewdztwa dzkiego czycko-zgiersk o kodzie PL.10.04.z.05, obejmujc obszar powiatu kutnowskiego, w ktrym zosta przekroczony poziom docelowy benzo()pirenu okrela zacznik Nr 1 do Programu. 3. rda emisji, ktre przyczyniy si do wystpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu okrela zacznik Nr 2 do Programu. 4. Niezbdne rodki majce na celu osignicia poziomu docelowego benzo()pirenu, ktre nie pocigaj za sob niewspmiernych kosztw okrela zacznik Nr 3 do Programu.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do programu ochrony powietrza dla strefy czycko-zgierskiej o kodzie PL.10.04.z.05 w celu osignicia poziomu docelowego benzo()pirenu. Strefa wojewdztwa dzkiego czycko-zgierska o kodzie PL.10.04.z.05, w ktrej zosta przekroczony poziom docelowy benzo()pirenu. 1. Pooenie powiatu kutnowskiego w strefie woj. dzkiego czycko-zgierskiej o kodzie PL.10.04.z.05 w wraz z podziaem administracyjnym. Zgodnie z zacznikiem do rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 6 marca 2008 r., w sprawie stref, w ktrych dokonuje si oceny jakoci powietrza, wojewdztwo dzkie podzielono na 6 stref. Powiat kutnowski, obok czyckiego, poddbickiego, zgierskiego i pabianickiego, naley do strefy czycko zgierskiej i pooony jest w jej pnocnej czci.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 1

2. Poziom stenia benzo()pirenu odnotowany przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w odzi w punkcie pomiarowym na terenie strefy czycko-zgierskiej w 2009 roku 1) lokalizacja stacji pomiarw jakoci powietrza, na ktrej stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w strefie czycko-zgierskiej (teren miasta Kutno) w 2009 r.;

2) stenie benzo()pirenu na stacji zakwalifikowanej przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w odzi do oceny rocznej na terenie powiatu kutnowskiego w 2009 r. wraz z % przekrocze poziomu docelowego1 .

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 2

3. Poziomy i rozkad ste benzo()pirenu w 2009 r. na obszarze strefy czycko-zgierskiej ustalone za pomoc modelowania matematycznego 1) kierunki napywu benzo()pirenu na obszar wojewdztwa dzkiego, w tym stref czycko-zgiersk ze rde emisji spoza obszaru wojewdztwa dzkiego;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 3

2) poziom i rozkad ste benzo()pirenu o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy 2009 pochodzcy od emisji napywowej: a) od cakowitej emisji napywowej, tzw. to cakowite obejmujce napyw spoza strefy, w tym spoza granic kraju,

b) od regionalnej emisji napywowej;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 4

3) poziomy i rozkad ste benzo()pirenu o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy 2009 pochodzcy od emisji z terenu powiatu kutnowskiego: a) z emisji cakowitej - na terenie powiatu kutnowskiego,

- na terenie Kutna,

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 5

- na terenie Kroniewic,

- na terenie ychlina,

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 6

b) z emisji punktowej - na terenie powiatu kutnowskiego,

- na terenie Kutna,

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 7

c) z emisji powierzchniowej - na terenie powiatu kutnowskiego,

- na terenie Kutna,

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 8

d) z emisji liniowej - na terenie powiatu kutnowskiego,

- na terenie Kutna.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 9

Zacznik Nr 2 do programu ochrony powietrza dla strefy czycko-zgierskiej o kodzie PL.10.04.z.05 w celu osignicia poziomu docelowego benzo()pirenu. rda emisji, ktre przyczyniy si do przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu. 1. Analiza rde emisji napywowej benzo()pirenu na teren powiatu kutnowskiego: 1) sumy emisji napywowej benzo()pirenu na obszar powiatu kutnowskiego w 2009 r.;

2) udziay procentowe rodzajw emisji benzo()pirenu w emisji napywowej w powiecie kutnowskim w 2009 r.;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 1

3) rozkad emisji benzo()pirenu z emitorw punktowych wyszych ni 30 m z terenu wojewdztw w 2009 r.;

4) rozkad emisji benzo()pirenu z emitorw punktowych zlokalizowanych w pasie 30 km wok powiatu kutnowskiego w 2009 r.;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 2

5) rozkad emisji benzo()pirenu ze rde powierzchniowych zlokalizowanych w pasie 30 km wok powiatu kutnowskiego w 2009 r.;

6) rozkad emisji benzo()pirenu ze rde liniowych zlokalizowanych w pasie 30 km wok powiatu kutnowskiego w 2009 r..

