Vous êtes sur la page 1sur 24

Agenda zboczenia obnaona!

Odpowiedzi na pytania, ktre nie znajdziesz nigdzie indziej, a kocioy boja si o tym mwi i nie znaj przyczyn.

Wersja 2.1

Tylko dla dorosych!

Wstp Wiele ludzi dzi boryka si z pytaniami odnonie seksualnoci i jak wida nie znajduje odpowiedzi. S co prawda seminaria dla maestw ale one nie dotykaj czsto sedna sprawy, bo kaznodzieja boi si dotkn pewnych kwestii. Modzi ludzie naraeni s dzi na ataki diabelskie i musz wiedzie co i skd si to bierze. W szkoach na zachodzie, w Stanach modym ludziom wmusza si nauczanie seksualne odnonie perwersji i ich moda psychika jest kalana od modych lat. Zboczecy chc dzi praw jak normalni ludzie. Atakuj instytucje maestwa, chc zmiany w prawie, podrcznikach oraz encyklopediach. Chc nazwa nienormalnenormalnym. Ten krotki artyku jest przeznaczony dla Chrzecijan ktrzy chc sami wiedzie, oraz te osoby ktre bezskutecznie szukaj wyjcia z morderczego ucisku ich grzechu. Zapraszam do lektury. Tylko dla dorosych.

1. Stworzenie Bg wprowadzi pierwsze maestwo. Stworzy Adama i Ewe. Skd to wiemy? Bo gdyby dwa zboki byy na pocztku, to dzi nie byo by adnego czowieka na ziemi. Bg nienawidzi zboczenia. 2. Pierwszy zboczek na wiecie- diabe. Pierwszy sromotnik. Zboczeniec to ywy obraz swojego tatusia- diabla. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje si za anioa wiatoci. 2 list do Koryntian 11(Tysiclecia). I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera posta anioa wiatoci. (Biblia Warszawska) Szatan moe i zmienia ksztat, i nie jest dla niego problemem pokaza si ludziom jako 'boginka'. Katolicy, ruszcie gow! Czcicie diabla w postaci Maryi. W oryginale 'podaje si'- jest metaschematizo1 czyli zmiana ksztatu! W ksidze Ezechiela widzimy, ze diabe si zmieni. Z cheruba, odzianego w drogie kamienie, osaniajcego tron Boga Najwyszego w potworka, pederast. Przy rozlegym swoim handlu napenie swoje wntrze gwatem i zgrzeszye. Wtedy to wypdziem ci z gry Boej, a cherub, ktry broni wstpu, wygubi ci spord kamieni ognistych. (17) Twoje serce byo wyniose z powodu twojej piknoci. Zniweczye swoj mdro skutkiem swojej wietnoci. Zrzuciem ci na ziemi; postawiem ci przed krlami, aby si z ciebie naigrawali. (18) Zbezczecie moj wityni z powodu mnstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodem z ciebie ogie i ten ci strawi...Wszyscy, ktrzy ci znali pord ludw, zdumiewali si nad tob; stae si odstraszajcym przykadem, przepade na wieki. Ks. Ezechiela 28 Lucyfer stal si nienormalnym anioem, spaczonym seksualnie, umysowo i fizycznie. Istniej 3 poziomy Boego stworzenia: 1. anioy- grujce nad czowiekiem moc, oddajce chwale Bogu, lecz wci stworzenia. 2. czowiek- stworzony na podobiestwo Boga, poniej aniow. 3. inne stworzenie- zwierzta, roliny itd i czowiek ma panowa nad nimi, nie s na podobiestwo Boe, ale aby czowiek mg je uywa. Bg stworzy Adama i Ewe, i jest to prototyp maestwa. Zwizek kobiety i mczyzny przed Bogiem, ku jego chwale. Zauwamy ze Bg nie stworzy aniow by bray sobie ludzi za zony, ani nie przewidzia aby rone poziomy stworzenia czyy si ze sob( ani czowiek z anioem, ani czowiek ze zwierzciem). W faszywych religiach tego wiata, czsto mamy demoniczny porzdek gdzie diabe prbuje przenika miedzy 'gatunkami'. Hindusi dopuszczaj by mae dzieci umieray z godu, ale oddaj cze stworzeniu, ktre ma suy im! To perwersja i zwiedzenie.

1 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=3345

Hindus modli si podczas Diwali

Bieda w Indiach, skutki czczenia bawanw.

Zauwamy tez ze Jahwe stworzy przez Jezusa jedna kobiet i jednego mczyzn, co wyklucza poligamie praktykowana przez mormonw, islamistw i innych. Jak bardzo dzi ludzie odbiegaj od proto -stworzenia! Darwinizm to diabelskie nabijanie si z Boga, namiewanie z czowieka. Stad ludzie dzi nie maja problemu zabija niewinne nienarodzone jeszcze dzieci, a jak kto kopnie pieska na ulicy to maszeruj w kampaniach, bo zwierztka s biedne i pokrzywdzone. Tak bardzo ludzie upadli. 3. Sodoma i gomora czyli jak Bg patrzy na zboczenie. Po czym Pan rzek: Skarga na Sodom i Gomor gono si rozlega, bo wystpki ich [mieszkacw] s bardzo cikie. Ks. Rodzaju 18 Abram pozosta w ziemi Kanaan, Lot za zamieszka w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty a po Sodom. (13) Mieszkacy Sodomy byli li, gdy dopuszczali si cikich przewinie wobec Pana. Ks. Rodzaju 13 Ruch Sodomy to diabelskie przebudzenie. Jeeli bowiem Bg anioom, ktrzy zgrzeszyli, nie odpuci, ale wyda ich do ciemnych lochw Tartaru, aby byli zachowani na sd; (5) jeeli staremu wiatu nie odpuci, ale jako smego Noego, ktry ogasza sprawiedliwo, ustrzeg, gdy zesa potop na wiat bezbonych; (6) take miasta Sodom i Gomor obrciwszy w popi skaza na zagad dajc przykad /kary/ tym, ktrzy bd yli bezbonie, 2 List Piotra 2 Bg nie zmieni swojego stanowiska odnonie sodomii. Z powodu tolerancji i zwiedzenia, ludzie sodomy byli przesyceni seksualnymi demonami, tak ze nawet modzi ludzie biegali i prbowali wspomc ze wszystkim co na drzewo nie ucieknie. Modzi ludzie, w rednim wieku, starsi ludzie czatowali by zgwaci nawet aniow! Pedofilia, pederastia, seks z anioami, i inne perwersje byy na porzdku dziennym, stad gos sprawiedliwych i pokrzywdzonych przez tych zboczecw dobiega dniem i noc do uszu Boga, a sprowokowany ich bezczelnoci, uderzy ich i zatraci w piekle.

4. Ksiga kapaska Nie bdziesz obcowa z mczyzn, tak jak si obcuje z kobiet. To jest obrzydliwo! (23) Nie bdziesz obcowa cielenie z adnym zwierzciem; przez to staby si nieczystym. Take i kobieta nie bdzie stawa przed zwierzciem, aby si z nim zczy. To jest sromota! Nie bdziesz cielenie obcowa z mczyzn jak z kobiet. Jest to obrzydliwoci. (23) Nie bdziesz obcowa z adnym zwierzciem, bo przez to staby si nieczysty. Take kobieta nie bdzie si kada pod zwierz, aby si z nim parzy. Jest to ohyda. Ks. Kapaska 18

Sownik PWN na internecie, tak definiuje te pojcia. Obrzydliwo 1. co obrzydliwego 2. uczucie wstrtu, obrzydzenia Nieczysto zawierajcy obce, niepodane skadniki Sromota2 zhabienie, zniesawienie, wstyd Ohyda3 co obrzydliwego, nieestetycznego, budzcego obrzydzenie Tak Bg si czuje gdy patrzy jak jego stworzenie si kala tym bezecestwem. 5. Sodomici i czciciele 'bogini', zaplata psa Nie bdzie wrd crek izraelskich nierzdnicy witynnej4 ani wrd synw izraelskich nierzdnika witynnego. Nie bdzie nierzdnica z crek Izraelskich, ani bdzie nierzdnik z synw Izraelskich. Ks. Powt. Prawa 23 To przykad sodomitw, ktrzy suyli przed swoimi tzw. Boginkami, poprzez czynienie bezecestwa. Stosunki pciowe sodomitw, otwieray tych ktrzy to diabelstwo praktykowali na demony bogini oraz
2 http://www.sjp.pl/co/sromota 3 http://www.sjp.pl/ohyda

