Vous êtes sur la page 1sur 12

Dziennik Ustaw Nr 204

12042

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.09.28 17:02:19 +02'00'

Poz. 1200

1200
ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYSZEGO1) zdnia 22 wrzenia 2011r.

wsprawie szczegowego trybu iwarunkw przeprowadzania czynnoci wprzewodach doktorskich, wpostpowaniu habilitacyjnym oraz wpostpowaniu onadanie tytuu profesora Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz.595, zpn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: Rozdzia 1

Szczegowy tryb przeprowadzania czynnoci wprzewodach doktorskich

1. 1. Osoba ubiegajca si o nadanie stopnia doktora, zwana dalej kandydatem, wraz z wnioskiem owszczcie przewodu doktorskiego przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej:

1) orygina albo powiadczon przez jednostk organizacyjn przeprowadzajc przewd doktorski kopi dokumentu stwierdzajcego posiadanie tytuu zawodowego, oktrym mowa wart.12 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej ustaw, lub dyplomu, oktrym mowa wart.191a ust.3 i4 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. Prawo oszkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.3)); 2) proponowany temat ikoncepcj rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie ktrej ma by otwarty przewd doktorski, propozycj osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej; 3) wykaz prac naukowych, twrczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzie artystycznych i dokumentacj ich publicznej prezentacji oraz informacj odziaalnoci popularyzujcej nauk; 4) informacj o przebiegu przewodu doktorskiego, jeeli kandydat ubiega si uprzednio o nadanie stopnia doktora wtej samej dyscyplinie.
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego kieruje dziaem administracji rzdowej szkolnictwo wysze, na podstawie 1 ust.2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw zdnia 16 marca 2011r. wsprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr63, poz.324). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz.1280, z2008r. Nr70, poz.416, z2009r. Nr68, poz.584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z2010r. Nr57, poz.359, Nr75, poz.471, Nr96, poz.620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz.1092.

ww

w. rcl .go v.p l


2. Wprzypadku, oktrym mowa wart.13a ust.1 ustawy, kandydat przedstawia orygina albo powiadczon przez jednostk organizacyjn przeprowadzajc przewd doktorski kopi dokumentu stwierdzajcego posiadanie tytuu zawodowego licencjata, inyniera albo rwnorzdnego oraz dokumentu potwierdzajcego uzyskanie Diamentowego Grantu wramach programu ustanowionego przez ministra waciwego do spraw nauki. 3. Kandydat moe wraz z wnioskiem o wszczcie przewodu doktorskiego przedstawi: 1) certyfikat potwierdzajcy znajomo nowoytnego jzyka obcego; wykaz certyfikatw potwierdzajcych znajomo nowoytnego jzyka obcego stanowi zacznik nr1 do rozporzdzenia; 2) wniosek owyraenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej winnym jzyku ni jzyk polski. 4. Wprzypadku wsplnego przeprowadzania przewodu doktorskiego, oktrym mowa wart.14a ust.1 ustawy, dokumenty wymienione wust.13 kandydat przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej wporozumieniu. 2. 1. Po wszczciu przewodu doktorskiego rada jednostki organizacyjnej wyznacza promotora, wcelu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. 2. Rada jednostki organizacyjnej okrela maksymaln liczb kandydatw, nad ktrymi moe sprawowa opiek naukow promotor lub promotor pomocniczy. 3. 1. Rada jednostki organizacyjnej: 1) powouje komisje przeprowadzajce egzaminy doktorskie wzakresie: a) dyscypliny podstawowej odpowiadajcej tematowi rozprawy doktorskiej wskadzie co najmniej czterech osb posiadajcych tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo osb, ktre nabyy uprawnienia rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art.21a ustawy, albo osb posiadajcych kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki idyscypliny artystycznej, wtym promotora albo promotora ikopromotora, b) dyscypliny dodatkowej w skadzie co najmniej trzech osb, zktrych co najmniej jedna posiada tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo uprawnienia rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowane-

Dziennik Ustaw Nr 204

12043

Poz. 1200

c) nowoytnego jzyka obcego w skadzie co najmniej trzech osb, zktrych co najmniej jedna naucza tego jzyka wszkole wyszej;

2) moe powoa komisj do przyjcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, o ktrej mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwan dalej komisj doktorsk, spord czonkw rady posiadajcych tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego wzakresie dyscypliny podstawowej odpowiadajcej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo osb, ktre nabyy uprawnienia rwnowane zuprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art.21a ustawy, albo osb posiadajcych kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscypliny artystycznej; wskad komisji doktorskiej, liczcej co najmniej siedem osb, wchodz ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej oraz promotor albo promotor ikopromotor. 2. Wskad komisji przeprowadzajcych egzaminy doktorskie ikomisji doktorskiej rada jednostki organizacyjnej moe powoa promotora pomocniczego bez prawa gosu. 4. 1. Egzaminy doktorskie zdaje si przed przyjciem rozprawy doktorskiej przez rad jednostki organizacyjnej. 2. Terminy egzaminw doktorskich ustala przewodniczcy rady jednostki organizacyjnej, wporozumieniu zkomisjami, oktrych mowa w 3 ust.1 pkt 1.