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 3

2. Analiza rde emisji benzo()pirenu z terenu powiatu kutnowskiego: 1) sumy emisji benzo()pirenu dla rnych typw rde zlokalizowanych na terenie powiatu kutnowskiego w 2009 r.;

2) udzia procentowy poszczeglnych typw emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji benzo()pirenu na terenie powiatu kutnowskiego w 2009 roku;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 4

3) rozkad emisji punktowej benzo()pirenu na terenie powiatu kutnowskiego w 2009 r.;

4) rozkad emisji powierzchniowej benzo()pirenu na terenie powiatu kutnowskiego w 2009 r.;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 5

5) rozkad emisji liniowej (komunikacyjnej) benzo()pirenu na terenie powiatu kutnowskiego w 2009 r..

3. Analiza rde emisji benzo()pirenu z terenu miasta Kutna: 1) sumy emisji benzo()pirenu dla rnych typw rde zlokalizowanych na terenie miasta Kutna w 2009 r.;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 6

2) udzia procentowy poszczeglnych typw emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji benzo()pirenu na terenie miasta Kutna w 2009 roku;

3) rozkad emisji punktowej benzo()pirenu na terenie miasta Kutna w 2009 roku;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 7

4) rozkad emisji powierzchniowej benzo()pirenu na terenie miasta Kutna w 2009 roku;

5) rozkad emisji liniowej (komunikacyjnej) benzo()pirenu na terenie miasta Kutna w 2009 roku.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 8

4. Wkad procentowy rde emisji w powstawaniu przekrocze poziomu docelowego benzo()pirenu [b(a)p] w 2009 r., powierzchnia obszaru przekrocze, liczba ludnoci naraonej na ponadnormatywne stenia (obliczony za pomoc modelu matematycznego Calmet/Calpuff).

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 9

5. Przewagi rodzajw emisji w steniach benzo()pirenu o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w receptorach w 2009 r. 1) na obszarze powiatu kutnowskiego;

W zdecydowanej wikszoci receptorw na terenie powiatu kutnowskiego, w steniach benzo()pirenu o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy, przewaa emisja napywowa. Jedynie w centrum Kutna oraz w jednym receptorze na obszarze ychlina przewaa emisja powierzchniowa. Udziay emisji powierzchniowej, w receptorach na terenie strefy, poza obszarami przekrocze, najczciej przyjmuj wartoci z zakresu 10-30%. W Kutnie dochodz do 80%. Udzia napywu, poza obszarami przekrocze, w centralnej czci powiatu wynosi od 70 do 80% i wzrasta w kierunku obrzey, gdzie osiga nawet 100%. W Kutnie dochodzi do 20-40%, w Kroniewicach osiga 60%, a w ychlinie 50-70%.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 10

2) na obszarze miasta Kutna;

3) na obszarze miasta ychlin;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 11

4) na obszarze miasta Kroniewice.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 12

6. Analiza udziau rodzajw emisji w steniach benzo()pirenu o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w receptorach na obszarze powiatu kutnowskiego oraz miast Kutno, ychlin i Kroniewice w 2009 r. : 1) procentowy udzia emisji napywowej a) na obszarze powiatu kutnowskiego,

b) na obszarze miasta Kutna,

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 13

c) na obszarze miasta ychlin,

Za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu odpowiedzialny jest przede wszystkim wpyw rde pooonych poza granicami miasta, a nawet poza granicami powiatu, w jednym tylko receptorze zaznacza si przewaga emisji powierzchniowej. Udzia napywu w receptorach zlokalizowanych na terenie miasta ychlina dochodzi nawet do 70%.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 14

d) na obszarze miasta Kroniewice,

Za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w Kroniewicach odpowiedzialny jest gwnie napyw spoza powiatu kutnowskiego. Udzia napywu w receptorze w centrum miasta osiga 50-60%.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 15

2) procentowy udzia emisji powierzchniowej a) na obszarze powiatu kutnowskiego,

b) na obszarze miasta Kutna,

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 16

W obszarach zabudowanych na terenie Kutna zdecydowanie przewaa emisja powierzchniowa, zwizana z indywidualnym sposobem ogrzewania. Udziay emisji powierzchniowej dochodz do 80%. W pozostaych receptorach przewaa napyw, ktrego udziay na obszarze miasta osigaj 70%, a w centrum ksztatuj si w zakresie 20-30%. Podsumowujc powysze mona stwierdzi, e za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w powietrzu w Kutnie odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja powierzchniowa, pochodzca ze spalania paliw staych, gwnie drewna i wgla, natomiast w Kroniewicach i w ychlinie emisja napywowa. 7. Ocena wpywu lokalnych i regionalnych warunkw topograficznych oraz wynikajcych z zagospodarowania przestrzennego na wyniki analiz ste benzo()pirenu w powiecie kutnowskim.