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostytucja_sakralna

kalao ich i czynio zboczecami. W Biblii Krla Jakuba tak oto przetumaczono ten pasa: Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the LORD thy God for any vow: for even both these are abomination unto the LORD thy God. 23:18 Czyli nie wolno byo przynosi pienidzy wynajmu nierzdnicy sakralnej( sucej ciaem swojej bogince, demonizujcej jej klientw) oraz ceny wynajmu psa, czyli sodomity. Nierzdnica sakralna i pies-sodomita, byli kanaem kalania okolicznych narodw. Mieszkaa w nich boginka, czyli diabe i uywa ich do demoralizacji innych. Uprawiali tzw seks magiczny. Dzi ludzie prbuj odseparowa duchowo od uczynkw, powodujcych zdemonizowanie, ale tak si nie da. W okultyzmie, jednym ze sposobw na otwarcie tzw trzeciego oka5, jest skalanie czowieka sodomia. Gdy to czyni, demon wchodzi do nich i zaczyna przejmowa ich ycie. Jeeli Chrzecijanin niewiadomy tego co robi, prowadzi on, lub zona ma do tego typu zblienia, dziaa to dokadnie tak samo. Demon wchodzi do nich. Dzi ksiki oparte s nie na poznaniu z Ducha witego, ale na psychologii i racjonalizmie i stad wielu pakuje si w problemy. Pamitaj, ze kondom, piguka albo higiena seksu nie zabezpiecza cie przed demonami! 6. Transwestyci, biseksualici Kobieta nie bdzie nosia ubioru mskiego, a mczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdy obrzydliwoci dla Pana jest kady, kto to czyni. Ks. Powt. Prawa 22 Ruchy typu unisex s diabelskie. 7. Lesbijki Dlatego wyda ich Bg na up sromotnych namitnoci; kobiety ich bowiem zamieniy przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, List do Rzymian 1 gdy i niewiasty ich odmieniy uywanie przyrodzone w ono, ktre jest przeciwko przyrodzeniu. gdy niewiasty ich odmieniy uywanie przyrodzone w to, ktre jest przeciw przyrodzeniu. I tak ony ich zamieniy naturalny sposb poycia na przeciwny naturze. For this cause God gave[paradidomi- wyda w rce] them up unto vile[atimia- haniebne, pene wstydu, niesawa]affections[pathos -pasja]: for even their women did change[metallasso- zmienic jedno na drugie ] the natural[phusikos -zgodne z natura, wrodzone] use [chresis -stosunek]into that which is against [para-poza?]nature: (27) And likewise[w podobny sposb] also the men, leaving[aphiemi ] the natural use of the woman, burned[ekkaio -stan w ogniu] in their lust[orexis -pragnienie] one toward another; men with men working[katergazomai ] that which is unseemly[aschemosune- zdeformowane, nieobyczajne, nieprzyzwoite, nierzdne], and receiving[apolambano- otrzyma to co si komu naley]in themselves[w siebie] that
5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzecie_oko

recompence[antimisthia- to co si naley] of their error[plane -zejcie z prawowitej drogi] which was meet.[dei -ktra bya nalena, konieczna, sprawiedliwa, odpowiednia] Biblia Krola Jakuba. Wolno tumaczc ten werset : Z tego powodu Bg wydal ich w rce haniebnych pasji[demony] bo nawet ich kobiety, zmieniy stosunki zgodne z natura[tak jak Bg je stworzy] na takie ktre s przeciwko naturze. [wykraczaj poza natur, Stworzenie].I w podobny sposb mczyni, odchodzc od stosunkw z kobieta zgodnych z natura, zaponli w ogniu podliwoci[moc demona] jeden przeciwko drugim, czynic to co zdeformowane[nieksztaltne], haniebne,nieprzyzwoite i nierzdne. I otrzymali oni to co si im naleao, za w nich samych, za zejcie z prawowitej drogi, i ta kara, zaplata bya im nalena, konieczna i w oczach Boga sprawiedliwa. 8. Skutki sodomii Duchowe-demonizacja, cel- destrukcja, okradzenie, zabicie w ronych tego sowa znaczeniach. Fizyczne- gos, sposb chodzenia, odczucia, myli.

9. Synowie Beliala Charakterystyka ducha Beliala6: 1. Ludzie w Biblijnym Chrzecijastwie, sekretnie odcigajcy od Boga ku bokom. Przykad Jezebel. 2. Sodomici 3. Duch stojcy za obrona sodomii w kociele 4. Duch stojcy za pijastwem 5. Sprzeciwia si woli Boej 6. Duch Nabala 7. Synowie Helego- pastora, podkradanie ofiar ludu, przez co gorszyli ludzi aby im zbrzydo przynoszenie ofiar Bogu, sypiali z kobietami w kociele. 8. Faszywe wiadectwo przeciwko bratu. Nic nie zrobi, a oni wymylili faszyw historie, aby go oczerni. 9. Zwolennicy zotego cielca, Poczytaj wicej: Pwt 13:13, Sedziow 19:22, 20:13, 1 Samuela 1:16, 1 Samuela 2:12, 1 Sa 10:27, 25:17, 2 Sa 23:6, 1 Krolewska 21:10, 21:13, 2 Kronik 13:7, 2 List do Koryntian 6:15 Nie chodcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wsplnego sprawiedliwo z nieprawoci albo jaka spoeczno midzy wiatoci a ciemnoci? (15) Albo jaka zgoda midzy Chrystusem a Belialem, albo co za dzia ma wierzcy z niewierzcym? (16) Jaki ukad midzy wityni Bo a bawanami? Mymy bowiem wityni Boga ywego, jak powiedzia Bg: Zamieszkam w nich i bd si przechadza pord nich, I bd Bogiem ich, a oni bd ludem moim. (17) Dlatego wyjdcie
6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Belial

spord nich i odczcie si, mwi Pan,I nieczystego si nie dotykajcie; A ja przyjm was (18) I bd wam Ojcem, a wy bdziecie mi synami i crkami, mwi Pan Wszechmogcy; (2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Warszawska)

10. Staroytne cywilizacje zniszczone przez perwersje- poczytaj z historii o Grekach, Rzymianach i ich oblenych praktykach. Im Rzym by wikszy i potniejszy tym rozwizo i swoboda seksualna rosa w si spoeczestwo yo ekscesami, arystokracja urzdzaa orgiastyczne przyjcia. 7 Ich wiat by peen nieskrpowanej erotyki, wobec ktrej wykazywali absolutny brak wszelkiego zakopotania. (O Grecji)8 11. List do Rzymian 1- jak to si dzieje- jak to zmieni? Nie oddali czci nalenej Bogu i nie byli wdziczni- to gwna przyczyna, ktra musi by naprawiona aby moga przyj pomoc z niebios. nie uwielbili go jako Boga i nie zoyli mu dzikczynienia, lecz znikczemnieli w mylach swoich, a ich nierozumne serce pogryo si w ciemnoci.poniewa zamienili Boga prawdziwego na faszywego i oddawali cze, i suyli stworzeniu zamiast Stwrcy, ktry jest bogosawiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wyda ich Bg na up sromotnych namitnoci; List do Rzymian 1 Jeste w perwersji? Zacznij od tego, ze zgrzeszye przeciwko Stworzycielowi! Ukorz si przed nim i przyznaj ze czynie bezbonie, ze robie to co Go brzydzi, ze w twarz uwaczae temu, ktry trzyma tchnienie twoje w reku Jego, ze nie oddae mu chway, ale szede za szatanem w jego buncie. A Bg mia cierpliwo, bo jeszcze chodzisz na tym wiecie jak widzisz. To jego laska, wiec pokutuj i odwr si od tego! Jutro moe by za pno!Sodoma i Gomora bya ukarana za zboczenie, wiec dzi Bg bdc sprawiedliwym musi w kocu ukara tych co to robi. 12. Poznacie ich po owocach, czyny- 'Chrzecijaskie' zboczki? Dzieci Abrahama?

