Vous êtes sur la page 1sur 24

SULIT

32n
Bahasa
Cina
Kertas L
Ogos
20rl
I
jam
32lt
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
(MPSM)
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2OII
20ll
Fin f
t+F'mrX,
BAHASA CINA
4x-
Kertas 1
rr-.1,
zA-6-
Masa: Satu
jam
Ht ful : 1
,J.
H.i
JANGAN
BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
I Kertas soalan ini mengandungi 4O soalan.
2 Jawab semua soalan.
3 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,
iaitu A.rB, C danD. Bagi setiap soalan,
pilihsatujawapansahaja. Hitamkan
jawapanandapadakertas jawapanobjektif yang
disediaknn,
Kertas soalan ini mengandungi l2halaman bercetak.
[Lihat
halaman sebelah
SULIT 32n
j*k
SULIT 2
i*-.
1
Ari ++fr
40
W,
,-L-,fr+1'f,4F
6"
2
+ref4+4
A. B. CfvD vs+++"8F,
rt1
, +4+*Ntft.-LFt &++fr1e fuliA,F..
4
LxhV^)'+ 4g --+rL
nhfr"fr*&-h
32/t
H-El|/;
II'ftAtrli*
H
1-2FE
lfili*6f+,' Efft"lru"
2
e\"fiteF +#T fl'n\&]&,nfr F{ }s.+frt+'/
I F&,l%,l.EfL
I
Wnl-aEfr
IIl
K #48
xv etr
rV
u}J+{-&t*4)fafr
A I. II
B I.IV
C II . N
D I]]. N
lY.+E
-LiL#f
l4
*'6*8
, T
fl,flFtfrnn1[ kLnk#J?
A
;& ni.r-S )/L+h + )E
"
B irJ tjr
F + E_+rn * ls
"
C KiF
ffi
=)K'}fr,!k+/E "
D
Atf
x-- kfr,,l6h)E
"
32n SULIT
j*k
SULIT
3
ff
3-e EE
Irlif
TEHttY+, ffi tr E S iE EE
"
3
"
*,&gT4fEf frfetLT
, 4*-/\,t T 4&.$oi.
"
T
fl,fJfstfr ft
"
Wnfa"
fr1J trfrh'i*+?
A shO cu'i
B s0 cui
C h6 su'i
D sOng sui
4
"
*"4t1X R_ ,q.?H
,r
iJ.+
, *+&,
-tvfuT*.s "
"
_Lfr
tt
+f ,
'rF+,4
2\6ti6Ji+ft-taz
AxF-
B
Ig.
c
*4&,
D
-tun
5
"
E
*ls
+tE
/.#l }vrtffi
, **4;z4ifrt
}-4nL*"Hk-&-*ilo
"
IIMIV
ttu A th"ht +si+,
oiF
ffi
+f& t
Fl
-
*4.?
A I,II
B I, M
C [, N
D m, IV
6
"
tLtrk/.{n
ft.iFi!,&, fr,6*A
#J
-4f.'ltF-"
"
AB C
-L@
tu 9\fr|+lt+
,
"flFtn
R-rci+?
7
"-&-rlT4|ifl"+"*t#,
x4A4'&f*)\6AW*,s,
Q-hutl+l
"
"
T @,fl1srfifr"&_$tilELffi
et
+#t^k*"J?
A
E /*.
.....Ffrv).
B
+......&-fr
C
gf
4*-......E,!b ri.
D
8
lr ......t R-
32n
[Lihat
sebelah
SULIT
3211
j*k
SULIT
g('
4
32/1
. tKF
**e
**frf
4&,firt4r *, Lt
,
9*
KyaXT ,
A
f
f,-
z\,
XAfi^fr1J"
T tl,fllt
+(#-t#rf
v,\ArA-L
6 fi tt nz
A
i+* *++,
** *,1+,U..
B
Tfr+f ?,
+fr
nif+.
C
i t.XT.ra, E
^*
Z^fi?."
D
t+-#tYL, 4fFt+FF..
9
"
4&,vY.*4&,iL+
t
Mu#4$,., fr,-ft4
g
h, +4+1
:E /}X-
&t\,ft,F
",,
Lfr
6J
