Vous êtes sur la page 1sur 319

ACTES DE S. S.

PIE XI
Encycliques, Motu Proprio, Brefs, Allocutions, Actes des Dicastres, e t c . .
Texte latin et traduction franaise

TOME

XI

(Anne 1933-1934*

MAISON

DE LA

BONNE

PRESSE

5 , r u e B a y a r d , P A R I S 8*

Biblio!que Saint Libre


http://www.liberius.net Bibliothque Saint Libre 2011. Toute reproduction but non lucratif est autorise.

ACTES DE S. S. PIE XI

TOME XI (Anne 1933-1934)

ISihil

obstat.

Parisiis, die 11* novemb'ris 1D39.

FR. PROTIN.

IMPRIMATUR

Lutetiae Parisiorum, die 17* novembris 1939.

V. Du PIN,
v. (J.

PREMIRE

PARTIE

ACTES

DE

S.
MOTU l T

S.

PIE

XI

ENCYCLIQUES, BREFS, LETTRES

PROPRIO, ALLOCUTIONS

LITTERA

APOSTOLICA

Sancti Berardus, Petrus, Accursius, Adiutus et Otho, protomartyres O. F. M declarantur patroni principales Vicariatus apostolici de Rabat (1).
PIUS Ad perptuant PP. rei XI memoriam.

Prixnos ex inclyto Ordine Fratrum Minorum, quos ipse Seraphicus Pater Sanctus Franciscus Assisicnsis misit in Africain ad infidelium animas Christo lucrandas, Berar.dum videlicct, Petruni, Accursium, Adiutum atque Othonem, a mahometanis in Maroqiiio anno MCCXX in odium iidei inlerfectos, tamquain protomartyres suos universus Ordo Seraphicus pluribus iam a saeculis veoeratur et colit. Nunc vero venerabilis frater Henricus Vieille ex eodem Ordine Epis-

LETTRE

APOSTOLIQUE

dclarant patrons principaux du vicariat apostolique de Rabat les saints Brard, Pierre/ Accursius, Adjutus et Othon, protomartyrs de l'Ordre des Frres Mineurs
t

PIE XI, PAPE Pour perptuelle mmoire de la chose.


D e p u i s p l u s i e u r s s i c l e s d j , l ' i l l u s t r e Ordre s r a p h i q u e t o u t e n t i e r v n r e et h o n o r e c o m m e s e s p r o t o m u r t y r s l e s p r e m i e r s F r r e s M i n e u r s e n v o y s en A f r i q u e p a r s a i n t F r a n o i s d ' A s s i s e en p e r s o n n e , l e u r b i e n h e u r e u x P r e , afin d'y g a g n e r a u C h r i s t les, m e s d e s i n f i d l e s . Ils s ' a p p e l a i e n t B r a r d , P i e r r e , A c c u r s i u s . , A d j u t u s et O l h o n , et f u r e n t m i s m o r t a u M a r o c , e n h a i n e d e la, f o i , e n l'an 1 2 2 0 ( 2 ) . (1) il. A. S., vol. XXV, 1933, p. 23. (2) Leur martyre eut lieu le 16 janvier 1220. Les corps furent ramens, Combie, en Portugal.

10

LETTRE APOSTOLIQUE PHIMOS

copus titularis Halniyrensis, Vicarius Apostolicus de Rabat, intra cuius fines urbs exstat vulgo Marrakesch, in qua ipsi protomartyres pro. Christo sanguinem suum fuderunl, Nos enixe rogat ut sanctos Berardum et Socios eius principales Patronos ipsius vicariatus de Rabat declaremus. Quibus votis, Procuratoris generalis Ordinis Fratrtim Minorum suffragio suf'ults, libenter concedere decrevimus. Quare, audito quoque dilecto filio Nostro Camillo Sanctae Romanae Ecclesiae Presbytero Cardinali Laurenti, S. Rituum Congregationi Praefeclo, oninib<usque rei momentis sedulo studio perpensis, ad maiore-m Dei gloria-m proeurandam, ad christianae religionis incrementum et ad cultum eorundem protomartyrum Ordinis Minorum fcovendum, a-postoldca Nostra auctoritafe praesenfium Litterarum vi, perpe-tuumque in modm, sanctos Berardum,.Petrum, Accursium, Adiutum atque Othonem martyres, Patronos principales totius- vicariatus apostolici de Rabat constituimus et declaranius, atque eorum festum die XVL mensis lanuarii sub rMu duplici primae classis cum octava co-mniuni, servatis de cetero rubricis, quotannis in terrttorio ipsius vicariatus de Rabat celebrandum mandamus. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Haec largimur et statuimus, decernentes praesentes Lit-

Or, Notre Vnrable Frre Henri Vieille, vque titulaire d'Halmirus, qui appartient au m m e Ordre et c o m m e vicaire apostolique de Rabat exerce sa juridiction sur Marrakech, la ville o lesdits martyrs versrent leur sang pour le Christ, Nous prie i n s t a m m e n t de dclarer patrons principaux du vicariat a p o s t o lique de Rabat saint Brard et ses compagnons. A ce dsir qu'appuie la supplique du procureur gnral de l'Ordre des Frres Mineurs, Nous avons dcid d'acquiescer. C'est pourquoi aprs avoir entendu Notre cher Fils Camille Laurenti, cardinal prtre de la Sainte Eglise Romaine, prfet de la S. Congrgation des Rites, toutes choses y relatives peses avec une attentive sollicitude, en vue de procurer la plus grande gloire de Dieu, d'tendre la religion chrtienne, de favoriser le culte de ces protomartyrs de l'Ordre des Frres Mineurs, de par Notre autorit apostolique, en vertu des prsentes Lettres et titre perptuel, Nous constituons et dclarons les saints martyrs Brard, Pierre, Ac^ursius, Adjutus et Othon patrons principaux de tout le vicariat apostolique de Rabat. Nous ordonnons en outre de clbrer l e 16 j a n v i e r l e u r fte annuelle sous le rite double de 1 " classe, avec octave c o m mune sur le territoire du vicariat apostolique de Rabat, les rubriques par ailleurs restant sauves. Nonobstant toutes choses contraires.

9 JANVIER 1 9 3 3

11

leras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere, suosque plenos atpie integros effectus sortiri et obtinere ; eidenxque vicariatui apostolico nunc et in iposterum plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, atque irritum ex nunc et inane feri si quidquam secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die IX mensis Ianuarii, an. MDCGCCXXXIII, Pontificatus Nostri undecimo. E. card. PACELLI, a Secretis Status.

Ainsi en a v o n s - N o u s dispos. N o u s dcidons que les prsentes Lettres so.nt et demeureront t o u j o u r s fermes, valides et efficaces ; qu'elles o n t et garderont leurs effets p l e i n s et entiers ; qu'elles soient une garantie absolue pour le prsent et pour l'avenir a u vicariat apostolique en question ; qu'il en faut juger et disposer exactement de l a sorte ; que vaine et nulle serait ds m a i n t e n a n t toute atteinte ventuelle i n d m e n t porte ces Lettres s o i t de propos dlibr, soit par ignorance, par qui que ce soit, de quelque autorit qu'il puisse se prvaloir. Donn Rome, prs Saint-Pierre, s o u s l'anneau du Pcheur, le 9 j a n v i e r 1T33, ,1a onzime anne de Notre Pontificat. E. cardinal PACELLT, Secrtaire d'Etat.

LITTERA

APOSTOLICA

Praefectura apostolca Guyanae Gallicae in Yicariatum apostolicum erigitur (1).


PIUS PP. XI

Ad futuratn

rei

memoriam.

Quae catholico nomini propagando magis opportuna, pro iemporum ac rerum adiunctis, videantur, ea, prout exigit supremum spirituale officium Nostrum, sollicita cura et constanti studio providere satagimus. Quapropter, cum proximis hisce temporibus praefectura apostolica Guyanae Gallicae in America meridionali, taie, Deo favente, ceperil incrementum, ut finitimarum missionum Guyanae Anglicae et Hollandicae statum aequaverit, immo fidelium numro superaverit, precibus quae adhibitae Nobis fuerunt ut eadem praefectura ad graduin vicariatus apostolici canonice elevaretur libenti quidem animo annuendum decrevimus. deo, collatis

LETTRE

APOSTOLIQUE

Erection de la prfecture apostolique de la Guyane franaise en vicariat apostolique.


PIE XI, PAPE
Pour perptuelle mmoire du fait.

C'est avec un soin vigilant et une application continue que Nous prenons tche, suivant les exigences de Notre ministre spirituel suprme, de pourvoir tout* ce qui semble le plus opportun, eu gard aux temps et aux v n e m e n t s , pour la diffusion du nom catholique. Tout rcemment la prfecture apostolique de la Guyane franaise, en Amrique, a pris avec l'aide divine un accroissement tel qu'elle se place sur un pied d'galit avec les deux Missions v o i s i n e s , la Guyane anglaise et la Guyane hollandaise, r e m p o r t a n t m m e par le nombre des fidles. Aussi avons-Nous dcid d'accueillir bien volontiers les instances qui Nous ont t adresses pour que ft canoniquement leve au rang de Vicariat aposto<1) A. A. S., vol. XXV, 1933, p. 234.

1 0 JANVIER 1 9 3 3

.13

de hac re consiliis cum venerabilibus fratribus Nos tris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus qui negotiis S. Congregationis Propagandae Fidei praepositi sunt, omnibusque mature perpensis, certa scientia ac matura deliberatione. Nostris, deqne apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, pracsentium Litterarum tenore, praefecturam apostolicam Guyanae Gallicae in America meridionali, eodem servato 13omine, in vicariatum apostolicum erigimus, eiusdemque curam ex nunc et in posterum, Ordinario charactere episcopali ornato, tribuinius. Haec statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter ex&tare ac permanere, suosque pJenos atque integros effectus sortiri et ofatinere ; illisque ad quos pertinent, scu pertinere poterunt, plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definienduni, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari conligerit. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Datuni Romae apud Sanctum Pet ru m, sub anulo Piscatoris, die X mensis Ianuarii an, MDCCCCXXXIII, Pontificatus Moslri undecimo. E. card. PACELLI, a Secreiis Status.
iique la prfecture en question. C'est pourquoi, aprs en avoir dlibr avec Nos Vnrables Frres les cardinaux de la SainteEglise R o m a i n e prposs aux affaires de l a S. Congrgation de la Propagande, toutes choses m r e m e n t peses, de science c e r t a i n e et par une dcision rflchie, dans la plnitude de Notre a u t o r i t apostolique, a u x termes des prsentes Lettres Nous rigeons en vicariat apostolique la prfecture apostolique de la Guyane f r a n aise, en Amrique mridionale, qui gardera son nom, et N o u s en attribuons l'administration ds m a i n t e n a n t et pour l'avenir u n Ordinaire revtu du caractre piscopal. Ainsi en avons-Nous dispos. N o u s dcidons que l e s prsentes Lettres sont et demeureront toujours fermes, valides et efficaces ; qu'elles ont et garderont leurs effets p l e i n s et entiers ; qu'elles soient une garantie absolue pour ceux q u ' e l l e s concernent ou pourront concerner ; qu'il en faut juger et rgler exactement de 3a sorte ; que vaine et nulle serait ds maintenant toute atteinte ventuelle porte ces Lettres, de propos dlibr ou par i g n o rance par qui que ce soit, de quelque autorit qu'il puisse se prvaloir. N o n o b s t a n t toutes choses contraires. Donn Rome, prs Saint-Pierre, sous l'anneau du Pcheur, le 10 j a n v i e r 1933. la onzime anne de Notre Pontificat. E. cardinal PACELLI, .Secrtaire d'Etat.

LITTERAE

DECRETALES

Beatae Mariae Bemardcre Saubirous, e Congregatione Nivernensi Sororum Caritats et Insttutionis christianae* sanctorum honores decernuntur ( 1 ).

PIUS

EPSCOPUS

SERVU-S S E R V O R U M DEI

Ad perpetuam

rei

memoriatn.

Quidquid Immaculatae B-eatissimae semper Virginis oninipotentis Dei Matris gloriam praedicat, novo et inexplebili replet gaudio omies gentes, quae nuiiquam eam desinunt conclamare beatam. Quis vero plus ac melius qu-am piissima Lapurdensis Virgo, utpote Immaculatae Virginis nuncia, nostris hisce temporbus, per totum cathoiicum orbem, gloriam illam diffudit, quae in singnlarissimo ab omni labe

LETTRES

DECRETALES

dcernant la .bienheureuse Marie-Beracrrd Soubirous, de la Congrgation des 'Surs de la Charit et de l'Instruction chrtienne de Nevers, les honneurs attribus aux saints.
PE EVEQUE
SERVITEUR I>ES SERVITEURS DE DIEU

Pour perptuelle

mmoire.

Tout ce qui concourt glorifier Marie Immacule, toujours Vierge et toute puissante Mre de M e u , Tem-plit d'unie j o i e n o u velle et insatiable toutes les n a t i o n s 'qui ne cessent j a m a i s de la proclamer bien-heureuse. Mais gui, plus et m i e u x que l a trs pieuse vierge de Lourdes, en sa qualit de messagre de la Vierge I m m a cule, a propag notre poque, travers e m o n d e catholique, cette g l o i r e qui resplendit souverainement dans le privilge abso(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 73.

8 DCEMBRE 1 9 3 3

15

immunis Deiparae Gonceptionis privilegio quam maxime refulget ? Iamvero quemadmodum respexit Deus hamilitatem Ancillae suae, ita angelorum hominumque Regina humilitatem respexit famuiae suae Mariae Bernardae Soubirous, ubique terrarum blandulo Bernadette nomine gallice vocitatae. Quae in dioeoesis Tai'biensis. in Gallia oppido Lourdes nata die septima Ianuarii mensis, anno millesimo octingentesimo quadragesimo quarto, e Francisco -et Aloisia Castrot parentibus, pauperibus quidem, at morum honestate et religione praestantibus, biduo post lustralibus acquis regenerata est. Inde iam ab infantia illa adversis fuit obnoxia vicibus. Sextum namque vix mensem attingentem, mater eam tradere cogitur nutrici, cui nomen Maria L-agues-Aravant e v i c o Bartrs, optimis moribus et christiana religione imbutae, quae, infante suo orbata, per quindecim menses maternas curas et amorem erga puellam contulit. Infantula ad suos reversa, ob rei familiaris inopiam, curis et alimentis opporlunis deiicientibus, infirma coepit valetudine laborare, qua usque ad obitum excruciata fuit. Aetate et gratia intrim succrescebat puella, quae labente anno millesimo octingentesimo quinquagesimo septimo ad famulatum prius apud suam amitam Bernardam, dein pnes suam nutricem adigitur postea vero ad ovium quoque ac agnorum praecpue custo-

lument unique de lia Conception i m m a c u l e de la Mre de D i e u ? De p l u s , de m m e que Dieu a j e t les y e u x sur la bassesse de sa servante, de m m e la Reine des anges et des h o m m e s a j e t les yeux sur la bassesse de sa servante Marie-Bernard Soubirous, appele dans le monde entier, en franais, du nom gracieux de Bernadette. Celle-ci, ne Lourdes, petite ville du diocse de Tarbes (en France), l e 7 j a n v i e r 1844, de Franois Soubirous et de Louise C a s lrotj des parents pauvres, en vrit, m a i s remarquables par l'honntet des m u r s et la pit, fut rgnre deux j o u r s p l u s tard par l'eau b a p t i s m a l e . Ds son enfance, elle fut aux prises avec l'adversit. En effet, e l l e atteignait peine son s i x i m e m o i s que sa mre fut force de l a confier u n e nourrice, n o m m e Marie Lagiies-Aravant, d u village de Bartrs ; c'tait une f e m m e d'une parfaite m o r a l i t , tout imprgne de religion chrtienne. Ayant perdu son e n f a n t , elle reporta sur cette fillette, pendant quinze m o i s , ses s o i n s et son amour maternels. Revenue prs des siens, l*enfant, prive par suite de la p a u vret de sa f a m i l l e des soins et des a l i m e n t s ncessaires, c o m mena souffrir d'un tat maladif qui devait l'prouver d o u l o u -

1C

LETTRES DCRETALES

QUIDQUID IMAIACULATAE

diam adhibetur. Absque ulla litterarum cognitione et fidci rudimenta vix edocta, sive domi, sive apud nutricem, omnia suae aetatis munera virtutesque perfectissime exercuii. Indoles quidein erat ei prompta et vivida, sed obedientia adeo praefulsit ut numquam in eam peccare visa sit. Modestia autem, ingenuitafce, morum suavitate, vitaeque innocentia ita excelluit, ut omnibus admiration! fueril. Praelerea, quamvis illius institutio neglecta fuit, nihil lamen ipsa omisit ul dominicain precationem, salutationem angelicam symbolum ac marialis rosarii recitationem probe addisceret ; quibus orationibus, rosario praesertim, magnopere intentant se exhibuit. Desiderio quoque primittis ses-e angelorum Pane enutriendi flagrans, e pago Bartrs ad suos reverti institit, ut ad iJluin suscipiendum se pararet. Iamvero mirum non est si Deipara Immaculata, simplicitatem humilitatemque Bernardulae demirata, eam p'iuribus apparitionibus et alloquis r-ecreavit ; quae quidem quomodo evenerint, quum omnibus nota et luce clariora et quam plurimis miracuis comprobata sint, pauca tantum Nobis de illis enarrare liceat.
rcusement jusqu' la mort. Dans l'intervalle, la j e u n e fille croissait en ge et en grce. A la fin de Tanne 1857, elle dut entrer en service, d'abord chez sa tante Bernarde, puis chez sa nourrice ; par la suite, elle fut aussi e m p l o y e surtout a la garde des brebis et des agneaux. Absolument illettre et peine instruite des l m e n t s de la religion, elle pratiqua la perfection, soit prs d e s siens, soit chez sa nourrice, tous les devoirs et toutes les vertus de son ge. Sans doute, elle tait d'un naturel emport et vif, m a i s l'obissance brilla en elle tel point que j a m a i s on ne la v i t pcher contre cette vertu. Au contraire, &a modestie, sa s i m p l i c i t , la douceur de ses murs et l'innocence de sa vie taient si r e m a r quables qu'elle tait pour tous u n objet d'admiration. De plius, si nglige qu'et t sa f o r m a t i o n , elle fit tout son possible pour apprendre parfaitement VOraison dominicale, la Salutation anglique, le Symbole des Aptres et la rcitation du chapelet ; dans ces prires, et principalement dans la rcitation du chapelet, elle montrait beaucoup d'application. Enflamme aussi pardessus tout du dsir de se nourrir du P a i n des anges, elle insista pour revenir du village de Bartrs vers les siens, afin de se prparer le recevoir. Ds lors, rien d'tonnant si la Mre de Dieu, la Vierge i m m a cule, admirant la simplicit et l'humilit de Bernadette,' la f a v o risa de plusieurs apparitions et de plusieurs entretiens. Comme ces vnements sont connus de tous et plus clairs que le j o u r .

8 DCEMBRE 1 9 3 3

17

Primo apparitionis die, qui fuit undccimus Februarii meusis, anno millesimo octingentesimo quinquagesimo octavo, quarto nempe a dogmatica deflnitione de Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptions plen-o meridie, Bernardula una cura sorore Antonia et arnica Ioanna Abadie, ad spccum Massabielle, ad sinistram Gavi fluminis ripam, prope Lapurdura oppidum, arda ligna colligens, cura pervenisset, extemplo strepere circa se et permisceri omnia, quasi venforum vi subito coorta sentieiis, oum, contra id quod sentiebat, quieta omnia atque immota cern-eret, hue illuc volvens oculos ac forte aciem in specum intendens, matronam conspicit, humana specie longe nobiliorem, albo velamine frontem redimitam, utrimque circa humeras defluente veste indutani nive candidiore, una cum caeruleo circa latera cingulo in simplicis nodi moduni religato, bipartito ad pedes descendente, atque rosarii coronam manu gestantem. Obstupescens puella tanta perculsa mentem imagine et allucinationibus se credens obnoxiam ad signum crucis, firmissimum adversus dabolicas fraudes munimentum, confugit. Verum non ante id efficere potuit, quam pia Mater ipsa se signo crucis

et attests par des miracles sans nombre, il Nous suffira de rappeler en peu de mots comment ils se produisirent. Le premier jour de l'apparition, qui fut le 11 fvrier de l'anne 1858, c'est--dire quatre ans aprs la dfinition du dogme de la Conception i m m a c u l e de La bienheureuse Vierge Marie, en p l e i n midi, Bernadette, accompagne de sa sur Antoinette et de s o n amie Jeanne Abadie, tait alle pour chercher du b o i s mort la grotte Massabielle, sur la rive gauche du Gave, prs de la v i l l e de Lourdes ; tout coup, elle sent autour d'elle t o u s les objet* s'agiter avec bruit, comme soulevs subitement par un vent v i o lent, alors que, contrairement ce qu'elle prouvait, elle v o y a i t ces m m e s objets tranquilles et i m m o b i l e s . Comme elle j e t a i t l e s y e u x ici- et l, v o i l que, dirigeant par hasard ses regards v e r s la grotte, elle aperoit une Dame, d'un aspect beaucoup p l u s n o b l e que celui d'un tre h u m a i n . Cette D a m e avait 1-e front ceint d'un voile blanc tombant doucement des deux cts autour des paules, tait vtue d'une robe plus blanche que neige avec une ceinture bleue noue s i m p l e m e n t autour de la taille, et dont les extrmits descendaient sparment vers les pieds, et elle tenait la m a i n un chapelet. Frappe de stupeur devant une telle apparition, l'enfanl, se croyant en proie des hallucinations, recourut au signe de la croix, le m o y e n de dfense le plus sr contre les piges du d m o n . Mais elle n'avait pas eu le temps de le faire que, de son ct, la pieuse Mre se signait et, droulant le chapelet entre ses doigts

18

LETTRES DCRTALES QUIDQUID IMMACULATAE

signavit atque ad sacri Rosarii recitalion-eni, coronam manu advolvens, exemple suo puellam excitavit. Quod in ceteris etiam apparitionibus, quae duae de viginti fuere, praestitit. AJtero autem apparitionis die puella, iii cordis sui simplicitate, diabolicam fraudein timens, lustralein aquana in matronam -effudit ; sed beata Virgo, leniter arridens, benigniorem iJli vultum ostendit. Cum vero tertium apparuisset, puellam ad specum per quindecim dies invitavit, et saepius eam alloquuta pro peccatoribus orare, terram deosculari, paenitentiain agere est hortata : deinde imperavit ut sacerdotibus ediceret aedificandum ibi esse sacellum, solemnisque suppicationis more illuc accedendum. Mandavit insuper ut e fonte, qui sub terra adhuc latebat, sed roox erat erupturus, aquam biberet eaque se abstergeret. Deniqne festo die Mariae ab angelo salutatae, sciscitanti enixe puellae suum nomen beatissima Virgo, palmis iunctis pectori, admotis sublatisque ad caelum oculis ac paululum erga puellam acclinis Ego sum inquit Immaculata Conoeptio Interea alia mira, stupentibus omnibus, non defuere : siquidem-praeter eruptum e terra fontem, cuius aqua hausta non pauci infirmi sanitatem rcuprant, cereus accensus minime offendit puellae digitos, quae, in ecstasim rapta, in aliam fere naturam con-

incitait Penfant, par son exemple, la rcitation du rosaire. Elle fit de m m e dans 3es autres apparitions qui furent a u nombre de dix-huit. Mais, le jour de l'apparition suivante, la j e u n e fille, redoutant dans la simplicit de son cur une ruse diabolique, jeta de l'eau bnite vers la Dame. La bienheureuse Vierge, souriant doucement, lui montra un visage encore plus b i e n v e i l l a n t . Lors de la troisime apparition, elle invita Bernadette venir 3a grotte pendant quinze jours , et, 'entretenant frquemment avec elle;, l'exhorta prier pour Jes pcheurs, baiser la terre, faire pnitence ; elle lui c o m m a n d a ensuite d'aller annoncer aux prtres qu'il fallait difier en ce lieu une chapelle o l'on devait venir en solennelles processions de supplication. Elle l u i prescrivit en outre de boire de l'eau de la source qui restait encore cache sous terre, m a i s qui allait bientt j a i l l i r , et de s'y laver. Enfin, en la fte qui rappelle le j o u r o Marie fut salue par l'ange, la B i e n h e u r e u s e Vierge, comme l'enfant l u i demandait son nom avec i n s i s t a n c e , joignit les m a i n s contre sa poitrine, remua les y e u x et les dirigea vers le ciel, puis, se p e n chant un peu vers la j e u n e fille : Je suis, lui dit-elle, l'Immacule Conception.
1

Pendant ce temps, d'autres prodiges se produisirent, l'tonj\ement de tous : car, outre la f o n t a i n e qui avait j a i l l i d u sol,

8 DCEMBRE 1 9 3 3

10

versa ac veluti anglus videbatur ; et, percrebrescente beneflcorum fama, q:u-ae in sacro specu a fidelibus recepta dicebantur, in dies augeibatur hominum concursus, quos loci religio ad MassabieUe specum vocabat. Itaque prodigiorum fama -et Bernardulae candore motus Tarbiensis Episcopus, iuridica instituLa kiquisitioiae, quarto ab enarratls anno, die octava Ianuarii mensis, in hanc devenit sententiam : Immaculata Dei Mater rvera apparai Bernardae Soutirons die iindecima Februarii, arnio millsime octingeniesimo quinquagesimo octauo et s.eqn\entiibtvs. ; et fidles certi de apparitionis veriate esse possunt : atque Virginis Immaculatae cultum in -eodem specu permisit. Verum ob ipsas miran-das apparitiones et ob frequentiorein in dies ex totius orbis catholici regiionibus ad specum concursum, plura Diei Famula incommoda ac moestias perferre coacta est praesertim a civili magistratu publicae -securitatis ratione ; cumque supernaturalibus accedentibus signis, magis succresceret in populo pueHam tanto privilegio donatam videndi cupiditas, loci parochus eam omnibus ventitantibus subducere pro viribtrs adlaboraas, in Lapurdense Nivernen-

et qui rendit la s-ant de nombreux malades qui ont. bu de son eau, un cierge a l l u m ne brla a u c u n e m e n t les doigts de l'enfant, laquelle, ravie en extase, s e m b l a i t presque avoir a c q u i s une autre nature 'et ressemblait un ange. Le bruit des f a v e u r s qui, disait-on, a v a i e n t t obtenues par les fidles d-ans La Grotte pa*r les- fidles se rpandait, et l'afflux des h o m m e s que l a sa-intet du lieu attirait la 'Grotte Massabielle augmentait de j o u r en j o u r . C'est pourquoi, pouss par le bruit des prodiges et par la candeur de Bernadette, Pvque de Tarbes, aprs avoir procd une emqttfce juridique, l a quatrime anne aprs les v n e m e n t s rappels plus haut, pronona le 18 j a n v i e r le j u g e m e n t s u i v a n t . : .L'Immacule Mre de Dieu a rellement apparu Bernadette Soubirous, le 11 fvrier 1858 et jo'urs suivants... et cette apparit ion... les^fidtes sont fonds la croire certaine. A u s s i il permit d'honorer dams cette m m e grotte la Vierge i m m a c u l e . Mais, en r a i s o n de ces apparitions t o n n a n t e s et d u concours, de j o u r en j o u r p l u s frquent, des f o u l e s de t o u t e s les rg-ions .du monde'Catholique v e r s la grotte, l a .'Servante de Dieu dut s.upp o r t e r - b e a u c o u p xfce difficults et de peines, principalement de l'a .part de l'a-uitorit civile, sous -le prtexte de la tranquillit p u b l i q u e . Et c o m m e , en r a i s o n de n o u v e a u x prodiges surnaturels, g r a n d i s sait de plu-s en p Itts daros la f o u l e le dsir de voir une j e u n e fille qui avait t l'objet d'un si grand privilge, l e cur d u l i e u e m p l o y a s e s efforts p o u r la soustraire tous les v i s i t e u r s . Il la ft a,dmefctre c o m m e p e n s i o n n a i r e a l'hospice que dirigeaient
:

20

LETTRES DCRTMES QUIDQUD IMMACULATAE

.sium Sororum Caritatis et Institutionis Christianae hospitium veluti alumnam excipiendam curavit, ibique illa sacram synaxim, ad quam magna cum diligentia sese paraverat, die lertia Iunii mensis angelica pietate primum recepit ; atque per annos sex religionis ac litterarum studio et exercitiis sedulo incumbens, aegris quoque opem ac solatium attulit. Interea gravi morbo correpta et a medicis conclamata, sumptis nonnuilis aquae guttulis ex prodigioso fonte hausiae, illico sanitati restituitur, quin tamen unquam perfectam sanitatem adepta sit, potissimum ob asthmaticum morbum, quem aequo animo usque ad extremos mortalis aevi dies constanter tulit. Anno dein millesimo octingentesimo sexagesimo quarto, consilio -et auctoritate Nivernensis antistitis, qui cum <ea de reigiosa vita amplectanda iam egerat obiectasque difficuliates explanaverat, inter quas supra diximus Sorores de Nevers enixe admiiti postulavit ; attamen adversae valetudinis causa per bienniun adhuc in Lapurdensi praefato hospitio permanere debuit, ubi tanquam religiosam sese ger-sns sollicitam de aegrotis curam habuit. Tandem voti compos facta, mense ulio, anno millesimo octingentesimo sexagesimo sexto, specu de Massabielle ac suae institutionis hos-

Lourdes les Surs de la Charit et de l'Instruction chrtienne de Nevers. L, l'enfant reut pour la premire fois, le 3 j u i n , avec u n e pit anglique, l a s a i n t e Eucharistie, acte auquel elle s'tait prpare avec un grand soin. L encore, pendant s i x ans, elle s'appliqua avec ardeur l'tude et la pratique de la religion et des connaissances h u m a i n e s , et se dvoua au service et au soulagement des malades. Sur ces entrefaites, elle fit u n e grave m a ladie et fut abandonne par les mdecins ; m a i s , a y a n t pris quelques gouttes d'eau puises la source miraculeuse, elle recouvra aussitt la sant, sans cependant qu'elle dt j a m a i s connatre une sant parfaite, principalement cause d'un asthme - qu'elle supporta constamment avec galit d'me, jusqu' la fin de ses jours. Par la suite, en 1864, sur le conseil et par l'autorit de l'voque de Nevers, qui avait dj trait avec elle de son accs la vie religieuse et aplani les difficults rencontres, elle sollicita avec instance son admission chez l e s Surs de Nevers dont il a t parl plus haut. Cependant, cause de son m a u v a i s tat de sant, elle dut rester pendant deux annes encore dans l'hospice de Lourdes. Elle s'y comportait c o m m e u n e religieuse et y soignait les m a l a d e s avec dvouement. R a l i s a n t enfin son v u , au m o i s de juillet 1866, elle salua une dernire fois et abandonna, pour suivre le divin appel, la Grotte de Massabielle et l'hospice o elle

8 DCEMBRE 1 9 3 3

21

nitio summopere sibi dilectis, ut divinae vocationi obtemperaret, consalutatis atque relictis, Nivernum petiit, atque novitiatum magna cum 'laetitia ingressa est. Postridie, antislita iubente, coram omnibus sororibus apparitiones omnes, quibus Immaculata Dei Mater sese frui dignata fuerat, candide, et simpliciter enarravit, eam praesertim mirum in modum referens, in qua suum Deipara nomen manifestavit ; ac deinceps de iisdeni apparitionibus, nisi obedientia adacta, haud amplius loquuta est. Sacro habitu suscepto, magnoque cum fervore tyrocinio inito, in lethalem morbum incidit ; qua de re professionem reigiosam in extremis emisit ; quam postea, sanitate recuperata et absoluto novitiatus anno, rite renovavit perfecitque die tricesima Octobris mensis, anno millesimo octingentesimo sexagesimo septimo, Mariae Bernardae nomine retento. Eo autem tempore exemplar sese exhibuit tum in regulari disciplina servanda, tum in omnibus christianis virtutibus, obedientia potissimum, exercendis. Vividam indolem, quam sortita erat, fortiter compescuit ; ac s-emper hilarern et comitem sese sodalibus praebuit ; animadversiones, molestias, diuturnamque humiliationum segetem singulari patientia tulit : sed semper humilis atque obediens, numquam in

avait t forme, l'un et l'autre particulirement chers son cur. Elle se rendit Nevers et entra au N o v i c i a t avec une grande j o i e . Le l e n d e m a i n , sur l'ordre de la suprieure, devant t o u t e s l e . Soeurs, elle raconta avec candeur et simplicit chacune des apparitions dont l'Immacule Mre de Dieu avait daign la f a v o rise, relatant surtout, d'une manire admirable, celle dans l a q u e l l e la Mre de D i e u avait fait connatre son nom. Dornavant, elle ne parla plus de ces apparitions, m o i n s qu'elle n'y ft force par l'obissance. Aprs avoir reu le saint habit et c o m m e n c son noviciat avec u n e grande ferveur, elle fut atteinte d'une m a l a d i e morteMe ; pour ce motif, elle pronona in extremis sa profession religieuse. P l u s lard, ayant recouvr la sant et termin l'anne de noviciat, elle e n o u v e l a l'mission de ses v u x et la complta rgulirement le 30 octobre 1867, prenant dsormais le n o m de Sur Marie-Bernard. A cette poque, elle se montra un modle, non seulement d a n s l'observance de la discipline rgulire, m a i s encore dans la pratique de toutes les vertus chrtiennes, de l'obissance en particulier. Elle refrna courageusement l'a vivacit de caractre dont elle avait hrit, se montra toujours gaie et affable avec ses compagnes, supporta avec une patience singulire les observations, l e s difficults et les nombreuses et constantes h u m i l i a t i o n s . Mais,

22

LETTRES DECRETALES QUIDQUID IMMACULATAE

adversis et simultafeibus conquesta est, inouita .cajstigationesque etsi in dbitas libenter excipiebat atque mandata omaia, quamquam curu gravi sni incomuiodo, adamussim exsequebatur, et sive valeiudinario infirmor,uinqne adsisientiae, sive sacrario addicta, sibi aommissa munera diligeuiissinie, licet infirma, -semper exseqaai studuit. Silentii rigida custos, ingcnuitate, raodestia morumque innocentia supra modum eniicuit, susceptamque in baptismate stolam ad obitum usque candidam servavit. Umbratilis vitae eupida, qua-mquam eius nomen extra religiosam domum i n celebritatem p-er universum orbem pervenerat, nihil antiquius hb.uit quam ab haminum oculis procul abesse ; qua de re adveaias ad se conlluentes et colloquutorium, ad quod nonnisi ex ohejdietttia accedebat, aufugere studuit, et a vana gloria semper se incolumem immunemque servavit. In heroica itaque virtutum omnium, uti diximus, exercitatione, inter molestos morborum cruciatus vim sumebat ac solatium ex intensissimo quo ilagrabat amore erga Passionem Domini, sanclissimam Eucharistiam et Virginem Immaculatam : ac ita ad annum pervenit millesimum octingentesimum septuagesimum octavum, quo anno, die Septembris meusrs vicesima

toujours humble et obissante, j a m a i s elle ne se plaignit quand elle se trouvait en hutte l'adversit ou aux i n i m i t i s ; elle recevait de bon gr les a v e r t i s s e m e n t s et i e s punitions, bien qu^immrits, excutait p o n c t u e l l e m e n t tous les ordres, m m e s'il en rsultait pour elle un grave d o m m a g e . Soit quand elle tait attache au .service de l'infirmerie -et des malades, soi lorsqu'elle avait s'occuper de .la sacristie, elle s'appliqua t o u j o u r s , b i e n que malade elle-mme, excuter avec le plus grand s o i n Les tches qui lui taient confies. -Gardienne rigide du s i l e n c e , elle brilla m i n e m m e n t par son ingnuit, sa modestie et l'innocence de ses murs et conserva dans sa blancheur, j u s q u ' l a mort, la robe de l'innocence qu'elle avait reue au b a p t m e . Dsirant la vie cache, quoique son n o m ft clbre hors de son c o u v e n i dans le monde entier, e l l e n'eut rien tant cur que d'.chapper a u x regards des h o m m e s . P.our ce ,mot, elle s'efforait d'viter la prsence des trangers qui accouraient .pour la voir. Elle ne se rendait j a m a i s au parloir que par obissance, ell-e se garda t a u j o u r s pure de tout s e n t i m e n t de vaine gloire. Dans .cette pratique hroque de toutes les vertus, ainsi que N o u s l'avons dit, au -milieu des r u d e s souffrances c a u s e s par les maladies, .elle trouvait force et consolation dans lfardent a m o u r qui renflam.rn.ait .l'gard de l a P a s s i o n de Notce-Seigneur, de i a sainte Eucharistie et de la Vierge i m m a c u l e . C'est a i n s i qu'elle

8 DCEMBRE 1 0 3 3

23

secunda, maximo animi solatio vota perptua nuncupavit. Sequenti autem anno, mense Aprili, morbo quo excrnciabatur inagis ac m agis invalescente ac aliis aerumnis et dolorifrts. tit purior hoslia efficeretur, afflictata, sextadecima die me n si s Aprilis, ad extrema dechcta, atque Ecclesiae sacramenfis piissime sus-ceptis, Imiiaculatae Virginis ope humiliter invo- cala, placidissimo exitu ad caelestis Agni, qui pascitur iitter lilia, nnptias evolavit, magnam post se virlutum et sancti*tats relinquens famaai. Quant quidem Dieus omnipotens ca'elestibus signis, q-uibus Ancillam siram iam viventem illustrar-e voluit, multipliciter confirmare dignatus est. Vlgato na-mque Sororis Mariae Berrardae obitus nuntio, tota corteiota est civitas Nivernensis ; omnes turmatim confluera coeperunt ad cadaver invisendum, qu-od flexibile-, vividnm, nafuTalem serVans colorem perslitit, nec ullum efflavit, etsi quatriduanum, gravem odorem : omnes demortuam virginem sanctam conclamabant, eiusque prccibus se commendabant. Ius-tis autem funebribus peractis, cadaver triumphali pompa delatuin in sacello Sattctf Ioseph irttra inonasteri Nivernensis septa con-ditum est ; ac illius sepulcrum mox ob mira non pauca et freqnentissinum populi con;

parvint l'anne 1878, au cours de laquelle, le 22 septembre, elle pronona ses v u x perptuels avec les plus grandes j o i e s de l'me. Mais l'anne s u i v a n t e , au mois d'avril,- la m a l a d i e dont elle souffrait allant croissant, afflige par d'autres preuves d o u l o u r e u s e s qu-i devaient faire d'elle une victime p l u s pure* le 16 de ce m o i s elle se trouva toute extrmit ; elle reut avec une trs grande pit les sacrements de l'Eglise et, aprs avoir invoqu avec h u m i l i t le secours de la Vierge i m m a c u l e , son m e s'envola d'une faon trs p a i s i b l e vers les noces du cleste Agneau qui pat au milieu des fis. Elle laissait derrire elle u n grand r e n o m de vertu et de saintet. Ce renom, le Dieu t o u t - p u i s s a n t d a i g n a le confirmer m a i n t e s reprises par des prodiges clestes d o n t il avait v o u l u honorer sa Servante m m e de son v i v a n t . En effet, lorsque se rpandit le bruit de la mort de Sur MarieBernard, toute la ville de d e v e r s en fut mue ; les habitants c o m mencrent accourir en groupes pour voir le corps qui resta flexible et c o m m e vivant, gardant sa couleur naturelle et n'exhaliant aucune odeur pnible, m m e au bout de quatre j o u r s . T o u s proclamaient sainte la vierge qui tait morte et se r e c o m m a n daient ses prires. Aprs des funrailles faites dans la form-e qui convenait, le corps, port c o m m e en triomphe, fut dpos d a n s l'oratoire S a i n t Joseph, l'intrieur des murs du monastre de Nevers. Le tombeau de Sur Marie-Bernard devint bientt glorieux en raison

24

LETTRES DCRTALES QUIDQUID IMMACULATAE

cursum gloriosum evasit ; intercedente namque venerabili D-ei Famu'la, non paucas prorsus mirabiles sanationes a morbis dirissimis a Deo patratas contigisse dicebantur. Quare de Caelitum honoribus Mariae Bernardae Soubirous deeernendis causa agitari coepta est apud S. Rituum Congregationem, atque, processibus Ordinaria potestate rite confectis, s. m. Pius Papa Decimus, Antecessor Naster, per decretum die tertiadecima Augusti mensis, anno millesimo nongentesimo decimo tertio dalum, Cansae introductionis Commissionem signavit.* Processus continuo Apostolica auctoritate super virtutibus et miraculis venerabilis Servae Dei, opra potissimum sollertis dilecti filii Ludovici Copr, tum SocieLatis Mariae Procuratoris gneralis et Causae Postulatoris, adornati sunt, ac omnibus, de iure stricte servatis, Nos anno millesimo nongentesimo vicesimo tertio, die dcima octava mensis Novembris, Dei Ancillae virtutum heroicitatem solemniter sancivimus. De miraculis dein a Deo, illa intercedente, uti ferebatur, patratis actum est iudicium ; ac duo, ad eins Beatificationem obtinendam proposita, severissimo processu ponderata atque discussa sunt, Nosque suprema Nostra auctoritate de illis, nempe de instantanea perfeclaque sanatione Henvici Boisselet a iubercidosi formae acutae, cum cavemae

de nombreux prodiges et des visites continuelles de n o m b r e u x fidles. On disait, en effet, que, par l'intercession de sa vnrable Servante Dieu avait opr plusieurs gursons tout fait tonnantes de redoutables maladies. Aussi commena-t-on discuter prs de la S. Congrgation des. Rites sur l'atiribution Marie-Bernard Soubirous des honneurs rendus aux saints, et une fois les procs rgulirement instruits par l'autorit de l'Ordinaire, Pie X, Notre prdcesseur de sainte mmoire, en vertu d'un dcret en date du 13 aot 1913, signa la Commission d'introduction de -la Cause. I m m d i a t e m e n t aprs furent instruits, par l'autorit apostolique, les procs sur les vertus et les miracles de la vnrable Servante de Dieu, grce surtout au zle de Notre cher fils Louis Copr, alors procureur gnral de la Socit de Marie et postukiteur de la Cause, et toutes les prescriptions de droit ayant t observes, N o u s - m m e , en l'an 1923, le 18 novembre, Nous avons reconnu solennellement Phrocit des vertus de la Servante de Dieu. Suivit le procs sur les miracles que l'on disait avoir t oprs par D i e u la suite de l'intercession de sa Servante. Deux d'entre eux, proposs en vu? de sa batification, furent e x a m i n s et discuts dans un procs trs svre, et Nous-mme, en vertu de Notre autorit suprme. Nous Nous prononmes eur sujet. Par un dcret en date du

8 DCEMBRE 1 9 3 3

25

occhisione ; atque de instantanea perfectaque sanatione sororis Melaniae Mariae Meyer, e Congregatione divinae Provitlentiae, ad uloere in stomacho, per decretum kalendis Maiis, anno millesimo nongentesimo vicesimo quinto editum, plene constare solemniter ediximus. Sancito itaque venerabilis Mariae Bernardae heroico virtutum gradu, ac de duobus praefatis miracdis prolata scnlentia, nihil aliud ad actorum serieni perficiendam supererat, discutiendum, nisi an tuto ad eiusdem Servae Dei procedi posset solexnneni Beatificationem. Proposito igitur dubio a cl. ni. Antonio Cardinale Vico, episcopo Portuensi et Sanctae Rufinae, SS. Rituum Congregationis praefecto et Causae Relatore, in generalibus comitiis, coram Nobis in Vaticana aula habitis, die duodecima Maii niensis ipsius nnni, omnes qui convenerant, tum Patres Cardinales, tum Ofiiciales et Consultores, unanimiter affrmativum protulerunl suiTragium ; Nos vero super ni luminis praesidium impenszus exoraturi, Nostram aperire mentem distulimus ; quani quidem postmodum patefacerc statuimus ; ac insequentis mensis die secunda, Pacis Hostia devotissime oblata, accitis et adstantibus quem supra diximus Cardinale Vico,
l" mai 1925, Nous dclarmes solennellement qu'il constait plein e m e n t de la gurison instantane et parfaite d'Henri Boisselet, atteint de pritonite tuberculeuse de forme aigu, avec occlusion intestinale, et de la gurison instantane et parfaite de Sur Mlanie-Marie Meyer, de la Congrgation de la Divine Providence, atteinte d'un ulcre Vestomac. Une l'ois sanctionne l'hrocit des vertus de la vnrable Marie-Bernard et publi le dcret sur les deux miracles rapports ci-dessus, il ne restait plus- discuter, pour complter la srie des actes du procs, qu'une seule question : si Ton pouvait en toute sret procder la batification solennelle de la Servante de Dieu. C'est pourquoi, le doute ayant t propos par le cardinal Antoine Vico, d'illustre mmoire, vque de Porto et Sainte-Rufine, prfet de la S. Congrgation des Rites et ponent de la Cause, dans la Congrgation gnrale tenue en Notre prsence, au Palais du Vatican, le 12 m a i de la m m e anne, t o u s ceux qui s'y trouvaient, tant les cardinaux que les officiers c o n sultcurs, donnrent l'unanimit un suffrage affirmatif. Pour Nous, voulant implorer plus ardemment le secours de la lumire d'en haut, Nous avons diffr de faire connatre Notre j u g e m e n t . Cependant, nous dcidmes de e rendre public peu de temps aprs, et, le 2 du mois suivant, aprs avoir offert a u s s i p i e u s e m e n t que possible l'Hostie pacifique, ayant m a n d et fait venir le cardinal Vico, dj nomm, et le secrtaire de la S. Congrgation des
r

26

LETTRES DCRETALES QUIDQUID IMMACULATAE

nec non SS. Rituum Congregationis a Secretis, ALexandro Verde, in praesens S. R. E. Cardinale, et b. m. Angelo Mariani, Fidei Promotore gnral!, tuto procedi posse ad solemn&m venerabilis Servae Dei Sororis Mariae Bernardae Soubirons Beatifcationem Apostolica auctoritate decrevimus. Cuius Beatificationis s<ollemnia eodem piaculari anno, quarta dcima die Iunii mensis, in Patriarehali Basilica Vaticana, cum freqiientissimo populi concursu et iubilo, peracta iuerunt. I-nsequ-euti autem anno, qu-um lia mira, Bealae Maria Bernardae palrocinio implorato, ab omnipotente Deo, palrata dicerenlur, die -non a Iunii mensis, Causa, dilecti flii Iuli Grimai, Societalis Mariae Adsistents et Procuratoris generalis et novi eiusd-em Gausae Postulatoris sedula opra, reassumpta est ; ac duae prodigiosae sanationes, quae Niverni una, Lapuxdi altra,, eyenerunt, selectae sunt ad Eius obtinendam Canonizationem. Prooessibus itaque tum Niverni, tum Carthagine et in curia Tarbiensi constructis, S. Rituum Congregatio de eorum iuridica vi favorabile dcrtant edidit. Mira prior sanatio Niverni accidit. Venerabilis frater, Alexius Lematre, Archiepiscopus Carthaginensis, e dioecesi Nivernensi oriundus, abhinc decem et amplius annis gravi

Rites, Alexandre Verde, actuellement cardinal .de La Sainte Eglise Romaine, et Ange Maria ni, -de pieuse mmoire, promoteur gnral de la foi. Nous dcrtmes, en vertu de Notre autorit a p o s t o lique, qu'i/ pouvait tre procd en toute sret la batification solennelle de la vnrable Servante de Dieu Sur Marie-Bernard. Les solennits de la batification eurent lieu en cette m m e anne expiatoire, le 14 j u i n , dans l a Basilique patriarcale vaticane, a u milieu d'un grand concours .de peuple, empress et j o y e u x . L'anne suiyanle, comme on parlait d'autres miracles du Dieu tout puissant, obtenus, disait-on, aprs recours au patronage d e l a bienheureuse Marie-Bernard, le 9 j u i n , la Cause fut reprise p a r l'entremise zle de Notre cher F i l s Jules Grimai, assistant et
p r o c u r e u r g n r a l de l a S o c i t d e M a r i e et - n o u v e a u p o s t u l a t e u r d e cette m m e C a u s e ; d e u x g u r i s o n s p r o d i g i e u s e s , q u i s ' t a i e n t

produites 'l'une Nevers, l'autre Lourdes, furent c h o i s i e s pour obtenir sa canonisation. C'est pourquoi, des procs ayant t i n s truits t a n t Nevers .et Carthage que prs de la curie p i s c o p a l e de Ta-rbes, la S. 'Congrgation d e s Rites rendit u n dcret f a v o rable touchant Leur valeur juridique. La '.premire guris on se p r o d u i s i t Never.s. Notre vnrable Frre, A l e x i s Lematre, archevque de Carthage et originaire du diocse -de Nevers, souffrait depuis plus de dix ans d'unie grave

8 DCEMBRE 1 9 3 3

27

amoefoica laborabat contagione, qua., in tropeali'bu& regionibus antea Apostolici Vi'carii nmnere fungens, correptus fuerat; PIur.es adMbitae nedicae artis- eurationes ineassuan oess-erunt, et morbus in dies alternas vicibus ingravescens medicorum sententiai insanabilis est reiiuntiatus. Cuna vero Autistes ilfe fere tre& post menses a dcrta Beatae Marine Bernardae vnrations, Niverni esset ufci triduana perag-ebantur sollemnia, Beatae corporis-translations interesse voltrt; ac multiff. pro ipsius sanatione deprecantibus, in instant! perfectc convahiit, ita ut frorentissima dein valetudine ac virium robore in actuosissim vitae gnre-, quo- antea, impigre iam tt annos- foui, valeat, titi periti ex of-ficio et plures testes IiiGuIeuter demonstrant. Lapurdi evenit miraculuixi alterum. Soror quaed<am- ex Instituto Sororum* a Bono Pastore, cui nomen Maria a Sancto Fidel, iu saeculo Arnaa Bauge, tuberGulari affecta diatliesi, Augusto naense, aniuo. millesiiiTo nongentesimo viceshno sexto appendicotomiam. fliciter subiit. Duos post menses* prioribus alternas morbi symptomatibus; tubereularis naturae in dextero gemi et dorsuali spina tentari coepit, in- qua praesertim adeo morbus invauit, ut medicus a curatione ilum
1

infection amibienne qu'il avait contracte alors qu'il remplissait antrieurement les f o n c t i o n s de vicaire apostolique dans les rgions tropicales. C'est en vain, que plusieurs traitements m d i caux avaient t suivis, et. la maladie, s'aggravant de jour en jour, fut dclare incurable de Favis des mdecins. Mais, trois, m o i s environ aprs la batification de la. bienheureuse Marie-Bernard, le prlat, se trouvant Nevers o tait clbr un. triduum solennel; v o u l u t assister l'a translation du corps de Ta B i e n h e u reuse, et tandis que beaucoup priaient, pour sa gurison,. i n s t a n t a n m e n t il se trouva parfaitement rtabli, de telle sorte que, dans la suite, il eut le bonheur de bnficier sans arrt, depuis p l u sieurs annes dj, d'une sant trs florissante et de la p l e i n e vigueur de ses forces dans un genre de vie aussi actif que prcdemment', comme T'attestent l'vidence les experts, n o m m s d'office, et aussi plusieurs tmoins. Le second* miracle se produisit Lourdes.. U n e religieuse de l'Institut des Surs du Bon-Pasteur, du n o m de Marie de SaintFidle, dans le sicle Aime Baug, atteinte de diathse tuberculeuse, subit avec succs l'opration de Pappendicite, au m o i s d'aot 926. Deux m o i s aprs, ds s y m p t m e s d'une autre maladie de nature tuberculeuse commencrent la faire souffrir au genou droit et l'pine dorsale. Dans cette dernire partie surtout, le mal prit une telle gravit que l e mdecin traitant dclara la gurison impossible par Tes seules forces de a nature, sinon, peut-tre.

