Vous êtes sur la page 1sur 9

Photo ( 1 )

Photo ( 2 )

Yantra

Yantra

ai hr r a e vka sa
ka la hr nityaklinne mada
drave sau a kmevar
nity r pdukm pujaymi
Phase of moon

tarpaymi nama

Letter

Phase of moon

Letter

ai hr r ai
vgbhagabhuge bhahini bhagodari
bhagamle bhagvahe bhagaguihye
bhagayoni bhaganiptini
sarvabhagavaakari bhagarupe
nityaklinne bhagasvarupe sarvi
bhagni me hynaya varde rete
surete bhagaklinne klinnadrave
kledaya drvaya amoghe bhagavicce
kubha kobhaya sarvasattvn
bhagevari ai bl je bl
bhe bl mo bl he bl
he klinne sarvi bhagni me
vaamnaya str hara ble hr
bhagamlini nitya r pdukm
pujaymi tarpaymi nama

Photo ( 3 )

Photo ( 4 )

Yantra

Yantra

Phase of moon

Letter

ai hr r i o hr

ai hr r o kro

tro my nityaklinne

bhro krau jhrau crau

madadrave svh i

jrau svh bheru r

nityaklinna r pdukm

pdukm pujaymi tarpaymi

pujaymi tarpaymi nama

Phase of moon

nama

Letter

Photo ( 5 )

Photo ( 6 )

Yantra

Yantra

ai hr r hr

ai hr r u o hr

klinne ai kro nitya

vahni vsinyai nama u

madadrave hr mah

vahni vsini r pdukm

vajrevar r pdukm

pujaymi tarpaymi nama


Phase of moon

Letter

Phase of moon

Letter

pujaymi tarpaymi nama

Photo ( 7 )

Photo ( 8 )

Yantra

Yantra

ai hr r ar o hr

ai hr r aru hr

hu khe ca ce ka str

ivadtyai nama aru

hu ke hr pha ar

ivadt r pdukm

tvarit r pdukm pujaymi

pujaymi tarpaymi nama


Phase of moon

Letter

Phase of moon

tarpaymi nama

Letter

Photo ( 9 )

Photo ( 10 )

Yantra

Yantra

ai hr r al ha sa ka

ai hr r alu ai kl

la ra ai ha sa ka la ra

sau alu kulasundar r

ha sa ka la ra au al nity

pdukm pujaymi tarpaymi

r pdukm pujaymi

nama
Phase of moon

Letter

Phase of moon

tarpaymi nama

Letter

Photo ( 11 )

Photo ( 12 )

Yantra

Yantra
ai hr r e hr
phre str kro kl

ai hr r ai bhamaraya

ai bl nitya mada drave

ai vijay r pdukm

hu phre hr e

pujaymi tarpaymi nama

nlapatk r pdukm
Phase of moon

Letter

pujaymi tarpaymi nama

Phase of moon

Letter

ai

Photo ( 13 )

Photo (14 )

Yantra

Yantra

ai hr r au o namo
bhagvati jvlmlini deva dev
sarva bhta sahr krike

ai hr r o svau o

jtavedsi jvalanti jvala jvala

sarvamangal r pdukm

prajvala prajvala hr hr

pujaymi tarpaymi nama

hr ra ra ra ra ra ra ra jvla
mlini hu pha svh au jvla

Phase of moon

Letter

Phase of moon

Letter

au

mlini r pdukm pujaymi


tarpaymi nama

Photo ( 15 )

Photo ( 16 )

Yantra

Yantra

ai hr r aha ka e la

Phase of moon

Letter

ai hr r a a ckau

hr ha sa ka ha la hr sa ka

a citreti r pdukm

la hr aha oa r

pujaymi tarpaymi nama

pdukm pujaymi tarpaymi


Phase of moon

Letter

namaai hr r hsklrai hsklr hsklrau

nitynityr r pdukm pujaymi tarpaymi


nama