Vous êtes sur la page 1sur 15

III Sieradzki Jarmark Powiatowy - SZARE NA ZIELONE Konferencja - Regionalny Ekologiczny Panel Samorzdowy

Urzd Marszakowski w odzi 10 wrzenia 2011 r.

Polityka energetyczna Polski


Charakterystyka: wysokie zapotrzebowanie na energi finaln, energetyka oparta gwnie na wglu kamiennym i brunatnym, znaczce wyeksploatowanie mocy wytwrczych i przesyowych, uzalenienie od zewntrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, brak jednolitego prawa energetyczno klimatycznego, aktywno legislacyjna zwizana z dostosowaniem polskiego prawodawstwa w obszarze elektroenergetycznym do prawodawstwa UE Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej s: poprawa efektywnoci energetycznej, wzrost bezpieczestwa energetycznego, rozwj wykorzystania odnawialnych rde energii, w tym biopaliw, rozwj konkurencyjnych rynkw paliw i energii, ograniczenie oddziaywania energetyki na rodowisko

Polityka energetyczna w wojewdztwie dzkim


Cele: zapewnienie bezpieczestwa energetycznego regionu, wzrost konkurencyjnoci gospodarki i jej efektywnoci energetycznej, ochrona rodowiska przed negatywnymi skutkami dziaalnoci energetycznej zwizanej z wytwarzaniem, przesyaniem i dystrybucj energii i paliw lokalne bezpieczestwo energetyczne. Dziaania: rozwj lokalnych rynkw energii, wzrost zapotrzebowania na energi finaln, likwidacja tzw. niskiej emisji wglowej, czenie procesw wytwarzania ciepa i energii elektrycznej, promowanie odnawialnych rde energii, budowa konkurencyjnych rynkw paliw i energii, wzrost efektywnoci energetycznej.

Sektor energetyczny w wojewdztwie dzkim


PGE Grnictwo i Energetyka S.A. gwny producent i dystrybutor energii elektrycznej w regionie uwarunkowania naturalne stanowi o potencjale regionu w zakresie rozwoju OZE Odnawialne rda energii Aktualny stan sektora

5% OZE Wgiel 95%


46%

9% Wiatr Biomasa Woda

45%

Energetyka konwencjonalna w Wojewdztwie dzkim


zoa wgla brunatnego w Bechatowie ok. 30 lat eksploatacji planowane wydobycie wgla brunatnego pod Zoczewem elektrownie zawodowe cieplne - najwikszy wkad w produkcj energii elektrycznej w wojewdztwie, II miejsce wgiel brunatny dobrze rozbudowana sie stacji elektroenergetycznych oraz linii przesyowych wysokich, rednich i niskich napi, lecz niedostateczne jej przystosowanie do rosncych potrzeb energetycznych W maa gsto sieci na terenach wiejskich PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. najwiksza firma energetyczna w regionie Dalkia d S.A. najwikszy producent ciepa i energii elektrycznej w odzi, dystrybucja ciepa przez wasn sie ciepownicz

Obecnie funkcjonujce na terenie W instalacje wykorzystujce OZE


Typ instalacji BGO wytwarzajce z biogazu z oczyszczalni ciekw BGS wytwarzajce z biogazu skadowiskowego WIL elektrownia wiatrowa na ldzie WOA elektrownia wodna przepywowa do 0,3 MW WOC elektrownia wodna przepywowa do 5 MW WSB realizujce technologi wspspalania (paliwa kopalne i biomasa)
* rdo: Urzd Regulacji Energetyki

Ilo instalacji 2 4 72 36 2 3

Moc [MW] 2.989 3.336 89.305 2.154 7.564 0.000

Inwestycje w energetyk odnawialn z funduszy UE


Mimo znakomitych warunkw naturalnych dla rozwoju energetyki odnawialnej, obecnie udzia odnawialnych rde energii w wojewdzkim bilansie energetycznym wynosi zaledwi0,2%.