28

LETTRES DEC H TALES QUIDQUID IM MAC U L ATAE

naturae viribus, nisi forte post longum temporis spatium* sanari non posse edixerit ; quae quidem sententia, veluti ex iudicialibus actis constat, plene confirmata est. Cum vero inflrmae conditiones in peius rurent ac remdia adhibita nihil proficerent, ad caelestia auxilia tum Sororum antistita tum ipsa aegrota recurrendum duxerunt : et Beatae Betnardae Soubirous invocatum est patrocinium. In illius igitur honorem secunda die mensis Februarii, anno millesimo nougentesimo vicesimo octavo, novendiales preces a tota communitate in ipso infirmae cubiculo coram Beatae ipsius imagine eflfusae sunt, applicita quoque eiusdem reliquia in spina dorsuali et genu' aegrotae. Quae quinta novendialium precum die, liora sexta post meridiem, subito sanatam se sensit, cuiu dolores in spina et genu evanuissent ; sequenti autem die mane e lectulo surgere potuit et ad perfectam sanationeni comprobandam, non palpari tantum, sed et validis ictibus in dorso percuti voluit et aliquantisper saltare. Medicus a curatione et alii periti physici eam accuratissime explorantes, cum nullum morbi residuum invenissent, naturae viribus sanationeni hanc tribui posse concorditer negaverunt, miraculum quidem agnoscenles. De utraque ideo sanatione, Ponente seu Relatore dilecto

aprs un long espace de temps. Ce jugement, comme il rsulte des pices du procs, se trouva pleinement confirm. Mais, comme l'tat de la malade empirait et que les remdes e m p l o y s ne produisaient aucun effet, la suprieure -des religieuses et la malade elle-mme jugrent qu'il fallait recourir au secours divin, on invoqua le patronage de la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous. C'est pourquoi une neuvaine de prires en son honneur fut commence, le 2 fvrier 1928, par toute la communaut, dans la chambre m m e de la malade, devant une 'mage de la B i e n h e u reuse ; des reliques d'elle furent aussi appliques sur l'pine dorsale et le genou de la Sur m a l a d e . Celle-ci, le cinquime jour de la neuvaine, 6 heures du soir, se sentt subitement gurie, alors que les douleurs dans l'pine dorsale et le genou avaient disparu. Le lendemain m a t i n , elle peut quitter le lit, et, afin de bien prouver sa parfaite gurison, elle voulut non seulement qu'on la palpt, mais encore qu'on lui donnt des coups vigoureux sur le dos ; elle tint m m e excuter quelques sauts. Le mdeciu traitant et les autres experts mdicaux l'examinrent avec beaucoup de soin, et, n'ayant trouv aucune trace de maladie, ils nirent, d'un commun accord, que cette gurison pt tre attribue aux forces naturelles, et ils reconnurent le miracle. De cette double gurison, dont Notre cher Fils Alexandre Verdc,

8 DCEMBRE 1 9 3 3

filio Nostro S. R. E. Cardinale Alexandro Verde, in tribus, uti iuris est, Congregationibus disceptatum est ; quaruni ultima, Generalis, quam vocant, apud Nos Ipsos die sexta dcima Maii mensis vertentis an ni habita est ; atque in a, proposito a praefato Cardinale Relatore dubio an et de quibus miraculis constaret post indultam Beatae Bernardae Soubirous venerationem, in casu .et ad effectum de quo agebatur, ium Patres Cardinales, tum Ofiiciales et Consultores SS. Rituum Congregationis suam protulere sententiam ; Nos vero, omnium suffragiis exceptis, Nostram aperire mentem distulimus ut luminum cael-estis sapientiae auxilum imploraretur ; ac postrema Marialis mensis die Nos, advocatis dilectis filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus Camillo Laurenti, SS. Rituum Congregationis Praefecto, Alexandro Verde, Causae Ponente, necnon dilectis filiis Alfonso Carinci, eiusdem S. Congregationis a Secretis, et Salvatore Natucci, Fidei Promotore generali, Sacrosancto Missae Sacrificio dvote celebrato, plene constare ediximus de duobus miraculis, Beata Maria Bernarda Soubirous intercedente, a Dec patratis : nempe, de inslantanea perfectaque sanatione tum i?. P. Alexit Lematre, Archiepiscopi Carthaginensis. a diu~

cardinal de la Sainte Eglise Romaine, tait le ponent ou rapporteur, il fut discut dans trois Congrgations, selon le droit en vigueur ; la dernire, appele Congrgation gnrale, se tint prsde N o u s l e 16 m a i de l'anne courante. D a n s cette Congrgation, l e doute fut propos par le susdit cardinal rapporteur sur l'existence, la nature et l'vidence de miracles obtenus depuis l'admission de la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous la vnration publique, dans l>e cas et en vue d e l'effet dont il tait question. Tant les cardinaux que les officiers et les consulteurs de la S. Congrgation des Rites exprimrent leur a v i s . Pour Nous, aprs avoir recueilli tous les avis, Nous diffrmes le prononc de Notre j u g e m e n t , afin d'implorer le secours des lumires de la Sagesse cleste. Le dernier j o u r du mois de Marie (31 m a i ) , aprs avoir mand Nos chers F i l s , . les cardinaux de la Sainte Eglise R o m a i n e , Camille Laurenti, prfet de la S. Congrgation des Rites, et Alexandre Verde, ponent de l<a cause, ainsi que Nos chers Fils A l p h o n s e Carinci, secrtaire de la m m e Congrgation, et Salvator Natucci, promoteur gnral de la foi, aprs avoir offert pieusement l e saint sacrifice de la messe, N o u s dcrtmes qu'il constait p l e i n e m e n t de deux miracles oprs par Dieu, sur l'intercession de la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous, savoir : de la garison instantane et parfaite tant du R. P. Alexis Lemaitre archevque de Carthage, d'une grave infection amibienne chronique.
t

30

LETTRES DCRTALES QUIDQUID IMMACULATAE

ivrna gravi amoebiasi ; tum Soxoris Mariae a Sancto Fidle a tubercularf affection^ dorsnaUsi spinae et dexteri geiw ; Nostram autem sententiam hanc pahlici iuris fieri et in SS. Rituuon Congrgationi& acta referri russiimis. Ut dienique ad optatum fineni, ad Beatae iillius nempe canonizationem, perveniretur nil alrad supererat quaui ubimm de tuto quod vocant, discutere. Servata itaque praefata iuris forma, Nos, die mensis Iulii secunda, hoc eodem anno, in festo Beatae Mariae Virginis Visitationi sacro, iisdem quos supra, diximus Patribus Cardinalibus et SS. Rituum Cangregationis maioribus officiaJibus adstantibus, suprema Nostra auetoritate decrevimus : Tuto procedi posse ad solemnem Beatae Mariae Bernardae Soubirous Caiiomzatmnemi ; et hoc quoque decrelum in vulgus edi et in SS. Rituiuroi Congregationis acta referri mandavimus. Quibus omnibus uti supra peractis, ut constitutus a Praedecessioribus Nostris in tanti momenti negotio ordo servaretur, venerabiles primum fratres Nostros S. R. E. Cardinales, ad diem elapsi mensis Octobris deraaaaa*n sextam, in Consistorium secretum a-pud Nos canvenimiTS ; in quo, uti de more, a dilecto- filio Nostro q.Bem siapra mmoravimus Camillo Cardinale Laurenti, compendrosa narratione praehabita de vita, virtutibus et miraculis tum Beatae
que de Sur Marie de Saini-Fidle, d'une affection tuberculeuse de l'pine dorsale et du ffenou droit. Cette sentence, Nous- ordonn m e s qu'elle ft rendue publique et qu'elle figurt dans e s Actes de l'a S. Congrgation des R i t e s . Pour q<ue l'on atteignit enfin le but souhait, c'est--dire la canonisation de la Bienheureuse, il ne restait p l u s qu' discuter le # doute qu'on appelle de tuto. Cette formalit juridique ayant t accomplie, N o u s - m m e , le 2 j u i l l e t de cette m m e anne, en la fte de la Visitation de la Biemheuretpse Vierge Marie, en* prsence des cardinaux ci-dessus n o m m s et des principaux officiers de la S. Congrgation des Rites, en vertu de Notre autorit suprme, Nous dcrtmes : il peut tre procd en toute sret la canonisation solennelle de la bienheureuse Marie-Bernand Soubirous, et N o u s prescrivmes a u s s i de publier ce d'cret et de l'insrer dans les Actes de la S. Congrgation des Rites. Toutes choses ayant t faites ainsi qu'il vient d'tre dit, soucieux de conserver l'ordre t a b l i par Nos prdcesseurs dans une affaire d'une si grande importance, Nous a v o n s runi en p r e m i e r l i e u Nos frres les cardinaux de l a Sainte Eglise R o m a i n e , l e 1 6 octobre dernier, prs de Nous, en u n Consistoire- secret. D a n s cette assemble, selon l a coutume,, aprs que Notre cher Fils Camille, cardinal Laurenti, dont N o u s avons parl plus haut, et f a i t un rapide expos de la vie, des vertus e t des miracles t a n t de la

8 DCEMBRE 1 9 3 3

31

Mariae Bcrnardae Soubirous, tum Beatae Ioannae Antidae Thouret, virginum et de actis universis, quae in earundem causis Beatificationis et Canonizationis ipsa S. JUtuum Congregatio adonisit iam et adprobavit, singuloru-m Cardinalium adstantiura suffragia exquisivimus et excepimus ; atque suain iidem Cardinales aperuerunt sententiam : ad solemnem videlicet deveniendum -esse Beatarum illarum canonizationem. In Consistorio vero publico, quod undevicesima eiusdem mensis die in ula supra Basilicae vaticanae poriicum est habitum, dilecti filii Consistoriadis Aulae Nostrae Advocati, Augustus Milani de Beata Maria Bernarda, et Vicentius Sacconi de Beata Ioanna Antida, brevem orationem dixerunt et pro earum Ganonizatione de more institerunt ; Nos autem Beatis illis altarium honores etsi avre vehementer d'ixerimus., attamen ut omnia, gravissima in hac causa, de more servarentur, pontificalem sententiam Nostram, falli nesciam, non ante edituros "diximu&, quam in proximo Consistorio semipublico Purpurati Patres, iterata vice, et omnes, qui adituri sint, Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi, et Abbates millius suam quisque Nobis aperuerint mentem ; ac

bienheureuse Marie-Bernard Soubirous que de la bienheureuse Jeaune-Antide Thouret, l'une et l'autre vierges, et de tous l e s Actes que la mme S. Congrgation des Rites avait jusqu'alors a d m i s et approuvs dans ces deux Causes de batification et de canonisation, Nous avons demand et recueilli las votes de chacun des cardinaux prsents, et ces mmes cardinaux ont fait connatre leur avis : savoir qu'il convenait de procder la canonisation solennelle de ces Bienheureuses. Au Consistoire public qui se tint le 19 du m m e m o i s dans la salle situe au-dessus du portique de la Basilique vaticane, Nos chers Fils les avocats de Notre salle consistoriale, Auguste Milani, pariant de l a bienheureuse Marie-Bernard, et Vincent Sacconi, parlant de la bien-heureuse Jeanne-Antide, ont prononc un bref discours et fait des insLances, selon la coutume, en faveur de leur canonisation. Pour N o u s , encore que Nous eussions exprim u n ardent dsir de dcerner ces Bienheureuses les honneurs des a u t e l s , cependant afin que toutes les rgles, si graves e n cette matire, fussent observes selon l'usage, Nous dclarmes que N o u s ne ferions p a s connatre Notre sentence pontificale, laquelle est infaillible, avant que dans u n prochain Consistoire semipublic, Nos Frres, l e s cardinaux, pour la seconde fois, et t o u s ceux qui devaient y participer, : patriarches, archevques, vques et Abbs millius, N o u s eussent chacun donn leur a v i s . E n attendant, N o u s exhortmes i n s t a m m e n t les fidles du m o n d e

S2

LETTRES DCRTALES QUIDQUID IMMACULATAE _

interea universos Christi fidles, ut Nobismet ipsis a Spiritu Sancto Paraclyto superni luminis copiam impetrare ne dsistant enixe adhortati sumus. Iussimus itaque ut unicuique venerabilium quos supra diximus fratrum commentaria mitterentur Beatarum Virginum Mariae Bernardae Soubirous et Ioannac Antidae Thouret vilae, virtulum et miraculorum, nec non actorum in earum CausiS) ut, re cognita ac perpensa, suam possent ferre sententiam et Nobis communicare ; ad diem autem p. e. mensis Novembris decimam eos oranes in Consistorium semipublicum coram Nobis in Vaticanis Aedibus ad hune fineni convocavimus ; ipsosque allocuti sumus et quid de propositis causis sentirent ac Nobis significare vellent rogavirnus. Singulorum suffragiis itaque collatis, vehementer laetati sumus in idem, quod Nosmet ipsi, omnes consentire, summos nempe sanctitatis honores Beatis illis Nos sine cunctatione decernere posse ; eoque vel magis gratulati, quod hoc Nobis peragere contingat piaculari hoc anno divinae humani generis Redemptionis memoriae peculiariter dicato. Diem igitur octavam proxim Decembrs mensis, D-eipara-e Jnimaculatae Conceptioni sacram, Beatae Mariae Soubirous Canonizationi,

chrtien prier sans arrt pour Nous obtenir de PEsprit-Saint Je Paraclet, l'abondance de la lumire d'en haut. En consquence, N o u s fmes envoyer chacun de N o s Vnrables Frres, dont il a t parl p l u s haut, l'abrg de la vie, des vertus et des miracles des bienheureuses vierges Marie-Bernard Soubirous et Jeanne-Anlidc Thouret, ainsi que des actes de leurs Causes, afin que, l'affaire tant connue et ayant t m r e m e n t pese, ils pussent porter un j u g e m e n t et Nous le c o m m u n i q u e r . Le 10 novembre dernier, Nous les avons tous convoqus, cette fin, en un Consistoire semi-public qui devait se tenir en Notre prsence au palais du Vatican. N o u s Nous y~ s o m m e s adresss eux et Nous leur avons d e m a n d ce qu'ils pensaient des deux Causes qui leur avaient t proposes et quelles observations ils avaient Nous faire. Une f o i s les votes de chacun recueillis, Nous Nous s o m m e s vivement rjoui en voyant que tous partageaient Notre avis : savoir que Nous pouvions dcerner sans dlai ces Bienheureuses les h o n n e u r s suprmes rservs aux Saints. Nous Nous en s o m m e s flicit encore plus du fait qu'il Nous tait donn d'accomplir un t e l acte en cette anne de propitiatxon, consacre particulirement au souvenir de la divine Rdemption du genre h u m a i n . En consquence, le 8 dcembre suivant, consacr l'Immacule Conception de la Mre "de Dieu, f u t choisi par Nous pour clbrer, Dieu aidant, la canonisation de la

8 DCEMBRE 1 9 3 3

33

favente Deo, in Basilica Vaticana celebrandae praefixinnis ; Canonizationi vero Beatae Ioannae Antidae Thouret quarlamideciniam diem proximi ineuntis anni Ianuarii mensis praestituimus. Interea adstantes omnes et universos christifdeles summopere hortati sumus, ut in tanti ponderis negotio divini luminis gratia ne Nobis clesit, ferventes ad Deum fnnderent precationcs. De quibus omnibus ut publicum instrumentum conficerent, dilectos filios Protonotarios Apostolicos, qui aderant, sueta farma rogari curavimus. Cum ergo auspicatissima a Nobis praestituta Nunciae mmaculatae Virginis Caelitum honoribus decernendis dies advenerit, complures tum saecularis tum regularis cleri ordines, Romanae Curiae Praesules et Officiales, nec non venerabiles fratres Nostri S. R. E. Cardinales, Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi et Abbates Vaticanam Basilicam, magniiicentissime ornatam et maxima populi frequentia stipatam, convenerunt ; iisque devota supplicatione praeeuniibus, et Nos in illam solemni pompa ingressi sumus ; atque, adorato SS. Eucharistiac Sacramento, ad Nosiram perreximus cathedram, ibique sedimus. Tune dilectus filius Nostcr Camillus Cardinalis Laurenti, SS. Rituum Congregationis

bienheureuse Marie Bernard Soubirous dans la Basilique v a t i eane ; quant l a c a n o n i s a t i o n de la bienheureuse Jeanne-Antide Thouret, Nous l'avons fixe au 14 janvier de Tanne prochaine. En attendant, N o u s exhortmes i n s t a m m e n t tous ceux qui taient prsents et tous les fidles adresser Dieu de ferventes prires pour que, dans une affaire de tant d'importance, la grce de la l u m i r e divine ne Nous ft pas dfaut. Et N o u s p r i m e s soin de charger, sous la forme habituelle, Nos chers Fils les protonotaires apostoliques, qui se trouvaient l, de dresser un procsverbal de tous ces Actes . Lorsque est arriv 1* jour, trs dsir par N o u s , que N o u s avions fix pour dcerner la messagre de la Vierge i m m a c u l e l e s honneurs rservs a u x habitants des cieux, des rangs nombreux de membres du clerg, t a n t sculier que rgulier, les prlats et les officiers de la Curie r o m a i n e , ainsi que Nos vnrables Frres les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, les patriarches, archevques, vques et Abbs, sont accourus dans la B a s i l i q u e v a t i cane, magnifiquement orne et remplie d'une grande foule de fidles, alors que tous ceux-ci- N o u s prcdaient au chant de pieuses s u p 3>licatrons, Nous a u s s i N o u s avons fait Notre entre solennelle d a n s la Basilique. Aprs avoir ador le Saint Sacrement, N o u s avons gagn Notre chaire et Nous y avons pris place. Alors, Notre cher Fils Camille, cardinal Laurenti, prfet de la SS. Congrgation
1

34

LETTRES DCHTLES QUIUQUID IM MACU L AT AE

Praefectus, et huic Canonizationi procurandae pracpositus, prorante dilecto filio Augusto Milani, Nostrae Consistorialis Aulae Advocato, vota Nobis precesque instanter detulit, ut Nos catalogp Sanctorum D/omini Nostri Iesu Christi adscrberemus Beatam Mariam Bernardarh Soubirous eamque uti Sanctam ab omnibus christifidelibus venerandam esse pronunciaremus. Quod quidem cum ilerum ac tertio, instantius scilicet et instantissime, idem Cardinalis per eundem Consistorialis Aulae Advocatum postulasset, superno Sancti Spiritus lumine iterum ferventiusque implorato, Nos, uti catholicae Ecclesiae supremus Magister, falli nesciam sententiam in haec verba protuimus : Ad honorent Sanctae et ndividaae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et ohristianae religionis augmentum, anctoritaie Domini Nostri Iesu Christi, Bealoram Apostolorum Ptri et Pauli, ac Nostra, matura deliberatione praehabiia et divina ope saepius imploraia, ac de venerabilium fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharnm, Archiepiscoporum et Episcoporum, in Urhe exsistentium consilio, beatam MARIAM BERKARDAM SOUBIROUS SANCTAM esse decerminus et definimus, ac Sanctorum catalogo adscribimas, statuentes ab Ecclesia

des .Rites et procureur de cette canonisation, la suite de la plaidoirie de Notre cher Fils Auguste Milani, avocat de notre Salle consistoriale, Nous a e x p r i m avec instance le s o u h a i t et la prire d'inscrire au catalogue des s a i n t s de Notre-Seigneur J s u s Christ la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous et de proclamer qu'elle est une Sainte que d o i v e n t vnrer tous les fidles du Christ. Aprs que l e cardinal susdit nous et adress cette demande, une deuxime, p u i s une troisime fois, c'est--^dire plus instamment et trs instamment, p a r l e susdit avocat de l a Salle consistoriale, les clestes l u m i r e s du Saint-Esprit ayant t implores de nouveau et avec u n e ferveur p l u s grande, N o u s m m e , en tant que Matre s u p r m e de l'Eglise catholique, N o u s avons rendu une sentence i n f a i l l i b l e dans les termes s u i v a n t s : l'exalEn l'honneur de la trs sainte et indivisible Trinit, pour tation de la foi catholique et pour Vaccroissement de la religion chrtienne, par Vautorit de Notre-Seigneur Jsus"Christ, des bienheureux aptres Pierre et Paul et la Ntre, aprs mre dlibration et ayant souvent implor le secours divin, de l'avis de Nos Vnrables Frres les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, les patriarches, les archevques et vques se trouvant Rome, Nous dclarons et dfinissons que la- bienheureuse Marie-Bernard Soubirous est Sainte et Nous l'inscrivons dans le catalogue des Saints, prescrivant toute VEglise d'honorer avec pit et dvo-

8 DCEMBRE 1 9 3 3

35

universali illius memoriam quolibet anno, die eins natcdi, nempe die dcima sexta Aprilis, inter sanctas uirgines pib. deuotione recoli debere. In nomine Palris et Filii et Spirifns Sancti, Amen. Qua Ca-nonizationis formula ita per Nos ex cathedra sollemniter pronunciata, oblatis Nobis a praefato Advocato Consistoriali, eiusdem Cardinalis Procuratoris nomine, precibus annuentes, Decretales has sub plumbo Litteras Apostolicas de eadem canonizatione expediri d'ecrevimus ; a Protonotariis vero Apostolicis ad perpetuam eius memoriam instrumenta conflci iussimus. Omnipotenti insuper D.eo ob praeclarum hoc beneficium gratias una cum universo adstante populo ex animo egimus, ac dein primnm novensilis Sanctae a Deo Ipso patrocinium invocavimus, ac plenariam postea indulgentiam omnibus praesentibus peramanter impertiti sumus. Sacrum deinde solemni ritu litavimus, atque post evangelicam lectionem homilia clerum populumque allocuti, brve Sanctae Mariae Bernardae praeconium teximus, quod quid'em in Immaculatae Virginis laudem et d'ecus redundare consulto voluimus, quippe quae illam innocentissimam puellam ita materno animo adamavit ut se illi conspiciendam ded'erit, eidemque, etsi humillimae

tion sa mmoire, parmi les vierges canonises, chaque anne, le 16 avril, jour de sa naissance au ciel. Au nom du Pre, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Une fois la forimrle de canonisation s o l e n n e l l e m e n t prononce ex cathedra, acquiesant aux prires que N o u s avait adresses l e susdit avocat consistorial, a u nom du cardinal procureur, Nous a v o n s prescrit l'expdition de ces Lettres dcrtales sub plumbo relatives cette m m e canonisation : N o u s avons ordonn qu'il en fut dress act;e par les protonotaires apostoliques pour en perptuer la mmoire. En o u t r e , pour ce bienfait insigne, N o u s avons rendu grces du fond* du cur, en u n i o n avec tout le peuple prsent, au D i e u tout-puissant ; puis, Nous avons invoqu pour la premire fois la p r o t e c t i o n de la nouvelle Sainte a u p r s de Dieu.
Aprs quoi, trs affectueusement, N o u s avons
1

accord tous

les

fidles prsents l'indulgence plnire. N o u s avons ensuite offert le saint sacrifice de la m e s s e s e l o n le rite solennel. Aprs lecture de l'Evangile, adressant a u clerg et au peuple une h o m l i e , Nous avons prononc u n bref loge de sainte Marie-Bernard, loge que, volontairement, Nous avons fait rejaillir sur l a Vierge i m m a c u l e , sa l o u a n g e et sa gloire. Marie, en effet, a a i m la vertueuse j e u n e fille d'une faon si maternelle qu'elle a daign lui apparatre et confier celle qui n'tait qu'une h u m b l e gardeuse de m o u t o n s l a m i s s i o n et de

36

LETTRES DCRETALES QUIDQUID IMMACULATAE

ovium custodi, munus concredere et suas efferendi glorias et homines ad paenitentiam revocandi, Cupimus praeterea inquimus incensas ad Immaculatam Dei Matrem eiusque famulam dilectissimani admoveri preces pro catholico orbe universo : ut omnes nimirum, per huius Anni Sancti decursum, divinae Redemptionis muneribus fruantur, quae Chrisius Dominus nobis suo s-anguine acquisivit ; ut omnes demum illam assequantur, quam mundus dare non potest, pacem, quaeque recti ordinis tranquillitate nititur studiosaque christianorum praeceptoruni observantia. Faxit utique Deus> deprecatrice Immaculata Virgine Maria eiusque fidelissima ancilla Bernarda Soubirous, ut Redemptionis suae fructus in nobis iugiter sentiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Qua homilia a Nobis perlecta, alteram adstantibus cunclis impertivimus apostolicam benedictionem una cum suetis indulgentiis ; et, favente Deo, pontificale Sacrum perfecimus. Nos itaque, dum divinae absolvimus Bonitatis consilia, commoto animo spiritales illas perpendimus divitias, quas Deus ipse tam largiter hominibus bonae voluntatis dispenst. Iubilari namque hocce anno, quem Nos humanae Redemp-

publier ses privilges et d'appeler Jcs h o m m e s la pnitence. Nous avons en outre, d i s i o n s - N o u s , le vif dsir que des prires ardentes soient adresses l'Immacule Mre de D i e u et sa Servante pour tout l'univers catholique, afin que t o u s puissent bnficier, durant l'Anne Sainte, des bienfaits de la d i v i n e Rdemption que le Christ Noire-Seigneur nous a obtenus par s o u sang, et pour que t o u s aussi o b t i e n n e n t cette paix que l e monde ne peut pas donner, cette paix qui consiste dans la t r a n q u i l l i t de l'ordre et qui s'acquiert par l'accomplissement fidle des prceptes chrtiens. Plaise Dieu Nous le lui demandons" par l'intercession de l'Immacule Vierge Marie et de sa trs fidle servante Marie-Bernard Soubirous que nous prouvions toujours en nous les fruits de sa Rdemption par le Christ Notre-Seigneur. Ainsi s oit-il. Aprs avoir lu cette homlie, Nous avons accord tous les assistants une nouvelle Bndiction apostolique avec les indulgences accoutumes, puis, avec l'aide de Dieu, Nous a v o n s termin la clbration de la messe pontificale. Ainsi donc, au moment o N o u s achevons de raliser l e s desseins de la Bont divine, N o u s considrons avec m o t i o n les richesses spirituelles que Dieu l u i - m m e dispense si gnreusement aux h o m m e s de bonne volont. En effet, en cette anne jubilaire, que Nous avons voulu ddier au souvenir dix-neuf fois sculaire

8 DCEMBRE 1 9 3 3

37

tionis memoriae undevicies seculari .dicatum voluimus, benignissimus Redemptor noster non peccatorum tantum veniam nobis concedit et pacem, verum etiam ad sanctitatis perfectionem nuiltip'licibus nos provocat invitamentis. Nonne rvera sanctitudo est pulcherrimus Redemptionis fructus ? En hodie Nobis nivalem redimire frontem datum est rudis olini puellae, quam mundus oblivioni haud dubie designabat. Sed Dominus noster Iesus Christus, qui vicit mundum, contnenler quac stulta sunt mundi eligit ut confundat sapientes, et iniirma mundi eligit ut confundat fortia. Qua quidem clarissima summae lucc iustitiae collustrata, Beata triumphat Angelorum Sanctorumque omnium Regina, cuius ab omni labe immunis Conceptionis dogma quod Ille per suum in terris Vicarium ante sancierat mirifice dein per indoctam et simplicem puellam confirmavit, Nunciam factam mis-ericordiarum suarum, quas per omnipotentem Matris suae deprecationem cunctas nobis largiri dignatur. 'Fervidas ergo, quaesumus, pro Nobis et universa Christi Ecclesia ad Immaculatam Deiparam admoveat preces Sancta Maria Bernarda, sanctarum Virginum fastis hodie a Nobis inserta. 0 felix terra, quae talem ac lam pulchrum protulit sanctitudinis ftorem

de la Rdemption des h o m m e s , Notre trs misricordieux R d e m p teur ne se contente pas de n o u s accorder Le pardon de nos pchs et l a paix, m a i s encore il nous engage et nous attire par d e s attraits m u l t i p l e s la perfection de la saintet. Et en vrit, la saintet n'est-elle pas le plus beau fruit de la Rdemption ? Voici qu'aujourd'hui il * N o u s a t donn de couronner le front, pur comme la neige, d'une j e u n e fllle j a d i s ignorante, que le m o n d e destinait sans aucun doute l'oubli. Mais Notre-Seigneur J s u s Christ, qui a v a i n c u le monde, choisit c o n s t a m m e n t ce qui est insens selon Je m o n d e pour confondre l e s sages et ce qui est faible selon le monde pour confondre les forts. I l l u m i n e par cette lumire clatante de la souveraine Justice, la bienheureuse R e i n e des anges et d e t o u s les saints triomphe ; sa conception exempte de toute souillure est u n d o g m e que le Christ avait prcdemment dfini par son Vicaire isur la terre ; il l'a ensuite confirm d'une manire clatante par l'intermdiaire d'une enfant ignorante et s i m p l e , devenue la Messagre des misricordes qu'il d a i g n e n o u s accorder toutes p a r l'intercession toute-puissante de sa Mre. C'est pourquoi Nous le lui demandons, que sainte Marie-Bernard, que N o u s avons inscrite aujourd'hui au rang des saintes vierges, adresse pour Nous, et pour toute l'Eglise du Christ, de ferventes prires l'Immacule Mre de Dieu. Heureuse terre, qui a produit une telle et si belle fleur de

38

LETTRES DCRTALES QUIDQUID IMMACULATAE

0 felix Nivernensium Sororum Sodalitas. quae iloris istius religiose suavissimum servat odoreni ! O felix Catholica Ecclesia, cuius auctoritati nullo unquam tempore desunt s a n o iiiatis testimonia ! Omnibus itaque quae inspicienda erant rite p-erpensis, certa scientia, universa et singula, quae antea memoravimus, postolicae potestatis plenitudine confirmamus, roboramus atque iterum statuimus, decernimus, universaeque Ecclesiae Catholicae denunciamus. Volumus insuper ut harum Littejarum Decretalium transumptis, sive exemplis, etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii Apostolici subficriptis et sigillo munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae hiscemet praesentibus haberetur, si exhibitae vel ostensae forent. Si quis vero has Litteras Nostras definitionis, decreti, mandati et voluntatis inifrin-gere vel eis temerario ausu contraire vel attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et sanctorum Apostolorum Ptri et Pauli se noverii incursurum. Datum Romac apud S. Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo tricesimo tertio, die octava Decembris mensis, in festo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virgine, Pontificatus Nostri anno duodecimo. Ego PIUS, Catholicae Ecclesiae Episcopus. t Ego IANUARIUS Episcopus Ostiensis et Albanensis Cardinalis GRANITO PTGNATELLI DI BELMONTE, Decanus Sacri Collegii. t Ego MICHAEL Episcopus Tusculanus Cardinalis LEGA. f Ego DONATUS Episcopus Sabinensis et Mandelensis Cardinalis SBARRETTI.
saintet ! Heureuse Congrgation des Surs de Nevers, qui c o n serve religieusement le trs suave parfum de cette fleur ! Heureuse Eglise catholique, l'autorit de qui ne m a n q u e n t aucune poque des tmoignages de saintet ! C'est pourquoi, aprs avoir mrement pes tout ce qu'il y avait lieu de considrer, de science certaine, tout ce que N o u s avons rappel prcdemment, dans l'ensemble comme en dtail, en vertu de la plnitude du p o u v o i r apostolique, Nous le confirmons, l e v a l i d o n s , et de nouveau N o u s l'tablissons et le dcrtons, et Nons le faisons connatre toute l'Eglise catholique. Nous v o u l o n s en outre que des transcriptions o u copies, m m e i m p r i m e s , de ces Lettres dcrtales, m a i s signes de la m a i n d'un notaire a p o s t o lique et munies de son scean, obtiennent exactement le m m e crdit que celui dont j o u i r a i e n t les prsentes Lettres si elles taient prsentes ou montres. Mais si quelqu'un osait aUrer

S DCEMBRE 1 9 3 3

t Ego F i \ THOMAS Plus Ord. Praed. Episcopus Portuensis et S. Rufinae Cardinalis BOGGIANI. t Ego ALOISIUS Episcopus Praenestinus Cardinalis STNCBAO. t Ego HENRICUS Episcopus Veliternus Cardinalis GASPARRI. Ego PETRUS tituli S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis GASPARRI, S . R. E . Camerarius. Ego CAIETANUS tituli S. Agalhae Gothorum Prcsbyter Cardinalis BISLETI. Ego ACHILLES tituli S. Bernardi ad Thermas, Presbyter Cardinalis LOCATELLI. Ego IOANNES BAPTISTA tituli S. Mariae in Transpontina Prcsbyter Cardinalis NASAJLLI ROCCA DE CORXELIANO. Ego IOSEPH tituli S. Nicolai in Carcere Tulliano Presbyter Cardinas MORI. Ego ALOISIUS tituli S. Ptri ad" Vincula Presbyter Cardinalis CAPOTOSTI, Datarius. Ego LAURENTIUS tituli S. Pancratii Presbyter Cardinalis LAURI, Maior Paeniteutiarius. Ego Fr. ALEXIUS HENIUCU.S M O . S. M., tituli S. Susannae Presbyter Cardinalis LEPICIER. Ego PETRUS tituli S. Mariae Transtiberim Presbyter Cardinalis SEGURA Y SAENZ. E g o EUGENIUS tituli S S . Ioannis et Pauli Presbyter Cardinalis PACELLI. Ego FRANCISCUS tituli S. Mariae Novae Presbyter Cardinalis MARCHETTI SELVAGGIANL Ego Fr. RAPHAL CAROLUS tituli S. Praxedis Presbyter Cardinalis Rossi. Ego IULIUS tituli S . Mariae supra Minervam Presbyter Cardinalis SERAFIM. Ego PETRUS tituli S. Crucis in Hierusalem Presbyter CarM

dinalis FUMASONI-BlONDI.

N o s prsentes Lettres qui dfinissent, dcrtent, imposent c l expriment Notre volont, ou cncoie, par une tmraire audace, y c o n t r e v e n i r o u y p o r t e r a t t e i n t e , q u e c e l u i - l s a c h e qu'il e n c o u r r a l u colre du D i e u t o u t - p u i s s a n t et celle des saints aptres Pierre et Paul. Donn R o m e , prs Saint-Pierre, l'an du Seigneur 1933 le8 dcembre, en la fte de l'Immacule Conception de la B i e n h e u reuse Vierge Marie, la douzime anne de Notre Pontificat, Moi PIE, vque de l'Eglise catholique. t Moi JANVIER, voque d'Ostie et d'Albano, cardinal GUANITO DI BILMONE, doyen du Sacr-Collge.
r

40

LETTRES DCRTALES QUIDQUID IMMACULATAE

Ego CAMILLUS S. Mariae Scalaris Protodiaconus Cardinalis LAURENTI. Ego FRANCISCUS S. Caesar-ei in Palatio Diaconus Cardinalis
EHRLE.

Ego ALEXANDER S. Mariae in Cosmedin iDiaconus Cardinalis VERDE. CAMILLUS card. LAURENTI, 5. R. C. praefectus. Fr. T H . P I U S 0 . P. card. BOGGIANI, cancelarius S. E. E. DOMINICUS JORIO, protonotarius apostolicus. DOMINICUS SPOLVERINI, protonotarius apostolicus. Can. ALFRIDUS LIBERATI, cane. aposL adiutor a studiis. ALFRIDUS MARINI, Scriptor apostolicus.

t iloi MICHEL, vque de T u s c u l u m , cardinal LEGA. t Moi DONAT, vque d e Sabine et Poggio-Mirteto, cardinal SBARRETTI. t Moi Fr. THOMAS-PIE, de l'Ordre des Frres Prcheurs, vque de Porto et Sainte-Rufine, cardinal BOGGIANI. t Moi Louis, vque de P a l e s t r i n a , cardinal SINCERO. t Moi HENRI, vque de Velletri, cardinal GASPAIIHI. Etc., etc. Fr. TH.-PIE, de l'Ordre des Frres Prcheurs, cardinal BOGGIANI, chancelier de la Sainte-Eglise Romaine. CAMILLE, cardinal LAURENTI, prfet de la S. C. des Rites. DOMINIQUE JORIO, protonotaire apostolique. DOMINIQUE SPOLVERINI, protonotaire apostolique, Can. ALFRED LIBERATI, aide de bureau de la Chancellerie ALFRED MARINI, scriptor apostolique.

apostolique.

HOMILIA
in sollemni canonizatione Beatae Joannae Antidae Thouret, virginis, in Basilica Vaticana die XIV mensis JanuariL anno sacro MDCCCCXXXIV habita.

VENERABILES

FRATRES,

DILECTI

FILII,

0initia possum in eo qui me confortt (Phil. iv, 13.) Pulcherrima haec Apostoli gentium sententia memoriae Nostrae succurrit, cum fortia praeclaraque rerum gesta mente repetimus, quibiis vita honestatur Ioannae Antidae Thouret, quam nuper, non sine maximo animi Nostri gaudio, in sanctarum virginum numerum sollemni ritu rettulimus. E etenim fuit virili fortitudine praedita, ut ipsamet aperte profiteretur se omnia prorsus perficere posse, quidquid a Deo praeceptum cognovisset, eius quidem virtute subnixa, etiamsi oporteret ad fines orbis terrarum contendere . Verumtamen

HOMLIE
prononce dans la Basilique vaticane pour la canonisation de la bienheureuse leanne-Antide Thouret. vierge, le 14 janvier 1934.

VNRABLES FRRES, CHERS FlLS, Omnia


de

possum
des

in eo qui me confortt.
gentils Nous revient en

Cette m a g n i f i q u e p a r o l e
mmoire, quand Nous

l'aptre

repassons dans Notre esprit les courageux et nobles actes d o n t s'honore la vie de vie d e Jcanne-Antide Thouret, cette vierge q u e Nous venons d'avoir l'immense b o n h e u r d'adjoindre s o l e n n e l lement la troupe des vierges saintes. Elle possdait, vrai dire, un courage si viril qu'elle nhsitait pas dclarer qu'elle pouvait .absolument tout faire, e x c u t e r tout ordre qu'elle st venir de Dieu, la condition d'tre s o u t e n u e par l a grce d i v i n e , quand bien m m e il lui faudrait aller j u s * qu'aux confins del terre .

42

HOMLIE OMNI A POSSUM

qua erat pari animi demissione, haec adiicere sollemne habebat non opitulantc Deo, non aspirante caelestis gratiae flamine, nihil omnino se possc . Haec profecto singularis anmi strenuitas, cum evangelica humiltate coniuncta, si in totius enituit mortalis suae vitae cursu, at tum potissimum euxit cum, grassante per Galliam gravissima illa rerum commutatione, quae humana divinaque iura permiscebat, ad publicos deducta magistratus, ab iisdemque idcirco in crimen
vocata, quod iniustis Reipublicae legibus non obtemperaret, difficillimis i m p a v i d e f i r m i s s i m e q u e r e s p o n d i t . Quibus in

rerum adiunctis, ex divina illa lesu Christi pollicitatione vim profecto liauriebat certitudinemque : Cum autem tradent vos, uolite cogitare quomodo aut quid loquamini ; dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini. Non enim vos esiis qui oqnimini, sed Spiritus Potris vestri, qui loquitur in vobis. (Matth. x, 19-20.) Atque spes non deiiciens animique tutissinia tranquillitas ex alia Redemptoris nostri sententia eidem procul dubio oriebatur : Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuervnt, et dixerint omne maium adversum vos, mentientes, propter me ; gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelo. (Matth. v, 11-12.)
Avec une gale h u m i l i t elle avait cependant l'habitude d'ajouter que, sans le secours de Dieu, sans l'inspiration de la grce cleste, elle n'tait capable d'absolument rien Si cette nergie extraordinaire de son me, j o i n t e a son vangique humilit, brilla d'un v i f clat durant le cours entier d e sa vie mortelle, elle " se manifesta pourtant avec encore plus d'intensit l'poque de cette terrible convulsion qui bouleversa la France et qui confondait les droits h u m a i n s et d i v i n s trane devant les tribunaux publics, accuse de ne point obir aux lois injustes de "la Rpublique, elle rpondit sans crainte et de la manire la plus assure. En ces circonstances on ne peut plu-s difficiles, elle puisait certainement toute sa force et toute sa fermet en cette divine promesse de Jsus-Christ : Quand ils vous livreront, ne vous demandez ni comment ni ce que vous rpondrez ; car il vous sent donn en cette heure ce que vous avez dire ; ce ne sera pas pous, en effet, qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Pre qui parlera en vous. Et sa confiance indfectible* le c a l m e inbranlable de son esprit, elle les tirait, incontestablement, de cette autre parole de notre Rdempteur : Vous serez bien heureux quand ils vous maudiront, quand Us vous perscuteront, quand ils diront d'ans leurs mensonges tout le mal possible de vous, cause de moi : rjouissez-vous, exultez d'allgresse, car surabondante sera votre rcompense au ciel.

14 JANVIER

1934

43

Quae magnanima firmitas atque fortitudo, christiana fide caritateque roborata, haud minus in Ioanna Antida Thouret tum excelluit, cum funestum illud discidium in religiosarum sororum Gongregatione ab ipsamet condita erupit, tectaque honoris cupiditale conflatum est. Hac enim in lamenlabilc rerum iactura, hoc in invidiae aestu simultatisque, eam cernere erat sapientissimas normas responsionesque edere, invicto animo difficultatibus obsistere, veritati servire, caritati instare, curis laboribusque numquam parcere. Quodsi inerdum humanae opes desiderabantur, divina tamen auxilia alque solacia, perpetuis precibus impetrala, numquam deeranf. Videris enim eam, quotiens vel in semet ipsam, vel in religiosam familiam suam novum ingrueret pericuium, ad Deuni fidenti animo confngere, eidemque se suaque omnia concredere. Ac praesertim in divinam Eucharistiam, quae eidem fruinentum eectorum fuit et vinum germinans virgines (Zach. ix, 17), in almam Dei Matrem, inque caelestes Congregalionis suae Patronos flagranti ferebatur caritate. Quid igitur mirum, si tt ei licuit discrimina superare,

Cette nergie et ce courage m a g n a n i m e s , fortifis par la fui et la charit chrtiennes, n'excellrent pas m o i n s chez Jeanne-Antide Thouret quand, a u sein de l a Congrgation religieuse qu'ellem m e avait fonde, clata puis s'aggrava un funeste conflit, n d'une secrte passion pour les honneurs. Dans, ces circonstances affligeantes, alors qu'elle tait expose aux flammes de la h a i n e et de l'envie, on la voyait n a n m o i n s donner les rgles et les rponses les plus sages, opposer aux difficults u n courage i n v i n cible, servir la vrit, s'appliquer i n c e s s a m m e n t la charit, ne mnager ni ses soins ni ses peines. Bien que parfois les ressources h u m a i n e s fissent dfaut, l'assistance et les consolations divines, implores dans une prire continue, ne manqurent j a m a i s . Et vous l'auriez vue, toutes les fois qu'elle-mme ou sa f a m i l l e religieuse tait a u x prises avec u n nouveau danger, se rfugier en Dieu, pleine de confiance, et remettre entre ses m a i n s sa propre personne et tout ce qu'elle pouvait dire sien. Mais c'tait surtout vers l a divine Eucharistie qui, pour elle, fut vraiment la semence qui produit les lus et le vin qui fait germer les vierges ; c'tait aussi vers la tendre Mre de Dieu et les clestes patrons de sa Congrgation que la portait son ardente pit. Ds lors, q u o i d'tonnant si elle p u t triompher de t a n t de prils, endurer tant de travaux, vaincre tant de difficults ? Quoi d'tonnant si chaque j o u r elle employait t o u s ses efforts

44

HOMELIE OMNI A POSSUM

exantlare labores difficultatesque evincere ? Quid mirum, si citatiore cotidie gradu ad sanctissima ac perfectissima quaeque contendere.enitebatur ? Cuni enim animus ad superna consurgit ac divina gratia alitur, nullius veluti negotii est adversa perpeti, praeclaraque edere facinora. Iamvero Nos, venerabiles Fratres ac dilecti Filii, nostris praescrtim temporibus novum hoc sanctitatis d e eus atque exemplum ad colendum, ad imitandum proponere maximopere consentaneum putamus. Hodie enim, si umqnam alias, cum tantae rerum angustiae undique premant, ad slrenuam eiusmodi animi fortitudinem eniti eaque muniri, nobis omnibus pernecesse est. Praesentibus malis procul dubio nullum aliud occurrit par remedium, nisi christiana virtus enixis precibus impetranda, catholica fide al end a, divinaque adaugenda caritate. Ioanna Antida Thouret, ut in mirabilis suae vitae decursu haec omnia praestitit, ita nobis in praesens, de caelo arridens, ad hoc evangelicae perfectionis culmen assequendum omnes invitt suaque voce allicit. Eius igitur vocem libentes volentesqiie audiamus : ita quidem ut ^ quam solemni veneratione prosequimur, etiam simili conversatione sequamur ; quam beatissimam praedicamus, ad

marcher d'un pas p l u s rapide vers t o u t ce qu'il y a de plus s a i n t et de p l u s parfait ? Quand l'me, en effet, s'lve a u x sphres l e s p l u s hautes et qu'elle est soutenue par l a grce divine, elle n'prouve, pour ainsi dire, aucune peine -souffrir l o n g u e m e n t de l'adversit ou accomplir l e s plus nobles exploits. Mais Nous pensons aussi, Vnrables Frres et chers F i l s , que, de n o s j o u r s surtout, il i m p o r t e souverainement d'offrir l a v n ration cette nouvelle gloire de la saintet et d'encourager l'imitation de ce nouveau modle. De nos jours, en effet, p l u s que j a m a i s , alors que de si graves difficults nous assaillent de t o u s cts, le robuste courage de cette m e n o u s est a b s o l u m e n t ncessaire tous, et n o u s devons tous nous en munir. Aux m a u x prsents, on ne saurait le nier, il n'y a pas d'autre remde que le courage chrtien ; il faut l e demander par des prires i n s t a n t e s , le maintenir par l a foi catholique, l'accrotre par l ' a m o u r de Dieu. Jeanne-Antide Thouret y russit pleinement a u cours de son admirable vie. A l'heure prsente, elle n o u s sourit du h a u t des cieux, elle nous appelle tous, elle n o u s invite tous gravir les- s o m m e t s del a perfection vanglique. Ecoutons alors sa v o i x d'un cur dispos e t d'une volont rsolue ; coutons-la m m e si b i e n que celle dont nous entourons la m m o i r e d'une solennelle v n r a t i o n , n o u s l a suivions notre tour en m e n a n t une vie conforme l a sienne ;

1 4 JANVIER 1 9 3 4

45

eius beatiludinem tota aviditate curramus; ciiius delectaznur praeconiis, eius patrociniis sublevemur (Cf. S. BRN., bb., Serm. XI de Festo Omn. SS.} ut cum ea aliquando regnare possimus per infinita saecula saeculorum. Amen.
9

que celle dont n o u s proclamons la saintet, nous l'imitions avec le plus vif empressement, pour courir sur les traces de sa s a i n tet, et que celle dont les louanges n o u s charment soulage n o s m a u x par son intercession ; et p u i s s i o n s - n o u s ainsi rgner u n jour avec elle durant le cours infini des sicles. Ainsi soit-il.

MOTU

PROPRIO

Abbatcre Sancti Hieronymi de urbe (1).


PIUS PP. XI

Monasterium Sancti Hieronymi in Urbe, vi Conslitutionis Nostrae apostolfcae Inter praecipuas, die 15 Iunii 1933 latae, est abbatia immdiate Sanctae Sedi subiecta. Nunc vero dubitatio affertur, an nova haec abbatia particeps sit fraternae illius Gonfoederationis, quam Benedictinorum Congregationes, ad normara Litterarum Apostolicarum Summum semper die 12 Iulii 1893 editarum, inierunt. Quum enim omnes abbatiae Benedictinae tune temporis Congregationibus obnoxiae essent, Litterae illae de Congregationibus quideni agunt, non autem de abbatiis, quae iisdem adiunctae non sint. Quapropter ad omnem dubitationem auferendam Motu proprio et certa scientia ea, quae sequuntur, statuimus ac decernimus : 1. Abbatia Sancti Hieronymi in Urbe ad fraternam Bene

MOTU

PROPRIO

relatif l'abbaye de Saint-Jrme de Rome.


PIE XI, PAPE
Le monastre de Saint-Jrme Rome, en vertu de Notre Constitution apostolique Inter praecipuas, en date du 15 j u i n 1933, est une abbaye qui relve i m m d i a t e m e n t du Saint-Sige. Mais on se demande m a i n t e n a n t si cette nouvelle abbaye fait partie de la Confdration fraternelle que les Congrgations des Bndictins, conformment la Lettre apostolique Summum semper, du 12 juillet 1893, ont' constitue. Attendu, en effet, que toutes les abbayes bndictines taient cette poque soumises a u x Congrgations, l a d i t e L e t t r e concerne les Congrgations, m a i s non les abbayes qui ne dpendent pas d'elles. C'est pourquoi, pour dissiper tout doute, Nous statuons et dcidons par un Motu proprio et en pleine connaissance de cause ce qui suit : 1. L'abbaye de Saint-Jrme Rome appartient la Conf#

(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934. p. 290.

25 JANVIER

1934

47

dictinorum Confoederationem pertinct iisdem iuribus iisdcnique officiis, quibus ceterae abbatiae confoederatae. 2. Abbas Sancti Hieronymi, sicut ceteri Abbates regiminis, ius habet interveniendi Abbatum confoederatorum coetibus et suffragium ferendi in. Abbate Primate eligendo. Praeterea, ut praefatam Sancti Hieronymi abbatiam codem, quo cetera monasteria, favore et gratia prosequamur, illi quoque concedimus privilgia, quibus omnes fere Benedictinorum abbatiae fruuntur, tum scilicet privilgia quae Cassinensia vulgo nuncupanlur, tum etiam privilgia Congregationum Cluniacensis, Sanctorum Vitonis et Hydulphi et Sancti Manri quae abbatiis Congregationis Solesmensis concessa sunt. Contrariis quibuslibet non obstantibus. Datuni Romae apud Sanctum Petrum, die XXV mensis Ianuarii anno MDCCCCXXXIV, Pontiiicatus Nostri duodecimo. PIUS PP. XL
dration fraternelle des Bndictins avec les- m m e s droits et les mmes fonctions que les autres ahbayes confdres. 2. L'Abb de Saint-Jrme, comme les autres Abbs du m m e Ordre, a l e droit de prendre part a u x assembles des Abbs confdrs et d'mettre son vote pour l'lection de l'Abb primat (1). En outre, en vue de doter ladite a b b a y e de Saint-Jrme des mmes faveurs et des m m e s grces que les autres m o n a s t r e s , Nous l u i accordons elle aussi les privilges d o n t j o u i s s e n t presque toutes les abbayes bndictines, c'est--dire aussi b i e n les privilges appels vulgairement du m o n t Cassin , que l e s privilges des Congrgations de Cluny, des Saints-Vitus et Hydulphe et Saint-Maur, qui sont accords aux abbayes de la Congrgation de Solesmes. Nonobstant toutes choses contraires. Donn Rome, prs Saint-Pierre, le 25 janvier de l'anne 1934, la douzime de Notre Pontificat. PIE XI, P A P E .
(1) Un dcret de la Sacre Congrgation Crnioniale du 27 m a i 1934 accorde l'Abb de Saint-Jrme de Rome le privilge de siger dans les Chapelles pontificales aussitt aprs les Abbs Gnraux. (A. A, S., vol. XXVI, 1934, p . 522.)