3. Egzaminy doktorskie s oceniane wedug skali ocen okrelonej w regulaminie studiw doktoranckich, awprzypadku gdy jednostka organizacyjna nie prowadzi studiw doktoranckich wedug skali ocen okrelonej przez rad jednostki organizacyjnej.

ww

4. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminw doktorskich rada jednostki organizacyjnej, na wniosek kandydata, moe wyrazi zgod na powtrne jego zdawanie, nie wczeniej jednak ni po upywie trzech miesicy od dnia przystpienia do tego egzaminu po raz pierwszy inie wicej ni raz.

5. Egzamin doktorski wzakresie nowoytnego jzyka obcego, przeprowadzany zgodnie zregulaminem studiw doktoranckich, awprzypadku gdy jednostka organizacyjna nie prowadzi studiw doktoranckich zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w jednostce organizacyjnej, jest potwierdzeniem kompetencji jzykowej kandydata, w szczeglnoci w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadajcej tematowi rozprawy doktorskiej. 6. Kandydat, ktry przedstawi certyfikat, oktrym mowa w 1 ust. 3 pkt 1, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego wzakresie nowoytnego jzyka obcego.

w. rcl .go v.p l


2. Promotor przedstawia przewodniczcemu rady jednostki organizacyjnej rozpraw doktorsk wraz ze swoj pisemn opini. 3. W przypadku gdy rozpraw doktorsk stanowi cz pracy zbiorowej, kandydat przedkada owiadczenia wszystkich jej wspautorw okrelajce indywidualny wkad kadego znich wjej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowizku przedoenia owiadczenia w przypadku mierci wspautora, uznania go za zmarego albo jego trwaego uszczerbku na zdrowiu, uniemoliwiajcego uzyskanie wymaganego owiadczenia. 6. 1. Rada jednostki organizacyjnej, na wniosek przewodniczcego rady, powouje co najmniej dwch recenzentw. 2. Recenzentem wprzewodzie doktorskim nie moe by osoba, wstosunku do ktrej zachodz uzasadnione wtpliwoci co do jej bezstronnoci. 3. Recenzj przedstawia si radzie jednostki organizacyjnej, w formie papierowej i elektronicznej, nie pniej ni wterminie dwch miesicy od dnia otrzymania wniosku ojej sporzdzenie. Wuzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej moe przeduy termin przedstawienia recenzji omiesic. 4. Recenzja zawiera szczegowo uzasadnion ocen speniania przez rozpraw doktorsk warunkw okrelonych wart.13 ust.1 ustawy. 5. W przypadku gdy rozpraw doktorsk stanowi cz pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocen indywidualnego wkadu kandydata wjej powstanie. 6. Recenzja moe zawiera wnioski dotyczce uzupenienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, ktre kandydatowi ipromotorowi przekazuje rada jednostki organizacyjnej. Uzupenion lub poprawion rozpraw doktorsk kandydat przedkada radzie jednostki organizacyjnej, ktra kieruje j do ponownej oceny tych samych recenzentw. Recenzenci przedstawiaj radzie jednostki organizacyjnej recenzj uzupenionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej wterminie miesica od dnia otrzymania wniosku ojej sporzdzenie. 7. Niezwocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytuw, zwanej dalej Centraln Komisj, w formie elektronicznej. 8. Centralna Komisja niezwocznie zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, wpodziale na dyscypliny naukowe lub artystyczne, wraz z informacj o jednostce organizacyjnej przeprowadzajcej przewd doktorski.

go, na podstawie art.21a ustawy, wzakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej, albo osb posiadajcych kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscypliny artystycznej,

5. 1. Kandydat przedkada promotorowi rozpraw doktorsk wraz ze streszczeniem albo w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych opisem wskazujcym problem naukowy albo zagadnienie artystyczne, ktre zostao w tej pracy przedstawione, w formie elektronicznej iwformie papierowej.

Dziennik Ustaw Nr 204

12044

Poz. 1200

2. Przepis ust.1 stosuje si do komisji doktorskiej, z tym e w przypadku nieprzyjcia rozprawy doktorskiej iniedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia spraw wraz zuzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej.

3. Rada jednostki organizacyjnej albo komisja doktorska zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, oterminie imiejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora wdanej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz wywiesza ogoszenie wsiedzibie jednostki organizacyjnej. Wzawiadomieniach podaje si rwnie informacj omiejscu zoenia rozprawy doktorskiej w celu umoliwienia zainteresowanym zapoznania si zni oraz ozamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, cznie z recenzjami, na stronie podmiotowej jednostki organizacyjnej. 8. 1. Obrona odbywa si na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zudziaem recenzentw, promotora, promotora pomocniczego albo promotora ikopromotora.