+ fr,n 1 4+
^t+e++i*?
A vV,lil,
B
4niit,
C rk
{-,t
D
fltY'
H
10-12
t4
lfii*THHtx+, trtrit H ffi iEAHifiJiFrE t F !!:.
A,g-, R---ff'&'a LftrtIJ n
^,
E *fi
x.la
)t#J tr
Erfrra.
-(10)-
#f A,g.frt,u, E T
r't_(ll)tf
&
fr1t
r+i*,
4+, ili
fr* i+
?e
frt
'^l#r
h 4
+"
F,
4-,u,144,S,
LL{.]
ilitt
+_Q2), +.+t.xhl!"
10A; BJ*+
C+nA Dtre.
11 ArH-( Bin)n
c?tffi D+6_a
12 AT4tq-l-a B+ta+:trt c^t*& DLk4*fi_I
32n
SULIT
j*k
32lt
H
ts-re
FE
rfl i*TEH!A+, ffiE E t"lFE.
tr fr+t)#t fs
j
"
fr,)-
)-X
T
Eli,Y-,
y6245:vh;fr
i,E,#rt fl tl-frt /-4i6-L"* ,
tL+, +!.{rx 44f,2x46t
fl-
E +k T +i$4t"
4"
+\.
4F it- ii
fr
frt
ft4i
r#
H
fr1
+& +il,
-
ft
ik
^frt
#fr
frt
+.
:it+E
t+-
r&'It
T F[ E-+-
/t
"
H:ii*e"4 At;t-ny,SrJ,J.,q-l
HHfrtJ+*f+,
:yi,4t il,l;:JrMnt*|3A
4tr]{il,an
rL.d<+.E,tifril4i]frIl.
+l 4! R/,{, +\.6t+t"i 4++T /Lf rt}t.,} h-#,frIJ'hF
" -'hiaA,
+I.'f4nR-
fr:
qTl
6,l.l
-+++AfrIrE
A6,J.,rril++**R++
#tt['tfun|1 ! ]i*funF4+',*fu
fi&.;*+e.Lih-*tift7
-h
"
d" n # 4 e
I
A
el
-
Y|lv.tr,-.
ngntlfrat
+n4a-e +fr#, T
-rY#_e-e,hl
eKfi
+.
&lt+n frhb*fu"
fr4+il,
*t4?L#lWay'lFftnhF ]-#t4it? lt4t 1
"
"
4, Z^'F.W#J,
"
l&,#+
$,rtE- Lix.6-:
"t6++I.i+-+fil"
+fri
"
*"+tJ*fr1
"
'fft-+'t* llE,f+,J.,$,s
v*l
tt
lJi
E
Li{ah
1 ,
HktrFdfr,&iEtl4 , 4&-ftaiL4kj{tu1v,4\ilkT ,
*t*rt+r#*ifi4e,. s
.8, E
x-
fr
'
)n$,'latE
"fr
+ T
"
iAh
4&'fi1 1i
?rj,
+I.fr-, iY'hJ 4&'6i'u,[4
f
-
e#l
Wh
Z JrTRiFl.
fttiltulj-A,++7 &4\, 6ttF # k+.
L''fll fqJrtu'tk*7 fik$fl"fri a )L"
&Wz +tr ++
fr1r
-fr,Al
t!re;k
$
n, 4s4*s,t&,,,s*pd {<t t+
"s......
13
"
F*t['+
4+" h-LfL4+ A n+4,fr?
A+i
B
++
C
;tr
Ef"L
14
Tf,J'nF-+di.t+4+E +frJ 66t;,1-n
a1
Lez
A
+?Y-gr
fi,
ts -a
j#l
,&
fs.
C
E-f,tftft
D IlIft#F
ll,ihat
sebelah
SULIT
32/t
j*k
SULIT 6 32II
15 tt\,'E
g
-
+4
fr_n
*ffi E
"
&"
69
,ti
tg rt4J 6J
+
.
A
&iiiL"+*i4rL"
B
*"4+lrEr'.A E\*s'l+,i.
C
ET*.s &)&,,
,s*p
rF
d T
i+
?
"
D
rLh4e,fr1J+?
,erj,
a^9. ,
+y,al4&6i,sr4
f
-
Feflwfr e x';Rit:A"
16 h,*-n446+4+ E
,
/r
4+ A4++iiitLfr+t4k%?
A
t h 4e,&. 6l *tiRi" 'f& o
B
n h 4e,i.A4+-'A
H
r\^k_h.
c
Hh*hlp*.)#frT, 4*-4t AT++tr"
D
E h 1&'lc'sltipAjr Fn+n4LE
)'-'*-E
"
17 u\f
u113rLtfrf-_\+
1fijrq17gap*;e1*ht#t+fr.
/\Ft, ,EE4"E-,1&4.'&4Eht t+l z
r
4+lLht4k*,u
Er4+.iaE
,t'-
n
+,1n,
'
&' A,tiFtri",f)irt1+
IV
