Vous êtes sur la page 1sur 156

தைலயக

அரசியலி இர வைக..!

ேரஷ
ேர கைடகள அசி, ேகாைம உள ட ெபா# கைள
வழ%வத&% ம'திய அர( த# மானய'தி பல,
ம*கைள +,ைமயாக- ெசறைடவதி ைல எ0
%&றசா 1, ேரஷ கைட +ைறேககைள எதி2'
காகிர3 க சிய4ன2 ேபாராட ேவ எ0
உ(5ப4வ4 1#*கிறா2 ம'திய நிதி அைம-ச2 ப.சிதபர.

ேபாரா டக 7ல ம*க8*கான உைமகைள5 ெப&0'


த#வ (த9திர'*% +ப4#9ேத இ#9வ#
வழி+ைறதா!

ஆனா , இ0 சில2 நட' ேபாரா டக Ôேவ0


எைதேயாÕ சாதி*க நிைன*% உேநா*கெகாட மிர ட
ஆ;தமாகேவ ம*களா பா2*க5பகிற! ேபாரா ட அரசிய
ேவ0, ெபா05பான அரசிய ேவ0 எ0 பா2*% மனநிைல
வ9வ4 ட.

அதி<, ம'திய அர( மாநில அர( = டண4* க சிகளாக


இ#*% நிைலய4 , ப.சிதபர ேபாறவ2க நிைன'தா
தகளட உள ஆதாரகைள +த வடேமா, உண?'
ைற அைம-சடேமா ேநர1யாக அள', ப4ர-ைனைய'
த@25பத&% ஆ*கA2வமான ஆேலாசைன கைள;
ெசா லலாேம? என தைட இ#*கிற?

தமிழக உண? அைம-ச#, நிதி அைம-ச Bகா


எ9தள?*% உைம இ#*கிற எ0 த@ர ஆராC9,
தவ0க இ#9தா கைளவத&% நடவ1*ைக எ*க
ேவேம தவ4ர... Ôள=ட இேக அ5ப,*% இ ைல.
%ள0ப1 நட9தெத லா கட9த ஆ சிய4 தாÕ எ0
Bள'5ேபான பதிைல, 'Bள'வ4வரகேளா
அள'ெதள' ெபா05ைப' த 1*கழி*க5 பா25ப
ெபா05பான அரசிய ஆகா!

இ# தர5ப4ட+ ம*க எதி2பா25ப ஆ*கA2வமான


அரசா8ைமைய ம ேம!

அைத வ4', இேத பாண4 கணா7-சி அரசியைல'


ெதாட29 தா , அரசிய உேநா*க+ காD5B
உண2?ெகாட ம&0ெமா# நிழ ;'த தமிழக
அரசியலி ெதாடகிவ4 டதாகேவ ம*க +1?
க 1வ4வா2க!
%1ெசCவ எE ஒ#வ2*%' ெதCவ
'%

ம1த&0' தா+9 0' - எகிற தி#*%ற அழகாக!

'எ %1ம*கைள உயர- ெசCேவ' எற ஒேர ேநா*ேகா


+ய<கிற ஒ#வ#*காக ெதCவேம வ9க 1*ெகா
அவைர +னா வழிநட'தி- ெச <மா!

சமG ப'தி சிெம வ4வகார'தி தமிழக +த வ2 எ'த


அதிர1யான சில +1?கைள5 பா2'தேபா, இ9த* %றதா
எ மனதி ேதாறிய.

Bறா*= ேபால சிறிய வ


@ க ட ஆைச5ப சாமானயன
கன?*%* =ட* க லைற க 1வ4 ட சிெம வ4ைல
உய2?! இரடைர வ#ட'*% + (மா2 110 HபாC இ#9த
ஒ# 7 ைட சிெம 1 வ4ைல, ஒ# சில வ#டகளேலேய
இர மடைக; தா1, இ5ேபா 260 HபாC!
இ'தைன*% அத&கான உ&ப'தி 7ல5 ெபா#ளேலா, ேவ0
தயா5B- ெசல?களேலா இ9தள?*% மா0த
ஏ&ப 1#5பதாக' ெதயவ4 ைல.

சிெம உ&ப'தியாள2கேள ேபசிைவ'*ெகா, 'சி1ேக '


ேபா வ4ைலைய அதிர1யாக உய2'கிறா2க எற
%&ற-சா வ<வாகி*ெகாேட வ9த நிைலய4 தா...
ெவளநா 1லி#9 சிெம அதிர1 இற*%மதி எ0, நியாய
வ4ைல* கைடக 7ல வ4&பைன எ0 அ'த'
அறிவ4'த தமிழக அர(... சாம, தான, ேபதெம லா +19த
நிைலய4 , கைடசியாக 'தட''ைத* ைகய4 எ'த!

'சிெம வ4ைல %றி'5 பசீலி*காவ4 டா , சிெம


ஆைலகைள அர(ைடைமயா*%வ %றி'5 பசீலி*க5ப'
எற 'அர( அ3திர' ேஜாராகேவ ேவைல ெசCதி#*கிற.
சிெம ஆைலகள தர5ப4லி#9 +த வைர- ச9தி'த
+*கிய3த2, இ %றி' வ4ைரவ4 ந ல +1?
ெசா வதாக' ெதவ4'தி#*கிறா2.

ம*கள ஓ *கைள வாகி*ெகா அயைணய4 அம29த


ப4ற%, பதவ4 எE ச*திைய அரசிய வாதிக தக ெசா9த
லாபக8*காக5 பயப'ேபாதா அவ2கள
ெச வா*% சகிற. அரசிய வாதிகள மG ம*க நப4*ைக
இழ*க? காரணமாகிற.

ஆனா , ம*க ெகா'த அ9த அதிகார பல'ைத, ம*கள


நைம*காக ப உ0தியாக5 ப4ரேயாகி*%ேபா... அ9த5
பதவ4*ேக ஓ2 அழ% =ட'தா ெசCகிற. இE இE
=ட இ9த அழ%!

எ0 உக8*காக,

பா.
பா.சீனவாச,
வாச
பதி5பாள2.
''யா#*காக இ லாவ4 டா< உன*காக ெசைன வ#ேவ!''

கல2B தி#வ4ழாவாக நட9 +19தி#*கிற ெசைன


ஓ5ப!

அதி2-சிக, ஆ-ச2யக என இ9த +ைற;


(வார3ய'*%5 பMச இ ைல.

ெசைனய4 நட*% கி*ெக ேபா 1கைள மைழ


நி0'வ வழ*கமான வ4ஷய. ெசைன ஓ5பன<
ச25ைர3 வ4சி அ1' ேபா 1கைள 3தப4*கைவ'த
மைழ. சி9த1* ேகா2 எபதா , தண2@ உறிM(
இய9திரகைள ைவ' மைழ ந@ைர உறிMசி எ'தா2க.
ைகய4 டவ<ட ேகா2 +,*க' தணைர'
@ ைட'5
ப4ழி9, காய ைவ'தவ2க அழ%5 ெபக.

இ9த ெசைன ஓ5பன ெப#பாலான வர2கள


@ சாC3,
சிவ5B நிற 1ஷ2 . சிவ5B, ேபாரா ட %ண'ைத* %றி*%
எப ெச1ெம . வ#ட'தி +த ேபா 1 எபதா ,
சிவ5Bட ெடனைஸ' வ*க ேவ எப பல
வர2கள
@ வ4#5பமா.

'ஷா வ9தி#9தா2. 'கமா நடா ', 'கமா O3ன' எகிற


ரசிக2கள %ர க8*% நேவ, 'கமா 'ஷா' எ0 ேகார3
%ர வர, 'ஷா +க'தி பரவச.

இ9த +ைற இ9திய 5ேளய2க ெசைமயாக- ெசாத5ப4னா2க.


பல2 இ9த5 ேபா 1ய4 வ4ைளயாவத&ேக த%தி
ெபறவ4 ைல. ைவ கா2 7ல வ4ைளயாட' த%தி ெப&ற
ப4ரகாP அமி2தராQ, வ4PRவ2த ஆகிேயா2 +த
(&றிேலேய ெவளேயறினா2க. இ5ப1 மண4 ைம9த2க
ெசாத5ப, அெம*காவ4 இ#9 ெசைன ஓ5பன
கல9ெகா கல*கினா2 ஓ2 இ9திய2. ெபய2, ராஜ@S ரா.
ெபகT#வாசியான ரா, சி0 வயதிேலேய அெம*காவ4
ெச 1 ஆனவ2. ஒ&ைறய2 ப4வ4 இரடாவ (&0 வைர
வ9த ரா, இர ைடய2 ப4வ4 அைர இ0தி வ9 அச'தினா2.
ெசைன ஓ5பன ெரேமா, கா2ல3 ேமாயா. ெசைன*%
ஆறாவ தடைவயாக வ#ைக த# ேமாயா?ட இ9த +ைற
அவர காதலி கேராலினா? வ9தி#9தா2. கேராலினாேவா
+'த, சிய2 ேக2ேஸா ஆ ட என அம2*கள5ப'தினா2
ேமாயா. ரPயாவ4 இள வர2
@ O3ன; த காதலிேயா
வ9தி#9தா2. ஆனா , பா2 1 ெசம உஷா2. மG 1யா +B
இ#வ#*% இைடேய அ'தைன இைடெவள!

ெசற வ#ட சாப4ய ேசவ4ய2 மலிேச, இ9த வ#ட


காலி0திய4ேலேய ெவளேயறினா2. ேபா 1 +19த,
கிர?1 5ேளய2க ஜாலியாக ேமா கா2 ேர3
வ4ைளயாவா2க. பய4&சி ெப&ற சி0வ ஒ#வன காைர
+9தினா , ெவ&றி! மலிேசவ4 ேமா கா2 கிர?ைட-
(&றி வராம , வால 1ய2 ெபக ப*கேம (&றி- (&றி
வர... மலிேச +க'தி அ'தைன சி5B!
ரேப நடா< ேமாயா? ெசம 5ெர 3. இ#வ#ேம
3ெபய4 நா 1ன2. அைர இ0திய4 இர ேப#
ேமாதினா2க. ேம -சிேபா இ#வ# ஒ# வா2'ைத=ட
ேபசி*ெகாளவ4 ைல. நா% மண4 ேநர நட9த மிக*
கைமயான ேபா 1ய4 ேமாயாைவ* கPட5ப வD'தினா2
@
ரேப . 93 வ#ட'*%5 ப4ற%, உலக அளவ4 நட*% மிக
ந@ளமான 70 ெச க ேம - இதா. ஆ0 ஆகளாக
ெசைன வ9 ெச < ேமாயா, கலகிய ககேளா
ெசைன ரசிக2களட வ4ைடெப&றா2.

7றாவ +ைறயாக ெசைன*% வ# ரேப நடா , இ9த


+ைற; சாப4ய ப ட ெவ லவ4 ைல. அைர இ0திய4
ேமாயாேவா ேமாதியதி ஏக'*% கைள5பைட9வ4 டா2
நடா . ைபனலி ரPயாவ4
O3னய4ட சரணைட9 அதி2-சி
ெகா'தா2 நடா .

O3ன, ெசைன*% வ#வ இ


இரடாவ +ைற. 2001 ஆ
இரடாவ (&றிேலேய
ெவளேயறியவ2 இ9த +ைற சாப4ய!
நடாைல ெவற ெடன3 ரா*ெக ைட' தைலய4
ைவ' நாலா திைச*% ஒ# ச9ேதாஷ ச O அ1'தா2
O3ன.

இர ைடய2 ப4வ4 ப ட ெவறா2க தாC லா9


நா ைட- ேச29த சச' ர 1வ னா ம&0 சசC
ர 1வ னா. இ9த இர ேப#ேம வ43 சேகாதர2க. ஒேர
உ#வ'தி , ஒேர Oனபா2மி வ9 ரசிக2கைள* %ழ5ப4
எ'தா2க. ெடன3 இர ைட ய2 ப4வ4 வ4ைளயா
ஒேர வ43 இவ2க ம ேம!

அ2ஷிதா எகிற ஏ, வய- சி0மிதா, ரேபலி ெசைன


ரசிைக. ரேப ெஜய4*%ேபாெத லா உ&சாக டா3
ஆ1னா. ரேப ைபனலி ேதா&ற, அ2ஷிதா ஏகி
அ,தைத ெமகா 3*Uன கா 1னா2க. அைத5 பா2'த
ரேப +க'தி அSவள? ெநகிD-சி! ''அ'த +ைற
ெசைன*% வ#வ2களா?''
@ எ0 அ2ஷிதா ேக க, அத&% நடா
ெசான பதி ... ''யா#*காக இ லாவ4 டா<, உன*காக
ெசைன வ#ேவ!''

-எ3.கலG ராஜா
படக: (.%மேரச, ெபா.காசிராஜ
1சப2 சீஸ-2007

வெய3வ4
@

இனைச5 பா 1னேல யாE பரவசமாC


மனத?# ந@கி* %ய4<#வ வாராேதா?
இனதி* %ய4&ேப ைட எ0 ப4யாம
காதலி'* =1* கள;டேன வாேழாேமா?
நாத* கனலிேல ந+ய4ைர5 ேபா*ேகாேமா?

பாரதியா2

ைவர3
ைவ மாதி ேமைட*% ேமைட பரவ4 வ#கிற, ைகய4
ேப5பைர ைவ'*ெகா பா2'5 பா பழ*க! சீனய2,
ஜூனய2 பா%பா1 லாம பல# இ9த* ெக ட பழ*க'*%
அ1ைமயாகி வ#கிறா2க.
பார' கலா-சா ஒC.ஜி.ப4. ஆ1 ேடாய'*%
Yைழ9தேபா, அேக ேமைடய4 த1'த1யாக இர, 70
பா ேநா கைள5 பர5ப4 ைவ'*ெகா பா1*ெகா
இ#9தா2க 5யா சி3ட23! ெகாMச வ4 டா , ைகேயா
ஒ# B'தக அலமாையேய ெகா வ9, ேமைடய4
தBரா?*%5 ேபா 1யாக நி&க ைவ'வ4வா2க ேபால!

சிவச*தி ராக'தி ஜி.எ.ப4. இய&றிய 'Z ச*ரராஜ நிைலேய...',


ெபாக<*% எ'த B உ#5ப1 மாதி, சேகாதக
பாேபா பளபள'த!

க யாண4ைய வ4வா*க'*% எ'*ெகா, அைர'த


மாைவேய அைர'*ெகா இ#9தா2 7'தவ2. ப-சயமான
ராக'ைத* ைகயா8ேபா, அதி ளயாவ B வ4'ைத
கா ட ேவடாேமா?

இ9த ராக'தி , ைவ'த@3வர ேகாய4 பாலாப4ைக மG 


த@ சித2 பா1ய4#*% 'பஜேர ேர சி'த' பாடலி , 'ேதவ
@ ச*தி
ப[ேஜா'பவ மா'#கா2ண சUண' வகைள அ*கா?
தைக; உண2-சிA2வமாக நிரவ ெசCத ேந2'தி!

சீஸன இ9த5 பாடைல நிைறய5 ேப2 பாவைத* ேக க


+19த.

'ெபயவா ப4-ைச' இ தன வ @ *% ெநCேவலி ச9தான


ேகாபால ைவ'தி#*% ெபய2. அ9த அள?*%* காMசி5
ெபயவ2 மG அத@த ப*தி!

இவ#ைடய வ @ *% Yைழ9தா , ேசாபா மG ேல5டா5


சாC9 உ கா29தி#*%. ெஹ ேபா ப*கைவ*க5ப 
இ#*%. %0*% ெந*% மாக ஒய2க ெநள9
ஓ1*ெகா இ#*%. அெம*கா வாD சிPய ேகா1க8*%
இட2ெந வழிேய கிளா3
எ*கேவ இெத லா!

பா2'தசாரதி (வாமி சபாவ4


வ4.வ4.ரவ4 (வயலி), மனா2%1
ஈ3வர (மி#தக), வ4.(ேரP
(கட) ப*கபலமாக உ கார,
தியாகராஜ லா %1
பMசர'தின'தி ஒறான 'லலிேத
Z 5ரS#'ேத' எற ைபரவ4 ராக5
பாடைல;, த@ சித 'மG னா சி ேம
+த' எ0 வ%
A2வ4க யாண4 ராக5 பாடைல;
அEபவ4', ஆ'மா2'தமாக5
பா1னா2 ச9தானேகாபால.

ஸாேவைய ெமய4னாக எ'*ெகா 'Z காமேகா1 ப[ட


3திேத க#ணா கடா சி' கீ 2'தைனைய5 பா1னா2. ைம`2
சதாசிவ ராS இய&றிய கீ 2'தைன இ. அ9த நாள எ.எ3.,
அய*%1 ேபாறவ2க8*% இ9த5 பாடைல ப4ரதி எ'
அE5ப- ெசா லி, பாட பண உ'தரவ4 டாரா காMசி5
ெபயவ2. இ0 தின+ காைலய4 காMசி மட'தி
எ.எ3. %ரலி இ9த5 பா ஒலி*கிறதா. ெநCேவலியா2
ெசான தகவ இ.

ஒ# மாதி ெமைமயாகிவ4 ட
ச9தானேகாபாலன %ர . 3ப[
3வரக பாேபா=ட, த
%ரைல இவரா உய2'த
+1வதி ைல. நிைலைம
இ5ப1ய4#*க, மி#தக+ கட+
பாடகைர அEச'5 ேபாக
ேவடாேமா? ஈ3வரE (ேரஷ§ 3வரகளேபா பல
ெகாட ம அ1' வாசி', ச9தானேகாபாலன %ரைல
ேகாழி அ+*%வ மாதி ஒேர அ+*காக அ+*கிவ4 ட,
அ9ேதா பதாப!

மிOஸி* அகாடமிய4 ஓ.எ3.அ# க-ேச*%* கட வாசி*க


ேவ1ய ேகா டய ராதாகி#Pண ம ட ேபா வ4ட,
மாைலய4 நட9த க-ேசய4 கMசிரா வாசி'த ெநCேவலி
ெவகேடைஷ இத&% மட*கி உ கார ைவ'வ4 டா2க!
'ெதாட29 ஐ9 மண4 ேநர நா கMசிரா வாசி5பவனா*%'
எ0 ெவகேடP காலைர'
b*கிவ4 * ெகாளலா!

'பஜ3, கஜ 3, அப3 பாவதி


வ லவ2' எ0 அ#R*% +'திைர
%'தி ைவ'வ4 டா2க. ஆனா ,
அகாடமிய4 இவ2 பா1ய 5O2
க2னா1* கிளாஸி*க !

அ0 அ# ம'யமாவதிைய;


க யாண4ைய;, வ4வாக?
வ4ேவகமாக? பா1, 'எனா< +1;
தப4' எ0 நிHப4'தா2. சகதிக
ஒSெவா0 சம2'தாக வ9 வ4,9தன. +*கியமாக,
க யாண4ய4 ேம 3தாய4ய4 சMச*%ேபா, கப4 ேம
நட5ப மாதி கிரக ேபத ெசC, ஹகாேபாதிைய இர
வ4நா1க8*% மின மாதி ஓடவ4 , மG 
க யாண4ய4டேம அ# தி#ப4 வ9த க-சித!

மய4லா5A2 ைப ஆ2 ஸி ஓ.எ3.தியாகராஜ பா *%


எ3.வரதராஜ வயலி. ேவc2 ராமப'ர மி#தக.
உ5ப4 Zத2 கட.
ஓ.எ3.1.ைய இனேம 'ஓ! (# 1 தியாகராஜ' எ0
அைழ*கலா! அ9த அள?*% அ0 அவ2 ெசCத (# 1
ஆலாபைன `5ப2! சாவதானமாக பதிைன9 நிமிடக
எ'*ெகா, ராக'ைத5 ப15ப1யாக வள2' எ'-
ெச0, அத +,- ெசாHப'ைத; க+ நி0'தி வ4'ைத
B9தா2. அவைர ேமைடய4 எ9த யாdE கா டாம
'உ'ெம0 உ கா29தி#9த ராமப'ர=ட தைன*
க 5ப'தி*ெகாள +1யாம , 'பேல' ெசானா2!

'த#ண இதமா எைன ர சி*க...' காமா சி அமைன


ேவ1 சியாமா சா3தி தமிழி பா1;ள இ9த ெகௗளப9
ராக5 பாடைல +னதாக5 பா1னா2
ஓ.எ3.1.

இ5ப1 நாைக9 தமிD5


பாட கைள; இய&றிய4#*கிறா2
சியாமா சா3தி. நமவ2க
அவ&ைற அ1*க1 பாட ேவ.

வயலி வரதராஜைன' தனயாக5


பாரா டாவ4 டா , பாவ! பாடகைர
வயலி நிழ ேபா ப4ெதாடர
ேவ எ0 ெசா வ.
அ9த வ4ஷய'தி வரதராஜ ஓ2 இளவரச! ள5 ப4சி0
இ லாத ெதள' ெதளவான வாசி5B. எதி2கால இவர
ைகவ4ர கள !

'கணானா...' எ0 கண2*


@ %ரலி வ4#'த பா1, மகா
கணபதிைய' தி'வ4 , 'அ5பா உைன மறேவேன...' எ0
ப4ரமாண எ'*ெகா, ேதா1*% வ9 ராமைன
வழிப டா2 1.வ4.சகரநாராயண (இ9திய ைப ஆ2 3).
அவைரய4 ச! ப4ற%, அமG 2 க யாண4ைய5 ப4ரதானமாக
எ'*ெகாடதா, அவைர5 ெபா0'தம 1
வ4 லகமாகிவ4 ட.

சாதாரணமாக காேபாதி, கரகர5யா மாதியான ராககைள


அலசி' ேதாC', 3வர5 ப4ர3தாரகள மைர மண4
ஐயைர நிைனf 1- சிலி25A 1.வ4.எ3., அமG 2
க யாண4ய4 கா&0 இறகிவ4 ட பc மாதி
'B3'ஸாகிவ4 டா2!

சகரநாராயணE*% இர ேப2 ப4பா . அவ2கள


ஒ#வ2, ெபபா . ெமய4Eட ஒ டாம தனயாக
ஒலி'*ெகா இ#9த அ9த5 ெப %ர !

ப4ரம கான சபாவ4 'கைண' திற9 பா2 மனேம' எற


ஊ'*கா ெவகடகவ4ய4 பாடைல காய' கிUP பா1னா2.

வயலி வாசி'த அ*கைர (5Bல (மிய4 காகள 'மனேம'


எப 'ெபேண' எ0 வ4,9வ4 டேதா எனேவா...
கைண அகலமாக' திற9 ைவ'*ெகா +*கா வாசி
ேநர ஆ1யைஸேய தி#ப4' தி#ப45 பா2'*ெகா
இ#9தா2 அவ2!
வாசி5ைப5 ெபா0'தம 1 , (5Bல (மிய4 வயலின இ#9
ெவள5ப நாத அ5ப,*க&ற (நாத! %றி5பாக,
ப4#9தாவனசாரகாைவ அவ2 ப4ழி9ெத'* ெகா'த வ4த
அபார! கீ 5 இ அ5 ெபேண!

இ9த சீஸ ஆரப'தி ெவளயான ஒ# ச2ேவ +1?, காய'


கிUஷ§*% ஜூனய2கள (ெபக) வைசய4 +தலிட
ெகா'தி#9த. காய' வ4?ப'தி5 பா1ய
A2வ4க யாண4; ப4#9தாவனசாரகா? அ9த ச2ேவ
+1ைவ உ0தி5ப'திவ4 டன.

-அ'த வார...
படக: ேக.ராஜேசகர, எ.வ4ேவ*, இரா.ரவ4வ2ம
ஜ@ேரா ப ெஜ சீமா 1!

அண4 தாடாத ெதைனக ஆய4ர ைவ'தி#5பவ#*%,


'அ
எ9நா8 ராஜ வாD*ைகதா!' கிராம'தி இ5ப1ய# பழெமாழி
ெசா வ.

அ5ப1ய# வாD*ைகைய அEபவ4'*ெகா இ#*%


ெதைன வன'- ெச வ- சீமா 1 ஒ#வ2, 'இ9த
வாD*ைகெய லா (மா..! இதா நிஜ!' எறப1 'ஜ@ேரா
ப ெஜ ' வ4வசாய* ெகா1ைய* ைகய4 ஏ9தி, ெகாைக பர5B-
ெசயலாளரா கேவ Bற5பட' தயாராகிவ4 டா2.

'ப(ைம வ4கட' சா2ப4 , 1சப2 29 ேததி +த ஜனவ 1


ேததி வைர நா% நா க8*% ஈேரா, திட ேவளாள2
மகள2 க cய4 க3bபா கா9தி கைலயரகி , 'ேவளா
வ4'தக2' (பாP பாேல*க 'ஜ@ேரா ப ெஜ ' பய4&சி வ%5B
நைட ெப&ற. %றி5ப4ட'த*க அளவ4 கல9ெகாட
ெபகள ஒ#வராக, Yனநா*% ஆகில சகித = ட'ைத
ஈ2'*ெகா இ#9த ல (மி 5யாதா அ9த- சீமா 1!

''ெபாளா-சி ப*க'ல, அராபாைளயதா எக ஊ#.


ெராப? வசதியான வ4வசாய* %ப. ப1-( +1-ச
நாE வ4வசாய'ல இறகி ேட. இ5ப 80 ஏ*க2ல
வ4வசாய ெசCயேற. 40 ஏ*க2ல ெதைன; மG திய4 7லிைக
அ, இE பல பய42 சா%ப1 ெசC 1#*ேக.
வ4வசாய'ைத5 ெபா0'தவைர ஏ*க2 கண* %ல எைன மாதி
வ4வசாய ெசCற ஒ# சில வ4வசாய4கதா ெஜய4*கறாக.
ெகாMச வசதியா? இ#* காக. ம'தப1, ெப#பாலான
வ4வசாய4க கPட ஜ@வனதா!

வ4வசாய'ல ெபகேளாட பகள5Bதா


அதிக. கா ல; ேவைல... வ @ ல;
ேவைலE ெபாபைளக
கPட5ப *கி ேட இ#*காக.
எSவள?தா கPட5ப டா<
ெபா#ளாதார Uதியா உயரேவ +1யல.
ஒ# 7*%'தி =ட வாகி5ேபாட
வ*கி லாம இ#*காக. அ9த5 ெப
இன'*% ஏதாவ ெசCயRேமE
என*% அ1*க1 ேதாR.

'ப(ைம வ4கட' ப1*க ஆரப4-ச, அ


மாதியான சி9தைனக8*% வ1கா
கிைட-ச மாதி ஆகி5ேபா-(. ஜ@ேரா ப ெஜ வ4வசாய'ைத5
ப1-ச5ப... 'அட, இSவள? (லபமான வ4ஷயமா இ#*ேக! இைத
ஏ நாம ெசய ப'தி5 பா2*க* =டா?'E ேயாசி-ேச.
உடேன, ஈேரா நிகD-சி*%5 பண'ைத* க 1 ேட.

இ9த வ4வசாய +ைறகைள*


கைடப41-சா... வ4வசாய5
ெபகேளாட மனநிைலய4 ந ல
மா&ற வ#கிற*% நாேன
உதாரண. இ9த நா< நா
பய4&சிய4ேலேய 'ஞான3நான'
அைடMச மாதியான உண2?
என*% ஏ&ப 1#*%.

ப(ைம வ4கடைன* ைகய4ல


எ'*கி கிராம கிராமமா
ேபாக5ேபாேற. ெபகைள ஒணா ேச2', 'ப(ைம5
ெபக %,*க' அைம-(, ஜ@ேரா ப ெஜ வ4வசாய'ைத'
த@வ4ரமா பர5ப5 ேபாேற. இ ெசய பட ஆரப4- ( டா,
தமிDநா 5 ெபக8*%' தகமான காலதா!'' எ0
ெசான ல (மி5யா,

''இன*% நட9 1#*கிற ச' இ லாத வ4வசாய.