2. Podczas obrony kandydat przedstawia gwne zaoenia rozprawy doktorskiej, anastpnie recenzenci przedstawiaj swoje recenzje. W przypadku nieobecnoci recenzenta przewodniczcy rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zarzdza odczytanie recenzji, anastpnie otwiera dyskusj, wktrej mog zabiera gos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusj koczy wypowied kandydata. 9. 1. Wprzypadku przewodw doktorskich przeprowadzanych wsplnie, zgodnie z art. 14a ustawy, obrona odbywa si, jeeli porozumienie nie stanowi inaczej, przed poczon komisj, powoan przez rady jednostek organizacyjnych spord nauczycieli akademickich lub pracownikw naukowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych bdcych stronami porozumienia.

ww

2. Wskad komisji powouje si co najmniej dziewi osb oraz recenzentw ipromotora albo promotora ikopromotora, posiadajcych tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego albo uprawnienia rwnowane uprawnieniom wynikajcym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art.21a ustawy, albo osb posiadajcych kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscypliny artystycznej, awprzypadku osb reprezentujcych zagraniczne jednostki organizacyjne stopie doktora oraz status uprawniajcy do penienia funkcji promotora przewodw doktorskich, reprezentujcych kad ze stron porozumienia, wliczbie okrelonej wporozumieniu. 10. Po zakoczeniu obrony rada jednostki organizacyjnej podejmuje uchway w sprawie przyjcia obrony inadania stopnia doktora, akomisja doktorska przygotowuje projekt uchway w sprawie nadania stopnia doktora, na posiedzeniu niejawnym.

w. rcl .go v.p l


1) obron przeprowadza si rwnoczenie dla nich wszystkich; 2) uchway wsprawie wyniku poszczeglnych czynnoci przewodu doktorskiego podejmuje si oddzielnie wstosunku do kadego znich. Rozdzia 2 Szczegowy tryb przeprowadzania czynnoci wpostpowaniach habilitacyjnych 12. 1. Osoba ubiegajca si o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej habilitantem, skada do Centralnej Komisji wniosek owszczcie postpowania habilitacyjnego. 2. Do wniosku owszczcie postpowania habilitacyjnego habilitant zacza: 1) orygina albo powiadczon przez jednostk organizacyjn przeprowadzajc postpowanie habilitacyjne kopi dokumentu stwierdzajcego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia wzakresie sztuki idyscypliny artystycznej; 2) autoreferat przedstawiajcy opis jego dorobku i osigni naukowych albo artystycznych, wszczeglnoci okrelonych wart.16 ust.2 ustawy, wformie papierowej ielektronicznej, wjzyku polskim iangielskim; 3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twrczych prac zawodowych albo dokumentacj dorobku artystycznego wraz zodpowiednim zapisem dzie artystycznych idokumentacj ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, wjzyku polskim iangielskim; 4) informacje o: a) osigniciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodw doktorskich, w ktrych peni funkcj promotora pomocniczego, b) wsppracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo dziaajcymi wzakresie sztuki wkraju iza granic, c) dziaalnoci popularyzujcej nauk. 3. Wniosek owszczcie postpowania habilitacyjnego wraz z zacznikami przedkada si w formie elektronicznej i w formie papierowej. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku, o ktrej mowa w art. 18a ust.4 ustawy, habilitantowi zwraca si orygina dokumentu, oktrym mowa wust.2 pkt 1. 4. Wniosek owszczcie postpowania habilitacyjnego wraz zautoreferatem habilitanta zamieszcza si na stronie internetowej Centralnej Komisji. 13. W przypadku gdy osigniciem naukowym albo artystycznym jest cz pracy zbiorowej, habilitant przedkada owiadczenia wszystkich jej wsp-

7. 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu si z rozpraw doktorsk, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwa w sprawie przyjcia rozprawy doktorskiej idopuszczenia jej do publicznej obrony, zwanej dalej obron.

11. Wprzypadku gdy onadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowicej cz pracy zbiorowej ubiega si wtej samej jednostce organizacyjnej wicej ni jeden kandydat:

Dziennik Ustaw Nr 204

12045

Poz. 1200

14. 1. Wprzypadku gdy rada jednostki organizacyjnej, wskazana przez Centraln Komisj w trybie okrelonym wart.18a ust.3 ustawy, nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postpowania habilitacyjnego, przewodniczcy rady niezwocznie informuje o tym Centraln Komisj. 2. Centralna Komisja, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od rady jednostki organizacyjnej informacji o niewyraeniu zgody na przeprowadzenie postpowania habilitacyjnego, wyznacza inn jednostk organizacyjn do przeprowadzenia tego postpowania.

15. 1. Komisja habilitacyjna, powoana zgodnie zart.18a ust.5 ustawy, nie moe podejmowa uchwa w skadzie mniejszym ni sze osb, przy czym dla wanego podjcia uchwa jest konieczny udzia przewodniczcego isekretarza. Do czonkw komisji habilitacyjnej przepis 6 ust.2 stosuje si odpowiednio. 2. Obrady komisji habilitacyjnej mog odbywa si wformie wideokonferencji, chyba e habilitant zoy wniosek o przeprowadzenie gosowania w trybie tajnym, zgodnie zart.18a ust.9 ustawy.