7 http://www.historica.pl/index.php?section=rzym&dzial_id=17&action=forumWiecej&id=239544&page=10 8 http://serwisy.gazeta.pl/kolekcje/1,85316,4568606.html

Gruszki na wierzbie? Zasadcie drzewo dobre, to i owoc bdzie dobry, albo zasadcie drzewo ze, to i owoc bdzie zy; albowiem z owocu poznaje si drzewo. Odpowiadajc, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeeli jestecie dziemi Abrahama, speniajcie uczynki Abrahama. (40) Lecz teraz chcecie zabi mnie, czowieka, ktry wam mwi prawd, ktr usyszaem od Boga: Abraham tego nie czyni. (41) Wy speniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jestemy zrodzeni z nierzdu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzek im Jezus: Gdyby Bg by waszym Ojcem, miowalibycie mnie, Ja bowiem wyszedem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedem, lecz On mnie posa. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, e nie potraficie sucha sowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabe i chcecie postpowa wedug podliwoci ojca waszego. On by mobjc od pocztku i w prawdzie nie wytrwa, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mwi kamstwo, mwi od siebie, bo jest kamc i ojcem kamstwa. (45) Poniewa ja mwi prawd, nie wierzycie mi. (46) Kt z was moe mi dowie grzechu? Jeli mwi prawd, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest, sw Boych sucha; wy dlatego nie suchacie, bo z Boga nie jestecie. Ew. Jana 8 13. Onanizm, seks analny i seks oralny- seks zboczecw. Jak wiele maestw przezywa problemy? A ilu z nich bada to co robi w maeskim ou? Maestwo niech bdzie we czci u wszystkich, a oe nieskalane; rozpustnikw bowiem i cudzoonikw sdzi bdzie Bg. List do Hebrajczykw 13 Wikszo osb widzi w tym wersecie fakt,ze maonkowie maja by sobie wierni, ale ten werset idzie daleko dalej! Z nasienia twego nie dopuszczaj ofiarowa Molochowi, aby nie splugawi imienia Boga twego; Jam Pan Ks. Kapaska 18 Onanizm to wymuskana nazwa na samogwat. Czowiek ktry to robi ma przymus demoniczny i otwiera si w ten sposb na szereg demonw jak- podliwo, seksualne fantazje, cudzostwo, wizualizowanie podanej osoby, oraz daje dostp demonom typu Sukkub lub jego odpowiednik

Inkub. Samogwat moe by spowodowany tym ze demon siedzi wewntrz i powoduje presje od wewntrz, bd z zewntrz prbuje poprze ten uczynek znale dostp do czowieka. Onanizm to inicjacja seksualna do tego typu demonw, obojtnie jak to racjonalizuj psycholodzy bd pastorzy. Musisz wiedzie, ze wikszo 'gwiazd' filmw erotycznych, rozkadwek w pismach porno bd aktorek porno to kobiety zamne. Dopuszczasz si wiec cudzostwa z kada na ktora patrzysz, zawizujesz wizi duszy i otwierasz si na kolejna porcje demonw. Wielu onanistow nie moe mie normalnych relacji z maonk, bo demony ich zwizay seksualnie do siebie!Potrzeba wiec uwolnienia. Zaprawd powiadam ci, nie wyjdziesz stamtd, a oddasz ostatni grosz. (27) Syszelicie, i powiedziano: Nie bdziesz cudzooy. (28) A Ja wam powiadam, e kady kto patrzy na niewiast i poda jej, ju popeni z ni cudzostwo w sercu swoim. Ew. Mateusza 5 Bg stworzy kobiecie narzd, dziki ktrym moe naturalnie czy si z mczyzna i to sprawia obojgu przyjemno oraz seks prowadzi do potomstwa. Zboczeniec nie ma jak si czy, bo Bg nie przewidzia seksu dla odmiecw, wiec ku wstydowi- kobieta biega ze sztucznym penisem u paska, bo normalnie nie ma jak si czy. Bg nie bogosawi zboczonego seksu i ten 'typ' daje dostp demonom, ktre wchodz i pniej wykonuj swoja destrukcyjna prace. Bill Subritzky w swojej ksice pt :Demons defeated9(Demony pokonane)(str.104) pisze: Inne formy perwersji seksualnej s demoniczne, np: rone formy seksu oralnego. Czsto podchodziy do mnie kobiety z ogromnymi problemami i widziaem tego ducha na nich. Widziaem wizje organu z przodu ich ust. Zapytaem czy bray udzia w tych praktykach, One si przyznaway a kiedy si go wyrzeky, demon wychodzi i duch choroby za nim. Miao rwnie miejsce wymiotowanie wraz z manifestacjami. Potem wstaway, kompletnie uleczone Derek Prince w ksice pt:They shall expel demons10 (Demony wygania bd)(str. 60-63) zawiera takie oto wiadectwo: Nastpnie matka Sharon wzia mnie na stron i powiedziaa mi, ze szukaa aby si ze mn umwi na doradztwo odnonie Sharon i jej ma. Ta matka, pielgniarka, uywaa dyskretnego, fachowego jzyka aby opisa co si dzieje miedzy mod para. W tej dekadzie, chrzecijanie nie uywali terminu seks oralny, ale zrozumiaem ze o to wanie jej chodzio... Przez nastpn godzin lub wicej, [demony]wychodziy jeden za drugim, podajc imiona na wyjciu. Niektre miay seksualne znacznie. Jeden nazywa si flirt, a inny petting. Niektre nazwy byy obsceniczne. Derek Prince naucza w swoim kociele na temat konfliktu z szatanem i nagle kobieta, ktra graa na pianinie w zborze, wydala przeraliwy wrzask i osuna si na podog. Bya to dobra Chrzecijanka, Zielonowitkowiec, zbawiona i napeniona Duchem Boym od
9 http://smartcart.netsmart.co.nz/addtocart.cfm?id=1373&product=Demons+Defeated+Book&price=21.00&qty=1&units=21.00&return=www.doveministries.com/usa/books.html 10 http://www.amazon.com/They-Shall-Expel-Demons-Invisible/dp/0800792602

dziecistwa. Jej tata- pastor Zielonowitkowy, a jej m student szkoy Biblijnej a jej szwagier pastor. Bya cicha, mod kobieta, ktrej sub bya gra na pianinie(str.60) Brat Gene B. Moody11 w swoim podrczniku-Deliverance Manual/Podrcznik Uwolnienia na str. 248 zawar taka informacje: Powiniene przyj z radoci seksualne uczucie twojej zony. oe[maeskie] jest wite i nieskalane. Twoje ciao naley do twojej partnerki. Stosunek to jedyna Boza forma seksu. Dewiacje seksualne jak seks oralny lub analny z twoja partnerka s demoniczne 14. Drogi demonizacji Wychowanie-mama chciaa crk, albo ubieraa syna w dziewczyskie ubrania i tak traktowaa. Rodzice ogldali takie gazety-i dziecko znajduje takie magazyny u rodzicw w szafce, przechodzi szok i demony wchodz. Generacyjne grzechy- jeli rodzice byli tacy lub eksperymentowali to te demony przenosz si na nastpne pokolenia. Wielu myli ze zrobi na zo Bogu, poprzez te grzechy. Coz, twoje pokolenia zapac za twoje 'zabawy'.Bg nie da si namiewa. Oszukujesz sam siebie, ze moesz grzeszy i wywin si od konsekwencji. Biedna twoja rodzina. Gwat-np. ksidz gwaccy dziecko na plebanii. Demon od niego przechodzi na jego ofiar i dopki ta osoba nie zostanie uwolniona, demon bdzie dziaa w jej yciu. Molestowanie- ksidz molestujcy ministranta, dziaa jak w przypadku gwatu. Rodzina-rodzice lub inni czonkowie rodziny praktykujcy perwersje Znajomi, koledzy- jeli masz kolegow sodomitw, to te demony bd oddziaywa na ciebie. Filmy-seriale, TV, kino, festiwale filmowe promujce perwersje. Muzyka- Lady Gaga, piosenki o caowaniu dziewczyn przez dziewczyny- Katy Perry12, Queen, Elton John, George Michael, Tonex, Boy George itd. Lepiej sprawd pk z pytami. Oni promuj sodomie. Porno-demony przechodz na ciebie gdy ogldasz te filmy. Propaganda w mediach- niektrzy zwiedzeni ludzie fascynuj si grzechem i zboczeniem i popychaj to do spoeczestwa- artykuy, reportae, biografie sodomitw, show. Ataki duchowe zboczecw- myli, odczucia, presja itd- sodomici mog uywa magii aby atakowa tych co si sprzeciwiaj ich perwersji. Seks z osoba, ktra spala ze zboczecem-seks z prostytutka, osoba spotkana przygodnie, ktra rwnie jest lesbijka, albo sypiaa wczeniej z osoba ktra bya sodomita, biseksualista. Inicjacje i rytuay magiczne- Magia seksualna, organizacja Skull and Bones13, Wika, otwieranie trzeciego oka, Alister Crowley,magia rytualna, magia sodomii, szataskie krzywdy rytualistyczne- prowadza do gbokiej demonizacji. Gazety- zdjcia, artykuy, reportae, wywiady z perwertami. Parady wstydu- niektrzy chodz dla ciekawoci aby zobaczy co si dzieje. Transfer demonw. Szkolnictwo-w Ameryce nauczaj,ze zboczenie to 'alternatywny styl ycia'.
11 http://www.moodymanual.demonbuster.com/ 12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry 13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Czaszka_i_Ko%C5%9Bci