LETTRE
M. Henri de Vergs, prsident gnral des Confrences de Saint-Vincent de Paul. (1)

PE X, PAPE
CHER FILS, SALUT ET BNDICTION APOSTOLIQUE.

Le message filial qui N o u s a apport l'hommage de vos v u x l'occasion des ftes de Notl et du nouvel an N o u s a apport aussi La douce satisfaction d e voir se raliser d'une manire bien consolante le mot d'ordre que N o u s avons donn N o u s - m m e au zle de vos Confrences : Toujours plus et toujours m i e u x . * Rien, en effet, ne pouvait plus vivement N o u s rjouir, surtout dans les conditions si pnibiles de l'heure actuelle, que de constater au sein de l'Eglise les progrs toujours croissants de cette bienfaisante charit v a n g l i q u e qui ne cesse d'ouvrir les y e u x &ur toutes les misres et de faire sentir sa m a i n *ecourabIe t o u s les ncessiteux et les affligs de la terre. Or, il est bien consolant de pouvoir constater la large part qui revient dans cette activit a u x Confrences de Saint-Vincent de P a u l dont la vie est tout entire dans l'exercice de la charit et dont les membres sont travers le m o n d e des affirmat i o n s loquentes de ce qui forme l a substance m m e de l'Evangile, et par l aussi c o m m e autant de t m o i g n a g e s vivants de la merveilleuse vitalit du principe chrtien de la fraternit universelle. C'est surtout cette v i t a l i t qui rend le monde attentif la religion de Jsus-Christ ; et l'intrt que l a presse et les foules ont pris tout dernirement encore vos ftes centenaires vous est une nouvelle preuve de l'importance de votre m i s s i o n a u x y e u x de la socit civile aussi bien que d e la grande f a m i l l e catholique dont vous reprsentez un peu partout l'idal de misricorde et de charit compatissante. Profondment conscients de l'honneur qui vous revient et des responsabilits qui r a c c o m p a g n e n t , vous continuerez, Nous n'en doutons pas, dans l'exercice de votre saint apostolat, avec le zle clair et la modestie exemplaire qui ont toujours t le partage de l'uvre des Confrences. Ce- sont ces d i s p o s i t i o n s d'humilit chrtienne et d'inlassable activit qui cachent le secret du succs et vous en garantissent le mrite.
(1) Cette lettre a t publie par te Bulletin Vincent de Paul (mars 1934). de la Socit de Saint-

3 1 JANVIER 1 9 3 4

49

Et c'est dans Je vif dsir qu'elles persvrent en chacun de v o u s pour l'dification du monde et dans l'intrt des pauvres dont le soin vous est confi, que N o u s r e n o u v e l o n s pour les chres Confrences N o s voeux paternels et accordons tous, v o u s - m m e avant tout, Monsieur le Prsident gnral, la Bndiction apostolique implore. Du Vatican, le 31 janvier 1934. PIE XI, P A P E .

DISCOURS
aux curs de Rome et aux prdicateurs de Carme l'audience du 13 fvrier 1934 (1).
Il est certainement superflu de dire tout d'abord que le SaintPre a t heureux de voir ces chers Fils, de parler avec eux et, comme il fera peu aprs, de les bnir, en un m o m e n t aussi beau, aussi grand, aussi important que celui o ils vont remplir le mandat si sublime de distribuer la parole divine. Puisqu'il s'est trouv, dit en souriant le Saint-Pre, dans la ncessit de faire attendre un si noble auditoire qui, d'ailleurs, n'a pas besoin de ces conseils, il va rpter ces prdicateurs aussi ce qu'il dit chaque fois qu'il se voit forc de le rappeler quelqu'un : faiiecomme 3e Pape, qui est oblig de supporter p a t i e m m e n t tout ce qui doit tre ainsi support. La premire qualit de l'loquence : la brivet.

Une autre ncessit s'impose galement lui, et il doit s'y soumettre bien qu' contre-cur, c'est celle d'tre bref, car plus de 350 couples de n o u v e a u x poux attendent leur tour d'tre admis en la prsence du Pape : heureuse ncessit cependant qui fournit un exemple de cette brivet qui doit tre une des qualits du prdicateur. Il est certain qu'il y aura des auditeurs qui ne se lasseront pas d'couter les prdicateurs et les prieront m m e de prolonger l e u r s sermons, la chose Nous est arrive une fois, ajoute Sa Saintet. Nous parlions de pauvres- paysans montagnards qui depuis longtemps manquaient de cur et qui taient rests sans personne, abandonns. Aussi Nous coutaient-ils avec une extrme attention, et Nous, sans Nous en apercevoir. Nous avions prolong Notre entretien et cherchions Nous excuser d'avoir t trop long. Mais eux, de Nous dire aussitt : Vous pouviez continuer, car il nous semblait que nous tions redevenus des h o m m e s . En tout cas, l a conception de brivet est celle-l m m e de l'art de la parole, de cet art o vous, les prdicateurs de Rome, vous tes les matres, et quels matres ! Ce grand matre que fut Alexandre Manzoni rangeait, prcisment parmi les premires qualits de l'loquence la brivet, lorsqu'il crivait qu'il tait content de peu . Ce conseil, certes, ne semble pas ici ncessaire, mais il en est u n autre que le Saint-Pre rpte v o l o n tiers en m m e temps qu'un troisime : sentir et mditer . Sentir, car l'on sait, pour en avoir fait une heureuse et m a g n i fique exprience, combien une chose sentie rend efficace la parole. (1) Cf. Osservatore Romano (15. 2. 34), sous le titre Les hautes directives du Saint-Pre aux prdicateurs de Carme de Rome .

13 FVRIER

1934

51

Sentir et mditer, parce que pour sentir il faut avant tout mditer les vrits, les beauts, les grandeurs, la saintet qu'on est appel exposer : les mditer pour les sentir, tel est le grand secret de l'loquence. La question de la forme. P u i s , tandis que l'ide de sentir et de mditer concerne la s u b stance, il faut appliquer la forme la haute suggestion Etre content de peu. Grande habilet ici encore ; ncessaire, peut-on dire, en t o u t e s choses. Sa Saintet rappelle ce sujet qu'elle a lu, dans une belle tude sur Raphal, propos du passage du grand peintre, d'une manire de procder u n e autre nouvelle, qu'il avait le souci constant d'attnuer toujours plus les teintes, de simplifier t o u j o u r s p l u s les lignes, en vue prcisment d'obtenir de grands effets avec des m o y e n s toujours plus simples. Le thme principal traiter : la paix du Christ Ces chers Fils voient certainement prsent ce que le SaintPre veut leur recommander d'une faon spciale c o m m e thme principal de leurs saintes prdications. Nombreuses sont a s s u rment les choses dj r e c o m m a n d e s par Sa Saintet en d'autres m o m e n t s , en d'autres circonstances. Toutes peuvent se r s u m e r dans ces paroles qui marqurent le programme initial du p o n t i ficat et qui sont tout fait de circonstance omen bonum et optimum, au c o m m e n c e m e n t de cette treizime anne Pax Christi in regno Christi : la p a i x du Christ dans le r o y a u m e du Christ. Non une paix faite de mots et de discussions, de v a - e t vient, de confrences i n u t i l e s , qui aboutissent toujours des conflits rciproques et de n o u v e l l e s brouilles ; m a i s la paix des m e s clans le Christ, la p a i x dans la conqute du vrai, ra.ns l'a tranquillit des consciences, dans la possession de la vrit, faite d'intelligence et de vertu. Or, cette paix doit tre dans le r o y a u m e du Christ. Et ici l'Auguste Pontife doit rappeler l'attent i o n des assistants sur de magnifiques courants de bien, de vrit, de puret de v i e chrtienne fortement sentie et vcue, dont il faut remercier particulirement le Seigneur. Mais on ne peut pas- ne pas voir aussi certains courants troubles, violents, perfides, qui voudraient entraner le monde dans un nouveau p a g a n i s m e , le dchristianiser. Il n'est pas ncessaire d'entrer ici dans d'autres dtails que connaissent fort bien ses auditeurs en qualit de m i n i s t r e s de La grce et de m i n i s t r e s de la Rdemption. Leur tche principale est la suivante : collaborer t o u j o u r s et partout la Rdemption afin d'en conserver et d'en m u l t i p l i e r c o n s t a m ment les fruits dans les m e s . J a m a i s pareille tche n'a t p l u s propice qu' la fin de cette Anne Sainte, d i x - n e u v i m e centenaire de la Rdemption. Et ce sera prcisment, pour les m e s les plus v o i s i n e s du Vicaire de Jsus-Christ, la m e i l l e u r e conclusion de cette Anne Sainte et b n i e .

52

DISCOURS AUX PRDICATEURS DE CARME A ROME

En formulant ce v u , le Saint-Pre veut b n i r les assistants et leur uvre, leurs travaux apostoliques, leuTs auditeurs, afin que ceux-ci, grce leur attention et surtout leur application pratique, recueillent, d e ce qui leur sera e n s e i g n et prch, une moisson toujours plus grande de biens pour le salut de leurs mes, )a gloire de Dieu, la sanctification des prdicateurs sacrs euxmmes. L'Auguste Pontife donne ensuite la Bndiction apostolique aux assistants, toutes les personnes et choses qui leur sont chres, tout ce qu'ils dsirent v o i r b n i avec eux. A la fin de l'audience, chaque assistant est prsent Sa Saintet par l'Eme Cardinal Vicaire. Pour tous, le Saint-Pre a donn des paroles d'encouragement et de bndiction.

LETTRE
S. Exc. Mgr Ismaele Perdomo, archevque de Bogota, sur la ncessit et les tches de l'Action catholique en Colombie (]).

N o u s a v o n s reu v o i r e m e s s a g e a f f e c t u e u x p a r l e q u e l , c h e r F i l s , v o u s v o u s e m p r e s s e z , au n o m de l ' p i s c o p a t c o l o m b i e n , de N o u s i n f o r m e r d e s d c i s i o n s p r i s e s la c o n f r e n c e d e j u i l l e t d e r n i e r cl d e N o u s d o n n e r d e n o m b r e u x t m o i g n a g e s d e v o s s e n t i m e n t s de respect, d'attachement et d'obissance au Sige apostolique. Avec une satisfaction particulire, N o u s a v o n s constat q u e ces trs nobles s e n t i m e n t s sont confirms par le souci qu'ont apport les v q u e s c o l o m b i e n s d e se c o n f o r m e r p l e i n e m e n t a u x i n s t r u c t i o n s que N o u s a v i o n s t r a n s m i s e s par l'intermdiaire de N o t r e reprs e n t a n t , a u s u j e t de c e r t a i n e s q u e s t i o n s q u i N o u s t e n a i e n t g r a n dement cur pour l e bien de l'Eglise colombienne. En n o u s rservant de m a n i f e s t e r , lorsqu'il le faudra, Notre pense s u r les diverses d c i s i o n s de la confrence p i s c o p a l e qui ont t s o u m i s e s l'approbation du Sige apostolique, N o u s avons hte d'exprimer Notre satisfaction de voir les vques colombiens fermement dcids consacrer toute leur activit l'ducation p r o f o n d m e n t -chrtienne d e s fidles, l a d f e n s e e t l ' a c c r o i s sement de l'esprit chrtien dans la socit, au m o y e n de l'enseig n e m e n t r e l i g i e u x , et, d ' u n e f a o n s p c i a l e , grce l ' i n s t i t u t i o n dans l a Rpublique tout entire de l'Action catholique. N o u s ne doutons pas que l'piscopat colombien, dont N o u s conn a i s s o n s le zle et la v i g i l a n t e sollicitude pastorale, n e soit b i e n convaincu, aprs tous les enseignements que Nous avons donns plusieurs reprises, commencer par Notre premire Encyclique Ubi Arcano, d e l ' u t i l i t et m m e , a l l i o n s - N o u s d i r e , d e l ' u r g e n c e de l ' A c t i o n c a t h o l i q u e , a u m i l i e u d e s c o n d i t i o n s f a i t e s a c t u e l l e m e n t l'Eglise dans les diverses nations. E n effet, e n f a c e d e l ' i n t e n s e e t m u l t i p l e a c t i v i t d e s e n n e m i s d e l a f o i q u i c a u s e dans> l e p e u p l e , - s p c i a l e m e n t p a r m i l e s c l a s s e s o u v r i r e s et l a j e u n e s s e , d e s r u i n e s l a m e n t a b l e s , l e c l e r g n e suffit plus pour lutter seul contre les n o m b r e u x propagandistes du m a l (1) Traduction de la Documentation Catholique d'aprs le texte itaJen p u b l i par VOsservatore Romano (30. 5. 34) sous- le titre : Une lettre pontificale l'piscopat de Colombie sur la ncessit et les tches de l'Action catholique. La publication dans le journal du SaintSige est prcde d e ces lignes : E n rponse l'adresse de l'piscopat colombien, Sa Saintet a daign envoyer S. Exc. Rme Mgr Ismaele Perdomo, archevque d e Bogota, u n e vritable Lettre, dont nous donnons ici la traduction d'aprs le latin.

54

LETTRE

OBSERVANTISSiMAS

LITTERAS

et les puissants m o y e n s modernes dont ils disposent ; d'autre part, son action ne peut s'exercer partout soit cause de la rsistance que lui opposent certains m i l i e u x et certaines personnes, soit parce que sa dignit s>acre elle-mme l'empche de pntrer l o le besoin est le plus pressant, l o le danger qui menace les mes est le plus grave. D'o la ncessit de cette collaboration des fidles que, non sans une inspiration divine, Nous avons dfinie : une participation du lacat l'apostolat hirarchique de l'Eglise. C'est le prcepte m m e de la charit qui doit inspirer aux laques d'empcher par tous l e s m o y e n s possibles les offenses Dieu et les d o m m a g e s spirituels au prochain, car ce n'est pas au clerg seulement, mais chacun que l'on peut dire : Mandaoit Deus de proxmo suo ; el c'est devenu un noble besoin pour tous ceux qui apprcient le prcieux don de la foi et en sont reconnaissants envers Dieu, de rpandre cette foi et de la rveiller dans les autres mes, attendu que bonum est diffusivum sui. Et p l u s que j a m a i s en cette Anne Sainte o l'on commmore la Rdemption, tous les bons catholiques doivent se sentir attirs s'enrler dans la sainte milice de l'Action catholique, qui a pour fin de faire jaillir le plus abondamment possible l'onde salutaire de la divine Rdemption et de consolider partout le rgne pacifique du Christ Sauveur. Et d'ailleurs il ne s'agit pas l d'une nouveaut puisque, ainsi que Nous l'avons fait observer plusieurs fois, l'Action catholique quant son essence est aussi ancienne que l'Eglise ; elle est dj loue dans les Saints Livres, elle a t recommande ds les dbuts du christianisme et toutes les poques elle se distingua pour la propagation de la foi. Mais, de nos jours, elle a revtu des formes nouvelles, assum des tches nouvelles en conformit des besoins modernes : elle a dj t ralise chez un grand nombre de nations et dans les pays de Mission e u x - m m e s ; et l o elle fut bien organise et o elle put drouler librement sa m i s s i o n , elle a donn des fruits excellents. Quel que soit leur ge, quelle que soit la classe sociaie laquelle ils appartiennent, tous les fidles sont appels y collaborer ; car tous peuvent travailler dans l a vigne m y s t i q u e du Seigneur avec raison elle doit rassembler dans ses rangs et organiser pour le plus grand bien la jeunesse et les adultes des deux sexes et raliser de plus des buts spcialiss au sein des diverses catgories sociales d'ouvriers, d'tudiants, de gens d'tude, de professionnels et de membres de l'enseignement. Il ne sera nullement superflu de signaler que la tche que l'Action catholique doit en premier l i e u remplir parmi l e s organisations de jeunesse et, dans la mesure o c'est ncessaire, parmi celles des adultes, c'est la droite et complte formation religieuse et morale, base sur une solide pit, une honntet de m u r s prouve et un grand amour pour l'Eglise et le Souverain Pontife, attendu

14 FVRIER 1934

55

qu'il ne sera pas possible de procurer une efficace et gnreuse coopration l'apostolat hirarchique, si ce n'est par des personnes menant une vie chrtienne irrprochable, bien convaincues et claires des vrits de la foi, et animes d'un ardent a m o u r pour Notre-Scigneur Jsus-Christ et les m e s rachetes par son sang prcieux. Aussi, Nous ne doutons pas que l'piscopat colombien, persuad qu' la base d'une vritable et solide fonmation spirituelle, b i e n plus, de la vie chrtienne e l l e - m m e , il faut une connaissance srieuse, et approprie aux b e s o i n s des temps, des choses divines, saura trouver les moyens les. plus aptes et les plus efficaces pour que l'instruction religieuse se rpande partout et soit donne tous c o m m e il convient. Elle est ncessaire toutes l e s classes, h u m b l e s ou leves, et elle s'adresse tous les ges, enfants, jeunes gens et adultes, car le catchisme contient tout ce qu'il est ncessaire chacun de savoir pour servir Dieu, conserver la dignit h u m a i n e , remplir tous ses devoirs respectifs, m m e civils et sociaux ; et pour l'homme progressant en ge et en sagesse, le catchisme l u i - m m e s'largit et s'tend et embrasse toutes les richesses de la vrit, contenues dj dans ses premires petites pages, dont il offre une explication toujours plus complte, t o u j o u r s plus l u m i n e u s e , toujours p l u s satisfaisante concernant t o u s les b e s o i n s de la vie, toujours plus en rapport avec toutes les directions suivant lesquelles la vie s'oriente et s'accomplit. Cependant, puisque les jeunes intelligences sont plus promptes apprendre et s'assimiler les douces vrits de la foi, et sont d'autre part malheureusement p l u s exposes a u x erreurs qui se glissent partout, et plus accessibles encore aux d o u t e s et finalement la perte de la foi elle-mme l'piscopat voudra b i e n rserver principalement ses soins les plus paternels aux j e u n e s g e n s , et spcialement aux j e u n e s tudiants, afin que ceux-ci soient affectueusement rassembls autour de prtres ou de catchistes, spirituellement et scientifiquement bien prpars pour les conven a b l e m e n t clairer et affermir dans la doctrine catholique, sous toutes les formes et par t o u s les m o y e n s attrayants que suggre le zle pour les m e s . Pour cette uvre de formation il est donc ncessaire de prparer, en commenant par les classes suprieures du Sminaire, des prtres bien instruits sur la nature et les tches de l'Action catholique, riches d'esprit de sacrifice et d'aptitudes spciales pour l'ducation de la jeunesse surtout, trs dvous la Sainte Eglise et au Souverain P o n t i f e . L'piscopat aura ensuite v i v e m e n t cur de choisir parmi e u x l e s meilleurs, d<e soutenir et d-e diriger affectueusement ces d u cateurs de tous ceux qui auront se vouer la cause de l'Eglise, aux cts de la hirarchie. Ils devront -tre l'me des associations, des sources d'nergie, d e s animateurs d'apostolat, l e s reprsentants de l'autorit des cvques, et tout en laissant aux laques la direction et SA respon-

5G

LETTRE OBSERVANTISSIMAS LITTKRAS

sabilit des associations elles-mmes, ils devront garantir la fidle et constante application des principes et des directives tablis par la hirarchie de l'EgliseMission certainement difficile qui requiert une grande abngation et immolation de s o i - m m e , m a i s b i e n digne de prtres in sortent Domini vocati, et qui avec l'aide de Dieu ne manquera pas de leur procurer les plus grandes c o n s o l a t i o n s , en voyant surgir de leur uvre tant de n o u v e a u x et parfaits chrtiens, tant de vritables soldats du Christ, prts livrer toutes les b a t a i l l e s ' en faveur du bien. Et comme rcompense et signe encore p l u s prcieux des d i v i n e s complaisances, ils verront aussi fleurir de nombreuses vocations ecclsiastiques et religieuses parmi les j e u n e s gens qu'ils auront rapprochs plus i n t i m e m e n t du Coeur du Christ. Il ne faut pas craindre que l'Action catholique absorbe ou seulement affaiblisse les vnrables et mritantes associations religieuses qui groupent dj, avec des rsultats v i d e n t s , la jeunesse de l'un et l'autre sexe. Au contraire, ces a s s o c i a t i o n s , en travaillant au moins partiellement au mme but, qui est l'tablissement du rgne du Christ dans les m e s , comptent parmi les plus prcieux auxiliaires de l'Action catholique, avec laquelle elles auront soin de se maintenir en h a r m o n i e et en fraternelle collaboration. De son ct, l'Action catholique ne doit pas se substituer aux organisations conomiques et professionnelles qui ont pour but direct et i m m d i a t de s'occuper des intrts t e m p o r e l s des diverses classes de travailleurs m a n u e l s ou intellectuels* Ces associations doivent conserver leur a u t o n o m i e et leur responsabilit exclusive dans le domaine technique ; convme aussi -doivent rester autonomes dans leur domaine et seuls responsables de leur activit les partis politiques forms m m e par des catholiques. L'Action catholique, devant se tenir en dehors et au-dessus des partis, ne peut assumer de responsabilits de caractre politique ou conomique, ni subir les variations successives des partis. Elle viendra cependant en aide ces organisations e l l e s - m m e s et leur sera profitable, soit en leur fournissant les m e i l l e u r s l m e n t s forms par elle, soit en proposant et en claircissant les principes d'ordre suprieur dont elles doivent s'inspirer pour procurer le bien intgral de leurs propres m e m b r e s , s o i t en coordonnant l'action de tous pour la dfense et le soutien des intrts suprmes religieux et moraux, lesquels sont la m e i l l e u r e garantie de la prosprit, de l'ordre et de la p a i x sociale. De tout ce que Nous avons dit il dcoule clairement que l'Action catholique a, comme l'Eglise, dont elle est l'auxiliaire, une fin entirement spirituelle et surnaturelle, qu'elle tend sauver l e s mes et tablir le rgne du Christ, et doit, cet effet, tendre son action dans toutes l e s directions possibles. A cause de cela m m e , elle ne recherche pas s e u l e m e n t le bien individuel, par l'ducation chrtienne de chaque fidle, m a i s encore le bien de la socit tout entire, et cette fin elle doit former

14 FVRIER

1934

57

d e s aptres capables de comprendre la sublime m i s s i o n de l'Eglise, et dcids en faciliter la ralisation dans toutes l e s sphres sociales et dans toutes les manifestations de la vie prive et publique. Nous ne doutons pas que dans votre nation aussi et dans tous ses diocses, on ne trouve de -nombreux catholiques q u i se sentiront honors de rpondre l'appel des saints pasteurs et de dpenser dans l e s rangs de l'Action catholique leur nergie, leur autorit et leur influence, pour une fin si bienfaisante et si sainte. Mais p u i s q u e l'avenir est dans les m a i n s des jeunes gens et en particulier des jeunes tudiants, c'est eux surtout qu'on devra s'intresser avec le plus de soin afin de susciter en leurs mes, grce une instruction convenable et la pratique religieuse, ces convictions et ces e n t h o u s i a s m e s pour l e s grandes et saintes causes de l'Eglise, qui, tout en tant pour eux leur refuge et leur .salut au m i l i e u des p a s s i o n s de la jeunesse, assureront l'Action catholique d'excellents dirigeants et soldats en vue des conqutes futures. Il n'est pas suffisant que des centres d'Action catholique surgissent ct des Universits et des coles secondaires publiques, il faut encore que ces centres se m u l t i p l i e n t dans t o u s les collges ci dans toutes les m a i s o n s d'ducation, o. prcisment les jeunes gens doivent tre instruits, prpars pour l'Action catholique et a c h e m i n s vers elle, en vue de leur future participation ses organisations, ce qui sera aussi un beau complment de leur ducation chrtienne. En attendant, Nous, Vnrables Frres, dans l'esprance que vous voudrez bien accueillir d'un cur empress les directives que N o u s v o u s donnons, et les faire observer fidlement, grce vos exhortations et vos prescriptions, par le peuple confi chacun de v o u s , et spcialement par l e s m i n i s t r e s sacrs, N o u s vous accordons tous et chacun, ainsi qu' vos fidles, lia B n diction apostolique, c o m m e tmoignage de Notre paternelle b i e n veillance et gage des clestes faveurs. Donn Rome, prs Saint-Pierre, le 14 fvrier 1934, en la 'treizime anne de Notre PontificatPIE XI, P A P E .

HOMILIA
in sollemni cccnonizatione Beatae Mariae Michaelae ab Augusto Sacramenio, virginis, in Basilica vaticana die IV mensis Martii, anno MDCCCCXXXIV habita.
9

VENERABILES

FRATRES,

DILECTI

FILII,

Dum praecara rerum gesta mente venerabundi recolimus, quibus lectissima virgo Maria Michala ab Augusto Sacramento tolum honestavit mortalis suae vitae cursum, videntur Nobis gemina haec animi ornamenta in multiplicibus eius virtutum laudibus fulgidiore luce enitere : indefatigabilis nempe invictaque strenuitas atque incensissima caritas. Altra enim non modo acriorem ingenii sui ardorem, quo ex natura aucta conformataque erat, ita per perfectionis studium cogit, ut dulcissimam sibi compararet indolem suavesque mores, sed quidquid etiam, etsi difficile atque arduum," in Dei gloriam

HOMLIE
prononce dans la Basilique vaticane, l'occasion de la canonisation de la bienheureuse Marie-Michelle du Saint-Sacrement, le 4 mars 1934.

VNRABLES FRRES, CHERS FlLS, Tandis qu'avec vnration Notre pense s'arrte sur les actions remarquables dont l'minenle vierge Marie-Michelle du SaintSacrement a rehauss tout le cours de sa vie, il Nous semble que parmi ses multiples et admirables vertus il en est deux qui resplendissent d'un clat tout particulier, savoir son infatigable et invincible nergie et sa trs ardente charit. Grce la premire, en.effet, non seulement elle parvint, par amour de la perfection, matriser la fougue par trop violente du temprament dont la nature elle-mme l'avait gratifie, a u point d'acqurir un caractre trs doux et des manires onctueuses, m a i s encore elle s'effora d'agir fortement et de raliser tout prix, malgr les difficults et les obstacles, ce qui, pensait-elle, devait procurer la gloire de Dieu. D'autre part, sous l'impulsion de la seconde vertu qui rem-

4 MARS

1934

59

con ferre inlellexisset, id fortiter perpeti omnique ope efficere enxa est. Alterius vero virtutis pulsu niaximopere commota ac velnti adacta, nihil reliqui faciebat, ut devios ad veritatis seniitam reduceret, perditos ad frugem bonam revocaret, deiectos in spcm erigeret, ac miseros omnes solacio auxilioque donaret. Generis nobililate ilorens rerumque copia affluens, non bonestas nuptias quaerere, quae facile eidem obvenissent, non humanam gloriolam aucupare, quae acrius mortaliuiu animos oblectare solet, sibi cordi fuit, sed se totaro divino servitio mancipare anirnarumque saluti procurandae. Quod largiter natura dederat, quod avitura patrimonium auxerat egregias scilicet ingenii dotes opesque hereditatc habitas id omne in indigentium, in aegrotorum levaiuen utro libenterque contulit. Quando enim Caelestis Sponsus gratia sua cor nostrum visitai,
tum lucet ei mundi vilescit et intus fervet veritas vanitas caritas

Cl).

A nullo autera calaniitatum niorborumque gnre, etsi repugnanti ac sordido, abhorruit ; quandoquidem in niiseris omnibus divimim ipsum Magistrum superna quadam voluptate
plissait son cur d'une indicible motion et l'entranait pour ainsi dire l'action, elle ne ngligeait rien pour remettre les gars sur la voie de la vrit, ramener les m e s perdues une vie honnte, verser l'espoir dans les mes dcourages, entourer t o u s les m a l h e u reux d'aide et de soins rconfortants. Issue de f a m i l l e noble et possdant une grande fortune, elle n'eut pas cur de rechercher une lgitime u n i o n dans le mariage, chose bien facile pour elle, ni de convoiter la gloriole h u m a i n e qui, d'ordinaire, enivre l'esprit des mortels ; elle ne voulut que se consacrer entirement au service de Dieu et au salut des m e s . Ce que la nature lui avait largement octroy, ce que ses anctres lui avaient lgu c'est--dire les rares qualits de l'esprit et un riche hritage, tout cela elle l'employa avec une extrme libralit au soulagement des indigents et des m a l a d e s . Car lorsque le cleste Epoux visite notre cur par sa grce, la vrit l'clair, la v a n i t du monde lui apparat et la charit le c o n s u m e intrieurement. (Hymne de ht fte du Trs Saint Nom de Jsus.) Elle ne recula devant aucune sorte de misre ou de m a l a d i e ; d a n s toutes les misres, en effet, elle embrassait avec u n e s u b l i m e volupt le divin Matre l u i - m m e . Elle visitait les m a s u r e s des
(1) Ex h y m n o Festi SS. Nom. lesu.

co

HOMLIE DU M PRAECLARA

complectebatur. Inopum domunculas invisere, ut illuc non modo corporibus adiumentum, sed animis ettam aeternae veritatis lucem afTerret ; cibum sibi veluti ex ore erpere, ut famelicis tribueret ; scabie Iaborantibus lepraque infecis inservire eorumquc curam agere, in deliciis habuit. Ac quodam die, cum publicum valetudinarium sancti loanni a Deo dicatum adivisset, ibque quaedam muler anle oculos occurreret ita ob lepram confecta, ut nuilus iam pr integrum mensem neque eius tabescentes plagas detergere, nequc grabatulum, in quo iacebat, componere vel renovare auderet, eam materno animo amplexa est, omniaque eidem impertiit misecordiae pietatisque officia. At neque heic constitit, neve remoratum est inflammatum eius humanae infelicitatis relevandae studium ; sed in eas. praesertim puellas vim suam acuit sollicitudinemque, quae iuventutis florem vel misre violassent, vel in eo essent, ut in pravorum hominum illecebrarum laqueos inciderent. Liceat igitur Nobis, Venerabiles Fratres ac dilecti Filii, illud collegiorum inceptuni etsi breviter attingere, in quibus nova inducta caritatis industria perditae mulieres excipiuntur, ut et sua commissa paenitentia redimant lacrimisque expient, et ad vitam redintegrandam per virtutis disciplinam confor-

pauvres, pour y apporter non s e u l e m e n t un soulagement aux corps, mais encore la lumire de l'ternelle vrit a u x mes ; elle s'arrachait pour ainsi dire le pain de la b o u c h e p o u r le donner aux. affams ; elle faisait ses dlices de servir et de soigner ceux qui taient atteints de la gale ou infects de la lpre. Un jour, au cours d'une visite un hpital public ddi saint Jean de Dieu, ayant aperu une f e m m e t e l l e m e n t couverte de lpr* que personne depuis un m o i s entier n'avait os panser ses plaies purulentes ni refaire ou renouveler l a couche sur laquelle ete gisait, elle l'embrassa maternellement et l u i rendit tous les devoirs de la compassion et de la piti. Mais elle ne s'en tint pas l ; son zle brlant pour le relvement de l'humanit malheureuse alla plus l o i n encore. Elle dpensa ses forces et montra sa sollicitude surtout en faveur des j e u n e s filles qui avaient profan m i s r a b l e m e n t la fleur de leur j e u n e s s e ou taient tombes dans les piges sducteurs des h o m m e s dpravs. Qu'il nous soit permis, Vnrables Frres et chers F i l s , de m e n tionner, ne ft-ce qu'en passant, la fondation de ces m a i s o n s dans lesquelles la charit ayant trouv un n o u v e a u terrain d'action les femmes perdues sont recueillies pour racheter par la p n i t e n c e et expier dans les lanmes les fautes c o m m i s e s et rformer leur v i e par la pratique de la vertu. Cette uvre admirable, elle l a laissa

4 MARS

1934

Gl

mentur. Quod quidem laudabile opus Congregationi ab se conditae veluti peculiare beneficenliae institutum hereditate reliquit impenseque commendavit ; religiosis sodalibus praecipiens itidem ut, ad rem tam difficilem suscipiendam, ex perptua augusti sacramenti adoratione supplicationeque vim haurirent praesentissimam. Attamen, quot calumniae inde exortae criminalionesque ; quot inimici hominis conatus et irae, ut peropportunum eiusmodi opus praepediretur atque dissiparetur! Verum sanctissima haec femina, c u m n o n m i n u s a n i m i fortitudiue, q u a m D e i proximorumque a m o r e p r a e s taret, haec omnia, divino auxilio frta haud intermissis precibus impetrato, strenuissime pertulit atque devicit. Ita ut eadem, in periculis atque angustiis omne genus, in invidiae simultatisque aestu, in ipisiusque vitae discrimine, cum bonorum etiam spes atque fiducia dilaberentur, humanaeque opes deessent, coram altaris sacramento provoluta, lacrimas gemitusque funderet, Apostoli Pauli sententiae memor: Neque mors, neque vita, nequ\e angeli, nequ\e principatus, neque virttes, neque instantia, neque futtira, ne'qliie fortitudo, neque altitudo, neque profundum ; neque creatura alia poterit nos separare a caritate Dei quae est in Christo Iesu Domino nostro. (Rom. vin, 38-39.)

en hritage et la recommanda i n s t a m m e n t la Congrgation fonde par elle, comme u n institut particulier de bienfaisance, e n . p r e s crivant l ses religieuses de p u i s e r auprs du Saint Sacrement, par l'adoration et la supplication perptuelle, la force ncessaire pour m e n e r bonne fin une telle entreprise. Cependant, que de c a l o m nies et d'accusations mensongres furent lances ce propos ! Que de manoeuvres et de colres de la part de 1' ennemi de l'homme * pour empcher et dtruire une uvre si utile ! Mais cette trs sainte f e m m e , qui excellait non m o i n s en force d'me qu'en a m o u r de Dieu et du prochain, supporta v a i l l a m m e n t et surmonta toutes ces choses, rconforte par le secours divin qu'elle ne cessait d'implorer. C'est ainsi qu'au m i l i e u des dangers et des angoisses de tout genre, des b o u i l l o n n e m e n t s de la jalousie et de la haine, des luttes pour la vie elle-mme, alors que l'espoir- et la confiance des b o n s s'taient effondrs et que les ressources h u m a i n e s faisaient dfaut, elle se prosternait au pied du Saint Sacrement et se rpandait en l a r m e s et en g m i s s e m e n t s , se rappelant les paroles de l'aptre Paul : Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principauts, ni les choses prsentes, ni les choses venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre crature, ne pourra nous sparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jsus Noire-Seigneur. (Rom., vin, 38-39.)

G2

HOMLIE DU M PRAECLARA

Cuius quidem caritatis flamnia, quemadmodtim pcr totius aetatis sue curriculum emicut atque flagravit, ita lectis'siniam hanc feminam ad mortalem exitum adduxit, suoque ardore consumpsit. Siquidem, cum intellexisset asperrimam esse cholerici morbi luem Valentiae ortam, atque iam in ipsos sodalitatis suae ordincs magno cum omnium pavore irrepsisse, illico ad hanc urbem evoavit, solacium auxiliumque latura. Attamen vixdum suarum curam sollicitudinemque suscepit, seseque totam ad aegrotantibus assidendum dedidit, pesLifera contagione inficitur ; ac, veluti amoris victima, ad extrema reducitur. 0 piissimum obitum, Venerabiles Fratres ac dilecti Filii, quo Maria Michala ab Augusto Sacramento, candidis virginitatis liliis purpureisque caritatis rosis coronata, a terrestri hoc exilio, tt doloribus referto, tt periculis trepido, ad caelestem perrexit beatitatem I O det nobis utique omnibus Sancla novensilis quod sit, precamur, sollemnis eius consecrationis fructus pulcherrimus a Deo nobis suis precibus inipelret, ut aetatis nostrae cursum, consentanes catholicae religioni moribus nullo non tempore couformatum, pretiosa in conspecta Domini morte quam dignissime aliquando perficiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen.

La flamme de sa charit, aprs avoir brill et brl tout le cours de la vie de cette f e m m e d'lite, l'anima jusqu' son dernier soupir et la consuma de son ardeur. Ayant appris, en effet, qu'une pidmie de cholra dsolait Valence et s'tait abattue, l a terreur gnrale, jusque dans les rangs de ses religieuses, elle se rendit aussitt dans cette ville pour porter consolation et secours. Mais peine s'tait-clle mise soigner ses surs avec sollicitude, se dvouant tout entire au chevet des m a l a d e s , qu'elle fut atteinte de l'pidmie, et, telle une victime d'amour, rduite toute extrmit. Oh ! la trs pieuse mort, Vnrables Frres et chers F i l s , que celle de Marie-Michelle du Saint-Sacrement, qui s'en alla vers la batitude cleste couronne des l i s b l a n c s de l a virginit et des roses rouges de la charit, loin de cet exil terrestre o tout n'est que douleurs et dangers angoissants ! Puisse la nouvelle sainte n o u s obtenir nous t o u s pareil sort : que ce soit l, Nous l'en prions-, l e p l u s beau fruit de sa solennelle canonisation ; que, grce son intercession auprs de Dieu, n o u s terminions un jour trs dignement par une mort prcieuse a u x regards de Dieu le cours d'une vie qui aura toujours t conforme aux prceptes de la religion catholique, par le Christ NotreSeigneur. Ainsi soit-il.

EPISTOLA

APOSTOLICA

ad R. P. MartLnum Gillet summum magstrum ordins Fratrum Praedicatorum, septimo saeculo exeunte a decretis lgifra patr sanctorum honoribus (1).
PIUS PP. XI

DlLECTI SALUTEM
ET

FlLII.
BENEDICTIONEM.

APOSTOLICAM

Inclytam ac perillustrem Dominici sancti familiam iusla suavissimaque laetitia affectam esse videmus. quod septimum iam saeculum impletur, ex quo magnus ille Condilor per Gregorium IX Decessorem Nostrum caelestibus honoribus auctus decoratusque est. Enimvero minime latuit aut dubia fuit Dominici Gusmani virtus atque praestantia, si decimo tertio anno post eius obitum nondum exacto, dignus plane est habitus, ut in sanctorum numerum referretur. Ceterum

LETTRE

APOSTOLIQUE
e

ou Rme P. Martin Gillet Matre gnral de l'Ordre des Frres Prcheurs, l'occasion du VII centenaire de la canonisation du fondateur de l'Ordre (2).
PIE XI, PAPE
CHER FILS, SALUT ET BNDICTION APOSTOLIQUE.

La c l b r e et i l l u s t r e f a m i l l e d o m i n i c a i n e n o u s a p p a r a t a u j o u r d ' h u i r e m p l i e d'une j u s t e et t r s d o u c e j o i e , l ' o c c a s i o n d u V I I c e n t e n a i r e d u j o u r o ce g r a n d f o n d a t e u r se v i t d c e r n e r p a r G r g o i r e IX, N o t r e p r d c e s s e u r , l e s h o n n e u r s d e l a c a n o n i s a t i o n . Il f a l l a i t , e n effet, q u e l a v e r t u et l ' e x c e l l e n c e d e D o m i n i q u e G u z m a n f u s s e n t m a n i f e s t e s et n e l a i s s a s s e n t a u c u n d o u t e p o u r q u e , t r e i z e a n s p e i n e a p r s sa m o r t , il f t j u g p l e i n e m e n t d i g n e


e

(1) A . A . S., vol.

X X V I , 1 9 3 4 , p.

227.

(2) Dominique de Guzman, n en 1170 Calaroga, mort en juillet 1221, fut canonis par Grgoire I X , le 13 juillet 1234.

04

lettre

apostolique

inclytam

magnificentia ipsa muneris et amplitudo, quod' Legifero isti Patri Deus sapientissimus tradidit obeundum, excelsam profecto ac singularem vilae sanctitudinem expostulavit. In comperto est enim, duodecimo abeunte saeculo, bellum grave et calamitosum christianis gentibus et religioni ipsi divinae a potentissima Catharorum secta inatum atque commotum. Haec nova ac teterrima Manichaeorum progenies quum in varias Europae partes aut aperte invadebat aut occulte serpebat, tum maxime in regione Galliae ad meridiem vergenie, quae Occitania dicebatur, iam penitus insidebat. Pravae autem doctrinae fautores, ex Albiga civitate, prima illic haereticorum sede atque officina, albigenses appellati, multorum principum dominorumque gratia et favore fruebantur ; ex quo factum est, ut, nulla fere prohibente sacrorum pastorum sollertia ac virtute, ignoratione ipsa fidelium de religione maxime favente, complures catho3ici viri ac mulieres a genuina Christi Ecclesia ad perniciosam sectam deficerent. Atque illud imprimis fidelium mentes animosqnc alliciebal, quod nonnulli e catharorum factione, qui quendam ritum seu consolamentum receperant, severiorem vitae disciplinai!! persecuti, austeris se

d'tre mis au nombre des saints. Par ailleurs, la magnificence m m e et l'importance d'une charge dont Dieu, dans sa h a u t e sagesse, revtit ce Pre lgislateur, exigeaient assurment u n e minente et singulire saintet de vie. On sait, en effet, qu' la fin du XII sicle, une guerre terrible et calamitcuse fut dclare et dchane contre les nations chrtiennes et la religion divine e l l e - m m e par la trs puissante secte des albigeois (cathares). Cette nouvelle et trs perfide engeance de manichens qui envahissait ouvertement divers p a y s d'Europe, ou s'y glissait subrepticement, s'tait dj implante profondment dans la contre de la France mridionale appele Aquitaine. Les fauteurs de la nfaste doctrine, surnomms- albigeois, du n o m de la ville d'Albi, premier sige et foyer des hrtiques, taient combls de grces et de faveurs par un grand nombre de princes et de seigneurs, au point que, par suite de l'incurie et de la ngligence presque complte des pasteurs et de l'ignorance trs rpandue des fidles en matire de religion, m a i n t s c a t h o liques, h o m m e s et femmes, abandonnrent l a vritable E g l i s e du Christ pour la pernicieuse secte en question. Ce qui gagnait surtout l'esprit et l e cur des fidles, c'tait de v o i r certains adeptes de la secte des cathares qui, aprs avoir reu u n certain rite dit le consolamentum, suivaient un rgime de vie assez svre et
c

MARS

1934

65

iactabant virtutibus alque specioso nomine perfecti vocabantur. Ceteri vero magna nimirum pars qui, ritu illo ad extremum vilae protracto, credentes sinipliciter dicebantur, omni lege morali solulos se esse arbitrabantur. Quare Albigensium secta, integritatis fldei morumque specie quidem fautrix, re vera perlurbatrix pessinia et corruptrix, magno christianae genti erat exitio. Neque enim de errore quodam agebatur, qui peculiari christianae fidei veritati ^dversaretur, sed principia ipsa fidei doctrinaeque moralis capita in dubium revocabantur, nulloque discrimine inter bona et inala, inter virtutes ac vitia servato, fundamenta ipsa rationis humanae civilisque cultus in summum periculum adducebantur. In tanto Ecclesiae discrimine providentissimus Deus praevalida auxilia sua desse illi minime sivit. Romani ipsi Pontifices primo, litteris missis et legalis, plures paslores virosque apostolicos excitaverunt, ut tt dainnis ab haereiicis christianae genti illatis mederentur ; deinde, collectis undique ex Gallia militibus cruce signatis, bellum indixerunt ad haereticos eorumque patronos reprimendos compescenHC vantaient de pratiquer des vertus austres, en se donnant le beau titre de parfaits . Quant aux autres la plus grande partie apparemment, remettant ledit rite la fin de la vie, ils s'appelaient simplement croyants , et s'estimaient dgags de toute loi morale. C'est pourquoi la secte des albigeois, sous le couvert de dfendre l'intgrit de la foi et des m u r s , fut en ralit une trs m a u v a i s e perturbatrice et corruptrice, et causa un grand prjudice au peuple chrtien. Il ne s'agissait pas, en effet, d'une erreur spciale, en contradiction avec une vrit particulire de la foi chrtienne ; m a i s les principes m m e s de la foi ainsi que les bases de la doctrine morale taient mis en doute ; aucune discrimination n'tant faite entre le bien et le mal, entre les vertus et les vices, l e s f o n d e m e n t s m m e de la vie h u m a i n e et de la civilisation chrtienne couraient le plus grand danger. En face d'un tel pril pour l'Eglise, la divine Providence sut montrer qu'elle ne m a n q u a i t nullement de p u i s s a n t s m o y e n s de dfense. Tout d'abord, les Pontifes romains e u x - m m e s , par leurs lettres et leurs lgats, engagrent un grand nombre de pasteurs et d'hommes apostoliques remdier de si grands m a u x causs par les hrtiques la chrtient ; ensuite, ayant rassembl sous le signe de la croix des guerriers venus de t o u s l e s points de la France, ils organisrent une guerre, en vue de combattre et d'exterminer les hrtiques et leurs protecteurs. Mais Taide qui est la.
3

()()

LKTTHK A P O S T O L I Q U E

INCLYTAM

dosque. At vero auxilium, quod periclitanti christiano coetui maxime succurrit, simulque argumentum genuinae Christi Ecclesiae luculentissimum, exstitit sanctorum virorum virtus atque splendor, qui falsa advcrsariorura lumina offudit, viresque eorum et impetus labcfactavit atque perfregit. Inter hosce heroicos viros excelluit Dominicus Gusmanus, qui ex Hispania in Galliam profectus, albigensium haeresi summa contentione obstitit. Ipse enim mysteriorum Christi praedictione, ferventi ad Deum precatione, humanarum rerum contemptione, plurimos ab Ecclesia dissidentes ad pristinam fidem revocavit. Neque electissimus vir post primos triumphos sibi requiescendum putavit. Inveterala enim mala funditus radies egerant, quae nondum erant avulsa ; hostes vero semel profligati, se rursus erigere poterant et acerbam pugnam redintegrare. Oportebat igitur praesidia stabiliter constituere sacrasque militias comparare, quae semper instructae ac paratae rsurgentes haerelicorum impetus refellerent, fidemque Christi integram in populo tuerentur ac servarent. Haec Dominicus diu multumque secum meditatus, societatem instituendam censuit religiosorum, qui, tamquam copiae militum auxiliares ac mobiles ubicumque Ecclesiae periculum impenderet, subvenire maplus efficace la socit chrtienne en danger, et qui constitue en mme temps l'argument le plus probant de la pure Eglise d u Christ, est encore la vertu et le prestige des saints qui clipse les fausses lumires des adversaires, abat et brise leurs forces et leurs attaques. Or, parmi ces hros, se distiugua D o m i n i q u e Guzmau, qui, venu d'Espagne en France, combattit avec l e plus grand courage l'hrsie des albigeois. En effet, par l a prdication des m y s t r e s du Christ, la prire fervente Dieu, Le mpris des choses h u m a i n e s , il ramena leur foi premire un grand nombre de ceux qui s'taient loigns de l'Eglise. Aprs ses premiers triomphes, r m i n e n t aptre ne crut pas d e v o i r se reposer. Car l e mal invtr avait pouss de profondes racines qui n'taient pas encore extirpes ; les ennemis une fois abattus pouvaient se relever encore et reprendre une lutte opinitre. Aussi fallait-il organiser de solides travaux de dfense et former de saintes milices toujours aptes et prtes repousser l e s a s s a u t s des hrtiques et protger et maintenir parmi le peuple la foi du Christ dans son intgrit. Dominique rflchit longtemps et profondment en son coeur sur cet tat de choses et rsolut de fonder une socit de religieux qui, la faon des troupes a u x i l i a i r e s et mobiles dans l'arme, apporteraient t e m p s et efficacement l e u r aide partout o un danger menacerait l'Eglise.

0* M A R S

1934

ture et efficaeiter posscnt. Itaque, multis difficultatibus supcratis, Ordineni Fratrum Praedicatorum condidit, quem Honorius Pp. III, sub peculiari sua tutela et patrocinio collocavit, eiusque sodales vera mundi lumina et pugiles idei quasi divinando appellavit. Primum autem eonditum est monasterium a Sancta Maria de Prouille, ubi quidem exstilerunl Rosarii Marialis ipsius incunabula. Plura deinceps aJia monasteria in diversis Europae regionibus posita sunt, ut Tolosae, Lutetiae Parisiorum, Bononiae atque in Hispania, unde sanctus ipse Patriarcha ortum duxerat. Nobilissinium autem praecipuumque istius Ordinis munus, ut ipsum monet Praedicatorum nomen, est Christi doctrinam publie exponere atque illnstrare, ut fidles, divino verbo erudit atque spe caelestium praeniiorum illecti, Dei praeceptis iussisque Ecclesiae libenti voluntate obsecundent. At vero Legifer Pater optime intellexit praedicationem evangelii efficacem evadere non posse, nisi duo potissimum adiumenta eam praecedant eique comitentur, cotidiana nempc precatio Deo adhibita atque adsidua sacrarum rerum cominentatio. Fusae enim suppliciter ad Deum preces superna doua facile conciliant, quibus oratorum sermo non in auribus tantummodo auditorum insideat, secl in imos pcnetret

C'est pourquoi, aprs avoir surmont de nombreuses difficults, il fonda l'Ordre des Frres Prcheurs, que le Pape Honorius III mit sous sa protection et son patronage particulier, en les qualifiant, pour ainsi dire d'une faon prophtique, du n o m de vritables lumires du monde et de champions de la foi . C'est ainsi que fut fond le premier couvent de Sainte-Marie de Prouille, qui fut par ailleurs le berceau du rosaire mariai. Dans La suite, d'autres couvents furent galement tablis dans diverses rgions d'Europe, par e x e m p l e Toulouse, Paris, Bologne et en Espagne o. le saint patriarche tait n. Le titre de noblesse et l a principale m i s s i o n de cet Ordre, comme l'indique le n o m m m e de Prcheurs , est d'exposer et expliquer publiquement la doctrine du Christ, afin que les fidles, instruits de la divine parole et incits par l'espoir des clestes rcompenses, obissent volontiers aux prceptes de Dieu et aux c o m m a n d e m e n t s de l'Eglise. Mais le fondateur comprit parfaitement que la prdication de l'Evangile ne peut tre efficace si elle n'est prcde t accompagne surtout de deux auxiliaires, c'est--dire de la prire quotidienne Dieu et de la mditation assidue des choses s a i n t e s . En effet, les prires de supplication adresses D i e u attirent facilement les dons clestes, par qui la parole des orateurs non seulement ne s'arrte pas aux oreilles des auditeurs, m a i s

03

LETTRE APOSTOLIQUE

INCLYTAM

animos eosque fingat, formet, flectat ; accurata autem divinarum rerum consideratio atque commentatio, quae e sacris Litteris inexhaustum quoddam pabulum ac robur percipit, argumenta praebet solidissima, quae sermoni humano divinam quandam affert virtutem. Proplerea Dominicus Pater, qua singulari erat prudentia, Constitntiones novi Ordinis efficiens, plures quidem normas, quae ad officium canonicale eL monasticam disciplinam spectant, ex aliis canonicorum regularium Ordinibus hausit, alias vero proprias coudidit leges, quae ad petuliare suum propositum suamque ordinationem referuntur. Iure ergo in sacra Liturgia de Dominico legitur : virum canonicum auget in apostolicum . Quum autem divini verbi praedicatio cum sacrarum rerum studio tam arcte cohoereat, peropportunum ipsius Ordinis Conditori visum est, prima sodaiium monasteria lis in civitatibus, quas supra nominavimus, collocare, ubi studiorum Universitates propriam sedem posuerant. Doctor enim ille, qui in aetatis flore Valentinae Universitatis discipulus fuerat, mature intellexit, quantum virium et efficacitatis confrt ad iura fidei Ecclcsiaeque tuenda scientiarum sacrarum pervestigalio. Quare sollemne in vestro Ordine est

descend jusqu'au fond des curs, les faonne, les forme et les rend dociles. P u i s , la mditation et l a considration a t t e n t i v e s des choses divines, qui puisent dans la Sainte Ecriture c o m m e une nourriture et une force inpuisables, fournissent des argumente trs solides, qui confrent la parole h u m a i n e quelque chose de la vertu divine. C'est pourquoi le Pre (saint) D o m i n i q u e , avec l a prudence qui l e distinguait, laborant l e s Constitutions du nouvel Ordre, emprunta, i l est vrai, un grand nombre de rgles relatives l'office canonial et la discipline m o n a s t i q u e a u x autres Ordres de chanoines rguliers, niais il tablit aussi d'autres prescriptions spciales s o n Institut, en rapport avec son but particulier et son organisation. C'est donc juste titre qu'on lit dans la liturgie
sacre au sujet de Dominique : Virum canonicum augel in aposto-

licum, La prdication de la parole divine tant inLimement lie l'tude des choses sacres, il sembla trs opportun au fondateur du mme Ordre de placer l e s premiers monastres de s e s c o m p a gnons dans les villes que n o u s avons dj nommes, o les Universits avaient tabli leur propre sige. Car ce docteur q u i dans sa jeunesse avait t tudiant de l'Universit de Valence comprit, comme il le fallait, quelle force et quelle efficacit confre l'tude des sciences sacres la dfense des droits de la foi et de l'Eglise. Aussi, est-il solennellement tabli dans votre Ordre qu'aucune

G MARS

1934.

