Vous êtes sur la page 1sur 5

Panie przewodniczcy Parlamentu Europejskiego, Panie przewodniczcy Komisji Europejskiej, szanowni szefowie frakcji, drodzy przyjaciele eurodeputowani ze wszystkich

krajw Unii Europejskiej, ze wszystkich politycznych rodowisk. Zdaj sobie spraw, e jestem w miejscu, ktre dla Unii Europejskiej i dla wszystkich Europejczykw, ktrzy powanie traktuj ide Europy jest czym szczeglnym, jest gwarancj naszej aktywnej pamici o rdach Europy, jest przede wszystkim - tak oceniam te wszystkie lata Parlamentu Europejskiego - jest przede wszystkim instytucj i miejscem, gdzie nigdy nie zabrako wiary w sens zjednoczonej Europy. Mwi o tym nie dlatego, e tak wypada. Mwi o tym, bo po pierwsze tak mi podpowiada moje osobiste dowiadczenie. To Parlament Europejski w sposb nadzwyczaj konsekwentny pracowa na rzecz jednoczenia Europy, pracuje take dzi i jednoczenia nie tylko polegajcego na akcesji poszczeglnych krajw, ale te tego gbszego jednoczenia, dziki ktremu obywatele Unii Europejskiej z tak rn histori, z tak cikim czasami bagaem historii i wasnego dowiadczenia, czuj si w Europie i w Unii Europejskiej jak w swoim politycznym domu. To decyzja Parlamentu Europejskiego o tym, by powierzy funkcj przewodniczcego Parlamentu Polakowi spowodowaa midzy innymi, e ten podzia na tzw. "star" i "now" Europ w Unii Europejskiej straci ostatecznie swoje znaczenie i przesta by aktualny. Ale ja mam te w swojej pamici co, co ju pewnie przeszo do historii, ale dla mnie to jest pami ywa, te takie decyzje Parlamentu Europejskiego, ktre daway wiar w Europ, daway poczucie sensu Europy tym wszystkim, ktrzy przez wiele lat o Europie mogli tylko marzy. Pamitam jak dzi, kiedy to wielkie marzenie Polakw take o Europie, jakim bya Solidarno zostao zamane przez wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i to Parlament Europejski kilkadziesit godzin pniej da bardzo wyrany znak, e pamita o tych, ktrzy nie mieli szansy na ycie w wolnoci. Pamitam te wiele lat pniej, kiedy odzyskiwalimy wraz z poow Europy niepodlego naszych pastw i wolno naszych obywateli, ale bylimy w absolutnej zapaci gospodarczej zwizanej midzy innymi z gigantycznym zadueniem, to wanie od Parlamentu Europejskiego poszed taki najmocniejszy sygna na rzecz radykalnego zredukowania dugw, ktre pozwoliy stan na nogi Polsce i wielu innym krajom. To bya decyzja, ktra stanowia wiadectwo solidarnoci europejskiej najwyszej prby. To bya decyzja, ktra pozwolia dziesitkom milionw Europejczykw wyj z kryzysu, kryzysu gospodarczego, cywilizacyjnego w cigu kilkunastu lat. Kryzysu, ktry by bez porwnania gbszy ni te zjawiska, ktre my dzisiaj nazywamy kryzysem. To, co zdarzyo si wwczas take dziki Parlamentowi Europejskiemu, dziki wszystkim, ktrzy wierzyli w sens solidarnoci, jako fundamentu zjednoczonej Europy, to dzisiaj - jak sdz - jest znakomita lekcja dla tych, ktrzy nie wierz, e zjednoczona Europa, e Europa wierzca we wasne siy znajdzie lekarstwo take na kryzys doby obecnej. Chc jeszcze raz powtrzy tym, ktrzy tego nie pamitaj - dzisiejszy kryzys dla tych wszystkich Europejczykw, ktrzy kilkadziesit lat swojego ycia musieli przey w biedzie, w zniewoleniu - ten dzisiejszy kryzys wydaje si wyzwaniem wanym, ale nie ostatecznym i nieporwnywalnym z tamtym, z ktrego wyszlimy dziki solidarnej postawie caej Europy.