Ordynacja perwerta- niektrzy ordynuj zboczecw w kocioach na pastorw i jak siedzisz pod takim to jego demony bd na ciebie oddziaywa. 70% katolickich ksiy jest taka, wiec jeli jeste katolikiem to dokadnie rozwa co jest tutaj napisane. Wyjd i studiuj Biblie i szukaj prawdziwego Jezusa Chrystusa. Sodomici czcili 'boginki',a katolicyzm czci demona zwanego Maryja. Kluby- domy sodomitw Internet Prostytucja-Mam sowo dla osb ktre zajmuj si prostytucja. Bg cie kocha, ale to co robisz przyniesie ci dewastacje i zniszczenie! Nie wiesz co twoi klienci robi gdy nikt nie widzi. Nie wiesz z iloma pedofilami, chorymi psychicznie, zboczonymi osobami sypiaa! Niektrzy to mentalnie niezrwnowaeni psychopaci, satanici, i to co oni maja dostajesz gratis do wynagrodzenia ktre ci oferuj. Nie musisz tak y! Jezus moe zmieni twoje ycie i oczyci cie z pokalania.

Chodcie wic, a bdziemy si prawowa - mwi Pan! Cho wasze grzechy bd czerwone jak szkarat, jak nieg zbielej; cho bd czerwone jak purpura, stan si biae jak wena. Ks. Izajasza 1 Porno gwiazdy- wszelki brudny i zboczony typ seksu. 15. Plec aniow. W wielu religiach ludzie napotykaj takie stwory jak 'boginki'(Wika, hinduizm, buddyzm, katolicyzm), gdzieniegdzie mona tez usysze o tym jak kto spotka kobiet anioa! Co jednak Biblia nam mwi na ten temat? Po tych wydarzeniach postanowi Pawe za spraw Ducha uda si poprzez Macedoni i Achaj do Jerozolimy, mwic: Potem, gdy tam bd, musz i Rzym zobaczy. (22) Wysa wic do Macedonii dwch pomocnikw swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozosta przez czas jaki w Azji. (23) W owym czasie powstaa niemaa wrzawa z powodu drogi Paskiej. (24) Albowiem pewien zotnik, imieniem Demetriusz, ktry wyrabia srebrne witynki Artemidy i zapewnia rzemielnikom niemay zarobek, (25) zebra ich oraz robotnikw podobnego rzemiosa i rzek: Mowie, wiecie, e z tego rzemiosa mamy nasz dobrobyt; (26) widzicie te i syszycie, e ten Pawe nie tylko w Efezie, lecz nieomal w caej Azji namwi i zjedna sobie wiele ludzi, mwic, e nie s bogami ci, ktrzy s rkami zrobieni. (27) Zagraa nam tedy niebezpieczestwo, e nie tylko nasz zawd pjdzie w poniewierk, lecz rwnie witynia wielkiej bogini(thea14) Artemidy bdzie poczytana za nic, i e ta,
14 http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CE%AC

ktr czci caa Azja i wiat cay, moe by odarta z majestatu. Dzieje Apost. 19 Inne wersety w ST mwi o czczeniu Asztarte- Aszera, Isztar, Afrodyta,Wenus. Tote poszed Salomon za Asztart, bogini Sydoczykw, i za Milkomem, ohydnym bawanem Ammonitw. (6) Salomon postpowa le wobec Pana i nie wytrwa wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. 1 Ks. Krlewska 11 Sdziw 2, 10, 1 Samuel 7:3, 1 Krlewska 11:1 itd. Co naprawd czcza zwolennicy religii Wika, katolicyzmu, buddyzmu, hinduizmu, krlowej niebios? Odpowiedz na to pytanie moe przyprawi wielu o mdoci. Bg nie stworzy kobiet aniow, ale w Biblii jasno widzimy ze anioy to synowie Boy! Reszt sobie dopowiedz, do czego posuwaj si demony by ludzi zwie! (1) A kiedy ludzie zaczli rozmnaa si na ziemi i rodziy im si crki, (2) ujrzeli synowie boy, e crki ludzkie byy pikne. Wzili wic sobie za ony te wszystkie, ktre sobie upatrzyli. Ks. Rodzaju 6 (1) I stao si, gdy si ludzie poczli rozmnaa na ziemi, a crki si im zrodziy; (2) e, widzc synowie Boy crki ludzkie, i byy pikne, brali je sobie za ony, ze wszystkich, ktre sobie upodobali Na czym s osadzone jej filary albo kto zaoy jej kamie wgielny? (7) Gdy gwiazdy poranne chrem radonie si odezway i okrzyk wydali wszyscy synowie Boy?

Czy Maria z Biblii to to samo co Maryja katolicka, zwana tez krlow niebios? Aby to zrozumie polecam czytelnikowi aby zapozna si z artykuem Alfreda Palli: http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/palla/krolowa.htm 16. Upodlenie czowieka, zaburzenie pci, wymiewanie si z Boga, skalane stworzenie. Diabe mci si na Bogu, poprzez atak na Jego stworzenie. Skalanie, wypaczenie, zwiedzenie, zalepienie, zdemonizowanie, ycie przeciwko naturze. Diabelska medycyna- zmiana pci, terapia hormonalna. Diabe chce totalnego upadku mczyzn i kobiet- chce ich upodli poniej zwierzt. 17. Modlitwy dla pragncych pomocy Zbawienie. Nie masz bowiem rnicy midzy ydem a Grekiem, gdy jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, ktrzy go wzywaj. (13) Kady bowiem, kto wzywa imienia Paskiego, zbawiony bdzie. (14) Ale jak maj wzywa tego, w ktrego nie uwierzyli? A jak maj uwierzy w tego, o ktrym nie syszeli? A jak usysze, jeli nie ma tego, ktry zwiastuje? List do Rzymian 10 Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest sowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, sowo wiary, ktre gosimy. (9) Bo jeli ustami swoimi wyznasz, e Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, e Bg wzbudzi go z martwych, zbawiony bdziesz. (10) Albowiem sercem wierzy si ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje si ku zbawieniu. List do Rzymian 10 Ojcze, wyznaje ze potrzebuje Mesjasza. Widz jak moje ycie stoczyo si w przepa- brudu, odstpstwa, nienormalnoci. Rozumiem, ze tylko Jezus jest wstanie zmaza moje winy. Przyjmuje Jego ofiar, wierze ze umar na krzyu za mnie, za grzesznika, i przyjmuje Jego oczyszczajca krew. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma adnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez ktre moglibymy by zbawieni. Dzieje Apost. 4