69

nullam domum Praedicatorum constituendam esse absque doctore . Inter tt autem clarissimosque sancti Dominici fllios, qui scientia ac virtute floruerunt, taciti omnino praeterire non possumus eruditissimos illos sanctissimosque viros Albertum Magnum et Thomam Aquinatem, quorum alter per Nosmet ipsos Doctoris Ecclesiae titulo novissime est decoratus, alter, sacrae theologiae princeps, scholarum omnium catholicarum caelestis patronus a Leone Papa XII[ immortalis memoriae est renuntiatus. Neque silenlio preniendum ducimus Thomam de Vio S. R. E. cardinalem, que m Caietanum appellant, cuiusque proxime quater saecularis memoria ab eius obitu fauste recoletur. Neque tan tum Ecclesiae filii, sed ipsi quoque infidles salutiferam Fratrum Praedicatorum vocem persenserunt. Primo iam anno, ex quo Sanctus Dominicus ex hac vita migravit, missionales dominicani in Graecia et in civitate ipsa Constantinopolitana exstitere ; ex qua deinceps ad extremas Orientis plagas transierunt. Ex Hispania vero ad Africain appulerunt, et, America patefacta, trans Oceanum Atlanticum ad oras transgressi, infidelium indigenarum iura inter primos tutati sunt, ac religiosas sodalium domos, sicut alibi, constituerunt.

m a i s o n de Prcheurs ne peut tre fonde sans un docteur . Mais parmi tant de fils minents de saint Dominique, qui se signalrent par leur science et leur vertu, nous ne pouvons passer compltement sous silence ces trs savants et trs saints personnages que furent Albert le Grand et T h o m a s d'Aquin, dont le premier a t honor dernirement par N o u s - m m e du titre de Docteur de l'Eglise , et le second, prince de la thologie sacre, fut choisi comme patron cleste de toutes les coles catholiques par le Pape Lon XIII, d'immortelle mmoire. Nous n'avons garde d'oublier ici T h o m a s de Vio, cardinal de la Sainte Eglise R o m a i n e , appel Cajtan, et dont on clbrera prochainement le souvenir du quatrime centenaire de la mort. Et non seulement les enfants de l'Eglise, m a i s encore les infidles e u x - m m e s , entendirent la salutaire parole des Frres Prcheurs. Dj l'anne m m e qui suivit la mort de saint Dominique, des missionnaires D o m i n i c a i n s se rendirent en Grce et dans l a ville m m e de Constanfinople, d'o ils allrent jusqu'aux rgionsextrmes de l'Orient. De l'Espagne, ils abordrent en Afrique, et aprs la dcouverte de l'Amrique, ils furent les premiers dfendre, dans les contres situes au del de l'Ocan A t l a n tique, les droits des infidles indignes, et ils y fondrent, c o m m e ailleurs, des m a i s o n s religieuses de leur Ordre.

70

LETTRE APOSTOLIQUE

NCLYTAM

Gloriosa autem patriarehae Dominici progenies, lot saeculis tantisque vicibus Iaboribusque exagitata, pristinnm animarum stndium, veluti hereditario iure a maioribus traditum, praesenti quoque tempore in sodalibus suis alit ac fovet. Novae ipsae Qrdinis Constitutiones, quae nuper latae sunt, non sunt profecto nisi quaedam priorum explicatio novis rerum adiunctis aecommodata ; ita ut dici possit naturam ac rationem ab ipso Conditore in sodalitate sua impressam ac signatam, tam longo temporis intervallo, numquam nmtatam fuisse. Quamobrem Nos, qui sancti Dominici fllios magna benevolentia compleetimur ac patrocinium Ordinis proprium Nobis esse gloriamur, saecularia sollemnia, quae proxime peragentitr, singulari studio ac delectatione participamus,. omnesque Dominicanos sodales valde exhortamur, ut vestigia Patxis sui fid-eliter premenles, sapientissimas eius eges ac statuta, diuturno usu atque exenrplo tt prudentium sanetorumque alumnoruin coinprobata, pie diligenterque exsequantur.. Nostra quideirr aetatc, non minus quam temporibus anteactis, Ecclesia apostolicos viros exquirit, qui, summa vitae integritate atque innocentia praediti, rerum divinarum

Mais la glorieuse descendance du patriarche Dominique, prouve au cours, des sicles par tant de vicissitudes et de fatigues, continue d'almenLer cfe de dvelopper actuellement encore son zle premier en faveur des mes c o m m e une consigne hrditaire reue des anctres. Les nouvelles Constitutions de l'Ordre, tablies dernirement ne sont pas autre chose qu'une- certaine e x p l i c a t i o n des premires adapte aux circonstances prsentes, de sorte que l'on peut dire que la nature et l'a discipline imprimes, et assignes par le fondateur l u i - m m e son institution n'ont j a m a i s chang pendant une si longue priode de t e m p s . C'est pourquoi N o n s , qui regardons avec une grande bienveillance les fils de saint D o m i nique et Nous glorifions d'avoir en propre le patronage de L'Ordre, Nous prenons- part, avec une j o i e et un empressement tout particuliers aux ftes centenaires q u i seront clbres- prochainement et Nous exhortons chaleureusement tous les religieux D o m i n i c a i n s suivre fidlement les traces de leur Pue et observer avec pit et diligence les trs sages Rgles et Constitutions approuves par un. long usage et par l'exemple de tant de disciples prudents et saints. A notre poque, certes, non. m o i n s qu'aux temps p a s s s , l'Eglise a besoini d'hommes apostoliques qui, dous de la plus grande intgrit de vie et d'innocence, s'adonnent surtout L'tude des

(i MAHS

1934

studio solidaequ-e pietati ac verbi Dei explanationi potissimurn incumbant. H.aud secus ac duodecimo saecuo, nunc quoque plures ac aefasti de religions morihusque errores passim pervulgaiitur, et iura ipsa divina ,ac naturalia non raro aperte et publie contemnuntur. Honiines fere ubique illeoebris atque obiectamentis innumeris ad ea quae iluxa sunt existimanda excitantur, ad quaerenda bona fragilia et caduca vehementer knpelluntur, quasi ehasmodi in terris l)eregrinatio vera ac serapiterna essel vita. Necesse est igitur documenta divina iugiter medilari eaque stodioso animo percipere, ut fidles plane in iis erudiantur, memoresque fiant morlalem hanc vitam viam esse ad meliora ac caelestia, quibus proprie nati sunxus. Hodie gentes ac nationes divina subsidia parvj pendenles, humann plerumque auxilia et naturae adiumenta deposcunt atque expetunt ; oportet ergo vitana supernaturalem intime pcrsentire eaque delectari, divinumque auxilium cotidie efflagitare, sine quo nihil boni facere possumus. Neque in apostolatu tam nobili et frugifero perfioiendo desunt vobis socii atque adiutores : habetis enim tt fidclinm utriusque sexus consociationes, qui tertiarii

choses divines, la solide pit et la prdication de la parole divine. Gomme au xn" sicle, aujourd'hui encore, de aiomhreuses et nfastes erreurs relatives la religion et anx m u r s sont rpandues un peu partout, et ij n'est pas rare de voir mpriser ouvertement et .publiquement les l o i s divine et naturelle elles-mmes. Presque en tous lieux, les hamines sont pousss par la volupt et les innombrables attraits vers ls choses qu'il faut considrer c o m m e passagres ; ils sont fortement attirs vers des bien fragiles et caducs, c o m m e si le plerinage sur cette terre tait la vie vritable et ternelle. Il est ncessaire de mditer c o n s t a m m e n t 'les divins enseignem e n t s et de l e s tudier avec u n grand soin, afin que les fidles en soient i n s t r u i t s et se souviennent que cette vie mortelle est faite pour des choses m e i l l e u r e s et clestes, pour lesquelles nous s o m m e s vraiment ns. Aujourd'hui, peuples et nations, f a i s a n t peu de cas des secours divins, demandent et implorent la plupart du t e m p s l'aide h u m a i n e et naturelle ; il faut vivre i n t i m e m e n t la v i e surnaturelle, se complaire en elle, et demander chaque jour l'assistance divine sans laquelle nous ne pouvons rien faire de b i e n . D a n s un apostolat si noble et si fructueux, vous ne manquerez de compagnons et de collaborateurs, car v o u s avez un grand nombre d'associations de fidles de l'un et l'autre sexe appels tertiaires , qui doivent tre pourvus de toutes les vertus et en

72

LETTRE APOSTOLIQUE

INCLYTAM

vocantur, quosque omni virlute et religiosa doctrina exornatos esse convenit, ut Actionem catholicam , secunduni normas ab Ordinariis locorum statutas, provehcre effcaciter valeant. Iuvenes praesertim, qui catholicae Actioni navarc cupiant, sanam Ecclesiae rectamque vivendi rationem mature perdiscant, ut proximos suos exemplo et sermone ad christianas virtutes colendas allicere queant. Auspicato autem conlingit, ut faustus dies anniversarius, qui in honorera sancti Dominici recoletur, in mensem Iulhim proximum incidat, paulo post Sanctum ipsum Annum, quem divinae Redemptioni dicare et consecrare voluimus. Etenim inter arma, quibus sanctus Dominicus ad emendandos haereicos usus est, ut probe noscunt fidles, validissimum exstitit Rosarium Mariale, cuius ritus a Beala ipsa Virgine exhibitus in oranes catholici orbis partes late est propagatus. Iam vero, undenam hacc suavissima precationis ratio tantam virtutem accipit et efficaciam ? Ab ipsis profecto divini Redemptoris mysteriis, quae pie religioseque contemplantur atque excoluntur ; ita ut iure dici queat in Rosario Mariali exstare veluti prjncipium ac fundamentum, quo ipse sancti Dominici Ordo innititnr ad vitam sodalium perficiendam ad aliopossession de ht science religieuse, de manire pouvoir favoriser efficacement V Action catholique , suivant les prescriptions tablies par les Ordinaires des divers p a y s . Les j e u n e s gens surtout, qui dsirent travailler pour l'Action catpiolique, doivent acqurir une connaissance approfondie de la saine doctrine de l'Eglise et faire preuve d'une excellente conduite, afin de pouvoir, par l'exemple et la parole, attirer leur prochain la pratique des vertus chrtiennes. Par une bonne augure, il arrive que le jour anniversaire qui sera clbr en l'honneur de saint D o m i n i q u e tombe au prochain mois de juillet, peu de t e m p s aprs l'Anne Sainte e l l e - m m e que nous avons voulu ddier et consacrer la divine Rdemption. En effet, parmi les armes dont se servit saint D o m i n i q u e pour convertir les hrtiques, la plus puissante, ainsi que le savent bien les fidles, fut le rosaire mariai, dont la pratique enseigne par 3a Bienheureuse Vierge e l l e - m m e , s'est largement propage dans fous les pays du monde catholique. Or, d'o vient que cette trs douce manire de prier a tant de force et d'efficacit ? Certainement des mystres m m e s du divin Rdempteur que l'on contemple et mdite pieusement, de sorte que l'on peut dire avec juste raison que le rosaire mariai contient le principe et l a base sur lesquels s'appuie l'Ordre l u i - m m e de saint Dominique, pour procurer la perfection de vie des confrres et le salut des autres hommes.

MARS

1934

73

runique salutem comparandam. Quapropler saluberrimam hanc precationis formam, qua copiosa Domini redemptio adsidue recolitur et caelestis Reginae favor quam maxime conciliatur, etiam atque etiam commendamus, vehementerque exoptamus, ut ea religiose custodiatur vel redintegretur consuetudo, quae apud patres viguit, quum familiis christianis id sanctum eral, ut Rosarii cultum alterna laude quotidie persolverent. Huius quidem communis precationis virilit spectata, optimam spem concipimus fore ut salutares Redemptionis fructus a singulis fidelibus, a christianis familiis, a civili ipsa consortione largissime percipiantur. Quorum interea calestium donorum auspex sit et conciliatrix apostolica benedicto, quam tibi, dilecte fili, ceterisque Dominicanis Fralribus, itemque universis Secundi et Tertii Ordinis sodalibus summa in Domino caritate impertimus. Datum Romae apud Sanctum Petrum, die VI mensis Marti, pervigilio sancti Thomae de Aquino, anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri decimo tertio. PUS PP. XL

Aussi, recommandons-Nous vivement celte forme trs efficace de prire o Ton mdite assidment la fructueuse Rdemption du Seigneur et qui n o u s concilie au suprme degr la faveur de la Reine cleste ; et N o u s souhaitons ardemment que soit conserve religieusement ou rtablie l'habitude en honneur chez nos pres, chez qui c'tait chose sacre, pour l e s f a m i l l e s chrtiennes, de rciter dans une louange alterne chaque jour le rosaire. Eu gard l'efficacit de cette prire c o m m u n e , Nous avons le ferme espoir que les fruits salutaires de la Rdemption seront abond a m m e n t recueillis par chaque fidle, par les f a m i l l e s chrtiennes et par l a socit civile elle-mme. En attendant, que la Bndiction apostolique soit le gage et l'intermdiaire de ces dons clestes ! Nous vous l'accordons de grand coeur dans le Seigneur, cher Fils, vous et tous les autres religieux D o m i n i c a i n s , ainsi qu' tous les membres du Second et du Tiers-Ordre. Donn Rome, prs Saint-Pierre, le fi du m o i s de mars, veille de la fte de saint T h o m a s d'Aquin, en l'anne 1934, la treizime de Notre Pontificat. PIE XI, PAPE-

LITTERAE

DECRETALES

Beatcce Ludovicae de Marillac, viduae Le Gras, Sano torum caelilum honores decernuntur (1).
PIUS
SERVUS

EPISCOPUS
SERVORUM DEl

Ad

perptuant

rei

memoriam.

Misericordiarum Patri et Deo totius consolationis nescit humilitas Nostra iustas persolvere grates, quod piaculari hoc anno ad Caelitum honores non paucos datum est Nobis JOei Famulos provehere, qui a Sanctoriun Maire Ecclesia divini illud Magistri mandatiim novum haud nequiquam edocti, non dilexerunt verbo neque lingua, sed opre et verilate. Quod quidem fraternae caritatis praeceptum ita scnsit atque docuit divus ille caritatis hros, Vincentius a

LETTRES* DCRTALES
Canonisation, de la Bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras (2).
PIE, EVEQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,

Pour

perptuel

souvenir.

Au Pre souverainement misricordieux, a u Dieu de toute consolation, notre petitesse ne peut rendre assez de j u s t e s actions de grces pour Nous avoir donn d'lever, en cette anne jubilaire, aux honneurs des saints, plusieurs serviteurs, de Dieu. P l e i n e m e n t instruits par l'Eglise, la c o m m u n e mre de tous l e s saints, ils se souvinrent tous du prcepte nouveau du Matre divin, d'aimer non pas de parole et du bout des lvres, mais en vrit et en ralit. Ce prcepte de fraternel amour, Vincent de Paul, cet tonnant hros de
(1) A. A. S., v o l . X X V I , 1 9 3 4 , p . 009. (2) T r a d u c t i o n d e M. COMBALUZIER d a n s l e s Annales de la Congrgation

de la Mission
p. 249-26S.)

et de la Compagnie

des Filles

de la Charit.

(Anne 1 9 3 5 ,

11

MARS

1934

75

Paulo, ut quamplurin, eximiis ehis exeinplis allecti, excelso animo eius prosequuti sint vesligia. Quos inler nuUus prorsus hominum praeclarior discipulus, nuUus devotior spjriiualis iilius, nuUus acrior aborum socius, quam fortis illa mulier. novum aliud Galliae decus et ornamentum, quae per Nos hodie, Deo opitulante, in Sanctorum agmen sollemniter adscita est. Una igitur cum viro illo sanclissimo, qui tantae feminae animi parens, moderator ac magister iugiter fuit, hacce clie gaucleat in caelis electissima filia et discipula, Ludovica de Marillac, quae una cum ipso tantam meruerit excitare sobolem, illum nempe magis in dies saeculorum decursu florescentem Puellarum exercitum, quibus ab ipsa Caritate nomen factum est. Luteliae Parisiorum, die duodecima Augusti mensis, anno millesimo quingentesimo nonagesimo primo, ortum illa duxit turbulentissimis quidem ac luctuosis temporibus, in Gallia praesertim, vertentibus, in quibus cives in duas scissi partes, fraterno sanguine feodati peste ac fam horrendum in modum vexabantur. Matcrnae autem curae vitam vix ineunti puellae defuerunt ; matre namque, cum ipsa in tenella adhuc esset aetate, orbata est. Pater vero, Ludovicus de Marillac, oppidi Les Ferrires

la charit, l'a, certes, et bien compris et enseign une foule de disciples qui, entrans par ses m e r v e i l l e u x exemptes, ont suivi de grand cur ce glorieux modle. Parmi tous ces disciples et enfants spirituels, nul ne fut plus illustre ni plus dvou, nul galement ne fut un plus actif c o l l a borateur de son labeur de charit que Louise de Marillac, cette nouvelle gloire et ornement de la France, cette f e m m e forte, que Nous v e n o n s , avec l'aide de Dieu, de solennellement inscrire a u catalogue des s a i n t s . Qu'ensemble avec le grand saint Vincent de Paul se rjouisse au ciel sa trs chre fille et disciple, Louise de Marillac : Vincent lfc formateur. Le directeur et le matre cle cette me illustre. Tous d e u x ont mrit d'entraner leur suite une t e l l e postrit : cette arme florissante des Surs qui, continuellement grandissante au cours des sicles, porte firement le n o m d e Filles de la Charit. Louise de Marillac naquit Paris, k 12 aot 1591 ; en ces a n n e s troubles et douloureuses o les Franais diviss s'puisaient en luttes fratricides, tandis que, de leur ct, peste et famine exeraient leurs effrayants ravages. Les soins maternels firent bientt dfaut la jeune Louise, qui, ds l'ge le plus tendre, se trouva orpheline. Son pre, Louis de

76.

LETTRES DECRETALES MISERICORDIARUM,

dynasta, summo a more suavissimam filiolam est prosequutus; et forsitan sperans se, novo devictum coniugio, matrem alteram illi daturum, iterum uxorem duxit quamdam viduam, quaequae, eius ingressa tlomum una eu m quatuor prioris connubii iberis, quum paru m tenera visa sit erga puellam. huic paulo post paler consulcre voluit, eam mittens in regium monasterium, a S. Ludovico nuncupatum, apud Poissy, in quo nobiles adulescentuae studiis ac bonis artibus instituebantur. Ibi Ludovica, patris sui amita, cui et ips Ludovica de Marillac nomen era, duce et magistra, diligenter quidem mentem excoluit, sed multo diligentius mira pietate atque angelica pudicitia ceterisqne virtutibus animum ditavit. Paulo post, duodecim circiter annos agens, Parisios a ptre revocata est, ut pnes idoncam magistram iis omnibus disciplinas, quae nobilem iuvenem niagis dcent, * instrueretur. Magistrae bonae ac piae curis optime respondit discipula sollers, quae, feraci ingenio praedita, philosophiae ac severioribus quoque studiis, nec non pingendi arti, non sine mirabili exitu, operam navavit. Iam a prima aetate, quae mundi sunt odio habens et a iuvenilibus oblectamentis se abstinens, nihil ipsi erat antix

Marillac, seigneur de Ferrires, entoura sa charmante fillette d'une exceptionnelle affection, et, esprant peut-tre lui donner une seconde mre, contracta un n o u v e a u mariage, pousant cette fois> une veuve, qui apportait avec elle quatre enfants d'un premier lit. La martre se montra assez peu bienveillante pour l'enfant ; aussi, l e pre, voulant veiller sur sa fille, la plaa au monastre royal de Saint-Louis, Poissy, o de j e u n e s demoiselles de la noblesse taient formes aux belles-lettres et aux arts libraux. Dans cette maison, l'enfant fut sous la conduite et la direction de sa tante paternelle, elle aussi une Louise de Marillac. Sa parente cultiva soigneusement l'intelligence de la jeune Louise, m a i s par-dessus tout dveloppa en elle une tonnante pit, une anglique puret, et bien d'autres vertus. Peu aprs, l'ge d'environ 12 ans, l'enfant fut rappele Paris par son pre, dsireux de la faire instruire dans toutes les disciplines intellectuelles qui conviennent pleinement aux nobles origines. Correspondant parfaitement aux efforts de sa bonne et pieuse matresse, l'lve studieuse, doue d'un brillant esprit, se livra avec un tonnant succs aux tudes svres de la philosophie et aux joies dlicates de la peinture. Ds ses premires annes dj, dtestant tout ce qui est d u monde, fuyant les plaisirs du jeune ge, elle n'avait rien plus cur que de vaquer l'tude et a u x exercices de pit : elle s'a-donna soigneusement la pratique

11

MARS

1934

77

quius quam studiis et pietatis exercitiis vacare ; hwuilitatem, obedientiam et caritatem praesertim ita diligenter excoluit, ut pater de filia in suo testamento affirmare non dubitavcrit maximam sibi illam in vita consolationem semper fuisse ac maorum solacium. Anno millesimo sexcentesimo quarto ptre quoque desideratssimo orbala est ; at alterum in patruo suo Michale parentem, potius quam tutorem, invenit, qui ad ncptis educationem eruditionemqne implendam consilio et opra impense incubuit. lam adhuc vivente ptre, Ludovica totam se Deo devovere exoptaverat ; modo vero intimo huic ardentique animi desiderio satisfacere voluit, et inter moniales capulatas cooptari staiuerat ; verumtamen ab inito consilio, omnibus sedulo ac mature perpensis, auctore P. Honorato a Champigny suae conscientiae moderatore, humiliter recessit ; contra, paulo post, anno nempe millesimo sexcentesimo tertiodecimo, familiae suae placitis obsecundans, Antonio Le Gras, nobili viro, atque honestissimo, qui a secretis erat Mariae de Medicis Reginae, mipsit. Ex quo iusto connubio puer est natus, Michal Antonius, quem mater diligentissima ad bonos mores et christianos sensus instituit, ipse tamen maternis curis non semper respondit. Duodecim fere annorum spatio, quos cum viro suo tran-

ilcs vertus, spcialement l'humilit, l'obissance et la charit ; aussi, dans son testament, le pre n'hsite pas crire de sa fille qu'elle demeura sa plus grande consolation ici-bas et le s o u l a gement de ses peines. Prive de son pre tant aim, en 1604, Louise trouva une autre vritable affection paternelle chez son oncle Michel, qui d e v i n t son tuteur et se livra sans compter, par ses conseils et par sa v i g i lance, l'instruction et l'ducation de sa nice. Dj, du v i v a n t m m e de son pre. Louise avait dsir se c o n s a crer totalement Dieu ; et dans l'intime de son me ardente, e l l e aurait v o u l u entrer chez les Capucines. Cependant, aprs de s o i gneuses rflexions, longtemps prolonges sous la conduite du P. Honor de Champigny, son directeur de conscience, Louise, par humilit, ne ralisa p a s ce premier dessein. Tout au contraire, p e u aprs, en 1613, pour obir aux dsirs f a m i l i a u x , elle p o u s a Antoine Le Gras, noble et trs recommandable personne, secrtaire de la reine Marie de Mdicis. De leur lgitime union naquit MichelAntoine, que la j e u n e mre forma affectueusement aux b o n n e s murs et aux s e n t i m e n t s chrtiens ; m a i s l'enfant ne correspondit pas toujours aux soucis maternels. Prs de douze ans de vie c o n j u -

78

LETTRES

DCRTALES

MISERICORDIARUM

segit, praeclarum Dei Famula se praebuit nialris fainilias exemplum ; quod quidem luculentius oslendit, cura vir eius gravem in morbum incidit, qui diu eu m vexavit, et quo tandem, die nempe vicesima prima Decembris mensis, anno millesimo sexccntesimo vicesimo quinto, vita functus est. Hac ipsa die illa, coniugii vinculis absoluta, in paroecialem ecclcsiam perrext, sacra synaxi se refecit. arctiore ac pretiosiore vinculo sese astringens, viduitatis voto, quod antea iam emiserat, totam se soli Deo dicavit. et pauperum calamitatibus sublevandis, quod semper ipsi cordi fuerat. se ultro addixit. Illa igitur, quae hueusquc sanctissimos viros, quos inter Sanctus Franciscus Salesius, sui animi moderatores habuit, in clivi Vincentii a Paulo disciplinam prorsus se commisit, qui id temporis uberrimam caritatis segetem, aptis ubique sodalitiis institutis, metiebatur, Tanti magistri vestigiis insistens, in illius virtutis imitatione adeo exarsit, ut non modo magno eidem praesidio fuerit, sed eum in exantlandis laboribus pacne aequiparaverit. Non itinerum asperitas, non caeli inclementia, non cibi potusque defectus, non tennis valeludo ab assidua caritatis operum exercitatione Dei Famulam avertere potuerunt. Ad perquirendos et sublevandos pauperes ac miseros quos-

gale firent de la servante de Dieu un remarquable modle de mre do f a m i l l e . Quel bel exemple Louise nous apporte d a n s les soins qu'elle prodigue son mari gravement et continuellement malade jusqu' sa mort, survenue le 21 dcembre 1-625 ! Ce jour-l mme, dtache des obligations de son mariage, Louise se rend l'glise paroissiale, reoit la sainte C o m m u n i o n et, par le l i e n prcieux, mais svre, du vu cie viduit, ise donne totalement son Dieu, comme elle sa Ttait -promis- se consacrant au soulagement des pauvres qui depuis toujours l u i tenaient au cur. Aussi, la pieuse veuve qui avait eu dj plusieurs saints directeurs, tel Franois de Sales, se coniia-t-elle entirement la conduite de Vincent de Paul, qui trouva alors en cette me u n e coopratrice dans sa surabondante m o i s s o n de charit et dans la diffusion de ses judicieuses organisations. Marchant sous la conduite d'un tel matre, Louise fut tellement dsireuse d'en imiter la vertu qu'elle devint non seulement son aide intrpide, mais presque son gale dans eette uvre de dvouement. L'pret des chemins, l'inclmence du ciel, l a privation de nourriture, la faiblesse de sa dlicate sant, rien ne put arrter la Servante de Dieu dans le continuel exercice de la charit. Pour chercher et soulager pauvres et misreux, Vincent avait

11

MARS

1934

79

cumque plurima iam Vincentius caritatis sodalitia fundaverat, seu piarum muliernm confraternitates, cui Matronarum coetus nonien riatum est, quibus praecipuum minus erat intirmos tum domi tum in nosocomiis degentes inviscre et curare. Plures iam Parisiis et in multis Galliarum paroeciis huiusmodi sodalitates constitutae fuerant ; quibus visitandis ut bene agerent Ludovica primum addicta est, quae pluries idcirco ad munus hoc implendum, nullique parcens labori, hue illuc se conferre cogebatur, omnis generis incommoda libenti ferons animo et saepe etiam morbo correpta, apud quamque Confraternitatem beneficam explicabat operam in aegrotorum visitatione eisdenique curis praestandis, in scholis instituendis, in christianae religionis doctrina, cuius compendium quoque scripsit, rudibus imbuendis, ceterisque misericordiae operibus praestandis. Quo in offcio obeundo, perspectum est coetus illos Matronarum non posse, Lutetiae Parisiorum potissimum, apte semper proposito fini respondere, tum quia sodales domesticis detinerentur, curis, tum quia earum viri saepe saepius haud sinerent uxores contagioni in nosocomiis contrahendae se obiieere ; quare factum est ut illae suas famulas mitterent, quae aegrotos visitarent eisque omnigenam caritatis operam darent.

assembl diverses associations ou confraternits de pieuses f e m m e s , associations de Dames, dont le principal souci tait de visiter et soigner les infirmes chez eux ou dans les hpitaux. Tant Paris qu'en nombre de paroisses de France, plusieurs de ces Charits furent tablies. Aussi, Louise s'appliqua d'abord les visiter pour les entraner au bien. Dans ce labeur, p l u s i e u r s reprises et sans pargner sa peine, Louise allait, de-ci de-I, s u p portant allgrement et malgr les pousses d'une c o n t i n u e l l e maladie toutes sortes d'incommodits. En chacune de ses a s s o c i a tions, elle exerait son action bienfaisante dans la visite et le soin des malades, dans l'rection des coles et dans l'exercice d'autres uvres de misricorde, sans oublier r e n s e i g n e m e n t du catchisme, dont, pour l'instruction des ignorants, elle composa m m e un abrg. Dans l'accomplissement de ces visites, il devint bientt manifeste que les associations charitables des D a m e s , Paris principalement, ne pouvaient toujours p l e i n e m e n t rpondre leur fin, soit que leurs m e m b r e s fussent retenus par les soins d o m e s t i q u e s , soit a u s s i , que l e s maris ne permissent pas leurs f e m m e s de s'exposer la contagion des hpitaux ; d'o il advint que ces Dames envoyrent leurs servantes pour la visite des m a l a d e s et l'accomplissement de leurs diverses uvres de charit.

80

LETTRES

DCRTALES

MIS ERIC O R D I A R U M

Cum igitur tum Divus Vincentius, tum Ludovica ipsaeque Matronae quam impar esset huiusmodi mercenarium auxilium pauperum necessitatibus perspexissent, et idcirco aliis p r o m i s auxiliis opus esse, feminis scilicet bonae voluntalis, quae spirilu caritatis ob Dei amorem, nulla allectae humana mercede, totas se miseris sublcvandis addicercnl, collatis inter se consiliis ac caelesti lumine diu implorato, statutum est opre frui rudiorum ac validiorum virginum seu viduariuii, pauperum quidem, etsi congrua ad religiosum statun amplectendum dote carentium, quas complures inter iuvenes colonas esse noverant, optimas matronarum laboris coadiutrices aliquando futuras. Nonnullae itaque ex illis in urbem advocatae, matronis uti pauperum famulas se addixerunt. Non omnes vero in arduo illo caritatis officio perseveraverunt : pleraeque eidem minus aptae videbantur ; quam ob rem tum Vincentio tum Ludovicae manifesta fuit ncessitas eas non modo excolendi, sed, opportuna praestituta disciplina, ad caritatis nui nus et suavitatem edocendi et formandi, ut idoneae pauperum servae firent. Aliquot igitur ex iis in communitatem

Ds lors, et Monsieur Vincent et Louise, et les Dames ellesm m e s virent clairement c o m b i e n tait insuffisant le service mercenaire pour l'assistance des pauvres. Tous reconnurent la ncessit de recourir des f e m m e s entirement adonnes au soulagement de la misre et qu'animerait une bonne volont, un esprit de charit pleinement surnaturel, et que ne conduirait pas la moindre prtention quelque h u m a i n e rcompense. A ce propos, des conseils s'changrent et lie secours d'en haut fut l o n g t e m p s implor, et Ton dcida enfin d'utiliser les services de vaillantes jeunes filles ou \ cuves de la campagne, pauvres gnralement, et m a n q u a n t ordinairement de cette dot canoniquement requise pour embrasser la vie religieuse. On les savait spcialement nombreuses la campagne et capables de devenir, avec le temps, d'excellentes collaboratrices, par le dvouement, des Dames de la Charit. Quelques unes furent mandes Paris, et, pour le service des pauvres, -devinrent bientt les servantes des Dames. Toutes, certes, ne persvrrent pas dans cet pre service du dvouement, plusieurs s'y montrrent moins aptes. C'est pourquoi, sans tarder, Vincent de Paul et Louise virent clairement la ncessit non seulement d<c diriger ces bonnes volonts, m a i s , par une opportune discipline, de les former tant l'exercice de la charit qu' l'art difficile d'instruire et d'duquer les enfants. Ds lors, pour en faire pleinement de sages servantes des pauvres, q u e l q u e s unes furent assemble*; en c o m m u n a u t et Louise, juge la plus

11

MARS

1934

81

vitae suae decursum praestando, Vincentio permittente, voto coactis data est magistra, educalrix et moderatrix Ludovica, qua nulla ex matronis dignior habita est quac illis praeesset. Quae quidem fuit Societatis Puellariim a Caritate origo cuius incremento provehendo, pauperumque servitio per totiun se Ludovica obstrinxit anno millesimo sexcentesimo trigesimo quarto, die Beatae Virgini ab Angelo Salutalae sacro, qui dies solemnis in nstituto adhuc celebratur, utpote fecundissimae verum sodalitatis initium. Vota autem simplicia pauperlalis, castitalis, obedientiae ac pauperibus inserviendi, quatuor posl annos, una cum primis illis sororibus nuncupavit, ac die vicesima quinta Martii mensis, anno millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo, renovavit. Brevi temporis spatio, evangelici grani sinapis ad instar, longe lateque Societas ista diffusa est ; illi namque tum ccclesiasticae tum civiles potestates quam maxime favebant, quippe quae eius sodales, verac Caritatis Filiae, quo nomine ab omnibus sponte appellabantur, multiplicibus vincentianis operibus vehementer incumbebant : nam plura nova caritatis et misericordiae officia, praeter pauperum aegrotorum in domibus aut nosocomiis degenlium curam, sibi assumpserunt, videlicet : derelictos vel orbatos parentibus infantes alere, sencs aetate confectos sustentarc, carccre detentos

digne d'entre cites, en prit la direction, la formation et le g o u v e r nement. Tels furent les dbuts de cette Socit des Filles de la Charit. A son dveloppement, Louise s'adonna tout entire et fut autorise, en 1634, par Vincent de Paul, se vouer pour toute la vie ce service des pauvres ; c'tait au jour de l'Annonciation, fte depuis lors toujours chre l'Institut et regarde c o m m e le vritable dbut de cette nombreuse communaut. Ces v u x s i m p l e s de pauvret, chastet, obissance et de total dvouement au service des pauvres, Louise les renouvela quatre ans aprs, et, le 25 mars 1642, les mit nouveau en compagnie des premires Surs de H Compagnie. En peu de temps, l'instar du grain de snev de la parabole vanglique, la c o m m u n a u t se r>pandt de-ci, de-l ; les autorits c i v i l e s et ecclsiastiques lui furent pleinement favorables, car l e s Surs, en vraies Filles de la Charit (nom que leur donna spontanment la v o i x populaire), se dvourent entirement aux m u l tiples uvres oincentiennes : offices divers de charit et de m i s ricorde ; soin des malades et des m a l h e u r e u x dans les h p i t a u x , voire nu cours d'une visite leur domicile ; ducation des e n f a n t s abandonns ou orphelins ; consolation des vieillards ; rconfort des prisonniers, des galriens, et, j u s q u e sur les champs do b a t a i l l e .

82

LETTRES DCRTALES

MISERICORDIAROM

solari, ad trirmes damnatis et militibus in ipsis praelii ocis soiamen vulneratis afferre, aliaque id genus caritatis obire officia. Plures iam inter primas illas Sorores, caritatis vietimae, ob Dci amorem quo flagrabant, in proximorum curanda salute vel gloriosam mortem oppetiere, vel quam maxime excelluerunt vitae sanctitudine ; quas inter carere Nos nolumus Nostrae laudis testimonio, Margaritam Naseau, Parbaram Angiboust, Martham d'Auteueil, Ioannam Dalmagne, Margaritam Lauraine, Mariam Iosepham, Sororem Andreinam, de quibus divus Vincentius dicere non dubitavit S. Hieronymum, si suis vixissent temporibus, de ipsis profecto vitam scripturum fuisse, quod sanctae vere illae essent. Ecquidem mirum ? Fieri aliter non poterat, cum tantae Matris heroicas virtutes, caritatem in primis, acriter sequerentur. Quae quidem maximum omnium . favorem optime meritae Sodalitati parabant, ita ut, adhuc Dei Famula vivente, complures iam fundatae domus exstarent ; non enim in variis Galliae tantuin provinciis, sed in quibusdam quoque dissitis regionibus, uti in Polonia, cito exortae mire floruerunt. Ludovica interea, sive in societate regenda, sive in plurimis quae supra memoravimus perarduis caritatis operibus exercendis, etsi infirma atque aegra valetudine fere continuo laboraret, eo animi fervore, ea yirium contentione, eo uber-

soin des soldats blesss, s a n s exclure toutes les autres modalits de leur charit. Plusieurs, parmi les premires Surs, a n i m e s d'un ardent a m o u r pour Dieu, moururent victimes de leur dvouement envers le prochain, dans de remarquables circonstances. A signaler sur ee tableau d'honneur, Marguerite Naseau, Barbe Angiboust, Marthe d'Auteuil, Jeanne D a l m a g n e , Marguerite Lauraine, Marie-Joseph, Andre, etc. De toutes ces Surs, Vincent de P a u l n'hsita pas dire : Si saint Jrme et vcu en ces t e m p s ^ , il et crit leurs vies, puisque vraiment c'taient de saintes m e s . A cela, quoi d'tonnant? IL ne pouvait en tre autrement, puisque d'une telle mre, toutes imitaient gnreusement les hroques vertus et spcialement sa charit, et prparaient a i n s i leur mritante communaut l'estime universelle. C'est pourquoi, du vivant mme de sainte Louise, plusieurs m a i s o n s taient fondes et bientt se dveloppaient t o n n a m m e n t , non s e u l e m e n t dans diverses provinces de France, mais mme au dehors, et au l o i n , par exemple en Pologne. Louise, pendant ce temps, se donnait t o u t entire soit la direction de la Compagnie, soit ces pnibles t r a v a u x charitables dont nous avons dj parl. Malgr sa chtive et m a l a d i v e consti-

11

MARS

1934

83

rirao fruciu intgras sni corporis, non vero animi, vires exhausit, ut, gravi morbo correpta anno millesimo sexeenlesimo quinquagesimo sexto, leclum tenere coacta sit. Surrexit tamen, atque, ad suetos rediens labores, paratam se omnibus vitae momentis ad mortem proxime obeundam ostendit. Die vero quarta Februarii mensis quatuor post annos, aetatis suae nempe sexagesimo nono, rursus in morbum incidit, a quo amplius non est'sanata. Gravssima in laevo brachio fluxione lentari coepit, quae diris infirmam cruciatibus vexavit, a se patientissime toleratis. Neque sanguinis detractio, neque alia adhibita medicamina nllum ipsi levamen afferre valuerunt. Cuius saevissimi morbi dolores usque ad diem sequentis mensis martii quintam decimam perductt sunt : qua die, hora fere undecima, extremis refecta Sacramentis et apostolica munita benedictione, valedicens filiabus suis, quibus regularum commendavit observantiam, maximis referta meritis, ac indubia exhibens sanctitatis argumenta, pacidissimo exitu quievit in Domino. Eius exuviae biduo post in paroecialem Sancti Laurentii ecclesiam delatae, maxima quidem ex omni ordine hominum, pauperum potissimum, frequentia, absque ulla vero pompa, nti ipsa Dei Famula lestamento iusserat, in capella Beatae Mariae Virginis Visitationis conditae sunt. Mox autem, post varias sacri

tution, elle s'y livrait sancs se lasser j a m a i s : fervente, courageuse, puisant avec de consolants rsultats les forces de son corps, mais non l'nergie de son me. Aussi, en 1656, une grave maladie la saisit et la contraignit garder le lit. Elle se leva n a n m o i n s , retournant ses occupations ordinaires, se tenant toujours prte quitter cette vie. Le 4 fvrier 1660, en la s o i x a n t e - n e u v i m e anne -de son ge, elle retomba malade ; c'tait la fin. Atteinte au bras gauche d'une douloureuse et lancinante fluxion, elle l'endure p a t i e m m e n t ; la saigne et l e s autres remdes e m p l o y s ne l u i procurent aucun soulagement. Trs vives, les douleurs de la maladie l'ont accompagne jusqu'au m a t i n du 15 mars. Ce jour-L, sur les 11 heures, rconforte par l e s derniers sacrements et la bndiction apostolique, elle dit adieu ses filles, leur recommande l'observance des Pigles, et charge de mrites, orne d'indubitables marques de saintet, e l l e rend paisiblement son me Dieu. Deux jours plus tard, son corps fut port Saint-Laurent, sa paroisse, et l, s-es restes mortels furent i n h u m s dans la chapelle de la Visitation, en prsence d'un grand concours de p e u p l e , de pauvres surtout, m a i s sans aucune p o m p e funbre, c o m m e -son

84

LETTRES DCRTALES

MISERICORDIARUM 3 >

corporis translations, eius reliquiae in parisiensem domum principem, quam Seminarium vocant, anno millesimo octingentesimo vicesimo quarto, translatae sunt, et prope ecclesiae altare, ubi Immaculata Virgo Maria Beatae Catharinae Labour sex posl annos, uti ferlur*, benignissime apparuit, religiosissime repositae. Sanctitatis fama, quae toto suae vitae decursn, Dei Famulae, virtutibus in triplici virginitatis, coniugii et viduitatis statu clarissimae, iam comitata est, post obitum in dies vividior effulsit. Bina attamen per saecula, in propriis tantum aedibus, humilitatis spiritti aetae, Puellae a Caritate sanctissimae Matris memoriam piissime coluere ; eiusque vero Causa temporum iniuria praetermissa fuit, usque dum, sanctitatis eiusdem opinione in dies percrebrescente et niiraculorum ugiter splendore accedente, apud S. Rituurn Congregationem Causa ipsa agilari coepit de Beatorum Caelituni honoribus Dei Servae Ludovicae de Marilllac Viduae Le Gras decernendis. Processus itaque super eius vitae sanctitate et miraculis anno millesimo octingentesimo sexto Luletiae Parisiorum ordinaria potestate adornatus est, atque longissimae morae rationibus in ipso iudicii limine districte perpensis,

testament en avait dispose. P l u s tard, aprs diverses translations de ce corps vnrable, ses restes furent ports, en 1824, au Sminaire de la maison-mre Paris, et religieusement i n h u m s prs de cet autel o, six ans aprs, l'Immacule Vierge Marie allait, comme il est rapport, se montrer la bienheureuse Catherine Labour. Le renom de saintet accompagna Louise au cours de sa triple et successive condition de jeune fille, de mre de f a m i l l e et de veuve, mais devint, aprs sa mort, de jour en j o u r plus clatant. Cependant, durant deux sicles, les Filles de la Charit, guides par l'esprit d'humilit, conservrent pieusement au sein de la communaut le souvenir de la vnrable Mre. La cause de Louise de Marillac, de par le maliheur des temps, fut successivement remise. Enfin, cette renomme croissant continuellement, e t . l ' a u r o l e des miracles venant encore l'aviver, on se rsolut commencer l e s ordinaires procs apostoliques devant l'a Sacre Congrgation des Rites. C'est pourquoi, en 1886, de par l'autorit de l'archevque de Paris, furent commences les recherches sur la saintet de vie et les miracles de la Servante de Dieu. -Louise de Marillac, veuve Le Gras, Malgr le long temps coul depuis 1660, l'anne de sa mort, jusqu' l'ouverture du procs, on n'hsita pas, aprs un srieux examen, suppler par d'autres preuves aux dpositions des
;

11

MARS

1934

85

nullum in primis rescriptum est esse impedimentum, quominus testium de visu defectui per subsidiarias suppleretur probationes, atque undecim post annos, probationibus lgitime sumptis, a fel. rec. Leone Terliodecimo, Decessorc Nostro, die dcima Iunii mensis, anno millesimo octingeniesimo nonagesimo quinto, introductionis Causae commissio signata est. Ceteris postmodum expletis, quae peculiares de non cultu ac fama in gnre sanctitatis inquisitiones respiciunt, de virtutibus in graduni hcroicum a Dei Famula exercitis Processus confectus est ; quo absoluto cetcrisque ad iuris tramitem peractis, s. m. Pius Decimus, Praedecessor et ipse Noster, die undevicesima Iulii mensis, Divo Vincentio a Paulo sacra, anno millesimo nongentesimo undecimo de icroico venerabilis psius Dei Famulae virtutnm gradu decretum edidit atque ad quatuor miraculorum discussionem rite procedi posse sanxit. De tribus itaque miris sanationibus, quae, venerabili Ludovica deprecante, ab omnipotenti Deo dicebantur patratae, iudicium institutum est ; quo quidem districte persoluto, cl. m. Benedictus Papa Decimusquintus die nona mensis Martii, anno millesimo nongentesimo undevicesimo, solemniter pronuntiavit : Constare de tribus miraculis, Servae Dei Ludovicae de Marillac, Viduae Le Gras, intercessione patratis, nempe : instantaneae perfectaeque sanaiionis Io&ephi Mariae Mlent ab otite mdia

tmoins oculaires : onze ans durant, on interrogea l'histoire. Aussi, le 10 j u i n 1895. Lon XIII, Notre illustre prdcesseur, signa l'introduction de la cause. Les recherches et examens depuis lors se poursuivirent, et l'es procs furent successivement entrepris sur le non-culte, l a renomme de saintet et les vertus hroquement pratiques par la Servante de Dieu. Aussi, tout tant dsormais canonquement achev, le 19 j u i l l e t 1911, en la fte de saint Vincent, Pie X, de sainte mmoire, apposa sa signature au dcret sur les hroques vertus de la servante de Dieu, et dclara que l'on pouvait dsormais procder la discussion des quatre miracles rgulirement requis. Trois merveilleuses gurisons, affirmait-on, devaient tre attribues l'intercession de la vnrable Louise auprs de Dieu t o u t puissant. Une enqute judiciaire rigoureuse fut faite leur sujet. Et, le 19 mars 1919. Benot XV. Notre illustre prdcesseur, dclara solennellement : Sont reconnus les trois miracles accomplis par l'intercession de la Servante de Dieu, Louise de Marillac, veuve' Le Gras ; savoir : la subitet et parfaite gurison de Joseph-Marie Heleut, d une otite mdiane purulente avec perforation du tympan.
9

SU-

LETTRES

DECRETALES

MISERICORDIARUM

purulenta cum tympni perforalione aliisque osteitis et perzostitis in regione mastoidea sociata *phaenomenis ; de. aliero, instantaneae perfectaeque sanationis sororis Marit Ferrer et Nin a mielite compressiva postraumatica ; deque tertio, instantaneae perfectaeque sanationis Rosae Curlo ab ulcre fistuloso. Verumtamen cum pro indole probalionum, quibus Causa isia fulciebatur, quartum neeesse esset miraculum addere ac probari, ut quod hunxano deerat, divino compeiisaretur iudicio, idem Decessor Noster, maiorum sequutus vestigia, qui eadem usi sunt indulgentia in religiosorum Ordinum seu FamiJiarum Conditorum causis, cum de amplissimae Societatis Confundatrice ageretur, cuius Sorores ad f-ere quadragiuta millia loto terrarum orbe sparsae, vere aliud herediiatis miraculum constituunt ac perennant, ab illius quarti miraculi onere dispen&ationem benignissime largilus est, ac die sexta rnensis Iulii, eodem anno, tuto procedi posse ad solemnem venerabilis Ludovicae de Marillac Beatificationem rite decrevit, cuius sollemnia in Basilica Vaticana sequenti aiuio, die noua na-ensis Maii, Dominica quinta post Pascha rcurrente, maxima cum populi frequentia celebrata sunt. Mox cum invalesceret in dies erga novensilem Beatani christifidelium fervor, cumque miserentissimus Dominus

complique d'autres phnomnes d*ostite et de priosiite dans la rgion mastodienne*; le second : la gurison instantane et parfaite de Sur Marie Ferrer Nin, d'une milite compressive conscutive un choc ; le troisime : Rose Curlo, parfaitement et instantanment dlivre d'un ulcre fistuleux. Pour le genre de preuves que requrait cette cause, il et t, de plus, ncessaire d'adjoindre et d'examiner un quatrime miracle, ordinairement requis, et qu' dfaut des tmoignages h u m a i n s . Dieu lui-mme se pronont ; m a i s Notre prdcesseur, imitant les anciens prcdents, usa de la traditionnelle bienveillance dans les causes de fondateurs d'Ordres ou f a m i l l e s religieuses ; il s'agissait, en effet, de la cofondatrice d'une trs nombreuse Socit, dont presque quarante m i l l e membres, rpandus dans le monde entier, constituent et perptuent ds lors ce perptuel miracle de la postrit. C'est pourquoi Benot XV dispensa trs b i e n v e i l l a m m e n l de l'obligation de ce quatrime miracle, et, le 6 j u i l l e t 1919, dclara officiellement que Von pouvait en sret procder la solennelle batification de Louise de Marillac. En consquence, le 9 m a i 1920, cinquime dimanche aprs Pques, dans' la Basilique vaticanc, la batification fut clbre au m i l i e u d'un grand concours de peuple. Ds ce moment, la dvotion des fidles s'accrt l'gard de la

