Vous êtes sur la page 1sur 11

201 NAT.

12/04/2011 Datum neerlegging

BE 0448.077.642 Nr.

11 Blz.

EUR D. 11083.00113 VKT-vzw 1.1

JAARREKENING IN EURO
Naam: Rechtsvorm: Adres: Gaia Vereniging zonder winstoogmerk Nr: 90 Gemeente: Brussel (Schaarbeek) Bus:

Paleizenstraat 1030

Postnummer: Land: Belgi

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Internetadres: Ondernemingsnummer

Brussel

BE 0448.077.642 04-06-2008

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van Vorig boekjaar van 01-01-2010 01-01-2009 25-03-2011 tot tot 31-12-2010 31-12-2009

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VKT-vzw 4.2.1, VKT-vzw 4.2.2, VKT-vzw 4.2.3, VKT-vzw 4.3, VKT-vzw 4.4, VKT-vzw 4.6, VKT-vzw 4.7, VKT-vzw 5, VKT-vzw 7 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN, en in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in Belgi van de buitenlandse vereniging
VANDENBOSCH Michel Ravensteingalerij 27 1000 Brussel BELGI Begin van het mandaat: 28-03-2007 DE GREEF Ann Ravensteingalerij 27 1000 Brussel BELGI Begin van het mandaat: 28-03-2007 SANSBURY Linda Einde van het mandaat: 28-03-2011 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur Einde van het mandaat: 28-03-2011 Voorzitter van de Raad van Bestuur

1/11

Kersbeeklaan 116 1190 Vorst BELGI Begin van het mandaat: 28-03-2007 Einde van het mandaat: 28-03-2011 Bestuurder

2/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE


Facultatieve vermeldingen: Indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging, B. Het opstellen van de jaarrekening, C. Het verifiren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

VSDC-FB BE 0877.925.521 Lauwestraat 166 8560 Wevelgem BELGI Direct of indirect vertegenwoordigd door VAN HECKE Roland Afgevaardigd Bestuurder Menenstraat 448 8560 Wevelgem BELGI

70029653

A,B

203.665

__________________________________

3/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA


Oprichtingskosten Immaterile vaste activa Materile vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materile vaste activa In volle eigendom van de vereniging Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financile vaste activa
4.1.1 4.1.2 20/28 20 21 22/27 22 22/91 22/92 23 231 232 24 241 242 25 26 261 262 27 28 29/58 29 290 291 2915 3 30/36 37 40/41 40 41 415 4.2.1 50/53 54/58 490/1 20/58

56.497
309 16.258

63.533

23.603

15.109 15.109 1.149 1.149

17.735 17.735 5.868 5.868

4.1.3/4.2.1

39.930

39.930

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan n jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste n jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

609.645

842.155

184.157 169.803 14.354

45.872 378.725 891

457.938 215.640 168.577

TOTAAL VAN DE ACTIVA

666.142

905.688

4/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN


Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies (+)/(-)
4.3 10/15 10 100 101 12 13 14 15 4.3 16 160/5 168 17/49 4.4 17 170/4 172/3 174/0 175 176 179 1790 1791 1792 4.4 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 48 480/8 4890 4891 492/3 10/49

476.988
898.889 898.889

796.183
898.890 898.890

97.344 -519.245

97.344 -200.051

VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

SCHULDEN
Schulden op meer dan n jaar Financile schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste n jaar Schulden op meer dan n jaar die binnen het jaar vervallen Financile schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen

189.154

109.505

75.961

107.799

40.584 40.584

62.618 62.618

35.377 35.377

45.181 45.181

113.193

1.706

TOTAAL VAN DE PASSIVA

666.142

905.688

5/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING
Toel. Codes 9900 70/74 70 73 60/61 62 Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) Bedrijfsopbrengsten Omzet Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immaterile en materile vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) Financile opbrengsten Financile kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) (+)/(-)

176.842 1.659.865 238.382 1.483.023 459.272 14.566

-7.501 1.255.622 6.840 1.263.123 411.501 14.531

4.5

630

631/4 635/8 640/8 649 9901 4.5 4.5 75 65 9902 76 66 9904

20.374

4.193

-317.370 18.951 1.116 -299.535 6.973 26.632 -319.194

-437.726 23.285 609 -415.050 7.465 640 -408.225

6/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 4.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERILE VASTE ACTIVA


Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8059P 8029 8039 8049 8059 8129P 8079 8089 8099 8109 8119 8129 21

XXXXXXXXXX 464

464 XXXXXXXXXX 155

(+)/(-)

155

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

309

7/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 4.1.2

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MATERILE VASTE ACTIVA


Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
8199P 8169 8179 8189 8199 8259P 8219 8229 8239 8249 8259 8329P 8279 8289 8299 8309 8319 8329 22/27

XXXXXXXXXX 7.066

80.822

87.888 XXXXXXXXXX

(+)/(-)

XXXXXXXXXX 14.411

57.219

(+)/(-)

71.630

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR WAARVAN


In volle eigendom van de vereniging

16.258
16.258

8349

8/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 4.1.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCILE VASTE ACTIVA


Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere Andere mutaties Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere Meerwaarden per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (+)/(-)
8395P 8365 8375 8385 8386 8395 8455P 8415 8425 8435 8445 8455 8525P 8475 8485 8495 8505 8515 8525 8555P 8545 8555 28

XXXXXXXXXX

39.930

(+)/(-) (+)/(-)

39.930 XXXXXXXXXX

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

39.930

9/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 4.5

RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen
9086 9087 9088 620 621 622 623 624

9 8,2 14.689 299.874 92.311 44.022 23.065

7 8 14.768 302.639 93.842 15.020

FINANCILE RESULTATEN
Geactiveerde intercalaire interesten Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging bij de verhandeling van vorderingen Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter (+)/(-)
6503 653 656

10/11

Nr.

BE 0448.077.642

VKT-vzw 6

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode De afschrijvingspercentages zijn als volgt : Installaties, machines en uitrusting : 20 % Meubilair : 20 % Voorraden Er wordt niet gewerkt met voorraden Voorzieningen voor risico's en kosten Provisies worden aangelegd op het moment van het ontstaan van risico's, mogelijke verliezen of ontwaardingen

11/11