Nowo Narodzenie z Ducha witego, moc z wysokoci. Odpowiadajc Jezus, rzek mu: Zaprawd, zaprawd, powiadam ci, jeli si kto nie narodzi na nowo, nie moe ujrze Krlestwa Boego. (4) Rzek mu Nikodem: Jake si moe czowiek narodzi, gdy jest stary? Czy moe powtrnie wej do ona matki swojej i urodzi si? (5) Odpowiedzia Jezus: Zaprawd, zaprawd, powiadam ci, jeli si kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie moe wej do Krlestwa Boego. (6) Co si narodzio z ciaa, ciaem jest, a co si narodzio z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw si, e ci powiedziaem: Musicie si na nowo narodzi. (8) Wiatr wieje, dokd chce, i szum jego syszysz, ale nie wiesz, skd przychodzi i dokd idzie; tak jest z kadym, kto si narodzi z Ducha. Ew. Jana 3 A oto Ja zsyam na was obietnic mojego Ojca. Wy za pozostacie w miecie, a zostaniecie przyobleczeni moc z wysokoci. Ew. ukasza 24 A spoywajc z nimi posiek, nakaza im: Nie oddalajcie si z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o ktrej syszelicie ode mnie; (5) Jan bowiem chrzci wod, ale wy po niewielu dniach bdziecie ochrzczeni Duchem witym.... wemiecie moc Ducha witego, kiedy zstpi na was, i bdziecie mi wiadkami w Jerozolimie i w caej Judei, i w Samarii, i a po krace ziemi. Dzieje Apost. 1 Ci za, ktrzy s w ciele, Bogu podoba si nie mog. (9) Ale wy nie jestecie w ciele, lecz w Duchu, jeli tylko Duch Boy mieszka w was. Jeli za kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. List do Rzymian 8 Skd moesz wiedzie, czy masz Ducha witego w tobie? (1) A gdy nadszed dzie Zielonych wit, byli wszyscy razem na jednym miejscu. (2) I powsta nagle z nieba szum, jakby wiejcego gwatownego wiatru, i napeni cay dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazay si im jzyki jakby z ognia, ktre si rozdzieliy i usiady na kadym z nich. (4) I napenieni zostali wszyscy Duchem witym, i zaczli mwi innymi jzykami, tak jak im Duch poddawa. Dzieje Apost. 2 Ojcze, ty obiecae ju w Starym Testamencie, ze wylejesz Ducha Boego na wszelkie ciao! Dzikuje ci, ze staem si czci Twojego planu, przyjelem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Teraz wg wyej wymienionych wersetw napenij mnie Twoim bogosawionym Duchem witym. Wylej na mnie Twoje dziedzictwo! Grzechy generacyjne O Panie! wedug wszystkich sprawiedliwoci twoich niech si prosz odwrci popdliwo twoja i gniew twj od miasta twego Jeruzalemu, gry witobliwoci twojej: bo dla grzechw naszych i dla nieprawoci ojcw naszych Jeruzalem i lud twj nosi po habienie u wszystkich, ktrzy s okoo nas. Ks. Daniela 9 A rodowici Izraelici odczyli si od wszystkich obcoplemiecw. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojcw. (3) Nastpnie, stojc kady na swoim miejscu, czytali z ksigi Zakonu Pana, swojego Boga, przez wier dnia, a przez nastpn wier wyznawali swoje grzechy, oddajc pokon Panu, swojemu Bogu. (4) Potem na stopniu przeznaczonym dla Lewitw stanli: Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani i Kenani i woali dononym

gosem do Pana, swojego Boga, (5) Lewici za: Jeszua i Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli: Powstacie, bogosawcie Pana, waszego Boga, od wieku a na wieki. I bogosawili chwalebne imi Tego, ktry jest wzniosy ponad wszelkie bogosawiestwo i uwielbienie, mwic: (6) Ty jedynie jeste Panem! Ty stworzye niebiosa, niebiosa niebios i cay ich zastp, ziemi i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty te wszystko to utrzymujesz przy yciu, a zastp niebieski oddaje ci pokon. (7) Ty, Panie, jeste tym Bogiem, ktry wybra Abrama i wywiode go z Ur chaldejskiego, i nadae mu imi Abraham. (8) A gdy stwierdzie, e serce jego jest ci wierne, zaware z nim przymierze, e ziemi Kananejczyka, Chetejczyka, Amorejczyka, Peryzyjczyka, Jebuzejczyka, Girgazyjczyka dasz jego potomstwu, i dotrzymae swego sowa, bo jeste sprawiedliwy. (9) Ty wejrzae na niedol naszych ojcw w Egipcie i wysuchae ich woania nad Morzem Czerwonym. (10) Dokonae znakw i cudw na faraonie i na wszystkich jego sugach, i na caym ludzie jego ziemi, wiedziae bowiem, i podle si z nimi obchodzili. Tote uczynie sawnym swoje imi, jak to jest i dzisiaj. (11) Rozdzielie morze przed nimi, przeszli wic przez jego rodek po suchej ziemi, a cigajcych ich wrzucie w gbin, jak si wrzuca kamie do wd wezbranych. (12) Supem obocznym wiode ich w dzie, a supem ognia w nocy, owietlajc im drog, po ktrej i mieli. (13) Potem zstpie na gr Synaj i rozmawiae z nimi z niebios, i dae im prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. (14) Ogosie im swj wity sabat, nadae im przykazania, przepisy i nauk przez Mojesza, swego sug. (15) Gdy byli godni, dae im chleba z nieba, wod ze skay im wydobye, gdy byli spragnieni, i obiecae im, e wkrocz i odziedzicz ziemi, ktr da im poprzysige. (16) Lecz oni, nasi ojcowie, podle postpili, usztywniajc swoje karki i nie suchajc twoich przykaza. (17) Uchylali si od posuszestwa, nie pomnc na cuda, jakie czynie z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomys, aby wrci do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jeste Bogiem odpuszczenia, miosiernym i litociwym, cierpliwym i wielce askawym, wic ich nie opucie. (18) Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mwic: To jest twj Bg, ktry ci wywid z Egiptu, i popeniali wielkie blunierstwa, (19) Ty dla wielkiego swego miosierdzia nie opucie ich na pustyni; sup oboczny nie odstpi od nich w dzie, prowadzc ich po drodze, ani sup ognisty w nocy, owietlajc im drog, po ktrej i mieli. (20) Dae im swego dobrego ducha, aby ich poucza; twojej manny nie odje od ich ust i wod im dae, gdy byli spragnieni. (21) Przez czterdzieci lat utrzymywae ich na pustyni tak, e niczego im nie brako. Odzienia ich nie zdary si i nogi ich nie napuchy. (22) Dae im krlestwa i ludy, przydzielajc im je jako przylego, tote wzili w posiadanie ziemi Sychona, ziemi krla Cheszbonu, i ziemi Oga, krla Baszanu. (23) Liczb ich synw pomnoye ja gwiazdy niebieskie i sprowadzie ich do ziemi, o ktrej powiedziae ich ojcom, e wejd do niej i wezm j w posiadanie. (24) I przyszli synowie, i wzili w posiadanie ziemi, Ty za powalie przed nimi mieszkacw tej ziemi, Kananejczykw, i wydae w ich rk zarwno krlw, jak i ludy tej ziemi, by postpili z nimi wedug swojej woli. (25) Zdobyli warowne grody i yzn ziemi! I wzili w posiadanie domy pene wszelkiego dobra, drone cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitoci. Jedli tedy i byli syci, utyli i opywali w dostatki dziki wielkiej twojej dobroci. (26) Wtedy stali si oporni i zbuntowali si przeciwko tobie, i odrzucili od siebie twj zakon, zabili twoich prorokw, ktrzy ich ostrzegali, aby ich nawrci do ciebie, i popenili wielkie blunierstwa. (27) Tote wydae ich w rce ich wrogw, a ci ciemiyli ich. W czasie ucisku za woali do ciebie, a wtedy Ty wysuchae ich z niebios i wedug obfitego swego miosierdzia dae im wybawicieli, ktrzy wybawiali ich z rki ich wrogw. (28) Lecz gdy znw zayli spokoju, zawrcili do czynienia za przed tob. Tote na nowo wydae ich w rce ich nieprzyjaci, ktrzy ich ujarzmili. Wtedy znowu woali do ciebie i Ty wysuchae ich z niebios, i wyrwae ich wiele razy wedug obfitego miosierdzia twego. (29) Ostrzegae ich, aby ich nawrci do swego Zakonu, lecz oni podle postpili i nie suchali twoich przykaza i grzeszyli przeciwko twoim prawom. Jeeli je czowiek wypenia yje. Lecz oni odwracali si do nich plecami, usztywniali swoje karki i nie usuchali. (30) Przez wiele lat okazywae im cierpliwo i ostrzegae ich przez swego ducha za porednictwem swoich prorokw, lecz oni nie przyjli tego w swoje uszy. Tote wydae