Chc w zwizku z tym przej od razu do rzeczy w opisywaniu tego, co moim zdaniem jest najwaniejsze nie tylko na najblisze sze miesicy, a wic na czas polskiej prezydencji, ale jak sdz jest zadaniem permanentnym i jest wyzwaniem permanentnym dla caej Europy. To jest to najprostsze pytanie, nie adna skomplikowana filozofia - czy odpowiedzi na kryzys zarwno ten dorany zwizany z kryzysem finansw, sytuacj niektrych pastw Europy, szczeglnie na poudniu Europy, ale czy odpowiedzi na kryzys te ten gbszy, ten kryzys zaufania w Europ, kryzys o wymiarze globalnym, czy odpowiedzi ma by odchodzenie od Europy czy odpowiedzi ma by redukcja tego, co europejskie i wsplne, czy te odpowiedzi bdzie to, co sprawdzilimy przez kilkadziesit lat i co dobrze dziaao. Zarwno dowiadczenie Europy jako wsplnoty, ale te osobiste dowiadczenie chyba kadego z nas mwi nam, e najlepsz odpowiedzi Europejczykw, najlepszym wynalazkiem Europejczykw jest zjednoczona Europa. Chc podkreli z ca moc mwiem to przecie tyle razy w obecnoci wielu to obecnych na sali - to nie jest wystpienie tylko na uytek dzisiejszej inauguracji prezydencji - Europa, zjednoczona Europa, jej instytucje, jej budet, jej cele to nie s rda kryzysu. My przecie dobrze wiemy, gdzie s rda dzisiejszego kryzysu finansowego i byoby odpowiedzi faszyw, najgorsz z moliwych, gdybymy uwierzyli tym, ktrzy mwi - "zredukujemy Europ i to bdzie nasza odpowied na kryzys". Historia pokazuje, e wtedy, kiedy Europejczycy wierzyli, e odpowiedzi na zagroenia jest wzrost nacjonalizmw, etatyzmw, protekcjonizmw - to niezmiennie koczyo si katastrof. My dzisiaj tak wielkich zagroe jak w przeszoci nie mamy przed sob, ale wiadomo historyczna, wiedza o tym, jak wyglda historia Europy od zarania, kae nam wierzy w t recept, jak jest solidarno midzy narodami, solidarno midzy ludmi, gotowo do niesienia sobie pomocy wtedy, kiedy inni tego potrzebuj, solidarno rozumiana nie jako jamuna, tylko jako wspdziaanie na rzecz wsplnego interesu, gdzie czasami kto musi da wicej, po to, eby ten, kto potrzebuje pomocy kiedy w przyszoci mg odda z nawizk to, co dostaje. Dzisiaj syszymy czasami, e najlepsz odpowiedzi na kryzys finansowy, albo kryzys wywoany zdarzeniami w pnocnej Afryce i ze wzrostem nielegalnej emigracji to mnoenie barier wewntrz Europy. Chc powiedzie, e ta dyskusja na temat Schengen jest kapitaln, niezwykle wyrazist ilustracj tego, przed jakimi dylematem Europa dzisiaj stoi. Chc powiedzie, e z naszego punktu widzenia w interesie Europy jest ochrona tych podstawowych, jak sdz, uprawnie obywateli Europy, jakim jest przemieszczanie si bez granic w obrbie Unii Europejskiej i tej wartoci powinnimy bezwzgldnie strzec. Ona nie jest przecie w konflikcie z naszym przekonaniem, e granice zewntrzne Unii Europejskiej powinny by dobrze strzeone. Po to budujemy wsplnot, take wtedy, kiedy j poszerzamy, eby rwnoczenie umoliwi w ramach wsplnoty maksimum wolnoci dla kadego czonka tej wsplnoty, ale zgoda rwnoczenie ta wsplnota bdzie bezpieczna, jeli dobrze bdziemy strzec granic zewntrznych tej wsplnoty. Te granice powinnimy poszerza i bdziemy poszerza, ale nie jest metod ochrony naszej wsplnoty tworzenie barier wewntrz naszej wsplnoty. To jest faszywa odpowied i dlatego tak wanym zadaniem bdzie - nie tylko w czasie tych szeciu miesicy, wzmocnienie Frontexu, bo rozumiem tych wszystkich, ktrzy niepokoj si o sytuacj imigracyjn, ale szukaj wanie tej faszywej recepty. Musimy ich zrozumie, ale podj musimy takie dziaania, ktre uchroni Europ przed odtworzeniem wewntrznych barier.