E frlte?Lft4i+Ei|;t<ffiik *t6"frl
)'-
A I, M
B I,IV
c [, m
D 11
,
ft
18 iE.ffi
{,+ i-F.fr_+frttu
A
*f
;\.fi+n frt
&+r#4Y.'iH H.
B
E-/tttg-. A ,R, MiLfrt*t4flJ .
C *hfua1ffrS, i6ft#.
*,sAft*f f"l,&.
D At
)+R--4+
ilfru}A/. *tk{t-fr1tk$"
"
H
tg-23
EE
tni*TEHlx+, ?*EEff r"lff
"
,1.
ni4,4
fiikrt| N+ ,
*rs X_fr L
fr h t
/r hlJ
"
9 rxr".tt'i+ti+t4 tH,g 6t nt4,x.,
j*.Et/-
ft-,&+
=
n afttizE, +\..fn.fqA,li
h+\"+t
h, *
2fr,14"
k28,. #t4+ N4-
frt
&-+EfrslffrI
:
6 h, tsfir +Yt+&fr1r +tfi FI,l r\.Ft
+
X,l,frlJ
.6tr_,
?&E-4k- traA?lf E-fu, ltr#J
-
h *t,t'yrl f ,
/-fi
#-t9_-
11;
,8fr1r
-
h ft_tLEA N+ *qi w
+Z-
#r
WA
,
fit
&- ++ +K. +tsffi+t h
fii
-"Hn4fr,ttlr.4i,
lifrJtr+t h fi fz'rt,
-fu.Lir"ft,
&f+&+t h &rt"l
-+ffi\frJ
,
+E A +i
fr1r flls Sr
"HtsA
#tfr,t tafrJ X
+f,,
*L',F, ++
-
+
ffr
I
al nLftt
N'+ fr +
32fl
SULIT
j*k
7 32lt
SULIT
4fr- krh+ni. T
. lv E-i,fr,4E
L+F,
E-+ +
Z#
fr1r 14+
fr L, 4
jt.{L{+?"
+i"FA
4fi",4*-E+'ft,
r4fi.Fl,
tt lF,t, ttrkrf,"+ 4 fr-- 1+ H
nlt #r
+
. 4 SffE {^frU,te, N+ik
L++t'
ftfr
el
-
4+
+ ,
rf,"Fh" frr+4frflls:dtitth ++-f
"
),F,
*4*LJIL+{14fr
l*-rt
, +4.*fu*np.rn
4+4y"++
"
&o
&.trtt
!F.A
atffi ,E-
1, F E
frl
it,
tfr,+
-
lig l*-+w
n
++, +y.+-ii'-4
L+
;
+A4H*-fr4J, fu,4&ik,4+ L+, 4't-.t{ FL #
vu'hiji-,*., E fg-+4vfr ++frJlk
4N, &ery,JJeT&,
lktLitttiSi4+
n
H7
"
lrkr(r"++fr lLtt, iknl+g-4+i+i4 1-, 4n 4 *
"fr*-4inh
++4e.fuxt+,
tE
.rLn
lxF-1.Ffrl
j.Lfltslxl+A+,
-F+T,
ik_+tr\fryF,,
*fl*)\fr#+x+,
-iLFl
'+n.fu
a E. 4u
fr,Eh t frF-iv
LE-+L#J,
x 51$:t)LT frvLa-fkT
",J.
H.i4'Rii.
N+,
,6fr,# w
]nLvF,, HRBh.+,q.4. rpfriitfrfrlw, Fl Ht{r+s
*fr N+fr{-+*sA, 4i
4ifr-ffi #*r,w.nn$
f,J
,
fr
(,t4&_)fuln"g+,
,b\
T
JirK+
19
,fa,q.
+{Jss., T
fl,fllstfr R-fr,|4i. N+a!
Enk)\frft?
t
*rt
+fiJfrK
11
4*-tA4A.
m e)1s
friflx1
A I. I1. 1]I
B I. IITT I-I
C IJ- M. I
D I]]- II. I
20
ttkrf,"+fi,R-
6t
-,.-ft-
:
A
E
!*"d.W )Y,;fr
B
ftKtr4+^'j#fr,
C ++ h.il,Ji+X,1,4_
D
ikfiiiil+a+4#T
Zt v).Toflf
-
6J
fr-f| f6*#n*s N+,?
A th
tLtfit{
L4+
n rt
B
N+:yf,"q frE
ig.4
T
c
4i4iftffr#*FFp.frfrZ^al
D
Ff+
^
+
4trflfi
;vI;fr
rh
+"+ 7
ll-ihat
sebelah
SULIT
32/t
j*k
32n
22 v\T"flfs
tu'niLEA4+# fr_tr
I T kxfrt?
I
,J.
Ht/'Fri(
N+ ,
,{. R-Ew
}9Lt6,"
il
t
-
fl
+tfiti <-8,
+\,frr.lR A,l* a *\.+t h
.
ril
,J.
E+4,*.Ftik frt