அைத* கா5பா&ற வ9தி#*கிற த9ைத ப(ைம வ4கட! பா
ெகா*க வ9தி#*கிற தாC... பாேல*க2!

ஜ@ேரா ப ெஜ வ4வசாய ெசழி*கிறத 7லமா, இ9த நாேட


வ4வசாய4க ெசா றைத* ேக க5 ேபா%. அ9த* கால
ெந#கி*கி ேட இ#*%'' எ0 ெந*%#கி5ேபாC- ெசானா2!

-நம நி#ப2
படக: ேக.கா2'திேகய
கப41'த எ5ப1?
எ5ப1

ேக.எ.Zனவா3

ப*க 160, வ4ைல H.


H.50

ஆ-ச2ய த# அறிவ4ய கப415Bக


ம&0 அ9த அ&Bத'ைத நிகD'திய
வ4Mஞானக ப&றிய அறிவ4 ய i . க
7-சைட5B, 7-('திண ற ேபாறவ&0*%
ஒேர நிவாரணமாக இ0வைர இ#9வ#
ெசய&ைக (வாச உ05Bகைள* கப41'த
'◌ஃபா2ெர3 ேப2 ' ெதாடகி, ேவதா9த'த'வக8
அறிவ4ய< ஒேற என வ4ளகைவ'த
ெஹ ேஹா 3வைர ெமா'த 30 வ4Mஞானக.
ஹி5ேபா*ேர 3, ஆ2*கிமி13, cய4 பா3-ச2, ேம *O,
ஆ ◌ஃப4ெர ேநாப உ பட அைனவ# ம#'வ, அR
ஆC? இர ைறகள< ப4தாமக2க. ெவ0
அறிவ4ய ெசCதிகளாக ம மிறி, இ9த அறிஞ2கள
வாDவ4< ஆCவ4ேபா நிகD9த அ&Bதகைள;
(வரா3யமான சபவகைள; (ைவபட* =றி;ளா2
ேக.எ.Zனவா3. ஆCவ4ேபா இவ2க ப ட
சிரமக8, கைடசியாக எ5ப1* கப41'தன2 எற
தகவ க8 இதி உளன. ஒSெவா# கப415B ஒ#
சி0கைத! ப15பவ2க8*% அறிவ4ய அறிேவா, தாக8
ஏதாவ சாதி*க ேவ எகிற உ'ேவக'ைத'
தர*=1ய இ9த5 B'தக!

நேர9திரா-
நேர9திரா-வ4ேவ*சக2
வ4ேவ*சக2

ப*க 96, வ4ைல H.


H.35

வ4ேவகான9த
வ4 வாD*ைகைய இைறய ச7க-
`Dநிைலேயா ெபா#'தி எ,த5ப ட நாடக.
வ4ேவகான9த Bனத வரலா0 ம*கள மனகைளேம
ப' வ4தமாக ஏ&ப'தா*க தா இ9த நாடக.

BகDெப&ற ஒ# சினமா ந1க,இ0 மா5ப4 ம&றவ2கைள'


-சமாகஎR கிறா. இ9நிைலய4 வ4ேவகான9த
ேவட'தி ந1*கஒ5ப9தமாகி அவர கைதைய* ேக பவ,
Bகழி உ-சிய4 < வ4ேவகான9த2 அைமதியாகச7க5 பண4
ெசCதைத அறி9 தாE மன மா0கிறா. எளய
கைதயசெகாட, ப15பவ#*% மனமா&ற'ைத
ஏ&ப' யதா2'தமான நாடக. ஒ# i&றா *%5
ப4ற%, வ4ேவகான9த ேகா பாக இைறய
இைளஞ2கைள ெவ&றி5பாைத*% அைழ'- ெச ல*
=1யதாக அைம9தி#5ப, சிலி2*க ைவ*கிற!

இன; ேவடா இ9த* ெகாைம!

ஆன9த வ4கட 2007, 1சப2 12 ேததி இதழி , தப4*%5


பா2ைவ கிைட*க ேவ எபத&காக' த கைண'
தான ெசC;ெபா# அண த&ெகாைல
ெசCெகாட ெசCதி* க ைரைய5 ப1', மி%9த
ேவதைன அைட9ேத. க தான ம&0 கா2னய மா&0
ஆபேரஷ ப&றிய +,ைமயான வ4ழி5B உண2? இறி,
தா மரண அைட9தா தப4*%5 பா2ைவ வழக
+1; எ0 தவறாக எண4*ெகா, த&ெகாைல
ெசCெகாட அறியாைமயான பதாப +Eதாரண!
ம#'வ ச7கவ4யலாள2 ம&0 சகர ேந'ராலயாவ4
க வகி'ைறய4 தைலவ2 எற +ைறய4 , சில
+*கியமான %றி5Bகைள வாசக2க8ட பகி29ெகாவ
அவசிய என* க#கிேற.

1. பா2ைவய4ழ5B*% அ15பைட*
காரணக பல. 'ெர5ராd எர2' என5ப பா2ைவ*
%ைறபா உளவ2க கணா1 அ ல காடா*
ெல3 அண4யலா; அ ல, லாஸி* ேலச2 சிகி-ைச
ெபறலா.

2. ேக டரா* இ9தியாவ4 மிக அதிக ேப2


பா2ைவய4ழ5பத&%* காரணமான க Bைர. க Bைர
உ'த என5ப ேக டரா* ஆபேரஷனேபா
ெசய&ைக ெல3 ைவ' ஆபேரஷ ெசCெகாடா ,
மG ெதளவான பா2ைவ கிைட5பத&கான வாC5B
அதிக. த&ேபாைதய நவன
@ ம#'வ ெதாழி Y ப
+ைறய4 ெசCய5ப 'ேப*ேகாஎம சிப4ேகஷ' என5ப
ஆபேரஷன ெவ&றி வ4கித மிக அதிகமாக உள.

3. கிள*ேகாமா என5ப கந@2 அ,'த எற ப4ர-ைனைய


ஆரப க ட நிைலய4ேலேய அறி9ெகாடா ,
கிள*ேகாமாைவ க 5ப'தி, ெதாட29த ககாண45B 7ல
பா2ைவைய* கா5பா&றி*ெகாள +1;.

இைவ தவ4ர, ந@ழி? ேபாற ேவ0 சில காரணகளா


பா2ைவய4ழ9தவ2க8 அ9த9த க ம#'வ' ைற
நிBண2கள வழிகா டலி உய ஆேலாசைனைய5 ெப&05
பா2ைவைய மG *ெகாள +1;.

ஆனா , நமிைடேய கதான எற உனதமான க#'


ப4ரபலமாகிவ4 டதா , மரண அைட9தவ2கள ககைள5
ெபா#'தி மG பா2ைவ ெபறலா எகிற தவறான
எண (லபமாக5 பரவ4வ4 ட.
உைமய4 , மா&0* க ஆபேரஷ எற வா2'ைதேய
தவறான. கா2னயா மா&0 ஆபேரஷ எபேத ச!

ந கR*% +Bற, க#வ4ழி*% +னா , நிறேம


இ லாத, ஒள ஊ#வ4- ெச ல*=1ய, ர'த*%ழாCக
எ?ேம இ லாத ஒ# ெம லிய தி(, ஒ# கணா1'
திைரைய5 ேபால அைம9ள. அேவ கா2னயா
என5ப 'வ4ழிெவபடல'.

நா பா2*% ெபா# களலி#9 வ# ஒள*கதி2க


கா2னயாவ4 %வ49, ெலஸி வழியாக* கR*%
ெச0, வ4ழி'திைரய4 ப4பமாக5 ப1கிற. எனேவ, நமா
ெபா# கைள5 பா2*க +1கிற. கா2னயா பாதி*க5ப டா ,
ஒள*கதி2க உேள ெச வ த*க5ப , வ4ழி'திைரய4
ப4ப ப1ய இயலாம ேபாவதா , பா2ைவ ெதவதி ைல.

ெதா&0 ேநாC*கி#மிக, வ4ப'க, ஊ ட-ச'* %ைற?


காரணமாகேவா, ப4றவ4ய4ேலேயா அ ல பரபைரயாகேவா
கா2னயா பாதி*க5படலா. அ5ப1 பாதி*க5ப ட
கா2னயாைவ அக&றிவ4 , தானமாக* கிைட'த கண4
கா2னயாைவ அேக ெபா#'தி- ெசCய5ப 'கா2னய
1ரா3ப4ளாேடஷ' ஆபேரஷேன, மG பா2ைவ
கிைட5பத&கான த@2வா%. இத&%'தா கக தானமாக'
ேதைவ5பகிறன.

ஆக, கா2னய பா2ைவ*ேகாளாறினா


பாதி*க5ப டவ2க8*% ம ேம க தான 7லமாக5
பா2ைவ வழக+1;. அ5ப1 கா2னயா பாதி*க5ப டதா ,
இ9தியாவ4 ம (மா2 46 ல ச ேப2 பா2ைவைய
இழ9தி#*கிறா2க. இவ2கள 90 சதவ4கித ேப2 45
வய*% %ைறவானவ2க. அவ2 கள 60 சதவ4கித ேப2
12 வய*% %ைறவான %ழ9ைதக.

கா2னய மா&0 ஆபேரஷ 7ல மG ஒ#வ#*%5


பா2ைவ கிைட*க வாC5B இ#*கிற எறா , ம#'வ2க
அவர ெபயைர* கா'தி#5ேபா2 ப 1யலி ைவ'தி#9,
த%தியான கக தானமாக* கிைட*%ேபா,
ேநாயாள*%' தகவ ெகா' வரவைழ', கா2னயா
மா&0 ஆபேரஷ ெசCவா2க. ம&றப1, இ ப&றிய வ4ழி5B
உண2? இறி, பா2ைவய&ேறா உறவ4ன2க8
உடப4ற9தவ2க8 க தான ெசCவதாக- ெசா லி'
த&ெகாைல ெசCெகாவ மிக? ெகாைமயான.
அச 'தனமான!

-அ.ேபா.இ#ேகாேவ
ேமலாள2, ம#'வ ச7கவ4ய ம&0 தைலவ2, க வகி.
வார ஒ# கீ ைர!

Bதினா* கீ ைர

நிைறய
நி ஊ ட-ச'ட, கார+ மண+ ெகாட Bதினா*
கீ ைர. இதி இ#B- ச', (ணாB- ச', Bரத, க9தக,
தா உ5B*க, ஆ*ஸாலி* அமில, *ேளா ேபாறைவ;,
ைவ டமிஏ, சி, தயாமி, ைஹ5ேபாஃ5ேளவ4, நிேகா1ன*
அமில, நா2- ச'*க ேபாறைவ; அடகி;ளன.
Bதினா* கீ ைரய4 இைல, த, வ4ைத, ேவ2 என எ லா5
ெபா# க8ேம ம#'வ5 பயபா ெகாடைவ.

இைர5ைப*% வ< ெகா*க* =1ய Bதினா. வா;'


ெதா ைல*%- சிற9த நிவாரண4. வய4&0 வலி, நரB' தள2-சி,
சி0ந@ரக* ேகாளா0 க, அஜ@ரண, பசிய4ைம, ப =-ச
ேபாறவ&ைற5 ேபா*%.

அஜ@ரண, ஜுர உளவ2க Bதினா இைலைய ந@


ஊறைவ', ெதாட29 %1*கலா. Bதினா?ட இMசி, மிள%,
சீரக ேச2'* காC-சி அ#9த, வா9தி நி&%. ைக, கா
எ-ச<*%5 Bதினா?ட உ5B ேச2' ` பற*க ஒ'தட
ெகா*கலா. Bதினா- சா&ைற ெந&றிய4 தடவ, தைலவலி
ம 5ப. இ9த* கீ ைரய4 எெணைய' தைலவலி'
ைதல ெசCய உபேயாகி*கிறா2க.
Bதினா இைல- சா0, எ<மி-ச பழ- சா0 இவ&ேறா
பனக&க ேச2' ச2ப'தாக* காC-சி* %1*கலா. Bதினா,
உட உPண'ைத' bட*=1ய எபதா , 7ல ேநாC
உளவ2க ம Bதினாவ4டமி#9 ஒகி*ெகா8க!

-நா.இரேமP%மா2
பட: எ.மாேதPவர

ேஜா*3
ைநயா1
ம லி

சர(வதி

பள*% க c*% ெராபேவ ேவ0பா!

பளய4 B'தககைள ைவ'*ெகா, ஆசிய2க பாட


நட'த, மாணவ4க ைககள< B'தகக இ#*%.
க cய4 ேபராசிய2கள வ4?ைரகைள*
%றி5ெப'*ெகாள ேவ. தமிD தவ4ர, ப4ற வ%5Bகள
தமிD* %ரேல இ#*கா.

மாணவ4கள பல2 ஆகில'தி சரளமாக5 ேப(வ, ம லி*%


வ4ய5 பாக இ#9த. தனா அ5ப15 ேபச +1யவ4 ைலேய
எற தாD? மன5 பாைம மனதி +ைளவ4 ட.

அணனட இ %றி' %ைற ப *ெகாடா. ''எ லா


ேபாக5 ேபாக- சயாய4 ம லி. உ வ%5ப4ேலேய பாதி*%
ேம தமிD மG 1ய ப1-சவகதா இ#5பாக. ெகாMச
கவன ெச<'தினா, சீ*கிரமா ப4*க5 பண4ரலா'' எ0
நப4*ைக ஊ 1னா ேலா%.

இளகைல (ெபா#ளாதார) +தலா ஆ எற சிறிய


ெபய25 பலைக ெபா#'த5ப இ#9த வ%5 பைற*%,
அர*க5பர*க Yைழ9தா வ%5B5 ப4ரதிநிதி மG ரா. பண*கார'
ேதா&றெகாட அழகான ெப. ''ேக23, ெகாMச
கவனக5பா! ஒ# 3வ @ நிO3!'' எ0 ஆரப4'தவைள,
''ேமட வ2லியா? இ9த ப[ய 5Uயா?'' எ0 எதி2ெகாட ஒ#
%0B* %ர . வ%5ப4 சி5பைலக ெதறி'தன. ''ேஹC..!
வ2ற வார ப23 இய2 3mட ஸ§*% ெவ க பஷ!
நம*ெக லா க ைர5 ேபா 1, பா 5 ேபா 1, ேப-(5 ேபா 1
நட'றாக. ஒSெவா# வ%5ப4லி#9 க டாய
பேக&கRE ப4ஸி உ'தர?. 5ள @3 ேப2 %க5பா!''
எ0 ேக % ேபாேத, ேமட வ%5ப4E Yைழ9 தா2. ''என
மG ரா, என அறி வ45B?'' எ0 ேக ' ெத9 ெகாடவ2,
''ெவ% ! நாேன ேக*கேறேன'' எறவ2, ''யாெர லா
பாவக?''
@ எ0 ேக டா2. 70 மாணவ4கள ெபய2க
+R+R*க5பட, மG ரா அ9த5 ெபய2கைள எ,தி*ெகாடா.
க ைர5 ேபா 1*% இர மாணவ4க தாகளாகேவ எ,9
நிறன2. ''ச, ேப-(5 ேபா 1*%?'' எற ேகவ4*%, யா#ேம
எழவ4 ைல. ''என இ? ேப-(5 ேபா 1*% யா#ேம
இ ைலயா? க டாய ஒ#'த2 ேபராவ ேவRேம!'' எ0
ஆசிைய ச&0 %ரைல உய2'த, ப4 வைசய4லி#9 ஒ#
மாணவ4, ''ேமட! ம லிகா பள*=ட5 ேப-(5 ேபா 1ய4ல
நிைறய ப( வாகி ய4#*கா'' எ0 +9தினா. + ெபMசி
இடெப&றி#9த ம லி பய9 எ,9தா. ''இ ல ேமட,
ேவடா ேமட! எனால +1யா'' எ0 பதறினா.

''ஏ, என பய? மG ரா, ேப-(5 ேபா 1*% ம லிகா ேபைர


எ,தி*ேகா!'' எறவராC, மாணவ4 கள வ#ைக5 பதிேவ ைட*
ைகய4ெல'தா2 ேமட.
ம லி +2 வைர ஆகில'ைத ஒ# பாடமாக ம ேம
ெகா1#9த, கிராம5Bற5 பளகள ப1'தவ. ெபா'
ேத2வ4 ந ல மதி5ெபக ெப&றி#9தா எறா<,
ஆகில'தி தமா&ற மிறி சரளமாக5 ேபசி5 பழ*க
இ ைல. பய+ =-ச+ ேவ0, சக மாணவ4களட=ட
இய பாக இ#*கவ4டாம த'த. நக25Bற* கலாசார'ைத;
Yன நா*% ஆகில' ைத; க ந*க'தி இ#9தா
ம லி. இ9த நிைலய4 , 'ேப-(5 ேபா 1' எற எணேம, அவ
ெதாைட* %ழிைய உலரைவ'த.

வ%5B +19த, மG ராவ4ட ேபான ம லி, ''தய?ெசM( எ


ேபைர அ1-சி#5பா! எனால ேபச +1யா. ெராப5
பயமாய4#*%'' எ0 இைறM( %ரலி ெசா < ேபாேத,
ககள ந@2 + 1 நிற. %ன9த தைல;ட த இட'தி
வ9 அம29த ம லி*%, அ'த பாட வ%5B*ெக0 ஆசிைய
Yைழ9தேதா, அவ2 எ'த பாடேமா கவன' தி பதியவ4 ைல.
வ4ள*க +1யாத திகி மனைத- `D9ெகாள, இ9த
இ*க 1லி#9 மG வத&கான வழி கைள ேயாசி*க'
ெதாடகினா.

வ @ *% க c*% நட9ேத ெச ல ேவ1ய


ெபா#ளாதார- `ழ ம லி*%. %ைற9த +*கா மண4
ேநரமாவ ப41*%. அ0, ேப-(5 ேபா 1; ம லிய4
மைடைய* %ைட9ெகா =டேவ வ9த.

உலகநாத இர? எ மண4*% வ @ *% வ9தா, கா'தி#9த


ம லி கடகடெவ0 த ேகாப'ைத, ஆ&றாைமைய*
ெகா 1னா. ''பா#கணா, எனால எ5ப1 இகிலG Pல ேபச
+1;? பயமா இ#*%. ந@க வ9 எக மி3கி ட ெசா <க.
இ ேலனா, நா காேலஜு*ேக ேபாகல!'' எறா பாவமாக.
''ேபா 1கிற ந ல வ4ஷய தாேன! உ
திறைமைய* கா ட ஒ# வாC5B'' எ0
அண =ற, ''எனால ேச29தா5பல இகி
லG Pல ெர வ=ட ேபச +1யாேதேண!
இ9த ல சண' ல ேபா 1ய4ல எ5ப15
ேப(ற?'' எ0 படபட'தா. ''இ#, இ#!
எ5ப1; ேப-(5 ேபா 1*கான தைல5ைப
+ = 1ேய ெசா லிவாக. ந லா
தயா-(, மன5பாட பண4 ேமைடய4ல ேபசற ஒR
கPடமி ைல. உன*%'தா ந ல ஞாபகச*தி உேட!
ேயாசி-(5 பா2, அSவள? ேப2 ம'திய4ல, ம லி ந ல
ேப-சாள2E ேப2 வாகற ச9த25ப'ைத ந,வவ4டலாமா?'' எ0,
ப9ைத ம லிய4 ப*க தளனா2. உரச5ப ட த@*%-சிய4
ஜுவாைல ேபாற சிறிய ெவள-ச, ம லி*% ேதாறிய.

வ4யாழ அ0 ேபா 1க8*கான தைல5Bக தர5ப , அைவ


அறி*ைக5 பலைகய4< ஒ ட5ப டன. வ
@ வ9த ம லி,
அணனட அ9த' தைல5ப4 உடன1யாக5 ேப-( தயா'*
ெகா*%ப1 ெகMசினா. ''ந@ 5ள3ஒ ப1*% ேபா, இேத
தைல5ப4 தாேன பள*=ட'திேல ேபசி +த ப(
வாகிேன?'' எ0 ேக ட அண னட, ''ஆமா! ஆனா, அ
தமிDல! ந@கதா %றி5B த9த@க'' எறா.

''அ9த5 ேபா 1ய4ல ந@ ேபசி

னைத கடகE ஒ5ப4! நா அைதேய இகிலG Pல எ,தி'


த9டேற'' எறா ேலா%. ம லிகா மைடமா&ற
ெசCய5ப ட வாC*கா ந@ராக, த +9ைதய தமிD5 ேப-ைச
நிைனவ4லி#9 ெவள5ப'த, அைத ஆகில'தி
ெமாழிமா&ற ெசC எ,தினா ேலா%. ேப-சி ஆழ ேவ1,
சில Bதிய ெசCதிகைள; க#'*கைள; ேச2'தா. ''இ9தா,
இன உபா!'' எ0 தைகய4ட %றி5ேப ைட* ெகா'தா.
ெமா'த 20 ப*க க. அைத' தயா*க அண அைர மண4
ேநரேம எ'* ெகாட ம லி*% வ4ய5பாக இ#9த.

ம லி, உடன1யாக மன5பாட ெசCய' ெதாடகினா. ஒ#


தடைவ உர'த %ரலி அண னட ப1'*கா 1, வா2'ைத
கள உ-ச5ைப- செசC ெகாடா. ப' மண4 அளவ4
பாைய உதறி5ேபா 5 ப*க5 ேபானவனட, ''அணா!
இE ஒேர ஒ# தடைவ ெசா லி5 பா2' *கேற, ேக8க''
எ0 ேநா ைட அணனட ெகா'வ4 , கடகடெவ0
ஒ5ப4*க' ெதாடகினா. ேலா%?*% ெகாMச
ஆ-ச2யமாக*=ட இ#9த. எ5ப1 அத&% ெமா'த'ைத;
மன5பாடமாக- ெசா கிறா எ0 வ4ய9தவ, எெக லா
ஏ&ற இற*க ேவ எ0 ஆேலாசைன வழகினா.

அ'த நா காைலய4 நப4*ைக; ைதய+மாக, த


ெவ&றி உ0தி எற நப4*ைக;ட க c ேநா*கி நட9தா
ம லி. உ&சாக* காC-ச எ ேலாட+ ெதா&றி ய4#9த.
அதனா ம லிைய5 ேபசி*கா ட- ெசானா2க. +தலி
தயகிய ம லி, ப4B ஆசிய ேமைஜய#ேக நிறப1, சக
மாணவ4கைள5 பா2'5 ேபச' ெதாட கினா.
த%தைடய4 லாத ேப-(. ம லி ேபசி +1'த, அைனவ#
படபடெவ0 ைகத 1 மகிD-சி ஆரவார ெசCதன2. ''இSவள?
ந லா ேப(றிேய, ப4ேன அன*% ஏ ப4% பண4ேன?'' எ0
மG ரா எ,9 ம லிய4 கன'தி ெச லமாக' த 1னா.

ப4&பக உண? இைடேவைள*%5 ப4B, மாணவ4க = ட


ெவள வ4ழா கைல அரைக நிர5ப4 இ#9த. ஆய4ர ேப2
உ கார*=1ய அர%. ேபா 1யாள2க என வைசய4
ேப(வ எ0 பாரப சமி லாம த@2மான5பத&காக, சீ 
%<*கி5 ேபாட5ப ட. ம லிகாவ4 ைக*% ஒறா எ
ேபா ட -சீ வர, +தலி அவேள ேமைடேயற
ேவ1யவ ஆனா. ''ம லி, வ%5ேபாட மான+
ெகௗரவ+ இ5ப உகி ேடதா இ#*%. ஆ தி ெப3 !''
வாD'*கேளா ேமைட*% அE5ப4ைவ'தன2, வ%5B'
ேதாழிக.

ேமைடய4 இட5Bற இ#9த ப1க


வழியாக ஏறி ேமேல வ9த ம லி, ேநேர
ேமைட*% அ#ேக ெசறா.
அரக'ைத5 பா2'தா. அரகி +த
வைசய4 ைமய' தி , ேபா 1ய4
நவ2களாக 70 ேப2, அ'த
வைசய4 க c +த வ2, ைண +த வ2, ைற'
தைலவ2க, அவ2க8*%5 ப4 இர 70 வைசகள
ேபராசிையக, அவ2க8*%5 ப4னா மாணவ4க என5
ப4ரமாடமான அரக.

ம லிகா ைம* + நிற, அவ வ%5B


மாணவ4களடமி#9 உ&சாக* =-ச . ''ேஹCCC ம லG !''
எற வாD'ெதாலிக. ம லி ேபச' ெதாட%வத&கான மண4
ஒலி'த. ''மயாைத*%ய நவ2கேள...'' எ0 வ4ள'
ககைள நிமி2'தி, நவ2கைள5 பா2'தா. ''க c +த வ2
அவ2கேள...'' எறப1 +த வைர5 பா2ைவயா ெதா டா.
''ஆசிய5 ெப#ம*கேள, எ அB*%ய மாணவ' ேதாழிகேள,
உக அைனவ#*% வண*க'' எற அரகி ஒேர
ைக'த ட .

''நா ேபச எ'*ெகாட தைல5B... தைல5B...'' ஐயCேயா!


ம லி*%- ('தமாக ஆகில' தைல5B மற9ேத ேபாCவ4 ட.
5ள3ஒன ேபசிய தமிD தைல5B மG மG 
நிைனவ4 பள- சிட, ேமைட5 ெபா05பாசிைய ெம லிய
%ரலி தைல5ைப* =ற, ம லி ப41'*ெகாடா. இத&%
அரகிலி#9 ேகலி;, கிட<, சீD*ைக ஒலி;, காகித
அBக8 ேமைடைய ேநா*கி5 பற*க, ஏக* கேளபர.
ம லிய4 7ைள தடாெல0 ெவ&றிடமாகி வ4 ட. நா*%
Bரள ம0'த. ெதாைடய4லி#9 வா2'ைதக
கிளபவ4 ைல.
ம லி*% ஒ0 ேதாறவ4 ைல. ேப-( ேமைடைய
ெவறி'தா. ெம லிய B,தி5படல'ட இ#9த பலைகய4
ஒ# ந@ேகா இ,'தா. அரக'திலி#9 வ# %ர க
எ?ேம காதி வ4ழ வ4 ைல. வல 7ைல*%* ெகா வ9த
ைப, %0*காக கீ D 7ைல*% இ,'தா. ஒ# %0*%*ேகா
பள-சி ட. அகி#9 அ9த ைப அ5ப1ேய ேநராக இ,'
கீ D வல 7ைல*%* ெகாெசறா. அரக'தி
க ட5ப'த +1யாத அள? =-ச .

ேப-ைச +1'*ெகாள இE ஒ# நிமிட இ#*கிற


எபைத அறிவ4*% நாகாவ நிமிட மண4 ஒலி'த. ம லி
அவசர அவசரமாக ைப அ5ப1ேய %0*கா இ,', அ
ெதாடகிய இட'*%* ெகாேச2'தா. ேரா3 ர
Qேதா&ற ெகா'த. அைதேய ெவறி*க5 பா2'*ெகா
நிறவள அ#கி , ேமைட5 ெபா05பாசிைய வ9 ெமள'
ேதாள ைகைவ' ''சமா, ந@ ேபாகலா!'' எறா2.
ேமைடையவ4 இறகினா ம லி. அரக +,வ ேகலி
ஆரவார.