ich w moc ludw rnych krajw. (31) Dziki obfitemu miosierdziu twojemu nie wygubie ich i nie opucie, gdy Ty jeste Bogiem litociwym i miosiernym. (32) Teraz wic, Boe nasz, Boe wielki, potny i straszny, ktry dotrzymujesz przymierza i aski, niechaj nie wyda ci si maym cay ten moz, jaki nas spotka, naszych krlw, naszych ksit, kapanw, naszych prorokw i naszych ojcw oraz cay lud twj, od czasw krlw asyryjskich a do dzi dnia. (33) Wszak Ty jeste sprawiedliwy we wszystkim, co przyszo na nas; Ty dochowae wiernoci, ale my postpilimy bezbonie: (34) nasi krlowie, nasi ksita, nasi kapani i ojcowie nie wypeniali twojego Zakonu i nie zwaali na twoje przykazania i na twoje napomnienia, ktrych im udzielae. (35) Gdy jeszcze byli w swoim krlestwie, mimo obfitych dbr, ktre im dae, w ziemi rozlegej i urodzajnej, ktr im dae, nie suyli ci i nie odwrcili si od swoich zych uczynkw. (36) Tak tedy jestemy dzi niewolnikami w ziemi, ktr dae naszym ojcom, aby z jej plonw i dbr spoywali, otomy w niej niewolnikami. (37) Obfite swoje pody przynosi ona krlom, ktrych ustanowie nad nami za nasze grzechy, oni wadaj nad naszymi ciaami i nad naszym bydem wedug swojego upodobania. Przeto jestemy w wielkim ucisku. (Ks. Nehemiasza 9:1-37, Biblia Warszawska) Ojcze, Wybacz take moim przodkom za kalanie si seksualnymi grzechami jak........................................, ja im wybaczam i modle si aby odci mnie i moje pokolenia od ich przewin. Przez krew Jezusa, ja lamie wszelkie przeklestwo cice na przodkach i zamykam diabu dostp! Przez krew Jezusa nakazuje wszelkim demonom opuci moje ycie, wyj ze mnie, mojego mieszkania i nigdy nie wraca. W imieniu Jezusa! Gwat 1) A Dina, crka Lei, ktr urodzia Jakubowi, wysza, aby rozejrze si midzy dziewcztami kraju. (2) Gdy j ujrza Sychem, syn Chamora, Chiwwity, ksicia tego kraju, porwa j, spa z ni i zgwaci j. Ks. Rodzaju 34 (gwat dokonany przez ludzi) A byli olbrzymowie na ziemi w one dni; nawet i potem, gdy weszli synowie Boy do crek ludzkich, rodziy im syny. A ci s mocarze, ktrzy od wieku byli mowie sawni. Ks. Rodzaju 6(gwat dokonany przez demony) Ojcze ty znasz co mi si przydarzyo. Tak jak Jezus wybaczy mnie, tak chce wybaczy moim gwacicielom i osoba ktre mnie skrzywdziy seksualnie. Modle si aby do nich dotar i pokaza im ich upadek i skierowa ich do Jezusa! Nakazuje teraz demonowi gwatu, nieczystoci i wszelkim innym ktre weszy gdy te osoby/osoba mnie atakowaa. Wyjdcie w imieniu Jezusa! Zwizuj mocarza ktry stoi na czele tej grupy demonw i nakazuje mu opuci mnie, bo moje ciao jest wityni Ducha Boego! Wyjd w imieniu Jezusa!Nakazuje tez wszelkim duchom typy sukub/inkub aby mnie opuciy!Lamie ich moc, nie maja prawa duej przebywa w moim yciu! Molestowanie A gdy mu je podawaa do jedzenia, on porwa j w objcia i rzek do niej: Chod do mnie i oddaj mi si, moja siostro! (12) Lecz ona mu odpowiedziaa: Nie, bracie mj, nie zhab mnie! Tak si nie robi w Izraelu, nie popeniaj takiego bezecestwa! (13) Co do mnie, to dokd miaabym pj z moj hab? A co do ciebie, to bdziesz jak jeden z nikczemnikw w Izraelu. Pomw raczej z krlem, a on mnie

tobie nie odmwi. (14) Lecz on nie chcia jej posucha, ale zgwaci j i zhabi, gdy z ni obcowa. 2 Ks. Samuela 13 Patrz wyej. Otwarcie si na grzech Prostak wierzy kademu sowu, lecz roztropny zwaa na swoje kroki. Ks. Przysw 14 Roztropny, widzc zo, kryje si: prostaczkowie id dalej i ponosz szkod. Ks. Przysw 27:1-27 Ojcze wybacz mi, ze z powodu moich decyzji, naiwnoci bd wiadomej chci grzeszenia otwarem si na grzechy seksualne. Przyjmuje twoje wybaczenie i modle si aby uwolni mnie od wszelkiego demona, ktry wszed gdy ogldaem filmy, suchaem muzyki, przebywaem z sodomitami, gdy ogldaem czasopisma itd. Pokaz wszelkie inne drogi demonizacji. Szatanie musisz wyj teraz! Ze towarzystwo Szczliwy m, ktry nie idzie za rad bezbonych Ani nie stoi na drodze grzesznikw, Ani nie zasiada w gronie szydercw Ks. Psalmw 1 Ojcze wybacz, ze zadawaem si z ludmi ktrzy mieli destrukcyjny wpyw na moje ycie, czy to przez alkohol, narkotyki, seks, magie itd. Wybaczam im, co mi zrobili i ty wybacz mi, ze bylem przeciwko Tobie robic te rzeczy. Zlam teraz wizi duszy z nimi i niech demony wyjd. Niech duchy stojce za alkoholem, narkotykami, seksem,...........................opuszcza moje ciao i dusze i nigdy nie wracaj. W imieniu Jezusa z Nazaretu! Wizi duszy (1) A Dina, crka Lei, ktr urodzia Jakubowi, wysza, aby rozejrze si midzy dziewcztami kraju. (2) Gdy j ujrza Sychem, syn Chamora, Chiwwity, ksicia tego kraju, porwa j, spa z ni i zgwaci j. (3) Przylgn jednak ca dusz do Diny, crki Jakuba, pokocha t dziewczyn i czule do niej si odzywa Ojcze, w mieniu Jezusa lamie teraz ze wizi duszy z (wybierz): znajomymi, rodzicami, rodzina, przyjacimi, kochankami, prostytutkami, osobami zboczonymi, alkoholikami, narkomanami, czarownikami, ksimi, faszywymi systemami religijnymi, buddyzmem, katolicyzmem, hinduizmem, wiadkami, ................................... I nakazuje demonom stojcym za nimi aby wyszy, nie robic nikomu krzywdy i niech id do otchani. Aplikuje krew Jezusa na te wizi oraz demony. Faszywa religia poniewa zamienili Boga prawdziwego na faszywego i oddawali cze, i suyli stworzeniu zamiast Stwrcy List do Rzymian 1 Przeklty m, ktry zrobi podobizn rzebion lub lan, obrzydliwo dla Pana, dzieo rk rzemielnika, i ustawi go w ukryciu. A cay lud odezwie si i powie: Amen. Ks. Powt. Prawa 27 Ojcze wybacz mi ze nie czciem Ciebie, ale stworzenie, modliem si do figurek, zmarych, aniow,

