Vous êtes sur la page 1sur 4

Sygn.

akt II CK 314/04

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 stycznia 2005 r. Sd Najwyszy w skadzie :

SSN Stanisaw Dbrowski (przewodniczcy) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz
Protokolant Anna Banasiuk

w sprawie z powdztwa Dawida L. przeciwko Powszechnemu Zakadowi Ubezpiecze Na ycie Spce Akcyjnej o zapat, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 5 stycznia 2005 r., kasacji strony pozwanej od wyroku Sdu Okrgowego z dnia 26 marca 2004 r.,

uchyla zaskarony wyrok i spraw przekazuje Sdowi Okrgowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnicia o kosztach postpowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sd Okrgowy wyrokiem z dnia 26 marca 2004 r. zmieni wyrok Sdu Rejonowego w ten sposb, e nada mu nastpujce brzmienie: zmienia wysoko wiadczenia nalenego powodowi Dawidowi L. z tytuu umowy - polisa nr 6.258.077, do pacenia ktrego jest zobowizany pozwany Powszechny Zakad Ubezpiecze Na ycie SA, z kwoty 50 z na kwot 10.715 (dziesi tysicy siedemset pitnacie) z i z tej racji zasdza od pozwanego na rzecz powoda kwot 10.715 (dziesi tysicy siedemset pitnacie) z z ustawowymi odsetkami od uprawomocnienia si wyroku do dnia zapaty; ponadto orzek o kosztach. Sd Okrgowy stwierdzi, e dokonana przez Sd Rejonowy waloryzacja wiadczenia nie uwzgldnia naleycie interesu powoda i nie jest zgodna z zasadami wspycia spoecznego (art. 3581 3 k.c.). Zostao to spowodowane nadmiernym przywizaniem wagi do faktu, e skadki byy opacane przez 2 lata i 11 miesicy (a nie przez 13 lat), i pominiciem przyczyny tego faktu. wiadczeniem nalenym powodowi byaby kwota 8.560.000 st. z [500.000 st. z + (124% z 500.000 st. z x 13 lat)]. Kwota ta stanowiaby 8,31 rednich wynagrodze z daty zawarcia umowy (8.560.000 st. z : 1.029.637 st. z). czna suma zapaconych skadek powinna wynie 592.800 st. z (3.800 st. z x 12 miesicy x 13 lat), co stanowioby 0,58 rednich wynagrodze z daty zawarcia umowy (592.800 st. z : 1.029.637 st. z). Rnica midzy podanymi wskanikami wynosi 7.73 (8,31 - 0.58). Majc to na wzgldzie uzna, i naleyte uwzgldnienie przesanek z art. 3581 3 k.c. nastpi wtedy, gdy wysoko wiadczenia nalenego powodowi wyniesie 10.715 z (7,73 x 1.386,21 z; przy czym kwota 1.386,21 z jest to kwota wskazana w pozwie jako podstawa dokonywanych oblicze). Konsekwencj tego bdzie zasdzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 10.715 z. Kasacja pozwanego - oparta na obu podstawach z art. 393 1 k.p.c. zawiera zarzut naruszenia art. 3581 k.c. oraz art. 233, 322 k.p.c. i zmierza do uchylenia zaskaronego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sd Najwyszy zway, co nastpuje: Istota waloryzacji oznacza przywrcenie wiadczeniom wynikajcym ze zobowiza pieninych ich pierwotnej wartoci (uzasadnienie wyroku Sdu Najwyszego z dnia 2 grudnia 1999 r., III CKN 489/98, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 130). Wedug utrwalonego ju stanowiska judykatury, aprobowanego w pimiennictwie wysoko nominalnej sumy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci moe by zmieniona na podstawie art. 3581 3 k.c. (uchwaa skadu siedmiu sdziw Sdu Najwyszego z dnia 10 kwietnia 1992 r., III CZP 126/91, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 121, uchwaa Sdu Najwyszego z dnia 24 stycznia 1996 r., III CZP 196/95, OSNC 1996, nr 6, poz. 78 oraz wyrok Sdu Najwyszego z dnia 19 stycznia 1999 r., II CKN 202/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 121). Z art. 3581 3 k.c. w zwizku z 1 tego artykuu wynika, e przedmiotem waloryzacji jest okrelone sum pienin wiadczenie pienine bdce przedmiotem zobowizania od chwili jego powstania. Jeli wic zdarzeniem bdcym rdem powstania zobowizania jest umowa, w ktrej, w dacie jej zawarcia, ustalono wysoko wiadczenia pieninego, to wysoko tego wiadczenia moe by zmieniona przez sd dokonujcy waloryzacji, oczywicie w razie wystpienia przesanek okrelonych w art. 3581 3 k.c. Przy zmianie tego wiadczenia obowizkiem sdu jest uwzgldnienie dwch kryteriw ocennych, a mianowicie interesw stron oraz zasad wspycia spoecznego. (por. np. uchwa skadu siedmiu sdziw Sdu Najwyszego z dnia 10 kwietnia 1992 r., III CZP 126/91, OSNCP 1992, nr 7-8, poz. 121, a take orzeczenia Sdu Najwyszego: z dnia 23 listopada 1993 r., III CRN 46/93, OSNCP 1994, nr 4, poz. 93; z dnia 2 grudnia 1999 r., I CKN 489/98 niepubl.; czy z dnia 17 maja 2000 r., I CKN 720/00 niepubl.). Sd Okrgowy wprawdzie trafnie zauway, e wysoko paconej skadki, jak i okres w jakim bya pacona nie powinna by pomijana przy okrelaniu wysokoci nalenego powodowi wiadczenia, niemniej jednak z naruszeniem art. 358 1 3 nie przypisa tej okolicznoci w zasadzie adnego znaczenia. W istocie bezzasadnie pomin z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, e skadk opacano przez okres dwch lat w minimalnej wysokoci. Nie sposb te byo nie uwzgldni na korzy

skarcego, e w dacie zawarcia w 1990 r. umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci ustalono wysoko wiadczenia pieninego ubezpieczenia na okrelon sum pienin 500.000 z powikszon o 124%, z zastrzeeniem, e spenienie tego wiadczenia na rzecz powoda nastpi po upywie okresu ubezpieczenia, tj. po upywie 13 lat. Usprawiedliwiona jest wic ocena, e Sd Okrgowy - zmieniajc wyrok Sdu Rejonowego i podwyszajc zasdzon nim kwot do kwoty 10.715 z bezzasadnie kosztami inflacji obciy jedynie skarcego. Z tych przyczyn orzeczono, jak w wyroku /art. 39313 k.p.c./.

er