Powiat kutnowski ley na pograniczu dwch regionw geograficznych - Rwniny Kutnowskiej oddzielonej od zachodu morenami kutnowskimi od Wysoczyzny Kodawskiej, a rzek Bzur od Rwniny owickoBoskiej. Rwnina Kutnowska pooona pomidzy dolinami Wisy (na pnocy) i Bzury (na poudniu) jest rwnin denudacyjn stanowica pnocno - zachodni cz Niziny rodkowomazowieckiej (wg podziau Polski J. Kondrackiego). Benzo()piren jest przenoszony wraz z pyem, a wic lokalne warunki przewietrzania w miastach, naturalne bariery w postaci wzgrz, czy lasw maj wpyw na rozprzestrzenianie si tego zanieczyszczenia, a lokalne opady na jego wymywanie i mokr depozycj. Do oblicze rozkadu ste zanieczyszcze benzo()pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze strefy uyto modelu CALMET/CALPUFF, ktry uwzgldnia lokalne warunki terenowe oraz szorstko terenu (zabudow, lasy itp.). Analiza wynikw oblicze modelowych benzo()pirenu w powietrzu w powiecie kutnowskim wykazaa, i przekroczenia poziomu docelowego wystpiy miastach: Kutnie, Kroniewicach i ychlinie. Na terenie Kutna obszar przekrocze poziomu docelowego benzo()pirenu o kodzie: Ld09KutB(a)Pa01 obejmuje niemal cay obszar administracyjny miasta poza obrzeami poudniowo wschodnimi oraz wykracza poza jego granice.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 17

Maksymalne stenia benzo()pirenu osigaj 3,4 ng/m3 , przekraczajc poziom docelowy o 240%. Za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w powietrzu w Kutnie odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja powierzchniowa, pochodzca ze spalania paliw staych, gwnie drewna i wgla. Obszar przekrocze poziomu docelowego Kroniewic o kodzie Ld09KroB(a)Pa02 obejmuje cay obszar zabudowany, a nawet przekracza granice administracyjne miasta.

Maksymalne stenia benzo()pirenu osigaj 1,2 ng/m3 , przekraczajc poziom docelowy o 20% jednak zauway naley, i za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w Kroniewicach odpowiedzialny jest gwnie napyw spoza powiatu kutnowskiego.
Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany Strona 18

W ychlinie obszar przekrocze poziomu docelowego obejmuje cay obszar zabudowany w miecie, a nawet wykracza poza poudniowe granice miasta.

Najwysze stenia benzo()pirenu wystpuj w rejonie poudniowym ychlina, gdzie osigaj 1,4 ng/m3 , przekraczajc tym samym poziom dopuszczalny o 40%. Za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w ychlinie odpowiedzialny jest przede wszystkim wpyw rde pooonych poza granicami miasta, a nawet poza granicami powiatu. Wynika z tego, e za przekroczenia poziomu docelowego benzo()pirenu w powietrzu odpowiedzialna jest emisja napywowa.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 19

Zacznik Nr 3 do programu ochrony powietrza dla strefy czycko-zgierskiej o kodzie PL.10.04.z.05 w celu osignicia poziomu docelowego benzo()pirenu.