Inwestycje w energetyk odnawialn w wojewdztwie dzkim finansowane z funduszy europejskich

Regulacje prawne w zakresie OZE


znowelizowane Prawo energetyczne (15 lipca 2011 r.) Ustawa o efektywnoci energetycznej (15 kwietnia 2011 r.) Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych (28 kwietnia 2011 r.) Krajowy Plan Dziaania w zakresie energii ze rde odnawialnych Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekych (25 sierpnia 2006 r.)

Regulacje prawne w zakresie OZE


Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektrych innych ustaw wykrelenie zapisu obligujcego firmy, ktre ubiegaj si o okrelenie warunkw przyczenia do sieci nowych instalacji, do dostarczenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, doprecyzowanie przepisw dot. zasad handlu energi za porednictwem giedy nowe zapisy bardziej szczegowo okrelaj warunki sprzeday energii elektrycznej oraz wymagania dla osb zajmujcych si eksploatacj sieci oraz urzdze i instalacji energetycznych nowelizacja uatwia skadanie wnioskw o przyczenie do sieci energetycznej

Regulacje prawne w zakresie OZE


ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej

Ustawa okrela rodki poprawy efektywnoci energetycznej, m.in.: wymiana urzdzenia, instalacji lub pojazdu na odpowiednik o niskim zuyciu energii i niskich kosztach eksploatacji nabycie lub wynajcie efektywnych energetycznie budynkw lub ich czci lub te przebudowa, remont uytkowanych obiektw, albo termomodernizacja budynkw sporzdzenie audytu energetycznego dla budynkw o powierzchni powyej 500 mkw. Mimo znacznej poprawy, efektywno energetyczna polskiej gospodarki jest nadal okoo 3 razy nisza ni w najbardziej rozwinitych krajach europejskich i okoo 2 razy nisza ni rednia w krajach Unii Europejskiej.

Regulacje prawne w zakresie OZE


Krajowy Plan Dziaania w zakresie energii ze rde odnawialnych zaoenia KPD wynikaj z Polityki Energetycznej Polski do 2030 r., stanowi szczegowe opracowanie w zakresie energii ze rde odnawialnych dokument zawiera prognoz rozwoju OZE opartego gwnie o biomas i energetyk wiatrow KPD zakada 15,5 procentowy udzia OZE w cakowitym zuyciu energii brutto w 2020 roku

Odnawialne rda energii w Wojewdztwie dzkim

Prognoza rozwoju sektora OZE w regionie

Wg przyjtych zaoe dla prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w wojewdztwie dzkim, aby osign 14 % udziau produkcji energii z OZE w zuyciu energii kocowej w 2020, naley wytworzy z OZE 1 850 GWh/rok energii elektrycznej.
Udzia poszczeglnych rodzajw rde energii odnawialnej w cakowitej produkcji energii z OZE bdzie wynosi: energia soneczna 0,7 %, energia geotermalna 4,5 %, biopaliwa stae 58,0 %, biogaz 13,4 %, energetyka wodna 1,5 %, energetyka wiatrowa 21,8 %.

Bariery i ograniczenia w rozwoju OZE


ograniczenia dotyczce lokalizacji inwestycji (ochrona rodowiska naturalnego), brak mechanizmw wsparcia dla wytwarzania ciepa z OZE, skomplikowane procedury administracyjne, wysokie koszty inwestycyjne technologii wykorzystujcych energi ze rde odnawialnych oraz wysokie ryzyko inwestycyjne dla inwestycji w OZE, brak rozwinitego krajowego przemysu produkujcego urzdzenia i instalacje OZE (konieczno importu podzespow i caych urzdze), niska wiadomo spoeczestwa na temat moliwoci i korzyci wynikajcych z wykorzystania OZE, niedostatecznie rozwinita sie elektroenergetyczna redniego i wysokiego napicia oraz niedostatecznie rozwinita sie ciepownicza.

Dzikuj za uwag Jacek Skwierczyski Zastpca Dyrektora Departamentu ds. Przedsibiorczoci

Urzd Marszakowski w odzi Departament ds. Przedsibiorczoci ul. Traugutta 25, 90-113 od przedsiebiorczosc@lodzkie.pl +48 42/ 291 98 40