Czasami rozmawiamy w kontekcie kryzysu take o tym, co zrobi z jednym z najwaniejszych narzdzi wsplnoty europejskiej, jakim bez wtpienia jest budet Europy. Czasami wtpimy w sens wzmacniania instytucji europejskich. Wydaje si dzisiaj rzecz niezwykle wan, abymy wobec tego dylematu stanli w sposb bardzo otwarty, bez hipokryzji. Ja jestem przekonany, e odpowiedzi na kryzys jest wicej Europy, jest wicej integracji europejskiej, a to wymaga mocnych instytucji europejskich. Poniewa te gboko w to wierz, ale ta wiara zbudowana jest take dowiadczeniem generacji milionw Europejczykw kiedy z tamtej strony elaznej kurtyny, bo cae nasze dowiadczenie mwi nam, e wicej Europy, a wicej Europy to nie jest wicej ideologii, wicej jakiej zakamanej filozofii - wicej Europy to s bardzo praktyczne decyzje, wicej Europy to jest mdre wydawanie europejskich pienidzy, wicej Europy to s instytucje europejskie zdolne do podejmowania decyzji, wicej Europy to jest wicej polityki europejskiej, to jest wicej przywdztwa europejskiego. Bez podjcia takiego wyzwania bdziemy coraz bardziej bezradni wobec globalnych wymiarw kryzysu. To nasze dowiadczenie mwi nam te, e wicej Europy to w wymiarze indywidualnego dowiadczenia, tak najzwyczajniej w wiecie, to jest wicej wolnoci, to jest wicej dobrobytu, to jest wicej praktycznej solidarnoci, to jest w kocu wicej bezpieczestwa. Czy nie jest zjednoczona Europa odpowiedzi na nasze dowiadczenie I i II Wojny wiatowej? Czy zjednoczona Europa nie jest tu w Europie najlepszym wynalazkiem, ktry chroni nas przed samymi sob? My w naszej historii tworzylimy take zagroenia wobec samych siebie. Zintegrowana Europa wolnych obywateli to take Europa bezpieczna wewntrz, ale take wobec zewntrznych zagroe. Ja wiem, e nie wszyscy ten pogld podzielaj. Chocia jestem przekonany, e wszyscy, niezalenie od tego czy s gboko wierzcymi europejczykami, czy s sceptykami, e my tak samo podzielamy ten system wartoci, na ktrym zjednoczona Europa jest ufundowana. Mona krytykowa ten czy inny aspekt Europy. Europy jako instytucji. Ale nikt na tej sali nie kwestionuje sensu wolnoci, praw czowieka, demokracji, wolnoci sowa, wyznania, a zauwamy, e to jest to miejsce na Ziemi, gdzie nawet jak nie wszystko nam dobrze wychodzi, to te podstawowe wartoci, co, do ktrych zgadzamy si wszyscy s najlepiej chronione na wiecie. Nie moe by tak, to jest te moje gbokie przekonanie, e tu wewntrz Europy narasta zwtpienie w jej sens, a na zewntrz Europy, tak jak 10, 20 lat temu miliony ludzi tskni do tego, aby mc y w takich warunkach politycznych, cywilizacyjnych, spoecznych, gospodarczych, w jakich yjemy my Europejczycy. My czasami przestajemy wierzy, e to jest najlepsze miejsce na Ziemi, ale wszyscy poza Uni Europejsk wiedz, e to jest najlepsze miejsce na Ziemi i to nie jest ideologia, jeli tak duo w naszych debatach zajmuje nam problem nielegalnej migracji, z ktrym musimy si oczywicie jako upora, ale przy okazji zauwamy, e kierunek tej migracji od dziesitek lat jest zawsze ten sam. Nigdy z Unii Europejskiej na zewntrz, zawsze z zewntrz do Unii Europejskiej. Ludzie swoimi decyzjami, swoimi ucieczkami z miejsc, gdzie czeka ich albo niewola, albo bieda, albo nieszczcie, oni sami nam pokazuj kadego dnia, e Europa to naprawd najlepsze miejsce na Ziemi. Nikt niczego lepszego do tej pory nie wymyli. I przecie nie dlatego, e Pan Bg si upar, eby tutaj ludziom yo si lepiej ni w innych miejscach wiata. Manna z nieba tutaj nie spada. Tutaj jest lepiej, poniewa trzymalimy si

w zasadniczej wiernoci wobec tych fundamentalnych wartoci, na ktrych zjednoczona Europa jest oparta. Chc powiedzie, e pami take o tym, gdzie s korzenie Europy, to bardzo wany fundament naszego dzisiejszego mylenia o kryzysie. My czsto mwimy o Grecji i Grecja dzisiaj niektrym kojarzy si ju wycznie z kopotami finansowymi, z naruszaniem zasad, adu finansowego. Po pierwsze nie szukajmy koza ofiarnego, powiedzmy sobie - szukajc sposobw na walk z kryzysem, czy na pewno wszyscy pozostali byli wierni zasadom, jakie sobie sami naoyli. Po drugie pamitajmy te o tym, e Grecja w naszej europejskiej wiadomoci to nie bolesne, ale w rzeczy