ெவறிெகா = டமாக ஓ1 வ9த வ%5B' ேதாழிக,


''சனயேன! மான'ைத* க5ப ஏ'தி 1ேய... என1 ஆ-(
உன*%? காைலய4ல ந லா'தாேன1 ேபசி* கா 1ேன!'' எ0
ஆ8*கா ேக க, ம லி அவமான'தி 11'தா. அேகேய
உய42 ேபாCவ4ட* =டாதா எ0 ேதாறிய. வ4வ4 ெவன
அரக'ைதவ4 ெவளேயறினா. மனைத5 பாறாக லாக
அ,'திய உண2-சிக8ட வ
@ ேநா*கி நட9தா.

''என1, சீ*கிரேம வ9 ேட? ஏேதா ேபா 1கீ 1E ெசாேன?''


எ0 ேக ட ேகாவ49தமாவ4ட எ? =றவ4 ைல.
அைற*% Yைழ9, +க கவ4D9 ப'த ம லிய4 ெமௗன*
கண2@ தைலயைணைய நைன'த.

ம லிய4 ேப-(5 ேபா 1 +1ைவ' ெத9ெகா8


ஆவலி வ
@ தி#ப4ய ேலாகநாதE*%, தைகைய5
பா2'தேம ெத9வ4 ட. அ#ேக வ9தவ, அவ +ைக5
ப?ட தடவ4* ெகா', ''பரவா ல ம லி, ெப ட2 ல*
ெந*3 ைட!'' எறா ஆ0தலாக.

ம லி, அணன ேதாள சாC9, வாCவ4 அ,தா!

-(ெதாட#)

ந ச'திரக ஒள9ெகா8 க#வைறக

பவா ெச லைர
நநிசிைய' தா1ய 7றா ஜாம'தி , திnெரன5
ப4ரேவசி*% ஒ# Pட வ4லைக5 ேபால, ஊைமய
எகி#9ேதா அ9த' ெத#?*% Yைழ9தா.
அைசவ&0*கிட9த ெத#வ4 உற*க அவ
எதி2பா2'ததா. ெத#வ4 வக
@ ஒSெவா0 எ5ேபாேதா
அவE*% பதிவாகிய4#9தன. ெத# மனத2கள +க, வய,
நிற, %ழ9ைதக %றி'த வ4வரகைள5 ப'5 பதிைன9
வ#டகள ெதாட2-சி அவE*% ஏ&றிய4#9 த.

எகி#9 ஆரப4*க?

ேயாசைன அ0பட, ஆேற, நாCகள திn2* %ைர5ெபாலி


காரணமான. %ைர'த நாCகைள- சமG ப4' பா2ைவயா
ைள'தா. பழ*க5ப ட மனத வாசைனயா க நாCக
%ரலடகி அகறன. அவ நிற +த வ
@ நிைறமாத*
க25ப4ண4யான ேம வ4 லியஸி + ைல5 ப9த வ49த
ஓ வ.
@

ஒ# வ4ேநாத ஒலிெய,5ப4, அவ


ேபசினா. அ-செம,5B ... ... ... எற ஒலி.

திகி<&ெற,9த ேம அSெவாலிய4 +, அ2'த'ைத


உவாகினா. %ற ைடவ4 ' b% த கணவைன
ெந#கி5 ப'தா. அவE*% பகி, அவ உPண'ைத
உண29, த மG பட# இ9த ந-(5 பாைப உதறிவ4ட
எ'தன'' ேதா&றா. ப*ைகய4 உ கா29ெகா டா.
எ,9 வ4ள*ைக5 ேபாட ? அ-ச அEமதி ம0'த.

... ... ... ஒலி;ட ஊைமய வ4ைளயா1*ெகா


இ#9தா... வா2'ைதக அ&ற த ஒலி, உேள ஒ#'திய4
உடைப நக ைவ'*ெகா இ#*% எபைத
அறி9தவனாக... அ ல அறியாதவனாக!

ஒலிய4E Bைத9தி#9த வா2' ைதக ேம*% ஒ#


ரகசிய'ைத5 ேபால Y பமாக5 பதி9தன. 'இ9த* %ழ9ைத;
உன*%' தகா!'

ப டாA-சிக பற9 தி9த அவ கனவ4 மG ஊைமய,


எ; ெகாள*க ைடைய வசிய4#*கிறா.
@

இ# *%5 பழ*க5ப ட ககளoேட, ஆ * % 1ைய


மா2ப4 அைண' நி&% இேய(வ4 Bைக5 பட'ைத
ெவறி'5 பா2' தா. ெகாMச ெத9 ெதயாம<,
இேய(? ஆ *% 1; ேபா*%* கா 1னா2க.

ெத# Yனய4லி#9 ேக ட ஊைமயன ச'த'ைத* ேக க'


திராண4ய&0, உ கா29த வா*கி + 1க8*கிைடேய +க
Bைத'*ெகாடா. அ9த அட2'தி அவ அ,ைகைய*
க 5ப'த5 ேபாமானதாக இ ைல.

'ெப'தேலகி ப4ற9தவைர
ேபா&றி' தி மனேம ந@
ெப'தேலகி ப4ற9தவைர
ேபா&றி' தி மனேம...'

எற கீ 2'தைன5 பாட ர3 ச'த'தி ெம#ேகறி, அ9த


இரவ4 தனைம ைய; %ளைர; ர'தி அ1'த.
மா2கழிய4 இ9த5 பஜைன5 பாட க சைப' ெத#ைவ,
கிறி3ம3 ெகா டா டக8*%' தயா25 ப'. ெப#%
ர3 ச'த, %ழ9ைதகைள பஜைன* %,ைவ ேநா*கி
இ,*% b1 . ம5ள2 (&றி பனய4 நைன9, வ41யைல5
பா2', யா2 வ @ 1லாவ %1'த க05B காப4 (ைவ;ட
தி#B %ழ9ைதக8*% அறிர? வைர இ9த*
ெகாடா டக மனைத வ4 அகலா. அ9த5 பாடைல
ேநா*கி அவ மன நகர +ய0 ேதா&ற. கட?, கணவ,
ஊைமய, பாட , Bைக5பட ஆ * % 1... எ?ேம ப41*காம
ேபான.

ைக நிைறய சி லைற* கா(கேளா பஜைன* %,வ4னைர


வரேவ&% அவ இய B, ப*ைகையவ4 அகலாம
கிட9த. திற*க5படாத கதவ4 + நி0,

'ேதவ நாம சகீ 2'தன பஜைன


ேதவா... ேதவா...
நி'ய ப4தா ஒ#வ#*ேக
நேமா3ேத... நேமா3ேத...' எ0 %ரெல,5ப4 அ'த வ @ ைட
ேநா*கி நட9 தா2க.

%,வ4 ச'த'தா b*க கைல9 Bர


ப'த வ4 லிய3, த மைனவ4 இ5ப1*
%5Bற உ கா29 இ#9தைத இய ெபன*
க#தினா<, அவைள' ெதா +க'ைத'
தி#5ப4னா. அ9த- சிவ9த +க'தி , ந@ட
ேநர அ,ைகய4 ப1மகைள5 பா2'
அதி2?&றா.

ந@ட ேநர* ெகMச , அத ட , ஆ0த<* %5


ப4ற%, அவ ஊைம யன %றி ெசா லைல-
ெசா லி ெவ1'த,தா. உ8*% அவE*% ஒ# பய
இ#9 அவ8*%' ெதய*=டாெதன* க#தி,
ைதயமானவைன5 ேபால, ''அவேன நா*க0* க5ப ட ஊைமய.
அவ ஏேதா ப4-ைச வாக உளறினைத5 ேபாய4 ெப( பண4
இ5ப1 அ,றிேய'' என ெமவான %ரலி அத 1னா.

''இ லG க, க25ப4ண4க வ @ +னா1 அப3வர* %ரெல,5ப4


அவ ெசான அ'தைன; பலி-சி#*%! நேகாமி n-ச2
வகி ெடCஸி சி'தி வைர*%...'' எ0 வ4 வ4 5
ேபசினா.

எேகேயா ேகவ45ப டைத ஒ# ெசCதியாக


உவாகிய4#9தவE*% த வ @ 1ேலேய அ நிகழ5ேபாகிற
எபைத ஒ# ெசCதியாக உணர +1ய வ4 ைல. *க'தி
அட2'தி அவைன ; ெந 1' தளய. எ?ம&றவனாக
ந1', த மைனவ4ைய' ேத&றி' ைதய ெசா லி, த
வா2'ைதகள உதாசீன'தா அவ காய5ப வ4ட* =டா
எபதி மிக* கவனமாக இ#9தா. த ெந#*கமான 3பச
அவைள' ேத&0ெமன நப4 தன*% Bைத'*ெகாடா.
%ளேரா வகிய அைறய காைல அவ2கள +1வ4றிேய
ந@ட.

யா#ம&ற தனைம, பய'ைத வாேயா கSவ4*ெகா அவ


வ @ வாசலி உ கா29 தி#9த. மG ெத#வ4 ேக ட
ஊைமயன %ர ந*க ஏ&ப'திய. கதைவ' திற9
ெத#ைவ ெவறி'தா. இர? ெசான ெசCதி*காக-
ேசக*க5ப பக ேநர5 ப4-ைசய4 ஊைமய ++ரமாக
இ#9தா. கத?கTடான இைட ெவளய4 நி0, எதி2வ @ 1
நி&% அவைன +,வமாக ஊ0வ4னா ேம.

ெநெநெவன வள29த ேதா&ற. ேதா (#*கக8*%


இைடேய அவ வய +தி29 ஒள9தி#9த. கல2 கலரான
அ,*% உைடகைள உடB +,*க- (&றிய4#9தா. ேதாள
மா 1ய4#9த இர 70 ைபகள ஒ0 நிரப4ய4#9த.
க05B ைமயா ெந&றிய4 ெபா 1 , ப4னண4ய4 ஆரM(
கல2 சா9 Aசிய4#9தா. யாைர; கி ேட ெந#கவ4டாத
ேதா&ற.

சேடெரன இவ வ @ 5 ப*க தி#ப4 நி0 எனேமா


நிதான', ப4 நிராக' அ'த வ @ *% நக29தா. ெக ட
ெசCதி ெசான வ @ 1 த சைண என ேவ1ய4#*% எகிற
நியாய அவE*%8 நிரப4
இ#9தி#*கலா.

அவன இ9த- ெசCைகய4 ேம<


கலகினா. ேந&றிர? நட9த ஒ#
2*கன? மாதி என நிைன', ைட*க
+1யாம த சUர'தி ப19தி#5பைத
உண29தா. கதைவ உ ப*க தாழி 
ப*ைகயைற' திைர- சீைலைய;
இ,'வ4 அைறைய இ# டா*கினா.
க 1ய4#9த Bடைவ ைய' தள2'தி கீ D
வய4&றி ைகைவ' %ழ9ைதய4
அைசைவ உண29 அத உய425ைப உ0தி5ப'தினா.
வய4&0- (#*கக, இழ9த இ# %ழ9ைதகள ஞாபக'ைத
வ*க ளா*கி ைவ'தி#9தன.

ெத#, கிறி3ம3 ெகாடா டக8*%' தைன


+,வமாக ஒ5B*ெகா'தி#9த. ெப#கி வழி; இைச,
அSவ5ேபா ஆலய'திலி#9 ேக % எ*காள5 பாட க,
வக
@ Aசி*ெகா8 B வ2ணக, கல2 கலரான ந ச'
திரக, %1 க, வ9 %வ4; வாD' அ ைடக என-
`ழ %bகலமாகி*ெகாேட இ#9 த. எதி< ஆ2வம&0
ஒ# ப4ண மாதி கிட9தா ேம.

வ4 லியஸி ஆ0த க பாைறகள வ4ைத'த வ4ைத மாதி


வ4ரயமாகி*ெகா இ#9தன. அறிர?, கன மயா ஒ#
க,ைதய4 மG ேதறி, ேயாேச5Bட வ# கா சி அவ கனவ4
வ49த. கன மயாள வய4&றி அைச; ஒ#
%ழ9ைதய4 க#ைவ ேம ேத1னா. ஏேராதி பளபள*%
வா Yனய4 ஒ 1ய4#9த %ழ9ைத கள ர'த' ள ஒ0
த +க'தி ெதறி5பைத உண29 தி*கி அலறினா.
நாெட% சிதறி*கிட9த %ழ9ைதகள தைல இ லாத
+டக மG மG அவ நிைனவ4 வ9ெகா
இ#9தன.

த %ழ9ைத; இ5ப1'தா அநாைதயாக' ெத#வ4


கிட*%மா... அ ல, உ'தான ேதா ட'தி அட* க
ெசCய5பமா எற *க' தி வலி ெபா0*க +1யாம
1'' 1' அடகினா.

ஏேரா மனன ேபா2 வர2


@ கள A 3 ஒலி மிக- சமG ப4'
தி#9த. அ*= ட' வர2கள
@ +ககைள' ேத1
அைல9தா. ஊைமய ேபா2 வர2க8*கான
@ உைடய4 ,
ெகாைலெவறி மிE ககேளா ேபாC*ெகா இ#9தா.
அவ இ5Bைறய4 வா ெவளேய #'தி*ெகா
இ#9த ெத9த. தி*கி எ,9 ஜனைல' திற9,
ெத#ைவ5 பா2'தா. ஒ# க05B5 Aைன ம எதி2வ @ 
மதி (வ உ கா29தி#9த. த@ைய5 ேபால ஒள29த அத
சிவ5B* ககள மரண ஒள9தி#5பைத5 பா2' பய9 த
அ1வய4&ைற மG தடவ45 பா2'*ெகா டா. பஜைன-
ச'த+ மனத நடமா ட+ இ லாத ெத# இ#1#9த.
bர'தி ஒள29ெகா இ#9த ஒ# ந ச'திர ெத9த.
வான சா3திக8*% வழிகா ந ச'திர அதாென0
நப4, ைக=5ப4 வணகினா. த வ @ 5 ப*க அ9த
ந ச'திர தி#ப4னா , த %ழ9ைத ப4ைழ'*ெகா8
எ0 நப4னா. ந ச'திர எதி2 திைசய4 ேமகக8*%
இைடேய நக29, ெகாMச ேநர'தி மைற9த, ேம*% இE
பய'ைத' த9த.

'எ %ழ9ைதைய* கா5பா&ற? ஒ# ர சக2 ேவ!' என


+ 1ய4 இைற9 மறா1 னா. நப4*ைக*% நப4*ைக
இைம*%மான இைடெவளைய த மனதா ெதா டவண
அ9த இரைவ* கட9தா.

கிறி3ம3 ெவ% சமG ப'தி இ#9த. இைறய இரவ4 நக2


தலி அைத அைடய +1;. பக<*கான அவசியமிறி, ெத#
இ# ைட மிவ4ள*%க உறிMசி, ெவள-ச'ைத
உமிD9ெகா இ#9தன. மா2கழி* %ள2, ப1ைக* கால
உ&சாக'ைத* ெகா 1*ெகா இ#9த. அ'த நா வ41ய
ஒ# %ழ9ைதய4 ப4ற5B... உலக +,*க ச9ேதாஷ'ைத
அள* ெகா ட5 ேபாவைத +னறிவ45B
ெசCெகாஇ#9த.

ேம, மா * ெகா டைகய4 ைவ*ேகா ப*ைகய4


ரணமான வலிய4 +னகி*ெகா இ#9தா. ப*க'தி
அம29 ேஜாச5 அவ தைல+1ைய* ேகாதி*ெகா
இ#9தா. வ4 லியஸி ம1ய4 ேம சலனம&05
ப'தி#9தா. ெமாழிய&ற ஒ# ச'த அவைள +ட*கி5
ேபா 1#9த. அ0 இர? ஆராதைன, அவ2களறி
இேய(வ4 ப4ற5B*காக நட9ேதறிய.

ப டா(க ெவ1*க, மG ர3 ஒலி +ழக, கிறி3ம3


தா'தா ேவட ேபா ட ஒ#வ2, ைகய4 சா*ெல நிர5ப5ப ட
ெபய ப*ெக 1 ைகவ4 அள அள ஒSெவா#
வ @ *% ெகா'*ெகா இ#9தா2. ெகா'*ெகா'தான
ச9ேதாஷ'தி ெத# நிரப4*ெகா இ#9த.

'ச2வ'ைத; பைட'தாட
ச2வ வ லவ2 இேக
பக+&ற ப(9ெதா 1ய4
ப'தி#*கிறா2.'

ஆராதைன +19த பக ேநர பஜைன* %,வ4ன நைட,


கி ட'த ட ஓ டமாக மாறிய4#9 த. ஒSெவா#வ
+க'தி< ப1ைகய4 மகிD-சி; அவசர+ இ#9தன.
அ, வகின
@ +க'ேதா ேம, வாச&கதைவ5
ப41'*ெகா தனயாக நிறி#9தா. யா#ம&05 ேபான
ெவள அவைள- (&றி5 ப19தி#9த. ச'த'தி வலி
ெபா0*காம , எகாவ வனா9தர'ைத ேநா*கி ஓ15 ேபாCவ4ட
+1;மா எற தவ45ப4#9த. வ @ *% தி#ப நிைன'த
அவ ைகைய5 ப41' வ4', கிறி3ம3 தா'தா நிைறய
சா*ெல கைள' திண4'தா2.

''எ*% இSேளா?''

''ேந&றிர? ந கன மயா8*% %ழ9ைத ப4ற9தி#*கிற.''

''எ9த- ேசதார+ இறியா?''

எதி2பாராத இ9த* ேகவ4யா கிறி3ம3 தா'தாவ4 ைகக


ேலசாக நகின. சமாள', ''தா; ேச; Aரண நல'' எறா2.

ேம ஒ# க0*% 1 மாதி ள* %தி' வ @ *% ஓ1,


ஒ# ேர நிைறய ேக*%கைள; பலகாரகைள;
அ*கி*ெகா இ#9தா, பஜைன* %,வ4ன#*%* ெகா*க!
கவ4ஞ2 அறி?மதிய4 அ<வலக +கவதா இ0
ேகாடபா*க ெகாடா கைலஞ2க பல +த
வ;மாக இ#*கிற.

(9த2.சி, ெச வபாரதி, சீமா, பாலா, பழநிபாரதி, நா.+'*%மா2,


ந9தலாலா, ;கபாரதி, கப4ல, தAசக2, அஜயபாலா, ெஜயா,
சரவண, ெந ைல ெஜய9தா வைர அறி?மதிய4 கவ4*=ட'
தி வள29தவ2க ஏராள.

'உேள ஐயா' எ0 ஒ# பட எ*க வ4#ப4


ஆரப4*க5ப ட அ<வலகதா, இைற*%
எெககி#9ேதா வண* கன?க8ட ெசைன
வ9தைடகிற இைளஞ2கள தாC* %1 .
''கன?க8 ஆைசக8தா மனதி இ#*%. ைகய4 ஒ#
ைபசா=ட இ#*கா. இ9த நகர'தி வ0ைமேயா வாழ நா
க&0*ெகாட அறி?மதி அணனடதா. ைகய4
ெகாMச பண இ#9தா , திமிராக நட*க' ேதா 0. காேச
இ லாவ4 டா ேசா29 ேபாC எகாவ +டக' ேதா0.
ஆனா , இ#9தா< இ லாவ4 டா<, ஒேர மாதி
வாD*ைகைய எதி2ெகாகிற ைதய'ைத* க&0*ெகாட
அவட தா. ஒ# நா, தMைச' தமிD5 ப கைல*
கழக'*% அைழ'5 ேபானா2. %ள5 பத&காக* காவ4
ஆ&0*%5 ேபாேனா. நா ேசா29 ேபாC காவ4* கைரய4
bகிவ4 ேட. எ,9 பா2'த ேபா, அ,*கான எ
ச ைடைய எ'' ைவ', அ காCவத&காக*
கா'தி#9தா2. அண என*% அமா?மான த#ண அ!''
எகிறா2 இய*%ந2 சீமா.

''பழ.பாரதி எகிற எ ெபயைர பழநிபாரதி


என மா&றி ைவ'தவ2 அணதா.
எ +த கவ4ைத' ெதா%5பான
'ெந#5B5 பா2ைவக' B'த க'ைத
+,*க' தி#'தி வ1வைம-ச, எைன
ஒ# கவ4ஞனாக அகீ க' ேமைட
கள வாC5Bகைள ஏ&ப'தி* ெகா'த என எ லாேம
அவ2தா. ஒ#ேவைள, இ9த அப4B லா சாைலய4 உள
அறி?மதி அணன இ9த அ<வலக இ ைல எறா ,
நாென லா ெவள உலக'*% அறிய5படாத கவ4ஞனாக'தா
இ#9தி#5ேப. என*% ம ம ல, ஊலி#9 கிளப4வ#
கிற யாேரா ஒ# +க ெதயா தமிழE*%*=ட இதா
உைமயான சரணாலயமாக இ#*கிற. எைன5 ேபால
பல# இ% வ9 ேபாவதா , நாக அறி?மதி அணன
நிழலி நப2களாேனா. கவ4ைத; க&பைன;மாக* கழி9த
மிக ந@ட இர?க அைவ. ெச வபாரதி அ5ேபா
எக8டதா இ#9தா2. அவைர5 பா2*க (9த2.சி வ# வா2.
நா 'Bதிய மன2க' பட'தி பாட எ,திய4#9ேத. அைத*
ேக வ4 , 'என அ'த பட'*% எ லா பாட கைள; ந@
எ,' எ0 (9த2.சி த9ததா 'உள'ைத அள' தா'. அ9த5
பட'தி அ'தைன பாட கைள; அணன
அைறய4லி#9ேத எ,திேன. என*%' தி#5B +ைனயாக
அைம9த அ9த5 படதா!'' எகிறா2 பழநிபாரதி.

''கண4த ப1'த எைன கவ4ைத எ,த' b1ய, உதவ4


இய*%நராக எைன- ேச2'வ4 ட, ஆ0 வ#ட எைன'
தகைவ'5 பா கா'த அணதா. காத
கவ4ைதகள என*ெகன ஓ2 இட'ைத5 ப41'ததி
எைனவ4ட5 ெபதான ச9ேதாஷ அணE*%தா.
ேபா 1க நிைற9த இ9த ெவ5ப'ைத' தா% நிழலாக, என*%
அண இ#*கிறா2'' எகிறா2 தAசக2.

''சினமாவ4 உதவ4 இய*% நராக- ேசர ேவ எகிற


ேவ ைகய4 தா ெசைன*% வ9ேத. எைன5 பாட
எ,த- ெசா லி, திைச தி#5ப4 ய அண. இைச*%5 பாட
எ,வத&%5 பய4&சி எ'*ெகாட இ9த
அைறய4 தா. எ +த கவ4ைத' ெதா%5பான 'ப டா
A-சி வ4&பவ' B'தக'ைத, அண த 'சார ெவளய['
7லமாக* ெகாவ9தா2. எைன பா<மேக9திரா சாட
உதவ4யாளராக- ேச2'வ4 டா2. அ9த அைறதா எக8*%-
(வாச மாதி இ#9த. 'எைன- ச9தி*க கனவ4 வராேத'
எற ஜ5பானய* காத கவ4ைதகள ெமாழிெபய25B i<*%,
'சம25பண 73, அப4B லா சாைல' எ0 எ,திய அ9த
நறிய4 தா'' எ0 சிலாகி*கிறா2 நா.+'*%மா2.

இ5ப1, அறி?மதி வழிகா 1ய கவ4ஞ2 கெள லா இ0


சினமாவ4 ெகா டாட5ப கவ4ஞ2களாக? கைலஞ2
களாக? இ#*கிறா2க. ஆனா அறி?மதிேயா, இர
வ#டக8*% +ேப, 'இன திைர5படகள பாட க
எ,த மா ேட' என அறிவ4' வ4 டா2.

'''உேள ஐயா' எற பட'*காக' தா Bைவ அ&Bத


என*% இ9த அ<வலக'ைத5 ேபா *ெகா'தா2. இ0வைர
அ ெதாட2கிற. ஒ# கவ4யரக'தி எ கவ4ைத கைள*
ேக ட ெபயவ2 கவ4ஞ2 மG ரா அவ2க, எைன தமிD ஆசா
கவ4*ேகா அ5 ர%மாE*% அறி+க ெசC ைவ'தா2.
இ9த அறி?மதிைய* கவ4ைதய4 வள2'த அவ2தா. என*%
ஓ2 அ5 ர%மா கிைட'த மாதி இ9த கிராம'
இைளஞ2க8*% நா இ#*க ேவ என நிைன'ேத.
அைத'தா இ0வைர ெசC வ#கிேற.

(9த2.சி., சீமா, ெச வபாரதி ஆகிய 7வ# ஒேர


காலக ட'தி இ9த அைற*% வ9தா2க. அ5ப1 வ9த தப4
கள +தலி திைரய4 ெவள-ச'*% வ9, ஒ#
இய*%நராக ெவ&றியைட9, தAசக2, பழநிபாரதி, ெச வபாரதி
என நிைறய தப4க8*% ெவள-ச ெகா'த (9த2தா.
;கபாரதி பாட க எ,தி*ெகா இ#9த சமய'தி தா
இ% வ9 ேச29தா. வா2'ைத கைள ஒ# ேந2*ேகா 1
ெகா வ# வ4'ைதைய* க&றி#*கிறா. கப4ல Bதிய
Bதிய வ4ஷயகைள5 பாட களா*%வத&%* க&றி#*கிறா.
நா.+'*%மா2 சக இல*கியக +த நவன
@
இல*கியக வைரய4 ப-சய+ள, அைத எளய தமிழி
பாட கள ெகா வ# வ4'ைதைய* க&றவ.

பாலா மைரய4லி#9 வ9த ேநர'தி , எனட ஒ# நப2


அறி+க5ப' தினா2. அ5ேபா பாலா? ெபா வணE
ஒேர அைறய4 தகிய4#9 தா2க. 'வ'
@ பட5ப415B
நட9ெகா இ#9த. அதிகாைல ஐ9 மண4*ெக லா
பாலாவ4 அைற*%- ெச0 எ,5ப4, 'வ'
@ பட5ப415B*%
அைழ' - ெச ேவ. அ9த5 பட +,வேம பட5ப415ைப
அ#கிலி#9 பா2'5 பண4 யா&றினா. அ9த5 பட
+19த பா<மேக9திரா, 'இெனா# உதவ4யாள2 ேவ .
யாராவ இ#*கிறா2களா?' எ0 ேக டா2. பாலாைவ-
ெசாேன. 'யாட பண4 யா&றிய4#*கிறா?' எறா2.
'உகளடதா. உக8*%' ெதயாமேலேய!' எ0 ெசா லி-
ேச2'வ4 ேட. 'ேச' கைதைய எனட +தலி
ெசா <ேபாேத எைன அழைவ'தவ பாலா.

அஜய பாலா ஒ# சி0கைத ஆசியராக'தா எனட


வ9தா. ப4B அவன உலக சினமா*கள ப-சய
எைன5 ப4ரமி*கைவ'த. ந9தலாலா, ச9தக8ட பாட க
எ,வதி சிற5பானவ.

ெசைன*% வ9த இ'தைன வ#டகள இ'தைன5


பாச+ள இைளஞ2கைள எ தப4களாக-
சபாதி'தி#*கிேற எபைத நிைன* %ேபா ெப#மிதமாக
இ#*கிற'' எகிறா2 கவ4ஞ2 அறி?மதி.

கைல வள2*% கப[ர' ேதா நி&கிற 73 எ க டட!

-1.அ# எழில, நா.இரேமP%மா2


படக: ெபா.காசிராஜ

''எ அள?*% யா# ந1*க +1யா!''