El+
,
*s X-fr Lt
h + h
frl
"
A I
fivil
B Ifivil
C II
fpil
D I. IIfeff
23
"
*o
Kflh + ftE-881+,#J, {x N+:y./iq frV&-r* 7
"
"
a5
4 + f
h4J
"
#_r*" lA
fr!
ft_4+ 2?
A
Fr+Kz^fu*-"
B
Fr"++WW++"
c
R++4X-lirk,
D
N++1n4+frt&4x,
H=Els/;
xHAmi*
ffi
zq-28
FE
If]i*THH!A+, f,i\E E |EEE.
z, ittk.c1v/++,fiis<.
"
^q:
"qo "
tfr-Tfr&k-z/*rt,
H:
".xhhyl
iklt+EiE,friz, ft-#--L; 4*-+E
v.t,
4
Z*k# )'-,
k#
=&,;
4{ih4*)41 Z,
u).EE
E
Et u,\#+,
fr_+14..
"
*k.Map #
L+, tt#a" Aw :
"
h +t R^141.+4,
"
;if*,
o
{.(yD :
*
n.}
rl
rfr,+tffi
fr ++
,
d,_g.*F lfr h
.
@4t1snu1
:
*k-8, r,l+it kffilafr,
)z+afr&.
24 'Xh,ifs rt+t
qY,*ft4|
2?
A
4*+Er
B
rfr4Lh
C
frEh
D tiJ
+Er
32/l SULIT
j*k
SULIT
9
32IT
2s
h 4+ 2fr44+f*ai(?
A
A
)t'I4.,AF
4
fu4e'fr4J
h
"
B
H
lr'Xh4fstv'h-*
k7
"
c
Bif*4F,48*-#raTq"
D
WAfr^iLEr, *etLl.-"
26
&+
tt+**
ap a+#jtrg
s
nl
R-4+
2?
A
*e;r6-,;4 fa4&"
B
+'IhaY,+tf
*P, 4*-4&.f'-#"
c
*F
x+ ft-'tlh,Ars
Frr 4u'fr1
# J^..
o
Ftu ftft fr'Ih,afs , W 9*t'ifl.*'J ft^.
27 *-f
"4*-+Ev\E1l
.;tk+l.'"
#J
"+k"
fir4F4qffi*+?
A Ftv\
B tt
c t*'+k'
D
F+*'
28
oflftfi
ft_
"
v),4
A h
D\Le+,
p.ry
=--&-
"
"
#J Enkffil+?
A FqTD,*,E AiLEr,
+A'L/., ftZ+#lx,
B vlh
*"8lifl,4, #iL)", 6frfr)u14*.
c e-fr"*"fr
ail"9r,
#il)-,
rt:'${FJA"
D
ilrlr *"fr
J:frin
h, #itLX, &ftffi:+#lA"
i
H
ze-33
f,E
rfl i*THHtA+, f,i\F E #IEEE.
* n
-ER4-s6*B
, Wk
f,,H
,
fr, ?*ffi4i, EE +ku't*E*&z,
i6*,
Ifrh
4Oz.
Efr.Zfa@++x.'/fr,
sriLw&, -+,t\z^frVKx, frtrR L++yefr4i+ft.,
+(-%
+,
1644{-f
,
x-fi
f
fr-ft,
*uft#aik,
HEILL{*EAJ,
AL{r.+. EH,fE-/E'"A@
*48,
4t-f+futr
"
t:+\EE H,#*'J*6, E I^+t--, H*v).h$rr+k-il,k{,
+k-'raH<;rF-E
iif*'
O 46hD: 3fr.
*+. heft+I+l+*'l
frl\*Aih"
@
"A:
oL,
K"A: {fr,Iyfi,?-.
j(,sg,ol,
ll,ihat
sebelah
SULIT
32n
j*k
SULIT 10 32/I
29 Lr,
TFflF
*'frT
F-h6+
*-fk_fr4r )F.w?
A
E)\frHRffi.
B
U,l4F..fftafg,iiit"
'
C 'Afi4iilTILE
fr,&lil"
D
Ertt+z^'t]?&),tr R
frIh
4+.
30 h&t
{aE
,
2t
K&++?
A
ER.AfrAE"
B
E R X+*.+E^.
c
E F,ruE ifrz+ril
"
D
trRikwfrea14i37"
3l
',E
R
Erh6+' trJtL+**"4fi4+2.trq:?
r
+frv A.nt
n
&h z^x_t41+
m
4+ 4*t h?tufil
N'l*i+44\*l-\*t5
A I4en
B lfi"il
C I. IIf,pilI
D II. ill4EIV
I i6+hn
I h&+agtr
R
[
E R
iB_4ffie_ft
N
ER n Ee,*+h$r+
v hT+i\rgEJtrE,
Rfr*tf frL
vX
I ft6 X. tr fr, #,1 fu
hgr
+
#t
i *
"
T
Fl,nls
rfr