16. 1. Wprzypadku przeprowadzania zhabilitantem rozmowy, oktrej mowa wart.18a ust.10 ustawy, komisja habilitacyjna powiadamia go o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14dni przed wyznaczonym terminem rozmowy. 2. Czonkowie komisji habilitacyjnej mog uczestniczy wformie wideokonferencji wrozmowie zhabilitantem.

17. Wprzypadku gdy onadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osignicia naukowego albo artystycznego stanowicego cz pracy zbiorowej ubiega si w tej samej jednostce organizacyjnej wicej ni jeden habilitant, uchway wsprawie wyniku poszczeglnych czynnoci w postpowaniu habilitacyjnym podejmuje si oddzielnie wstosunku do kadego znich. 18. Uchwa w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ogasza si, wraz z informacj o skadzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami zoonymi w postpowaniu habilitacyjnym, wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, wterminie 30 dni od dnia podjcia uchway. Rozdzia 3

ww

Szczegowy tryb przeprowadzania czynnoci wpostpowaniu onadanie tytuu profesora

19. 1. Osoba ubiegajca si onadanie tytuu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek onadanie tytuu profesora.

w. rcl .go v.p l


1) oryginay albo powiadczone przez jednostk organizacyjn przeprowadzajc postpowanie o nadanie tytuu profesora kopie dokumentw stwierdzajcych posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji IiII stopnia wzakresie sztuki idyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnie rwnowanych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art.21a ustawy; 2) autoreferat przedstawiajcy osignicia naukowe albo artystyczne, informacj oosigniciach wzakresie opieki naukowej iksztacenia modej kadry, w tym o ukoczonych przewodach doktorskich, wktrych osoba ta penia funkcj promotora lub promotora pomocniczego, oraz odziaalnoci popularyzujcej nauk, w jzyku polskim i angielskim; 3) ankiet oceny osigni naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku okrelonym w art. 21a albo art.26 ust.3 i4 ustawy po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, ktre ztych osigni uznaje za najwaniejsze, sporzdzon wedug wzoru okrelonego wzaczniku nr2 do rozporzdzenia, wjzyku polskim iangielskim. 3. Wniosek o nadanie tytuu profesora wraz z zacznikami przedkada si w formie elektronicznej iwformie papierowej. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku osobie ubiegajcej si onadanie tytuu profesora zwraca si oryginay dokumentw, o ktrych mowa wust.2 pkt 1. 20. 1. Rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji uchway, oktrych mowa wart.27 ust.2 pkt 1 i2 ustawy, wraz zlist kandydatw na recenzentw wpostpowaniu onadanie tytuu profesora, wformie elektronicznej. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu zCentralnej Komisji powiadomienia opowoaniu piciu recenzentw, niezwocznie zleca im sporzdzenie, wterminie nie duszym ni dwa miesice, recenzji zawierajcych szczegowo uzasadnion ocen, czy osoba ubiegajca si o nadanie tytuu profesora spenia wymagania okrelone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytuu profesora. 3. Centralna Komisja niezwocznie zamieszcza wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji: 1) uchwa owszczciu postpowania onadanie tytuu profesora; 2) list recenzentw; 3) recenzje. 21. Rada jednostki organizacyjnej moe powoa, spord jej czonkw posiadajcych tytu profesora, zesp w celu przygotowania projektw uchwa dotyczcych czynnoci postpowania, o ktrych mowa wart.27 ust.2 pkt 2 i3 ustawy.

autorw, okrelajce indywidualny wkad kadego znich wjej powstanie. Habilitant jest zwolniony zobowizku przedoenia owiadczenia wprzypadku mierci wspautora, uznania go za zmarego albo jego trwaego uszczerbku na zdrowiu, uniemoliwiajcego uzyskanie wymaganego owiadczenia.

2. Do wniosku o nadanie tytuu profesora osoba ubiegajca si ojego nadanie zacza:

Dziennik Ustaw Nr 204

12046

Poz. 1200

2. Wposiedzeniu rady jednostki organizacyjnej, na ktrym ma by rozpatrywana sprawa poparcia wniosku onadanie tytuu profesora, mog uczestniczy recenzenci, na zaproszenie przewodniczcego rady jednostki organizacyjnej. 23. Uchwaa wsprawie poparcia wniosku onadanie tytuu profesora jest ogaszana na stronie internetowej szkoy wyszej lub jednostki organizacyjnej oraz Centralnej Komisji. Rozdzia 4

24. Osoba, ktrej nadano stopie doktora, otrzymuje dyplom, ktry zawiera nastpujce elementy:

1) godo wydajcego dyplom, umieszczone w widocznym miejscu oraz informacj otreci Wydany wRzeczypospolitej Polskiej; 2) nazw wydajcego dyplom albo nazwy wydajcych dyplom wprzypadku przewodw doktorskich przeprowadzanych wsplnie oraz nazw jednostki organizacyjnej szkoy wyszej; 3) nazw dyplom;