11

MARS

11)34

87

novis eiiis gloriam miraculis confirmarc et augere dignatus esse diceretur, biennio post, Causa ad eiu&dem Bcatae Canonizationem impetraudain reassumpta est, et a dilecto fllio Iosepho Scognamillo, Congregalionis Missionis Procuratore et Causae Postulatore diligentissimo, binae propositae sun-t portentosae sanationes, quae Parisiis una, Panormi altra, Beata Ludovica infcercedente, a Deo patratae asserebantur, super quibus Processus Apostolici instructi sunt. Quum vero e duabus istis sanationibus altra, quae Panormi evenerat, post districtum iudicium seposita esset, de alia mira sanatione, quam Labaci Deus operatus esse ferebatur, processus constructus est. Sanatio prima Lutetiae Parisiorum ita evenit. Soror Teresia, in saeculo Marra Catharina Darracq, e Puellarum a Caritate Sancti Vincentii a Paulo Sodalitate, iaru inde ah anno millesimo nongentesimo octavo Pottiano morbo laborare coepit, qui per quindecim annos, mningite spinali tubercul'ari accedente, eam adeo dire vexavit,. ut faccidis paralysi inertibusquc cruribus, lecto affxa, viribusque corporis in dies deficientibus, iam morti proxima videretur. Quum incassum omnes medicae artis curationes cessissent, Beatae Matris Ludovicae auxilium per binas intgras novendiales preees infirma una cum sodalibus imploravit. Die autem

nouvelle bienheureuse ; et pour en augmenter la gloire, l'infinie bienveillance divine se plut confirmer ce culte par de n o u v e a u x miracles. Deux ans aprs la batification, La cause fut reprise, en vue de la canonisation, et Notre cher fils Joseph Scognamillo, p r o cureur de la Congrgation de la Mission et diligent postulateu-r de la Cause, Nous prsenta deux tonnantes gurisons obtenues, l'une a Paris, l'autre Palerme, et attribues l'intercession de l a bienheureuse Louise. Deux procs apostoliques furent aussitt entrepris ; m a i s de ces d e u x gurisons, celle de Palerme fut carte aprs un svre jugement ; aussi, un autre procs fut entrepris propos d'une tonnante gurison que Dieu, d i s a i t - o n , avait opre* Lioubliana. Le premier prodige tait survenu Paris, et voici comment : Sur Thrse-Marie-Catherine Darracq, Fille de la Charit de - Saint-Vincent-de-Paul, souffrait depuis 1908 d'un mal de Pott qui, compliqu d'une mningite spinale tuberculeuse, l a fit cruellement souffrir quinze ans durant : les j a m b e s s'affaDslissaient, atteintes m m e peu peu de paralysie; les forces baissaient chaque jour, et la mort semblait proche. En v a i n , les mdecins avaient puis toutes les ressources de leur art ; aussi, la malade, avec ses Surs, commena-t-elle alors une double n e u v a i n e la bienheureuse Mre Louise de Marillac. Au matin du 28 m a i 1920,

88

LETTRES DCRETALES

MISERICORDIARUM

vicesima octava mensis Maii, dcima nona post eiusdem Beatificationis sollemnia, ipso mane in pessimis, uti antea, teterrimi morbi versabatur conditionibus ; hora vero ante meridiem dcima, Soror Teresia repente nullum amplius jiassa est dolorem, et illico, novam veluti vitam in se influere sentiens, e lectulo surgit, ad domesticum sacellum neniine adiuvante, se confert perfecte sanata. In que m morbum, uti periti physici testati sunt, non amplius recidit. Altra sanatio, quae uti diximus, Labaci facta est, ita evenisse refertur. Soror Yeronica, in saeculo Agnes Hocevar, miro modo, ab ipso Divo Vincentio, uti narratur, in Puellarum a Caritate Societatem vocata, ibique ingressa anno millesimo nongentesimo quarto, trs et viginti annos agens, suae probationis tempore aegrotavit et a medicis diathesi tuberculari, primaria adenopathia hilari peribronchiali et mediastinica tuberculari una cum pleurite pariter tuberculari iam ab adolescentia affecta, a medicis conclamata est. Exinde pleuropericardicae adhaesiones cum myocardica insufficientia accesserunt, quae in vitae discrimen Sororem perduxerunt, quaeque omnino insanabiles concorditer habitae fuere. Eo namque res devenerat, ut infirma anhaelo saepe pectore spiritum aegre traheret, frequentibus cordis pulsationibus moleste laboraret, ac p r o m i s debilitata corpore, in peius quotidie, absque ulla humana spe, rueret. lamvero,

dix-neuf jours aprs la batification, tout allait au plus m a i et les conditions de la cruelle maladie s'aggravaient ; or, voici que, sur les 10 heures, Sur Thrse tout coup n'prouve plus aucune douleur et, ressentant comme l'infusion d'une n o u v e l l e vie, quitte son lit, et, parfaitement gurie, se rend, seule et s a n s aide, la chapelle de la maison. Et depuis lors, le tmoignage des experts est formel, le mal ne se fit plus sentir. La seconde gurison, c o m m e il a t dit plus haut, survint Lioublana. Sur Vronique, dans le m o n d e Agns Hocevar, ge de 23 ans en 1904, se sentit, raconte-t-elle, appele par saint Vincent lui-mme lia Compagnie des Filles de la Charit. Ds son temps de Sminaire, elle fut m a l a d e et les mdecins l u i diagnostiqurent une diaUisc tuberculeuse, ayant dbut ds l'adolescence par une adnopathic tuberculeuse, hilaire, pribronchique et mdiastinale, avec pleurite galement tuberculeuse. De l survinrent des adhsions pleuropricardiques, avec insuffisance m y o cardique, qui, unanimement juges incurables, m i r e n t en danger la vie de la Sur. Son tat devint tel que l'infirme, essoufle, respirait grand'peine, et que de frquentes p u l s a t i o n s cardiaques, l'prouvant atrocement et dbilitant peu peu t o u t son tre, eu

11

MARS

1934

89

vertente anno millesimo nongentesiuio vicesimo quinto, tum aegrota tum Sorores ad Beatae Ludovicae patrocinium unice confugerunt ; die vero vicesima prima Ianuarii mensis insequentis anni novendiales preces ad ipsius Beatae implorandam intercessionem fervidae fusae sunt, atque ultima earum die, hora quinta post meridiem, Soror Veronica, etsi morti proximara scse persentiret, in domus oratorium, invisibili veluti vi adducta, ad eucharisticam benedictionem suscipiendam se conferre voluit, ibique in instanti ita perfecte sanata est ut gravia ac laboriosa ofiicia, a quibus iam diu omnino impcdiebatur, absque ullo incommodo iterum suscipere valuerit et in optima a praegresso morbo recuperata valetudine perseveraverit. Ex quibus omnibus uti supra enarratis miraculi character clare in ut raque sanalione elucet, prout tum a curatione medici, tum omnes a S. Rituum Congregatione adlecti periti unanimi sententia agnoverunt. Districta itaque tum in antepraeparatoriis, tum in praeparatoriis, tum etiam in gencralibus coram Nobis comitiis disceplatione praehabita, Nos tandem kalendis Novembribus, praeterito anno, constare de duobus miraculis Beata Ludovica de Marillac, Vidua Le Gras, intercedente, a Deo pairatis; scilicet : de instantanea perfectaque sanatione tum Sororis

vinrent faire perdre tout espoir. Aussi, la fin de 1 925, la malade et ses compagnes, d'un accord u n a n i m e , recoururent l'intercession de la bienheureuse Louise. Le 21 j a n v i e r 1926, les prires d'une fervente neuvaine m o n t a i e n t vers le ciel, et, en ce dernier jour, sur l e s 5 heures du soir, Sur Vronique sentait la mort toute proche. Alors, c o m m e attire par une invisible force, elle v o u l u t , pour recevoir la Bndiction du Saint Sacrement, se rendre l'oratoire domestique. Et l, en un instant, elle se trouva p a r f a i tement gurie. Depuis lors, les travaux difficiles et pnibles qui depuis l o n g t e m p s l u i taient t o t a l e m e n t i m p o s s i b l e s lui devinrent faciles et ne lui causrent nul malaise, car, recouvre, la sant se m a i n t i n t excellente. De t o u t e s les circonstances de ces deux gurisons ressortait clairement le caractre miraculeux ; ainsi l'avourent u n a n i mement et les mdecins h a b i t u e l s de ces malades et les experts e u x - m m e s , c o m m i s par la Sacre Congrgation des Rites. La d i s c u s s i o n s'engagea donc leur sujet d a n s deux Congrgations, antprparatoire et prparatoire, et d a n s <la runion gnrale tenue devant Nous. Aussi, le 1 novembre 1933, Nous a v o n s s o l e n nellement dclar : L'intercession de la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras, a manifestement obtenu de Dieu les deux
e r

90

LETTRES

DCHTALES

MISEHICORDIAKUM

Teresiae Darracq a morbo pottiano dorsuali cum spinali mningite tuberculari coniuiicto, tum Sororis V-eronicae Ilocevar ab insanabilibus adhaesioni-bus pleuro-pericardicis cum insufficientia myocardica, solemniter proiiunciavimus. Derrique generali S. Rituum Congregatione 'corain Nobis convocata, propositaque quaestione an, stante praefatorurn miraculorum approbatione, ad solemnem Beatae Ludovicae de Marillac Canonizationem tuto procedi posset ; cum venerabiles fratres Nostri S. R. E. Cardinales, Officiales Praelati et Consultores eiusdem S. Rituum Cojigregationis unanim suffragio in afiirmativam convenissent senientiam, Nos tamen Nostram aperire mentem distulimus, ut intrim divinum beneplacitum multiplicatis precibus magis pateferet. Arcessitis ilaque ad Nos duodecima die mensis Novembris dilectis filiis Nostris CarnilLo Cardinale Laurenti, S. RiUium Congrg a t i o n s Praefecto, et Alexandro Cardinale Verde, Causae Relatore, necnon Alfonso Carinci eiusdem Congregationis a Secretis et Salvatore Natucci, Fidei Promotore generali, saerosancto Eucharistico Sacrificio pientissime litato, tuto procedi passe ad Beatae Ludovicae de Marillac, Viduae Le Gras, Canonizationem ediximus.

miracles suivants : Sur Thrse Darracq a t parfaitement et subitement gurie d'un mal de Pott dorsal, joint une mningite spinale tuberculeuse ; et Snr Vronique Uocevar a t dlivre d'adhsions pleuropricardiques avec insuffisance myocardiqu\c juges incurables. C'est pourquoi, dans Vasseni-ble gnrale de la Congrgation des Rites, tenue devant Nous, la question a t pose de savoir si, aprs l'approbation des deux s u s d i t s miracles, on p o u v a i t en sret procder la solennelle c a n o n i s a t i o n de la bienheureuse Louise de Marillac. N o s Vnrables Frres, les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, et les officiers, prlats et consulteurs de la Sacre Congrgation des Rites, u n a n i m e m e n t se prononcrent pour l'affirmative. Nous, toutefois, Nous rservmes notre j u g e m e n t , m u l t i p l i a n t entre temps les prires, afin que le bon plaisir d i v i n N o u s appart plus clair. Enfin, le 12 n o v e m b r e . Nous m a n d m e s prs de Nous Nos Chers Fils les cardinaux Camille Laurenti, prfet de cette Congrgation des Rites, et Alexandre Verde, rapporteur de cetle Cause; Nous appelmes galement le secrtaire gnral des Rites, Alphonse Carinci, et le promoteur gnral de la Foi, Sauveur Natucci. Aprs avoir pieusement clbr la sainte messe, N o u s a v o n s dclar : En sret, on peut procder la canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras.

il

MARS

1!)34

)l

Postea, ut a Decessoribus Nostris in re tanti momenti sapientissime constitutus servaretur ordo, primuni venerabiles fratres Nostros S. R. E. Cardinales in Consistoriuin secretiim die viccsima prima mensis Decembris, elapso a n ad Nos convocavimais ;. in quo praehabito per praefatnm Cardinalem CamiUum Laurenti sermone de vita el de miraculis BeatoruM Ioannis Bosco, Pompilii Mariae Pirrotti, Confessorum Sacerdotum,. et Bealarum Mariae Michalae a SS. Sacramento Virgris et Ludovicae de MariMac, Viduae Le Gras, ac recensitis actis, quae in ipsorum quatuor Beatorum Causis Bealificalionis et Canonizationis S. Rituum Congregatio, accurato praevio examine, admisit et probavt, singulorum Patrum Cardrnaliuni suffragia exquisivimus, iique singuli suam Nobis aperuere s-ententiam. Quo scrta consistorio fliciter absoluto, habitum est in continenti Consistoriurn publicum pro> solemni eorumdem Beatorum Canonizationum peroratione, quam dilectus fllius Robertus Mucci, Consistorialis Aulae Nostrae dvocatus, ad Beatae Ludovicae de Marillac Canonizationem obtinendam de more babuit. Nos autem, etsi summopere exoptare Beatos illos Caelrtes sanctitudinis diademate decorare eosque omnibus christifidelibus ad intuendum imitandumque pro-

E n s u i t c . pour garder, en matire si grave, la rglementation fort sage de N o s prdcesseurs, N o u s a v o n s , , le 21 dcembre 1933, d'abord convoqu en Consistoire secret Nos Vnrables Frres les cardinaux de la Sainte Eglise R o m a i n e . L, le susdit cardinal Camille Laurenti, en son discours, nous rappela la vie et les miracles d'abord des bienheureux Jean Bosco et P o m p i l i u s - M a r i e Pirotti, prtres, confesseurs, p u i s ceux des b i e n h e u r e u s e s MarieMichelie du Saint-Sacrement, vierge, et de Louise de Marillac, veuve Le Gras ; il numra les divers Actes que la Sacre Congrgation des Rites, aprs un srieux examen pralable, a d m i t et approuva dans la quadruple Cause de batification et c a n o n i s a t i o n de ces quatre Bienheureux. P u i s N o u s d e m a n d m e s personnellement l'avis de chacun des cardinaux prsents, et tous Nous manifestrent leur sentiment. Ce Consistoire secret h e u r e u s e m e n t achev, on tnt aussitt un Consistoire public pour solliciter solennellement l a c a n o n i s a t i o n de ces m m e s Bienheureux. Notre Cher Fils Robert Mucci, avocat eonsistorial Notre cour, fit pour la bienheureuse Louise de Marillac la demande d'usage. Nous donc, bien que pleinement dtsireux d'orner du diadme de saint ces clestes' b i e n h e u r e u x , et malgr Notre vif souhait de les proposer la vnration et l'imitation de tous les chrtiens, Nous avons toutefois dcid que, dans

92

LETTRES

DCRTALES

MISERICORDIARUM

ponere fassi siinus, tamen, ut in re sane gravissima, quae cum intemerata catholicae religionis inlegrilate arcte conjungitur, tradita a maioribus instituta nulla ex parte praetermitterentur, .necessarium diximus, antequam inviolati niagisterii Nostri sententiam pronunciarcmus, semipublicum, quod vocant, haberi Consistorium, in quo tum venerabiles fratres Nostri S. R. E. Cardinales, tum omnes, qui adituri sint, sacrorum Anlistites iudicium cuiusque suum de more Nobis aperuerint ; et interea universos ad divinum implorandum auxilium Sanctum Paraclitum Spiritum adprecare monuimus. Mandavimus igitur ut ad illorum quemque de singulorum Beatorum illorum vita, virtutibus, miraculis actisque omnibus in eorum Causis commentaria transmitterentur, ut, re perspecta ac mature perpensa, suam quisque posset sententiam dicere et Nobis patefacere. Porro ad quintamdecimam dieni elapsi mensis Ianuarii in Consistorium illos omnes apud Nos convenimus ; eosque Nos allocuti, quid de Beatis Confessoribus Ioanne Bosco ac Pompilio Maria Pirrotti, necnon de Beatis Michala ab Auguslo Sacramcnto Virgine et Ludovica de Marillac Vidua ad Sanctorum Caelitum honores evehendis sentirent Nobisque suam aperire mentem vellent rogavimus. Exceptis autem singulorum adstantium sufragiis, ex mira-

cctte affaire minemment importante, troitement unie l'inviolable intgrit de la religion catholique, il ne f a l l a i t en rien s'carter des rgles lgues par N o s Prdcesseurs, et, avant de prononcer la sentence rte Notre indformable magistre, Nous avons proclam ncessaire de tenir jbn Consistoire semi-public, o, puissent Nous dire leur avis, soit Nos- Vnrables Frres les cardinaux de la Sainte Eglise R o m a i n e , soit les prlats convoqus pour y assister. Enfin, Nous avons averti un chacun de demander et implorer le secours du divin Paraclet ; et avons ordonn qu' chacun des membres de ce futur Consistoire, on envoyt un rapport sur la vie, les vertus, les miracles de ces B i e n h e u r e u x et, tout ensemble, le sommaire des Actes de leur Cause, afin que, tout bien considr et mrement e x a m i n , un chacun pt Nous dire et manifester son avis. C'est pourquoi, le 15 j a n v i e r 1934, Nous avons convoqu en Consistoire t o u s les membres susdits ; puis, sur la canonisation des bienheureux confesseurs Jean Bosco, Pompilius-Marie Pirolti, et des bienheureuses Michelle du Saint-Sacrement, vierge et Louise de Marillac, veuve Le Gras, N o u s leur avons d e m a n d ce qu'ils pensaient, les priant de N o u s manifester leur avis, Nous remes les suffrages de chacun des membres prsents.

11

MARS

1934

93

bili eorum consensione haud mediocri afFecti sumus laetita, eo vel magis quod Nobis liceret totius catholici orbis explere vota, atque novis deprecatoribus ac patronis militantem Ecclesiam donare. Decrevimus igitur Caelites illos Sanctorum catalogo adscribere atque sollemnes id genus ritus, eo quo decet apparatu ac pompa, in Vaticana Basilica peragere ; Beatae autem Ludovicae de Marillac Canonizatio-ni diem hanc, undecimam videlicet mensis Martii, statuimus ; ad quam rem fauste feliciterque exsequendam ut caelesietn Nobis opem precibus conciliare ne dsistrent, omnes, quotquot aderant, enixe in Domino adhortati sumus. De quibus omnibus ut publicum instrumentum conficerent, dilectos filios Protonotarios Apostolicos adstantes sueta forma rogavimus. Hacce ilaque adveniente faustissima a Nobis praestituta die Beatae Ludovicae de Marillac Canonizatoni ceebrandae, omnes tam saecularis quam regularis cleri ordnes, Romanae Curiae Praesules et Officiales nec non venerabiles fratres Nostri S. R. E. Cardinales, Patriarchae, Archiepiscopi et Abbates Patriarchalem Basilicam Vaticanam adtverunt, magnificentissimo ornatam apparatu et maxinia fidelium stipatam frequentia, quos inter plura sodalium millia

Leur tonnante u n a n i m i t Nous combla d'une joie certes bien grande, en l e s entendant Nous affirmer que, par ces c a n o n i s a t i o n s . N o u s remplirions l e s v u x de l'univers catholique, et m n a g e rions l'Eglise m i l i t a n t e de n o u v e a u x intercesseurs et p a t r o n s . N o u s dcrtmes donc que ces B i e n h e u r e u x seraient inscrits au catalogue des saints et qu'en la Basilique vaticanc leur s o l e n n e l l e canonisation s'accomplirait avec le crmonial et l'apparat d'usage. Pour la bienheureuse Louise de Marillac, Nous avions fix ce jour-ci, o n z i m e de mars, et pour la ralisation d'une aussi h e u reuse et consolante crmonie, Nous avons i n s t a m m e n t pri dans le Seigneur t o u s ceux qui taient alors runis, de ne cesser, dans leur.-, prires, d'implorer le secours divin. De tous ces faits Nous avons finalement pri, par la formule accoutume, N o s Chers Fils les protonotaires apostoliques prsenta de dresser l'acte officiel requis. Enfin, arriva ce j o u r fortun que Nous avions fix pour la c a n o nisation de la bienheureuse Louise de Marillac. Tous les Ordres, du clerg sculier et rgulier, les prlats et officiers de la Curie romaine, Nos Vnrables Frres les cardinaux de la Sainte EgliseRomaine, les patriarches, archevques, vques et abbs se rendirent la basilique vaticanc ; elle tait splendidement dcore cl dj occupe par un grand concours de fidles, parmi lesquels

94

LKTTUliS

DCUTALES

MISERICORDIARUM

e Vincentianis Familiis ceterisque a Caritate institutis, qui ex. omnibus terrae regionibus in Urbem advenerant ; eamqne et Nos solemni pompa ingressi sumus. Porro, divino Eucharistico Sacramento dvote adorato, ad Nostram perreximus Cathedram. Tum dilectus filius Noster Camillus Cardinaiis Laurcnti, S. Rituum Congregationis Praefectus et huic procurandae Canonizationi praepositns, prorante dilecto filio Iloberto Mucci, Consistorialis Aulae Nostrae Advocato, postulationem iastanler Nobis detult, ut Nos Beatam Ludo"vicam de Marillac, Viduam Le Gras, supremis Sanctorum honoribus decorare dignaremur. Quod cum iterum ac tertium, insiantius nempe et instantissime ab eodem Cardinale per eumdem Consistorialem Advocatum postulatum sit, semel iterumque superni luminis gratia ferventius implorata, Nos, ex Divi Ptri cathedra, supremus universalis Christi Ecclesiae Magister, sollenmiter pronunciavimus : Ad honorem Sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltaaiigmentnm, iionem fidei catholicae et christianae retigionis ancloritate Domini Nostri lesu Christi, Beatoriun Apostolorum Ptri et Pauli ac Nostra, matura deiiberatione praehabita et diviua ope saepius implorata, ac de venerabilium Frairum Nostrorum S. R. E. Cardinaliam, Patriarcharum,

se faisaient remarquer, au nombre de plusieurs m i l l i e r s , les reprsentants des membres des f a m i l l e s vncentiennes et autres Instituts de charit qui, du monde entier, taient accourus la ViWe Eternelle. Au milieu de cette assemble, Nous f m e s Notre entre s o l e n nelle, et, aprs avoir p i e u s e m e n t ador le Saint Sacrement, N o u s Nous rendmes Notre trne. Alors, Notre Cher F i l s Je cardinal Camille Laurenti, prfet de la Sacre Congrgation des Rites, prpos cette Cause de c a n o n i s a t i o n , Nous adressa, par Notre Cher F i l s Robert Mucci, avocat de Notre cour consistoriale, l'instante demande de vouloir bien dcorer des suprmes h o n n e u r s de sainte la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras. Une seconde et troisime fois, le susdit cardinal Laurenti, par la bouche du mme avocat eonsistoria, N o u s prsenta semblable demande d'une faon d'abord plus v i v e , puis enfin trs pressante. Par deux fois, Nous i m p l o r m e s avec ferveur l a grce et la l u m i r e divine ; enfin, en qualit de Matre suprme de l'Eglise du Christ, Nous avons solennellement prononc : A l'honneur de la sainte et indivisible Trinit, pour l'exaltation de ta foi catholique et l'extension de la religion chrtienne, de par l'autorit de Noire-Seigneur Jsus-Christ, des bienheureux aptres Piride et Paul, et par la Notre, aprs mre dlibration, aprs avoir frquemment implore le secours d'en haut, sur l'avis de Nos Vnrables Frres les car-

11

MAI? s

1934

05

Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe exi&tentium consilio, Beaiam Ludovicam de Marillac, Viduatn Le Gras Sanctam esse decernimus et definimus, ac Sanctorum eatalogo adscribimus ; statuenies ab Ecclesia universali eins memoriam quolibet anno, die quinladecima martii, inter sanctas non Virgines pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Qua Canonizationis formula a Nobis edicta, precibus annuentes a praefato Advocato Consistoriali, Gardinaiis Procuratoris nomine, Nobis porrectis, has Decretales sub plumbo Litteras fleri expedirique decrevimus ; Protonotariis vero Apostolicis ut ad perpetuam eiusdem Canonizationis memoriam publicum exarerent instrumentum, mandavinius. Omnipotenti insuper Deo ob tantum beneficium hoc una cum universo clero et populo debitis actis gratiis, primum novensilis huius Sanctae patrocinium ab ipso aeterno Deo ferventer poposcimus. Ad Missam autem post evangelicam lectionem, quotquot aderant homilia allocuti sumus ac Sanctae Ludovicae laudes per praecipua lineamenta adumbravimus atque omnibus christifidelibus novensilem hanc Caelitem ad intuendum non solum, sed et acl imitandum exemplar pro-

dinuux de la Sainte Eu H se Romaine et celui des patriarches, archevques et vques se trouvant Rome, Nous avons dcid et dclarons que la bienUeureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras, est sainte et que Nous l'inscrivons au catalogue des saints ; dcrtant que sa mmoire doit tre pieusement et dvotement honore au titre de sainte femme, non vierge, par l'Eglise universelle, au 15 mars de chaque anne. Au nom du Pre et du Fils et du SaintEsprit. Ainsi soit-il. La dclaration de cette canonisation peine acheve, N o u s accdions la demande que Nous prsenta le susdit avocat consistorial, au nom du cardinal ponenl, et Nous prescrivions que Ton dresst et expdit ces prsentes Lettres dcrttes, m u n i e s d e Notre sceau plomb, et Nous ordonnions aux protonotaires apostoliques de dresser l'acte officiel pour fixer j a m a i s le souvenir de cette canonisation. En outre, en m m e t e m p s que le clerg et les fidles, Nous remercimes le T o u t - P u i s s a n t pour un si grand bienfait. Nous i m p l o rmes avec ferveur l'intercession de la nouvelle sainte. Et m m e , api's l'Evangile, au cours de la messe de ce jour, Nous adressmes aux fidles prsents une homlie qui, redisant les louanges de sainte Louise, retraa les principaux traits de cette nouvelle figure de sainte, digne d'tre propose non s e u l e m e n t la c o n t e m p l a t i o n , m a i s l'imitation de tous. Puisque, d i s i o n s - N o u s , les malheurs

06

LETTRES

DCRTA LES

MISER1CORDIARUM

posuimus. Cum enim, inquimus, ingravescentibus malis qnibns tam acriter nostra aborat aetas, neuliquam, ppr humana consilia, paria remdia adhibeantur, ad superna nobis est praesidia atque anxilia, precando operandocflie, ronfugiendum. Quod legum iustitia, quod hominum curae soUicitudinesqne saepenumero dure non possunt, hoc, ex nostra cniusqiie navitate, divina praestet caritas ; ea nempe caritas, qua incensa Ludovica de Marillac tt eximia patravit facinora ; ea caritas, quae patiens est, benigna est,... non oemulatur, non agit perperam,... omnia crdit, omnia saffert, omnia sperat ; ea denique caritas, qma, Iesu Christi vestigiis insistentes, miseros omnes veluti fratres complectinmr, fovremus, solamur. Qua homilia a Nobis habita, apostolicam benelictionem et plenariam admissorum indulgentiam peramanter adstantibus omnibus impertivimus ; ac, Deo propilio, Pontificale Sacrum persolvimus. Praeclara itaque sanctissimae huius caritatis heroidis et pauperum servae, nunc in caelo patronae potentissimae, memoria Nostris hisce Litteris consecraia, omnibus quae inspicienda cranl bene perpensis, certa scicntia, apostolicae potestatis penitudine, omnia et singnla quae supra memoravimus iterum confrmamus, roboramus atque statuimus,
(

augmentent 'et atteignent cruellement Notre temps, puisque Nous ne pouvons recourir aux impuissants remdes et aux vains secours d'ici-bas, il faut Nous tourner, tout en priant et travaillant, vers J'aide et l'assistance clestes. Ce que la justice des lois, ce que les travaux et la sollicitude des hommes et Nos communs efforts souvent ne peuvent obtenir, que la divirt& charit Nous l'accorde : cette charit qui enflamma Louise de Marillac pour tant d'uvre<i emarquables ; cette charit est patiente, elle est bienveillante, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant, elle croit tout, elle supporte tout, elle espre tout ; cette charit enfin, nous attachant aux exemples de Jsus-Christ, nous fait considrer tous les pauvres comme des frres que nous devons aimer, consoler e! aider. A la fin de Notre homlie, Nous avons affectueusement concd toute l'assistance la Bndiction apostolique et l'indulgence p l nire pour ses pchs, puis, avec l'aide de Dieu, la m e s s e pontificale s'est acheve. L'illustre souvenir de celte trs sainte hrone de la charit, de cette servante des pauvres, m a i n t e n a n t patronne fort p u i s s a n t e au ciel, est atteste par Nos prsentes Lettres : aussi, t o u t b i e n c o n sidr, de science certaine, de par la plnitude de Notre a p o s t o lique autorit, Nous confirmons n o u v e a u , approuvons, dclarons,

11

MARS

1934

97

(lecernimus, universacque Ecclesiae Catholicae denunciamus. Mandamus insuper ut harum Litterarurn transumptis, etiam inipressis, manu tamen alicuius Notarii Apostolici subscriptis et sigillo munitis, eadem prorsus habeatur fides, quae his presentibus habcretur, si exhibitae vel ostensae forent. Si quis vero Decretales has Litteras Nostras definitionis, decrcti, adscriptionis, mandati, statuti et voluntatis Nostrae infringere vel eis ausu temerario contraire vel attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Ptri et Paidi se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo tricesimo quarto, die undecima mensis Martii, Pontiiicatus Nostri anno tertiodecimo. Ego PIUS, Catholicae Ecclesiae Episcopus.

F R . THOMAS PIUS

O. P. card. B O G G I A N I C . card. L A U R E N T I Cancellarius S. i?. E. S. R. C. Praefectus. D O M I N I C U S S P O L V E R I N I , Archiep. tit. Lariss., prot. aposi. A L F O N S U S C A R I N C I , protonotarius apostolicas.

dcrtons, p u b l i o n s et l'Eglise catholique universelle donnons c o n n a i s s a n c e de tout c-2 que ci-dessus. N o u s prescrivons en outre que les e x e m p l a i r e s de ces Lettres, m m e copis ou i m p r i m s m a i s pourvus cependant du sceau et de l a signature de_tout notaire apostolique, soient jugs dignes de foi t o u t autant que ce prsent exemplaire original s'il tait prsent o u montre. Si quelqu'un donc, par une audace tmraire, osait porter atteinte ou aller rencontre desdites Lettres dcrtales de cette canonisation que Nous avons dfinie, dcrte, dcide, prescrite, ordonne et v o u l u e , qu'il sache, cet audacieux, qu'il encourrait l'indignation du T o u t - P u i s s a n t et des bienheureux aptres Pierre et Paul. D o n n R o m e , proche Saint-Pierre, le 11 mars 4e l'an 1934, de Notre pontificat le treizime. Je, PIE, vque de l'Eglise catholique.

t F R . T H O M A S - P I E , Dominicain, cardinal BOGGIANI, chancelier de ta Sainte Eglise Romaine. t CAMILLE, cardinal LAURENTI, prfet de la Congrgation des Rites. 1 DOMINIQUE SPOLVERINI, archevque titulaire de Larisse, protonotaire apostolique. A L P H O N S E CARINCI, protonotaire apostolique.
4

HOMILIA
in sollemni canonizatione Beatae Ludovicae de Marillac, viduae Le Gras, in Basilica vaticana, die XI mensis Martii, anno MDCCCCXXXIV habita.

V E N E R A B I L E S F R A T R E S , DILECTI F I L I I ,

Post piissimum obilum Ludovicae de Marillac, quam duduni aeternae beatitatis compotem sollemni ritu declaravimus, cum sanctissimus ille vir Vincentius a Paulo, qui eam et discipulam et quasi fliam caris&ima-m habuerat, praeclaras eius laudes praedicarel, eiusque imaginem ad vivum effngeret, eam, hanc Apostoli gentium veluti scalpro expressam sententiam usurpantem, inducit : Vivo autem, iam non ego ; vivit vero in me Christus. (Galat. n, 2 0 . ) Etenim caelestem sponsum, cui, post viri sui rnorlem,se totam dedere voverat, tam incensa caritate redamabat, ut iam non se nec sua quaereret, sed eius dumtaxat gloriam eiusque voluntatem. Sibi mo-ri, ut Iesu Christo viveret ; hoc unum fuit totius suae vitae propositum.

HOMtlE
prononce dans la Basilique vaticane, l'occasion de la canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras, le 11 mars 1934.

VNRABLES

FRRES,

CHERS

FlLS,

Aprs la trs pieuse mort de Louise de Marillac, que N o u s venons solennellement de dclarer en p o s s e s s i o n de l a batitude ternelle, saint Vincent de Paul, qui l'avait eue pour disciple et fille de prdilection, se servit, pour prononcer son loge et tracer son portrait, de cette sentence frappe par l'Aptre : Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. (Galat u, 20.) E n effet, Louise de Marillac aimait d'un a m o u r si intense le cleste Epoux, auquel, aprs l a mort de son mari, elle avait fait v u de se consacrer sans rserve, qu'elle ne se recherchait j a m a i s e l l e - m m e , ni son propre avantage, m a i s u n i q u e m e n t la gloire de Dieu et sa volont. Mourir elle-mme, pour vivre Jsus-Christ : tel fut le seul dessein de toute sa vie.

11

MARS

1934

99

Quamobrem, futurae aetatis suae cursum, qui non unam liaberet humanae amplitudinis adipiscendae opporlunitatem, ad Dei bene placitum eiusque famulatum quam diligentissime convertere; divilias, quibus afflueret, in pauperum levamentum erogare ; egregias denique, quibus eniteret animi dotes, non ad fluxarum voluptattim adeptionem dirigere, sed ad proximorum doloribus medendum, ad aerumnas relevandas, ad oorporis aninaique indigentiis pro facultate opitulandum, in deliciis habuit. At si in multiformis eiusmodi perfectionis palaestra elaborando, omnium virtutum laudibus suum exornare animum, nulla interiecta mora, contenait, eo tamen poti&simum spectavit, id assequi omni ope enixa est, ut flagrantiore in dies Iesu Christi amore et ipsamet et sibi crdita religiosa familia inflammarentur. Caritas Christi urget nos (II Cor. v, 14) ; mirabile hoc Apostoli Paidi effatum totius vitae suae totiusque voluit operae suae insigne ac normam. Etenim hac cbristianae legis virtute principe aestuans, auctiore usque amore in Deum rapicbatur; in puellarum vero animos quas, Vincentio a Paulo auspice ac magistro, religiose educandas instituendasque suscepit impezisam eiusmodi caritatem et miseriarum omne genus

C'est pourquoi elle m i t tout son amour diriger vers le bon plaisir et le" service de Dieu une existence qui aurait pu facilement conqurir les grandeurs h u m a i n e s . Elle consacra au soulagement des pauvres les richesses dont elle tait comble. Elle n'employa pas les qualits m i n e n t e s dont brillait son me se procurer des v o l u p t s passagres, m a i s porter remde a u x misres du prochain, le soulager de ses souffrances et subvenir selon ses m o y e n s a u x indigences du corps et de l'me. En s'appliquant de la sorte la pratique d'une perfection m u l t i f o r m e , Louise de Marillac travaillait, sans atermoiement, orner son m e de la splendeur de toutes les vertus ; mais elle eut surtout cceur de tendre, pour elle-mme et pour la famille religieuse confie ses soins, un amour de j o u r en jour plus ardent de Notre-Seigneur Jsus-ChristLa charit du Christ nous presse, (Il Cor. v, 14.) C'est/l'admirable m a x i m e de l'aptre saint P a u l qu'elle a v o u l u prendre pour exemple et pour rgle de toute sa vie et de toutes ses uvres. Toute consume de cette vei'tu premire de la loi chrtienne, elle tait ravie par l'amour d i v i n s a n s cesse accru. Elle s'effora de faire passer dans les mes des j e u n e s filles dont elle avait entrepris, sous l e s auspices et la direction de saint Vincent de Paul, l'ducation et la formation religieuse cette abondante charit et cette sollicitude envers l e s misres de toute sorte.

100

HOMLIE

POST

PIISSIMUM

sollicitudinem inducere atque transfundere totis viribus curavit. Videris nempe et eam et ab se conditam sororum familiam urbium pagorumque vias humili pioque adspectu concursare, atque inopum aegrotorumque adir domos, ut iisdem auxilium, remedium, solacium afferrent. Per nosocomia et valetudinaria, ubi tt homines ac mulieres elanguescerent valetudine affecti, veluti caeli nuntias benefaciendo transire ; neque orphanotrophea neglegere et publica pupillorum hospilia, easque hospitales domos, ubi expositi infantes exciperentur. In hos praesertim tenellos atque insontes primae aetatis flores, vel parentibus orbatos, vel ab iisdem, proh dolor, derelictos, maternum omnino gerebat animum. Eorum angeli procul dubio, qui perpetuo caelestis Patris faciem intuentur, sanctissimae huius viduae eiusque sociarum adspectu et opra laetabantur quam maxime ! Cum vero in Gallia esset civile bellum exortum, cumque inde non modo in exercituum ordines sed in tenuiorem etiam plebem gravissima proficiscerentur detrimenta, iisdem ad medendum ac pro facultate ad opitulandum praesto illae fuere. Quot milites igitur vulneribus confossi graviterque saucii, vel ad sanitatem reducti, vel ad mortem christiano more christianisque praesidiis oppetendam ab iisdem fuere omni nisu, ipsiusque cum vitae suae discrimine, apparati i Quot famelici, in turbulentissima illa tempestate, et pro

On a vu Louise de Marillac et les religieuses fondes par elle parcourir les rues des villes et des villages, m o d e s t e m e n t vtues, et entrer dans l e s m a i s o n s des pauvres et des malades, p o u r l e u r prter secours et assistance. Comme des anges du ciel, elles passent en faisant le bien dans les h p i t a u x et l e s m a i s o n s de sant, o souffrent tant d'hommes et de f e m m e s atteints par la m a l a d i e ; elles n'oublient pas l e s orphelinats, ni les h p i t a u x o sont recueillis les enfants trouvs. Louise de Marillac avait u n e m e de mre pour ces tendres fleurs de l'enfance, pour ces i n n o c e n t s privs de leurs parents, ou, h l a s ! a b a n d o n n s par eux. Sans nul doute, leurs anges qui voient la face du Pre cleste se r j o u i s saient la vue des uvres de cette sainte v e u v e et de ses compagnes. Comme une guerre civile avait clat en France, et que de graves dommages s'en taient suivis, n o n seulement* au sein de l'arme, mais aussi parmi le petit peuple, les pieuses fdlcs s'employrent aussitt y porter remde d a n s la mesure du possible. Que de soldats blesss, gravement atteints, furent par elles ramens la sant ou prpars une mort chrtienne, s o u t e n u s par l e s secours de la religion, disposs au sacrifice de leur propre vie ! Combien d'affams, au se.in de cette violente tempte, ont t

11

MARS

1934

101

viribus saturati, et ad angustias per divina solacia forti animo tolerandas, erecti atque excitati ! Neque in h o c tantummodo, licet latissimo, caritatis campo enituit Ludovicae de Marillac eiusque religiosarum sodalium sollicitudo atque opra. Sed in carceribus etiam, in ergastulis, in publicis custodiis, eos, qui ad metalla damnati, eosque, qui ad remigum opus coacti essent, relevando et ad superna revocando cousilia mirabili prorsus modo refulsit. Atque sanctissima haec incepta, hune caritatis ardorem, qui neque curis neque laboribus urnquam parcat, frequentissimae ac succrescenti cotidie suboli suae quasi sacram hereditatem reliquit atque concredidit. Habetis igitur, Venerabiles Fratres ac dilecti Filii, cur ex novensili hac caelite cuius laudes per praecipua lineamenta adumbravimus peropportunum vobis omnibus exemplum ad intuendum, ad imitandum sumatis. Cum enim ingravescentibus malis, quibus tam acriter nostra laborat aetas, neutiquam, per humana consilia, paria remdia adhibeantur, ad superna nobis est praesidia atque auxilia, precando operandoque, confugiendum. Quod legum iustitia, quod hominum curae sollicitudinesque saepenumero dare non possunt, hoc, ex nostra cuiusque navitate, divina praestet caritas ; ea nempe caritas, qua incensa Ludovica de Marillac tt eximia patravit facinora ; ea caritas, quae patiens est,

rassasis et prpars, par le secours divin, supporter courageus e m e n t leurs angoisses ! La sollicitude et l'activit de Louise de Marillac et de ses compagnes ne se distinguaient pas seulement sur ce champ, pourtant i m m e n s e , de la charit : elles brillaient -encore d'un vif clat dans les prisons et les galres, dans les m a i sons de correction et de dtention, rappelant aux condamns, a u x prisonniers et a u x galriens, l e s vrits suprieures de la foi. La sainte fondatrice laissa et confia c o m m e un hritage sacr, sa postrit religieuse de j o u r en j o u r plus nombreuse, ces premires uvres et cette ardente charit qui ne s'pargnait ni soucis ni travaux. Vous avez l, Vnrables Frres et chers F i l s , d a n s cette figure cleste, dont Nous v e n o n s de tracer l'loge, un e x e m p l e trs opportun comprendre et imiter. Puisque, dans les m a u x croissants dont notre poque souffre si cruellement, l a prudence h u m a i n e est i m p u i s s a n t e trouver des remdes efficaces, il nous faut avoir recours la protection et l'aide du ciel, en priant et en agissant. Ce que la justice des l o i s , ce que le soin et l'activit des h o m m e s ne peuvent, bien souvent, pas nous donner, la divine charit l'accordera notre zle ; cette charit, dont la flamme faisait accomplir tant d'exploits Louise de Marillac ; cette charit, qui

102

HOMLIE

POST

PIISSIMUM

benigna est... non aemulatur, non agit perperam... omnia crdit, omnia suffert, omnia sperat (I Cor. x i n , 4-7) ; ea denique cartas, qua, Iesu Christi vestigiis insistentes, miseros omnes veluti fratres complectimur, fovemus, solamur. Reminiscamur dignam Ioanne Apostolo sententiam : Praeceptum D-omini est ; si solum fit, sufflcit. ( S . H I E R O N . , De script. Eccles., ix.) Ita auspicato eveniet ut ad Deo fruendum, qui caritas est (I Ioan. iv, 16), tandem aliquando perveniamus omnes in aeternae beatitate. Amen. (1)

est patiente, douce, point envieuse, qui ne se vante point, qui croit tout, qui supporte tout, qui espre tout (I Cor. xin, 4-7) ; cette charit, enfin, grce laquelle nous s u i v o n s les traces de J s u s Christ et nous secourons tous les m a l h e u r e u x c o m m e des frres. Rappelons-nous la juste parole de l'aptre saint Jean : C'est le prcepte du Seigneur et cela suffit. (Saint JRME, Ecrivains eccls., c. ix.) P u i s s i o n s - n o u s , sous de tels auspices, parvenir la batitude ternelle, pour y jouir de Dieu, qui est amour. (/ Joan- iv, 16.) Ainsi soit-il.
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 166.

DISCOURS
adress aux membres du XXVI plerinage organis par l'A. C. F., l'audience du 15 mars 1934 (1).
e

CHERS VNRABLES FRRES DANS

FILS, LE MINISTRE APOSTOLIQUE.

T o u t ce q u e N o u s v e n o n s d e v o i r et d ' e n t e n d r e e s t si b e a u et si l o q u e n t q u ' i l N o u s s e m b l e q u e N o u s n e p o u r r i o n s et n e d e v r i o n s rien ajouter, sinon cette bndiction paternelle que vous dsirez et q u e v o u s a v e z m r i t e . N o u s v o u s d e v o n s c e p e n d a n t u n e p a r o l e d e b i e n v e n u e et d e r e c o n n a i s s a n c e p o u r a v o i r f r a n c h i d e s i g r a n d e s distances gographiques, car les distances spirituelles, vous ne les connaissez pas, vos penses, vos curs se trouvant toujours auprs de Nous, auprs de votre mre l a Sainte Eglise Romaine et d u Pr-e d e t o u s l e s c r o y a n t s . V o u s a v e z f r a n c h i ces d i s t a n c e s g o g r a p h i q u e s e n d e s t e m p s si d i f f i c i l e s , si c r i t i q u e s , c o m p o r t a n t d e s s a c r i f i c e s i n v i t a b l e s , p o u r f a i r e un. v o y a g e q u i n'est n i u n v o y a g e de plaisir ni de t o u r i s m e , m a i s un vrai plerinage, b a s e de p n i t e n c e c h r t i e n n e , et v e n a n t s ' a j o u t e r a u x n o m b r e u x p l e r i n a g e s d e l ' A n n e S a i n t e , v e n u s d e F r a n c e et d u m o n d e e n t i e r , qui sont une magnifique rponse Notre appel. La canonisation d e sainte Louise d e Marillac. A p r s l a b i e n v e n u e , N o s r e m e r c i e m e n t s : d ' a b o r d p o u r vos* o f f r a n d e s , f a i t e s p a r d e s m a i n s s i v n r e s et si c h r e s , m a i s p l u s e n c o r e p o u r le c a d e a u d e v o t r e p r s e n c e et de v o t r e v i s i t e filiale, car v o u s tes p a r m i les m e i l l e u r s des enfants de la grande f a m i l l e c h r t i e n n e . V o u s t e s v e n u s p a r t a g e r a v e c N o u s l a g r a n d e j o i e de cette solennit, que la Providence Nous a fait clbrer pour votre et N o t r e g r a n d e s a i n t e L o u i s e d e M a r i l l a c , q u i e s t b i e n l a p r e m i r e D a m e d e C h a r i t , et d o n t l a m a t e r n i t s p i r i t u e l l e s ' t e n d s u r v o u s t o u s . N'a-t-elle pas inspir, avec saint Vincent de P a u l , cette grande croisade de charit d o n t l ' h u m a n i t a u n tel b e s o i n et de l a q u e l l e o n p e u t -esprer l e s a l u t d u m o n d e ? S e u l e s d e t e l l e s c r o i s a d e s p e u v e n t s a u v e r l e s s i t u a t i o n s l e s p l u s d s e s p r e s . T e l e s t l e fruit du gnie du bien : malheureusement, l'humanit a connu aussi le g n i e d u m a l et d e l a g u e r r e . On d i r a i t q u e l a d i v i n e B o n t a v o u l u compenser, par le g n i e du b i e n , les r a v a g e s de l'esprit d u m a l . V o u s a v e z d o n c b i e n d e s m o t i f s de v e n i r v o u s r j o u i r (1) Cf. Ce 26 dans la prsent
e

Osseivatore Roma.no (16. .3. 34), qui en donne le texte franais. plerinage, conduit par l'Action catholique franaise, a t reu Salle de la Bndiction. Il comprenait 1 300 personnes et a t au Pape par S. Em. le cardinal Verdier, archevque de Paris*

104

DISCOURS

AUX PLERINS

DE I/A.

G.

avec Nous des honneurs dcerns votre mre et votre premire Dame de Charit. Il est naturel que les filles se sentent honores de l'honneur et de l a gloire de l e u r mre. Vous tes venus Nous rendre plus belles encore ces grandes solennits, Nous difier au centre de l a foi par le spectacle de votre dvotion. Nous vous remercions de correspondre ainsi aux intentions de l'Eglise, cette autre Mre de t o u s les fidles et de tous les saints, personnification historique du gnie du b i e n , qui non seulement couronne la saintet, m a i s qui excite l ' m u lation de la saintet : Imitari non pigeat quos ceebrare dlectai. Et en sainte Louise de Marillac v o u s avez dcouvert non s e u l e m e n t l'exemple de la saintet, m a i s le secret de cet e x e m p l e : la charit, qui la lumire de la foi fait voir en chaque m e m b r e souffrant non seulement quelque chose de cher Notre-Seigneur, m a i s la personne m m e du Rdempteur. D'o, a u t o m a t i q u e m e n t , i n v i t a blement, la charit envers Dieu devient l a charit envers le prochain, ainsi que le disait le Matre : le second prcepte est s e m blable au premier. Et voil que votre mre Louise de Marillac vous a prpar une magnifique rcompense, puisqu'en venant clbrer sa glorification elle vous fait trouver les grces du Jubil de la Rdemption, qui Nous ont t mrites par le sang et la mort du Rdempteur. Et quand une telle vie a t sacrifie, quel d o m m a g e et quel malheur d'en ngliger la divine efficacit ! D'un ct, voici le Rdempteur qui n o u s dit tre v e n u p r c i s m e n t p o u r n o u s donner la vie, et une vie plus abondante, et qui se prsente sous les traits du bon Pasteur, ce symbole si b e a u qui, depuis les Catacombes, traverse les sicles et qui restera, aussi l o n g t e m p s que l'Evangile sera prch, une des plus belles pages du livre divin. Mais, d'un autre ct, le monde ne connat que la vie paenne, avec toutes ses erreurs et ses horreurs, vers laquelle il ne m a n q u e pas, h l a s ! de malheureux qui voudraient encore entraner l e m o n d e . Souhaits et bndiction du Saint-Pre. Vous tes donc dans l e s meilleures conditions pour tirer profit de cette vie chrtienne, que vous connaissez bien, puisque v o u s la vivez en abondance, en aimant les pauvres et les petits, sachant que ce que vous faites l'un de ceux-l, c'est a u d i v i n Rdempteur lui-mme que vous l'avez fait. Est-il rien qui puisse Nous exciter davantage l'exercice efficace de la charit ? N o u s vous s o u h a i t o n s donc pour votre plerinage jubilaire les fruits les plus abondants et les plus durables. Et c'est dans ces s e n t i m e n t s que Nous vous donnons la bndiction du Pre, d'abord en faveur de cette grande et magnifique f a m i l l e de la charit de s a i n t Vincent, qui couvre le monde et dont la vision Nous console jusqu' l'exaltation. N o u s bnissons vos petits enfants, car c'est en m m e t e m p s b n i r l'avenir. N o u s b n i s s o n s aussi, ceux q u i s o n t l'autre e x t r m i t de la vie, la sortie : les vtrans, l e s m a l a d e s et les infirmes. Une bndiction toute particulire aux m i n i s t r e s du bon D i e u e t

11

MARS

1934

105

a u x m e s religieuses. Une b n d i c t i o n plus particulire encore toute cette jeunesse, qui v e u t entrer dans l e s v o i e s de Louise de Marillac, et qui est particulirement chre Marie, notre Mre du ciel, depuis le j o u r o a retenti sur la croix la d i v i n e parole : Ecce mater tua. Enfin une bndiction plus profonde et p l u s tendre encore, si possible, tous vos pasteurs et vos vques, si m a g n i fiquement reprsents ici, pour l e s remercier du. b i e n qu'ils font a u x m e s et que Nous t e n o n s c o m m e fait N o u s - m m e . Aussi bien, bnir les pres, n'est-ce pas bnir toutes l e s f a m i l l e s ? Que N o s b n d i c t i o n s v o u s accompagnent, non s e u l e m e n t au cours de votre s j o u r romain et de votre heureux retour dans votre et Notre chre France, m a i s tout au long de votre vie.

LITTERAE

DECRETALES

(,)

Becxto Iosepho Benedicto Cottolengo, Confessori, Fundatori Parvae Domus A Divina Pxovidenta Augustae Taurinorum, Sanctorum honores decementur.

PIUS SERVUS

EPISCOPUS SERVORUM DEI

Ad perptuant

rei

memoriam.

Benignissimus Deus, cuius sapientia creata sunt omnia quae facta sunt, ea mirabilibus providentiae suae legibus rgit gubernatque. pse qui pascit volatiia caeli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea ; qui lilia agri, quae non laborant, neque nent, sic vestit "ut nec Salomon in omni gloria sua coopertus fuerit sicut unum ex iatis, praestantiore quadam singularique dilectione, hominum,

LETTRES DCRTALES
Dcernant au bienheureux Joseph-Benot Cottolengo, fondateur de la Petite Maison de la Divine-Providence , Turin, les honneurs attribus aux Saints.

PIE EVEQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

Pour perptuelle

mmoire.

