Vous êtes sur la page 1sur 3

Dziennik Ustaw Nr 196

11212

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.09.20 18:04:44 +02'00'

Poz. 1163

1163
ROZPORZDZENIE PREZESA RADY MINISTRW zdnia 7 wrzenia 2011r.

wsprawie liczby, wysokoci oraz warunkw itrybu przyznawania nagrd Prezesa Rady Ministrw za wyrnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osignicia bdce podstaw nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osignicia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne Na podstawie art.32 ust.2 ustawy zdnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz.595, zpn. zm.1)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Nagrody Prezesa Rady Ministrw, zwane dalej nagrodami, mog by przyznawane za:

1) rozprawy doktorskie wyrnione na podstawie uchway lub opinii jednostki organizacyjnej, oktrej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki; 2) wysoko ocenione osignicia bdce podstaw nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, zwanych dalej stopniem doktora habilitowanego, przyjte przez rad jednostki organizacyjnej, oktrej mowa wart.4 pkt 3 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wpodjtej uchwale onadaniu stopnia doktora habilitowanego; 3) osignicia naukowe lub artystyczne;

4) osignicia naukowo-techniczne, ktrych wdroenie przynioso wymierne efekty ekonomiczne lub spoeczne. 2. Nagrody przyznaje si corocznie za:

1) wyrnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 wwysokoci 25 tys.z kada; 2) wysoko ocenione osignicia bdce podstaw nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie10 wwysokoci 50 tys. z kada;

ww
1)

3) osignicia naukowe lub artystyczne w liczbie 4 wwysokoci 125 tys. z kada; 4) osignicia naukowo-techniczne w liczbie 5 wwysokoci: a) nagroda pierwsza 125 tys. z, b) 2 nagrody drugie 100 tys. z kada, c) 2 nagrody trzecie 75 tys. z kada.

3. 1. Prezes Rady Ministrw powouje Zesp do Spraw Nagrd, zwany dalej Zespoem.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455.

w. rcl .go v.p l


2. Wskad Zespou wchodzi po 5 osb wskazanych przez: 1) Prezesa Rady Ministrw; 2) Prezydium Polskiej Akademii Nauk po jednym przedstawicielu poszczeglnych wydziaw Polskiej Akademii Nauk; 3) ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego; 4) ministra waciwego do spraw nauki. 3. Kadencja Zespou trwa 3 lata iupywa zkocem roku kalendarzowego. 4. W przypadku nienaleytego wypeniania obowizkw przez czonka Zespou, rezygnacji czonka Zespou zuczestniczenia wjego pracach lub zaistnienia okolicznoci uniemoliwiajcych czonkowi Zespou wypenianie obowizkw, Prezes Rady Ministrw moe odwoa go przed upywem kadencji. W miejsce odwoanego czonka Zespou waciwy organ wskazuje nowego czonka na okres do koca kadencji. 5. Przewodniczcego Zespou powouje, spord czonkw Zespou, iodwouje Prezes Rady Ministrw. 6. Przewodniczcy Zespou moe: 1) powoywa podzespoy problemowe; 2) zaprasza do udziau w posiedzeniach Zespou, z gosem doradczym, ekspertw waciwych ze wzgldu na przedmiot sprawy, niewchodzcych wskad Zespou. 7. Zesp zleca waciwym ekspertom, wtym ekspertom zagranicznym, przygotowanie recenzji na temat wyrnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osigni bdcych podstaw nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osigni naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych zgoszonych do nagrd. 8. Czonkostwa w Zespole nie mona czy zczonkostwem wZespole do Spraw Nagrd powoanym na podstawie przepisw wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki. 9. Tryb pracy Zespou okrela regulamin ustalony przez Zesp.

Dziennik Ustaw Nr 196

11213

Poz. 1163

4. Do zada Zespou naley: 1) ocena wnioskw o przyznanie nagrd, zwanych dalej wnioskami;

d) Rada Gwna Instytutw Badawczych, e) instytuty badawcze, f) stowarzyszenia naukowo-techniczne

2) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrw propozycji dotyczcych przyznania nagrd wraz z uzasadnieniem.

5. 1. Za udzia wposiedzeniu Zespou przysuguje wynagrodzenie wwysokoci: 1) dla przewodniczcego Zespou 570 z;

2) dla pozostaych czonkw Zespou 380 z.

2. Ekspertom zaproszonym do udziau wposiedzeniach Zespou, o ktrych mowa w 3 ust. 6 pkt 2, przysuguje wynagrodzenie przewidziane dla czonkw Zespou. 3. Eksperci przygotowujcy recenzje, o ktrych mowa w 3 ust.7, otrzymuj za kad recenzj wynagrodzenie wwysokoci 380 z.

4. Zamiejscowym czonkom Zespou oraz ekspertom zaproszonym do udziau wposiedzeniach Zespou, o ktrych mowa w 3 ust. 6 pkt 2, przysuguje zwrot kosztw podry na zasadach okrelonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775 2 Kodeksu pracy.