இதாக எக B 5ளா . ஐ3வ2யா எSவள?தா வ @ ைட


'இ
அழ%ப'திெவ-சா<, யா'ரா சா2 அைத5 ப4-(* கைல-(
வ4ைளயாவா2. %ழ9ைதக வ @ ைட* கைல-(5 ேபா -
சி*கிற இ#*% பா#க, அ இE அழ%!'' ரசைனயாக5
ேப(கிறா2 தEP.

'''தி#வ4ைளயாட ', 'ெபா லாதவ' இர ெவ&றிக8ேம


உகைள ேம< உ&சாகமா*கிய4#5ப ெத;. பைழய
ெவ&றிைய மG ப41'த ப&றி- ெசா <க..?''
'''ெபா லாதவ' 3*5 ல நா ெவ-சி#9த நப4*ைக
அSவள? ெப(. 'ெபா லாதவ' +,*க +,*க ைடர* ட
7ைளய4 ப4ற9 வள29த வ4ஷய. ெவ&றிமாறைன எ
ைகையவ4 5 ேபாCவ4டாம க 15ேபா ெவ-சி#9ேதE
ெசா றதா ெபா#'த. ஒ# கம2ஷிய கைதைய*=ட
வ4'தியாசமான U ெம 1 அழகா*க +1;E
ெவ&றிமாற நிHப4-சா2. 'தி#வ4ைளயாட ' பட'ைத5
ெபா0'தவைர*% நிஜ'தி நா எ5ப1ேயா, அ5ப1ேய
பட'தி< இ#9ேத. எ9ேநர+ எ ேகலி; கிட<
சி5B வ
@ +,*க5 பரவ4' தி;. அைதேய இய பான
காெம1யா மா&றி*கி ேட. ரஜின சாைர காெம1 இE
ேஜாரா*கி*கா . அவ2 அள?*% இ ைலனா<, ஜனக
எைன ரசி' ஏ'*கி டாக. 'தி#வ4ைளயாட ' +1Mச
ைகேயா, 'ெபா லாதவ' ெசCய +1Mசதா எைன
வ4'தியாசமானவE கா 1*க ெவ-ச.''

'''யார1 ந@ ேமாகின' எ5ப1


வ9தி#*%?''

''அண ெச வராக வன


கைத. %பேம உ கா29
ரசி-(5 பா2*கிற மாதி, சகீ த+
சி5B பாச+மா ெநகிD-சியான
கைத. நயதாராைவ ெபாவா,
கவ2-சியா நா< பா , இர
[
ஸன தைலைய* கா 1 5
ேபானைத'தாேன பா2'தி#*கீ க?
இதி , நாேன ெபாறாைம5ப ேட.
அ9த அள?*% அச'திய4#*காக.
கவ4ைதயான வ,
@ கலகல5பான
%ப, கேளபரமான உற?கE
ஜி<ஜி<E கா 1ய4#*ேகா.
அணாேவாட அசி3ெட
ஜவஹ2 ைடர* பறா2. தEP
நயதாரா ேஜா1 ெகமி3 ெவா2* அ? ஆகிய4#5பதா பட
பா2'த வக ெசானாக. நாE பா2'ேத; அைத
வழிெமாழிகிேற!''

''ைபய யா'ரா எ5ப1 இ#*கா2?''

''சா2 ப4ற9 ஒ# வ#ஷ, இர மாத ஆ-(! ஆனா , அவ2


பRற ேச ைடகைள5 பா2'தா அவ2 வயைச* = 1-
ெசா ல' ேதாR. எ9த5 ெபா#ைள5 பா2'தா<, b*கி
எறிM(டறா2. க 5 ப'த +1யாத ேச ைட. எ பா ய
காலகைள நிைன?ப'வதா அமா ெசா றாக.
நா ஷ¨ 1 ேபாய4 டா, எ ேபா ேடாைவ* க 15
ப41-(*கி ேட இ#*காரா. ஆனா, யா'ரா?*% ெராப
இPடமானவ2, அவக தா'தா ரஜினதா. அவ#*% +னா
ம யா'ரா சா2 எ5ப1ேயா அடகி5ேபாறா2. ேபரைன'
b*கி ெவ-சி#*%ேபா ரஜின சா +க அபாரமா
ஒளவ4வைத நா பா2'தி#*ேக. தா'தா?*%5 ப4ற%,
அவக அமாதா அவE*% இPட ெதCவ. யா'ரா எ5ப1
வ#வா, வரRE எ9த' தி ட+ என*% இ ைல. யா'ரா
மG என*% நப4*ைக உ!''

''அண4 ேசானயா அக2வா எ5ப1ய4#*காக?''

''அவகவக ேவைலைய5 பா2*கிற*% ஏ&ற மாதி


தன'தனேய இ#9தா< வார, மாத* கைடசியானா
எ ேலா# =1ேவா. அ, அSவள? ந ல த#ணகளாக
அைமM(. நாக ெமா'த+ ேச29 சி-சா, ேம&=ைர
ெதறி*%. ெச வா? ேசானயா? ந ல ேஜா1...
ஆ'மா2'தமான ேஜா1!''

''எனா-( 'ஆய4ர'தி ஒ#வ'? ெச வா ைடரdன ந@க


ந1*க5 ேபாற@கE பா2'தா , பா2'திப ந1*கிறாேர?''
''கி ட'த ட இர மாத இட2ெந பா2', எைனேய
மா'தி*கி ட ேரா அ. எேனாட கன?கள ஒணா
'ஆய4ர'தி ஒ#வ' இ#9த. அSவள? ப4ரமா தமான ேரா .
அைத5 ப'தி இE வ4வரமா உககி ேட ேபசினா, அண
எ ேதாைல உ-( வா2.

அ9த ேராலி ந1*கிற பா2'திப சா#*% எ வாD'*க.


ஆனா, யா2 ந1-சா< எ அள?*% யா# அதி ந1*க
+1யா. இ5ப1- ெசா றைத எேனாட + டாதன,
அதிக5ப4ரசகி'தனE எ5ப1- ெசானா< ச, நா
அ5ப1'தா ெசா ேவ. காரண, எைன எ5ப1
ேவமானா< த 1* ெகா 1 தன*%' ேதைவயான மாதி
உ#வா*கிவ4வா2 ெச வா. ெசா ல +1யாத காரணகளா
'ஆய4ர'தி ஒ#வ' பட'தி எனா ந1*க +1யைல!''

''வ4ஜC, அஜ@' இ#வ#=ட ஒணா ேச29 வ4#9


சா5ப4கிற அள?*% வ9 டாக. உக8*% சிB?*%
எ5ப1 இ#*% உற??''
''அெதன, எ ேலா#ேம நாE சிB? மைறவா க'தி
ெவ-(*கி தி;ேறாE நிைன*கிற@க? அெத லா
இ ைல. ெர ேப# இ5ப ந ல 5ெர 3.

B வ#ஷ'*% வாD'- ெசானா2. 'யார1 ந@ ேமாகின'


31 3 ப4ரமாதE பாரா 1னா2. இர ேப# ேச29
பட ெசCயRE ெசானா2. சமG ப'தி ஓ டலி பா2'
அர ைடஅ1-ேசா. ேச29 ந1-சா, அ ஆய4ர'தி ஒ#
கைதயாக இ#*கR. அ5ப1 ஒ# கைத வர .
பண4டலா!''

-நா.கதி2ேவல
படக: ேக.ராஜேசகர

அ&Bதக8 சில அப'தக8..!

எ5ப1 இ#*கீ க?''


''எ

''ெவ ேஹ5ப4!''பள @ெரன- சி*கிறா2 ைடர*ட2 வ4ஜி. 'ெமாழி'ய4


ெப#ப% எ'*ெகாடவ2. 'ெவள'திைர'ைய
இய*கி*ெகா இ#*கிறா2.

''இ9த 'ெவள'திைர'ய4 ந எ ேலா#ைடய வாD*ைக;


இ#*%. கிைட*கிற நப2க, நா ேத1*கிற ச9ேதாஷ,
ச9தி*கிற மனத2க, எதி2ெகாகிற ேராக, பள-(E
+%5Bற இற%கிற க'தி... எ லாேம இ#*%. வாD*ைக
Bர 15ேபாறேபா எ லாேம மா0. அ5ேபா நிகDகிற
அ&Bதக8 அப'தக8தா 'ெவள'திைர'.
சடா2E சினமாவ4 எ லாேம ச*சஸாக மா0கிற ேநர...
அதல பாதாள'தி சகிற ெபா,E எ லா'ைத; ெராப
அதி2-சியான கவ4ைதயா ெசா ல5 பா2'தி#*ேக. அ'தைன
இற%க8 உதி29 ேபாC, தைரய4 கா பாவ4 நட*கிற
கணகைள- ெசா லிய4#*ேக. சி*கெவ-ேச எ ேலாைர;
பட'*% உேள இ,*கிேற!''

''எ9த5 பட'தி< இ லாத அள?*% ப4ரகாPராQ


'ெவள'திைர'ய4 உைழ5ைப* ெகா 1ய4#*கா2E
ெசா றாகேள... அ5ப1 என வ4ேசஷ?''

''நி-சய ப4ரகாPராQ உைழ5B*%5 ெபய மயாைத இ#*%.


தா ெஜய4*கR எகிற ெவறிையவ4ட, தா எ'*கி ட
ேகர*ட#*% நியாய பணRகிற எணதா ப4ரகாP
மன(ல ேமேலாகி நி&%. என*ெகனேவா, ப4ரகாஷ§*%
ேபா 1னா, அ அவேரதாE ேதாR. இE இE
ந ல படக8*காக ெமன*ெகறா2!''
''அ&Bதமான ந1கரா உ#வா கி வ2ற ப4#'வ4ராேஜாட ேரா
ப'தி- ெசா <க!''

'''ெவள'திைர'ேயாட 7ல*கைத 'உதயநாEதார'. ஆனா, நம


தமிD- `ழ<*% ஏ&ற மாதி நிைறய மாறிய4#*%.
மைலயாள'திலி#9 ேகாப4கா, ப4#'வ4, பட'ேதாட த@ இைத
ம எ'*கி , எ இPட'*%* கைதைய ெம#ேக'த
அEமதி-சா2 ப4ரகாP. இ9த5 பட'தி ஹ@ேராவா வ2றா2
ப4ரகாPராQ. ஆனா, பட'தி ஹ@ேராவா வ2றா2 ப4#'வ4ராQ.
அ9த (வார3ய'ைத ந@கேள ேந பா#க!''

''ேகாப4கா ப'தி- ெசா லேவ இ ைலேய..?''

''தக மாதி ெபாR. 'ஆ ேடாகிரா5'ல இ#9 ெபாR


எSவளேவா வள29 தி#*%. இSவள? சிசியரான ந1ைகைய5
பா2*கிற அA2வ. அதிகாைலல அM( மண4*%
எ*கRனா, பள @2 சி5ேபாட நாலைர மண4*ேக 3பா 1
நி*%. பட'தி ப4ரகாP, ப4#'வ4 இர ேப#*%
ஈெகா' ந1*கRனா, (மாவா!''

''எSவள? ெபய ஹி ெகா'தா<, கம2ஷிய ைடர*ட2E


%ைற-( மதி5ப4றாகேள... அ சதானா?''

''யா2 ெசா றாக! ந ல பட, ெக ட பட, ஓற பட, ஓடாத


படE நா< வைக சினமாதா இேக இ#*%. 3ப[ ெப2*
அேக ப4ரபலமான மகா கம2ஷிய ைடர* ட2. ஆனா, அவைர
உலக அகீ க-( இ#*கிற வ4த அ5ப1யா இ#*%?
நா +த+தலி எ'- ெசCகிற படகள , ஓ2
எ,'தாளE*%ய ஆரப ஆ2வ*ேகாளா0க இ#*கலா.
அைத ஒ5B*ெகா அதிலி#9 ேமப டதா தா, 'ெமாழி'*%
எ,த +1M(. எனதா க&பைன பண4னா< அதி
உக வாD*ைக, உக அEபவக, ந@க பா2'த மனத2கE
ஒ# ப2சன ட- இ#9தா தா, அ பாதி*%. கம2ஷியேலா,
ஆ2 சினமாேவா... அதி வாD*ைக; ெகாMச நிஜ+
இ#9தா தா ெஜய4*%!''

-நா.கதி2ேவல

ஏேத ேதா ட +த ஐநா*3 திேய ட2 வைர..!


இ9த நிமிஷ நாம ச9தி*கிேறா. அ5Bற
''இ
ேதாR-(னா ேபா பRேவா. ஏதாவ
வ4ழா*கல ச9தி-சா ஒ# ஹாC, ஹேலா உ!
இ5ப1 வாD*ைகய4 எ'தைனேயா ப4?க8
ச9தி5Bக8 இய பா நட9 ேட இ#*%. ஆனா , காத
உற? ப4?தா ஒSெவா# மனைச; உனதமா*%;
உ-(5ேபா!

காதலி , ஒSெவா# ேச2த<


ஒ# ஜனன... ஒSெவா# ப4? ஒ# மரணE அ த2ற
பரவச, ைப'திய*கார'தன, (க, வலி அ'தைன;தா
'ஆன9த தாடவ'!'' காத அதிர5 ேப(கிறா2 இய*%ந2
கா9திகி#Pணா.
''தமிழக அறி9 உண29த, ஆன9த வ4கடன ெதாடராக வ9த
(ஜாதா சா 'ப4ேவா ச9தி5ேபா' கைதைய' தா
திைரய4 ஆன9த தாடவமா ஆடவ4ட5ேபாேற. எைன
உபட எ'தைனேயா ேபைர5 பாதி-ச நாவ . இைத
சினமாவா*கRகிற எ ெநநா கன?. இ5ேபா, அைத
நனவா*கின ஆ3கா2 ப4லி3 ரவ4-ச9திர. (ஜாதா சா2
ச9ேதாஷமா வசன+ எ,தி' த9தா2. நாவலி தைல5ைப
ஏ&ெகனேவ க#.பழனய5ப காதலி-(* கட'தி 5
ேபானதால 'ஆன9த தாடவ'E இறகி ேடா.''

''நாவைல சினமாவா*% ேபா எ5ப1 இ#*%?''

''அ அ&Bதமான அEபவ! (1ய4,*%ற (ஜாதா எ,'


உண2-சிகைள உ<*%கிற இ9த* கைத;, எ பல நா
b*க'ைத* ெக'தி#*%. அ'த வார சீ*கிர
வராதாE பதற ெவ-சி#*%. கைதய4 வ#கிற ர%வா,
மமிதாவா நா அ, சி-சி#*ேக. இ5ேபா அவகைள
ெச <லாC ல ெச*கிற ேவைலயா இ ைல; காதலா
இ#*%. கைதைய அ5ப1ேய இ5ேபா உள உலக'*%'
b*கி வ9தி#*ேகா. நாவ ல ெல ட2னா 3*Uல
ெமாைப . ஆனா, காத அேததா! ஏேத ேதா ட
ஆரப4-( ஐநா*3 திேய ட2 வைர*% ஆ8கதா
மாறி ேட இ#* காக; காத ம மாறாம
மEஷகைள' b*கி* ெகாMசி*கி ர'தி*கி தா
இ#*%. 'ஆன9த தாடவ' இைறய இைளஞ2கேளாட
உலக'ைத, பரபர5ைப, வ4#5பகைள- ெசா ற படமா
இ#*%.''

''உக ர%, மமிதா ப'தி ெசா <க...''

''ஹ@ேரா?*% Bசா ஒ# ைபயைன' ேத1ேனா. ஏனா,


அவ அ9த5 பா'திரமா வாழR. ம*க அவைன
ர%வாக'தா ெதாடரR. அ5ப1 ஒ# ைபயனா பள-E
வ9 1*ெக வாகின சி'தா2'. அழகா, ரசைனயா,
உைமயா உேள ேபாற ைபய. ந15ப4ேல; வ4*ெக
அறா. மமிதாவாக நம தமனா. 'க c'ய4 கவ4ைதயா
கலக1-ச ெபாR. இல அ'த இட'*% ச22E
லி5 ல ேபாய4#*%. அைமயறE ெசா வாகேள...
அ5ப1 ஒ# காப4 ேனஷ!

காத இதயனா, இைசதாேன 15B! இ9த5 பட


மிOஸி*கலா ெராப ேக கிற பட. சயா வ9
உ கா29 டா2 ஜி.வ4.ப4ரகாP. ைவர+' சா2 கவ4ைதயா
அள5ேபா ட வகைள, ப4ரகாP ப4னெய'த
பா ெட லா ஒஜின ப . சாப4 ேக8க...'' என
இைசைய' திற*கிறா2.'
''ப 5A-சி = ைட உைட'த
ஒ&ைற- சிறகா
பாைன உைட'த
இெனா# சிறகா
எைன உைட'த
i0 (*% (*காC
i0 (*% (*காC..!''

ெதாட29 ப 'ெதறி*கிற பாட .

அ ஆன9த தாடவ!
-நா.கதி2ேவல

'யா2 சாமி இவ? எகி#9 வ9தி#*கா?'

கன'த இைடெவள; பல'த எதி2பா25Bமாக* கா*கைவ'த


ப[மா, ெபாக<*%' தயா2.

''ப[மா... இ9த ஒ&ைற வா2'ைததா, ெராப நாளா எைன5


ப41-சி#9த ப4யமான ேபC! இ5ேபா அ9த5 ேபைய உக ேமல
ஏ'திவ4ட5 ேபாேற...” ஆ லா5ஸி பட'தி ப23 காப4
பா2'வ4 ெவளேய வ#கிற லி%சாமி, +க ைட'5
Bனைக*கிறா2... ''நி-சயமா அ9த* கா'தி#'த<*கான பலைன,
ச9ேதாஷ'ைத, உண2ைவ +,சா' த9 அE5Bவா 'ப[மா'.
ேசக2, சினா, ஷாலின, ெபயவ2E நா<
ேப2. இவகைள- ('தி ஒ# கைத. ஒ# ேகா1 ேப2ெகாட
ெசைனய4 நிைறய உலகக இ#*%. அதிகாைலய4 ெச ல
நாேயாட வா*கி ேபாய4 ப4 ட2 காப4ேயாட ஹி ேப5பைர5
ப4*கிற வக, எ5படா கைட திற*%E ஒய4 ஷா5 +னா1
%'தெவ-( ப[1 இ,* கிறவக, ச'ய கா5ெள*3, சி 1 ெசட2E
தி;றவக, சி*ன ல ைகேய9றவகE எ'தைனவ4தமான
உலகக..! அ5ப1 நம கR*% அதிக ெதயாத நிழ உலக
ஒR இ#*ேக... அதா பட'ேதாட ப4னண4.

ப4ர-ைனனா... 'சர*'E அ0'5ேபா , ெபா E ( ' தள 5


ேபாற ஆதா எ ஹ@ேரா. ஆனா, அ9த உலக'ேதாட ந ைப, காதைல,
அவக நBற நியாயகைள5 ேப(ற படமா இ#*%. அவகேளாட
ர'தமயமான ப*க'ைத;, ரகசியமான ஏ*க'ைத; ெகாMச
மிர டலா- ெசா ல ஆைச5ப ேட!''

''வ4*ர ெராப ெமன*ெகற கைலஞ. இல வ4*ர 3ெபஷ


என?''

[
''ஒ# ஸல ப4ரகாPராQ, 'யா2 சாமி அவ? எகி#9 வ9தி#*கா?
எேதாட மி-ச? அவ பா2*%ற பா2ைவேய ேவற மாதி இ#*%,
சாமி!' பா2. பட +,*க இ9த வா2'ைதக8*% அ5ப1ேய உ#வ
ெகா*%ற மாதி இ#*கா2 வ4*ர. பட ஆர ப4-ச +த நா,
'லிகி... இவதா உ ேசக2 ஓ.ேகவா?'E +0*ேகறி வ9 நின
ஆ. Aசண4 உைட*கிற வைர*% அேத உைழ5ேபாட நினா2.
ெபாவா, எ படகல ஏதாவ ஒ# ஆd 5ளா* ந-(E
இ#*%. இ9த5 பட'தி அ5ப1 7R அய4 ட இ#*%. இட2
ெவ ைப ஒR... அ ப4னP ப4 1ல, அைர இ# ல நட*கிற
அ9த ரணகள திேய ட#*% வ2ற ஒSெவா#'தைர; உ<*%E
நBேற. எைன* ேக டா, வ4*ர சா#*கான உயர இE
ெப#(. அ*கான இெனா# 3ெட5பா, 'ப[மா' இ#*%.
அ5Bற சினாவா வ2றா2 ப4ரகாPராQ. இ9த ேகர*ட#*% இ9தியாவ4
ேலேய அவைர வ4 டா ஆ இ ைலE ெசா லெவ-( டா2. 'ப[மா'
நாைள இ9தி* %5 ேபானா<, அவ2தா எ சாC3! ர%வர
இE சைள*காம ேமாற மEஷ. ெபயவ2E அவ2 வ2ற
[
ஸென லா ப2ெப* ஷா*கி.

'ஷா, டB மட% அழகா இ#*காக. 'ேமேகா ேமேகா ேமேகா'E


அவக வ2ற5ப லா கைதய4ல ரமிய ேச#. ஒSெவா#'த#
ஏ*க5பற ஒ# லS, ஒளMசி#*%!

இ9த5 பட'ேதாட +த பல என*% அைமMச n. ஹா3


ெஜயராேஜாட உைழ5B ெப(! பா ெட லா ஏ&ெகனேவ ஹி !
Uெர*கா21%*% 48 நா எ' இைழ-சி#*கா2. ஆ2.1.ராஜேசக2,
கன கண, ஆடன, ராஜ@வE ஒSெவா# ெட*ன @ஷியE
ப*காவா பகள- சி#*காக. ப4ர-ைனக8*% நவ4 ேல; எ
கைத 1மா பண4ன எ லா'ைத; ெகாவ9த ஏ.எ. ர'ன
சா#*% +த நறி!”

''ஆd அ1த1 ேம அ5ப1என காத உக8*%..?''

''நா நிைறய படக பா2'5 பா2' சினமா க'*கி டவ.


'சலைக ஒலி'; 'பா ஷா'? பல தடைவ பா2'தி#*ேக. இ9த
கா ரா3 டான கலைவயாதா எ படக இ#*%E
நிைன*கிேற. ெவ0மேன ஆd பண4 5 ேபாறதி ைல.
அ*%ேள ம1-( ம1-( உண2?கைள- ெசா#கREதா கைத
ப415ேப. 7-ைச5 ப41-(, 'ப[மா'வ4 அ9த* ேகா ைட' ெதா டதா
நிைன*கிேற.”

''அ' என..?''

''நம 'ப#'திவர'
@ கா2'திைய ஹ@ேராவா ெவ-( நா இய*%ேற.
அ5Bற பாலாஜி ச*திேவ இய*க5ேபாற ஒ# பட'ைத'
தயா*கிேறா. அவ2 எ மன(*% ெந#*கமான மEஷ. 'காத '
படேம +த ல நா தயா*கிறதாதா இ#9த. அ5Bற
இ5ேபாைத*%, 'ப[மா' ச ... கா'தி#*ேக” நப4*ைக ேப(கிறா2
லி%சாமி!
-ைம.பாரதிராஜா

''ரவ4*% ஹாசின*% ஆழமான ◌ஃ5ெர ஷி5!''

க யாண'ைத பண45 பா2'E (மாவா ெசா


'''க
னாக. இ நிஜ'*% ச&0 %ைறவ4 லாத சினமா
க யாண. ஆனா, நிஜ'ைதவ4ட (வார3யமா நட*%ற
க யாண!'' கலகல5பாக5 ேபச ஆரப4*கிறா2 ைடர*ட2
ராஜா.

'''ச9ேதாP (5ரமண4ய' பட'*காக அ-( அசலா ஒ#


க யாண நட'தRE +1? பண4ேனா. ஆனா,
க யாண பற இSவள? ெபய ேவைலயா இ#*%E
ச'தியமா நா நிைன*கைல. தப4 ரவ4, ெஜனலியா, ப4ரகாPராQ,
கீ தா, ச9தானE பட'திேலேய ஒ# க யாண* = ட
அள?*% ஆ இ#*காக. அ'தைன ேபைர; அள5
ேபா *கி , ஆ15 பாற*காக %பேகாண,
தி#வ4ைடம#b2E பல ஊ2க ('திய1-(, ஷ¨ பண4 
வ9தி#*ேகா. ஊேர நிE ேவ1*ைக பா2*க, நிஜ* க யாண
மாதிேய நட9 +1M(. ப4ேரஜி நடாஷா க யாண.

ரவ4, ெஜனலியா, ப4ரகாPராQ


இவகேளாட அழகான ஆ ட ெகாடா டமா வ9தி#*%.
அத ஒSெவா# கண'ைத; கவ4ைத ஆ*கிய4#*ேகா.
க யாணனாேல கலகல5B, சீட E நிைறய (வார3 யக
இ#*%ேம. அ5ப1 ஒ# ேபா 15 பா தா இ...

'அெம*கா எறா<
ஆ1ப 1 எறா<
காத ெசMசா %'த ெசா ல
ஊேர வ#டா
ஒ ேட கி*ெக ேபாயா-(
ெவ 1 ெவ 1 வ9தா-(
ஆனா*=ட அ5பா* = ட
மாறவ4 ைலடா! 'E க2னா 1*% கானா? கல*%ற
ஜுக ப9திதா இ9த5 பா . அ5பாமக உறவ4 இ#*கிற
ஆய4ர அ2'த'ைத- ெசா ற இ9த5 பட'*% இ9த5 பா 
எ*3 ரா என2ஜி!''

''உக ஒSெவா# பட+ ரவ4*%5 ெபய நப4*ைக அள*%.


ரவ4ேயாட ந15B ப&றி- ெசா <க?''
''ரவ4 இ5ப பல மட% வள29 தி#*கா2. சினமா'தனமா எேக
இ#*கR, பஇய பா எேக ெவள5படRE ெதM(
ெரைட; அழகா ேபல3 பறா2. ரவ4ேயாட ந15B இ9த*
[
கைத*%* =த பல. ஒ# ஸன ரவ4 ந1-( +1-ச
ப4ரகாPராQ, ரவ4ேயாட ைகைய5 ப41-(, 'நாE கவன-( ேட
இ#*ேக. ந@ அ'த க ட'*% வர ஆரப4-( ேட!'E மன(
நிைறய5 பாரா 1னா2. நா ரவ4ய4ட ெசா ல நிைன-ச
வா2'ைதக அைவ.''

''ெஜனலியா எ5ப1?''

''உக8*%தா ெஜனலியா. எக8*% பட'ேதாட ேகர*ட2


ஹாசினதா. ஹாசின அவக ேபா2ஷைன +1-( *
கிளBேபா, ெராப ◌ஃப[ ஆகி டாக. ரவ4*%
ஹாசின*% ஆழமான ◌ஃ5ெர ஷி5 வ9தி#*%. உடேன
காத E எ,திடாத@க. ஊ#*%5 ேபானேம, 'ஹாசினயா ஆ0
மாச வாD9 ேட. மற*கேவ +1யைல. ச9ேதாP
(5ரமண4ய ஒ# ந ல அEபவ'E ெமேஸQ அE5ப4னாக.
ஒ# பட'ல ந1*கிற ஆ2 13 இ5ப1 நிைன*கிறதா
பட'ேதாட +த ெவ&றி!''
''அதி#*க ... உக தப4ைய அமG 2, ஜனநாத ைகய4
ப41-(* ெகா'தி nகேள..?''

