Vous êtes sur la page 1sur 5

Dziennik Ustaw Nr 179

10430

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.08.30 15:54:54 +02'00'

Poz. 1066

1066
ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYSZEGO1) zdnia 8 sierpnia 2011r.

wsprawie trybu zgaszania wnioskw oprzyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora idoktora habilitowanego Na podstawie art.7 ust.1 ustawy zdnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz.595, zpn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela tryb zgaszania wnioskw o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, wzr wniosku oprzyznanie tych uprawnie oraz dokumentacj wtej sprawie. 2.1.Wniosek oprzyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, zwany dalej wnioskiem, zgasza kierownik jednostki organizacyjnej ubiegajcej si ouzyskanie uprawnienia do nadawania tych stopni, zwanej dalej jednostk, na podstawie uchway rady jednostki. 2. Wzr wniosku okrela zacznik nr 1 do rozporzdzenia.

b) liczb nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych zatrudnionych w tej jednostce wpenym wymiarze czasu pracy;

3.Do wniosku docza si: 1) uchwa rady jednostki;

2) informacj oosobach zatrudnionych wjednostce, ktrej zakres okrela zacznik nr 2 do rozporzdzenia, obejmujc:

ww
1)

a) imienny wykaz osb posiadajcych tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego, osb, ktre uzyskay kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscyplin artystycznych, oraz osb, ktre nabyy uprawnienia rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostop-

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego kieruje dziaem administracji rzdowej szkolnictwo wysze, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw zdnia 16 marca 2011r. wsprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr63, poz.324). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr217, poz.2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

w. rcl

3. Wnioski mona skada w formie papierowej lub elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy zdnia 18 wrzenia 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz. U. Nr130, poz.1450, zpn. zm.3)). Wprzypadku zoenia wniosku w formie papierowej jednostka wchodzca w skad uczelni skada wniosek w dwch egzemplarzach, inne jednostki w jednym egzemplarzu.

.go

3) owiadczenia osb wliczonych do minimalnej liczby osb zatrudnionych, o ktrych mowa w art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, oniewliczeniu ich do minimalnej liczby osb zatrudnionych winnej jednostce; 4) imienny skad rady jednostki oraz informacje, ktrych zakres okrela zacznik nr3 do rozporzdzenia; 5) opis osigni wzakresie ksztacenia kadr naukowych osb, oktrych mowa wpkt2 lit. aipkt4, wszczeglnoci: a) penienie funkcji promotora osb, ktre uzyskay stopie doktora lub maj otwarty przewd doktorski, ze wskazaniem nazwiska iimienia, tytuu rozprawy doktorskiej, jednostki, ktra nadaa stopie lub wktrej otwarto przewd doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego, b) penienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytuu naukowego profesora, c) udzia w ksztaceniu kadr w ramach studiw doktoranckich, ze wskazaniem nazwy jednostki, tematu wykadu lub seminarium oraz roku akademickiego;

6) informacj oaktualnej kategorii jednostki przyznanej na podstawie art.42 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455); 7) sprawozdanie jednostki ubiegajcej si oprzyznanie uprawnie, za okres trzech lat bezporednio poprzedzajcych rok zoenia wniosku, z prowadzonej dziaalnoci: a) naukowo-badawczej ze wskazaniem najwaniejszych monografii naukowych, podrcznikw akademickich, skryptw, prac i artykuw, projektw badawczych, patentw, prac wdroeniowych, opracowa technologicznych, projektowych i prototypw bdcych wynikiem prac realizowanych wramach dziaalnoci naukowo-badawczej, z podaniem autorw oraz z uwzgldnieniem dziaalnoci prowadzonej wramach wsppracy midzynarodowej jednostki,

v.p l
niach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, zatrudnionych wtej jednostce wpenym wymiarze czasu pracy,

Dziennik Ustaw Nr 179

10431

Poz. 1066

8) opis bazy badawczej jednostki, ze szczeglnym uwzgldnieniem wyposaenia w aparatur, bazy lokalowej oraz zbiorw bibliotecznych niezbdnych do rozwijania prowadzonych bada naukowych, prac rozwojowych lub twrczoci artystycznej; 9) opini Polskiej Komisji Akredytacyjnej o jakoci ksztacenia wjednostce prowadzcej ksztacenie; 10) ocen agencji oceniajcej jako ksztacenia zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji dziaajcej w innym pastwie, ktrej oceny s uznawane przez Polsk Komisj Akredytacyjn.

5. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1padziernika 2011r.4) Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego: B. Kudrycka
4)

ww

w. rcl

.go

Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgaszania wnioskw o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora idoktora habilitowanego (Dz. U. Nr21, poz.194), ktre traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia, na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. ozmianie ustawy Prawo oszkolnictwie wyszym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654).

v.p l

b) artystycznej ze wskazaniem osigni artystycznych bdcych wynikiem prac realizowanych wramach dziaalnoci artystycznej jednostki, z podaniem autorw oraz z uwzgldnieniem dziaalnoci prowadzonej w ramach wsppracy midzynarodowej jednostki;

4. Do wnioskw o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego zoonych inierozpatrzonych przed dniem wejcia wycie niniejszego rozporzdzenia stosuje si przepisy dotychczasowe.

Dziennik Ustaw Nr 179

10432

Poz. 1066
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyszego zdnia 8 sierpnia 2011r. (poz.1066)

WZR

WNIOSEK OPRZYZNANIE UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA/DOKTORA HABILITOWANEGO*) 1. Nazwa jednostki ubiegajcej si oprzyznanie uprawnienia

(nazwa szkoy wyszej ijej jednostki organizacyjnej albo innej jednostki organizacyjnej)

2. Okrelenie dziedziny nauki lub sztuki albo dyscypliny naukowej lub artystycznej

(zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego zdnia 8sierpnia 2011r. wsprawie obszarw wiedzy, dziedzin nauki isztuki oraz dyscyplin naukowych iartystycznych (Dz. U. Nr179, poz. 1065))

................................, dnia ................................


(miejscowo)

ww
*) Niepotrzebne

w. rcl
skreli.

.go

v.p l
Zacznik nr1

(dziedzina nauki lub sztuki)

(dyscyplina naukowa lub artystyczna)

.......................................................................
(podpis ipiecz rektora szkoy wyszej ikierownika jednostki organizacyjnej albo dyrektora innej jednostki organizacyjnej)

Zacznik nr 2

INFORMACJA O OSOBACH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTCE W DNIU ZOENIA WNIOSKU

Dziennik Ustaw Nr 179

I. I m i e nn y wyk az o s b p o s i ad aj cyc h ty tu p ro f es o ra lub st opie dok t or a ha bilit ow a nego, os b, kt re u z ys ka y kwal i f i kac j e I I s to p n i a w z akre si e sz tu ki i d ys cyp l i n a rt ys ty czn y ch , o r a z osb, k t r e na by y upr a w nie nia rwnowa n e z u p rawn i en i am i d o kto ra h ab i l i t ow an eg o n a p o d s ta wi e art . 21a u st aw y z d n i a 1 4 ma r ca 2 0 0 3 r . o st opnia ch na ukowyc h i tytu l e n au ko wym o raz o s to p n i ac h i t ytu l e w z akre si e s z tu ki , z atru d n i o n y ch w t ej j ednost ce w pe ny m w y mia r ze cza su prac y

ww
Liczba osb
10433 Poz. 1066

Lp.

Nazwisko i imi

Posiadany tytu lub stopie Specjalno

Dziedzina nauki lub sztuki

Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Data i podstawa zatrudnienia wjednostce

Zaliczenie do minimalnej liczby osb, o ktrych mowa w art.6 ustawy (tak nie)

II . L ic z b a na u cz yc ie l i akad e m i cki ch i p r ac o wn i k w na uk ow y ch za t r udniony ch w pe ny m wymiarz e c z as u p rac y Wyszczeglnienie

Lp.

Osoby posiadajce tytu profesora

Osoby posiadajce stopie doktora habilitowanego

Osoby, ktre uzyskay kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscyplin artystycznych, oraz osoby, ktre nabyy uprawnienia rwnowane zuprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy zdnia 14 marca 2003 r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki

Osoby posiadajce stopie doktora, osoby, ktre uzyskay kwalifikacje Istopnia wzakresie sztuki idyscyplin artystycznych

w. rcl
OGEM:

Pozostali nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi

......................................, dnia ..........................

.go

........................................................................................................................
(podpis i piecz rektora szkoy wyszej i kierownika jednostki organizacyjnej albo dyrektora innej jednostki organizacyjnej)

(miejscowo)

v.p l

Zacznik nr 3

IMIENNY SKAD RADY ..


(nazwa jednostki)

Dziennik Ustaw Nr 179

Lp.

Nazwisko i imi

Posiadany tytu lub stopie Specjalno

Dziedzina nauki lubsztuki

Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Data i podstawa zatrudnienia wjednostce

ww
.....................................................................................................................
10434

................................, dnia ........................................

(miejscowo)

w. rcl .go
(podpis i piecz rektora szkoy wyszej i kierownika jednostki organizacyjnej albo dyrektora innej jednostki organizacyjnej)

Poz. 1066

v.p l