6. Obsug Zespou zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrw. 7. Wnioski mog skada wprzypadku nagrd za: 1) wyrnione rozprawy doktorskie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, 2) wysoko ocenione osignicia bdce podstaw nadania stopnia doktora habilitowanego jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 3) osignicia naukowe lub artystyczne: a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, c) instytuty badawcze,

ww
a) uczelnie,

d) instytuty naukowe ikomitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, e) co najmniej 2 czonkw Polskiej Akademii Nauk, f) minister waciwy do spraw nauki,

g) Polska Akademia Umiejtnoci, h) stowarzyszenia naukowe inaukowo-techniczne,

4) osignicia naukowo-techniczne:

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, c) instytuty naukowe ikomitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

w. rcl .go v.p l


zwani dalej wnioskodawc. 8. 1. Kandydatami do nagrody mog by osoby posiadajce obywatelstwo polskie, w tym pracujce za granic, oraz cudzoziemcy, ktrzy wokresie pobytu wPolsce przygotowali rozprawy doktorskie lub uzyskali osignicia, oktrych mowa w 1 pkt 24. 2. Kandydatami do nagrody za wyrnione rozprawy doktorskie iwysoko ocenione osignicia bdce podstaw nadania stopnia doktora habilitowanego mog by osoby, ktrym stopie naukowy doktora lub stopie doktora sztuki albo stopie doktora habilitowanego zosta nadany wroku poprzedzajcym zoenie wniosku. 3. Nie mona zgasza jako kandydatw do nagrody osb karanych dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, faszowanie wynikw bada lub inne oszustwo naukowe, wtym dysponowanie cudzym dorobkiem intelektualnym wsposb niezgodny zintencjami jego waciciela. 9. 1. Wnioski skada si do Zespou w terminie do dnia 31 stycznia danego roku. 2. Wnioski dotyczce osb, ktrym stopie naukowy lub stopie wzakresie sztuki zosta nadany wmiesicu grudniu poprzedniego roku, skada si wterminie do dnia 28 lutego danego roku. 10. 1. Wniosek zawiera: 1) wskazanie wnioskodawcy; 2) dane dotyczce kandydata do nagrody: a) imi i nazwisko, tytu zawodowy, stopie naukowy lub stopie w zakresie sztuki, tytu naukowy lub tytu wzakresie sztuki, b) nazw zatrudniajcej go jednostki ijej adres; 3) uzasadnienie. 2. Do wniosku docza si wprzypadku nagrd za: 1) wyrnione rozprawy doktorskie iwysoko ocenione osignicia bdce podstaw nadania stopnia doktora habilitowanego odpowiednio rozpraw doktorsk albo informacj o osigniciach bdcych podstaw nadania stopnia doktora habilitowanego wraz zrecenzjami uzyskanymi wprzewodzie doktorskim albo postpowaniu habilitacyjnym; 2) osignicia naukowe, artystyczne lub naukowo-techniczne wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, recenzj odorobku uwzgldniajc indeks cytowa, z pominiciem autocytowa, przygotowan przez osob posiadajc tytu naukowy albo tytu wzakresie sztuki, powoan przez wnioskodawc.

Dziennik Ustaw Nr 196

11214

Poz. 1163

2. Jeeli wdanym roku liczba nagrd zaproponowanych przez Zesp w okrelonej kategorii jest mniejsza ni ustalona w 2, Prezes Rady Ministrw, na wniosek Zespou, moe przyzna wiksz liczb nagrd winnej kategorii, wwysokoci ustalonej dla tej kategorii wramach rodkw przeznaczonych na nagrody wdanym roku.

3. Nagrody s przyznawane w terminie do dnia 31grudnia danego roku. 12. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrw ujmuje wprojekcie budetu pastwa, wczci dotyczcej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw, rodki na nagrody. 13. 1. Wnioski zoone przed dniem wejcia wycie rozporzdzenia rozpatruje si na podstawie przepisw dotychczasowych.

ww

w. rcl .go v.p l


14. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1padziernika 2011r.2) Prezes Rady Ministrw: D. Tusk
2)

11. 1. Zesp przedstawia Prezesowi Rady Ministrw propozycje, oktrych mowa w 4 pkt 2, wterminie do dnia 30 czerwca danego roku.

2. Zesp powoany przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia peni obowizki do koca kadencji, na ktr zosta powoany.

Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 sierpnia 2004 r. wsprawie liczby, wysokoci oraz warunkw itrybu przyznawania nagrd Prezesa Rady Ministrw za wyrnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dziaalno naukow, naukowo-techniczn lub artystyczn (Dz. U. Nr 196, poz. 2016, z 2005 r. Nr 101, poz. 843 i Nr 184, poz. 1541 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 704), ktre traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia, w zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654).