czyniem sobie boki z ludzi. Zlam wizi duszy z tymi czynnociami, ludmi i demonami ktre stoj za tym systemem. Zwizuj mocarza stojcego za ............................, i nakazuje aby jego demony byy zwizane i wychodziy w rzdku. Grabie twoje bronie, zbroje i nakazuje ci aby wynosi si z mojego ciaa, obecnoci, domu, pokole, rodziny i szed do otchani teraz! W imi Jezusa! Magia Gdy tedy wejdziesz do ziemi, ktr Pan, Bg twj, ci daje, nie naucz si czyni obrzydliwoci tych ludw; (10) niech nie znajdzie si u ciebie taki, ktry przeprowadza swego syna czy swoj crk przez ogie, ani wrbita, ani wieszczbiarz, ani gularz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoywacz duchw, ani znachor, ani wzywajcy zmarych; (12) gdy obrzydliwoci dla Pana jest kady, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwoci Pan, Bg twj, wypdza ich przed tob. (13) Bd bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, (14) gdy te narody, ktre ty wypdzasz, suchaj wieszczbiarzy i wrbitw, a na to Pan tobie nie pozwoli. Ks. Powt. Prawa 18 Ojcze wybacz mi, ze kalaem si magia, ezoteryka, ukrytymi 'tajemnicami' ciemnosci. Wybacz moja ciekawo. Wyznaje moje grzechy i modle si aby je odpuci w imieniu Jezusa. Wyrzekam sie nastpujcych praktyk: astrologia, horoskopy, znaki zodiaku, lanie wosku, wrenie, zaklinanie, zamawianie magia rytualna, ksiki magiczne i ezoteryczne, grymuary, senniki magia seksualna, kabaa, podrczniki do seksu, kama sutra, wychodzenie z ciaa, karty tarota, magiczne pasjanse, wrenie z kuli nekromancja, modlitwa do zmarych, czczenie przodkw, rytuay katolicyzmu wahadeko, chiromancja, bioenergoterapia, satanizm, Wika, branie narkotykw w celach magicznych biblia szatana, transformacje magiczne, uczestnictwo w spotkaniach kultw, sztuki walki, znamiona, tatuae, pentagramy, horrory, amulety, czytanie przyszoci, wrby wit boego narodzenia, palenie i topienie marzanny, mitologie, Sowianie, i wszelkie inne lub powizane praktyki.... I nakazuje im opuci moje ciao, dom, rodzin, bliskich i nigdy nie wraca! Filozofie Baczcie, aby was kto nie sprowadzi na manowce filozofi i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na ywioach wiata, a nie na Chrystusie; List do Kolosan 2 Ojcze wybacz, ze nie podaem za Biblia ale suchaem wszelkich systemw sprzecznych z ni, jak komunizm, filozofie, darwinizm,mity, powiedzenia, mdro ludowa, podaem za obrzdami i tradycjami moich ojcw, ktre Cie zniewaay!Niech demony stojce za tymi faszywymi filozofiami opuszcza mnie, przez krew Chrystusa Mesjasza! Atak duchowy Wysa on posacw do Bileama, syna Beora, do Petor, ktre ley nad rzek, do ziemi swoich wspplemiecw, aby go zaprosi i powiedzie mu: Oto z Egiptu wyszed lud i przykry ca ziemi, i mieszka naprzeciw mnie. (6) Przybd wic teraz, przeklnij mi ten lud, gdy jest silniejszy ode mnie;

moe wtedy zdoam go pobi i wypdz go z tej ziemi; wiem bowiem, e kogo ty pobogosawisz, bdzie bogosawiony, a kogo przeklniesz, bdzie przeklty. Ks. Liczb 22 Ojcze, dzikuje cie ze w Jezusie jestem bardziej ni zwycizc! Zakadam zbroje Boza aby osta si od wszelkich atakw zego! Ogaszam, ze krew Jezusa, ktra znaczy wicej ni krew zwierzt, jest nade mn, moim domem, rodzina i chroni mnie od wszelkiego demona. Ogaszam ze jestem nienaruszalnym gruntem dla kadego demona. W imieniu Jezusa wi wszelkiego demona ktry stoi za tym atakiem i lamie wszelkie kltwy, sowa, wyroki, wyrocznie, ogoszenia, magie, zaklcia, wszelkie typy czarw skierowane do mnie, lamie moc amuletw, talizmanw, inkantacji, zapieww, bekotania, szataskiej muzyki, intonacji, grupowych atakw, magie rytualna, magie sympatyczna,blokuje astralne projekcje skierowane na mnie, mj dom, moja rodzin i lamie moc ducha, ktry to czyni. Ojcze wylij 12 legionw aniow aby mnie otoczya, strzega i walczya za mnie i moja rodzin. Przykazae anioom by mnie strzegli na wszystkich moich drogach i nie ura swej stopy o kamie! Prowad mnie w rozpoznaniu i zniszcz prace demonw, ktre mnie atakuj! Zwi moc siacza stojcego za wiedma, kapanem, magikiem i nakazuje ich demona by zwizanym i zaprzesta to czyni. Wylij Ojcze przekonanie Ducha witego do tych osb, i uzmysw im ich pozycje i fakt gdzie id! Lamie moc wszelkich atakw telepatycznych, projekcji myli, inwokacji lub ewokacji demonw i odsyam je na ich demoniczne rdo! W imieniu Jezusa!

Przeklte obiekty Izrael zgrzeszy: Naruszyli moje przymierze, ktre im narzuciem. Wzili nieco z tego, co byo oboone kltw, ukradli, zataili i wczyli to do swoich rzeczy...Wtedy Jozue rzek do Achana: Synu mj, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwa i z mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczynie, niczego przede mn nie ukrywaj! (20) I Achan, odpowiadajc Jozuemu, rzek: Zaiste, ja zgrzeszyem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postpiem mianowicie tak: (21) Ujrzaem wrd upw pikny paszcz babiloski, dwiecie sykli srebra i jedn sztab zota wagi pidziesiciu sykli. Zapragnem ich i zabraem je. Oto s one zakopane w ziemi w obrbie mojego namiotu, a srebro na spodzie. (22) Wysa wic Jozue posacw, ktrzy pobiegli do namiotu, i oto by on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. (23) Zabrali je z namiotu i przynieli do Jozuego i do wszystkich synw izraelskich, i zoyli je przed Panem. (24) Wtedy Jozue wzi Achana, syna Zeracha, srebro, paszcz i sztab zota, jego synw i crki, jego woy, osy i owce, namiot i cae jego mienie, a cay Izrael by z nim, i zaprowadzili ich do doliny Achor. (25) I rzek Jozue: Jak ty sprowadzie na nas nieszczcie, tak niech dzi Pan sprowadzi na ciebie nieszczcie! I ukamienowa go cay Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Ks. Jozuego 7 A niemao z tych, ktrzy si oddawali czarnoksistwu, znosio ksigi i palio je wobec wszystkich; i zliczyli ich warto i ustalili, e wynosia pidziesit tysicy srebrnych drachm. Dzieje Apost. 19 Ojcze wybacz ze mam w swoim posiadaniu nastpujce przeklte obiekty:(wybierz): katolickie bibeloty- raniec, obrazek, szkaplerz, obraz, figura, odlew, ksieczka do komunii, krzy drewniany, wszelkie wyobraenia Boga czy Jezusa. Magazyny porno, muzyk rockowa, metalowa, rap, hip hop( w tym, chrzecijaskie) kama sutra, karty tarota, sennik, podrczniki do magii, artykuy seksualne, ksiki innych religii, mitologie

rodzinne pamitki ktre s zdemonizowane i przycigaj demony podrczniki do medycyny niekonwencjonalnej brudne filmy, horrory, gry komputerowe magiczne, erotyki, thrillery, zboczone filmy, ksiki grozy, Masterton15, Lovecraft16, Barker17, Crowley18, i inne obiekty, ktre otwieraj dostp diabu.

nie dawajcie diabu przystpu. List do Efezjan 4 Nie dawajcie miejsca dyjabu. Ojcze decyduje te rzeczy osun z mojego domu, spali i pozby si ich.(jak ju to zrobisz przejd dalej!). Ojcze wyrzu wszelkiego demona ktry mia dostp przez te bibeloty! W imieniu Jezusa!

