Vous êtes sur la page 1sur 3
44 11 sss sssssssssssssssssssssssssssssssssss sssttssssssssssssttstsstssstsststtssstsss :tstssssssststtsssssssstsss: ·
44 11 sss sssssssssssssssssssssssssssssssssss sssttssssssssssssttstsstssstsststtssstsss :tstssssssststtsssssssstsss: ·
44 11 sss sssssssssssssssssssssssssssssssssss sssttssssssssssssttstsstssstsststtssstsss :tstssssssststtsssssssstsss: ·
44 11 sss sssssssssssssssssssssssssssssssssss sssttssssssssssssttstsstssstsststtssstsss :tstssssssststtsssssssstsss: ·

44 11 sss

sssssssssssssssssssssssssssssssssss

sssttssssssssssssttstsstssstsststtssstsss

:tstssssssststtsssssssstsss:

· 00 0 000

· 00 0 000

!ssssstsss!

!ssesssssssssesestsststsstssssssttssssssssssssssssss

ssssstsssatstsssssssssttssssssssstsstssasssssssstsssssssss

ssssstsssssssstsstssssssssssssssttssss

::::::::::::::::::::::::::

· tttttttt ttt ttttt ttttt

· ttntttt tt ntntttt nnttttt ntt nttntttttt nt nttnt

ttététt tttt tnttttt tt ntntttt nnttttt é0é nt tt nttnttttt énétt éttn.t ttnntttttté. ttntttt tt tnt nt étnntét é0é. .t .tttnt. ttnttttnt tt tntttt nt tn. nttt é0é.

ttététt tt ntt.n.tt nt nttnt nt ttnnttt é0é. .tntt nnttttt tntttntt nt nttnt tttt tt .ttt.

:ssssttsssstssssssssssss:

.ttnttntt tt tnt nt étnntét.

.ttntt nt tttttét 00 00 0

.

tttttttt ttt nttntttttt é0é nt ntttttt nt nttnt nttt tt tttt nt tt nt.n.t. !ssssstsss!
tttttttt ttt nttntttttt é0é nt ntttttt nt nttnt nttt tt tttt nt tt nt.n.t. !ssssstsss!
tttttttt ttt nttntttttt é0é nt ntttttt nt nttnt nttt tt tttt nt tt nt.n.t. !ssssstsss!
tttttttt ttt nttntttttt é0é nt ntttttt nt nttnt nttt tt tttt nt tt nt.n.t. !ssssstsss!

tttttttt ttt nttntttttt é0é nt ntttttt nt nttnt nttt tt tttt nt tt nt.n.t.

!ssssstsss! .ttnttt tnttnttnttttt ntt nttntttttt nt

ttnttt.

.t ntt nnttttt ttntttttttt. tt ntt nttttttttnt ttt nttntttttt.

.ttntnttt tntntnttttt tntntttt ntt nttntttttt nt nttnt. .tttt.tt ttt nttntttttt nt nttnt. .t ntt éttntttt tt nttntt ttnntttttt ttt nttntttttt.

.ttttéttt tntntnttttt tntntttt ntt nntnttt nt nttnt :

e

ettntnttttt tntttnt tntnntt

00 0 000

tt. tttnt ntnttt nt

tttttt nttt tt .ttt é0é tt tnntntttt tt tttttt.

e

.ttntttt tt tttttttt nt tttttt tt tt nttt nttntt tttttt tttn tt ntttnétt.

tt ttttttttt nttntttttt nt nttnt tt ntntttt ittt ttttttt ntt tn tntntnttttt nt nntntt nt nttnt ttt ttnttntttt tt téttt .

tntntnttttt tntntttt é

é.

::::::::::

entntnttttt tntntttt nt nntntt nt nttnt ttt nn.tt nt ntett . nt

ntt tt nntntt ntnttt tttnt ttttt tt ntttt nt tnt nntt ttttt .tt nt nttntttttt tn ttt tntnttttt ttt ttnttntttt tt téttt .

tntntnttttt tntntttt ntt nntnttt nt nttnt é

é.

.tntttttt tt nntttt nt nttnt tttn tntttnt tntnntt

!ssssstsss!

00 0 000

.

ettt nt ttntt nt nntttt. t.tttttt tt tntttt nt tnntnnt nt nttnt nttt tt tttttttnt nt nttntttttntt.

et tnntnnt nt nttnt ntn tntntttt tntntt nnttnttttétt tt ntnttttt !

.ttttéttt tntttt nt ntttenttttn.tt é0é tt tt tttnttntt tt .tttnt.

.tttt.tt tt tttntnt nntnntn é0é nt nntttt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.

!ssssstsss!

et n.tt tttneétntnttttt tt ntnt tt ttntt ntt tttnt tt nttttnt tttn tt ntttenttttn.tt. ntttnenn ttttnt nttttnttt.

.tttt.tt tt tttntnt nntnntn é0é nt tntttntt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.
.tttt.tt tt tttntnt nntnntn é0é nt tntttntt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.
.tttt.tt tt tttntnt nntnntn é0é nt tntttntt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.
.tttt.tt tt tttntnt nntnntn é0é nt tntttntt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.

.tttt.tt tt tttntnt nntnntn é0é nt tntttntt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.

.tttt.tt ttt étnntt ttntttétttnttt tt ttt ttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.

!ssssstsss! et nttnttttt nt nttnt ntttt nntt ttnnttttt é0é ttt ntttnttt tt ntntttt nnttttt tt ntnt ittt tttttt nt nétt nt nntttt.

:ssssttss:

. tt nnt ntt tttttt. :

e

.tnttntt ntttntttt ntnt tt ntnttt nt nttnt nttt tttttt ttt nttntttttt tt tnntn nttttt ttt nntnttt.

e

.t ntttt nt tttttét ntt ttttttttt nttntttttt nt nttnt . tnttttt tt . tntttn.tt. nttnttttt tt tntttt nt tnntnnt nt nttnt .ttntntt ttn.tt

e

s.tttttt ttt ntnnnttnttt étttttttt ttt tt ttntét ntt ttttttt. nntnttt . ntt ttttttttt nttntttttt nt nttnt.

e

.t ntt nt tttnttnttttt ntt étttnttttt. ttntntnttnttt tntnnnn.tét nt ttnttttttnt nttnntnttttttt ttttt tt ntttntnntntt nt tnttntt !

:ssssssssssssssssssssss:

ttntttt ttt tttttttt nt ttnttntt ntt étttnttttt é0é.

:::::::::::::::::::::::::

.tttt.tt tt tttntnt nntnntn nt ntttttt nt nttnt tt tnttntntt tté.tttttt nt n.tt tttneétntnttttt.