''சினமா?ல ஹ@ேராய4ச'ைதவ4ட கைததா +*கிய. நா


பா2'5 ப4ரமி'த பட 'ஈ'. அைதவ4ட அச'தலா 'ேபராைம'E
ரவ4*% ஒ# கைத ெசானா2 ஜனநாத. அமG 2 அவேராட
3ைட ல மிரளைவ*%ற மாதி, 'கணப4ரா' ப'தி-
ெசானா2. ரவ4 வள29 இ#*%ேபா இ5ப1யான படக
அவைர' ேத1 வ2ற ந ல வ4ஷய.

ரவ4*%5 ப1*க *க கா'தி#*%!''

-நா.கதி2ேவல

''அ'த ெப'த ர'தினேம, ெச*கி ெவ-ச சி'திரேம..


`யேர ச9திரேர
''`
சா சி ெசா < ந ச'திரேர
உக8*% நறி ெசா ல
ெபாக5பாைன ைவ'ேதாமCயா
தகமான த#ண'திேல
எக %ைற த@#மCயா!''

அ5ேபாதா மண4லி#9
ப4கிய பனகிழகி ஈரவாசைன அ1*கிற
ேவ +#கன ம%1* %ரலி . பைறய1'தப1 ெந&கதிராC
ஆகிறா2 கலா. தமிD- ச+தாய'*%* கிைட'தி#*%
இெனா# நா 5Bற5 பாட தபதி!

''வ4#'தாசல ப*க'தி உள +தைன கிராம'* கார


நா. சின வயசிேலேய ஆய4 அ5பைன' ெதாைல-( ேட.
எ அ'வான வாD*ைகய4ல அ'தி5 Aவா A'தவ கலா!

நா தலி' ச7க'ைத- ேச29தவ. கலா, மகாராP1ர


ப4ராமண* %ப'ைத- ேச29தவக. நாக ெர ேப#
அைடயா0 இைச* க cய4 ப1*கிற5ப,
நப2களாேனா. காத A*கிற*%* காரண ேவRமா?
ஏக5ப ட எதி25Bக8*% ந?லதா எக காத
ெஜய4-சி#*%!'' ேவ +#க Eட ேப(ேபா, மன
வைள*% (க ந ஊ2கிற!

ேவ +#கE கலா? ேமைட*


க-ேசகள< ம*க ெதாைல*
கா சி நிகD-சிகள< தைலகா ட'
ெதாடகிய4#5பதா , அ'த
BPபவன %5Bசாமி அனதா தபதி என- ெசா கிற
ெதாைல*கா சி வ டார.

''BPபவன %5Bசாமி என*% மானசீக* %#. அவ2 பா ைட*


ேக * ேக தா நா பாடேவ ஆரப4-ேச. அ5Bற,
எேனாட தமிD ஆசா, அண அறி?மதி. பைனெவ ல
மாதியான அவேராட இன5பான ேப-(தா கிராம'*
கறப* கா ல திMச எைன இேக இ,' 
வ9தி#*%. பா வ1; ெந ேசாைக, சாண4 ெம,கின வ,
@
கறைப* %ளய , கா ப%ற +9தி*கா, + 1
ேபா 5 பறி*%ற அள?*%' ெதா%ற பலா, ெந'தி
வைர*% காC-(' ெதா%ற Bளயமர, கைர எ%
பாவ4*கிட*%ற ஆ 5 B,*ைக, bரமா ம ேவ2 ப4கி*
%வ4-(*கிட*% ெநCேவலி- (ரகE நா பாற*%-
சகதிகளா ேகா'* ெகா'த அண அறி?மதிேயாட
ம மண*%ற கவ4ைதகதா.
அவ2 ெசா லி'தா ச
1.வ4ய4ல 'பா *%5 பா '
நிகD-சிய4
கல9*கி ேட. சிற9த
%ர வள'*கான +த
பசா, ஒ# ப? தக*
கா( கிைட-(.
க-ேசகல பாற*%
வாC5B கிைட-(.
கிைட*கிற வ#மான'ல
கலாைவ5 ப1*க
ைவ*கிேற. 'ெவ1%
+# ேகச',
'(5ரமண4யBர'E ெர
பட'ல பாட? வாC5B
வ9தி#*%. இனேம
ஏ0+கதா!'' சரெவ1- சி5ைப- சிதறவ4 டப1 கலாைவ5
பா2' ேவ +#க ெப#%ரெல' 5 பாட... ப*க'தி
காத தப அப4நய ப41*கிறா2 கலா.

''ஏ அ'த ெப'த ர'தினேம


ெச*கிெவ-ச சி'திரேம
அ'தைன; உ அழ%
அளெவ-ச ேபரழ%
நி'த நி'த உ ெநன5B
ெநM(*%ள ேமாத1..!''

-ஆ2.சர
படக: ேக.ராஜேசகர
'+1யல''வ!
காசி ஆன9த கவ4ைதக!
ெகாMச அ+த ெகாMச வ4ஷ (23)

ச'%# ஜ*கி வா(ேதS

''என*% இ#ப'ேத, வயதாகிற. +9ைதய

எதனாேலா, என*%' தி#மண'தி நா டேம ப%திக

இ ைல. கனயாகேவ வாDவ ப%தி - (22)


%ைறபாள வாD*ைகயா?'' ப%தி - (21)
ேம<...
Bனத யா'திைர ெச < %,வ4 , ஒ#
ெப ம அ1*க1 ப4த%வைத* %#
கவன'தா2. அவைள அ#ேக அைழ'தா2. அ9த*
%,வ4லி#9ேத தைன வ4லக- ெசா ல5 ேபாகிறா2 எ0
அவ பய9ேபானா.

'இன ேவகமாக நட*கிேற. ம0ப1 இ5ப1 ேநரா' எ0


மன5B ேகா# %ரலி ெசானா.

%# Bனைக'தா2. 'இல*% எ எ0 பாைத எ எ0


உன*%' ெத;. ம&றவ2க ேபா% அேத ேவக'ட
ேபா 1ய4 டா , உ கா க வ4ைரவ4 கைள'5ேபா%.
வலி தாளாம , பயண'ைதேய ைகவ4ப1=ட ேநரலா.
அதனா , உ ேவக'தி ந@ வ#வதா B'திசாலி'தன.
அ5ேபாதா ப'திரமாக வ9 ேச2வாC. தன' நட5பதா
த5ப4 ைல!'
அைதேயதா நாE ெசா கிேற... ம&றவ2கைள5 பா2',
அவ2கைள5 ேபாலேவ உக வாD*ைகைய
அைம'*ெகாள ேவ எ0 எ9த அவசிய+
இ ைல. உக8*% எ வ4#5பமாக இ#*கிறேதா, வசதியாக
இ#*கிறேதா அதா உக8*% உக9த.

''ஆனா , ஒ# ெப தி#மண ெசCயாம வாழ* =டா.


அதனா பல சகடக ேந# எ0 உறவ4ன2க
தி#மண'ைத வ&B0'கிறா2கேள?''

ந@க ஒைற*
கவன'தி#*கலா. எேக கலவர ெவ1'தா<, ெபக
தாமாகேவ பாகா5பான ப4னண4*% ஒகிவ4வா2க.
ேபா2 எ0 வ9தா , ஆகதா +னண4*%
வ#வா2க.

(ய பாகா5B*% உட பல +*கியமாக இ#9த


ஆதிகால'தி , ஒ# ெப அவ %ப'ைத- ேச29த
ஆகளா பாகா*க5ப வ9தா. ஒ# தக5ப தன*%5
ப4 த மக பாகா5ப4றி5 ேபாCவ4ட* =டா
எபத&காக ேவெறா# நப4*ைக*%ய இைளஞனட
அவைள +,ைமயாக ஒ5பைட'த
காரண'தா தா, அ கனகாதான எ0
அைழ*க5ப ட. ெபைண5 பாகா*க
அவ8*%* க யாண எப வாD*ைகய4
அ'தியாவசிய எ0 இ9த ச7க நிைன'தத
காரண அதா.

ஒ# ெபR*%* %றி5ப4 ட வயதி தி#மண


நட*கவ4 ைல எறா , அ அ9த* %ப'*ேக ஓ2
அவமானமாக* க#த5ப ட. +*கியமான நிகD-சிகள ,
தி#மண ஆகாத +தி2கனக ப%ெப0வ
க1னமான. அவ8ைடய %ணநலேன ேகலி*%யதாக5
ேபச5ப ட.

தி#மண எப ஒ#வர வாD*ைகய4 நிகழ*=1ய மிக


அ&Bதமான வ4ஷய எ0 ச7க காலகாலமாக
நபைவ*க5ப இ#*கிற. இதனா தா எ5பாப டாவ
தக ம*க8*%' தி#மண ெசC ெகா'வ4ட
ேவ எற அ-ச ெப&ேறா2களட உ#வான.

இைற*% சில#*%' தி#மண எப +*கியமான


ஒறாக இ#*கலா. அேவ வசதியாக இ#*கலா.
ச9ேதாஷ த#வதாக இ#*கலா. அவரவ2 மன5பாைக5
ெபா0'த அ. ஆனா , அேவ ெபாவான வ4தி அ ல.

ஒ# வாD*ைக +,ைம ெபற தி#மண ஆகிய4#*க


ேவ எப க டாய அ ல. வ4#5ப
இ லாதவ2க8 Bதிய உற?கைள கவனமாக* ைகயாள'
ெதயாதவ2க8 தி#மண'*% வ&B0'த5ப , அதி
தள5பவ பதாபமான.

ஒ# கெபனய4 Bதிதாக ஆ கைள நியமி5ப ப&றிய


மG 1 நட9ெகா இ#9த.
''எ'தைன தி 1னா< ெபா0'*ெகா, எதி2'5
ேபசாம வாC ெபா'தி, ேவைலகைள இ,'5
ேபா *ெகா ெசC பழகியவ2 கதா ந
கெபன*%' ேதைவ'' எறா2 +தலாள.

''அட, இSவள? ஏ சா2? (#*கமாக, தி#மண ஆனவ2க


ம ேம வ4ண5ப4*கலா எ0 ெசா <கேள'' எறா2
சகரப4ைள.

ஆக ெபகளட+ ெபக ஆகளட+,


ெப#பா< இ5ப1 எதி2பா2'தா தி#மண
ெசCகிறா2க.

தி#மண'தா தகள வாD*ைக


அ2'தம&05ேபானவ2க=ட அ'தவைர' தி#மண
ெசCெகாள வ&B0'வதா இ9த- ச7க'தி
நட*கிற.

''நா ெகாவ# சபள %ப'*% உதவ4யாக


இ#*கிற எபதா தா, எைன* க யாண ெசC
ெகா*காம ெபா05ப&0 இ#*கிறா2 எ0 த மG 
%&ற-சா க வ# என அ5பா பய5பகிறாேர?''

ெபா#ளாதார எ'தைனேயா த9திரகைள* ைகயாள*=.


எேகா ஒறிர %பகள , மக ெகாவ#
வ#மான பறிேபாகாம இ#*க, சில அ5பா*க அ5ப1-
ெசCய*=.

ஆனா , மகைள உைடைம எ0 நிைன'த கால


மாறிவ4 ட. தா சாவத&%, யாடமாவ அவைள5
ப'திரமாக ஒ5பைட'வ4 5 ேபாக ேவ எற
அவசிய இ5ேபா இ ைல. ெசா ல5ேபானா , ஒ# ெப
யா#ைடய உைடைம; இ ைல. அவ ஒ# தன உய42.
(த9திரமான உய42.

அவ8*%' ேதைவயான க வ4; ச7க தள+ அைம'*


ெகா'தா ேபா... அவேள தைன5
பாகா'*ெகாவா. த வாD*ைகைய எ5ப1
நட'தி*ெகாள ேவ எ0 அவ8*%' ெத;.

ஓ2 இளவரச + ேதவைத ேதாறி, ''வ4#ப4யைத* ேக,


த#கிேற'' எற.

''கைலக யாவ4< நா சிற9 வ4ளக ேவ''


எறா இளவரச. ேதவைத அ5ப1ேய அ#ள மைற9த.

அழ%, ெச வ, அபான ைண என எ லா இளவரசE*%


வாC'தன. ஓவ4ய, சி&ப, இைச என எ லா* கைலகள<
அவ வ4&பனனாக இ#9தா.

ஒ# நா, அரமைன*% வ9தி#9த றவ4ய4 + அவ


ம1ய4 டா. ''இ'தைன இ#9 என*% மனநிைற?
இ ைலேய, ஏ?'' எ0 ேக டா.

றவ4 ெசானா2: ''உ இல*ைக ேநா*கி, உன*கான


பாைதைய ந@ ேத29ெத' நட9தா ேபா... பா2*%
அ'தைன பாைதகள< நட*க +யறா , %ழ5ப+
கைள5Bதா மிM(!''
உக8*%' தனைம5 பாைத ப41'தி#*கிறதா? அைதேய
ேத29ெதக. தி#மண5 பாைதய4 நட9தா ஆக
ேவ எ0 எ9த* க டாய+ இ ைல. உக
மகிD-சிதா +*கிய.

ஒ#வ#*%' தி#மண ஆகவ4 ைல எறா , அவைர*


%ைறஉளவராக5 பா2*% மனநிைல, + கால அள?*%
இ5ேபா இ ைல. சிறி சிறிதாக மாறி வ#கிற. எனேவ,
தி#மண எப உகைள5 ெபா0'தவைர அ+தமா,
வ4ஷமா?

ேயாசி' +1ெவக!

7றாவ ேகாண

'உழ?*% ஏ&ற மா வாகியவE இ ைல;


தாC*% ஏ&ற மைனவ4ைய* க 1யவE இ ைல!'

இய&ைகய4ேலேய, தக உைடைமக8*% மிக


+*கிய'வ ெகா5பவ2க ெபக. ஒ# தாC
தன*%- ெசா9தமான மகைன, மைனவ4 எகிற ெபய
%0*கி இெனா# ெப மிக? உைம
ெகாடாேபா, அவ மG ேகாப+ மன
உைள-ச< ெகாகிறா. இதனா தா பல இடகள
மாமியா2 & ம#மக உற? ெப#பா< கச9ேத
காண5பகிற.

மனத2களட காண5ப அ15பைட5 ப4ர-ைனேய


இதா. தன*%* கிைட5ப மிக- சிற5பானதாக இ#*க
ேவ, அ தன*% ம ேம ெசா9தமானதாக இ#*க
ேவ எகிற எதி2பா25Bதா எ லா ஏமா&றக
8*%ேம அ15பைட!

பல i&றாகளாக இ9த + டாதன ெதாட29ேத


வ#கிற. இைத ந@க மன ைவ'தா மா&ற
+1;.

மாமியா2க தக ம#மககளட ம ம ல...


ஒSெவா#வ#ேம அ'தவேரா பழ%ேபா எ9த5
பாரப ச+ இறி, +,ைமயான ஈபா ட
இதயA2வமாக5 பழகி5 பா#க. அ9த உற? மிக-
சிற5பானதாக அைம;!

ந@டநா நப4*ைகக சிலவ&ைற ச'%# அல(


ேமைட இ.
இ.

-... அ+த அ#9ேவா

ஹாC மத

ேகவ4-பதி

காதைல ெசானவ2க... ெசா லாதவ2க...

ஸி'தா2'தி, கைடயந c2.

*காதலி'' ேதா வ4யைட9தவ2க, காதைல


ெவள5ப'தாம ேதா வ4 அைட9தவ2க... இவ2கள
ெமஜா 1 யா2?

வ4ெவள (space) எப ெவ0ைமயான (empty). ேகாடாE


ேகா1 ந ச'திரக, அகட கட'தி உளன. அ'தைன
ந ச' திரகள ெமா'த5 பர5பளேவா அவ&0*%
இைடேய உள ெவ&றிட'தி பர5பளைவ ஒ5ப4 டா
ந ச'திரக காணாம ேபா% அள?*% space is empty!
காதலி'' ேதா வ4 அைட9தவ2க ந ச'திரகைள5
ேபாறவ2க. காதைல ெவள5ப'தாம ேதா வ4
அைட9தவ2க ெமௗனமான ெவ&றிட'ைத5 ேபாறவ2க!

ஜி.மாய5ப, சினமo2.

உய4ரR*க, ஆகள
உடப4< ெபகள உடப4< எ'தைன வய வைர
உ&ப'தியா%?

ஒ# சராச இைளஞன உடலி ஒSெவா# நா8


உ&ப'தியா% உய4ரR*கள (Sperms) எண4*ைக (மா2 50
ேகா1. எப வயதி இதி ஐப சதவ4கித %ைற;.
அ5ேபா 25 ேகா1 உய4ரR*க. அ9த வயதி
அெத லா எ9த அள?*%- ெசா ப1 ேக % எப ேவ0
வ4ஷய! ஆனா , எப வயதி< அவடமி#9
உய4ரR*கைள எ' 'ெட3 1O5 ேபப4'
உ#வா*க+1;.
ெபண4 கைத ேவ0. அவளட Bதிதாக உய4ரR*க
உ&ப'தி ஆவதி ைல. ப4ற*%ேபாேத அவளட ப'
ல ச + ைடக இ#*கிறன. அவ வய*%
வ#ேபா, அ ஒேறகா ல ச + ைடகளாக*
%ைற9, ப4ற% ெவ0 200 + ைடக ம ேம
க25ப'*%' தயாராகிறன. ஒSெவா# மாத+ ஒ#
+ ைட ஆண4 உய4ரR?*காக* கா'தி #9, ப4ற%
ெப#7-(ட ெவளேய வ#வதா 'மாதவ4ல*%'(men
strauation) என5பகிற. அதாக அ0ப வயைத* கட9த
ெபR %ழ9ைத ெப0வ உ. 1996 'ஆ2ெஸலி ேக'
எகிற 64 வய5 ெப ஒ# ெப %ழ9ைதைய5 ெப&றா2.

ெவ.ேமகலா, வாண4யபா1.

மன2க கால'தி , 7*%* கணா1 அண49ததாகேவ


ெதயவ4 ைலேய? வயதானா< பா2ைவ* %ைறேவ வரவ4
ைலயா? ஆமா, கணா1 அண4; பழ*க வ9த எ9த
ஆ1 ?

'ஷா2 ைச எபத&காக, மன2 அரசைவ ந2'தகிைய


அSவள? அ#கி ெச0 ரசி*கேவ மா?!' எகிற
மன2 ேஜா*ஏ இE ெவளவரவ4 ைல?!
கி.ப4.1280 தா, இ'தாலி ய4 5ளார3 நக வசி'த
யாேரா ஒ#வரா 7*%* க ணா1 கப41*க5ப ட.
கி ட5 பா2ைவ, bர5 பா2ைவ இர* % வசதியாக
7*%* கணா1ைய (Bifocal Lens) கி.ப4.1784 உ#வா*கியவ2
BகDெப&ற அெம *க' தைலவ# வ4Mஞான ேமைத;
ஆன ெபMசமி 5ரா*ள. உ#5ப1யானஒ ைற*
கப41'த மிக மிக அ தானஅரசிய தைலவ2 ெபMசி!

அ.யாழினப2வத, ெசைன78.

ேகலி5 ெபா#ளா% வ4தமாக ஆ3திேரலிய கி*ெக வர2


@
ஆ H ைசம 3, த உத 1 Aசி*ெகா8
வண என?

ேவ&0நா 1 %றி5ப4 ட *ைளேம 1 வாD9


பழகியவ2க, ேவ0 *ைளேம உள நா *%5 ேபானா ,
மா0த ஏ&ப. %றி5பாக, உதக ள ! ஆகேவ,
த&கா5B*%உத 1 *U Aசி*ெகாகிறா2க. ைசம 3
இ9தியா?*% வ9தி#9தேபா, வட*ேக கி*ெக
பா2ைவயாள2க அவைர5 பா2'* %ர% ேபால 'மிமி*'
ெசCத அநாககமான ெசய . ைசம ஸி +ேனா2க
ஆ3திேரலிய5 பழ%1 இன'ைத- ேச29தவ2க. கிழ*%
ஆ5ப4*க5 பைடய திராவ4ட2க, அப2ஜின3 7வ#
ஒேர பழ%1 இன'தவேர! ைசம ைஸ* கிட
ெசCவ பழ9தமிழைர; கிட ெசCவ ேபால'தா!
ெவ.கா, கைடயந c2.

சர3வதி ேதவ4 திnெரன தக + ேதாறி, தாக


ெபா*கிஷமாக* க#தி5 ேபண4 ைவ'தி#*% சில
B'தககைள இரவ ேக டா , ந@க என ெசCவ2க?
@

ேக க மா டா2! அ5ப1ேய ேக பதாக* க&பைன ெசCேவா.


இேதா, உைரயாட !

'தாேய! எ லாேம ந@க த9த. சில B'தகக என...


அ'தைனைய; எ'*ெகா8க. நா சாமாய.
B'தககைள ைவ*க' தன அைற=ட இ லாம
தவ4*கிேற. ஆனா , பதி<*% ந@க ஒ# வர த9த#ள
ேவ, ேதவ4!'

'என வர ேவ? ேக!'

'அ'தைன B'தகக8 என*% மன5பாட ஆகிவ4ட


ேவ. எ,9 ெச0 B'தக'ைத' ேத1 எ'5 ப1*க
ேவ1ய அவசியேம இ லாம , நா நிைன*கிற
B'தக'தி ப*கக, எ மன* க + வ4ய ேவ,
தாேய!'

(சர3வதி Bனைக;ட) 'அ5ப1ேய ஆக !'(ெவ.கா.


எைன' த 1 எ,5Bகிறா2!)

எலி - ெப#-சாள; பாB - மைல5பாB; மனத


- ?

- பரம'தி கன%

அரசிய வாதி! (உக பதிைல எ பதிேலா 'ெச*'


பRகிற@ரா*%?!)

அறி9 அறியாம<..! (39)

ஞாநி

பகி2த எபதா மனத வாD*ைகய4 +9ைதய

மிக அ15பைடயான ஆதார. சக ப%திக

மனத2க8ட பகி2த இ லாம , எ9த ப%தி - (38)


மனத# உய42 வாழ +1யா. உண?, ப%தி - (37)
ேம<...
உைட, வ,
@ கைல, இல*கிய எ லாேம
ஒ#வ2 உைழ5ைப ம&றவ#ட, ஒ#வ2
சி9தைனைய ம&றவ#ட பகி29ெகாவதா ம ேம
நம*%* கி கிறன.
ைவ'வ4 , சக மனத#ட சப9த இ லாதவ2க
ேபால தன' தன' த@?களாக நா வாழ +ய&சி
ெசCவதா, எ லா- சி*க கைள; நம*%
ஏ&ப'கிற.

ஒ#வ2 தன உைழ5ைபேயா,


சி9தைனையேயா அ'தவ#ட பகி29ெகாள
ேவமானா , அத&கான காரண அB, பண அ ல
அதிகார... இ9த 7றி ஒ0தா.

பண+ அதிகார+ ஒ0தா. பண அதிகார'ைத'


த#கிற; அதிகார பண'ைத அைடய உத?கிற. அறி?
திறைம;, பண'ைத; அதிகார'ைத; அைடய
உதவ*=1யைவ; எறா<, அவ&ைற5 பண'ைத;
அதிகார'ைத; ெகா வாகிவ4டலா எ0 நைட+ைற
உலக கா கிற.

பண'தா< அதிகார'தா< எ லா- சமயகள<


எ லாவ&ைற; வாகிவ4ட +1யா எப ெத9தா<,
ெப#வாயாக அவ&ைற- சா29ேத ந ச7க இய%கிற.
பண, அதிகார இர1 எ ைல; +1;ேபாதா,
சக மனத2கள உதவ4ைய5 ெப0வத&% அB எப
ேதைவ எபைத உண2கிேறா.

அ9த* க ட'தி<, அைப ஒ# ெமCயான உண2-சியாக*


க#தாம , ெவ0 க#வ4யாக5 பயப'பவ2க நமி
உ. ஆனா , அ5ப15ப ட அR%+ைறக வ4ைரவ4
அபல5ப 5 ேபாCவ4.

பகி2த எப, ெமCயான அப4 இெனா# ெவள5பாடாக


இ#*க ேவ. பகி2த உண2-சி*% எதியாக இ#5ப,
'இெச*O 1' என5ப நம பாகா5ப&ற உண2-சிதா.

நமிட உளைத ம&றவ#ட பகி29ெகாடா , நாைள


நம*% இ லாம ேபாCவ4ேமா எகிற
'இெச*O 1'ைய*=ட ஓரள? B9ெகாளலா.
%ைற9தப ச, ந ேதைவ*% ேம உளைதயாவ
பகி29ெகாள' தயாரான மனநிைல*% அ'- ெச <
வாC5பாவ இதி இ#*கிற.

எ'தைன பகி29ெகாடா< %ைறயாதைவ என சில


வ4ஷயக உளன. அைவ அB, அறி?, மகிD-சி!
ெசா ல5ேபானா இ9த 70, பகி2வதா இE
ெப#க*=1யைவ.

பகி29ெகாவதா %ைறவ பண, ெபா# எ0 பய9,


அவ&ைற5 பகிராம இ#*கிேறா. பகி29ெகாடா
%ைறவ இெனா0 இ#*கிற. அ %ைறவ நம*%
ந லதா. அதா *க!

பகி29தா %ைறய*=1ய *க'ைத;, பகி29தா


ெப#க*=1ய அB, அறி?, மகிD-சி 7ைற;
பகிரவ4டாம நைம' த5ப எ?
ந அறியாைம ெவள5ப வ4ேமா எகிற பய+ ந
அதிகார %ைற9வ4ேமா எகிற பய+தா. இ9த5
பயக நம*% எ லா சக மனத2களட+ இ#*கிறன.

ேமலதிகா, த கீ D பண4யா&0 ஊழியட த


அறியாைம ெவள5ப டா , த அதிகார பலவனமாகிவ4
@
எ0 அM(கிறா2. காதலE*% காதலி*%மான உறவ4<
இ'தைகய பய இ#*க'தா ெசCகிற. அ5பா?
அமா? தக அறியாைமைய* %ழ9ைதகளட
ெவள5ப'தி*ெகாள' தய%கிறா2க. தைன5 ப&றிய
இெனா#வ மதி5ப[ %ைற9வ4 டா , அைதய 1
தனட கா அB %ைற9வ4 எ0
பய5பகிேறா.

இ5ப15ப ட பயக இ லாத உறவாக, ந ைப ம ேம


ெசா லலா. காரண, ந ப4 அ15பைடேய சம'வதா.
ந ப4 அ15பைடேய அறிைவ ம ம ல, அறியாைமைய;
பகி29ெகாவதா. இ#வ#*% ஒ# வ4ஷய ெத;
எபைத5 ேபாலேவ, இ#வ#*%ேம ஒ# வ4ஷய ப&றி'
ெதயா எப=ட நப2கள ெந#*க'ைத
அதிக5ப'கிற.

ஒ#வ#*%' ெத9தைத ம&றவ#*%- ெசா வ,


ெதயாதைத* ேக பமாக ந ப4 இ#*% பகி2த தா,
ந ைப ேம< ேம< வ<5ப'கிற. பர3பர நப4*ைக
இ9த ந ப4 அ1'தளமாகிற.

ஒ# ந ல ந ப4 இ#*% இேத பகி2தைல ந இதர


உற?கள< ெகாவ9தா எ'தைன ஆன9தமாக
இ#*% எ0 க&பைன ெசCபா#க. ெப&ேறா#
%ழ9ைதக8, ஆசிய2க8 மாணவ2க8, கணவ2க8
மைனவ4க8, நி2வாகிக8 அ<வல2க8 சமமான
நப2களாக இ#*கவ4டாம த5ப எ?
இ9த உற?கள இ#*% அதிகார உண2-சிதா.
பகி2தைல' த*கிற; அ ல, க டாய5ப'கிற.
இய பாக இ#*கவ4வதி ைல. ெப&ேறா, ஆசிய2கள
அதிகார உண2-சிதா ஒSெவா# %ழ9ைதைய;
மனதனாக வளரவ4டாம , அ1ைமயாகேவா, +ரடனாகேவா
ம ேம உ#வா*% கிற.