18. Bg przewidzia aby ludzie si rozmnaali. Perwersja przynosi mier pokole. Perwersja przynosi mier pod kadym wzgldem- emocjonalnym, fizycznym i duchowym. 19. To nie geny, to pokolenia i wasne grzechy, ataki diabla. Nie bdziesz si im kania i nie bdziesz im suy, gdy Ja Pan, Bg twj, jestem Bogiem zazdrosnym, ktry karze win ojcw na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, ktrzy mnie nienawidz. (6) A okazuj ask do tysicznego pokolenia tym, ktrzy mnie miuj i przestrzegaj moich przykaza. Ks. Wyjcia 20 Jak diabe produkuje zboczecw? Jeli twoi przodkowie postanowili eksperymentowa seksualnie, to maja przeklestwo ktre dotyka nie tylko ich ale nastpne pokolenia. Moge nigdy nic nie mie wsplnego z tym bezecestwem,a tu odkrywasz zboczone myli, odczucia itd. To mog by grzechy generacyjne. Inna droga s wasne grzechy- bezporedni udzia, ogldanie dla zabawy odmiecw. Inna droga jest atak duchowy, czyli kto kalajcy si zboczeniem, praktykujcy magie, mgby prbowa projektowa si astralnie i wpywa na ciebie, atakowa sen, albo wysya zboczone demony na 'misje'.tragedia jest jeli nie wiesz ze istnieje diabe, ze jest wiat duchowy wrogi tobie. Bdziesz myla ze to ty i w ten sposb diabe chce cie zwie. 20. Czczenie stworzenia prowadzi do zboczenia- katolicyzm, buddyzm, hinduizm itd.

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Graham_Masterton 16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Howard_Phillips_Lovecraft 17 http://pl.wikipedia.org/wiki/Clive_Barker 18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

Mienili si mdrymi, a stali si gupi. (23) I zamienili chwa niemiertelnego Boga na obrazy przedstawiajce miertelnego czowieka, a nawet ptaki, czworonone zwierzta i pazy; (24) dlatego te wyda ich Bg na up podliwoci ich serc ku nieczystoci List do Rzymian 1

21. Gdzie id zboczecy?

Jezioro ognia i siarki 1) Na ostatek, bracia moi, radujcie si w Panie. Ty rzeczy wam pisa, mnie nie ciszko, a wam przepieczno jest. (2) Strzecie si psw, strzecie si zych robotnikw, strzecie si rocicia. List do Filipian 3 Albo czy nie wiecie, e niesprawiedliwi Krlestwa Boego nie odziedzicz? Nie udcie si! Ani wszetecznicy, ani bawochwalcy ani cudzoonicy, ani rozpustnicy, ani moonicy, (10) ani zodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Krlestwa Boego nie odziedzicz. Abo nie wiecie, i niesprawiedliwi nie bd dziedzicmi krlestwa niebieskiego? Nie mylcie si. Ani nieczyci, ani bawochwalcy, ani cudzoonicy, ani roskosznicy, ani Sodomczycy. (10) Ani zodzieje, ani akomi, ani pijanice, ani obmowce, ani drapiece, nie bd dziedziczmi krlestwa niebieskiego. 1 list do Koryntian 6 Wiedzc, i zakon nie jest pooon sprawiedliwemu, ale tym, ktrzy zakonem gardz, nie chcc mu by poddanymi, niepobonym i grzesznym, zoczycam i spronym, tym ktrzy zabijaj ojca i matk, mobjcam. (10) Nieczystym, Sodomczykom, tym ktrzy ludzi kradn, kamcam, krzywoprzysicam i jeli co inego jest przeciwnego zdrowej nauce. rozpustnikw, moonikw, dla handlarzy ludmi, dla kamcw, krzywoprzysizcw i dla wszystkiego, co si sprzeciwia zdrowej nauce, 1 List do Tymoteusza 1 Bogosawieni, ktrzy pior swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa ywota i mogli wej przez bramy do miasta. (15) Na zewntrz s psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabjcy, i bawochwalcy, i wszyscy, ktrzy miuj kamstwo i czyni je. A zewntrz bd psy i ci, ktrzy truj i nieczyci i mobjce i bawochwalce i ktrykolwiek miuje i dopuszcza si kamstwa.

Na zewntrz s psy, gularze, rozpustnicy, zabjcy, bawochwalcy i kady, kto kamstwo kocha i nim yje. Apokalipsa (Objawienie) 22 Czemu Biblia nazywa sodomitw- psami? Przypatrz si co psy robi i wycignij wnioski! 22. Bawochwalstwo, czary, perwersja i szalestwo to diabelska czwrka. Jeli znajdziesz jedna z nich, to szukaj pozostaej 'rodziny'. 23. Zboczenie to atak na maestwo, pe, i przyszo ludzkoci. Sodoma nie miaa zbyt wielu prawdziwych mczyzn, bo reszta bya zaangaowana w sodomie. Widzimy jak Lot, jego crki oraz ich mowie nie byli sodomitami. Jednake niemoralno sodomy udzielia si im wszystkim. Lota, wiedzc co czai si na ulicach prbowa uratowa przed pokalaniem dwch wdrowcw przez ugoszczenie ich w domu oraz przez danie wasnych crek do sodomii, kiedy to banda sromotnikw okrya miejsce Lota i domagaa si aby wyda im tych ludzi. Mowie crek Lota drwili z ostrzee Lota, i zostali strawieni przez ogie z nieba. Zona Lota z tsknoty(!) za Sodomom i Gomora obrcia si wstecz i zamienia si w slup soli! Za czym ona tam tsknia? Co musiao by nie tak! Za brudem? A na koniec, gdy Lot schroni si z crkami w bezpieczne miejsce, creczki nie miay problemu wej ojcu do zka gdy by pijany! Oprcz sodomii, musiay tam by powszechne takie rzeczy jak kazirodztwo, brak bojani Boej, seks z anioami(upadymi), pedofilia i pederastia. Lot chcia bronic dwch wdrowcw , nawet wypowiedzia si ze to co chc zrobi mieszkacy sodomy jest bezecne19, ale prbowa da wasne crki na zgwacenie? Co byo nie tak. 24. Ziemia jest przeklta przez te praktyki Byli te i Sodomczycy w onej ziemi, sprawujcy si wedug wszystkich obrzydliwoci poganw, ktre wyrzuci Pan od oblicznoci synw Izraelskich. 1 Ks. Krlewska 14 I czyni Aza, co dobrego byo w oczach Paskich, jako Dawid ojciec jego. (12) Albowiem wytraci Sodomczyki z ziemi, i wyrzuci wszystkie bawany, ktrych byli naczynili ojcowie jego. 1 Ks. Krlewska 15 A inne sprawy Jozafatowe, i moc jego, ktrej dokazywa, i jako walczy, aza to nie jest napisane w kronikach krlw Judzkich? (47) Ten wypleni z ziemi ostatek Sodomczykw, ktrzy byli pozostali za dni Azy, ojca jego. 1 Ks. Krlewska 22

19 W Biblii Krla Jakuba, Lot mwi-Prosz was bracia(ach), nie czycie tej niegodziwoci(ra) Ksiga Rodzaju 19:7. http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/STRHEB2.htm#S251 http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/STRHEB74.htm#S7489

Kaza te wynie gaj wicony z domu Paskiego precz z Jeruzalemu ku potokowi Cedron, a spali go u potoku Cedron, i star go w proch, a popi jego rozmiota na groby synw onego ludu. 2 Ks. Krlewska 23

Z nasienia twego nie dopuszczaj ofiarowa Molochowi, aby nie splugawi imienia Boga twego; Jam Pan (23) Z mczyn nie bdziesz obcowa, jako z niewiast; obrzydliwoci to jest. (24) Take z bydlciem adnem obcowa nie bdziesz, aby si z niem mia splugawia. Niewiasta te niech nie podlega bydlciu dla obcowania z nim; sprona rzecz jest. (25) Nie plugawcie si temi wszystkiemi rzeczami; bo tem wszystkiem splugawili si poganie, ktre Ja wyrzucam przed obliczem waszem. (26) Bo splugawia si ziemia; przeto nawiedz nieprawo jej na niej, i wyrzuci ziemia obywatele swoje. (27) A tak wy przestrzegajcie ustaw moich i sdw moich, a nie czycie adnych obrzydliwoci tych, w domu zrodzony, i przychodzie, ktry jest gociem w porodku was. (28) Albowiem wszystkie te obrzydliwoci czynili ludzie tej ziemi, ktrzy byli przed wami, czem splugawiona jest ziemia. (29) Aby was nie wyrzucia ziemia, gdybycie j splugawili, jako wyrzucia nard, ktry by przed wami. (30) Albowiem ktobykolwiek co uczyni z tych wszystkich obrzydliwoci, zaiste wytracone bd dusze to czynice z porodku ludu swego. (Ks. Kapaska 18:1-30, Biblia Gdaska)