Niezbdne rodki majce na celu osignicie poziomu docelowego benzo()pirenu, ktre nie pocigaj za sob niewspmiernych kosztw. 1. W zakresie ograniczenie emisji ze rde punktowych (duych rde spalania, technologicznych): 1) stosowanie metod poprawiajcych efektywno procesu spalania, ograniczenie zuycia paliw; 2) w rdach istniejcych stosowanie paliw staych o niskiej zawartoci popiou; 3) wymiana przestarzaych konstrukcyjnie rde spalania na nowoczesne o wysokiej efektywnoci spalania; 4) stosowanie wysokosprawnych urzdze redukujcych emisj pyu; 5) stosowanie technologii ograniczajcych lub eliminujcych emisj benzo()pirenu. 2. W zakresie ograniczenie emisji ze rde powierzchniowych: 1) tworzenie i wdraanie programw redukcji emisji niskiej ustalajcych warunki organizacyjne i finansowe realizacji: a) wymiany niskosprawnych rde ciepa na bezemisyjne lub niskoemisyjne o wysokiej efektywnoci energetycznej, b) przedsiwzi termomodernizacyjnych; 2) wprowadzenie przepisw lokalnych umoliwiajcych udzielenie pomocy finansowej na utrzymanie nowych rde wytwarzania energii cieplnej; 3) rozbudowa centralnych systemw ciepowniczych i gazowniczych; 4) stosowanie technik i technologii ograniczajcych lub eliminujcych emisj benzo()pirenu. 3. W zakresie ograniczania emisji liniowej (z transportu drogowego): 1) denie do sukcesywnej wymiany taboru, w tym wykorzystywanego przez samorzdy oraz jednostki podlege i spki komunalne na speniajcy europejskie normy czystoci spalin; 2) budowa cieek rowerowych i wspomaganie promocyjne akcji korzystania z rowerw i komunikacji zbiorowej przez mieszkacw; 3) zmiana rodzaju stosowanego paliwa, promowanie paliw alternatywnych; 4) promocja nowszych technologii w wyej wymienionych pojazdach; 5) promocja rodkw transportu bezemisyjnych i transportu publicznego; 6) szkolenia kierowcw i obsugi maszyn dotyczce zmniejszania emisji poprzez odpowiednie uytkowanie pojazdw; 7) stosowanie zacht finansowych do wymiany sprztu na bardziej przyjazny rodowisku; 8) rozwijanie infrastruktury kolejowej oraz transportu publicznego;

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 1

9) organizacja ruchu uatwiajca sprawne poruszanie si pojazdw transportu publicznego wraz budow inteligentnych systemw zarzdzania komunikacj publiczn i synchronizacj rozkadw jazdy, w celu zachcenie do korzystania z transportu publicznego; 10) budowa obwodnic. 4. W zakresie gospodarowania zuytymi oponami: 1) likwidacja dzikich skadowisk zuytych opon; 2) zapewnienie moliwoci odpowiedniego gromadzenia zuytych opon; 3) utworzenie programw dotyczcych utylizacji zuytych opon; 4) wyznaczenie specjalnych dni zbirki zuytych opon. 5. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu uatwienia zbirki odpadw, zgodnie z obowizujcymi planami gospodarki odpadami; 2) zachcanie do stosowania kompostownikw; 3) stworzenie specjalnego systemu zbirki odpadw zielonych pochodzcych z ogrodw; 4) zbirka makulatury. 6. W zakresie edukacji ekologicznej: Prowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz uwiadomienia spoeczestwa: 1) o negatywnych skutkach dla zdrowia: a) emisji z procesu spalania paliw prowadzonego w niesprawnych i mao efektywnych energetycznie lokalnych rdach ciepa, b) emisji z procesu tzw. otwartego spalania odpadw, c) emisji z procesu spalania paliw w silnikach pojazdw, d) emisji z procesw: wdzenia, smaenia i grillowania, e) emisji powstajcych podczas poarw (budynkw, pozostaych obiektw budowlanych i na terenach przylegych do nich oraz w lasach, na terenach rdlenych, kach, wrzosowiskach, podczas prac polowych i transporcie podw rolnych, skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania k, ciernisk i pl); 2) o korzyciach pyncych z wymiany starego typu rde ciepa na nowe; 3) o ksztatowaniu pozytywnych postaw mieszkacw w odniesieniu do poszanowania energii (racjonalnego korzystania z energii cieplnej i elektrycznej, wskazania moliwoci oszczdnoci energii); 4) o moliwoci wykorzystania alternatywnych rde energii. 7. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego: 1) uwzgldnianie w studiach uwarunkowa i kierunkw zagospodarowywania przestrzennego oraz planach zagospodarowywania przestrzennego zapisw: a) zapewniajcych przewietrzanie terenw zurbanizowanych, b) dotyczcych zaopatrywania w energi ciepln z miejskiej sieci cieplnej, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemoliwe i ekonomicznie nieuzasadnione stosowanie ogrzewania z niskoemisyjnych paliw lub odnawialnych rde energii, c) lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiektw usugowo handlowych na obrzeach miast; 2) uwzgldnianie w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga w zakresie zaopatrzenia obiektw w ciepo z wysokosprawnych rde opalanych paliwami o niskiej zawartoci popiou.

Id: AACRK-FQPOO-AUREW-IAMAG-XJMSY. Podpisany

Strona 2