4) imi lub imiona inazwisko oraz dat imiejsce urodzenia posiadacza dyplomu; 5) tytu rozprawy doktorskiej;

6) okrelenie nazwy stopnia doktora (doktor nauk albo doktor sztuki), ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczeglnoci w zakresie nauk medycznych ifilologii obcych, take specjalnoci;

7) nazw rady jednostki organizacyjnej, ktra podja uchwa wsprawie nadania stopnia doktora; 8) dat podjcia uchway wsprawie nadania stopnia doktora;

9) imi i nazwisko promotora albo promotora i kopromotora wprzewodzie doktorskim; 10) imiona inazwiska recenzentw wprzewodzie doktorskim; 11) miejscowo idat wydania dyplomu; 12) podpis promotora;

ww

13) pieczcie imienne ipodpisy przewodniczcego rady jednostki organizacyjnej oraz rektora, dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo midzynarodowego instytutu naukowego; 14) piecz urzdow wydajcego dyplom wytoczon na papierze.

w. rcl .go v.p l


1) godo wydajcego dyplom, umieszczone w widocznym miejscu oraz informacj otreci Wydany wRzeczypospolitej Polskiej; 2) nazw wydajcego dyplom oraz nazw jednostki organizacyjnej szkoy wyszej; 3) nazw dyplom; 4) imi lub imiona inazwisko oraz dat imiejsce urodzenia posiadacza dyplomu; 5) okrelenie osignicia naukowego lub artystycznego; Dyplomy doktorskie ihabilitacyjne 6) okrelenie nazwy stopnia doktora habilitowanego (doktor habilitowany nauk albo doktor habilitowany sztuki), ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, awuzasadnionych przypadkach, wszczeglnoci w zakresie nauk medycznych i filologii obcych, take specjalnoci; 7) nazw rady jednostki organizacyjnej, ktra podja uchwa wsprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 8) dat podjcia uchway wsprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 9) imiona i nazwiska recenzentw w postpowaniu habilitacyjnym; 10) miejscowo idat wydania dyplomu; 11) podpis przewodniczcego komisji habilitacyjnej; 12) pieczcie imienne ipodpisy przewodniczcego rady jednostki organizacyjnej oraz rektora, dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo midzynarodowego instytutu naukowego; 13) piecz urzdow wydajcego dyplom wytoczon na papierze. 26. 1. Osobie, ktrej nadano stopie doktora lub doktora habilitowanego, wydaje si orygina i jeden odpis dyplomu w jzyku polskim, a na jej pisemny wniosek take jeden odpis dyplomu wtumaczeniu na jzyk aciski albo angielski. 2. Osobie, ktrej nadano stopie doktora wwyniku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wsplnie, na podstawie porozumienia, przez rady jednostek organizacyjnych szk wyszych lub innych jednostek organizacyjnych, wtym take zagranicznych, posiadajcych uprawnienia do nadawania stopnia doktora, wydaje si wsplny dyplom, o ktrym mowa wart.14a ust.5 ustawy, wjzyku okrelonym wporozumieniu. 3. Odpis dyplomu zawiera wszystkie elementy okrelone dla dyplomu.

22. 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu si z recenzjami, podejmuje uchwa w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytuu profesora.

25. Osoba, ktrej nadano stopie doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom, ktry zawiera nastpujce elementy:

Dziennik Ustaw Nr 204

12047

Poz. 1200

2. Duplikat dyplomu wydaje si na formularzu otreci identycznej ztreci oryginau dyplomu.

3. Na duplikacie dyplomu umieszcza si nad tekstem wyraz DUPLIKAT, apod tekstem: 1) wyrazy orygina podpisali, wymieniajc nazwiska osb, ktre podpisay orygina dyplomu, albo stwierdzajc nieczytelno ich podpisw; 2) dat wydania duplikatu;

3) piecz urzdow wydajcego duplikat;

4) podpis ipiecz imienn kierownika jednostki organizacyjnej wydajcej duplikat. 28. 1. Za wydanie oryginau dyplomu wraz zodpisem wjzyku polskim, odpisu dyplomu wtumaczeniu na jzyk angielski albo duplikatu dyplomu pobiera si opat w wysokoci nieprzekraczajcej kosztw sporzdzenia tych dokumentw, nie wyszej jednak ni: 1) za dyplom wraz z odpisem w jzyku polskim 120z; 2) za odpis dyplomu wtumaczeniu na jzyk angielski 80 z.

2. Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera si opat o poow wysz ni za wydanie oryginau dyplomu. Rozdzia 5

Informowanie oosobach, ktrym nadano stopie doktora lub doktora habilitowanego

29. 1. Nazwiska osb, ktrym nadano stopie doktora lub doktora habilitowanego, ogasza si w dzienniku urzdowym ministra waciwego do

ww

w. rcl .go v.p l


2. Wzr zawiadomienia onadaniu stopnia: 1) doktora okrela zacznik nr3 do rozporzdzenia; 2) doktora habilitowanego okrela zacznik nr 4 do rozporzdzenia. 3. Zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego kierownicy jednostek organizacyjnych przesyaj rwnie Centralnej Komisji, wformie elektronicznej, wedug wzorw okrelonych wust.2. Rozdzia 6 Przepisy przejciowe ikocowe 30. Do dnia 31 grudnia 2012r. dyplomy doktorskie ihabilitacyjne mog by wydawane wedug wzorw okrelonych wprzepisach dotychczasowych. 31. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1padziernika 2011r.4) Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego: B. Kudrycka
4)

27. 1. W przypadku utraty oryginau dyplomu osoba, ktrej nadano stopie doktora lub doktora habilitowanego, moe wystpi do jednostki organizacyjnej, ktra nadaa stopie, z wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu.

spraw szkolnictwa wyszego na podstawie zawiadomie, przesyanych wformie elektronicznej przez kierownikw jednostek organizacyjnych.

Rozporzdzenie niniejsze byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 15 stycznia 2004r. wsprawie szczegowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie tytuu profesora (Dz. U. Nr15, poz.128, z2005r. Nr252, poz.2125 oraz z2006r. Nr153, poz.1094), ktre traci moc zdniem wejcia wycie niniejszego rozporzdzenia na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654).

Dziennik Ustaw Nr 204

12048

Poz. 1200
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyszego zdnia 22 wrzenia 2011r. (poz.1200)

1. Certyfikat potwierdzajcy znajomo jzyka obcego, wydany przez Krajow Szko Administracji Publicznej wwyniku lingwistycznego postpowania sprawdzajcego.

2. Certyfikaty potwierdzajce znajomo jzykw obcych co najmniej na poziomie B2 wskali globalnej biegoci jzykowej wedug Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) Europejski system opisu ksztacenia jzykowego: uczenie si, nauczanie, ocenianie (ESOKJ): 1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone wAssociation of Language Testers in Europe (ALTE) poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), wszczeglnoci certyfikaty: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

b) Diplme dtude en Langue Franaise (DELF) (B2), Diplme Approfondi de Langue Franaise (DALF) (C1), Diplme Approfondi de Langue Franaise (DALF) (C2); Test de Connaissance du Franais (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplme de Langue Franaise (DL) (B2), Diplme Suprieur Langue et Culture Franaises (DSLCF), Diplme Suprieur dEtudes Franaises Modernes (DS) (C1), Diplme de Hautes tudes Franaises (DHEF) (C2), c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch fr den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2),

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A(C1),

e) Los Diplomas de Espaol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espaol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Espaol Nivel C2 (Superior), f) Diploma Intermdio de Portugus Lngua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avanado de Portugus Lngua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitrio de Portugus Lngua Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as aForeign Language (CNaVT) Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as aSecond Language II (NT2-II) (B2), h) Prve iDansk 3 (B2), Studieprven (C1),

i) Certyfikat znajomoci jzyka soweskiego na poziomie redniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomoci jzyka soweskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1); 2) certyfikaty nastpujcych instytucji: a) Educational Testing Service (ETS) wszczeglnoci certyfikaty: Test of English as aForeign Language (TOEFL) co najmniej 87pktwwersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as aForeign Language (TOEFL) co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupenione o co najmniej 50pktzTest of Spoken English (TSE); Test of English as aForeign Language (TOEFL) co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupenione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz oco najmniej 50 pktzTest of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) co najmniej 700pkt; Test de Franais International (TFI) co najmniej 605 pkt, b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

ww

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute w szczeglnoci certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages

w. rcl .go v.p l


Zacznik nr1

WYKAZ CERTYFIKATW POTWIERDZAJCYCH ZNAJOMO NOWOYTNEGO JZYKA OBCEGO

Dziennik Ustaw Nr 204

12049

Poz. 1200

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments wszczeglnoci certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board wszczeglnoci certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Tourism Level 2 poziom Pass with Credit, poziom Pass with Distinction, f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia w szczeglnoci certyfikaty: International English Language Testing System IELTS powyej 6 pkt,

g) Chambre de commerce et dindustrie de Paris (CCIP) wszczeglnoci certyfikaty: Diplme de Franais des Affaires 1er degr (DFA 1) (B2), Diplme de Franais Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplme de Franais des Daffaires 2me degr (DFA 2) (C1), Diplme de Franais Professionnel (DFP) Affaires C1, h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) wszczeglnoci certyfikaty: Prfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1), i) Kultusministerkonferenz (KMK) wszczeglnoci certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Lnder KMK (B2/C1),

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),

m) Universit degli Studi Roma Tre wszczeglnoci certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),

n) Universit per Stranieri di Siena w szczeglnoci certyfikaty: Certificazione dItaliano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione dItaliano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione dItaliano come Lingua Straniera CILS Quattro C2, o) Pastwowy Instytut Jzyka Rosyjskiego im.A.S. Puszkina,

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, q) Univerzita Karlova v Praze,

ww

t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegoci Jzykowej UW;

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH w szczeglnoci certyfikaty: B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Suprieur de Franais (B2), telc Franais B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch fr den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Espaol para Relaciones Profesionales (B2), telc Espaol B2; Certificato Superiore dItaliano (B2), telc Italiano B2; telc B2.