ftM W. EFk
#J ),|fr
&
tit Fl?
A I. II. M. [V. V
B I. II. IV. V. il
C IV. I. il. V. I
D W. L [, n. V
32
32fl SULIT
j*k
SULIT 11
33
T
fl,nfs4 f;t-
"
96l4i^-&4" fr4J 86rttffi1+?
A her+t
R_4+ft4
B h&t*1-z^+A+
c h6+t
fr_Tft'*ta
D h&++tTEE-E#rA4+
ffi= Elt/rl
eatE+
ff_
34-40
ftE
tHti*THE+, f,*tr E s |EEE.
34
"
&.40-ft_.t&+,
+41tTtli-iL.t"
"
MF.P.I-F,fr A
&J
hfukbf,tr
, T fu"filtfi, ftF,Ltnhafiz
A -#......+
B uF.......6
c
tr,......4+
D
4k......1)(,
35
"
ffi h;g.
rH
fir
,
;b9,9-*t"r+1
"
+
frh
"
Fq
h" lfr
frl
fr4+ A?
A
Ie,l.
ft4
B
+E
i4-fr14
C ikh 4ffirt1r h
D
ik{fLf-+g#r 4
36 vXT'nls4-AeJnfr,a[9-,&Wfi'JA6t*4]:,
ttt.4f
fr
e
atZ^F-,
qtv,+,lt,h.*+Z
A
EhZrt, tu).],k-J,.
B
*.vLZ*9., z^46/.n-f-.
C
*Ft
ul,+\"+
,
;tr
Ft
v,\&t
"
D
f,s*
r nLLlF, +k61r\*Ji'.
37 vlf,nf\A eJ Er
lfi
q
4kl.F &.4 *z
'
A
&4f
-*:zR-,
4klk-T xfr,+
"
B
^6++*hi|
^,
n
F,J+4k^rl-HA"
c f,-il_Et-ffiffiT, 6&&)rA'A*"
D
xffiffi+h
ryF-,
J++-* +4 E-4.
ll-ihat
sebelah
SULIT
32n
j*k
SULIT 12 32II
38
T
fl,n14 fr
"
4i+ 4q i*,
*#l)'uql &"
6i+>tz
A vU,"lrllh l.44,Wv\4i61J
jj-4.,
FziafuiA^t.
B rL"d-,)'A ?;{u,*rti L4
n +*M.1&,, iy'raiiHKii,Tl*"
C rk
"d-,txtf
,r.&$6t,r.4
nEE, ELaE4.+ 4+*+\6fr1/'-.
D rL'd,)it-*
#r
+
tfr a 6frvfk_9_, 4e *-*al F
,1fr*r
F
trsf+_*..a[ +
f
.
39 x\j\,K*.v 61Jfi_ty,
E
rrb6 tttfr41rt1|&,x+#,
.f&,9.-&_4LA
iL, 4*ttt'E tl-
, fr**n*441h^l
"
f tuwpt;A A ffi-e_+ifuELtu A ++
#thtr2\Lz
A
,'I.6,'&
n,l+LJri+.
B
+F+a, AF-Ht"
c
+t/.t +t h ,
46nh.hl# t"
D
t',Eln
)tft. fr,++,
ok+4alr*b
El+,
4A
T6"rll
el
tnhfu,4l
n
"
hrKE *fr-ruv&, 4lywif,aA t--l"t"
&a a?
A
4e{n
v},fi&-Eli&,+,
-E-'Lykt*-,
E*."+r+{Er}&,#-4+fufi,J, frf'tft-
"dJE
tkF-bftfr,EF'
ftlrHFfr
EE
X-+'J" o
B
"r!EzjcFFXtfE,
tttlHEftHf;N-+.
"
,
+\frj.,ttTtvrs}atvUfff flft'1
, Hlr
+\,fr +thtW4sf
f A}lF. Hnl+ht/ihi|
"
c *..fn
-
T^vrE+41)k4es f
i4xfr n.i, ,ei6"f ll)fu&inl&F
,
4)LEl ILP /'
*, K+fr-
"rlJEzlcEFftfrEE,
+rpffifr.F[x-+1" o
D |e,fu 4 T-4k41+ fr'ft+k,
*FT+k+vUti,,
vt.h:vl;tr??tRtrlL
,
E*o-4i@fr
fit
*rl.*r' fvF*E *.X4#+\e*4&',
+ft-
"tl-tEzIcEBnI..ffi,
+rlHEfr.FEX-
N"o
KERTAS SOALAN TAMAT
32/t SULIT
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
1
j*k
2
j*k
S U L I T S U L I T S U L I T S U L I T 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2