அ1ைமகைள நம*%5 ப41'தி#*கிற. +ரட2க8*%5


பய5பகிேறா. இ5ப1 இ#வ4தமாகேவ %ழ9ைதகைள
உ#வா*கிவ4 , மனத2களாக மலர வ4#B %ழ9ைதகைள5
B9ெகாள +1யாம தவ4*கிேறா. ஒேர நப#*%
இ#*% இ9த 7வ# எ5ேபா உ8*%ேளேய
ேபாரா1*ெகா இ#*கிறா2க.

இதிலி#9 மG வத&கான ஒேர வழி, ஒSெவா# க ட'தி<


தைன5 ேபா ப4றைர நிைன*% உண2-சியான
'எ5பதி'ைய வள25பதா. அ5ேபாதா ப4ற#ைடய
ச9ேதாஷகைள; B9ெகாள +1;; *ககைள;
உணர +1;.

எ5பதி மல29த மன'திலி#9 எ, ஒSெவா#


உைரயாட< இெனா#வ#டனான தகவ ெதாட2ைப
எளதா*%கிற. இெனா#வ2 ெசா வ என எபைத5
B9ெகாவ, தன*% என ேதைவ எபைத
ம&றவ#*%- ெசா வ எளதாகிற.

இன, ஒSெவா# ெந#*க1ைய; சமாள5ப, ெவSேவ0


உண2-சிக8*% ஈெகா5ப (லபதா. nஏQ எப
ெந#*க1க8 உண2-சி ேமாத க8 நிரப4ய
ப#வம லவா!
இ9த வார ேஹா ெவா2*

பண, அதிகார இர1 ஒைற* கா 1,


ந@க சாதி'த வ4ஷயக எெனன?

இவ&ைற* கா 1 உகளட ம&றவ2க


சாதி'*ெகாடைவ என?

இேத வ4ஷயகைள அபா சாதி'தி#*க


+1;மா?

உகளட யா2 யா2 கா அB எ5ேபாெத லா


ெபாCயான எபைத உகளா அைடயாள காண
+1;மா?

உக8*%/உகைள- (&றிய4#5பவ2க8*%
இ#*% அ1ைம'தன எ'தைன சதவ4கித?
+ர 'தன எ'தைன சதவ4கித? மனத'தைம
எ'தைன சதவ4கித?

பதி க ம&றவ2க8*காக அ ல.
அ ல. உக8*கானைவ...
உக8*கானைவ...
உக8ைடயைவ!
உக8ைடயைவ!

-(அறிேவா)

நாயக ெந ச மேடலா

அஜய பாலா

+9ைதய
மா0த
மா எப ெசா அ ல, ப%திக

அ ஒ# ெசய ! ெசற
அ ேபா2 அ ல, அைமதி! ப%திய4
%ழ9ைதகள வ4ர கைள' நாயக- கா2
மா2*3
ெதா *ெகா1#*%
வ4ைதகள ப-ைசயேம அ!

7ஸியாஅBஜமா
-7ஸியாஅBஜமா

உலக இரடாக இ#*கிற.


ஒ0, க05B... ம&ெறா0
ெவைள.

க05B, த@ைமய4 நிறமாக?


ெவைள, நைமய4
நிறமாக?ெமன, காலகாலமாக
ஒ# தவறான எண உலக
+,*க மனத மனகள
Bைரேயா1*கிட*கிற. ஐ9i0
ஆக8*% +, நா
ப41*% ெவறிய4 , க5ப கள
Bற5ப ட ஐேரா5ப4ய ெவைள
இன'தவ2கள தி டமி ட
சதிய4னா வ4ைத*க5ப ட நM( இ! ம*கைள
மனUதியாக? அ1ைம5ப'த அவ2க உ#வா*கிய
த9திரகதா எ'தைனெய'தைன!

அவ2க, கைதகைள உ#வா*கின2. அ9த* கைதகள


ேதவைதக8*% ெவைள ஆைடக8, சா'தாக8*%*
க05B ஆைடக8 அண4வ4*க5ப டன. அவ2க ெச3,
ேகர என வ4ைளயா *கைள* கப41'தன2. அ9த
வ4ைளயா கள< க05B மதி5B* %ைறவான நிறமாகேவ
த@2மான*க5ப , ந மனதிE இய பாக இரடா
நிைல*%' தள5ப ட. அவ2க, இற5B வகள
@
*க'ைத ெவள5ப'த* க05B வண'ைத'
ேத29ெத'தன2. மண வக8*%
@ ெவைள நிற'ைத
அைடயாள5ப'தின2. இSவாறாக, அவ2க உ#வா*கிய
Bைர இE நைமவ4 வ4லகவ4 ைல.

ஆனா , அவ2க உ#வா*கிய


வ4திகள ஒ0ம இ0 நிற மாறிஇ#*கிற. அ
சமாதான'தி நிற. அவ2க ெவைளயாக அத நிற'ைத
உ#வா*கிய4#9தன2. ஆனா , அத நிற இ0 க05B.
அவ2 பைகவ#*% அ#ளய நெநMச2... 'ெந ச
மேடலா'!

1990, ப45ரவ 11... ஞாய4&0* கிழைம மாைல, ேநர சயாக


4.15.

ெத ஆ5ப4*காவ4 BகDெப&ற வ4*ட2 ெவ23ட2


சிைற-சாைலய4 வாசலி , க05B ெவைள;மாக ல ச*
கண*கி ம*க = ட. அைர வ ட வ1வ4 ெப#9திரளாக
நி&% அவ2கள கக அைன' இ0க 71*கிட*%
இ#B* கதைவேய பா2'*ெகா இ#*கிறன.
இE சில நிமிடகள மக'தான தைலவ மேடலா,
அ9த வாச வழியாக ெவளவர5 ேபாகிறா2.

அவ2க உ&சாக'ட பா வ4தைல5 பாட<


வா'திய* க#வ4கள இைச;மாக, ஆ5ப4*க* கடேம
அதி2வைத உலக உன5 பாக* கவன*கிற. அவ2கள
கரகள க05B, ப-ைச, மMச நிற'திலான ஆ5ப4*க
ேதசிய காகிரஸி ெகா1க படபட*கிறன. ச2வேதச-
ெசCதி நி0வனக, ஆய4ர* கண*கான ேகமரா*க8ட
அ9த அ&Bத வ4நா1*காக* கா'தி#*கிறன. உலக வர
லா&றி எ9த- சிைற*% +B இ5ப1ய# = ட, ஒ#
வ4தைலய4 ெபா# * =1யதி ைல!

அேதா, சிைற* கத?கள *U-சி ச'த. க05B- `ய,


கத?க8*% அ5பா கா'தி#*கிற. ெவளேய
ல ச*கண*கான கக இைம*காம கா'தி#*கிறன.
அேதா, கத? திற*கிற! 27 வ#டக8*%5 ப4ற%, அவைர*
கட ெவறிய4 ேகமரா*க ெப# ஒள ெவள'ட
அவர +க'ைத +&0ைகய4கிறன. ''லா லிS ெந ச
மேடலா!'' %ர க வ4ைண5 ப4ள*கிறன. ககள ந@2
ெகா ட, பரவச'தி அவ2கள ைகக இதய'தி =ப4
நி&கிறன.

நாo0 வ#ட அ1ைம- சகிலிகைள அ1'


ெநா0*கி*ெகா, அேதா அவர பாத Aமிைய
+'தமிகிற. 72 வயதி< உ0திமி*க, கப[ரமான அ9த
உய29த மனத2 த ஒள சிற*% கக வழியாக, த
நில'ைத; ம*கைள; ேநா*கி5 Bனைக'* ைக
உய2'தி அைச*கிறா2.

ஆ5ப4*க* கட'தி ெத ேகா1ய4 வ49த நில5பர5B...


ெத ஆ5ப4*கா. அத தைலநகரமான ேக5 ட?ன இ#9
கிழ*ேக ஏற*%ைறய 800கி.மG . ெதாைலவ4 ஒ# மாகாண.
அத ெபய2, ரா3கீ C.

கிழ*ேக ந@ல' தணராக


@ வ49கிட*% இ9திய5
ெப# கட<*% வட*கி உய29த
ராக3ெப2* மைல' ெதாட#*% இைடேய
காண5ப அழகிய நில5 பர5ப4 ெபய2தா
ரா3கீ C. ஆய4ர*கண*கான ஓைடக8 நதிக8 அ9த5
Aமி*% இைடயறா உய42' தைம ெகா'*ெகா
இ#5பதா , எ% தி#ப4னா< ப-ைச5பேசெலன-
சமெவளக. (#*கமாக- ெசா வதானா , அ உ#8
மைல'ெதாட ேமலைம9த வசீகர வன5பர5B.

அ5ப15ப ட எழி ெகாM ( மாகாண'தி , (< ம&0


ேசாஸா என இர இன* %,*க தக8*%
சைட; சமாதான+மாக வாD9 வ9தன2. அவ2க8
ெப# பாைமய4னராக இ#9த ேசாஸா இன'ைத-
ேச29தவ2 கா லா ெஹறி. கா லா, அ9த5 ப%திய4
நா டாைம. அவ2கைள ஆட 'ெதB' அரச2க அவ#*%
அ9த5 பதவ4ைய அள'தி#9தன2. கா லா?*% 4
மைனவ4க, 13 %ழ9ைதக. மைனவ4கள எண4*ைக
அதிகமாக இ#9 தா ம ேம, அ% %,' தைலவ2க8*%
மயாைத கிைட*%. அ ேசாஸா இன* %,வ4
எ,த5படாத வ4தி. ஒSெவா# மைனவ4*% தன' தன
வக.
@ வல*ைக மைனவ4, இட*ைக மைனவ4, ெபய
மைனவ4, ைண மைனவ4 என ஒSெவா# மைனவ4*%
ப ட5 ெபய2க ேவ0. இதி கா லாவ4 7றாவ
மைனவ4;, ப ட5ப1 வல*ைக மைனவ4 ;மானவ2
'ேநாெசேகன ேபன'.

'=R' எப ேபன வசி'த கிராம'தி ெபய2. அ9த*


கிராம +,வேம ேசாள*கதி2 வய ெவளகளா ஆன.
அ9த* கிராம'தி i&0*% ேம&ப ட %1ைசக
இ#9தன. அைன' ஒேற ேபா ேதா&றெகா
இ#5பைவ. ஒ# மர நட5ப , (&றி< வ டமாக ம
(வ2 எ,5ப5ப இ#*க... ேமேல =ைர, கீ ேழ சாண
ெம,கிய %ள2-சியான தைர. அ9த* %1ைச*%
Yைழவத&%, ஓ2 ஆ %ன9 ெச ல* =1ய ஒேர ஒ#
வழி. அதா வாச . இ9த இ#ட சிறிய
வ @ 1 , 1918 வ#ட, ஜூைல 18 ஒ#
வரலா&0- சிற5B மி*க நிகD? நட9ேதறிய.
%1ைச*% ெவளேய =1ய4#9த ேசாஸா இன5
பழ%15 ெபக ேபனய4 கதறைல;, உட
ஒ# சி(வ4 அ,%ரைல; ேக , அத&காகேவ
கா'தி#9த ேபால' தகள 7தாைதய2கைள;
வனேதவைதகைள; வாD'தி, பாட கைள5 பாட'
வகின2. நா டாைமய4 %ழ9ைதயாதலா , அவ2களட
கள5B ச9ேதாஷ+ அதிகமாகேவ இ#9த. ச&0
ெதாைலவ4 இ#9த ஆக வா'திய* க#வ4கைள
இைச', பாட கைள5 பா1 மகிD9தன2.

%1ைசய4லி#9, ைகய4 ஓ2 ஆ சி(?ட ஒ#


+தியவ ெவளேய வ9, %ல வழ*க5ப1 வான'*%
Aமி*% %ழ9ைதைய* காப4'வ4 , உேள எ'-
ெசறா. ெதாட29 அ9த வன5 ப%திய4 வா'தியகள
இைச எதிெராலி'*ெகா இ#9த. சில நா க8*%5
ப4, கா லா வ9தா2. தாதி, மகைன' b*கி வ9 அவ
ைககள ெகா'தா. கா லா ெப#ைம;ட தைன-
`D9தி#5பவ2கைள ஒ# +ைற பா2'தப1, த மகைன'
b*கி +'தமி டா2. 'ேராலிலாலா' என உர*க* =வ4னா2.
எ ேலா# 'ேராலிலாலா... ேராலிலாலா' என அ9த5 ெபயைர'
தி#ப' தி#ப- ெசா லி மகிD9தன2.

இதர ேசாஸா ெபகைள5 ேபாலேவ, %ழ9ைத


ேராலிலாலாைவ ேபன இ5ப4 க ட5ப ட ண4யா
எ5ேபா +கி ககா#ைவ5 ேபால- (ம9தப1, வ @ 
ேவைலகைள; ெவள ேவைலகைள; ெசCவ9தா.

ேராலிலாலா ஐ9 வயதாகி ஓரள? ேபச ஆரப4'தேம,


தனயாக* %1ைசையவ4 ெவளய4 (&ற
ஆரப4'வ4 டா. நப2க8ட ஆ மாகைள
ேமC*க- ெச0, ஆ0 %ளகள கக சிவ*க
ந@-சல15ப, உ1வ4 லா பறைவகைள* %றி பா2'
அ15ப, மரகள ஏறி' ேதைன எ5ப, b1
ேபா மG கைள5 ப415ப, ப(*கள ம1ய4லி#9
ேநர1யாக வாC ைவ'5 பாைல* %15ப அவE*%5
ப41'தமான வ4ைளயா *க. அேத ேபால, இர எதி2
எதி2 அண4களாக5 ப49 %-சியா %-சிைய' தள-
ெச < ஆ ட எறா , ேசா0 தண4 இ லாம
ெமCமற9 ஆ ட'தி இறகிவ4வா. ேபன வ9
எ'தைன +ைற =5ப4 டா< ேபாக மா டா.

வ @ 1 கா லா வ# சமயகள ம 
தைலகீ D! அவர ம1ய4 அம29தப1, தகள
ேசாஸா ம*கள பைழய ேபா2கைள5 ப&றி;,
அவ2க ேவ ைடயாேபா ஏ&ப ட
ண4-சலான அEபவகைள; தி#ப' தி#ப* ேக 
மகிDவா.

ஏ, வயதானேபா, ேராலிலாலாைவ அ#கி ெவைள*கார5


ெபமண4 நட'தி வ9த பளய4 ேச2*க அைழ'-
ெசறா2 கா லா. அ9த5 பளய4 ச டதி டகளப1,
அ% ப1*க வ# ஆ5ப4*க- சி0வ2க8*% அ9த
ெவைள5 ெபமண4ேய ஓ2 ஆகில5 ெபயைர-
` வா. அத ப4ற% அ9த5 ெபய2தா நிைல'வ4.
அதப1 ேராலிலாலா?*% 'ெந ச' எ0 ெபய2 ` 1,
''இன, அ9த5 ெபய தா அவைன அைழ*கேவ''
எறா அ9த ெவைள*கார ஆசிைய.

கா லாவா அ9த5 ெபயைர- சயாக உ-ச*க


+1யவ4 ைல. வாCவ4 - ெசா லி5 பா2'தா2.
வரவ4 ைல. கா லா, மகைன5 பள ய4 வ4 வ4 வ
@
தி#ப4னா2. மகன இ9த5 ெபய2 மா&ற'தி காரணமாக
அவ#*% எைதேயா இழ9த தவ45B. அவைன' தனட
மி#9 யாேரா ப4கி*ெகாட ைத5 ேபால ஓ2 உண2?!

-(ச'திர ெதாட#)
ஆலய ஆய4ர! (11)

காPயப

ப4'#*க8*%
ப4'#*க8*% +*தி ந % ப[ டாBர +9ைதய

%*%ேட3வர2!
%*%ேட3வர2! ப%திக

ப%தி - (10)
த ச, தா நட'திய யாக'*% ப%தி - (09)
மேக3வரE*% அைழ5B அE5பாம ேம<...
தவ42'தா. த சன மக8 ஈசன
ைணவ4;மாகிய தா சாயண4, த9ைதய4 ஆணவ'ைத
அட*%வத&காக, அவ வள2'த யாக' த@*% பாC9தா.
ெசCதி அறி9த சிவெப#மா, த சன யாக'ைத
அழி'தா2. ச*திய4 சடல'ைத' ேதாள தாகி,
#'ரதாடவ ஆ1னா2. அகிலேம கிகி'த. ஈசைன
இய B நிைல*% மG க, நாராயண ச*ரா;த'ைத ஏவ4னா2.
அ பாC9 வ9, தா சாயண4ய4 உடைல' ட
டமாக ெவ 15ேபா ட. ஈச இய B நிைல*%
மG டா2. 'உைமயவ உடலிலி#9 வ4ப ட அசக
வD9த
@ தலக அைன' ச*தி ப[டகளாக இன
அறிய5பட ' எ0 இன அ#ளனா2 ஈச.

அSவா0, அைனய4 ப4#Pட


பாக வD9த
@ ப[ டாBர இைணய&றெதா# ச*தி ப[ட.
இதைன' தைலநகராக* ெகா, கயா எE அ(ர
அகில'ைத ஆள' ெதாடகினா.

வ4PR ப*தனான அவ க9தவ இய&றி, ப4ரபMச'தி


தன*%5 Bனதமான ேதக அைமய ேவ எற வர'ைத
அ9த வரதராஜனடமி#9ேத ெப&றா. அ +த ,
கயா(ரன ேதக'ைத' த@1ய ெதற ப டாேல, ெகா
பாவக B9தவ2க8 பாப வ4ேமாசன ெப&றா2க.
ப&பல தானகைள; அ(வேமத யாககைள; ஆ&றி
வ9த கயா(ரE*%, இ9திரேலாக'ைத ஆ8 வாC5B
ஏ&ப ட.

பதவ4 பய'தி இ9திர, +72'திகைள ேநா*கி' தவ


இ#9தா. +72'திக ப4ர'ய சமாய4ன2.

''+72'திகேள! கயா(ரன ஆ சிய4 , அ(ர2க


அககார மி%9 ேதவ2கைள; +னவ2கைள;
அவதி*% உளா*%கிறா2க. யாககைள நட'தவ4டாம
அந@தி இைழ*கிறா2க. மைழ மைற9வ4 ட. இய&ைக
அைன இைள'வ4 டா. இ9த நிைல மாற, நாேன மG 
7?ல%*% அதிபதியாக ேவ. ேதவ# +னவ#
யாககைள' தைடய4றி ஆ&றிட, அ#ள ேவ!'' எ0
அவ2களட யாசி'தா இ9திர.

7?ல%*% ேதேவ9திர மG அதிபதி ஆக


ேவமானா , கயா(ர அழிய ேவ. அவைன
அழி5ப அ'தைன (லபமான காயம ல. ஆகேவ,
+72'திக8 தி டமி , அ9தண2களாக உ#ெவ',
கயா(ரைன- ச9தி'தன2.

அவ அவ2கைள அBட வரேவ&றா. ''கயா(ரா!


மRலகி மைழ இ ைல. எனேவ, பவ4'ரமான
ப4ரேதச'தி யாக நிகD'த ேவ. 7?லகி<
ேத1;, உ ேதக'ைதவ4ட மிக5 பவ4'ரமான ப4ரேதச
கிைட*கவ4 ைல. எனேவ, ஏ, நா க8*% உ ேதக'தி
மG ேத யாக நட'த அEமதி அள*க ேவ'' எ0
இைறMசின2. கயா(ர மி*க மகிD-சி;ட சமதி'தா.

அ9தண2க அ'த நிப9தைனைய வ4தி'தன2.


''அ(ர2ேகாேன! யாக +1; வைர, அ9த ஏ, நா க8 ந@
அைசய* =டா. அ5ப1 அைச9தா , யாக'ைத* %ைல'த
காரண'*காக நாகேள உைன வத ெசCய ேவ1
இ#*%!''
கயா(ர அத&% ஒ5Bத அள'தா. ஏ, தினகள
எண4*ைக*%, ஞால'தி ஞாய40 +கிD*% ேவைளய4
ேசவ =?வைத* கண*காக ைவ'*ெகாளலா என
+1வான. வா*கள'தப1ேய கயா(ர வ43வHபெம',
தன ேதக'ைத5 ெபதா*கி5 ப'தா.

அ(ரன சிர5Bற'தி வ4PR?, நாப45Bற'தி


ப4ரமா?, பாதBற'தி மேக3வரE யாக'ைத'
ெதாடகின2. ேயாக வலிைமயா கயா(ர தன ேதக
அைசயாம நிைல நி0'தினா. ேசவலி =வைல*
கண*காக*ெகா, ஆ0 நா க யாக சிற5பாக
நைடெப&ற. மG த+ள நாள யாக %9தகமிறி
நிைறேவறிவ4 டா , +72'திக தன*% அள'த வா*%
ெபாC'வ4 எ0 ேதேவ9திர பத&ற'ேதா ஈசE*%
நிைன?ப'தினா.
எனேவ, ஏழா நாள இைடய4ேலேய ஈ3வர ேசவ
வ1ெவ' உர*க* =வ4னா2. கயா(ரE ஏ, நா யாக
இனேத நிைறேவறியதாக எண4, எ,9தா. யாக ப4ன
அைட9த.

+72'திக ெரௗ'ர 72'திகளாக மாறின2. ''யாக


%ைல'த உைன சஹார ெசCேத ஆகேவ'' எ0
ஆ25ப'தன2. கயா(ர %ழப45 ேபாC வ4PRைவ
நிைன*க, நட9த உைமகைள அ*கணேம அறி9தா.

''அ5ப1யா வ4ஷய! அ? நைம*ேக! சாதாரணமான


மரண'ைத எCவைதவ4ட, இ5ப1' தி72'திக8 ஒ0
ேச29 வ9, அவ2கள தி#*கரகளா எ மரண
நிகDவைத5 ெப# ேபறாக* க#கிேற'' எ0
மகிD-சி;ட உைர'தா அ(ர2ேகா. =டேவ, தா
கிட9தி#9த 70 கயா பாககள<, ம*க தகைள5
ெப&றவ2க8*%, 7'தவ2க8*% ப4ட பைட'
ேவ1னா , அவ2த ப4'#*க8*% +*தி அ#ள
ேவ எ0 +72'திகைள இைறMசினா.
அவ2க8 அSவாேற வர அள'தன2. அ(ரைன வத
ெசC, தகேளாேட இைண'*ெகாடன2.
கயா(ரன சிர இ#9த கயா, மாக ய ெகௗ திக, ச*தி
ப[டமாக?... நாப4 இ#9த ஜிஜா5A2, கிஜாேதவ4 ச*தி
ப[டமாக?... பாத இ#9த ப[ டாBர 5#ஹ§திகா ச*தி
ப[டமாக? வ4ளக' ெதாடகின.

70 கயா «d'திரகள , பாத கயாவான


ப[ டாBர'தி தா ஈச, கயா(ரைன சஹார ெசCய,
ேசவ உ#ெவ'தா2.

ஆலய வளாக'தி உேள Yைழ9த?ட, ப4ரமாடமான


த@2'த* %ள வரேவ&கிற. இ9த* %ளதா கயா(ரன
பாத இ#9த இட. இத ேம&%* கைரய4 இ#*%
ேகாBர வாசலி Yைழ9தா , +தலி ச*தி ப[ட நாயகி
5#ஹ§திகா அைனய4 தசன. த இட ேம கர'தி
அமி2த கலச, வல ேம கர'தி ஜப மாைல, வல கீ D*
கர அபயஹ3த, ெதாைடய4 பதி'த, வரதான (வர
அ#8) இட கீ D* கர என வன5Bட
எ,9த#ளய4#*கிறா அைன.
அ', 7லவ க#வைற.
கயா(ரன ேவேகா8*%
இணக, லிக வ1வ4 ஈச
'%*%ேட3வர2' எற ெபய
அ#பாலி*கிறா2. கிழ*% ேநா*கி
எ,9த#ளய4#*% (யB 72'தி.

நாக* %ைட;ட தசன ந %


ஈ3வர + நி0 க 71 வணகினா , ம*கள
நலE*காக மேக3வரைன ேவ1ய கயா(ர, ஞால'திE
ப4ரமாடமாC ெநMசி நிைறகிறா.

க25ப*கிரக'*% வல ப*க'தி திகபர வ4நாயக2


எ,9த#ளஇ#*கிறா2. உடலி ஆைடேய அண4யாதவ2
ேபா , சிறியெதா# 7M`ைற வாகனமாக*ெகா
கா சிஅள*% வ4'தியாச வ4நாயக2.

ப4ராகார'தி ெதேம&% 7ைலய4 , த'ரா'ேரய#*கான


தன- ச9நிதி அைம9ள. க#வைறய4 ப4Bற- (வ
லிக+ ேசவ< க& சி&பகளாக* கா சி அள*கிறன.
சீதாராம2, சகரா-சாயா2, காசி வ4(வநாத2, அனAரண4,
(5ரமண4ய2 ஆகிேயா ஒ&ைற தள* ேகாய4 க
ஆலய'தி ேம&%5 ப4ராகார'தி அைம9ளன.

அ(ரனாய4E கயா, ஞால'*% நைமக B9தவ.


அவன ேமைமைய அகில'*% அறிய5ப'தேவ,
+72'திக8 அ9தண ேவட Aடன2. இற*%
நிைலய4< கயா(ர உலக ம*கைள உCவ4*% வர'ைத5
ெப&0, +72'திக8*% ேமலானெதா# நிைலைய
எCதினா.

பாத கயாவான ப[ டாBர ப4'#*க8*% +*தி அள*%


Bண4ய «d'திர. ெப&ேறாைர5 ேபR பபாெகாட
பாரத ம*க அைனவ# அவசிய தசி*க ேவ1ய
தி#'தல.

உக கவன'*%...
கவன'*%...

தல'தி ெபய2:
ெபய2: ப[ டாBர

(வாமிய4 தி#நாம:
தி#நாம: %*%ேட3வர2

அைனய4 தி#நாம:
தி#நாம: 5#ஹுதிகாேதவ4

எேக உள:
உள: ஆ9திராவ4

எ5ப15 ேபாவ:
ேபாவ: ெசைனய4 இ#9 ெகா க'தா
ெச < ரய4லி ராஜ+9திய4 இறகி,
ப[ டாBர'*%5 ேப#9 ம&0 கா2 7ல
ெச லலா.

எேக த%வ:
த%வ: ராஜ+9திய4 வசதியான த%
வ4திக8 உண? வ4திக8 உளன.

தசன ேநர:
ேநர: காைல 6.00 மண4 +த பக 12.00 மண4
வைர; மாைல 5.00 மண4 +த இர? மண4 8.30 வைர!

-தசி5ேபா...
பட: ெபா.காசிராஜ

உலக சினமா

ெசழிய

+9ைதய
ெவளய4
ெவ யாராவ ஏதாவ ப%திக

சா5ப4ட*ெகா'தா வாக* =டா எ0 ெசற ப%தி


%ழ9ைதகைள ஏ க 5ப'கிேறா?
சா*ெல *% ெபாைம*% மயsகி எ'தைன*
%ழ9ைதக காணாம ேபாய4#*கிறா2க!

ஒ# நக , சி0மிக ெதாட29 காணாம ேபாகிறா2க.