samej banalne problemy finansowe - nie lekcewa ich - ale banalne co do charakteru. Ale Grecja to take to dowiadczenie, ktre uczyo 2500 lat temu ludzi i politykw, zwanione miasta - pastwa, czym jest solidarno w obliczu zagroenia globalnego. My przecie wszyscy jestemy stamtd. Nie byoby nas na tej sali, nie byoby Europy, gdyby nie kiedy, ludzie skceni drobnymi interesami, spotkali si ktrego dnia i powiedzieli, moemy i musimy by razem, wtedy kiedy jest takie wyzwanie. Wic dla mnie Grecja to cigle o wiele bardziej Perykles, ni dzisiejsze demonstracje z powodu ci finansowych. Mwi o tym dlatego, bo skuteczna walka z kryzysem musi by wyposaona w tak historyczn pami, ebymy wiedzieli czego tak naprawd bronimy. Polskie priorytety, a raczej europejskie priorytety, na czas polskiej prezydencji wpisuj si w to nasze przekonanie, e im wicej Europy, tym mniej kryzysu. Europy rozumianej jako gwarancja dla tych wartoci, o ktrych wspominaem. I dlatego szukamy Europy bezpiecznej w kilku wymiarach. Dlatego naszym priorytetem bdzie Europa bezpieczna i w tym takim rzeczywistym wymiarze, jakim jest bezpieczestwo militarne Europy - czas najwyszy, eby zacz debat o tym jak w sposb skoordynowany Europa bdzie moga dziaa w przyszoci w sytuacji zagroe. Mwimy o Europie bezpiecznej energetycznie. Mwimy o Europie bezpiecznej ywnociowo, surowcowo. Take bezpieczestwo jest kluczem do zrozumienia fenomenu Europy. Jest drugi priorytet, w ktrego sens bardzo wierz to jest wyrany postp, ktry chcemy osign, jeli chodzi o jednolity rynek. W tym o rozwijajcy si rynek w Internecie, bo wolno, w tym take znoszenie kolejnych barier, ktre ograniczaj rozwj wolnego rynku, moe by, tak jak bya w przeszoci rdem wzrostu Europy. Jeli Europa to nie tylko bezpieczestwo, ale take dobrobyt, to musimy na nowo uwierzy, e rda dobrobytu zawsze byy te same. To jest swobodna przedsibiorczo ludzi, minimum barier. Odwaga w podejmowaniu decyzji, bezpieczestwo czowieka przed instytucj. To jest pierwszestwo rynku przed pastwem i to s rwne reguy gry dla kadego w obrocie gospodarczym i dlatego jednolity rynek i rozwj jednolitego rynku bdzie naszym priorytetem. I jest trzecia sprawa, ktrej chcemy powici duo energii - to Europa otwarta. Jeli potrafimy, a wierz w to, e potrafimy budowa Europ bezpieczn, dobrze chronion, bez wewntrznych barier, to nie bdziemy musieli si obawia otwierania tej Europy na innych. Te sze miesicy, to take, wierz w to - postp w negocjacjach z tymi, ktrzy aspiruj do bycia w Europie. To Europa otwarta take na tych, ktrzy nigdy w naszej wsplnocie si nie znajd, ale ktrzy podzielaj istotne wartoci Wsplnoty i pokazali to w ostatnich miesicach

- mwi tu o poudniowych ssiadach Europy. Partnerstwo Wschodnie, zakoczenie procesu akcesyjnego Chorwacji, poprzez podpisanie traktatu, umowa stowarzyszeniowa z Ukrain, mdra przemylana pomoc dla tych, ktrzy chc wolnoci i demokracji w pnocnej Afryce tak to wszystko s zadania, ktre jeli je dobrze wykonamy mog wzmocni take sam Uni Europejsk. Ta wizja, jak bdziemy chcieli proponowa, to wizja bardzo praktyczna, bo chcemy wicej Europy nie tylko w samej Europie, ale take na obrzeach Europy, jeli przez Europ rozumiemy ten system wartoci, do ktrego zgodzilimy si w chwili zakadania Unii Europejskiej. Ja sobie zdaj spraw, e prezydencja to tylko sze miesicy, nie mam przesadnych wyobrae o narzdziach, jakie prezydencja ma w swojej dyspozycji, znam Traktat Lizboski. Ja te nie przeceniam roli jednostek w historii, chocia nie s, te role, do zlekcewaenia, ale chc pastwu powiedzie, e mimo skromnych narzdzi, jakie s w dyspozycji prezydencji, mimo czasu kryzysu, jaki tak dotkliwie odczuwamy, jestem przekonany, e dooymy duo polskiego entuzjazmu, polskiej energii, polskiego optymizmu, ktry pozwoli nam przej przez kryzys do bezpiecznie, bo naprawd wierzymy w Europ i chcemy wsplnie z wami, wykonujc te praktyczne zadania doprowadzi do tego, abymy otworzyli na nowo rozdzia inwestycji w Europ, abymy na nowo wszyscy uwierzyli w Europ. Wiem, e to jest moliwe i bd w tym dziele do pastwa dyspozycji, wszystkich bez wyjtku, przez cae te sze miesicy. Licz na dobr wspprac. Dzikuj bardzo.