3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) poziom HSK (Advance). 4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate poziom 1 (Advance).

w. rcl .go v.p l


j) sterreich Institut, Prfungszentren des sterreichischen Sprachdiploms fr Deutsch (SD) wszczeglnoci certyfikaty: sterreichisches Sprachdiplom fr Deutsch als Fremdsprache (SD) B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2), l) Societ Dante Alighieri wszczeglnoci certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2, r) Univerzita Komenskho v Bratislave; Filozofick fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre sloveninu ako cudz jazyk, s) Univerzita Komenskho v Bratislave; Centrum dalieho vzdelvania; stav jazykovej a odbornej prpravy zahraninch tudentov,

(IESOL) poziom Communicator, poziom Expert, poziom Mastery; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City &Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business Stage B poziom Communicator, Stage C poziom Expert, Stage C poziom Mastery; English for Business Communications (EBC) Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) Level 2,

Dziennik Ustaw Nr 204

12050

Poz. 1200

5. Dyplomy ukoczenia: 1) studiw na kierunku filologia wzakresie jzykw obcych lub lingwistyki stosowanej; 2) nauczycielskiego kolegium jzykw obcych; 3) Krajowej Szkoy Administracji Publicznej.

6. Wydany za granic dokument potwierdzajcy uzyskanie stopnia lub tytuu naukowego uznaje si jzyk wykadowy instytucji prowadzcej ksztacenie. 7. Dokument potwierdzajcy ukoczenie studiw wyszych lub podyplomowych prowadzonych za granic lub wRzeczypospolitej Polskiej uznaje si jzyk wykadowy, jeeli jzykiem wykadowym by wycznie jzyk obcy.

8. Wydany za granic dokument uznany za rwnowany wiadectwu dojrzaoci uznaje si jzyk wykadowy. 9. Dyplom Matury Midzynarodowej (International Baccalaureate Diploma). 10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate). 11. Zawiadczenie ozdanym egzaminie resortowym w: 1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) ministerstwie obsugujcym ministra waciwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Wsppracy Gospodarczej zZagranic, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego iGospodarki Morskiej; 3) Ministerstwie Obrony Narodowej poziom 3333, poziom 4444 wedug STANAG 6001.

12. Wydane przez Krajow Szko Administracji Publicznej wiadectwo potwierdzajce kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku pastwowym. 13. Dokument potwierdzajcy wpis na list tumaczy przysigych.

I. INFORMACJE OOSIGNICIACH IDOROBKU

1. Informacja oosigniciach idorobku naukowym:

1) wykaz autorskich publikacji naukowych wczasopismach krajowych imidzynarodowych; 2) wykaz autorskich monografii;

3) wykaz wspautorskich publikacji naukowych iudzia wopracowaniach zbiorowych; 4) czonkostwo wredakcjach naukowych.

ww

Wykaz publikacji naley sporzdzi ze wskazaniem wskanika impact factor publikacji, liczby cytowa publikacji iindeksu Hirscha. 2. Informacja oaktywnoci naukowej: a) informacje oudziale wkrajowych imidzynarodowych konferencjach naukowych, b) czonkostwo wkomitetach redakcyjnych iradach naukowych czasopism, c) wykaz zrealizowanych projektw naukowo-badawczych krajowych, europejskich iinnych midzynarodowych, d) informacje okierowaniu zespoami badawczymi realizujcymi projekty finansowane wdrodze konkursw krajowych izagranicznych;

1) we wszystkich obszarach wiedzy, zwyczeniem obszaru wiedzy sztuka:

w. rcl .go v.p l


Zacznik nr2

WZR

ANKIETA OCENY OSIGNI NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH KANDYDATA DO TYTUU PROFESORA

Dziennik Ustaw Nr 204

12051

Poz. 1200

2) wobszarze wiedzy sztuka: a) wykaz publicznych realizacji dzie artystycznych, b) wykaz publikacji utworw/dzie artystycznych,

c) wykaz wspautorskich utworw/dzie artystycznych, d) wykaz eksperymentw artystycznych.