ப4ற%, ெகா ல5பகிறா2க. நகர'ைதேய உ<*கிய அ9த*
ெகாைலகாரைன எ5ப1* கப41'தா2க? திகிலான அ9த
உைம* கைததா 'M'.

வ @ 1 + %ழ9ைதக வ டமாக நி0


வ4ைளயாகிறா2க. 'ந@ ெகாMச ேநர கா'தி#9தா, அ9த*
க05B5 A-சா1 வ#வா. க'தியால உைன
ெவ வா' எ0 ஒSெவா#வராக ைக ந@ 15 பா1 வர,
பா யாட +1கிறேதா, அ9த* %ழ9ைத அ? எ0
ெசா லி வ4ைளயாகிறா2க. %ழ9ைதக வ4ைளயா
இ9த வ4ைளயா ைட5 பா2*% ஒ# தாC, ''+த ல அ9த5
பா ைட நி0'க!'' எ0 அத 1வ4 , வ @ *%
வ#கிறா.

மண4, பக 12... பள வ4


ேநர. பள ய4லி#9 ெவளேய வ# எலிஸி, ஒ# ப9ைத'
தைரய4 அ1' வ4ைளயா1*ெகாேட ெத#வ4 நட9
வ#கிறா. அகி#*% bண4 ப9ைத5 ேபா 5 ப41'
வ4ைள யாகிறா.

bண4 ஒ# ேபா3ட2 ஒ 1ய4#*கிற. 'கப41'தா ,


10,000 HபாC ப(! நகர'தி ெதாட2-சியாக- சி0மிகைள*
ெகா < அ9த* ெகாைலகார யா2?' எ0 அ-சிட5 ப ட
ேபா3ட , ெதா5ப4 அண49த ஒ#வ ன நிழ ப1கிற.
''பா5பா... ப9 அழகா இ#*ேக! உ ேப# என?'' எகிறா.
அவ ''எலிஸி'' எற, அ9த' ெதா5ப4*கார இைளஞ,
அவைள5 பc வ4&பவனட (அவ பா2ைவய&றவ)
அைழ'5ேபாC, ஒ# பc வாகி* ெகா*கிறா.

மண4 1.15... இE எலிஸி வ @ *% வராததா , அவள


அமா கவைல அைடகிறா. அ9த* %1ய4 #5ப4 எகாவ
வ4ைள யா1*ெகா இ#5பாளா என நிைன' ''எலிஸி...
எலிஸி...'' எ0 =5ப4கிறா. பதி இ ைல.

ம0நா... எலிஸி ெகாைல ெசCய5ப ட ெசCதி;ட ெசCதி'


தாக பரபர5பாக வ4&பைனயாகிறன. இெனா#Bற
ெகாைலயாள த வ @ 1லி#9 ஒ# க1த'ைத
எ,கிறா... 'ேபாலG 3 என +த க1த'ைத
ெவளய4டவ4 ைல. எனேவ, இ9த* க1த'ைத ேநர1யாக5
ப'திைகக8*% எ, கிேற. உக Bல வ4சா
ரைணைய' ெதாட#க. எ ேவைல; ெதாட29
ெகாேட இ#*%' எ0 எ,கிறா.
'ெகாைலயாளைய* கப415பவ2க8*% 10,000 HபாC ப('
எ0 நகர +,*க ேபா3ட2க ஒ ட5பகிறன. ம*க
= ட= டமாக நி0 ப1*கிறா2க. 'நட9த ெகாைலகள
கிைட'த சா0கைள ைவ'5 பா2*%ேபா, இவதா
ஏ&ெகனேவ எ சி0மிகைள* ெகாறவ எப
உ0தியாகிற. சா*ெல , பழக, ெபாைமக
ேபாறவ&ைற* ெகா'* %ழ9ைதகைள அைழ'-
ெச கிறா ெகாைல கார. %&றவாள எ9த' தடய'ைத;
வ4 -ெச வதி ைல. யா2 அவ? எ% ஒள9தி#*கிறா?
அவ ந ப*க' வ @ *காரனாக*=ட இ#*கலா'
எகிறன ப'திைக- ெசCதிக. நகரேம பரபர5பாகிற.

ம0நா ப'திைகய4 , ெகாைலயாளய4 க1த


ெவளயாகிற. அ9த* க1த'தி இ#*% ைகேரைக (வ2
அள?*%5 ெபதா* க5ப Bல வ4சாரைண நட*கிற.
இெனா#Bற, க1த'தி எ,த5ப ட எ,'*கள
வ1வ'ைத ைவ' ேசாதைன நட*கிற. +1?கைள
ைவ'5 பா2*%ேபா, 'அ9த* ெகாைலயாள காம சா29த
பலவன+,
@ மனேநா; உளவ' எகிற தகவ
கிைட*கிற. ெதாட29 ேத1யதி , ெகாைல நட9த இட'தி
சா*ெல ைவ*க5ப இ#9த ெவைள* காகித'ைத*
கப41*கிறா2க.
அ9த இட'திலி#9 2 கி.மG . (&றளவ4 உள எ லா
சா*ெல கைடகள< வ4சாரைண நட*கிற. ேதட
த@வ4ரமாகிற. 7ைல +*ெக லா ேதகிறா2க.
நகர'தி ச9ேதக'*கிடமான எ ேலாைர; ப41'
வ4சா*கிறா2க. பலைர* ைக ெசCகிறா2க.
இரெவ லா ேபாலG 3 ேரா9 நட*கிற.

இத காரணமாக, தி#ட2க8 கிமின க8 இர?


ேநரகள ெவளேய ேபாக +1யாம வ @ *%ேளேய
பகி இ#*கிறா2க. அவ2க ஒ0=15 ேப(கிறா2க.
''நம ெதாழிைல நமால ெசCய +1யைல. எேக
பா2'தா< ேபாலG 3! இ5ப1ேய ெதாட29 ேபாலG 3 ெரC
நட9தா, நா ஒழிMேசா. நாம ப4ைழ*கRனா, அ9த*
ெகாைலகார ஒழியR!''

''ச, அ*% எனதா ெசCயற?''

''ேபசாம நாேம அவைன5 ப41-(* ெகா*க ேவ1யதா!''


கிமின கள தைல வ ெசான இ9த ேயாச ைன*%
எ ேலா# சமதி* கிறா2க. நகர'தி வைர பட'ைத
வ4' ைவ*கி றா2க. ''இனேம நம அEமதி இ லாம,
ஒ# %ழ9ைத=ட அ1ெய' ைவ*க* =டா. ஆனா, இைத
எ5ப1 நைட+ைற5 ப'தற?''

''ப4ற2 கவன*காம எ லா இட'*% ேபாகR. ச9ேதக


வராம %ழ9ைதகைள5 ப4ெதாடரR. அ
ப4-ைச*கார2களாலதா +1;!'' எ0 ப4-ைச*கார2கைள-
ச9தி'5 ேபசி, ஒSெவா#வ#*% நக ஒSெவா#
ப%திைய5 ப4'* ெகா*கிறா2க. கைட ஓரகள ,
பளகள அ#கி , ப4-ைச*கார2க சிறிய வ4ைளயா 5
ெபா# கைள வ4&ப ேபால நட5பைத* ககாண4*கிறா2க.

இத&கிைடய4 ேபாலG ஸா BலனாCவ4 , ெகாைலகார


எ,திய க1த ஒ# பைழய மர ேமைஜய4 மG சிவ5B கல2
ெபசிலா எ,த5ப ட எற தகவ உ0தியாகிற. கட9த
ஐ9 வ#டகள மனநல இழ9தவ2க, ப4ன2
%ணமானவ2க %றி'த தகவ<, அவ2க நகர'தி எ%
வசி*கிறா2க எற தகவ< வ#கிற. ேபாலG ஸா2 அ9த
+கவ5ப1 ஒSெவா# வடாக'
@ ேதட' வ%கிறா2க.
அ5ப1 ஒ# நா, ெகாைலகார வ @ ைடவ4 * கிளப4ய சில
ெநா1கள , ேபாலG 3கார2 ஒ#வ2 அவ வ @ *% B%9,
அகி#*% ேமைஜைய- ேசாதி*கிறா2. ஜனல#ேக
இ#*% மர5 பலைகய4 ெலைஸ ைவ'5 பா2*கிறா2.
ெபசிலா எ,த5ப டத&கான தடயக இ#*கிறன.
ேபாலG 3 உஷாராகிற.

வ @ ைடவ4 ெவளேய வ9த ெகாைலகார, கைடய4 ஒ#


பழ வாகி' திறப1 ெத#வ4 நட9வ#கிறா. வழிய4
ஒ# சி0மி இ#*க, அவE*% பரபர5B ெதா&றி*ெகாகிற.
வ4சில1'*ெகாேட அ9த- சி0மிைய5 ப4ெதாட2கிறா.
சி0மிய4 அமா எதி25ப , த மகைள அைழ'-
ெச கிறா. ஏமா&ற அைட; அவ, அ# கி இ#*%
ஒ# கைட*%5 ேபாC ம அ#9கிறா. மG 
வ4சில1'தவாேற நட9 ெச கிறா. ெத#ேவார பcக
வ4&% அ9த5 பா2ைவய&றவ2 வ4சி ச'த'ைத* ேக ட
உஷாராகி, அ#கி இ#5பவன ட, ''யாேரா வ4சில1*கிற
ச'த உன*%* ேக %தா? 'எலிஸி'கிற ெபாR
ெகா ல5ப ட அன*% எகி ேட ஒ#'த பc
வாகினா. அ5ேபா இேத வ4சி ச'த'ைத நா ேக
ேட. அவைன வ4டாேத, ேபா!' எகிறா. உடேன, அவ
ெகாைலகாரைன' ேத1 ஓகிறா.

ெகாைலகார ஒ# சி0மி*%, அ#கி இ#*% கைடய4


இன5Bக வாகி* ெகா*கிறா. ப4ற%, ெவளேய வ9
க'திைய எ', த ைகய4 இ#*% பழ'ைத
ந0*%கிறா. அைத ஒள9தி#9 பா25பவ உஷாராகி, த
ைகய4 M எ0 (ணாபா எ,தி, யேத-ைசயாக
ேமாவ ேபா ெகாைலகார மG ேமாதி, M எற
எ,'ைத* ெகாைலகாரன ேகா 1 பதி*கிறா. ப4B,
அகி#9 நக29, தி#ட2க இ#*% இட'*% ேபா
ெசC, வ4ஷய'ைத- ெசா கிறா.

ெகாைலகார சி0மிேயா ேபசியப1 நட9 ெச ல, அ9த'


ெத#வ4 இ#*% ப4-ைச*கார2க ெமௗனமாக அவைன5
ப4ெதாட2கிறா2க. தி#ட2க8 வ9 ேச2கிறா2க.
அ5ேபா சி0மி ெகாைலகாரன ேகா 1 இ#*%
எ,'ைத* கா கிறா. அவ தி#ப4 அகி#*%
கணா1ய4 பா2*க, M எற எ,' ெதகிற. தா
ககாண4*க5பகிேறா எ0 Bய, சி0மிைய
வ4 வ4 * க இைம*% ேநர'தி அகி#*%
க டடக8*% ஓ15 ேபாC மைறகிறா. அ பல
அ*%க நிைற9த ெபய க டட. அ<வலக ேநர
+19, அ%ள எ ேலா# கிளப, ெகாைலகார ம 
அ<வலக'*% த%கிறா. அவ இ#5ப ெதயாம ,
காவலாள அைறைய5 A 1வ4 வ4ள*ைக
அைண'வ4 - ெச கிறா. ச&0 ேநர'தி
கிமின க8 தி#ட2க8 காவலாளைய மிர 1, க ட
ட'*% Yைழகிறா2க. தகளட இ#*% கள-
சாவ4கைள*ெகா ஒSெவா# அைறயாக' திற*க
+ய&சி*கிறா2க. ெகாைல கார தனட இ#*%
க'தியா , A 1 இ#*% தி#காண4கைள* கழ&ற'
ெதாடக, அ9த- ச'த ெவளேய ேக ட உேள ஆ
இ#5பைத அறி9 எ ேலா# அ9த அைறைய-
`Dகிறா2க. ெகாைலயாள ப41பகிறா. ேபாலG 3
வ#வத&%, ெகாைலயாளையஇ,'*ெகா
அவசரஅவசரமாக அகி#9 ஓகிறா2க.
பாழைட9த க டட'*% ெகாைலயாளைய +க'ைத 71
அைழ' வ#கிறா2க. அ9த* க டட'தி i&0*%
ேம&ப ேடா2 அம29தி#*கிறா2க. ''எைன* கா5பா'க.
நா ஒR ெசCயல'' எ0 அ9த* ெகாைலகார
ெசா ல, அவ வைசயாக* ெகாற சி0மிகள
படகைள* கா கிறா தி#ட2கள தைலவ.
அதி2-சிஅைட; ெகாைலகார அகி#9 ஓட +ய&சி*க,
அவைன அ1', உேள இ,' வ#கிறா2க. ெகாைலகார
'ஓ'ெவன அ,கிறா. ''ந@கலா கிமின 3! ந@க ஒ#
ெதாழிைல* க'*கி டா, தி#ட ேவ1ய அவசிய
இ#*கா. ஆனா நா? என*% நாேன உதவ +1யா.
என*%ேள இ#*கிற இ9த- சா'தாைன, என*%ேள
ேக கிற ச'த'ைத, இ9த- சி'ரவைதைய எனால
க 5ப'த +1யைல. அதா எைன' ெத#?ல
அைலய- ெசா <. அதி இ#9 நா த5ப4*க
நிைன*கிேற. ஆனா, +1யைல. நட9த எ?ேம என*%
நிைனவ4 ைல. ேபா3ட2 பா2'த ப4ற%தா நா என
ெசMேசE என*ேக ெத;. நானா ெசMேச? அ5ப1
ெசCய- ெசா லி நா எ5ப1' bட5படேற?'' எ0
அ,கிறா. தி#ட2கள தைலவ எ,9, ''இவ %&ற'ைத
இவ வாயாேலேய ஒ5B*கி டா. அதனால இவைன நாம
ெகாE டலா'' எ0 ெசா ல, அகி#*% எ ேலா#
ைக த கிறா2க. அ5ேபா ஒ#வ2 எ,9, ''இவ
மனேநாயாள. இவைன நா டா*டட ஒ5பைட*க
ேவ'' எகிறா2. எ ேலா# சி*கிறா2க. ''உக
%ழ9ைதைய இழ9தி#9தா, அ5ேபா உக8*%' ெத;.
க#ைணயாவ, மன5பாவ? அ9த மி#க'ைத*
ெகா <க' எ0 ஒ# ெப க'கிறா. அத&%, ேபாலG 3
வ#கிற.

ந@திமற =கிற. ''ச ட'தி ெபயரா ... ம*கள


ெபயரா ...'' எ0 ந@திபதி ேபச' வக, அ% எலிஸிய4
அமா? %ழ9ைதகைள இழ9த ம&ற தாCமா2க8
ேசாகமாக அம29தி#*கிறா2க. எலிஸிய4 அமா
அ,ைக;ட, ''இெத லா எக ப4ைளைய' தி#ப*
ெகாவ#மா?'' எ0 அ,கிறா. உட இ#*% ம&ற
தாCமா2க8 அழ, திைர இ#, பட நிைறவைடகிற.

ெகாைலயாளைய* கப41*க எ'*ெகா8


+ய&சிக யா?, இ5 பட ெவளயான கால'தி மிக5
Bைமயானைவ.எலிஸிய4 அமா, அவைள' ேத1 ''எலிஸி''
எ0 அைழ*கிற கா சிய4 , எலிஸி இ லாத உண?
ேமைஜ; ெவ&0 மா15ப1க8, எலிஸி இற9தைத* கா ட
மிகப4ய4 சி*கி*ெகாட பcE கா சியான வ4த
கவ4ைத. ேபாலG 3 அதிகா; அைம-ச# ெதாைல
ேபசிய4 ேப( கா சிய4 , உைர யாடலி ேம
கா ட5ப கா சிக8, கைடசிய4 தி#ட2க க டட'தி
B%9த தகவ அறி*ைகைய5 ப1*ைகய4 , அவ2க உைட'த
கத?, க டட'தி இ19த ப%திக8 இைட-ெச#கலாக*
(inter cut) கா ட5ப உ'தி அழ%. ெமௗன5 படகள கால
+19, ேப(படக வர' வகிய காலக ட'தி
வ*க'தி ெவளயான இ9த5 பட'தி ச'த'ைத;
ெமௗன'ைத; பய ப'தி;ளவ4த அ&Bத.கைதய4
ெகாைலயாள; வ4சி எE ச'த 7லமாகேவ க
ப41*க5பகிறா. உலக சினமா வ4 பணாம'தி
+*கியமாக* க#த5ப இ9த ெஜ2ம ெமாழி5 பட 1931
ெவளயான. இத இய*%ந2 ப4 3 லா (Fritz Lang).

இைற*% ெபா இடகள 'காணவ4 ைல' எற


அறிவ45ப4 கீ ேழ, அ5பாவ4யான %ழ9ைதகள
க05Bெவைள5 படகைள5 பா2*ைகய4 , அவ2க
ந லப1 யாக' தி#ப* கிைட*க ேவேம எ0 மன
ஏ%கிற. %ழ9ைதக எ9த வம+ இ லாம உலைக
ஒ# ெபா# கா சிைய5 ேபால ேவ1*ைக பா2*கிறா2க.
எ ேலாைர; நBகிறா2க. அவ2க ந (வ4ரைல5
ப&றிய4#*% வைர, எ லா பாகா5பான. அ9த5 ப41
ச&ேற தள29தா , இ9த உலக எ'தைன ஆப'தான!
◌ஃப4 3 லா

வ4யனாவ4 ,
வ4 1890- ப4ற9தா2.
அவ அ5பா க டட
நி0வன ஒைற நட'தி
வ9தா2. பள5 ப15B
+19த, வ4யனாவ4
ெட*ன*க Oனவ2சி 1 ய4
க டட5 ெபாறிய4ய< ப1', ப4ற% அேகேய
ஓவ4ய+ ப1'தா2. 20 வயதி வ @ ைடவ4 * கிளப4,
உலக +,*க- (&றினா2. +த உலக5 ேபா2
வகிய, வ4யனா தி#ப4 ராRவ'தி ேச29தா2.
ேபா கைமயான காய அைட9தா2. ப4ன2,
திைர*கைதகள ேம ஆ2வ வ9 எ,த'
வகினா2. நாடககள ந1'தா2. ப4ற%, ெப2லின
இ#9த திைர5பட' தயா5B நி0வன' தி
எ,'தாளராக5 பண4யா&றினா2. ப4B, இய*%ந2 ஆனா2.
1919- தன +த ெமௗன5 பட'ைத இய*கினா2. 1934-
எ.ஜி.எ. நி0வன'தி ஒ5ப9த'ட
அெம*கா?*% வ9, திைர5படக எ'தா2.
ெமௗன5படகளேலேய கா சி Uதியான அ&Bதகைள
நிகD'திய இவ2, 1976- அெம*காவ4 இற9தா2.
ெஜ2மனய4 +*கியமான இய*%நரான இவர +த
ேப(பட M.
ஓ... ப*கக

ஞாநி

எ9த* ெகாள ந ல ெகாள?


வாணலி*%5
வா
'வா பய9 அ5ப4 +9ைதய

வ4,9தா&ேபால...' எ0 ஒ# ெசாலவைட ப%திக

உ. இ9திய ச7க'தி நிைல ெசற ப%தி


அ5ப1'தா இ#*கிற எபைத இ#
ெசCதிக கா கிறன.

'அர( இய9திர ேமாசமாக இ#*கிற; எனேவ,


எ லாவ&ைற; தனயா2மயமா*கலா' எற ேகாஷ
பலமாக ஒலி*% இைறய `ழலி , இரேம ஒேர
தர'தி தா இ#*கிறன. எகிற ெகாளய4 எ9த*
ெகாள ந ல ெகாள எ0 ேத2? ெசCகிற உைம
ேவமானா நம*% உ!

+தலி , அரசாக ப&றிய ெசCதிைய5 பா25ேபா.

'ேச ச+'திர* கா வாC


தி ட, தமிழ2கள i&றா கால* கன?; அைத
நிைறேவ&றிவ4 டா , கடலி =ட உ5B' தண#*%5
@
பதிலாக பா< ேதE ஓ; எனேவ, அைத எதி2*கிற
எ லா# தமிழின எதிக/ேராகிக' எகிற ேரM(*%
க#ணாநிதி 1.ஆ2.பா< ப4ரசாரக நட9 வ9தி#*கிறன.
தி ட'தி அ15பைடயாக- ெசா ல5ப ஒ&ைற அச...
ேச கா வாC ெவ ட5ப வ4 டா , b'*%1ய4லி#9
ெகா க'தா?*%, Zலகாைவ- (&றி- ெச < அவசிய
இ லாம , ெச < ேநர, ெதாைல?, எெபா# எ லா
%ைற9, நிைறய பண மி-சமா% எபதா.

அ5ப1 மி-சமானா , அதனா ேநர1யாக ெப# லாப


அைடய*=1ய ஓ2 அைம5B, தமிழக அர(*%- ெசா9தமான
ABகா2 க5ப ேபா*%வர'* கழக. இதனட 70
க5ப க உளன. 70ேம தமிழக மிவாய'தி
b'*%1 அன மி நிைலய'*%' ேதைவயான
நில*கைய ஹா 1யா, பாரத@5, வ4சாக5ப 1ன
ைற+ககளலி#9 எ'- ெச வத&காகேவ வாகி
இய*க5பபைவ. எனேவ, ABகா2 நி0வன தன*% ேச
கா வாC தி ட'தா எSவள? பண மி-சமா% எபைத
நி-சய இ9ேநர கண*கி ைவ'தி#*க
ேவ.

'அ9த* கண*% என எபைத' தய?ெசC


ெசா ல +1;மா?' எ0 ஒ# ெபா நல
ஆ2வல2, தகவ அறி; உைம- ச ட'தி
கீ D ேக டா2.

அவ2, +னா ஐ.ஏ.எ3. அதிகாயான


அ.கி.ேவகட(5ப4ரமண4ய. 20 ஆக8*%
+னா , ABகா2 நி0வன'தி நி2வாக இய*%நராக?,
ேபா*%வர'' ைற ெசயலாள2 எற +ைறய4
ெசைன' ைற+க* கழக'தி 1ர3 1யாக?
ெசய ப டவ2. இ5ேபா %1ம*க உைமக8*கான
ெதா நி0வனகள ெசயலா&றி வ#பவ2. அவ#*%,
'ேச கா வாயா க5ப க8*% மி-சமா% ேநர,
ெதாைல?, எெபா# ப&றிெய லா எகளட எ9த'
தகவ< இ ைல' எ0 பதி அE5ப4வ4 ட ABகா2
நி0வன.

'அெத5ப1? ேச தி ட'தா அதிக லாப அைடய5 ேபாவேத


ABகா2 நி0வனதாேன? இ9த* கண*ைக ைவ'தி#*க
ேவடாமா? இனயாவ கண*கி - ெசா <க' எ0
ம0ப1; க1த எ,தினா2 அ.கி.ேவ. 'தகவ அறி;
உைம- ச ட'தி கீ D, எகளட இ#*% தகவைல'தா
தர ேவ . தகவ இ லாதப1யா , அைத' தர இயலா'
எ0 ெட*ன*கலாக5 பதி வ9வ4 ட.

இதா அரசாக 4,000 ேகா1 HபாC தி ட'ைத நட'


அழ%! தி ட'தா க5ப ஓ பவ2க8*% லாப எ0
ெசா லி*ெகா, அத அ15பைடய4 தி ட'ைத5
ப ேவ0 எதி25Bக8*% நவ4 ெகாவ9வ4 ,
எSவள? லாப எ0 சப9த5ப ட க5ப கெபனய4ட
ேக டா , கண*%' தகவேல இ ைல. தி ட'தி அ15பைட
ஆதார'*ேக தகவ இ ைல!

இ லாத தகவலி அ15பைடய4 தி ட ேபா , ம*கள


ேகா1*கண*கான HபாCகைள அர( மைண' ேதா15
Bைத'*ெகா இ#5ப ஒ#Bறமி#*க, தவறான
தகவலா தமிD இைளஞ2 ஒ#வ வாD*ைகையேய
தைரம டமா*கிய4#*கிற தனயா2 நி0 வன ஒ0!

ைகதி எ 7437 ேசாக* கைத இ.

கட9த ஆக3 31 நளர?, ெபகT#வ4 வ @ 1


bகி*ெகா இ#9த ல (ம ைகலாP எகிற 25 வய
இைளஞைர, மகாராP1ர மாநில Bேன நக ைசப2 *ைர
ேபாலG 3 த 1ெய,5ப4* ைக ெசCத. அவ2தா ைகதி
எ 7437.

தி#ெந ேவலிய4 ப4ற9 வள29, ெபகT#வ4


ெஹ-.சி.எ . நி0வன'தி தகவ ெதாழி Y ப' ைறய4
ெபாறியாளராக5 பண4B9 வ9த ல (ம ைகலாP மG 
ெசா ல5ப ட %&ற-சா , 'ஆ2% இைணய தள'தி வர@
சிவாஜிைய இழி?ப'தி ஓ2 இைணய5 ப*க'ைத
ெவளய4 டா2' எபதா%.

வர@ சிவாஜி இழி?ப'த5ப டதாக Bேனவ4 ெப#


ெகா9தள5B எ,9த. +3லிகள வக
@
`ைறயாட5ப டன. இத&ெக லா காரண, ல (ம
ைகலாP 'ெசCத' %&றதா எ0 க#த5ப ட.

அவ2தா இ9த* %&ற'ைத- ெசCதா2 எபத&% ஆதார


என? ஏ2ெட நி0வன Bேன ைசப2 *ைர ேபாலG ஸ§*%
அள'த க5O ட ஐ.ப4. எ ம தானா! அ9த ஐ.ப4.
எ ல (ம ைகலாஷ§ைடய!

எரவாடா சிைறய4 அைட*க5ப ட ல (ம ைகலாஷ§*%


ஜாமG ம0*க5ப ட. ப4ன2, அவ#*% இ9த*
%&ற'*% எ9த' ெதாட2B இ ைல எப, ஏ2ெட
அவ#ைடய க5O ட2 எைண' தவறாக*
ெகா'வ4 ட எப ெதயவ9, ந@திமற அவைர
வ4வ45பத&% 50 நா க கட9வ4 டன.
நட9த தவ0*% Bேன ேபாலG ஸ§ ச, ஏ2ெட நி0வன+
ச... இவைர ெபா05பான பதி கைள ல (மR*%'
தரவ4 ைல. ெவளேய வ9த, அவ#*% வ9த +த க1த,
ப4 க டாதைத5 ப&றி'தா!

தவறான தகவ காரணமாக, ல (ம ைகலாP 50 நா க


சிைறய4 நி2வாணமா*க5ப டா2. அ1, உைதக வாகினா2.
ஒேர அ<மினய5 பா'திர'ைத உண?*% கழி?*
கலயமாக? பயப' ெகாைம*% ஆளானா2.
கைடசிய4 , தவறாக* ைக ெசCய5ப வ4 டா2 எப
ெத9, வ4வ4*க5ப ெவளய4 வ9தேபா, அவ#ைடய
லிவ2 பாதி*க5ப ட; தி#மண தைடப ட; அ'த ேவைல
என எ0 ெதயவ4 ைல. 50 நா க ப ட அவமான,
பளய4< க cய4< ப15ப4 ப4ரகாசி'த இைளஞைர*
=ன* %0கிய மனட கச*கி5ேபா வ4 ட.