Le Dieu de bont, dont la sagesse a cr tout ce qui existe, rgit et gouverne tout par les lois admirables de sa providence. C'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel, car ceux-ci ni ne sment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers ; lui qui revt les lis des champs, lesquels ne travaillent ni ne filent, d'une telle manire que mme Salomon dans toute sa gloire n'a pas t vtu omme Vun d'eux ; mais plus grand encore est l'amour particulier avec lequel il a soin des h o m m e s , qu'il a crs son image. (1) A. A. S. vol. XXVII, 193. p. 209.
t

19

MARS

1934

107

quos ad suam fecit imaginem, curam habet. Unigenitus auteiu Dei Filius, qui venit in mundum ut salvetur mundus per Ipsum, quique in suae vitae mortalis deciirsu benefaciendo transiit et sanans omnem languorem et omnem infirmitatem in populo admonet quidem ne solliciti siimxs de victu, neque de vestitu : scit enim Deus quia his omnibus indigemus ; sed el mandatum illud novum ddit nobis ui qui diligii Deum diligcd et fratrem suum, quinimo proximum diligi iussit sicut seipsum, misricordes esse sicut Pater caelestis misericors est, atque divites praecipue quod sibi supersit dare pauperibus. Quibus potissimum evangelizandis eorumque ncessitatibus ac doloribus omnigenis leniendis cunctis anteactis saeculis sanctissimos excitavit viros ac mulieres, qui caritate Christi inflammati eiusque sectantes vestigia, pauperibus miserisque omnibus, veluti dominis et heris inservierunt, ut eorumdem animos ad caelestium bonorum spem et anioreni rigrent. Quos inter procul dubio praestare visus est superiori saeculo Beatus Ioseph Benedictus Cottolengo, qui, ui verbis utamur cl. m. Leonis Papae XIII, Praedecessoris Nostri, magna in Deum caritate incensus et divinae Providentiae ope unice fretus, exstitit in Italia nostra aemulator
Or, l e F i l s unique de Dieu, qui est venu dans le monde afin que le monde ft sauv par Lui, et qui, durant sa vie mortelle, a pass en faisant le bien, gurissant toute langueur et toute infirmit dans le peuple, nous exhorte n'tre inquiets ni de la nourriture ni du vtement. Dieu sait, en effet, que n o u s m a n q u o n s de toutes ces choses ; m a i s il n o u s a donn aussi ce prcepte n o u v e a u : celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frre ; bien p l u s , i l a ordonn l ' h o m m e d'aimer son prochain commie soim m e ; d'tre misricordieux c o m m e le Pre cleste est m i s r i cordieux, et, principalement aux riches, de donner le surplus aux pauvres. P o u r vangliser tout spcialement ceux-ci et les soulager dans leurs b e s o i n s et leurs souffrances de tout genre, il a suscit dans tous les sicles passs des h o m m e s et des f e m m e s d'une grande saintet qui, enflamms de la charit du Christ et suivant ses traces, ont servi tous les pauvres et tous les m a l h e u r e u x comme autant de seigneurs et matres, afin d'lever leurs esprits jusqu' l'esprance et l'amour des b i e n s clestes. P a r m i eux a brill incontestablement, a u sicle dernier, le bienheureux JosephBenot Cottolengo, qui, pour Nous servir des paroles du Pape Lon XIII, Notre Prdcesseur d'illustre mmoire, enfamm d'un grand amour pour Dieu et s'appuyant uniquement sur le secours de la divine Providence, s'est montr dans notre Italie un mule

108

LETTRES

DECRETALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

Vincentii a Paulo tum in miseris afflictisque sublevandis, tum in eorum provehenda sempiterna sainte* Ipse namque, Iesu Ghristi vestigia et consilia penitus prosecutus, non modo ddit pauperibus quod sibi superfuit, sed omnibus sese rbus expoliavit, ut illis succuz'reret ; imo etiam contra humanae prudentiae dicteria et sperabile auxilium, quovis infelicitatis gnre oppressos in unum congregavit, aluit, curavit, vivam Christi imaginem in ipsis considerans, unice divina Providentia confisus, quae mirabilibus modis, ac saepe saepius supernaturali etiam interventu, eius operibus praesto fuit. Qua ratione ille vivens perfectum se exhibuit caritatis exemplar, et defunctus adhuc loquitur in mira illa Parva Domo a Divina Providentia, quae Augustae Taurinorum ab ipso instituta, dignis caritatis operibus, misericordiarum Ptre auctore, usque in hodiernam diem Christi Ecclesiam summopere condecorat. Iure ergo meritoque Nos cum, f aven te Deo, hodie Sanctorum cohonestavimus honoribus, ut peropportunum ille sit universae hominum societati, de qua tam praeclare ipse meruit, exemplum non ad intuendum tantum sed ad imitandum praesertim, tum in Christi caritate erga pauperes

de saint Vincent de Paul, tant pour soulager les malheureux et les affligs que pour les faire progresser vers le salut ternel. En effet, suivant tout fait les traces et l e s conseils de J s u s Christ, non seulement il donna aux pauvres son superflu, m a i s il se dpouilla de t o u s ses biens pour les secourir ; bien plus, contrairement aux m a x i m e s et l'appui p o s s i b l e de la prudence humaine, il runit dans un m m e tablissement ceux qiui taient victimes de n'importe quel genre d'infortune, l e s nourrit, les soigna, considrant en eux l'image vivante du Christ, se reposant uniquement sur la divine Providence qui, par des m o y e n s admirables, souvent m m e par une intervention miraculeuse, vint en aide son uvre. Pour ce motif, de son v i v a n t il se montra u n parfait modle de charit, et, m a i n t e n a n t qu'il a quitt ce monde, il parle encore dans cette tonnante Petite-Maison de la Divine-Providence, fonde par lui Turin, et qui honore au p l u s haut point, encore aujourd'hui, l'Eglise du Christ par ses uvres admirables de charit, avec la protection du Pre des misricordes. C'est donc bon droit et comme u n h o m m a g e mrit, qu'avec l'aide de Dieu Nous lui avons rendu les h o n n e u r s des Saints, afin qu'il soit pour toute la socit h u m a i n e , l a q u e l l e il a rend,u des services si minents, un modle, non s e u l e m e n t que l'on regarde, mais surtout qu'on imite, tant pour la charit chrtienne pratiquer l'gard de tous les pauvres et de tous les m a l h e u -

19

MARS

1934

109

miserosque omnes colenda, lum in maxima divinae Providentiae fiducia ponenda ; Nostris vero hisce Litteris Decretalibus sanciissimae eius vitae commentaria et omnia in eiusdem beatificationis et canonizationis causa peracta recensentes, pracclarissimam eiusdem memoriam, quae semper et ubique terrarum in benedictione eril, cupienti animo consecrare volumus. Ex piissimis parentibus, Iosepho Antonio Cottolengo et Benedicta Clarotti Braydae, in urbe tum Astensis dioecesis, nunc vero Taurinensis archidioecesis, ortum ille duxit die tertia mensis Maii, anno millesimo septingentesimo octogesimo sexto, et insequenti die in paroccia sancti Andreae sacro baptismatc renatus est eique Ioseph Benedictus nominn imposita sunt. Ad christianam institutionem et egregiam virtutum disciplinam diligentissime educatus, iam puerulus singulari a Deo gratia praeventus est eique felicia vocationis suae germina indita. Vix namque quinquennis puer, cum domus cubicula quaquaversus metiretur, sciscitanti matri ecquid ageret, Aetate maior, inquit, quum fuero, in omnibus hisce cubiculis pauper\es infirmons collocabo. Equidem cum beato lob dicere poterat : Ab infantia mea crevit mecum miseratio. A prima enim aetate panem, fructus, parvum pecu-

reux, que pour la trs grande confiance placer en la divine Providence. De plus, par Nos prsentes Lettres dcrttes, en relatant l e s faits principaux de sa vie trs sainte et tous les actes de sa cause de batification et de canonisation, Nous v o u l o n s , d u fond du cur, glorifier sa m m o i r e trs illustre qui sera t o u jours bnie dans le monde entier. Issu de parents trs pieux, Joseph-Antoine Cottolengo et Benote Chiarotti, Bra, v i l l e appartenant alors au diocse d'Asti, aujourd'hui Parchidiocse de Turin, il vit le jour le 3 m a i 1786, et, le l e n d e m a i n , d a n s l'glise paroissiale de Saint-Andr, il fut rgnr par le saint baptme et reut les n o m s de Joseph-Beno/t. F o r m avec un trs grand soin selon les rgles de l'ducation chrtienne u n e pratique remarquable de la vertu, t o u t petit enfant il fut prvenu par un don particulier de la grce divine, et d'heureux germes de sa vocation furent dposs en lui. En effet, on le vit, 5 ans peine, mesurer un j o u r de tous cts les chambres coucher de la maison ; c o m m e sa mre lui d e m a n d a i t ce qu'il faisait : Quand je serai plus grand, rpondit-iJ, je mettrai dans toutes ces chambrs des pauvres malades. En vrit, il pouvait dire avec le bienheureux Job : Ds mon enfance, ta misricorde a grandi avec moi. De fait, ds l e premier ge, il donnait aux pauvres du pain, d e s fruits, son petit pcule. Tout

110

LETTRES

DCRTALES

BENIGMSSIMUS

DEUS

lium suum pauperibus donabat ; cum vero nibil donandum haberel, a parentibus postulabat. Quae quidem praemonstrare videbantur quid aliquando, divino instinctu afflatuque, ipse esset facturus. Sed non in proximum tantummodo cantate, verum etiam singulis ceteris iam ab adolescentia enituit virtutibus, adeo ut pientisgima eius mater dicere non dubitaverit : Domi nos sanctum habemus. Aetate annorum non amplius quam novem dignus est habitus, qui ad sacratissimum Eucharistiae Sacramentum primum adrnitteretur, erga quod ipse usque ad suae mortalis vitae exitum inaximo amoris aestu flagravit. Braydae antea, in Astensi deinde Seminario dioece-sano studiorum curriculo, non absque divino patenti auxilio, suaque assidua diligentiia fliciter expleto, sacerdotio, prout iam a pueris ardenter exoptabat, die octava Iunii mensis anno millesimo octingentesimo undecimo auctus est, ac insequenti die, in * patria ecclesia paroeciali sancti Andreae, eo animi fervore sacrum primum litavit, ut innumeris adstantibus civibus anglus potius videretur quam homo. Eius autem pietas et ad christianam perfectionem contentio in dies succrescebant. Araor, quo interius aestuabat dum sacris mysteriis vacaret, mirum in modum ex ore succenso, ex lacrimis, ex toto corporis habitu coruscabat. Mundi

cela, en vrit, semiblait faire prsager ce qu'un jour il ferait s-ous l'action et le souffle divins. Ds son adolescence, il ne brilla pas seulement par sa charit envers le prochain, m a i s aussi par chacune des autres vertus, tel p o i n t que sa trs p i e u s e mre n'hsita pas dire : Nous avons un saint la maison. Il n'tait pas g de plus de 9 ans lorsqu'on le jugea digne de recevoir pour la premire fois le sacrement de l'Eucharistie, pour lequel il brla jusqu' la fin de sa v i e mortelle die l'amour le plus ardent. Le cours de ses tudes une fois achev, Bra d'abord, puis au Sminaire diocsain d'Asti, d'une manire h e u reuse, m a i s n o n sans u n secours m a n i f e s t e d'en-haut et grce une application sou-tenue, il fut revtu du sacerdoce, ainsi qu'il le dsirait ardemment depuis son enfance, le 8 j u i n 1811, et, le lendemain, dans l'glise paroissiale Saint-Andr de son pays natal, il offrit pour la premire fois le saint sacrifice, avec une telle ferveur que les trs nombreux paroissiens qui y assistaient crurent voir en lui plutt un ange qu'un h o m m e . Cependant sa pit et son effort vers la perfection chrtienne croissaient de jour en jour. L'amour dont il brlait intrieurement 'tandis qu'il clbrait les saints mystres se manifestait d'une manire admirable dans son visage enflamms ses larmes, toute

19

MARS

1934

111

contemptu, solitudine, oratione, actuoso caritatis studio ad illum sese comparabat apostolatum, ad quem longe lateque exercendum divinitus vocabatur. Eius virtutum fama percrebrescente, bienno post, confessario suo parocho Emmanuelo Amerano, eximiae sanctitatis viro, suadente, Corneolanum venit, in Albae Pompeiensis dioecesis oppidum ut curionis vices gereret ; ibique ad annum moratus, pracclarum ac saluLiferum operum ac virtutum reliquit exemplum. Post elapsum annum cum de sui confessarii praecepto Augustam Taurinorum se contulisset, ut sacrae theologiae studia in Collegio Provinciarum compleret, doctoralem lauream singulari laudis praeconio adeptus est ; et adeo illic pietate, morum innocentia omnibusque sacerdotalibus virtutbus praefulsit, ut ceteris exemplo et admirationi esset ; ac tantum in patriam reversurus desiderium sui reliquit, ut nocturno tempore ab ea urbe coactus sit discedere. Braydam igitur, in paternam domum reversus, ad biennium ibi moratus est ac tanto studio per id tempus sacerdotalia obivit munera, ut non sancti Andreae paroeciae solummodo, sed et propinquorum etiam oppidorum curionum, absque

l'attitude de son corps. Par le mpris du monde, par la solitude, par la prire, par une application diligente la pratique de la charit, il se prparait cet apostolat que Dieu l'appelait pratiquer sur une si grande tendue. Comme le renom de ses vertus augmentait de plus en plus, deux ans aprs, sur les c o n s e i l s de son confesseur, le cur E m m a n u e l Amerano, h o m m e d'une saintet mineute, il vint Cornelano, ville du diocse d'Alha, pour y exercer les fonctions de vice-cur ; aprs y tre rest une anne, il y laissa l'exemple remarquable et salutaire de ses oeuvres et de ses vertus. L'anne coule, tant venu Turin sur l'ordre de son confesseur, pour tudier plus compltement la thologie au Collge des Provinces pmontaises, il y obtint le grade de docteur avec une m e n t i o n particulirement logieuse. L, il brilla tel point par sa pit, la puret de ses m u r s et la pratique -de toutes l e s vertus sacerdotales, qu'il fui pour les autres un exemple et un objet d'admiration ; et quand vint le moment de rentrer dans sa patrie, il l a i s s a de tels regrets qu'il fut contraint de quitter la ville durant la nuit. Revenu donc Bra, dans la m a i s o n paternelle, il y demeura deux ans ; durant ce temps, il remplit l e s fonctions sacerdotales avec tant de zle qu'on dit qu'il remplaait d'une manire d s i n tresse non seulement le cur de la paroisse Saint Andr, m a i s aussi ceux des localits v o i s i n e s . Une pidmie redoutable ayant

112

LETTRES

DEC RTAXES

BENIGNISSIMUS

DEUS

lucri spe vices agere diceretur. Diro tum insaeviente contagioso morbo, insolita caritatis flamma incensus, ad aegrotorum lectulum, tam in nosocomio quam in privatis domibus degentium, primus festinanter advolabat, medicamenta et victum are quoque suo suppeditans pauperibus, et in vitae discrimine versantibus sacerdotale praebens ministerium. Veriti parentes ne improbis succumberet lboribus, eum ab illo contagionis periculo avertere conabantur ; at ille, belli tempore nosci milites respondere solebat ; ac maiore studio impavidus o p e r i i l l i sancto non desinebat incumbere. Cum paulo post, Deo favente, lues cessisset, Dei Famulus dignus aestimatus est, qui inter socios Congregationis presbyterorum Ecclesiae Corporis Christi et in Canonicorum Sanclissimae Trinitatis coetum in aede metropolitana Taurinensi cooptaretur ; in quo munere obeundo optime sese gessit. Summo mane, pia meditatione peracta atque Missae Sacrificio ferventissime litato, usque ad meridiem sacramentalibus confessionibus excipiendis incumbebat ; conciones tum in Corporis Domini ecclesia tum in aliis ecclesiis, oratoria arte et elegantia posthabita, cum magno vero animaruin fructu frquenter habebat. Praecipuam pauperum aegro-

alors svi, on le vit, pouss par son ardente et extraordinaire charit, accourir le premier vers le lit des m a l a d e s , t a n t l'hpital que dans les habitations prives, fournir a u x pauvres sur ses deniers des m d i c a m e n t s et des vivres, et s'acquitter de son ministre sacerdotal prs de ceux qui se trouvaient en danger de mort. Ses parents, craignant qu'il n e succombt des fatigues e x c e s sives, s'efforaient de l'loigner de ce danger de la contagion ; m a i s lui avait c o u t u m e de rpondre que c'est en t e m p s de guerre que l'on reconnat les soldats ; et, sans peur, il ne cessait de se consacrer avec plus d'ardeur cette sainte tche. Le flau ayant cess, D i e u aidant, peu de t e m p s aprs, le Serviteur de Dieu fut jug digne de prendre place p a r m i les membres de la Congrgation des prtres de Pglise du Corpus Christi et dans le Chapitre des chanoines de la Sainte-Trinit en l'glise mtropolitaine de Turin ; i l remplit ces f o n c t i o n s d'une faon parfaite. De grand m a t i n , aprs avoir achev sa pieuse mditation et offert avec une trs grande pit le saint sacrifice de la m e s s e , il tait, jusqu' midi, la d i s p o s i t i o n des fidles pour les entendre, en confession. Il donnait, soit dans l'glise du Corpus Christi, soit en d'autres glises, de frquentes instructions qui, laissant de ct l'art et l'lgance oratoires, profitaient grandement aux m e s . Principalement, en toute occasion, il montrait son a m o u r

19

MARS

1934

113

rumque dilectionem et sollicitudinem constanter ostendebat, atque semper hilaris et affabilis, alter Philippus Nerius videbatur, ita ut a populo Canonicus bonus passim vocaretur. Quae tamen prodroma tantum erant opra illius vchementissimae caritati's, quae beati Iosephi Benedicti Cottolengo virtutum omnium sane princeps fuit, eiusque sanctitudinis laus praecipua. Divino quidem instinctu ad virtutem hanc impensius in dies exercendam sese incitatum sentiebat, et continuo ad eius aures verba illa sancti Pauli Apostoli insonabant : Caritas Christi urget nos. Cum enim sacerdos, quo conscientiae moderatore utebatur, aperte olim dixisset illi, velle Deum ad certain quamdam rem, quae in Suam profecto maiorem gloriam esset cessura, eius adhibere operam, anxio haerebat animo quidnam sibi foret agendum ut divinae obsecundaret voluntati. Quaelibet vero hacsitatio ex eius animo evanuit, postquam ille, piissimi suae Congregationis Hectoris hortatu, sancti Vincentii a Paulo vitae historiam legisset et collegis dein retulisset quibusnam locis ipse magis delectatus esset. Qua quidem lectione, heroico illius caritatis exemplar imitandi desiderio magnopere incensus, perspicue intellexit se illud Augustae Taurinorum facere oportere in pauperum et omne genus aegrorum bonum, quod Parisiis

et sa sollicitude pour les pauvres et les malades ; toujours j o y e u x et affable, il semblait un autre P h i l i p p e de Neri, de sorte que le peuple l'appelait c o m m u n m e n t le bon chanoine. Cependant toutes ces uvres n'taient que les premires m a n i festations- de cette charit trs ardente, assurment la principale de toutes l e s vertus du bienheureux Joseph-Benot Cottolengo, et , la louange toute particulire de sa saintet. Et en vrit, il se sentait p o u s s par l'action d i v i n e pratiquer de plus en plus gnreusement cette vertu, et sans cesse rsonnaient ses o r e i l l e s ces paroles de l'aptre saint P a u l : La charit du Christ nous presse. En effet, comme le prtre qui dirigeait sa conscience lui avait j a d i s .affirm que tf)ieu v o u l a i t l'employer une oeuvre d'o sortirait pour le Seigneur une plus grande gloire, il se demandait avec anxit ce qu'il devait faire pour suivre la volont divine. Mais toute hsitation disparut de l'me du Serviteur de Dieu, aprs que celui-ci, sur le conseil du pieux recteur de sa Congrgation, eut l u le rcit de l a vie de saint Vincent de Paul et rapporte ensuite ses collgues les passages qui l'avaient le plus intress. Cette lecture suscita au plus haut degr dans son nne un dsir hroque d'imiter ce modle de la charit ; il c o m prit alors trs nettement qu'il lui fallait faire Turin, pour le bien des pauvres et des malades de tout genre, ce qu'avait si

114

LETTRES

DCRTALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

Vincentius tam mirifice gessit. Illud accessit eius animo incitamentum, quod, vocatus ad peregrinam qnamdam mulierem infirmam postremis Ecclesiae sacramenlis reficiendam, cam iam morti proximam invenit in foedo quodam tugurio miserrime degentem, circum complorantibus eius viro et duobus tenellae aetatis filiis. Evenerat Cnim ut mis-ella una cum suis iter faciens Galliam versus, Taurinum quum pervenisset, gravi morbo correpta frustra ad nosocomium confugisset, inde reiecta quia praegnans, ab hospitio vero mulieribus parturientibus excipiendis item repuisa, quia gravi morbo Jaborans ; ideoque infelix in tugurio illo iacens animam agebat. Ipsi morienti adstilit summa cum caritate Dei P'amulus, qui miserrimo spectaculo illo commotus, maximo afficitur dolore tum ob puerorum lacrimas tum ob viri moerorem, de Piis Taurinensibus Operibus conquerentis. Inde primum in Dei Famulo vehementissimum enatum est desiderium hospitium instituendi, quod, ceteris aliunde subsidiis deficientibus, imminentibus pauperum infirmatatibus subito prospiceret. Antequam consilium cum canonicis collegis communicaret, Corporis Christi templum ingreditur, et ad

tonnament ralis Vincent Paris, Son cur trouva un nouvel encouragement dans le fait suivant. Appel rconforter par les derniers sacrements de l'Eglise une pauvre f e m m e malade, une trangre, il la trouva, dj prs de sa fin, h a b i t a n t dans la plus grande misre une chaumire affreuse, entoure de son mari et de ses deux tout jeunes enfants en larmes. Et voici ce qui s'tait produit : la maheureuse, en route vers la France avec l e s siens, tait arrive Turin. L, atteinte d'une m a l a d i e grave, elle chercha en vain un refuge l'hpital ; elle n'y f u t pas admise parce qu'elle allait tre mre ; elle fut de m m e repousse, parce qu'afflige d'une m a l a d i e grave, de la maternit destine accueillir les futures mres ; et c'est pourquoi la pauvre f e m m e tait en train de mourir d a n s cette cabane. Le Serviteur de Dieu se tint auprs de la mourante avec la plus grande charit ; mu par ce spectacle lamentable, il ressent une profonde douleur, tant cause des larmes des enfants- qu' cause de l'affliction du mari, lequel se plaint des uvres de bienfaisance de Turin. C'est alors que naquit d a n s le cur du Serviteur de D i e u l'ardent dsir de fonder un hospice qui, dans le cas o les autres secours feraient compltement dfaut, pourvoirait aussitt aux infirmits urgentes des pauvres. Avant de faire part de son projet aux chanoines, ses collgues, il entre dans l'glise du Corpus Christi, et aprs avoir convoqu les fidles au son de la cloche, revtu des ornements sacrs, il

19

MARS

1934

115

aeris campani sonitum fidelibus advocatis, sacris veslibus iudutus, ante altare Beatae Mariae Virginis, quae a divina Gratia nuncupatur, diu oravit ; mox in sacrarium reversus, hilaris ac festivus exsilliens, Gratia facta est inquit, gratia impetrata est, benedicta, benedicta Sonda Domina Nostra. Absque mora, consentientibus canonicis, propc tempJum Corporis Domini, in loco vulgo Voila Rossa, cubicula duo conduxit, ubi primum aegrorum hospitium constitutum alque die dcima septima Ianuarii mensis, anno millesimo octingenlesimo vicesimo octavo, aegroto quodam paupere accepto, inauguratum fuit. Hocce quidem grandis illius operis. cu nomen Parva Domus a Divina Providentia, Augustae Taurinorum a Dei Famulo Iosepho Benedicto Cottolengo, auctorc Deo, fundati humilimum, uti patet, fuit exordium ; quod in divinis consiliis absconditum, nullo modo tune visum est tam grande et magnificum opus, ac perenne divinae Providentiae vere miraculum et triumphum evasurum per totum christianum orbem celcberrimum. llud ergo hospitium primum conductum plurimis excipiendis miseris, prout Dei Servus vehementer exoptabat, impar omnino erat, verumtamen, potestas, propius illic coramorantium civium querelas precesque exaudiens, qui indicac

resta l o n g t e m p s en prire devant l'autel de la Bienheureuse Vierge Marie, honore sous le vocable de l a Divine-Grce ; revenu peu de t e m p s aprs la sacristie, transport de j o i e et de bonheur : La grce est faite, dit-il, la grce est obtenue ! Bnie, bnie soit la Madone ! Sans retard, avec l'assentiment des chanoines, il l o u a deux chambres prs de l'glise du Corpus Domini, au lieu dit Volta Rossa ; c'est l qu'il tablit le premier hospice en faveur des malades, inaugur le 17 j a n v i e r 1828 par la rentre d'un malade pauvre. Tel f u t le dbut, trs h u m b l e comme on le voit, de cette uvre en vrit considrable, appele la Petite-Maison de la Divine-Providence, cre Turin par le Serviteur de Dieu JosephBenot Cottolengo, avec l'aide d'en-haut. Demeurant cache dans les desseins divins, elle ne l a i s s a i t voir aucunement alors qu'elle tait appele devenir une institution si grande et si merveilleuse, et, en toute vrit, le vrai m i r a c l e et le triomphe le plus clatant de la divine Providence dans le monde chrtien. Le premier local lou tait absolument insuffisant pour .recevoir des m a l h e u r e u x en grand nombre, ainsi que le dsirait vivement l e Serviteur de D i e u ; d'autre part, l'autorit civile, accueillant les plaintes et l e s demandes des habitants du voisinage, qui, e n raison de la proximit de tant de pauvres et de

116

LETTRES

DCRTALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

luis tum per Italiam grassantis meluerent contagium ob tt pauperum aegrorumque proximitatem, de ilo claudendo hospitio decretum ediderit. Quare, infirmis dispersis, Dei Famulus, eamdem domum in alium caritatis usum convertens, derelictos pueros et adulescentulas, Deo semper annonam suppeditante, excepit, eosque numro auctos domus universos continere non valebat. Cum autem desiisset contagio, in suburbanam, quae Valdocco nuncupabatur plagam, haud procul a Beatae Mariae Virginis a Consolatione sanctuario, suum transtulit hospitium, aliquot conductis vel emptis vel etiam a solo excitatis domibus. Quae quidem cum et ipsae pauperum turmis excipiendis impares adhuc viderentur, aliae atque aliae pro re nata et diversa hospitum, conditione continuo domus adiungcbantnr, quae in pagum coaluere muro circumdatum. Hic omnibus omnia factus, omnes quotquot adveniebant Ioseph Benedictus, potius pater quam moderator, benignissime recipiebat ex utroque sexu miseros : pueros, iuvenes, senes, paralyticos, xnutos, caecos, monstra quoque et quavis corporis non minus quam animi infirmitate sordenies. Pro tt vero miseris alendis, curandis, redimendis plures tam virorum quam mulierum religiosas familias, quas

malades, redoutaient l a contagion de- l a peste qui svissait alors en Italie, publia une ordonnance qui prononait la fermeture de l'hospice. C'est pourquoi le Serviteur de Dieu, ayant dispers l e s malades, consacra la m a i s o n une autre uvre de charit : il y accueillit les enfants et les j e u n e s filles abandonns, qui Dieu envoya toujours la nourriture ncessaire ; leur nombre a u g m e n tant, la maison arriva ne p o u v o i r les contenir t o u s . Cependant l'pidmie ayant cess, il transfra son hospice dans un quartier suburbain appel le Valdocco, mon loin du sanctuaire de Notre-Dame de la Consolata, aprs avoir soit lou, soit achet, soit mme b t i , plusieurs m a i s o n s . Et celles-ci apparaissant encore insuffisantes pour recevoir u n e foule de pauvres, d'autres btiments, puis d'autres, selon les circonstances et selon l a condition diffrente des h o s p i t a l i s s , s'y ajoutaient continuellement ; le tout arriva former comme un village entour de murs. L, se faisant tout tous, Joseph-Benoit, se montrant plus un pre qu'un suprieur, accueillait avec u n e grande bont t o u s les malheureux de l'un et l'autre sexe qui se prsentaient : enfants, jeunes gens, vieillards, paralytiques, muets, aveugles, des monstres mme, et t o u s les pauvres tres affligs de toutes les infirmits du corps c o m m e de l'esprit. Pour nourrir, soigner, relever tant de malheureux, le Servi-

19

MARS

1934

117

vocabat, ipse Dei Servus condidit, quae aelernae saluti cl suae et eorum qnibus adiuturae essent studiose prospicerent. Sorores idcirco ad se accivit, cooprante prae primis sanctae memoriae Maria Anna Nasi-Pullini, vidua piissima caritatis operibus impense dedita, quam per aliquot tantum annos, usque nempe ad eius obitum, qui mense Novembri, anno millesimo octingentesimo trigesimo secundo cvenit, validam sibi adiutricem habuit, illarumque munus praecipuum erat aegrotis ceterisque hospitibus inservire, quarumdam vero arctiore disciplina paenitentem et contemplavitam agere vitam. Item ex maribus Fratrum familias instituait, ex quibus in variis hospitiis alii medicis et chirurgis adessent adiutores, alii alias puerorum, virorum, senum, familias regerent ; adulescentulorum denique et iuvenum parva condidit seminaria, qui postquam litteris sacrisque disciplinis vacassent, sacros Ordines susciperent ministeriumque sacerdotale tum in Parva Donio, tum etiam extra ilam in pauperum domiciJiis exercrent, Has omnes religiosas Familias et quas supra memoravimus domos ipse Conditor ab unius voluit Moderatoris pendere

l e u r de D i e u fonda plusieurs f a m i l l e s religieuses, ainsi qu'il l e s appelait, d'hommes et de femmes, qui s'occuperaient avec soin de leur salut ternel et de celui des personnes confies leur dvouement. Il runit donc autour de lui des religieuses ; l'une de ses premires collaboratrices fut Marie-Anne N a s i - P u l l i n i , de sainte mmoire, une trs pieuse v e u v e s'adonnant avec zle a u x uvres charitables, en qui il trouva une active collaboratrice pendant quelques annes, c'est--dire jusqu' sa mort, survenue au m o i s de novembre 1832 ; la fonction principale de ces religieuses tait de servir les m a l a d e s et les autres h o s p i t a l i s s ; certaines devaient mener une vie pnitente et contemplative avec une discipline plus rigoureuse. De m m e , du ct des h o m m e s , il institua des f a m i l l e s de Frres, dont les uns devaient assister les mdecins et chirurgiens dans les divers hospice^, d'autres diriger les groupements d'enfants, d'hommes, de vieillards ; enfin il fonda m m e des Petits Sminaires pour les adolescents et les jeunes gens qui pourraient, aprs avoir achev leurs tudes classiques et thologiques, recevoir les saints Ordres et exercer le ministre sacerdotal, soit dans la Petite-Maison, soit m m e hors de celle-ci, au d o m i c i l e des pauvres. Toutes ces f a m i l l e s religieuses et ces m a i s o n s que N o u s a v o n s indiques ci-dessus, le fondateur l u i - m m e voulut qu'elles fussent

118

LETTRES DCRTALES BENIGNISSIMUS DEUS

potestate, quem Palrem nuncupari iussit. eo quia paterna quadam auctoritate universis praeesse deberet ; leges insuper seu rgulas singulis singulas familiis praescripsit easque servari sludiose ; quas ille non mentis suae acie, non ingenii sui viribus invenisse, sed ab ipsa Deipara Virgine, quae non semel magnae Matronae specie ipsi conspiciendam se ddisse fertur, una cum mandato de familiis illis instituendis prout ferret ncessitas, se accepisse candide professus est. Universos item in Parva Domo commorantes instantissime admonet, ut quotidie sacro intersint et Eucharistica se dape reficiant : ut diu noctuque Ictus perennis in magnifico illic exstructo templo sine intermissione Deo personet, uberrimum divinarum imbrem gratiarum super omnes attrahens ; atque semper et u-bique ex omnium ore Deo gratias suaviter exsiliat. Tanti huius operis institutio ac moderatio, quae equidem totas unius hominis vires insumere poterat, Dei Famuli losephi Benedicti nullo modo valuit extinguere caritatem, cuius immo beneficos effectus ipse per u-rbes et oppida expandit ; suosque alumnos iuxta uniuscuiusque familiae fines ad pueros instituendos, ad aegrotos in nosocomiis
places sous l'autorit d'un seul directeur, qui il prescrivit de donner le nom de ' Pre, et cela parce qu'il entendait qu'elles fussent gouvernes toutes avec une autorit paternelle et c o n serves avec soin. Il dclara l u i - m m e avec simplicit que l'ide de leur institution ne provenait ni .d'une conception de son esprit ni des ressources de son talent, mais qu'il l'avait reue, en m m e temps que l'ordre de fonder ces f a m i l l e s selon ce que prescrirait la ncessit, de la Vierge iVrre de Dieu e l l e - m m e , laquelle, dit-on, se manifesta lui plus d'une fois sous l'aspect d'une grande Dame. D e mme, il demanda d'une faon pressante t o u s ceux qui vivent dans la Petite-Maison d'assister chaque jour au saint sacrifice et de c o m m u n i e r ; et encore : que j o u r et nuit une louange perptuelle m o n t e sans arrt vers D i e u dans la magnifique glise qu'il a btie en ce lieu, qu'elle attire sur tous une pluie de bndictions divines, et que, partout et t o u j o u r s , elle s'lance vers Dieu de toutes les bouches en suaves actions de grces. La fondation et le gouvernement d'une si grande uvre, tche capable, en vrit, d'absorber toutes les- forces d'un seul h o m m e , ne russirent en aucune manire teindre le feu de la charit du Serviteur de Dieu Joseph-Benot. Au contraire, il en tendit les effets bienfaisants dans les villes et les bourgades : il envoya en de nombreuses localits de la rgion p i m o n t a i s e plusieurs de ses disciples, selon le but de chacune de ses f a m i l l e s , soit pour y assurer l'ducation des enfants, s-oit pour y servir les malades d-ans les hpitaux, soit enfin pour y exercer les autres devoirs

19 MARS

1934

119

inscrviendos aliaque caritatis officia cxercenda in multas Pedemontanae regionis civitates immisit, ac Taurini primum infantiae asyla ad religionis monita aperienda curavit. Providit insuper ut religiosis mcndicantibus pauperibusque externis eleemosyna daretur ; utque calida isti hieme haberent diversoria et, dum ipsis panas et iusculum daretur, fidei quoque vcritatibus et pietate imbuerentur. Tt inter praeclara opra, quorum unus ipsc erat supremus moderator, Dei Famulus, divinae Bonitati et Providentiae unice prorsus confisus, tanquam bonus pastor versabatur ; atque heroicae caritati, qua flagrabat, sapientiam ac prudentiam ita sociabat omnibusque rbus tam fortiter ac suaviter prospiciebat, ut mirabilis tum in Parva Domo, tum in ceteris a se conditis Tnstitutis maxima regnaret disciplina ac perfectus or do una cum perfecta laetitia ac caelesti quadam beatitate. Iniereaque quotidianum miraculum illud, quainnumeri homines, pauperes quidem cuiuscumque generis aerumnosi, nullis reditibus, nulla prorsus petita stipe, sed a providentissimo Deo tantuni praestito auxilio, in Parva illa Domo recipiebantur, eisque victus, vestes aliaque ad vitam tum spiritualem tum temporalem suppeditabantur,

de la charit ; en premier lieu, il s'occupa d'ouvrir Turin des asiles d'enfants pour y donner l'instruction chrtienne. Il veilla en outre ce qu'on fit l'aumne a u x religieux des Ordres m e n d i a n t s et aux pauvres du dehors ; il voulut que ces derniers eussent, durant l'hiver, des abris chauffs, et que, tandis qu'on leur donnait du pain et du b o u i l l o n , on leur ft aussi entendre des paroles de religion et de pit. Au m i l i e u de tant d'oeuvres remarquables, dont il demeurait le seul directeur et le chef, l e Serviteur de Dieui, se fiant directement la Bont et la Providence divines, se comportait c o m m e un bon pasteur ; la charit hroque qui l'enflammait, il u n i s s a i t tel point la sagesse et la prudence, et il v e i l l a i t toutes choses avec tant de force et de douceur, que soit dans la Petite Maison, soit dans les autrer, tablissemenrts fonds par lui rgnaient d'une faon admirable la plus grande discipline et l'ordre le p l u s parfait, a u x q u e l s s'alliaient u n e j o i e parfaite et c o m m e un bonheur cleste. P e n d a n t ce temps se m a n i f e s t a i t , de plus en plus clatant, ce miracle quotidien : sans revenus, sans recours direct l'aumne, m a i s grce seulement au secours fourni par la divine Providence, d'innombrables tres h u m a i n s , des pauvres vraiment dnus de toutes ressources, taient accueillis dans cette Petite-Maison ; la nourriture, le vtement et tout ce qui est ncessaire la vi

120

LETTRES

DGRTALES

BENIGMSSIMUS

DEUS

inagis in dies clarescebat ; eiusque instrumentum princeps procul dubio Ioseph Benedictus erat ; qui tamen humillimus semper et impensistsima ardens caritate atque illimitata in divinam Providentiam fiducia plenus ; aille mentis occulos illa divini Magistri verba semper habens quod uni ex minimis meis fecistis, mei fecistis, quemcumque pauperem et languentem suum habebat dominum et talem ab universis alumnis suis haberi volebat ; atque, omnibus omnia factus laboriosissimam ducebat vitam usque dum, anno millsime octingentesimo quadragesimo secundo, epidemico typho Augustae Taurinorum grassante, qui Parvae Domus incolis nequaquam pepercerat, quos inter fere omnes presbyteri caritatis victimae obierant, et ipse Dei Famulus Benedictus contagioso morbo correptus est. Ille namque, ne . quis ob sacerdotum penuriam spiritualibus destitueretur auxiliis, animae prodigus adeo aboribus et insomniis defatigatus est, ut facile et ipse morbo illo graviter correptus sit, ita disponente Deo, ut caritas in proximum, quae praecipua eius vitae fuerit virtus, princeps quoque esset eius mortis causa. Postremum igitur diem suum proximum praevidens, dilectissimis Parvae Domus familiis, hospitibusque consalutatis, ut

tant spirituelle que temporelle leur taient f o u r n i s . De ce miracle, Joseph-Benot tait sans aucun doute le principal instrument. Pour lui, il demeurait trs h u m b l e , brlant d'une charit avide de se dpenser et rempli d'une confiance i l l i m i t e en la Providence divine. Ayant toujours prsentes son esprit ces paroles du divin Matre : Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est moi que vous Pavez fait; n'importe quel pauvre, n'importe quel malade devenait son seigneur et devait tre considr c o m m e tel par tous ses disciples. C'est ainsi que se faisant t o u t tous, il m e n a i t une vie trs active et fatigante, jusqu'au jour o, e n l'anne 1842, une pidmie de typhus envahit la ville de Turin ; le flau n'avait point pargn les habitants de la Petite-Maison, parmi lesquels presque tous les prtres succombrent, victimes de leur charit, et le flau atteignit le serviteur de Dieu Joseph-Benot. Celui-ci, en effet, craignant qu'en raison de la pnurie de prtres, quelqu'un ne ft priv des secours spirituels, prodigua ses forces. II se trouva si accabl par la fatigue et le manque de s o m m e i l qu'il ne put rsister l'pidmie et tomba gravement m a l a d e . Ainsi Dieu permit que sa charit envers le prochain, aprs avoir t l a vertu principale de sa vie, ft aussi la principale cause de sa mort. Prvoyant que le terme de son existence tait proche, il prit cong de ses chres familles de la Petite-Maison, ainsi que des hospitaliss, et pour se prparer la mort dans le silence, l'humilit et

19

MARS

1934

121

silentio et humili ad Deum prece ad mortem sese pararet, paradisuxn tantum anhelans, Cherium apud fratrem suum Aloisium canonicum fere moribundus Iransferri voluit ; ibique, novem post dies, extremis Ecclesiae sacramentis pientissime receptis, Beatissimam Virginem Mariam, quam tenerrima semper devotione coluit, matrem suam invocans et illa psalmi verba proferens : Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus, die trigesima mensis Aprilis, anno aetatis suae quinquagesimo sexto, iusti super labiis risu, sanctissima functus est vita. Pauperum paire demortuo, ad invisendas eius exuvias eapque recolendas turba multa accurit, omnesque stupentes vultum eius iam morbo deformatum pulcherrimum post obitum factum ac veluti leniter subridentem aspexerunt. Cadaver, universa fere Gheriensi civitate solcmni pompa, triumpho simili, comitante, ad collegiatam ecclesiam delatum est, ubi iusta funebria persoluta sunt, ac triduo post ad Parvam Domum nocturno tempore deductum, ibique solJemnia parentalia celebrata et Dei Famuli exuviae in sacello, Beati Virgini a Rosario dicato, quod ipsemet vivens, utpote iuae pacis aeternae locum, sibi selegerat, multos inter questus

la prire, soupirant u n i q u e m e n t aprs le paradis, il v o u l u t tre transport, presque moribond, Chieri, prs d son frre, l e chanoine Louis. L, neuf jours plus tard, il reut avec u n e grande pit les derniers sacrements de l'Eglise. Invoquant c o m m e sa Mre la Bienheureuse Vierge Marie, qui il avait toujours tmoign une dvotion trs tendre, et prononant ces paroles du p s a u m e : Je me suis rjoui de ce qui m'a t dit: Nous irons dans la maison du Seigneur, le 30 avril, dans sa cinquante-sixime anne, l e sourire du juste a u x lvres, il termina sa trs sainte vie. Aprs la mort du pre des pauvres, une grande foule accourut pour voir et honorer sa dpouille, et tous remarqurent avec tonnement que s o n visage, auparavant dform par la m a l a d i e , avait revtu, aprs la mort, une beaut particulire et s e m b l a i t s'animer d'un doux sourire. Son corps, escort par presque toute la cit de Chieri avec une olennit qui ressemblait un triomphe, fut port en l'glise collgiale o eurent l i e u des funrailles dignes de lui. Trois j o u r s aprs, on le transporta de nuit l a Petite-Maison. L furent clbres trs solennellement les obsques du Pre de famille, et l e s restes du Serviteur de Dieu, au m i l i e u de nombreux g m i s s e m e n t s et des larmes abondantes des h o s p i t a l i s s principalement et de ses d i s ciples, furent dposs dans l a chapelle ddie l a B i e n h e u r e u s e Vierge du Rosaire, lieu que l u i - m m e , de son vivant, avait choisi pour son ternel repos.

122

LETTRES

DCRTALES

BENIGN ISSIMUS

DEUS

et lacrimas hospitun potissimum et alumnorum, conditaei sunt, Tanti Viri sanctitatis opinio in aliquot tantummodo Italiae ocis coerceri non poterat, iamque illa Iatius succrescebat ob potissimum quod supra diximus perenne divinae Providentiae miraciilum, cuius fama per totum catholicum orbem convolaverat. Quare pluritun Sacrorum Antistitum, Regalium Sabaudiae Principum, cleri populique dioecesium multarum precibus lubenti animo annuens s. m. Pius Papa Nonus, Decessor Noster, rite confectis ac probatis processions ordinariis super fama sanctitatis vitae, virtutbus et miraculis ipsius Dei Famuii Iosephi Benedicti Cottolengo, die dcima nona Iulii mensis, Divo Vincentio a Paido sacra, anno millesimo octingentesimo septuagesimo septimo eiusdem Causae introductionis Commissionem sua manu signavit. Postea vero de V'enerabilis Servi Dei virtutibus apud S. RiUram Congregationem disceptatum est, de quarum heroicitate fel. rec. Praedecesisor Noster Lo tertiusdecimu.*, die dcima mensis Februarii, anno millesimo nongentesimo primo solemnc edidit decretum. Mox de duobus miraculis disceptatum est, quae eiusdem Venerabilis Dei Famuli intercessione a Deo dicebantur patrata ; quibus acerrimo iudicio perpensis ac probatis, cl. m. Benedictus dccimus quintus, et ipse Predecessor Noster, die tertiadecima Augusti mensis,

Cependant, le renom de saintet de ce grand h o m m e ne pouvait plus rester confin s e u l e m e n t en quelques l i e u x de l'Italie ; dj il gagnait d'autres rgions, en raison surtout du miracle continuel de la divine Providence, dont Nous avons parl plus- haut et dont la connaissance s'tait rpandue travers le m o n d e catholique. C'est pourquoi, accueillant volontiers les suppliques de plusieurs v a l u e s , des princes royaux de Savoie, du clerg et du peuple de nombreux diocses, le P a p e Pie IX, Notre prdcesseur de sainte mmoire, une fois dment instruits et approuvs les procs ordinaires sur le renom de saintet, les vertus et les miracles du Serviteur de Dieu Joseph-Benot Cottolengo, signa de sa main la Commission d'introduction de la Cause, le 19 j u i l l e t 1877, en la fte de saint Vincent de P a u l . Il f u t e n s u i t e discut, prs de la S. Congrgation des Rites, sur l e s ver.tus du vnrable Serviteur de Dieu, et le dcret d'hrocit fut publi s o l e n n e l l e m e n t par Notre Prdcesseur d'heureuse mmoire, Lon XIII, l e 10 fvrier 1901. Bientt aprs eut lieu la discussion juridique de deux miracles que l'on disait oprs par Dieu sur l'intercession de son vnrable Serviteur ; aprs les avoir e x a m i n s de l a manire la plus stricte et les avoir approuvs, Benot XV, lui a u s s i Notre Prdcesseur d'illustre mmoire, dclara s o l e n n e l l e m e n t , le 13 aot 1916,

19

MARS

1934

12

anno millesimo nongentesimo sextodecimo, solemniter edixit : Constare de duobus proposais miraeulis : nempe de primo instantaneae perfectaeqne sanationits Mariae liberatae Re a cistite gravissima et 'lethali infectione parla ab absorptis urinae elementis, deque altero instanianeae perfectaeqne sanationis Sororis Mariae Perdolentis a cirrhosi billiari. Eodem autem anno, dcima die mensis Decembris, tuto procedi posse ad solemnem Venerasbilis Faimili Dei Iosephi Benedicti Cottolengo Beatificationem ; cuius solemnia, immani per orbem bello furiose saeviente, peropportune, ut christiano populo tantum caritatis exemplum ad imitandum proponeretur, insequenti anno, die Paschae Resurre-ctionis Domini Nostri Iesu Christi festo, qui octavus erat mensis Aprilis, in Vaticano Patriarchali Basilica, maxima populi frequentia et laetitia peracta sunt. Huiusimodi glorificationis nuncius in novensilem Beatum, cujus nomen, una cum prodigiosi Parvae Domus in dies incrementi fama, ad orbis extremas usque plagas resonabat, fidelium animos magis magisque excitavit ad pietatem et fiduciam fovendam eiusque validum patrocinium implorandum. Cum igitur post indultam eidem Beato vnrationem, novis benignis-simus Deus prodigiis Eius glo-

que les deux miracles proposs taient patents savoir : pour le premier, la gurison instantane et parfaite de Marie-Librata Re, d'une cystite trs grave avec infection mortelle cause par des lments de l'urine rp<mdue dans l'organisme ; pour le second, de la gurison instantane et parfaite de Sur Marie des SeptDouleurs, d'une cirrhose biliaire. Ensuite, la m m e anne, le 10 dcembre, il dclara : qu'on pouvait procder en toute sret la batification solennelle du vnrable serviteur de Dieu JosephBenoit Cottolengo. La solennit, alors qu'une guerre effroyable svissait f u r i e u sement travers le monde, eut l i e u trs opportunment pour offrir l'imitation du peuple chrtien u n s i grand exemple de charit, l'anne suivante, le 8 avril 1917, le jour de Pques, fte de la Rsurrection de Noire-Seigneur Jsus-Christ. Elle se fit dans la Basilique patriarcale vaticane, au m i l i e u d'une grande affluence de peuple et de la j o i e gnrale. L'annonce de la glorification de ce nouveau bienheureux, dont le n o m , en m m e temps que la r e n o m m e de l'accroissement prodigieux et constant de l a Petite-Maison, retentissaient j u s q u e dans les plus l o i n t a i n e s rgions du m o n d e , incita de plus en plus les curs des fidles redoubler de pit confiante envers l u i et implorer son patronage efficace. C'est pourquoi, aprs que le Bienheureux fut devenu l'objet de la vnration publique, Dieu
t 1

124

LETTRES

DECRTALES

BENIGiVISSIMUS

DEUS

riam confirmare et augere dignatus sit, de eiusdem Beati Canonizatione impetranda Nobisenixe porrectae sunt preces ; dieque Februarii menais ultima anni millesimi nongenlesim vicesimi lertii, Nos Causam reassumi libenter concessimus. Quapropter a dilecto filio Caesare Federici, pervigiii huius Causae novo Postulatore, quatuor propositae sunt mirae sanationes, quae a Deo ad Beati invocationem patratae visae fuere. Super quibus Augustae Taurinorum et Patavii apostolicae inquisitiones peractae sunt, ac, variis de causis duabus sepositis, super duobusi, quae infra narrantur, miraculis rite apud S. Rituum Congregationem disceptatum est. Prima prodigiosa sanatio ita evenit : Soror Beniamina, in saeculo Amabilis Stradiotto, e Vincentiana Familia ab ipso Beal losepho Benedicto instituta, Februario mense elapst anni, influentiali febri fuit affecta, cui purulenta successit otites, et postea gravis mastoidites. Haec omnia in oppido Thiene Patavinae dioecesis primum contigerunt. Medicus huius loci, nec non alii otoiatrae seu Patavii, seu postea Taurini, quo Soror infirma translata est, necessarium esse chtrurgicam operationem cdixerunt, et circa aurem die trigesima Martii mensis, capilli tonsi sunt ut libra ferro via

ayant daigne, dans sa grande bont, confirmer et augmenter sa gloire par de nouveaux prodiges, des prires instantes Nous furent adresses en vue d'obtenir la canonisation du m m e Bienheureux ; le dernier jour du m o i s de fvrier de Tanne 1923, Nous accordmes volontiers que la cause ft reprise. En consquence, Notre cher fils Csar Federici, le nouveau postulateur trs actif de cette Cause, proposa quatre gurisons surprenantes, qui semblaient avoir t obtenues de Dieu la suite de l'invocation du Bienheureux. Il fut fait leur sujet des enqutes apostoliques Turin et Padoue, et deux de ces gurisons ayant t cartes pour divers motifs, la S. Congrgation des Rites entreprit la discussion j u r i dique des deux autres miracles. La premire gurison prodigieuse se produist dans les circonstances suivantes : Sur B e n j a m i n e , dans le monde Aimable Stradiotto, de la Famille Vincentinc fonde par le bienheureux JosephBenot lui-mme, avait t atteinte, au mois de fvrier de l'anne prcdente, d'une fivre grippale, laquelle succda une otite, et plus tard une grave mastodite. Ceci se passait pour commencer dans la ville de Thiene, au diocse de P a d o u e . Le mdecin du lieu, ainsi que les autres otologistes soit de Padoue, soit plus tard de Turin, o la religieuse malade avait t transporte, dclarrent ncessaire une opration chirurgicale et, le 3*0 mars, on lui coupa les cheveux autour de l'oreille, afin de faciliter l'intervention chi-