3. Informacja owsppracy zotoczeniem spoecznym igospodarczym:

1) wobszarach wiedzy: nauk cisych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, lenych iweterynaryjnych, nauk medycznych inauk ozdrowiu oraz nauk okulturze fizycznej: a) dorobek technologiczny iwsppraca zsektorem gospodarczym, b) uzyskane patenty iwzory uytkowe krajowe imidzynarodowe, c) wdroenia technologii,

d) ekspertyzy iinne opracowania wykonane na zamwienie instytucji publicznych lub przedsibiorcw, e) prowadzenie lub wspuczestnictwo wspce technologicznej lub spce celowej, f) udzia wzespoach eksperckich ikonkursowych;

2) wobszarach wiedzy nauk spoecznych inauk humanistycznych: a) dorobek ekspercki,

b) ekspertyzy iinne opracowania wykonane na zamwienie instytucji publicznych lub przedsibiorcw,

c) penione funkcje zarzdcze w spkach prowadzcych dziaalno badawczo-rozwojow, instytucjach finansowych, kancelariach prawniczych, placwkach terapeutycznych iinnych organizacjach ocharakterze publicznym, d) udzia wzespoach eksperckich ikonkursowych; 3) wobszarze wiedzy sztuka:

a) projekty zrealizowane we wsppracy zprzedsibiorcami,

b) uzyskane patenty iwzory uytkowe krajowe imidzynarodowe,

c) ekspertyzy iinne opracowania wykonane na zamwienie instytucji publicznych lub przedsibiorcw. 4. Informacja owsppracy midzynarodowej:

1) we wszystkich obszarach wiedzy, zwyczeniem obszaru wiedzy sztuka: a) stae zagraniczne,

b) udzia wocenie projektw midzynarodowych,

c) recenzowanie prac publikowanych wczasopismach midzynarodowych ze wskanikiem impact factor, d) czonkostwo wmidzynarodowych organizacjach itowarzystwach naukowych, e) udzia wmidzynarodowych zespoach eksperckich,

f) uczestnictwo wprogramach europejskich iinnych programach midzynarodowych, g) udzia wmidzynarodowych zespoach badawczych;

ww
2) wobszarze wiedzy sztuka: a) stae zagraniczne,

b) udzia wmidzynarodowych wydarzeniach artystycznych, c) uczestnictwo wprogramach europejskich iinnych programach midzynarodowych.

5. Informacja oosigniciach idorobku dydaktycznym ipopularyzatorskim:

1) prowadzone wykady iseminaria naukowe; 2) opieka naukowa nad doktorantami iosobami ubiegajcymi si onadanie stopnia doktora (wcharakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), zpodaniem tytuw rozpraw doktorskich;

w. rcl .go v.p l

Dziennik Ustaw Nr 204

12052

Poz. 1200

3) artykuy iprace ocharakterze popularnonaukowym; 4) przygotowane materiay do e-learningu;

5) aktywny udzia wimprezach popularyzujcych nauk, kultur oraz sztuk.

6. Informacja ootrzymanych nagrodach oraz wyrnieniach naukowych, dydaktycznych iartystycznych. II. INFORMACJA ONAJWANIEJSZYM OSIGNICIU NAUKOWYM LUB ARTYSTYCZNYM

1. Nazwa jednostki, ktra nadaa stopie doktora

2. Imi i nazwisko osoby, ktrej nadano stopie doktora

3. Numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzajcego tosamo osoby, ktrej nadano stopie doktora 4. Przewd doktorski: 1) data wszczcia

2) data uchway o nadaniu stopnia doktora 5. Okrelenie nadanego stopnia doktora: 1) obszar wiedzy 2) dziedzina

3) dyscyplina

4) specjalno

6. Data zatwierdzenia uchway o nadaniu stopnia doktora przez Centraln Komisj do Spraw Stopni i Tytuw*

ww
(miejscowo)
*

................................................, dnia .......................... ............ r.

.............................................................................
(dziekan albo przewodniczcy rady)

Dotyczy jednostki, ktrej uprawnienie do nadawania stopnia doktora zostao ograniczone zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

w. rcl .go v.p l


Zacznik nr 3

WZR

ZAWIADOMIENIE O NADANIU STOPNIA DOKTORA

.......................................................................
(rektor szkoy wyszej albo dyrektor innej jednostki organizacyjnej)

Dziennik Ustaw Nr 204

12053

Poz. 1200
Zacznik nr 4

1. Nazwa jednostki, ktra nadaa stopie doktora habilitowanego 2. Imi i nazwisko osoby, ktrej nadano stopie doktora habilitowanego

3. Numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzajcego tosamo osoby, ktrej nadano stopie doktora habilitowanego 4. Postpowanie habilitacyjne: 1) data wszczcia

2) data uchway o nadaniu stopnia

5. Okrelenie nadanego stopnia doktora habilitowanego: 1) obszar wiedzy 2) dziedzina

3) dyscyplina

4) specjalno

6. Data zatwierdzenia uchway o nadaniu stopnia doktora habilitowanego przez Centraln Komisj do Spraw Stopni i Tytuw*

................................................, dnia .......................... ............ r.


(miejscowo)

.............................................................................
(dziekan albo przewodniczcy rady)

ww
*

Dotyczy jednostki, ktrej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego zostao ograniczone zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz.455).

w. rcl .go v.p l


ZAWIADOMIENIE O NADANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO .......................................................................
(rektor szkoy wyszej albo dyrektor innej jednostki organizacyjnej)

WZR