இைதெய லா ல (ம ைகலாP மி%9த தய*க'*%5


ப4, கன'த இதய'ட என*% ஒ# ந@ட க1தமாக
எ,திய4#*கிறா2. தன*% நட9த எ9த ஐ.1. இைளஞ#*%
ேவமானா< இன; நட*கலா எகிற கவைலதா,
அவ2 க1த ெநக ெதான*கிற.

ெந உலகி எ9த* கண4னய4லி#9 %&ற


ெசCய5ப 1#*கிற எபைத' லியமாக- சில மண4
ேநரக8*% ெசா லிவ4 ெதாழி Y ப
ெவளநாகள இ#*கிற. இ% ஏ இ ைல?

தகவ ெதாழி Y ப* %&றக ெதாட2பான ச ட'திேலேய


பல ஆப'தான ஓ ைடக இ#*கிறன. ஒ#வைர* ைக
ெசCதா அவ#*% 45 நா க வைர ஜாமG தரேவ
ேதைவய4 ைல எகிற இ9த- ச ட.

காவ ைற எ3.ப4. அ9த3தி இ#*% எ9த அதிகா;,


யாைர; ைக ெசCயலா. அத வ4ைள?க8*% அ9த
அதிகா ெபா05பாக மா டா2 எ0 ச ட'தி அவ#*%
வ4ல*% தர5பகிற. எனேவ, ல (ம ைகலாைஷ'
தவறாக* ைக ெசCத அதிகாக மG ஒ# நடவ1*ைக;
சா'திய இ ைல.

ச ட'தி கீ D காவ ைற*% ந@திமற'*%


தகவ கைள' த# ச2வ3
@ 5ெராைவட2 அள*%
தகவ க8*% அ ெபா05B எ0 ெதளவாக இ#*கிற.
தவறான தகவ அள'தா , நPடஈ ேகார?, நி0வன'தி
தைலைம நி2வாகிக மG கிமின %&ற (ம'த?
ச ட'தி ப4?க இ#*கிறன. ல (ம வ4#ப4னா ,
இ9த5 ப4?கைள இன பயப'தி வழ*%' ெதாடரலா.
ஆனா<, ப,தைட9த லிவ2 சயாகிவ4டா.

'ஆ2% ' +தலான இைணய தளகள , வ4#ப4யைத


எ,ேவா#*%' த%தி, வ4தி+ைற என எ9த
வைரயைறக8 இ ைல. ப'திைககள உள.

இைணய தளகள தைன5 பயப'ேவாராக5 பதி?


ெசCய வ4#B ஒSெவா#வ# ேரஷ அ ைட,
பா3ேபா2 , வா*காள2 அ ைட, பா கா2 ேபாற
அைடயாள'ைத 3ேக ெசC ெகா'தா தா, அவ#*%
இெமய4 , தன5ப*க, பதிவ2 ப*க ேபாற எ?
தர5ப எற வ4திைய ஏ&ப'த ேவ எப
ல (ம ைகலாஷி ேயாசைன.

+ைப, Bேன ப%திகள ஆகில, உT2 ெமாழி5


ப'திைகக தவ4ர, ேவ0 எ? ல (ம ைகலாஷ§*%
நட9த ெகாைம ப&றி- ெசCதி ெவளய4டவ4 ைல. ஏ,
நா க8 24 மண4 ேநர+ அைர மண4*% ஒ# +ைற
எைதயாவ பரபர5பான ெசCதியாக மா&0 ெசCதி
ேசன க8 ல (ம ைகலாைஷ* கெகாளவ4 ைல.

'ஆ2% '1 வர@ சிவாஜிைய இழி?ப'தியத&காக*


கைடசிய4 'அச ' %&றவாளகளாக* ைக ெசCய5ப ட
70 இைளஞ2க8 காவ ைற அதிகாகள வ @ 5
ப4ைளகளா!

ேச தி டமானா< ச, ல (ம ைகலாP ைகதானா<


ச... தகவ ப4ைழக ெதாட29ெகாேட இ#5பத&% ஒேர
காரண, நாதா!

யா#*ேகா, எேகேயா நட*கிற... நம*ெகன எ0


இ#*% ஒSெவா# ெநா1;, நா பல %&றக8*%,
தவ0க8*% உட9ைதயாக இ#*கிேறா.

ல (ம ைகலாஷி க1த'திலி#9 ஒ# வ...


'இ5ேபாெத லா ெசCதி'தாகள , ஊடககள வ#
அ'தைன ச7க அவலக8 என*% வலி*கிற. இ9த*
ெகாmர அEபவ'*%5 ப4B எ ச7க5 பா2ைவ, அ*கைற
ேம< ேவகெகா இ#*கிற!'

இ9த வார ேகவ4!


ேகவ4!

ெசைன,
ெச அர( ெபா ம#'வமைனய4 , ஊழிய2க8*%
லMச ெகா*க இயலாத ஏைழ ேநாயாளகைளெய லா
ெத#வ4 b*கி எறி9த ப&றி வ4சா*%ப1 ெசைன
உய2 ந@திமற உ'தரவ4 1#*% `ழலி , இெனா#
ப*க க டண ெச<'ேவா#*காக ஏ.ஸி.
வா2க8ட 200 ப*ைககெகாட ப4ைவ
உ#வா*கி' திற5B வ4ழா நட'வ %Hரமாக
இ ைலயா?
அெம*க அதிப#*கான ேத2தலி
ேபா 1ய4வ %றி' ஹிலா கிள ட
இE +1ெவ*க வ4 ைல என ெசற
வார இதழி , 'வ2றா2 ஹிலா!' க ைரய4
ெவளயாகிய4#9த. அ தவறான தகவ . ேத2தலி
ேபா 1ய4வ %றி'த ப4ரசார'தி அவ2 பல
மாதகளாகேவ ++ரமாக இ#*கிறா2. தவ0*%
வ#9கிேறா.

- ஆசிய2

இ9த வார % !
!

என*ேகதா! ெசற வார க ைரய4 , ெதாழிலதிப2


ர'த டாடாைவ, மைற9த ேஜ.ஆ2.1.டாடாவ4 மக
எ0 தவறாக* %றி5ப4 டத&காக, இ9த* % ! டாடா
%,ம'தி நி0வன2 ஜேச'ஜி டாடாவ4 ெகா85
ேபர, ர'த டாடா. ஜேச'ஜிய4 தாCமாமாவ4 ேபர
ேஜ.ஆ2.1.டாடா!
இ9த வார A-ெச!
A-ெச!

மா2*சி3
மா க சி5 ப4ர+க2களான ேஜாதிபா( ம&0
ேம&% வக +தலைம-ச2 B'தேதS ப டா-சா2யா?*%!
30 வ#ட கால ஒ# மாநில'தி ஆ சி நட'திய ப4ற%,
இ9தியாவ4 தகளா ேசாஷலிச'ைத ஏ&ப'த
+1யா எ0 ஒ5Bத வா*%7ல
ெகா'தி#5பத&காக!-

-(ஓ... ேபாேவா!)

அக Bற (11)

வணதாச

சில
சி தினக8*% +, எ நப#ைடய +9ைதய

வ @ 1 தகி இ#9ேத. வார*கண*கி ப%திக

எ லா அ ல; இர இர?க, ஒ# பக ப%தி - (10)


எ0 ைவ'*ெகாளலா. தினகள ப%தி - (09)

எண4*ைக அ ல... அவ&றி


அட2'திதாேன +*கிய!
வாதா மர'ைத5 ேபா இைலகைளேய Aவாக ஆ;
+,வ கா 1யப1 எ'தைனேயா மரக நி&க, இ9த-
ெசப#'தி ம தினச நா% A*களாவ
A'வ4கிற இ ைலயா..! அ5ப1 இர ெச1 ெகா1
இ#9தா வாச நிரப4வ4. இ ேபால ஒ# பக , இர
இர?க வ#ேபா வ#ஷேம நிரப4வ4கிற.

வ#ஷ'தி கைடசி தின'*%


+9திய இரவ4 தா, அ9த நப2 வ @ *%5 ேபாகிேறா.
நப2 எகைள எதி2பா2'*ெகா வ @ 1 இ#*கிறா2.
நப மைனவ4, ெப %ழ9ைத, நா 7வ#
அம29தி#*க, அவ2கள %ப நப2 காைர ஓ கிறா2.

இர? நகர, ஹாேலாஜ மMசள ேவெறா# அழைக


அைட9வ4 1#9த. ஒ# நாடக'தி ெவSேவ0
கா சிக8*காக ஆைடகைள மா&றி*ெகாேட வ9த ஒ#
ந1ைக, ஒ5பைன +,வைத; கைல', வ @ 1 ஒ#
%ளய<*%5 ப49திய, அவ#*%5 ப41'த தள2வான உைட
ஒைற அண49ெகா, தனைம நிரப4ய க 1லி ப',
'Aமிைய வாசி*% சி0மி' கவ4ைதகள ஆD9தி#5ப ேபால,
பகலி அ'தைன பரபர5B அடகி, சாைலக8
பாலக8 மனத2க அ&ற தகள +ககைள5 B,தி
ப19த நிசிய4 நிைல* கணா1ய4 பா2'*ெகாகிறன.
எ9த இட'ைத நா தாகிேறா, இ எ9த5 பால,
%ணாளம ேகாய4 எ, %ேபர நக2 வ9வ4 டதா எ0
எ9த* ேகவ4க8 எனட இ ைல. எ9த* ேகவ4*%
வ4ைட ெதயாத ஒ# ைபய, ேத2?' தாள A*கள
பட'ைத* கி0*கி*ெகா இ#5பைத5 ேபால இ#9த
மன. ஆனா , நப ெப, ஒ# ேந2+க வ2ணைன
ேபால... நாக கட9 வ# இடகைள ெச ேபான
அSவ5ேபா த அ5பா?*%' ெதவ4'*ெகா
இ#9த.

வழ*கமாக* %றி5ப4 ட ஒ# ேநர'தி , வ4ள*%க


@ இ ேபாற அகால வ4#9தினைர
அைண*க5பகிற வ,
எதி2பா2' எ லா வ4ள*%கைள; எயவ4 *
கா'தி#*%ேம, அ5ப1ேய இ#9த. நப2 வாசலிேலேய
இ#9தா2. எகைள* கா அைழ'*ெகா வ9த நப2
Bற5பகிறா2. அவ2 அைடயா0 வைர ேபாக ேவ. ஒ#
மண4 தா1வ4. அவ2 Bனைக', எனட
ைக%<*%கிறா2. வ4ைடெப0வதாக?, மG 
ச9தி5பதாக? ெசா கிறா2.

நகர அ5ப1ய0 சப4*க5ப டத ல எ0 ேதா0கிற.


இE இேக நடமாகிற கீ 5ப4ைளக ேபால, அதிக
எண4*ைகய4 மாறி மாறி* ேக கிற %ய4 ச'த'ைத5
ேபால, மனத2க8 இE இ#*கிறா2க எ0 ப ட.
ெச#5Bகைள* கழ&0ேபா, இ9த நகர'தி மG தான சில
ேகாபகைள; கழ&றிவ4டலா, +19தா !

அவ#ைடய கா ப4 வ4ள*%கள சிவ5B bர'தி


மிEகிய. ரய4 கள கைடசி5 ெப 1ய4Eைடய அழ%,
எ5ேபா ரய4ைல வ4ட? அழ%! அ ேபால'தா, இ9த-
சிவ5B வ4ள*%.

வ @ 1 Yைழவத&% +ேப, நப ெப %ழ9ைத*%


ஒ# ஞாபக வ9வ4 1#9த. 'பா 1 மா'திைர
சா5ப4 டாேளா எனேவா?' எ0 மா1*% ஓகிற.
வழ*கமாக அதா த ைகயா b*க மா'திைர
ெகா*%மா. எனட வ9 மா'திைரய4 ெபய2, அள?
எ லாவ&ைற; ெசா லிய. எEட அத&%
உடன1யாக உடாகிய4#9த சிேநகித என*%
+*கியமான. நா அத ைககைள5 ப&றி*ெகா
உ-சிைய வ#1*ெகா இ#*க... அ ேபசிய.

உண? தயாராகிற வாசைன*% இைடய4 , கண4ன*%


+னா உ கா29தி#9த நப ைபயEட இ#9ேத.
தரமான உலக' திைர5படகள , ேம&க'திய இைசய4 ,
வ1ேயா
@ வ4ைளயா *கள எ0 பல திைசகள
அவE*% இ#9த ஆ2வ சாதாரணமான அ ல. இ9த
நகர'தி ெப#பாைம 20 வயதின2 இ5ப1'தா
இ#5பா2க எ0 நப வ4#ப4ேன.

''நா பாட கைள அ ல, இைசைய* ேக கிேற'' எ0


ேப-(*% இைடய4 அவ ெசானைத* ேக க,
ச9ேதாஷமாக இ#9த. 'B'தி;ள மனத2 எ லா ெவ&றி
காபதி ைல' எ0 அவ வ4சிலாக இைச'த ெபா,தி ,
ச9திரபாB அ9த அைறய4 ஆ1 நக29ெகா இ#9தா2.

சைமய அைறய4 ேவைல*% நிற ெபைண;


அறி+க ெசCைவ'தா2க. 19, 20 வய5 ெப. +9தி'
ேதா5Bக8*% ம லா*ெகா ைடக8*% ம'திய4லி#9
வ9தவ. கவ4ைதக எ,கிறாளா. காத கவ4ைதகளா.
''நாைள வாசி'5 பா#க'' எ0 நப2 ெசான,
அத&% ெவ க!

+ அைறய4 ப'*ெகாவதாகேவ ெசாேன.


தைரய4 வ4'5 ப5பதி என*% வ4#5பதா.
தைரய4 பாட கைள* ேக டப1ேய b%வைத, க 1 க
அ5Bற5ப'திவ4 டன. நப2 தன ப*ைக அைறய4
ப'*ெகாள- ெசானா2. ேமலாள2க இ லாதேபா
Yைழவத&%' தய*க த#கிற அ<வலக அைறகைள5
ேபால'தா அ'தவ2கள ப*ைக அைற;! எனE,
நப வ&B0'தைல ம0*க +1யவ4 ைல.

காைலய4 எ,9தி#*%ேபா, க 1லி வல ஓர'தி


நப2 (# ப'தி#9தா2. க 1லி கா மா *%
(வ#*%மான இைடெவளய4 அவ#ைடய ெப %ழ9ைத
bகி*ெகா இ#9த. ஒSெவா#வ4தமாக ஒSெவா#வ2
நட5ப ேபால, ஒSெவா#வ4தமாக மனத2க bக?
ெசCகிறா2க.

ப ல*கியாய4&0. எ லா நியமக8 +19தி#9தன.


வ @ 1 எைன' தவ4ர, யா# எ,9தி#*கவ4 ைல.
நகர'தி தினக தாமதமாக'தா வ% எபைத
ெவய4 அறி9தி#9த. உலராத ெவள-ச பரவ4ய, பனய4
நைன9த ெத# ெராப அழகாக இ#9தி#*%.
ெவளேய ேபாக +1யவ4 ைல. எேக சாவ4 இ#*%ேமா?
ஊ எக வ @ - சாவ4கைள ைவ*கிற இட ஞாபக
வ9த. இ#B* கதைவ5 A கிற சாவ4ய4 எR,
தைலவாச அழி*கதைவ5 A கிற சாவ4ய4 எR
மன5பாடமாக நிைன?*% வ9தன. ஒ# ப4'தைள- சாவ4ய4
எக8ட ஒ# நாைள' திற5ப (வார3யமாக இ#9த.
காப4 ேவ. தினச' தாைள உடேன ப1*காவ4 டா ,
+9தின தின உலக'தி மG வ4,9தி#9த ெவய4ைல;
நிழைல; இன அறியேவ +1யா ேபா% எ0 ஒ#
பழ*க'தி பத&ற உடாய4&0.

இ5ப1யான ஒ# ெபா,தி தா, ப1ய4 அ9த5 பா 1 இறகி


வ9தா2. நப மைனவ4*%5 பா 1. அமாவ4 அமா.
மிக இய பாக அ9த' ெதாq0 வய உ#வ, எ9த5
ப4னண4 இைச;ம&ற திைர5பட* கா சி ேபால,
ப1களலி#9 இ9த அைறய4 தள'*% வ#வைத* காண
வ4'தியாசமாக இ#9த. ச'யஜி' ேரய4 'பேத2 பாMசாலி'*
கிழவ4தா அவ2 எ0, நப ெபதா 2கா எ0
ேதாறிய.

என*% வல5Bற இ#9த இர நா&காலிகள ,


இரடாவ நா&காலிய4 வ9 அ9த5 பா 1 உ கா29த.
அதா அ வழ*கமாக உ கா2கிற ஒறாக இ#*க
ேவ. மழி*க5ப வள29தி#9த சிைகய4 , அத
ெமா'த' ெதாq0 வய நைர'தி#9த. எைதேயா
ேபசி*ெகா வாைய ெம <வ ேபால அைச
ேபா *ெகா இ#9த இ9த வாDைவ'தானாக
இ#*%. ப ல&0 ம*%நா1 ந@, 7*% ேந2'தியா;,
கன'தி %ைற9த (#*கக8டE ஒ# ேபரழ%ட
உள +க.
பா2ைவய4 ப,தி ைல. ஆனா , நா இேக
உ கா29தி#5பைத அ அறியவ4 ைல. எைன ம ம ல,
தைனேய அ பா2'*ெகாளாம தா அம29தி#9த,
ஒ# ப4*% அ ல ப4*%ண4 ேபால! நம*%'தா இ9த
பா ேபத எ லா. பா 1 எ லா ேபதகைள; தா1,
அ5பா<*% அ5பா ேபாய4#9த.

ேவைல பா2*கிற ெப மா1ய4 தா b% ேபா<!


இறகி வ9ெகாேட எைன5 பா2'த. சி*க* =டா
எ0 ேதாறிவ4 டைத என பண +1;!

என*% எதிேர இ#*கிற பா 1*% காப4ைய*


ெகாைவ*%ேபா சி5ைப வ4,கின +கதா.
டபராவ4லி#9ேதா டள இ#9ேதா ள; சி9திவ4டாம
பா 1 அைத அ#9திய. இர பா'திரகைள;
அலBவத&% எ'- ெசற. பற9 கீ ேழ கிட9த தாைள
எ', ேமைஜய4 ைவ'த. B'தககைள ேமைஜய4
அ*கிய.

நா ஒ#+ைற 'i&றா' தனைம' எ0


ெசா லி*ெகாேட. ச ெட0 வாDவ4 இவைர நா
அறி9த எ லா' *க+ இ9த அதிகாைலய4
%வ4*க5ப வ4 டதாக' ேதாறிய. இர தினக8*%
+9திய ெபனாசி மரண+ ெசCதி* %றி5Bடெவள
யாகிய4#9த மிக5 ெபய Bைக5 பட+ இ9த அைறய4
(வ2 +, ஒ ட5ப இ#5ப ேபால இ#9த.
கதைவ' திற5ப மாதி, மா1ய4லி#9 'தன த# க வ4
த#' எ0 அப4ராமி அ9தாதி பாகிற %ர ப4சிர&ற
உ-ச5Bட ேக ட. `யன +த கிரண க8*%
+ பைட*க5பவ ேபால' ெதாட29 வக அைற
ய4லி#9த மG ெதா 1ய4 தணராக
@ நிரப4ன. அ5Bற,
மG களாக ந@9த' வகின. சலனம&0 எனா அ ேகேய
அம29தி#*க +1யவ4 ைல.

மG ெதா 1*% அ#கி இ#9த க,'தள? B'த2 சிைல,


ெவைள* களம மG ரா சிைல, கி#Pண சிைல
எ லாவ&றி< அ9த பா 1ய4 சாய ெத9த.

'யா2 பாகிறா2க?' எ0 ேவைல பா2*கிற ெபண4ட


ேக ேட. 'இ9த அமாேவாட ெபாR' எ0 bர'தி
உ கா29தி#9த பா 1ைய* கா 1ய. பா 1 ஒ#
Bைக5பட எ*க அம29தி#5ப ேபால, நா&காலிய4
ைக5ப41க இரைட; ப&றி*ெகா அைசயாம
இ#9த.
நப ெப, நப மைனவ4, அப4ராமி அ9தாதி பாகிற
அவ#ைடய அமா, அமாவ4 அமா ஆகிய இ9த5 பா 1,
காத கவ4ைதக எ,கிற, இ9த நிமிட வைர சி*க'
வகாத இ9த* கடc25 ப*க'5 ெப எ ேலாைர;
வைசயாக நிைன'5 பா2'ேத.

ஏவா அவள எ லா5 ப#வக8டE இ9த வ @ *%


நடமாவ ேபால இ#9த. அப4ராமி எப ஏவாள
எ'தனாவ ெபய2?

ேநராக எ,9 ேபாC, அ9த5 பா 1ய4 கா கைள' ெதா *


%ப4 ேட.

பாதக இர ெவெவ5பாக இ#9தன.

ஒ# வ#ட'தி கைடசி தின இSவள? ெவெவ5பாக'


வகி இ#9ததி , என*% மகிD-சிதா!

-சலசல*%...
படக: 'ேதன' ஈ3வ2
+2 +1-சா-(... அ' என ப1*கலா?

அர( அ<வலககள 'ெவாய4 கால2 ஜா5' பா2', சில பல


ஆய4ரக சபாதி5ப ப&றி இைறய இைளய தைல+ைற
கன? =ட* காபதி ைல! ர? ெந* 1ஷ2 அண49, ஐ.1.
அ<வலக ஜி லி5ப4 ல சகைள* %வ45பதா
ப டதாகள பளபள கன?. க c5 ப15ைப +1*%+ேன
ேகப3 இட2வ4O 7ல அ5பாய4 ெம ஆ2டைர*
ைகய4 த# க cகதா ந ல க cக, இ9த*
கால'தி !

கண4த, அறிவ4ய பாட5ப4?கைள எ'5 ப1'த 5ள3 m


மாணவ2கள +த வ4#5ப' ேத2வாக எ.ப4.ப4.எ3. இ#9த
கால மைலேயறிவ4 ட. அர( ம#'வ* க cகள
எ.ப4.ப4.எ3. இட கிைட*க, உ-சக ட மதி5ெபக
எ'தா தா சா'திய! இ லாவ4 டா , (யநிதி ம#'வ*
க c இட'*% ல சகைள* க டாய நெகாைடயாக
ெகா 1* ெகா*க ேவ. இத&% மா&றான ராRவ
ம#'வ* க c, அகில இ9திய ம#'வ Yைழ?' ேத2?க
A2'தி ெசC; இடக மிக மிக* ெகாMச. அ5ப1ேய
பாப டா*ட#*%5 ப1' +1' தா< தன *ளன*
ைவ'- சபாதி*க, %ைற9த ப' ஆகளாவ
ஆகிவ4கிற. இதனாேலேய கட9த வ#ட டா*ட#*%5 ப1*க
அர(* க cகள இட கிைட'=ட
நிராக'தி#*கிறா2க சில மாணவ2க.

இதனா தா, 'ம?3' ப41*க*


க&0' த# இஜின @ய ப15Bக8*% வ#டா வ#ட ம?(
அதிக'த வண உள. ஏெனன , இஜின @ய ப15B
+1'த?ட உடன1 ேவைல, அதிர1 சபள, தடால1
தி#மண, பா கன வ
@ என அ'த ப'தாக8*%
ஐபதா வாD*ைகைய அEபவ4'வ4டலா.

தமிழக'தி 250*% ேம&ப ட ெபாறிய4ய க cக


இ#9தா< திறைமயான மாணவ2கள +த சாC3
ஐ.ஐ.1தா. இ% ப1' +1'த?ட, வ#ட'*% ேகா1
HபாC சபள'தி =ட ேவைல கிைட*க வாC5B உ.
அணா ப கைல*கழக, ப4 3 ப4லான, ேநஷன
இ31 O ஆ5 ெட*னாலஜி (+ன2 மடல5 ெபாறிய4ய
க cக) ேபாறைவ அ'த' ெபாறிய4ய
மாணவ2கைள ஈ2*கிறன. அணா ப கைல*கழக*
க 5பா 1 கீ D வ#வதா பல தனயா2 (யநிதி*
க cக8 ந ல ேவைலவாC5Bகைள வழ%கிறன.
ஆனா , தனயா2 க cகைள' ேத29ெத*%ேபா
ெப&ேறா# மாணவ2க8 மிக மிக* கவனமாக இ#*க
ேவ! க டண வ4வரக, அ15பைட வசதிக, த%தி
வாC9த ேபராசிய2க, ப4ரபல நி0வனக ேகப3
இட2வ4O*கள இட ெப0கிறனவா ேபாற வ4வரகைள
அலசி ஆராCவ ந ல.
இஜின @ய ப15B ம ேம வள ெகாழி*% ப15ப ல!
ச ட5 ப15B, வ4ஷ§வ கOனேகஷ, திைர5பட'
ெதாழி Y ப, ேபஷ ெட*னாலஜி, Yகைல5 ப15Bக,
ெம2-ச ேநவ4, ைபல ெரய4ன. கா நைட ம#'வ,
மG வள, ேவளாைம, ேதா ட*கைல, மைனய4ய , வனவ4ய ,
ேஹாமிேயாபதி, சி'தா, பா2மஸி, ந2ஸி, ப4சிேயாெதரப4, பேயா
ெட*னாலஜி என ப ேவ0 ெதாழி ப15Bகள ப 1ய
ந@கிற.

தமிழக'தி ம#'வ ம&0 ெதாழி ப15Bக8*கான


Yைழ?' ேத2? க ர' ெசCய5ப வ4 டன. ஆனா , அகில
இ9திய அளவ4 ப ேவ0 ப15Bக8*கான Yைழ?' ேத2?க
அறிவ4*க5ப வ#கிறன. 5ள3 m ேத2?*% +பாகேவ
பல க வ4 நி0வனக Yைழ?' ேத2?க8*கான
அறிவ45Bகைள ெவள ய4. உஷாராக கவன' எ ர3
எ,க!

ப4.கா., ப4.ஏ. கா25ப ேர ெச*ெர டஷி5, ப4.ப4.ஏ., ேபாற ப15B


களேபாேத சா2 ட2 அ*க? டஸி, க ெபன
ெச*ெர டஷி5, கா3 அ*க? 1 ேபாற ப15Bகள
ஏதாவ ஒைற; ேச2' 5 ப1*கலா. ஒேர ேநர'தி இ#
ப15Bகைள5 ப1' +1'தவ2க8*% ந ல ேவைல வாC5B
நி-சய எப நிகDகால அEபவ. கைல, அறிவ4ய
க cகள ஏேதE ஒ# ப ட5 ப15ைப5 ப15பவ2க =ட
க5O ட2 ெதாட2பான ப ேவ0 பய4&சி5 ப15Bகைள5 ப1'
தகள ேவைல வாC5ைப5 ப4ரகாசமா*கி* ெகாளலா.
ஏதாவ ஒ# ப ட, ந ல ஆகில ெமாழியறி?, க5O ட
பண4யா&ற* =1ய அ15பைட ஞான இ#9தா ேபா...
ஏதாவ ஒ# ேவைலைய ெக 1யாக5 ப41'*ெகாளலா.
க-சிதமான தி ட, க உைழ5B, வ4டா+ய&சி, தனப4*ைக
ேபாறைவதா நைம ெவ&றி5 பாைத*% அைழ'- ெச <
ப1*க க.

ெவ&றி5 ப1*க க உக +ேன கா'தி#*கிறன.


ெவ&றி* ெகா1 க க!

-(இE வ#)
ெபா.தனேசகர