19

MARS

1934

125

pararetur. Soror Beniamina ferventissime Beatum exoravit ut sanationem a Deo impetraret, infirmae auri autem strophiolum, quod urnam corpus Beati continentem tetigerat, apposuit una cum eiusdem imagine, doloribus atrociter eam, hora post meridiem octava, adhuc torquentibus. Iterata Beati invocatione per unius horae spatium placide obdormivit. Dein, expergefacta, omnia morbi symptomata ex toto evanuisse persentit. Altra proposita sanatio Margaritam Bocca, Francisci Massimino uxorem, respicit. Haec mulier annos nata vigint quatuor in dystocia, quae eam per quadraginta octo horas vexavit, et a qua per laboriosissimam chirurgicam operationem liberata fuit, parietalis membranae Iacerationem est passa, quae fistulam cistocolpicam efformavit, duorurn centimelrorum diametro. Magnae notae chirurgus 1er, dissecto qnoque ventre, manus, ut fistulam occluderet, apposuit, sed incassum, et sanatio naturae viribus aut chirurgicae arti omnino impossibilis edicta. Dficiente humana spe, infirma, eius soror, Vincentianae Sorores ex instituta a Beato Iosepho Benedicto Familia, quibus infirmarum cura in clinica domo, in qua Margarita versabatur, concredita est, eumdem Beatum

rurgicale. Sur B e n j a m i n e recourut au Bienheureux avec une trs grande ferveur pour obtenir de Dieu sa gurison, approcha de l'oreille m a l a d e un ruban qui avait touch la chsse renfermant le corps du Bienheureux, ainsi qu'une image de Joseph-Benoit ; 8 heures du soir, des douleurs atroces la tourmentaient encore. Ayant invoqu de nouveau le Bienheureux, elle dormit p a i s i blement pendant l'espace d'une heure. Puis, lors de son rveil, elle s'aperut que tous les s y m p t m e s de la m a l a d i e avaient compltement disparu. La seconde gurison propose concerne Marguerite Boeca, pouse de Franois Massimino. Cette f e m m e , ge de 24 ans, la suite d'une dystocie qui la tortura pendant quarante-huit heures, et dont elle fut dlivre par une trs pnible opration chirurgicale, eut la membrane paritale dchire, ce qui provoqua une fistule cysto-colpique de 2 centimtres de diamtre. Un chirurgien clbre, ayant, par trois fois-, ouvert le ventre de la patiente, s'appliqua provoquer l'occlusion de la fistule, mais ce fut en vain, et la gurison fut dclare h u m a i n e m e n t impossible tant par l e s forces de la nature que par l'art chirurgical. Tout espoir h u m a i n f a i s a n t dfaut, la malade, sa soeur, les Surs Vincentines, de la f a m i l l e institue par le bienheureux Joseph-Benot, a u x quelles tait confi le soin des f e m m e s malades dans la clinique o Marguerite se trouvait, prirent le Bienheureux avec beaucoup

126

LETTRES DCRTALES BENIGXISSIMUS DEUS

fervenlissinie deprecatae sunt : apposita infirmae corpori de Bcati reliquiis particula. Haec die vicesima mensis Maii anno millesimo nonengentesimo trigesimo primo facta sunt. Margarita tranquillo somno- corripitur. Summo diei sequentis mane, illa perfecte sanata expergisciiur. Utrumque miraculum chirurgi medentes, nec non trs periti ex officio a S. Rituum Congregatione adlecti unanimiter conclamant. De quibus sanationibus in trina judicii sede, ut ius est, disceptatum est, ac demum coram Nobis die tertiadecima Februarii mensis elapsi, servatis omnibus de iure servandis, bina miracula approbata sunt : Nos vero die dcima octava insequenti Decretum ediximus : Constare de
diiobus miraculis, a Deo per Beati Josephi Benedicti Cottolengo intercessionem natratvs, nempe de instantcuiea perfectoque sanatione sive Sororis Beniaminae Stradiotto a gravi mastodite ab otite, sive Margaritae Massimino Bocca ab incurabili fistula cistocolpica. Porro ad huins nobilissimae

Causae felicem exitum unum supererat, ut nempe Nos decerneremus tuto procedi posse ad sollemnem eiusdem Beali Canonizationem. Proposilo itaque a dilecto filio Nostro Alexandro S. R. E. Cardinale Verde, Causae Ponente seu

de ferveur ; on ft toucher des fragments de ses reliques au corps de la malade. Ces faits se passaient le 20 m a i 1931. Marguerite s'endormit d'un s o m m e i l tranquille, et, l'aube du j o u r suivant, e l l e s'veilla parfaitement gurie. L'un et l'autre miracles furent reconnus l ' u n a n i m i t par l e s chirurgiens traitants, ainsi que par trois exp-erts nomims d'office par l a s . Congrgation des Rites. De ces deux gurisons il fut discut, selon le droit en vigueur, dans une triple Congrgation : dans la dernire qui se tint en Notre prsence, l e 13 fvrier dernier, toutes les prescriptions du droit tant observes, les deux miracles furent approuvs. Pour Nous, le 18 du m m e m o i s , Nous rendmes ce dcret : Il est certain que deux miracles ont t oprs par Dieu par ^intercession du bienheureux Joseph-Benoit Cottolengo, savoir : la gurison instantane et parfaite tant de Sur Benjamine Stradiotto, atteinte d'une mastodite grave provenant d'une otite ; que de Marguerite Massimino-Bocca, atteinte d'une fistule cysio-colpique incurable. Ds lors, pour que cette cause arrivt son heureux terme, il ne manquait plus qu'une chose : que Nous e u s s i o n s dcrt qu'il pouvait tre procd en toute sret la c a n o n i s a t i o n solennelle du Bienheureux. C'est pourquoi, Notre cher fils Alexandre Verde, cardinal de la' Sainte Eglise R o m a i n e , ponent ou rapporteur de lo cause, proposa le doute suivant : si, tant donn ^'approbation

19

MARS

1934

127

Relatore, dubio, an, stante approbatione duorum miraculorum, post indultam Beato Josepho Benedicto Cottolengo ab Apostolica Scde venerationcm, tuto procedi posset ad sollemncm ipsius Canonizationem, in generalibus comitiis coram Nobis die vicesima eiusdem mensis babitis, unanimi afflrmativo sufFragio tum venerabiles fratres Nostri Cardinales, tum dilecti filii Officiales Praelati et Consultores Sacrorum Rituum Congregationis responderunt. Nos vero preces ingeminari adstantes hortati, Sancti divini Spiritus lumen adprecatuiri, Nostram proferre sententiam a d vicesimam quarlam subsequentem diem distulimus, in qua, arcessitis Cardinalibus Camillio Laurenti, praefatae S. Rituum Congregationis Praefecto, et Alexandro Vcrde, Causae Ponenle, nec non Alfonso Carinci, eiusdem Congregationis a Secretis, et Salvatore Natucci, Fidei general Promotore, Sacro prius litata, ediximus : Tuto procedi posse ad sollemnem Beati Iosephi Benedicti Cottolengo, Canonizationem. Quibus omnibus peractis, ut sapientissimus a Decessoribus Nostris in tanto negotio statutus servaretur ordo, quinta die huius Martii mensis, S. R. E. Cardinales in secretum primo collegimus Consistorium, in quo quem

des deux miracles, aprs que le Sige apostolique eut permis de vnrer c o m m e bienheureux Joseph-Benot Cottolengo, il pouvait tre procd en toute sret sa canonisation solennelle. En c o n squence, dans la Congrgation gnrale tenue en Notre prsence l e 20 du m m e m o i s , u n vote affirmt if fut donn l'unanimit tant par N o s Vnrables Frres les cardinaux que par Nos- chers Fils les officiers, prlats -et consulteurs de la Congrgation des Rites. P o u r Nous, ayant exhort tous les assistants redoubler leurs prires, dsireux d'invoquer la lumire de l'Esprit divin, Nous avons diffr de Nous prononcer jusqu'au 24 du m m e mois ; ce jour-l, ayant mand les cardinaux Camille Laurenti, prfet de la susdite Congrgation des Rites, et Alexandre Verde, ponent de la Cause, ainsi qu'Alphonse Carinci, secrtaire de la m m e Congrgation, et Salvator Natucci, promoteur gnral de la foi, aprs avoir offert le saint sacrifice, Nous avons dclar : // peut tre procd en toute sret la canonisation solennelle du bienheureux Joseph-Benoit Cottolengo. Tous ces actes ayant t accomplis, afin de respecter les d i s p o sitions trs sages prises par Nos prdcesseurs en une matire si grave, le 5 du prsent m o i s de mars, Nous avons runi l e s cardinaux de la Sainte Eglise R o m a i n e d'abord dans un Consistoire secret. Dans cette assemble, le cardinal Camille Laurenti, n o m m

128

LETTRES DCRTALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

antea mcmoravinius Cardinalis Camillus Laurenti de Beati loseph Benedicti Cottolengo, nec non Beati Gonradi a Parzham, Confessons, laici professi Ordinis Fralrum Minorum Capuccinorum, ac Beatae Teresiae Margaritae Redi a Sacro Corde Iesu, Virginis, monialis professae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, vita et miraculis, deque actis, quae in eorum Causis Beatificationis et Canonizationis Sacra Rituum Congregatio, districto praevio examine, admisit et adprobavit, singillatim orationem habuit ; qua expleta, Nos Patrum Cardinalium suffragia exquisivimus, et suam quisque aperuit s>ententiam. Quo secreto Consistorio absoluto, publiciun quod vocant Consistorium habitum est, in quo dilecti filii Aulae Consistorialis Advocati brevi sermone et ipsi de praefatorum Beatorum praeclaris gestis singillatim relulerunt, Augusto Milani Advocato pro Beato loseph Benedicto Cottolengo prorante. Nos autem, etsi Beatos illos summopere optare dixerimus sanctitudinis infula decorare, iamen, cum de tantae magnitudinis ngotio ageretur, id non ante decreturos diximus, quam in Consistorio semipublico, quod dicitur, omnes iterum Cardinales itemque universi, qui proprius adsunt, Sacrorum Antistilcs suam aperuerint sententiam.

plus haut, a fait un expos dans lequel il a parl successivement du bienheureux Joseph-Benot Cottolengo, du bienheureux Conrad de Parzham, confesseur, lac profs de l'Ordre des Frres Mineurs Capucins, et de la bienheureuse Thrse-Marguerite Redi, du Sacr-Cur de Jsus, vierge, m o n i a l e professe de l'Ordre des Carmlites dchausses ; il a rappel leur v i e et leurs miracles, ainsi .que les actes que la S. Congrgation des Rites, aprs u n .examen serr, a admis et approuvs pour leurs causes de batification et de canonisation ; ce discours achev, Nous avons demand les votes des cardinaux, et chacun d'eux Nous a fait connatre son avis. Ce Consistoire secret termin, se tint le Consistoire appel public, dans lequel N o s chers fils les avocats de la Salle Consistoriale ont parl brivement, l'un aprs l'autre, des actes clatants des Bienheureux ci-dessus mentionns* l'avocat Auguste Milani plaidant pour le bienheureux Joseph-Benot Cottolengo. Pour Nous, bien que N o u s eussions dclar souhaiter a u plus haut point dcerner ces bienheureux l'aurole de la saintet, cependant, comme il s'agissait d'une affaire trs importante, Nous rpondmes que Nous ne porterions pas u n tel dcret avant que, dans u n Consistoire semi-public, ainsi qu'on l'appelle, t o u s l e s cardinaux et chacun des vques les plus rapprochs n'eussent fait connatre leur avis.

19

MARS

1934

129

Paulo post, die namque duodecima subsequenli, Consistorium islud habitum est, in quod plurimi venerabiles fratres Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi, una cum S. R. E. Cardinalitim Conlegio a Nobis convocati, plaudentcs accesserunt, causa plene cognita ex commentariis, quos ad ipsorum quemque Nos transmittendos curavimus, de singulorum Beatorum, quos antea memoravimus, vita, virtutibus, miraculis, nec nan de actis universis in eorum Causis, a S. Rituum Congregatione peractis et probatis. dstantes igitur Nos allocuti, quid singuli de Beatis illis tribus ad Sanctorum Caelitum honores provehendis sentirent, religiose Nobis significare vellent rogavimus, Exceptis vero eorum suffragiis, in idem ipsos cohsentire quod Nobis summopere placeret, admodum gratulati sumus, quod ex hac honoris amplificatione, qua illi trs Beati Caelites apud militantem Ecclesiam decorati sint, non parum christifidelibus futurum, spiritualis utilitatis. Quapropter Beatae Teresiae Margaritae Redi atque Beati Iosephi Benedicti Cottolengo Canonizationi in Patriarchali Basilica Vaticana, Deo adiuvante, solemniter celebrandae hodiernam diem undevicesinam nempe mensis Martii indiximus, eodem quippe

Peu de t e m p s aprs, c'est--dire le 12 mars, ce Consistoire fut tenu ; trs nombreux, Nos vnrables frres les patriarches, archevques et vques, convoqus par N o u s avec l e Collge des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, y participrent avec empressement ; dj ils avaient pris pleine connaissance de l a Cause, d'aprs les r s u m s que Nous a v i o n s pris soin de faire remettre chacun d'eux, et q u i exposaient, pour chacun des bienheureux q u e Nous avons m e n t i o n n s ci-dessus, leur v i e , leurs, vertus, leurs miracles, ainsi que l'ensemble des actes judiciaires accomplis et approuvs dans leurs Causes par la S. Congrgation des Rites. Alors, N o u s adressant ceux qui taient prsents, Nous les avons pris de N o u s faire connatre scrupuleusement ce que chacun d'eux pensait sur l'attribution ces trois Bienheureux des h o n n e u r s rservs a u x saints. Or, aprs avoir recueilli leurs suffrages, c o n s tatant que leurs avis concordaient avec ce qui Nous tait particulirement cher, N o u s N o u s s o m m e s v i v e m e n t rjoui en pensant quecette e x t e n s i o n des honneurs attribus par l'Eglise m i l i t a n t e ces trois Bienheureux habitants des cieux ne serait pas d'un mince avantage spirituel pour l e s Serviteurs du Christ. C'est pourquoi Nous avons alors choisi pour clbrer 'solennellement dans l a B a s i lique patriarcale Vatican e, D i e u aidant, la canonisation de la bienheureuse Thrse-Marguerite Redi et celle du b i e n h e u r e u x Joseph-Benot Cottolengo, le j o u r prsent, 19 mars, c'est--dire 5

130

LETTRES

DCRTALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

die, quo Beatum Pomplium Mariam Pirrotti, in Sanctorum nunierum referre iam Nos deGrevimus ; Canonizatiomi autem Beati Conradi a Parzham diem diximus vicesijiiam proximi Maii mensis, festum sicillicet Pentecostes. Atque interea omnes in Domino adhortati sumus, ut h o c volunlatis Nostrae propositum suppliciter Deo commendare ne iatermitterent. De quibus omnibus adstantes dilectos filios Protonotarios Apostolicos, ut iuridica acta coniicerent de more maiidavimus. Quum autem faustissima hodierna statuta dies ilhixit, in Petrianam Patriarchalem Nostram Basilicam, magnificentissimo nitentem apparatu et frequentissimo stipatam populo, quamplurimi Romanae Curiae Praesules, Officiales, Sacrorum Antistites et amplissimus Cardinalium Senatus, solemni supplicationis ritu, saeculars et regularis cleri ordinibus praeeuntibus, una simul et nos ingressi sumus ; atque, Augustissimo Sacramento dvote adorato, ad Nostram Nos pervenimus Calhedram ibique sedmus. Tune ad postulationem instanter factam per dilectum filium Christophorum Astorri, Sacri Consistorii Advocatum, a dilecto filio Nostro Camillo S. R. E. Cardinale Laurenti, Sacrorum Rituum Congrgat i o n s Praefecto et hisce Canonizationibus procurandis prae-

le mme jour o Nous avions dj dcid d'inscrire a n nombre des saints le bienheureux Pompilius-Marie Pirrotti ; quant la canonisation du bienheureux Conr-ad de P a r z h a m , Nous la fixmes au 20 mai pi'ochain, c'est--dire au saint j o u r de la Pentecte. Et en attendant, Nous exhortmes tous et chacun, dans le Seigneur, ne pas cesser de recommander Dieu avec instances Notre prsent dessein. Nous prescrivmes Nos chers fds les protonotaires a p o s toliques qui se trouvaient Nos cts de dresser les procsverbaux habituels de tout ce qui venait d'tre fait et dit. Et lorsqu' l u i ce jour, jour de b o n h e u r , prcdemment choisi, prcd par le cortge imposant des membres du clerg sculier et rgulier, Nous s o m m e s entr, au chant d'une supplication s o l e n nelle, accompagn de trs nombreux prlats, et officiers de la Curie romaine, des vques, d u trs illustre Snat des cardinaux, dans Notre Basilique patriarcale de Saint-Pierre magnifiquement dcore et remplie d'une foiitle compacte. Aprs avoir p i e u s e m e n t ador le Trs Saint Sacrement, Nous s o m m e s all Notre chaire o. Nous avons pris place. Alors, la demande faite avec instance par Notre cher fils Christophe Astorri, avocat consi-storial, a u n o m de Notre cher fils Camille Laurenti, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, prfet de- la Congrgation des Rites et ponent de ces canonisations. Nous avons dclar que Nous souhaitons au p l u s

19 m a r s 1 9 3 4

131

posito, Nos niaximopere optare Beatos illos Caelites in Sanctorum album adscribere diximus.; velle iamen ut antea, ex tradito a -maioribus ritu, uberior superni luminis copia interposita caelestis Curiae supplicatione, ab omnibus impetraretur. Quod quidem cum iterum ac -tertiuni, instantius nemque et instantissime factum sit, Spiritus Sancti lumine-' ferventius implorato, Nos, in cathedra sedentes, uti supremus catholicae Ecclesiae Magister, sollemniter ediximus : Ad honorem Sanctae et individucte T.rinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, aactoritate Domini Nostri le su Christi, Beatorum Apastolorum Ptri et Panli ac Nostra ; matura deliberatione praehabita et divina ope saepins implorata, ac de venerabiliiun Fratrum Nostrorum S. E. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe existentiiim consilio, Beatum I O S E P H U M B E N E O I C T U M C O T T O I I E N G Q , Beatum P O M P I L I U M M A R I A M PIRR O T T I , Beatam T E R E S I A M MARGARITAM REDI Sanctos es<se decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo adsdribinius ; statuent es ab Ecclesia uniuersali illorum mpmoriam quolibet anno, die eorum natali, iempe Iosephi Benedicti Cottolengo die trigesima Aprdlis, Pompilii Mariae Pirrott

haut point inscrire ces b i e n h e u r e u x habitants du ciel au catalogue des saints, m a i s que cependant Nous v o u l i o n s qu'auparavant, selon le rite que Nous ont transmis Nos devanciers, tous obtinssent de D i e u par l'intermdiaire de l a Cour cleste une l u m i r e plus abondante. Et aprs que cela et t fait line d e u x i m e , p u i s u n e troisime fois, c'est--dire plus instamment et trs instamment, la lumire de l'Esprit-Saint a y a n t t implore avec pLus de ferveur, N o u s - m m e , assis dans notre chaire, c o m m e Matre suprme de l'Eglise catholique, Nous avons dclar solennellement : En l'honneur de la Tirinil sainte et indivisible, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrtienne, par Vautorit de Notre-Seigneur Jsus-Christ, celle des bienheureux aptres Pierre et Paul et la Ntre ; aprs mre dlibration, le secours divin souvent invoqu, et sur d'avis de Nos vnrables frres les cardinaux de ta Sainte Eglise Romaine, les patriarches, archevques et vques se trouvant Rome, Nous dcrtons et proclamons que le bienheureux JOSEPH-*BENOT COTTOLETGO, le bienheureux POMPILIUS-MARIE PIRROTT et la bienheureuse THRSE-IMARGUERITE R E D I so:nt des saints, et Nous les inscrivons au Catalogue des .saints, ordonnant l'Eglise universelle d'hanorer leur mmoire avec pit et dvotion, chaque anne, le jour de ieur naissance au ciel, savoir : pour Joseph-Benot Cottolengo, le 30 avril ; pouf Pompilius-Marie Pirrotti, le i5 juillet, au nombre des confesseurs non

132

LETTRES

DCRTALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

die quintadecima MU, inter Sanctos Confessons non Pontifices, Teresiae Margaritae Redi die septima Martii, inter Sanctas Virgine pia devotione recoli debere. In Nomine Patri et Filti et Spiritus Sancti. Amen. Qua Canonizationis formula a Nobis edicta, porrectis Nobis a praefato Consrstoriali Advocato Cardinalis Procuratoris nomine precibus annuentes, Decretales de iisdem Canonizationibus sub plumbo Litteras fieri expedirique iussimus ; ab Apostolicis vero Protonotariis ad perennem earumdem memoriam publicum confici inslrumentum. Deo insuper omnipotenti gratiis ob hoc tantum beneficium ex imo corde actis, novensilium Sanctorum ab ipso Domino invocavimus patrocinium ; pontificale Sacrum deinde oblaturi ad aram accessimus- ac, peracta evangelica lectione, quotquot aderant homilia allocuti sumus, brve novensilium Sanctorum elogiurn texentes, eorumque exempla omnibus non ad intuendum tantum, sed ad imitandum potissimum proposuimus ; atque Sancti Iosephi Benedi'cti non absimili morte nostram concludere vitam adprecati sumus ; idque nobis omnibus, inquimus, deprecatione sua, conciliet inclitus Deiparae Virginis Sponsus, cnius hodie festum ubique gen-

pontifes, et pour Thrse-Marguerite Redi, le 7 mars, au nombre des saintes vierges. Au nom du Pte et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Une fois cette formule de canonisation prononce par Nous, acquiesant aux prires que Nous avait adresses le susdit avocat consistorial au n o m du cardinal ponent, Nous avons donn Tordre de rdiger et d'envoyer les Lettres dcrbales sub plumbo concernant ces mmes canonisations et d'en faire dresser par les protonotaires apostoliques un acte public, afin d'en perptuer ie souvenir. De p l u s , aprs avoir rendu grces au Dieu tout-puissant, du fond du cur, pour ce bienfait insigne, Nous avons invoqu la protection des n o u v e a u x s a i n t s auprs du Seigneur. N o u s N o u s sommes ensuite approch de l'autel pour clbrer pontificalemenl, et, aprs la lecture de l'Evangile, Nous a v o n s adress tous ceux qui taient prsents une h o m l i e d a n s laquelle, faisant brivement l'loge des saints nouvellement canoniss, Nous avons propos leurs exemples l'attention de tous, non seulement c o m m e t h m e s de rflexion, m a i s surtout c o m m e gestes imiter. Nous adressant saint Joseph-Benot, Nous l'avons suppli de terminer notre existence par une mort semblable la sienne ; que grce son intercession, disions-Nous, cette faveur nous soit accorde tous par l'illustre Epoux de la Vierge Mre de Dieu, dont la fte est clbre aujourd'hui dans le monde entier, et qui, assist de Jsus et de

19

MARS

1934

133

tium celebratur, quiqae, assidentibus sibi Iesu ac Maria, e terrestri hoc exilio ad caelestem patriam evolaviL Apostolicam deinde benedictionem et plenariam admissorum indulgentiam peramanter in Domino impertiti sumus, ac, Deo propitio, pontificale Sacrum persolvimus. Sanctissimi itaque viri Iosephi Benedicti Cottolengo, magni caritatis heros et divinae Providentiae administri, memoria Nostris hisce Litteris summo sanctitudinis honore consecrata, nunc ille, humilis iam Tertii Franciscalis Ordinis sodalis ac Divi Vincentii a Paulo aemuiatoir optimus, Superno Numini, inter angelicos choros, gratiarum concinens hymnum, Deo gratias' illud, quod vivens in terra semper in ore habuit, millies ac millies laude perenni iterare non desinit, quemadmodum Parva in illa Domo, quae et hodie praeclarissimum divinae Providentiae perstat monumentum die ac nocte perpetuo fas est audire. Nos quoque quibus, licet immeritis, datum est illum Dei servum bonum ac fidelem Caelitum corona decorare, sacrificium laudis ipsimet Deo omnipotenti ex imo corde offerimus, qui respexit humilitatem Servi sui, Eique maximas gratias agimus hodie et semper et per infinita saecula saeculorum.

Marie, s'chappa de cet exil terrestre pour voler vers la cleste patrie. N o u s avons ensuite accord avec affection, dans le Seigneur, la bndiction apostolique et l'indulgence plnire des fautes c o m m i s e s ; puis, avec l'aide de Dieu, N o u s avons termin la Messe pontificale. Voil donc consacre par les honneurs suprmes attribus la saintet, en vertu de Nos prsentes Lettres, la m m o i r e de cet h o m m e trs saint que fut Joseph-Benot Cottolengo, hros illustre de la charit et ministre insigne de la divine Providence ; et m a i n tenant ce saint, qui fut j a d i s u n h u m b l e Frre du Tiers-Ordre f r a n ciscain et un m u l e remarquable de saint Vincent de P a u l , chante, a u m i l i e u des churs angliques, en l'honneur de la Suprme Majest, un h y m n e d'actions de grces. Ce Deo gratias qu'il eut toujours sur l e s lvres t a n d i s qu'il vivait sur la terre, il ne cesse de le rpter d e s m i l l i e r s et des milliers de f o i s , dans une louange perptuelle, de m m e que dans cette Petite-Maison qui aujourd'hui encore demeure un tmoignage clatant de la Providence divine, il est l o i s i b l e de l'entendre perptuellement et de j o u r et de n u i t . N o u s aussi, qui, bien que N o u s ne l'eussions point mrit, il a t d o n n de couronner des honneurs clestes- ce bon et fidle serviteur de D i e u , Nous offrons du f o n d du cur un sacrifice de louange ce m m e Dieu tout-puissant, qui a regard la bassesse de son

134

LETTRES

DCRTALES

BENIGNISSIMUS

DEUS

Omnibus -ergo quae inspicienda erant bene perpensis, certa scientia* Apostolicae potestatis plenitudine, univTsa et singula quae supra memoravimus iterum confirmaiirus et roboraimis, statuimus -et decernimus, atque catholicae Ecclesiae denunciaimis. Mandamus iwsu-per ut haram Litteraruna transumptis, etiam iinpressis, aaianu ,taanen allicuius Notarii Apostolici subscripti's et MgiU munitis, eadem prorsus habealur fides, quae Jaisce Nostris praesentibus haberetur, si exhibitae vel ostensae forent. Si q-uis vero, ausu temerario Dcrtmes has Litteras Nostras deiinitionis, deoreti, adscriptionis, mandati, statuti t voluntatis in-frigere vel eis contraire vel attentaire praestimpserit, indignalionem omnipotentis Ded et Sanctormn Apostolorum Per.i et Pauli se novert iruicu<rs.urum. DaLum Romae, apud S. Petrum, anno Domini 1 9 3 4 , die decimanona mensis Martii, in festo S. Iosepli, B . M. V. Sponsi, Pontifcatus N-o&tri anno tertiodecimo. Ego P L U S , Catholicae Ecclesiae Episcopus. F R . T H O M A S Prus 0 . P. card. B O G G I A N I , Cancellarius S. /?. E. C . card. L A U R E N T I , S. / ? . C . Praefectus. D O M I N I C U S S P O L V E R I N I , Archiep. tit. Lariss., Prot. Apost. A L F O N S U S C A R I N C I , Protonotarius Apostolicus.

serviteur, et .Nous l u i rendons l e s plus grandes actions de grces, aujourd'hui et toujours. Aiusi donc, t o u t b i e n considr, .de science certaine, de par l a plnitude du pouvoir apostolique, Nous confirmons de nouveau et validons, tablissons et dcrtons, et f a i s o n s connatre l'Eglise catholique t o u s et chacun des points rappels prcdemment. Nous ordonnons en outre que les exemplaires de ces Lettres, m m e .copis ou imprims, signs et scells de la m a i n de tout Notaire apostolique, obtiennent le m m e crdit que N o s prsente-s Lettres si elles taient prsentes ou montres. Mais si quelqu'un, avec une audace tmraire, osait enfreindre ces Lettres dcrtales qui dfinissent, tablissent et expriment Notre volont, Nos ordres, Nos dcisions, ou y contrevenir ou y porter atteinte, que celui-l sache qu'il encourra l a colre du Dieu t o u t puissant et des saints aptres Pierre et PaulDonn k Borne, prs Saint-^Pierpe, le 9 mars de l'an 1934, en la fte de saint Joseph, Epoux de la Bienheureuse Viierge Marie, la -treizime anne de Notre pontificat. Moi P I E , vque de l'Eglise catholique. t Fr. THOMAS-PIE, 0 . P . , card. BOGGIANI, Chancelier t CAMILLE, card. LAURENTI, Prfet de la Congrgation S. E. K. des Rites,

HOMILIA
In sollemni canonizatione Beati Josephi Benedicti Cottolengo confessons, Beati Pompilii M. Pirrotti item confessons, ac Beatae Teresiae Margaritae Red virginis,. in Basilica vaticana die 19 mensis martii, anno MDCCCCXXXIV habita (1).

VENERABILES

FRATRES

AC

DILECTI

FILII,

Laetamur admodium quod, dum piacularis hic annus ad exitum fliciter vertitur, caelestia illa bnficia ac solacia, quae ex divino Redemptionis opre proficiscuntur, atque universam cotidie laborantem Ecclesiam recrant, rnovant atque fecundant, non extenuari videmus neque remitti, sed augeri quam maxime. Hodie enim Nobis licuit ex hac veritalis cathedra trs beatos caelites maximis Religionis honoribus consecrare, ad eorumque egregia exempla instanter revocare omnes, quotquot habemus ubique gentinm in Ghristo

HOMLIE
prononce dans la Basilique vaticane, l'occasion de la canonisation des bienheureux Joseph-Benot Cottolengo, Pompilius-Marie Pirrotti, et de la bienheureuse Thrse-Marguerite Redi, le 19 mars 1934.
VNRABLES FRRES ET C H E R S FlLS,

Nous Nous rjouissons grandement de voir qu'au m o m e n t o cette anne jubilaire touche heureusement sa fin, les bienfaits et les secours clestes qui nous sont procurs par l'uvre divine de l a R d e m p t i o n et qui rconfortent, rnovent et fcondent chaque jour l'Eglise militante tout entire, ne sont n i puiss ni ralentis, mais m u l t i p l i s dans la plus large mesure. Aujourd'hui, en effet, il Nous a t donn de dcerner, du h a u t de cette chaire de vrit, trois bienheureux h a b i t a n t s du ciel les plus grands honneurs religieux et de rappeler i n s t a m m e n t leurs illustres exemples tous ceux qui, en tous lieux, sont Nos fils dans le Christ ; ceux-l
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. lGi.

136

HOMLIE

LAETAMUR

filios ; eos etiam, qui erroribus circumfusi atque obcaecati, illecebrisque voluptatum deleniti, supernae patriae iramemores, miserrimam vitam agunt. Quae quidem praeclara exempla dum venerabunda mente repetimus, tt tantaque occurrunt animo sanctitudinis fulgores pulcritudinesque, ut res ipsae loqui, verba desse videantur. Tametsi, quamquam digno praeconio impares, aliquid tamen volumus de sanctissima eorum vita presse breviterque attingere. Eximium carmelitici viridarii ornamentum exstat Teresia Margarita Redi, quae nobili gnre orta, divitias respuens allicientiaque posthabens futurae aetatis auspicia, se totam divino servitio mancipavit. Itaque florentinum Carmelitidum asceterium ingressa, tam studiose alacriterque asperrimum hoc umbratilis vitae genus amplexa est, ut christianae perfectionis iter citatiore cotidie gradu pervolare potiusquam percurrere videretur, ceterasque sanctimoniales in sui admirationem raperet. Quibus suavissimis angelicisque moribus utebatur, eos idcirco, divina favente gratia, assecuta est, quod a peccandi discrimine ac vel a minima labecula abhorruit, et quo facilius innocentissimum corpus in servitutem redigeret, sese flagellis, ciliciis ieiuniisque excruciavit ; suumque

aussi, qui, environns et aveugls par l'erreur, sduits par les appts de la volupt, ont oubli la patrie cleste et m n e n t u n e vie misrable. En mditant avec respect leurs si nobles e x e m p l e s , il vient l'esprit tant et de si grands faits attestant avec clat la beaut de leur saintet, que l e s expressions semblent faire dfaut, car ces faits parlent d'eux-mmes. Cependant, malgr Notre impuissance clbrer dignement leurs louanges, Nous v o u l o n s essayer de dire quelques m o t s , s i m p l e m e n t e t succinctement, sur leur trs sainte vie. Thrse-Marguerite Rcdi se prsente c o m m e une fleur e x q u i s e du jardin du Carmel ; ne de f a m i l l e noble, elle repoussa les richesses, fit passer l e s b i e n s de la vie future avant l e s attraits d'ici-bas et se consacra tout entire a u service divin. C'est pourquoi, entre au couvent des Carmlites de Florence, elle embrassa avec tant d'ardeur et de joie ce genre trs austre de vie c o n t e m plative, qu'elle semblait chaque jour p l u s allgrement survoler plutt que parcourir le chemin de la perfection chrtienne, f a i sant l'admiration des autres m o n i a l e s . P a r la grande douceur de ses manires et la puret anglique de sa vie, elle parvint, avec la grce de Dieu, se garder de tout pch, m m e le plus lger, et afin de rduire plus facilement son corps en servitude, elle se fit endurer elle-mme les supplices de l a flagellation, du cilice et du jene, et entoura avec l a plus grande sollicitude l e l i s de

19

MARS

1934

137

virginitatis lilium paenitentiae spinis diligentissime circumsaepsit. Si in Sacratissimum Cor Iesu atque in Deiparam Virginem tam incensa pietale fcrebatur, ut interdum, e sensibus abrepta, sempilerna iam beatiludine frui videretur ; at in proximorum etiam salutem procurandam impensa flagrabat caritate : ita quidem ut, quos pro sua condicione posset, eos e vitiorum laqueis ad caelestia ineunda consilia revocaret ; quos non posset, ad eosdem precando expiandoque, in Dei gratiam restituendos pro viribus eniteretur. Pompilius vero Maria Pirrotti vitae huic absconditae cum Christo in Deo actuosam etiam atque indefatigabilem coniunxit apostolici muneris perfunctionem. Is siquidem, cum calasanctianum institutum, divino quodam instinctu permotus, complexus esset, ad sanctitatis apicem assequendum ita conlendit, ut nihil iam aliud cuperet, nisi Iesu Christi imaginem suis moribus exprimerc, eidem arctius usque coniungi, atque eos praesertim qui suis curis demandati essent ad sanciissimis Redemptoris nostri vestigiis insistendum alloquio, opra precibusque excitare. Quamobrem per urbes, per cppida, per pagos Evangelii praeco discurrens, confluentium undique multitudinum animos ita aeternarum veritatum fulgore perculit, ut eos et ad sua commissa lacrimis eluenda

sa virginit des pines de la pnitence. Sa dvotion au Tx*s Saint Sacrement et la Vierge, Mre de Dieu, tait si ardente que parfois, ravie hors d'elle-mme, elle semblait j o u i r dj de la batitude ternelle ; m a i s , par ailleurs, elle tait enflamme d'un tel zle pour le salut des m e s que, dans la limite de ses m o y e n s , elle les retirait des piges du pch pour les ramener dans la voie du ciel ; quand elle le pouvait, elle s'efforait de tout son pouvoir, par ses prires et par ses pnitences, de les remettre en grce avec Dieu. Quant Pompilius-Marie Pirrotti, il joignit cette vie cache avec le Christ en Dieu l'exercice actif et infatigable du ministre apostolique. Pouss par une inspiration divine, il entra dans la Congrgation des Scolopes o u Calasantns, et l, il tendt une telle perfection de saintet qu'il ne dsirait rien autre que de reproduire en sa vie l'image de Jsus-Christ, d'tre uni plus troitement avec lui, et d'exhorter l e s mes surtout celles qui taient particulirement confies ses soins, par ses prdications, ses uvres et ses prires, marcher sur les traces du Trs Saint Rdempteur. C'est pourquoi, parcourant, en qualit de hraut de l'Evangile, les cits, les bourgs et les villages, il touchait si v i v e ment les curs des fidles qui accouraient en foule l u i de toutes parts, en leur exposant les grandeurs des vrits ternelles, qu'il

138

HOMLIE

LAETAMUR

compelleret,, et ad arduum virtutis iter suscipiendum, divina aspirante gratia, provocaret. Quod vero praecipuum est calasanctianae subolis propositum, recta nempe iuventutis instiiulio atque educatio, in id loto pectore incumbere non praeterniisit. Adulescentium ingnia optime noverat ; noverat ea, quasi <cerea, aut in vitium, aut in virtutem facile verti : aijque adeo iuvenes verbo exemploque suo alliciens, per evangelicae legis disciplinam effingebat, christianisque moribus conformabat. Quapropter Pompilius Maria Pirrotti aliud exstat praeclarumque exemplum, ex .quo cordatis hominibus cernere iicet quantum catholica religio possit ad iuvenilem veri nominis educationem conferre. Iam oratio Nostra, Venerabiles Fratres ac dilecti Filii, exiniiuni llum sanctitudinis heroem respicit, osephum nempe Benedictum Cottolengo, cuius vita universa mirandum effulsit christianae caritalis praeconiunx Si enim omnium virtutum gnre enituit, si singulari animi demissione, si assiduo precandi studio impensaque se devovendi Deo volluntate excelluit, al cum indigentium, aegrotanlium miserorumque omnium causa ageretur, ium nec humanae opis defetio, nec obiectae sibi difficullates, nec rerum denique asperitas ulla eum a pro-

Jes amenait pleurer amrement leurs fautes et les dcidait suivre, sous l'inspiration de la grce divine, l e rude c h e m i n de la vertu. Cependant, il ne ngligea pas de se dvouer de t o u t cur la fin principale de la Congrgation des Seolopes, c'est--dire l a bonne instruction et ducation de la jeunesse. U avait une c o n n a i s sance approfondie du caractre des adolescents ; il savait qu' l'instar de la cire on peut les faonner facilement pour le vice ou pour la vertu ; aussi, attirant lui les j e u n e s gens par son exemple et par ses paroles, il les formait la d i s c i p l i n e de l a loi v a n g lique et les modelait suivant les rgles de la morale chrtienne. C'est pourquoi, Pompilius-iMarc Pirrotti demeure comme un nouvel et illustre exemple qui permet aux h o m m e s clairvoyants de constater combien la religion catholique peut tre utile' l a vrilahle ducation de la jeunesse. Et maintenant. Vnrables Frres et chers F i l s , disons un m o t de ce hros de la saintet. Joseph-Benot Cottolengo, dont la vie entire resplendit comme une apologie admirable de la charit chrtienne. En effet, s'il excella en toutes les vertus, s'il se distingua par une h u m i l i t toute particulire, par son assiduit la prire et sa ferme volont de se dvouer au service de D i e u , cependant, quand il s'agissait d'assister n'importe quel m a l a d e ou n'importe quel malheureux, alors ni le m a n q u e de ressources humaines, ni les difficults qu'on lui objectait, ni enfin aucun

19

MARS

1934

139

posito deterrere poterant. Flagrantis huius caritatis monumentum evasit Parva Ma Domus a divina Providentia, qUat> Augustae Taurinorum quasi altra urbs adiicitur, et in qua omne genus iniseriarum illae etiam, quae veluti foeda sociefcatis scruta habentur atque nania rei publicae onera libenter amanterque excipiuntur. lis enim, qui evangelicis praeceptis se totos dedunt, nihil est tam sordidum, nihil tam molestum atque horridum, quod divina Iesu Christi caritas detergere, amplecti, solari non queat. Hoc sane, maxima cum animi sui admiratione, ii cerixere possunt,. qui Parvam illam Domum invisunt ; in qua flammescens Redemptoris nostri caritas omnia alit, omnia refovet, omniaque moderatur ac dirigit. Quapropter iure meritoque asseverari potest, si nulla alia nobis catholicae veritatis argumenta certa succurrerent, hoc unum luculentissime sufficere, quod Iosephus Benedictus Cottolengo gesserit. Haud mirum igitur si Noster, cum laboribus, vigiliis corporisque castigationibus fraclus ad mortalem iam exitum rnperetur, mitantes oculos ad caelum erigens, in quibus aliquid rnidebat supernae lucis aeternaeque beatitatis, haec edidit extrema verba : Laetatus sum in his, quae dicta sunt

obstacle grave ne pouvaient le dtourner de son projet. II fonda le m o n u m e n t de l'ardente charit : La Petite-Maison de la Divine-Providence , qui forme c o m m e un faubourg de la ville de Turin, et dans laquelle sont accueillies bras ouverts et affectueusement toutes sortes de malheureux m m e ceux qui passent pour le rebut de la socit et pour des poids morts la charge de l'Etat. Car pour ceux q u i . pratiquent intgralement les prceptes vangliques, il n'est rien de si souill, rien de si fastidieux, rien de si laid que le divin amour envers Jsus-Christ ne puisse purifier, supporter et embellir. Ce prodige, ils peuvent le contempler et l'admirer au plus h a u t point, ceux qui v i s i t e n t cette petite m a i s o n dans laquelle l'amour enflamm pour le Rdempteur nourrit tout, rchauffe tout, modre et dirige tout. C'est pourquoi on peut affirmer bon droit que, si nous n'avions pas d'autres arguments certains en faveur de la vrit catholique, ce qu'a fait Joseph-Benot Cottolengo suffirait l u i seul la dmontrer excellemment. Aussi rien d'tonnant que notre saint bris par les fatigues, l e s veilles et les mortifications corporelles, parvenu au terme de sa v i e mortelle, tournant vers le ciel ses y e u x o se refltait dj u n rayon de la lumire suprme et de la batitude ternelle, pronona les paroles suivantes, qui furent ses dernires : Je me rjouis de ce qui m'a t dit : Nous irons dans la maison du

140

HOMELIE LAETAMUB S >

mihi : in domum Domini ibimus. (Ps, cxxi, 1.) 0 det nobis ipse, rogamus, non absimili morte nostram concludere vitam; idque nobis omnibus, deprecatione sua, conciliet inclytus Deipare Virgnis sponsus, cuius hodie festum ubique gentium celebratur, quique, assidentibus sibi Iesu ac Maria, e terrestri hoc exsilio ad caelestem patriam evolavit. Amen.

Seigneur (Ps. cxxi, v. 1.) Oh ! puisse-t-il l u i - m m e , Nous l'en prions, n o u s obtenir de terminer notre v i e par une mort s e m blable ! Que ]a m m e grce nous soit donne nous tous p a r l'intercession de l'insigne Epoux de la Vierge Marie, dont l a fte est clbre aujourd'hui dans le m o n d e entier, lui qui, assist de Jsus et de Marie, quitta l'exil terrestre pour s'envoler vers la cleste patrie ! Ainsi sot-U.

EPISTOLA
Ad Emum P. D. Alafridum Ildefonsum lit. SS. Silvestri et Martini in Montibus S. R. E. presbyterum cardinalem Schuster, Mediolanensum archiepiscopum : quem mittit egatum ad solemnia decies saecularia abbatiae Einsidlensis (1).
PIUS
DILECTE SALUTEM ET

PP.

XI
NOSTER, BENEDICTIONEM.

FILI

APOSTOLICAM

Non levi animi delectatione nuper intelleximus de sollemnibus decies saecularibus, quae Einsidlenses monachi in honorem Deiparae eremitarum Dominae appeilatae suramo studio apparare contendunt. Ex quo enim abhinc mille annos, priscus sancti Menradi eremus in splendidum Benedictinorum coenobium conversus est, et prodigiosum

LETTRE
S. Em. le cardinal Ildefonse Schuster, archevque de Milan, le nommant lgat pontifical pour les ftes du millnaire de l'abbaye d'Einsiedeln en Suisse.
PIE XI, PAPE
CHER SALUT FILS, ET BNDICTION APOSTOLIQUE.

C'est avec une grande j o i e que Nous avons reu, rcemment, des i n f o r m a t i o n s sur les ftes solennelles qu' l'occasion de leur m i l l naire l e s m o i n e s d'Einsiedeln s'efforcent de prparer avec un zle empress, en l'honneur de l a Mre de Dieu, appele Notre-Dame des Ermites Depuis que, e n effet, il y a m i l l e ans de cela, l'antique ermitage de saint Meinrad a t transform en un splendide monastre de
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p . 298

142

LETTRE

N O N LEVI A N I M I

Virginis sacellum in augusto templo est collocatum, sancti Benedicti filii numquam orare et laborare cessarunt, piique innumeri Mariae cultores ad sanctuarium illud undique confluxerunt. Neque vero dhiturnitas temporis, neque. rerum civilium. perturbationes, neque saeva incendia, quae pluries sacras aedes consumpsere, pristnam monacborum sedulitatem aut christianae plebis. fiduciam erga caelestem Reginam adimere vel extenuare potuerunt ; ita ut templum ac coenobium Einsidlense, alterum donis caelestibus redundans, alterum studio et labori dicatum, magnum sibi nomen per saecula pepererint. Itaque, millenaria huius eventi faustitate, Nos, qui nihil' potius habemus, quam ut religio iidelium ac pietas per Deiparae cultum alatur et foveatur, qui que sodales Benedictinos summa caritate cornplectimur atque insigne illud sanctuarium ac monasterium periucundo animo quondam invisimus, sollemnia. sacra, quae propediem celebrabuntur, non modo probamus commendamusque, sed Nostra quoque partieipatione augere et cumulare exoptamus. Te igitur, dilecte fili Noster, qui Sancti Benedicti rdinem, cuius es praeclara suboles, romanae purpurae splendore dcoras, Legatum Nostrum. hisce litteris deligimus

Bndictins et que la merveilleuse chapelle a t place dans l'auguste basilique, j a m a i s les fils de saint B e n o t n'ont cess de prier et de travailler ; de plus, innombrables sont les dvotsserviteurs de Marie qui ont afflu de toutes parts vers ce sanctuaire. Ni la longueur du temps, ni les troubles au sein de la socit civile, ni les terribles incendies qui, plusieurs reprises, consumrent les difices sacres, ne purent supprimer ou diminuer la ferveur premire des m o i n e s ou la confiance du peuple chrtien envers la Reine cleste ; de sorte que le sanctuaire et ,1e couvent d'Einsiedeln, celui-l combl des dons du ciel, celui-ci consacr l'tude et au travail, acquirent, au cours des sicles, une. grande renomme. C'est pourquoi, en ces heureuses ftes du millnaire-, Nous qui n'avons rien tant cur que de voir la religion des fidles alimente et favorise par le culte envers la Mre de Dieu, Nous qui avons la plus grande affection pour les religieux Bndictins, et qui' jadis prouvmes une joie si profonde en visitant ce sanctuaire et ce monastre insignes, non seulement Nous approuvons et recommandons les solennits qui v o n t s e clbrer prochainement, mais encore Nous voulons les accrotre et augmenter par Notre participation. Nous vous choisissons donc et vous n o m m o n s par la prsente Lettre Notre lgat, vous, Notre cher F i l s , qui' honorez par la spien1

21

MARS

1934

143

ac renuntiamus, ut sacris ritibus et caeremoniis in templo Einsidensi proxime peragendis praesideas, et pTodigiosum eremiiarum Dominae simulacrum, tanta populi veneratione excultum, namin Nostro "Nostraque auctoritate sollemni eoronae impositione exornes. Praeterea, ut uberiores salutis fructus a populo sacellum invisuro percipiantur, libenti quidem animo votis adnuendum -censemus, quae Nobis adhibuit dilectus filius monasterii a Beata Virgine Maria Eiasidlensis bbas, ut memorata sollemnia gratiis pr-ivilegiisque peculiaribus augeamus. Quapropter, audito quoque S. R. E. Cardinal* Paenitentiario Maiore, omnibus et singulis ulriusque sexus fdelibus, qui confessi et sacra Commnnione refecti basilicam Beatae Virginis Mariae Einsidlensem, a Dominica prima mensis Maii usque ad Dominicam secundam mensis Octobris inclusive, dvote visitaverint, ibique pias preces ad Deum iuxta mentem Nostram efFuderint, plenariam indulgentiam, semel tantum lucrandam, die ab iisdem christildelibus ad libitum eligendo, concedimus in Domino ac largimur. Quo autem Nostra animi benevolentia magis perspecta sit, facultatem .etiain tribuimus, ut diebus sollemnibns, quibus peregrini maiore numro ad sanctuarium

deur de la pourpre romaine l'Ordre de Saint-Benoit, dont v o u s tes l'illustre religieux, pour prsider les ftes et l e s crmonies qui seront clbi'es trs prochainement dans le sanctuaire d'Einsiedeln, et couronner solennellement, en Notre n o m et en vertu de Notre autorit, la statue miraculeuse de Notre-Dame des Ermites , objet d'une si grande vnration de la part du peuple. En outre, afin que le peuple qui viendra visiter la chapelle recueille des fruits de salut plus abondants, N o u s e s t i m o n s volontiers qu'il y a lieu d'exaucer les v u x que Nous a exprims Notre cher F i l s l'Abb de Notre-Dame d'Einsiedeln, en N o u s priant de rehausser ces solennits par des grces et des privilges spciaux. C'est pourquoi, aprs avoir pris l'avis du cardinal grand pnitencier de la Sainte Eglise romaine, tous et chacun des- fidles de l'un et l'autre sexe qui, s'tant co-nfesss et ayant reu la sainte c o m m u n i o n , auront visit dvotement la basilique de la Bienheureuse Vierge Marie d'Einsiedeln, du premier d i m a n c h e de mai au second dimanche d'octobre inclusivement, et qui auront pri avec ferveur Nos intentions, N o u s concdons dans le Seigneur et accordons une indulgence plnire, gagner une seule fois par les fidles, au jour qu'ils auront choisi leur gr. Afin de donner encore un tmoignage de Notre bienveillance, Nous permettons qu'aux j o u r s solennels o les plerins viendront en plus grand nombre au sanctuaire, savoir en la fte de la

144

LETTRE NON LEVI ANIMI

conventuri sunt, <scilicet in festo Beatae Virginis Mariae Thaumaturgae Einsidlensis, in festo gloriosae Assumptionis Beatae Mariae Virginis, in Commemoratione divinae consecrationis sacelli Beatae Virginis Mariae Einsidlensis, die 14 Septembris habenda, atque in Sollemnitate sacratissimi Rosarii Beatae Mariae Virginis, sacrorum Autistes, qui sanctum Missae sacrificium sollemniter celebrabit, Nostro noraine et auctoritate adstanti populo benedicat, plenam admissorum veniam eidem proponens, ad Ecclesiae praescripta lucrandam. Paterna autem vota facimus, ut quam plurimi iideles, tam finitimi, quam longinqui ad thronum gratiae et misericordiae peregrinantes accdant ; minime enim ambigimus, quin augusta Regina, tanto fidelium obsequio et affectu permota, eos semper propitia de caelo tueatur ac praemia eis tribuat quae amantissimis filiis largiri consuevit. Denique ipsis gloriosi Einsidlensis coenobii monachis ex animo vehementerque gratulamur, quod, tam longo saeculorum decursu, cum Apostolica hac Sede filiali devotione et caritate arcte coniuncti, sapientissimas normas ac statuta Legiferi Patris Benedict intgra servaverunt, praesertim quod attinet ad tuendum

Bienheureuse Vierge Marie thaumaturge d'Einsiedeln, en la fte de la glorieuse Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, le jour de la commmoraison de la pieuse chapelle de l a B i e n h e u reuse Vierge Marie d'Einsiedeln, clbre le 14 septembre, et en la solennit du Trs Saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, l'officiant qui offrira solennellement le suint sacrifice de la messe donne en Notre N o m et en vertu de Notre autorit la bndiction au peupl'e prsent, en lui annonant l'indulgence p l nire des fautes commises qu'on p e u t gagner suivant les prescriptions de l'Eglise. Nous formons le v u que de trs n o m b r e u x fidles, tant ceux qui sont voisins que ceux qui sont l o i g n s , s'approchent en plerins du trne de la grce et de la misricorde, car N o u s ne doutons aucunement que l'auguste Reine, m u e de tels h o m m a g e s et de tant d'affection de la part des fidles, les protgera toujours avec bienveillance du haut du ciel et l e u r accordera les rcompenses qu'elle a coutume de donner gnreusement ses fils trs aimants. Enfin, Nous flicitons vivement et de tout cur les moines e u x mmes du glorieux monastre d'Einsiedeln d'tre rests, au cours de si longs sicles, troitement unis avec le Sige apostolique dans une dvotion et une charit filiales, et d'avoir observ intgralement les trs sages rgles et les statuts de leur Pre lgislateur Benot, surtout en ce qui concerne le m a i n t i e n de la splendeur du culte divin, et l'Office du chur rcit s u i v a n t le rite, Office dont

21

MARS

1934

145

diviai cultus splendorem ad officiumque chorale rite obeundum, cuius quidem praescripturn, veluti monasticae vitae fundamentum, dum singula diei tempora, ceteris operibus adsignanda, defnile distincteque partitur, piis uniuscuiusque inceptis perennem gratiarum imbrem e caelo devocat. Neque vero dubitamus, quin praesentes monachi Einsidlenses, qui altcrum millenarium aevum auspicantur, praeclara maiorum exempla et instituta perscquantur ac Nostris votis optatisque fdeliter obsecundent ; hac enim ratione novum profccto decorem novasque egregias laudes Ordini suo fuste comparabunt. Dum interea secundum plane exitum millenarii eventus celebrationi ominamur, in auspicium caelestium donorum inque praecipuae dilectionis Nostrae pignus apostolicam benedictionem tibi, dilecte fili Noster, Einsidlensis coenobii Abbati et monachis, ceterisque sollemnium curaloribus peramanter in Domino impertimus. Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXI mensis Martii, in festo Sancti Benedicti Abbatis, anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri decimo. tertio. PIUS PP. XI.

l'obligation constitue comme le fondement de la vie monastique, en partageant d'une faon bien dfinie et bien distincte chacune des p h a s e s de la journe qu'il faut consacrer d'autres uvres. N o u s ne doutons pas que les m o i n e s actuels d'Einsiedeln qui commencent sous d'heureux auspices la nouvelle priode de mille ans, ne suivent les illustres e x e m p l e s et leons de leurs ans et ne se conforment fidlement Nos v u x et Nos souhaits ; en agissant ainsi, ils procureront certainement leur Ordre une nouvelle gloire et de n o u v e a u x et m i n e n t s mrites. E n attendant, avec N o s v u x pour l'heureuse clbration de ce m i l l n a i r e , et comme gage des faveurs clestes et en tmoignage de Notre particulire affeption, Nous vous accordons trs affect u e u s e m e n t dans le Seigneur, vous, cher Fils, l'Abb du m o n a s tre d'Einsiedeln, aux m o i n e s et tous ceux qui s'occuperont de l'organisation des solennits, la Bndiction apostolique. Donn Rome, prs Saint-Pierre, en la fte de saint Benot, Abb, le 21 du mois de mars de Vanne 1934, la treizime de Notre Pontificat. PIE XI, PAPE.