P R O G R A M P R O G R A M P R O G R A M P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E N I N G K A T A N P E N I N G K A T A N P E N I N G K A T A N A K A D E M I K A K A D E M I K A K A D E M I K A K A D E M I K
P E N I L A I A N P E N I L A I A N P E N I L A I A N P E N I L A I A N M E N E N G A H M E N E N G A H M E N E N G A H M E N E N G A H R E N D A H R E N D A H R E N D A H R E N D A H 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1

( )M A J L I S M A J L I S M A J L I S M A J L I S P E N G E T U A P E N G E T U A P E N G E T U A P E N G E T U A S E K O L A H S E K O L A H S E K O L A H S E K O L A H M A L A Y S I A M A L A Y S I A M A L A Y S I A M A L A Y S I A ( M P S M ) ( M P S M ) ( M P S M ) ( M P S M )
N E G E R I N E G E R I N E G E R I N E G E R I K E D A H K E D A H K E D A H K E D A H D A R U L D A R U L D A R U L D A R U L A M A N A M A N A M A N A M A N
j*k
S U L I T S U L I T S U L I T S U L I T 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2

j*k
S U L I T S U L I T S U L I T S U L I T 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2

( 5 0 )
j*k
S U L I T S U L I T S U L I T S U L I T 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2


1

j*k
S U L I T S U L I T S U L I T S U L I T 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2

j*k
S U L I T S U L I T S U L I T S U L I T 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2 3 2 / 2

j*k

Vous aimerez peut-être aussi