DISCOURS
adress aux membres de la Fdration nationale des Syndicats diocsains de l'enseignement libre en France, l'audience du 31 mars 1934 (1).
Haec dies quam fecit Dominus ! Oui, ce j o u r est bien l e j o u r du Seigneur, non seulement parce que nous sommes entrs dj dans les splendeurs de cette Pque la fin de l'Anne Sainte de la Rdemption. In splendoribus sanctorum, l'heure de l'lvation de Don Bosco a u x suprmes h o n n e u r s des autels, m a i s aussi un autre titre : Nous Nous disons en effet que ce j o u r de v o t r e v i s i t e au Pre c o m m u n de tous* les fidles et l a vnrable mre de toutes les glises est -un jour particulirement heureux. Nous somm.es habitus ces magnifiques visites successives de Nos Fils de France. Elles ont un caractre t o u t particulier, t o u t spcial, de cordialit filiale. Vous Nous l'avez encore montr lors de Notre entre au milieu de vous. A cela s'est ajoute d'ailleurs une parole si chaude, si sobre et si riche en mme temps, qui Nous retraait en raccourci toute cette grande et glorieuse his-toire de l'enseignement que vous nous reprsentez ici d'une manire si solennelle, t o u s ses degrs, primaire, secondaire et suprieur, en Nous rappelant avec beaucoup d'opportunit cette marche en avant, qui va fie l'anne 1833 l'anne 1*875, ces gnreuses tapes, ces glorieuses conqutes glorieuses et si b i e n f a i s a n t e s , que votre cher interprte Nous exposait t o u t l'heure. Quel mrite ne serait-ce pas dj que d'empcher les ravages exercs par l'cole laque ? Mais que dire du bien que cet enseignement a fai't, chers F i l s et chres F i l l e s , du bien positif accompli dans un si grand nombre d'inLcliigenccs auxquelles est parvenu votre enseignement, charg de toute la richesse de la pense chrtienne ! On vient de le dire, et on avait dj le droit de le dire : par cet enseignement, u n e grande partie de la France s'est conserve ou est redevenue chrtienne. Nous vous flicitons, et, avec vous, Nous- flicitons t o u s ceux qui y ont travaill et ont arros le sillon de leurs sueurs, et on peut bien le dire, du sang de leurs mes ; c'est bien l l e travail de bons ouvriers et de vrais martyrs de la gloire du bon Dieu et du salut des mes. Nous sommes heureux, vraiment heureux, de vous avoir avec
(1) Le texte de ce discours prononc en franais a t reproduit par VOsscrvatore Romano du 5. 4. 34. Les 2 500 plerins de la Fdration des Syndicats diocsains des trois ordres de l'enseignement libre taient conduits par Mgr Baudrillart et le chanoine Lemonnier. Ce fut le recteur de l'Institut catholique de Paris qui les prsenta au Saint-Pre, en soulignant spcialement la conqute de la libert de l'enseignement ralis par les catholiques de France.

31

MARS

1934

147

N o u s air crpuscule de cette Anne Sainte, Vous tes votre place, v o u s qui tes et voulez tre de vrais instruments et intermdiaires e de cette Rdemption dont Nous avons clbr le XIX centenaire. Votre uvre d'enseignement est l'uvre m m e du Rdempteur : euntes docete. Voil- la parole du Rdempteur quand il envoya ses aptres apporter au m o n d e ce qu'il a enseign l u i - m m e . Voil votre tche, voil votre gloire, voil votre grande et inestimable rcompense, car il d o i t v o u s tre bien doux de penser que vous entrez ainsi dans le cadre de la Rdemption. N'est-ce pas, en effet, par vous que s'accomplit cette premire rdemption, Ta rdemption de l'ignorance, et vous savez dans votre enseignement j o i n d r e toutes l e s richesses qu'il contient, l'exemple de votre vie, cette vie chrtienne qui, telle que vous l'entendez, telle que v o u s la. 'pratiquez, contient tous les trsors de la Rdemption. Tel doit tre le fruit de ce Jubil. Sans doute la grande indulgence du Jubil l'indulgence classique a pour but de remettre les pchs) et les dettes que nous a v o n s contracts : indulgence, cela veut dire c o n d o n a t i o n et rmiss i o n . P o u r ne pas apprcier u n t e l bienfait, i l faudrait pouvoir dire que Ton. est sans pch. Qui peut le dire ? Ces indulgences sont le prix que notre Rdempteur a pay pour nous. C'est de hii que sont venues toutes ces misricordes qui se rpandent sur nous durant ces annes saintes. Mais celle-ci est u n e Anne Sainte extraordinaire, celle du grand souvenir de la Rdemption, de ce chef-d'uvre qui domine l'histoire et. qui. mrite bien d'tre appel Je plus grand fait de l'histoire et le plus grand bienfait, puisqu'il en a t la plus grande rvolution. C'est pourquoi Nous avons i n v i t le monde entier - v e n i r prs de N o u s et avec Nous se souvenir, remercier, mditer et profiter d'un tel f r u i t t d'un tel bien. Le comble du m a l h e u r serait qu'un tel- sacrifice restt sans donner le fruit que le Rdempteur ts'est l u i - m m e propos. Or,, il n o u s a dit ce q u ' i l s'est propos e n vue d e nos m e s ; c'est quand il s y m b o l i s a i t les m e s s o u s cette figure des brebis, figure si douce qui, t o m b a n t de ses lvres divines, recueillie par ses aptres, travers l e s sicles depuis- les- Catacombes, d'o, elle est sortie, pour se tranmettre dans t o u s les sicles venir. Il s'est dit le bou Pasteur' et n o u s a donn la r a i s o n de sa v e n u e : nt vitam. habeant et abundantius habeant II veut' que ses brebis a i e n t la vie non pas seulement dans une m e s u r quelconque, pas m m e dans u n e mesure abondante, maie dans une mesure toujours plus abondante.. Voil le fruit que vous avez si bien, si largement mrit par un plerinage pieux et si- p r o f o n d m e n t senti: C?cst u n plerinage q u i n' pas p u ne pas vous, coter quelque sacrifice, quelque incommodit, quelque exercice de mortification,, de pnitence chrtienne. Et cela- convient trs bien - une- A n n e Sainte de la' Rdemption. Vous" n*avez pas h s i t affronter ces- difficults, pour venu? cueillir ce fruit de la R d e m p t i o n : la vie chrtienne. D'ailleurs', cette vie, v o u s la connaissez bien, v o u s la vivez, et vous enseignez a u x autres comment il faut la vivre dans
1

148

D I S C O U R S AUX MAITRES

CHRTIENS

son intgrit, c'est--dire, dans sa plus grande abondance. Vos ans l'ont fait avant vous, et Ton v i e n t de dire tout ce que l'enseignement libre a cot ces initiateurs, ces continuateurs et vous-mmes, chers F i l s et chres F i l l e s du bon Dieu. Cela suppose une grande ide de celte vie chrtienne, une grande charit, dont la source est cette vie m m e , bien abondante, que vous possdez. Nous ne v o y o n s pas ce que Nous pourrions ajouter, s i n o n ce qui Nous vient sur les lvres quand Nous N o u s trouvons e n p r sence de quelque chose de bon et de bien. Et c'est le cas. Lisant dans vos mes ces grandes penses, ces gnreux propos d'tre toujours les instruments de la Rdemption pour tant d'mes, l e s ministres du bon Dieu, les vhicules de cette vie chrtienne que le Christ, qui en est l'inventeur et qui lui a donn son n o m , a apporte du ciel sur la terre. Nous ne p o u v o n s que v o u s dire : s Toujours plus et toujours m i e u x . C'est avec cette magnifique consolation que Nous vous b n i s s o n s . Nous voulons que Notre Bndiction tombe sur vous t o u s , , sur les personnes que chacun porte dans son cur : tout d'abord sur tous vos a m i s et collaborateurs dans cet enseignement libre, d a n s cet enseignement chrtien, rdempteur des m e s , qui est l'uvre des uvres ; sur tous ceux qui dirigent, administrent, t r a v a i l l e n t entretenir votre organisation, qui a l'avantage d'tre u n e partie si vitale de l'Eglise, puisqu'elle a des rapports si troits avec a hirarchie. Elle, est ainsi une forme de cette Action catholique qui Nous est si chre. Or, l'action est elle-mme proportionne l'intensit de la vie. Nous v o u l o n s aussi bnir toutes vos f a m i l l e s , v o s parents, vos m a i s o n s et tout ce que v o u s y avez de cher : v o s fils, q u e N o u s bnissons, toujours avec une complaisance particulire, parce que Nous savons que c'est bnir l'avenir avec toutes ses esprances, et, d'un autre ct, vos vieillards, vos infirmes, parce que p l u s grands sont l e u r s besoins. Vous porterez Notre Bndiction t o u s et dans toutes les directions. Nous rservons u n e Bndiction particulire pour vos prtres de France, que nous v o y o n s si bien reprsents. C'est une B n diction toute paternelle que Nous v o u l o n s leur donner^ Quel surcrot de travail ils doivent s'imposer pour faire avec v o u s ce grand uvre de l'enseignement 1 Ils y trouvent d'ailleurs l e u r r c o m pense, en tant parmi vous les conservateurs, les multiplicateurs de la vie chrtienne. Et Nous voulons aussi que Notre Bndiction parvienne t o u s vos vques reprsents si bien ici en la personne de Mgr B a u drilart, qu'on peut bien appeler l'vque de la science. Et n'est-il pas doux de constater que l'enseignement a un vque lui ? D'ailleurs, en bnissant les pasteurs, Nous bnissons e n m m e temps leur troupeau. En bnissant l e s pres, Nous aurons encore bni tout ensemble les f a m i l l e s qui l e u r sont confies. Que ces Bndictions v o u s accompagnent, d a n s votre d e m e u r e romaine, sur le chemin d u retour et p o u r toute la v i e I

CONSTITUTIO

APOSTOLICA

universelle extra ordinem Iubilaeum anns MDCCCCXXXIIIMDCCCCXXXIV Romae celebratum ad totum catholicum orbem extenditur (1).

PIUS SERVUS

EPISCOPUS SERVORUM DEI LITTERAS

UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS PRAESENTES INSPECTURIS SALUTEM ET APOSTOLICAM

BENEDICTIONEM

Quod superiore anno universale extra ordinem Iubilaeum indiximus ad undevicies saecularem memoriam recolendam peractae humani generis Redemptionis, quodque iam fliciter ad exitum deductum est, id, elutis -expiatisque animis et a terrestris huius incolatus domo ad superna erectis,

CONSTITUTION

APOSTOLIQUE

portant extension tout l'univers catholique du Jubil universel extraordinaire clbr Rome en 1933-1934.

PIE, EVEQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, A TOUS LES FIDLES QUI LIRONT LES PRSENTES LETTRES, SALUT ET BNDICTION*APOSTOLIQUE.

Le Jubil universel extraordinaire dont l'anne dernire Nous avons port indiction pour commmorer le souvenir du XIX centenaire de la R d e m p t i o n du genre h u m a i n , et qui maintenant t o u c h e heureusement sa fin, a procur t o u t e s les m e s p n i tentes et purifies de leurs fautes qui ont t leves' d e l a demeure de cette vie terrestre % aux rgions suprieures, tant et de si grands b i e n f a i t s et consolations divines, qu'il N o u s est
8

(1) A. A. S-, v o l ^ X X V I , 1934, p. 137.

150

CONSTITUTION

QUOD SUPERIORE ANNO

tt tanteque attulit bnficia divinaque solacia, ut temperare Nobis* non possimus quin immorlales Deo optimo maximo grates againus. Vidimus enim per huius anni sancti decursum quod quittent caelestis Numinis benignitati acceptum referimus innumerabiles paene filios singillatim lurmatim in almam hanc Urbem confluere, eosdemque et coram admisimus et paterno alloquio recreavimus. Idque ex omnium civium ordine factum : nempe ex operaria plbe, quae victuin sibi cotidiamo labore compart ; ex optimatibus civitatumque primoribus, qui in diffilcillimis horuon temporum condicionibus videbantur exemplum sane omni laude dignum non t'antum sibi sed suis etiam omnibus caclestem opem conciliare ; ex iis, qui florenti aetate fruuntur atque ex iis, qui, senio prope confecti, romani itineris incommodai perpetl non reeusarunt. Neque -ex Italia tantum atque ex vicinioribus regioni-bus, sed ex transmarinis etiam terris convenerunt ac paene undique gentium ; ita ut vetustissima Romae templa, sacra hypogea ac vel ipsae Urbis viae elatis resonarent canticis, quae fidelium turbae ex omni Hngua, populo ac natione pientissime effudissent. Atque non rarum fuit, renovato veterum romaeorum more, homines ac mulieres cernere, pedibus longo itinere

impossible de ne pas faire monter vers le Dieu plein de bont des actions de grces immortelles. Au cours de cette Anne sainte bienfait que Nous reconnaissons avoir reu de l a bienveillance divine, Nous avons v u des fils sans nombre accourir, soit individuellement, soit en groupe, en cette ville sainte ; Nous leur avons accord audience et les avons rconforts de Nos paroles paternelles. Ces foules appartenaient toutes les classes de la socit : au peuple ouvrier gagnant son pain par son labeur quotidien ; aux nobles et aux lites des cits, qui tous, souffrant des conditions difficiles, ont voulu exemple vraiment digne de louange se concilier la bienveillance divine, non seulement pour eux, m a i s encore pour tous les leurs ; ni ceux qui j o u i s s e n t d'une sant florissante, ni mme ceux, que l'ge a affaiblis n'ont' reculs devmt l e s inconvnients du voyage Rome. Ce n'est pas seulement d'Italie et des. rgions vcis'fresy mais- des- p a y s d'butre-mer et de presque toute- l a terre, que sont venus- les plerins ; ce- point q u e les antiques sanctuaires romains, les hypoges sacrs et les rues elles-mmes de l a ville rsonnaient de pieux cantiques que chantait la foule des fidles de toute langue, de tout peuple et de

toute

nation.

Il ne fut pas rare non plus qu' l'exemple des R o m a i n s d'autre-

AVRIL

1934

151

suscepto, Romain advenir-e, commimem Patrem invisuros, suoramque commissorum veniam impetraturos. Quos omiies paternis honeslanrus laudibus : eo vel magis quod, cum acerbum, quo tam dru angimur, reram oeconomicarum dis crimen non du m remiserit, peregrini ex hisce non pauci ad ,pium huiusmodi consilium incun&um deducendumque in lisum, pcrgravibus -dtoner uni difficultatibus occurrere easdemque superar-e. Cum ta-men non orames, qui'bus cordi esset, Romani contendere potuerint, ad amplissimos potiundos caelestis gratiae thesau-ros, idcirco consentaneum ducimus ut, ex Apostolicae Sedis more institutoquc, quae hac in aima Urbe xisque ad h o d i e m u m diem civibus aitque adV-enis patuit iufoilaris veniae facultas, ea per in<tegnim annum ubiqvie gentium vigeat. Quam ad rem salutarifcer assequendam, Eccesiae administros adho-rtamur imprimisque Episcopos ut opportunis habitis ad populum concionibus ac spiritualibus, ut aiunt, exercitiis sac-risque expeditiorriibus christifideles quam plurimos ad sua cudusque admissa per Pacnitentiae Sacramentuan euenda et ad plenae huius indugentiae >eneficium liTcrandum rite praeparent oninique ope permoveant. Eo,sdemque moneant ut ad mentem Nostram supplices Deo

t'ois on vit des h o m m e s et des femmes faire pied le long voyage pour venir Rome afin de rendre visite au Pre commun et d'obtenir le pardon de leurs fautes. A tous Nous adressons Nos paternelles flicitations, d'autant plus que, la crise si cruelle dont nous souffrons depuis si l o n g temps n'tant pas encore surmonte, beaucoup de ceux qui dcidrent et accomplirent ce pieux voyage, rencontrrent et durent surmonter de trs graves difficults. Tous ceux cependant qui avaient le dsir de venir R o m e n'ayant pu s'y rendre pour puiser aux i m m e n s e s trsors de l a grce cleste, N o u s avons estim opportun que, selon la c o u t u m e et la rgle du Sige apostolique, l'indulgence jubilaire accorde jusqu' ce jour aux habitants et visiteurs de Rome puisse tre gagne pendant une anne entire dans- tout l'univers. Pour que soit obtenu un si salutaire bienfait, Nous exhortons les ministres de l'Eglise et tout d'abord les vques afin que par des s e r m o n s appropris adresss leur peuple, par des retraites dites spirituelles et de saints plerinages ils p r parent dignement et mettent tout leur soin exciter le plus grand nombre de fidles se purifier de leurs f a u t e s par le sacrement de pnitence et gagner l a grce de l'indulgence plnircQuant Notre intention, en dehors de ce que Nous avons fix

152

CONSTITUTION

QUOD S U P E R I O R E A N N O

preces adhibeant. Hanc vero ad mentem quod attinet, praeter ea, quae per Apostolicas Litteras Quod nuper commendavimus, ut nimirum dbita ubique terrarom libertas Ecclesiae restitueretur ac populi omnes ad pacem, concordiam verique nominis prosperitatem revocarentur, hoc etiam cupimus ut christifdeliuim supplication.es studio.se impetrent, ut persvrons nempe atque assidua Missionalium opra feliciora colidie incremenla capiat, ac dissidentes universi ad unum Iesu Christi ovile auspicato reducantur. Huic praeterea mentis Nostrae proposito aliquid etiam adiicere plaoet, quod Nobis summoper-e cordi est. Quandoquidem enim in regionibus non paucis teterrimi increscunt atheoram militantium s nisus, qui, in caeleste Numen > temerario ausu rebellantes, nefandum illud atque scelestum effatum, suum veluti insigne, iactant : Absque Deo, contra Deum ! , idcirco valde opportunum putamus ut, per proximam piacularis huius anni ad universum catholicum orbem prorogationem, gravissima eiusmodi iniuria, divinae Maiestati illata, precando expiandoque pro facultate resarciatur. Id faciant, quaesumus, christifideles omnes : id scilicet a misericordiarum Ptre contendant, ut formidolosi horum pravorum hominum conatus, qui non modo reli-

dans Notre lettre apostolique Quod nuper, savoir demander que soit rendue dans le monde entier la libert due l'Eglise, que tous les peuples soient ramens l a paix, l a concorde et une vritable prosprit. Nous dsirons de plus que les prires des fidles implorent sans relche un dveloppement des Missions persvrant et donnant chaque j o u r des rsultats plus fconds, de mme que l'heureux retour de t o u s les dissidents u n seul bercail du Christ. A Notre intention prcdente il N o u s plat d'ajouter encore quelque chose qui Nous est particulirement cher. Parfois, en effet, dans de nombreux p a y s une nfaste propagande est m e n e par les a t h e s militants qui, s'insurgeant avec une audace tmraire contre Dieu, poussent orgueilleusement ce cri i m p i e et criminel qui est pour eux leur mot d'ordre : Sans Dieu, contre Dieu . C'est pourquoi Nous jugeons tout fait opportun que la prochaine prorogation du Jubil de cette ainne l'univers catholique tout entier soit un m o y e n de rparer, dans la mesure du possible, par l a prire et l'expiation, la trs grande offense inflige la Majest divine. Que tous les fidles, Nous les en supplions, s'appliquent obtenir du Pre des misricordes que les dangereux projets de ces hommes pervers s'efforant non s e u l e m e n t de dtruire toute reli-

AVRIL

1934

153

gionem qua-mlibet, sed civilem etiam cultum verique nominis urbanitatem subvertere enituntur, tandem aliquando remittant atque incassum recidant. Id etiam suis precibus suisque piaculis impetrent, ut humaini generis Redemptor obcaecatos eorum animos iniitiatorum dicimus osorumque Dei caelestis luminis fulgore peroellat, eosdemqu-e suorum scelerum rubore paenitentiaque commotos, ad patemum amplexum misericordifter reducat. Quam ad rem in animo Nobis est, antequam saeculares hae celebrationes concludantur, publicam in Vaticana basilica supplicationem participare, eo nempe die, qui opportuno tempore praestituetur. Itaque, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum Apostolorum Ptri et Pauli ac Nostra, maximum divinae Redemptionis Iubilaeum, quod Romae celebratum est, ad universum catholicum orbem per Apostolicas has Litteras extendimus, ad Occidentalem nimirum et ad Orientalem Ecclesiam, atque in integrum annum prorogamus ; ita scilicet ut a die octava Paschatis huius anni, ad plenam usque diem item octavam Paschatis proximi anni MDCCGCXXXV lucrifieri possit. Quamobrem omnibus utriusqu-e s-exus christifid-elibus etiamsi per elapsum annum sacrum Iuibilaei veniam adtepti iam sinl, apostolica auctoritate Nostra plenissimam totius paenae, quam pro peccatis luere debent, indulgentiam

gion, m a i s m m e toute civilisation vritable, soient enfin repousss et annihils. Qu'ils demandent par leurs prires et leurs sacrifices que le Rdempteur du genre h u m a i n frappe de l'clat de la lumire cleste les m e s aveugles de ces ngateurs et de ces e n n e m i s de Dieu, et que, remplis de honte et de repentir pour leurs crimes, il puisse les presser sur son cur misricordieux. Voil pourquoi, a v a n t la clture des solennits jubilaires, N o u s avons l'intention de prendre part, dans la basilique vaticane, une prire p u b l i q u e u n jour qui sera fix ultrieurement de l a faon la plus opportune. Aussi, par l'autorit du Dieu tout-puissant, des bienheureux aptres Pierre et Paul et la Ntre, Nous tendons par ces Lettres apostoliques le grand Jubil de la d i v i n e Rdemption, qui vient d'tre clbr Rome, l'univers catholique tout entier, l'Eglise d'Occident et l'Eglise d'Orient, et N o u s l e prorogeons pour u n e anne entire, c'est--dire qu'il pourra tre gagn depuis le j o u r de l'octave de Pques de cette anne jusqu'au j o u r entier de Toctave de P q u e s de l'anne prochaine 1935. Donc, tous l e s fidles de l'un et l'autre sexe m m e si durant JPAnne Sainte coule ils ont dj gagn l'indulgence du Jubil,

154

CONSTITUTION

Q U O D S U P E R I O R E AN NO

ubique terrarum extra Urbain eiusque suburbum lucrandam concedimus atqu'e rmpertimus, obbenta prius ab iisdem admissorum cuiusque suorum remissione ac venia, dummod'O, rite per Paenitentiae Sacramentum expiati et sacra Synaxi retfecti, ecclesias vel publica oratoria,. ad hoc designanda, statuto tempore pie inviserint. Quae omnia ad eas normas perficere debent, quae mox statuentur : I. Locarum Ordinarii, sive per se ipsi, sive per probatos viros ecclesiasticos quibus -etiam, si libuerit, hanc potestatem per iutegruni anni spatium uteadam permiserint ad iubilares quod attinet visitationes agendas, in episcopali urbe cathedrale-m aedem ac trs alias ecclesias* vel publica oratoria designabunt, in quibtvs, interdum saltem, eucharisticum sacrificium celebrari -soleat ; in subuvbio vero et in reliquis dioecesis partibus paroccialem cuiusvis paroeciae ecclesiam designabunt, atque, inlra eiusdem paroeciae fines, trs alias ecclesias vel oratoria, ut supra diximus. Id ipsiim in Orientali Ecclesia Palriarchae aliique locoram Ordinarii per se ipsi faciant vel per ecclesa-sticos delegatos viros ; unusquisque autem pro sua cuiusque eparchia vel dioecesi.

par Notre autorit apostolique. Nous accordons et concdons la r m i s s i o n la plus complte de toutes les peines qu'ils ont encourues par leurs pchs, indulgence gagner dans l'univers entier l'exception de Rome et de ses faubourgs, condition que les fidles aient pralablement reu l'absolution et le pardon de chacune de leurs fautes et que, d m e n t rconcilis par le sacrement de pnitence et rconforts par l a sainte c o m m u n i o n , ils aient visit avec pit dans le t e m p s prescrit l e s glises et oratoires publics dsigns cet effet. Tout cela devant tre accompli suivant les rgles ci-aprs tablies : I. Les Ordinaires, soit par e u x - m m e s , soit par d e s ecclsiastiques dlgus q u i m m e , s'il leur plat, ils pourront donner ce pouvoir pour toute l'anne, dsigneront pour accomplir les visites jubilaires, dans la ville piscopale, la cathdrale et trois autres glises ou oratoires publics dans lesquels, au m o i n s de t e m p s en temps, on a l'habitude de clbrer le sacrifice eucharistique ; dans la banlieue et dans les autres parties du diocse,. l'glise paroissiale de chaque p a r o i s s e ; et, dans l e s l i m i t e s de chaque paroisse, trois autres glises ou oratoires, a i n s i que Nous Savons dit plus haut. Dans l'Eglise orientale, les patriarches et les autres Ordinaires agiront de m m e , soit personnellement, soit par des ecclsiastiques dlgus, m a i s chacun pour sa propre parchie ou son propre diocse.

AVRIL

1934

155

At in regionibus a Missionalibus excultis, locorum Ordinarii, nullo haibito discrimine inter Ordinarii sedem ac ceteras territorii partes, quattuor ecclesias vel publica oratoria, ut supra dixhnus, in qualibet quasi-paroecia vel missionali statione d>esignent. II. Qiremadmodiun per elapsi piacularis anni decursum Romae factimi est, ita per proximi anui spatiuim trs sacrae visitation.es habendae sunt in unaquiaque vel unoquoque e quattuor ecclesiis vel publicis oratoriis designatis ; idque sive eodem die, sive subsequentibus diebus ; ita quidem ut christifdeles, vixdum e sacra aede post actam visitationem egressi, iterum atque illico in eam ingredi queant ad alterani ac tertiam perficiendaui visitationem. Quodsi quattuor aicu'bi ecclesiae vel oratoria .publi<ca desint, Qrdinarii, pro suo prudent! arbitrio, aut per se ipsi, aut per suos delegatos, decernere poterunt, ut praescriptas visitationes duodecim in minore aedium sacrarum numro peragi lioeat ; ita scilicet ut vel quattuor in tribus ecclesiis, vsl sex in duabus, vel duodecim in una dumtaxat liant. III. Ut vero quae in sacris hisce visitationibus effundentur preces ad drvinae Redeniptionis ac praesertim ad Domincae Passionis memoriam fidelium airimos studiosius

Dans les rgions de Missions, sans avoir tenir compte du sige de l'Ordinaire et des .autres parties du territoire, les Ordinaires dsigneront quatre glises ou oratoires publics, c o m m e Nous l'avons djA dit, dans chaque quasi-paroisse ou station de Mission. II. Gomme cela s'est fait pendant la dernire Anne jubilaire Rome, durant toute l'anne prochaine, il y aura trois visites sacres faire dans chacune ou chacun des quatre glises o u oratoires publics dsigns, soit l e m m e jour, soit durant les jours suivants, de telle faon cependant que les fidles, aussitt aprs tre sortis de l'difice sacr, leur v i s i t e accomplie, puissent entrer nouveau et sans tarder pour faire la seconde et la troisime visite. Que si en quelque endroit il n'existe pas quatre glises ou oratoires publics, les Ordinaires, par un choix prudent, soit par e u x - m m e s , soit par leurs dlgus, pourront dterminer que les douze visites prescrites puissent tre -faites dans un plus petit nombre d glises ; de telle faon qu'il y en ait quatre d a n s trois glises, ou s i x dans deux glises, ou m m e douze dans une seule glise. III. Afin que durant ces v i s i t e s sacres les prires rcites rappellent et rveillent davantage dans les mes des fidles le souvenir de la divine Rdemption et surtout de la P a s s i o n du
1 J

156

CONSTITUTION

QUOD SUPERIORE ANNO

rfrant atque excitent, haec, quae sequuntur, statuimus atque iubemus : praeter eas supplication^, quae ultro pro singulorum pietate ad Deum adimovebuntur, quinquies ante Augusti Sacramenti aram preces Pater, Ave et Gloria recitari debent ac semel insuper ad mentem Nostram ; omnes dein ante Iesu Christi cruci affixi imagin'em ter formulam Credo pronuntient, aie semel precatiunculam Adoranius te, Christe, et bemdicimus tibi, etc., vel aliam id genus ; mox Deiparac Virgini se sistant atque septies inibi, dolores eius recolendo, salutationem Angelicam Ave Maria recitent, preculaim semel adiieiendo : Sancta Mater, istud agas, etc., vel aliam eiusmodi ; dienique ad Augusti Sacramenti altare conveniant atque catholicam fid'em usitata formula, Credo dvote profiteantur. (Cf. Litt. Aposl. Quod nuper d. 6 lan. 1933.) Ad Orientalem Ecclesiam quod attinet, christifideles, cum iubilares visitationes perficient, atquie vel in Augustt Sacramenti, in Iesu Christi cruici affixi inque Deiparae Virginis honorem, vel ad mentem Nostram publicas fundent preces, vel denique cuan catholicam fldem praescripta formula profitebuntur, tum iis normis obtemperare debent, quas, pro diversis ritibus, eoruim Patriarchis locorumve Ordinariis Sacra Nostra Congregatio, Orientali Ecclesiae

Seigneur, Nous statuons et ordonnons ce qui suit : en dehors de3 prires que chacun pourra faire monter vers Dieu suivant sa pit personnelle, il faudra rciter devant l'autel du SaintSacrement cinq fois le Pater, VAve et le Gloria, et une autre fois Notre intention ; puis, devant l'image de Jsus crucifi, on dira trois fois le Credo et une fois la prire Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, etc., ou une autre semblable ; ensuite, devant la Sainte Vierge, on rcitera sept fois, e n mditant sur ses douleurs, la Salutation anglique Ave Maria, y ajoutant une fois la prire -Sancta Mater, istud agas, etc., ou u n e autre semblable ; enfin, runis devant l'autel d u Saint-Sacrement, que l e s fidles affirment dvotement l e u r foi catholique en rcitant l a formule usuelle du Credo (cf. Lettre apost. Quod nuper, 6 j a n v . 1933). En ce qui concerne l'Eglise orientale, l e s fidles, lorsqu'ils accompliront les visites j u b i l a i r e s et prieront p u b l i q u e m e n t , soit devant le Saint Sacrement, le Crucifix ou la Vierge Mre de Dieu, soit Notre intention, soit enfin lorsqu'ils affirmeront leur foi catholique par la formule prescrite, se conformeront alors aux dispositions que, suivant leurs divers rites, notifiera en t e m p s opportun leurs patriarches et autres Ordinaires Notre S. Congrgation pour l'Eglise orientale. En outre, pouvoir est donn

AVRIL

1934

157

praeposita, opportu.no tempore impertietur. Praeterea singulis locorum Ordinariis fit facultas praescriptas in sacra visitatione preces in alias preces commutandi, cum iubilaris haec visitatio privatim agitur. Itemque Orentalis Ecclesiae fidles, qui extra territorii sui fines commorantur, cum latini ritus peregrinis se adiungunt, supplicationis formulas Latinis praesicriptas adhibere poterunt ; singillatim autem, sive proprii, sive latini ritus formulas iisdem recitare licet. IV. Quoniam vero nonnullae e recitandis precibus Iesu Christo eucharisticis velis delitescenti adhiberi debent, locorum Ordinarii curent ut, cum ecclesias vel publica dsignant oratoria, ea eligant in quibus Augustum altaris Sacramentum lgitime asservari soleat : vel saltem in quibus, cum sacra visitatio peragetur, praesens haberi queat. Quodsi, ob peculiares locorum condicioues quod praesertim in Missionalium regionibus continget id fieri nequeat, nulla tamen e precibus, in iubilari visitatione praescriptis, praetermittatur. Quae autem supplicationes Iesu Christo Eucharistico admovendae sunt, eas christifideles Augusto Sacramento, etsi non praesenli, mente tamen atque animo venerabundi adhibeanl ; cum ob mirandum Eucharistiae donum graies habentes maximas, tum pientissimas praebentes satis-

chacun des Ordinaires de commuer en d'autres les prires prescrites pour la visite sacre, lorsque cette visite est faite i n d i viduellement. De m m e , les fidles de l'Eglise orientale qui habitent hors d e s l i m i t e s de leur territoire, s'ils se joignent d e s plerins de rite latin, pourront employer les formules de prires prescrites pour les Latins ; s'ils font la visite individuellement* i l leur est permis de rciter les f o r m u l e s de leur rite propre o u du rite latin. IV. Attendu que parmi les prires prescrites certaines doivent tre rcites devant le Christ Jsus cach sous les voiles eucharistiques, les Ordinaires veilleront ce que les glises ou oratoires publics dsigns soient choisis parmi ceux qui d'habitude conservent lgitimement l'auguste sacrement de l'autel ou tout au m o i n s ceux dans lesquels, durant le temps de l a visite sacre, on aura assur sa prsence. Que si, cause de certaines circonstances d e l i e u x ce qui surtout peut se prsenter en pays de Missions, i l n'est pas p o s s i b l e d'agir ainsi, on ne devra cependant omettre aucune des prires prescrites pour la visite jubilaire. Quant ces prires Jsus-Eucharistie, m m e s'il n'est pas prsent, l e s fidles doivent cependant les adresser l'auguste sacrement en pense et l'me pleine de vnration, tant pour rendre les plus vives actions de grces pour l'admirable don de l'Eucharistie que pour

158

CONSTITUTION

QUOD S U P E R I O R E A N N O

factiones ob iniurias eidem Sacrameiito illatas. Atque in his rerum adiunctis catholicae fdei professio ante lesu Christi cruci affixi imagnem habeatur. V. Ut iubilares visitationes christifideles facilius instituera atque exsequi possint, eis facilitas datur easd'em peragendi visitationes etiam extra pa.ro>eciae vel dioecesis cuiusquc suae fines ; in templlis tamem pro unoquoque loco lgitime dsigntes. Quod quidem, sJbngula singulis referendo, popnlis quoque Missionalbus demandatis c'onceditur. VI, Decernimus praeterea ut, quemadmodum Roimae per elapsum piacularem annum actum est, christiifideles iubilarem hanc indudgeriibiam cum sibi, tum vita functis, loties lucrari possint, quoties 'iniperata .opra rite perliciant ; ita tamen ut nulla pro altero iubilaeo acquirendo opra fieri queant, antequam inchoata pro primo opra omnino absoluta fuerint. VIL Ut autem ils consulamus, qui in pecufiari rerum locorumque condicione versentur, foaec statuimus, quae sequuntwr. 1. Nautae ique omnes qui navibus inserviunt, si navigium, in quo iter faciunt, acellum habeat, ubi ffas sit sacris

offrir des rparations expiatrces pour les offenses faites ce mme sacrement. Enfin, dans ces circonstances, la profession de foi catholique devra se faire devant l'image de Jsus crucifi. V. Pour que les visites jubilaires puissent tre entreprises et accomplies avec plus -de facilit, facult est donne a u x fidles de les faire m m e en dehors des limites de leur paroisse ou de leur diocse ; mais elles doivent avoir lieu dans l e s glises dsignes lgitimement pour chaque endroit. Cette concession, en se rfrant chacun de ces points particuliers, est accorde galement aux pays de MissionsVI. . Nous dcidons, en outre, ainsi qu'on l'a fait R o m e durant l'Anne Sainte coule, que les fidles pourront gagner cette indulgence pour soi, pour les dfunts autant de fois qu'ils auront rempli les conditions dment imposes ; de telle manire cependant qu'ils ne puissent faire aucune uvre pour gagner un second Jubil avant d'avoir compltement termin l e s uvres commences pour le premier. VIL Afin de pourvoir l a situation de ceux qui se trouvent dans des circonstances particulires -de s i t u a t i o n et de rsidence, Nous tablissons ce qui suit : 1. Les marins et tous ceux qui travaillent sur des bateaux, si l e bateau sur lequel ils voyagent a une chapelle o il est permis de faire les crmonies sacres, pourront accomplir dans cette cha-

AVRIL

1934

159

operari, inibi poterunt iubilares perftoere visitationes. Sin aliter, iisdeui concedimus. ut, cum ad certain stationem se recep-erint, ibi, in quovis nempe templo, iubilares visitationes, praes-criptas preces recitando, instituere possint. 2. Locorum Ordinarii poterunt, aut per se ipsi, aut per ecclesiasticos- delegatos viros, si qui impediantur ne visitationes, eo modo quo imperantur, obeant, vel harum mtmeruni contrahere ; vel eeclesias invisendas ad minorem item numerum redueere ; vel denique* sacras visitationes in alia pietatis caritaifcisve opra commutare, ad siniguloram condicion-em accomouodata. ImpediLos autem heic intellegi \olumus moniales, religiosas sorores, terliarias regulares, pias feminas et puellas aliasve personas in gynaeceis seu Cotiservatoriis degentes ;. item anachoretas monasticum regularemve.Ordineni profltentes- et potius contemplationi quam vitae actioni deditos, ut Cistercieus-es Reformatos Beatae Mariae Virginis de Trappa, Eremitas Camaldulenses et Garthusianos ; eos- praeterea, qui aut captivi sunt, aut in carceribus custodiiunlur ; et ecclesiasticos vel religiosos viros, qui in coenobiis aliisve domibus, emendationis causa, detinentur. Impediti ii quoque censeantur, qui aut dami aut in nosoco-

prlle les visites jubilaires. Dans le cas contraire, Nous leur accordons, lorsqu'ils feront escale quelque part, de pouvoir faire dans n'importe quelle glise les visites jubilaires en rcitant les prires prescrites : 2. Les Oi'dinaires pourront, soit par e u x - m m e s , soit par des ecclsiastiques dlgus, si parfois des- fidles sont empchs de faire les visites c o m m e elles sont c o m m a n d e s , obvier cet inconvnient en rduisant le nombre des visites, o u en ramenant u n plus petit nombre les- glises visiter, o u enfin en commuant en d'autres uvres de pit et de charit l e s visites sacres, selon la condition particulire de chacun. Au nombre de ceux qui sont a i n s i empchs, N o u s v o u l o n s comprendre l e s Moniales, les Religieuses, les Tertiaires rgulires, les pieuses f e m m e s et les jeunes filles o u autres personnes v i v a n t dans l e s pensionnats ou m a i s o n s de retraites ; de m m e les anachortes m e n a n t la vie m o n a s t i q u e et la vie rgulire et s'adonnant la contemplation plutt qu' l'action, c o m m e l e s Cisterciens rforms de NotreD a m e de la Trappe, les Ermites Camaldules et les Chartreux ; t o u s ceux encore qui sont o u captifs ou mis en prison ; les ecclsiastiques et les religieux qui, en v u e de leur amendement, rsident dans des couvents ou autres m a i s o n s . Sont encore considrs comme empchs ceux qui, chez eux ou dans les h p i t a u x , sont malades ou faibles de sant et aussi tous

160

CONSTITUTION

QUOD S U P E R I O R E A N N O

miis sive morbo sive imbecilla valetu-dine laborant, et quotquot aegrotis adsunt ; ac generatim ii omnes, qui certo imped/imenlo prohibentur quominus statutas visitationes obeant ; aequo autem iure esse volumus operarios, quos in Constitutione Qui umbratilem vilain die XXX mensis Ianuarii superiore anno data descrip&imus : ac senes denique qui septuagesimum aetatis annum excesserint. 3. Ordinariis locorum pariter lieeat etiam per deegatos, ut supra diximus minorem visitationum numerum praestituere, a) conlegiis auctoritate ecclesiastica probatis, sive clericalibus, sive religiosis ; b) confraternitatibus, piis sodaMtatibus, atque iis tantummodo laicorum consociationibus, quarum sit catholica opra provehere ; c) adulescentibus, qui in conlegiis vivunt, vel conlegia, institutionis educatiqnisque gratia, aut cotidie, aut statis diebus clbrant ; d) christiiidelibus omnibus, qui, aut duce parocho vel sacerdole ab eo delegato, aut alio sacerdote duce in locis tamen dumtaxat, ubi paroeciae lgitime constitutae non sunt visitationes peracturi sint- Ea tamen lege Ordinarii visitationum minuant numerum, ut ii omnes, quos nominavimus, instituta pompa, etiam sine suis insignibus, ad sacras invisendas aedes incedant.

ceux qui assistent les m a l a d e s ; d'une faon gnrale tous ceux qui, par suite d'un vritable empchement, ne peuvent faire les visites prescrites- N o u s voulons accorder les m m e s avantages .aux ouvriers, dont Nous avons parl d a n s l a Constitution Qui umbratilem vitam du 30 j a n v i e r de l'anne dernire ; enfin aux vieillards qui ont dpass l'ge de 70 ans. 3. Il sera galement permis a u x Ordinaires m m e par leurs dlgus, comme N o u s l'avons dit plus h a u t de prescrire un nombre moindre de v i s i t e s : a) a u x associations clricales o u religieuses approuves par l'autorit ecclsiastique ; b) a u x confraternits, a u x pieuses confrries et m m e a u x associations u n i quement composes de l a q u e s ayant pour b u t de promouvoir les uvres catholiques ; c) aux jeunes gens, v i v a n t dans des collges ou les frquentant soit quotidiennement, soit j o u r s fixes, pour leur instruction et leur ducation ; d) t o u s l e s fidles qui, sous la conduite de leur cur, d'un prtre dlgu par lui, ou d'un autre prtre l s e u l e m e n t o il n'y a pas de paroisse constitue rgulirement, entreprennent de faire les v i s i t e s . Que pour cette diminution du nombre des visites l e s Ordinaires suivent cette rgle : tous ceux dont Nous v e n o n s de parler doivent se rendre en procession, m m e sans leurs insignes, aux glises visiter.

AVRIL

1934

161

4. Ubicumque autem, quavis de causa, ita incedcndi per publicas vias facultas non erit, Ordinairio loci eiusve d d e gatis liceat, ut jsupra, visitationum numerum contrahere ac reducere, modo intra aedis sacrae saepta aut pompa ducatur, aut saltem visitatio sollemniter communiterque fit ab omnibus ibi una congregatis. Ordinarius autem loci eiusve delegati ab obligatione sacramentalis confessionis. et sanctae Communionds nullum alium -exsolvant, nisi quem ab alterutra gravis morbus prohibeat. VIII. Ad facultates quod pertinet, confessariis, ceteroquin ad iuris normam adprobatis, tribuendas, quibus in excipenda Iubilaei confessione -salutariter utantur, haec, quae sequuintur, decernimus. 1. Confessatriis illae integrae sunto facultates absolvendi, dispensandi, commntandi quascumque aib Apostolica hac Sede vel in perpetuum vel ad tempus lgitime impetraverint ; id tamen intra conceis-sionis terminos. 2. Monialibus iisque alis feminis, quarum ad confessiones excipiendas, ex Codicis praescripto, specialis adprobatio Ordinarii requiritur, fas -esto quieimvis confessarium sibi eligere, ab eodiem loci Ordinario pro utroque sexu adpro-

4. Partout o, pour n'importe quelle raison, il n'est pas possible fie parcourir en procession l e s v o i e s publiques, il sera permis, c o m m e ci-dessus, l'Ordinaire ou ses dlgus, de runir ou de rduire l e nombre des visites, l a condition qu' l'intrieur des difices sacrs on fasse la procession, o u t o u t au m o i n s que l a v i s i t e soit faite solennellement et en c o m m u n par tout le groupe runi. L'Ordinaire, par contre, ou son dlgu ne peuvent dispenser de l'obligation de l a confession sacramentelle et de l a sainte c o m m u nion que celui-l seulement qui ne peut satisfaire l'une o u l'autre pour cause de maladie grave. VIII. P o u r ce qui regarde les pouvoirs accorder a u x c o n f e s seurs, approuvs par ailleurs s u i v a n t les prescriptions du droit et dont ils auront faire u n usage salutaire pour la confession jubilaire, N o u s dcrtons ce qui suit : 1. Les confesseurs jouiront intgralement de tous les pouvoirs, soit perptuels, soit temporaires, d'absoudre, de dispenser, de commuer, qu'ils auront l g i t i m e m e n t obtenus du Sige apostolique ; m a i s cela dans les l i m i t e s de la concession. 2. Les Moniales et autres f e m m e s dont on ne peut, selon les prescriptions d u Code, recevoir l a c o n f e s s i o n sans u n e approbation spciale de l'Ordinaire, auront pour cette confession j u b i laire le droit de se choisir n'importe quel confesseur, approuv par l'Ordinaire du lieu pour les personnes des deux sexes ; a u 6

1G2

CONSTITUTION

QUOD SUPERIORE ANNO

battuii, apucl quem lubilaei confessio peragi queat ; cu quidcni electo confessario concedimus ut, in e x c i p k n d i s dumtaxat lubilaei confessionibus, omnes exercere possit facilittes, quas ipse, yi Apostolicae huius Constitutionis, pro omniibus christifidlibus iam habeat. 3. Confessariis omnibus concedimus, ut per Annum Sanclum possint, pro foro conscientiae in actu sacramentalis confessionis et per se ipsi tantum, absolvere quoslibet paenitentes non solum a quiibusvis censuris et peccatis Romano Pontifici aut Ordinario a iure reservatis, sed etiam a censura ab homine lata. Huius tamen ce-nsurae absolutio in foro externo non suffragabitur. IX. At hisoe amplissimis facultatibus ne utantur nisi normis exceptioni'bu&que servatis, quae sequuntur : 1. Ne absolvant, nisi in adiunctis atque ad praescriptum can. 2254 Codicis iuris canonici, eos, qui irretiti sint aliqua censura vel Romano Pontifici pcrsonaliter vel specialissimo modo Apostolicae Sedi resorvata. Ne absolvant pariter, nisi in adiunctis can. 900, illos, qud in casum inciderint Sanctae Sedi reservatum ad normam decreti S. Paenitentiariae Apostolicae, d. XVI mensis Novembris, a. MDGCGGXXVIII (cf. Acta Apost. Sedis, vol XX, p. 398) ; vi cuitis decreti

confesseur ainsi choisi Nous accordons, m a i s seulement lorsqu'il entendra les confessions du Jubil, d'exercer tous l e s pouvoirs qu'en vertu de cette Constitution apostolique il possde dj pour tous les fidles. 3- A tous les confesseurs Nous accordons de pouvoir, durant l'Anne Sainte, au for de l a conscience au cours de la confession sacramentelle et par e u x - m m e s seulement, absoudre n'importe quels pnitents non seulement de toutes l e s censures- et pchs rservs par le droit au Souverain Pontife o u l'Ordinaire, m a i s aussi de la censure lata ab .homine. Mais l'absolution de cette censure n'aura pas d'effet au for externe. IX. De ces pouvoirs trs tendus ils ne devront user que conformment aux rgles et exceptions qui suivent : 1. Les confesseurs n'absoudront pas, sauf d a n s l e s circonstances et suivant les prescriptions du canon 2254 du Code de droit c a n o nique, ceux qui auraient encouru quelque censure rserve personnellement au Pontife r o m a i n ou rserve d'une faon trs spciale au Sige apostolique. Ils n'absoudront pas pareillement, sinon d a n s l e s circonstances et d'aprs les prescriptions du canon 900, c e u x qui sont t o m b s dans un cas rserv au Saint-Sige, c o n f o r m m e n t au dcret de la S. Pnitencerie apostolique du 16 novembre 1928 (cf. Acta

AVBIX

1934

163

tamen, post ctiam obtentam absolutionem, obligatio adhuc viget ad S. Paenitentiariam recurrendi eiusque mandatis obtemperandi. 2. Similiter ne absolvant, nisi ad praescriptum can. 2254, praelatos cleri saecularis ordiiiaria iurisdictione in foro externo praeditos, .superioresque maiores Religionis exemptae, qui in excommunicationem speciali modo Sanctae Sedi reservatam publie inciderint. 3. Haereticos vel schismaticos, qui fuerint publie dogmatizantes, ne absolvant, nisi ii, abiuratis saltem coraon ipso confessario haeresi vel schismate, scandalum, ut par est, iam reparaverint, aut promiserint sese, ut par est, efficaciter reparaturos. 4. Pariter ne absolvant os, qui scti& vetitis, massonicis aliisve id genus nomen dederint, etiamsi occulti sint, nisi, abiurata saltemi coram ipso confefesario secta, scandalum reparaverint et a quavis activa cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint ; nisi ecclesiasticos et religiosos, quos sectae adscriptos noverint, ad can, 2336

Aposi. Sedis, vol. XX, p. 398) (1) ; cependant, en vertu de ce dcret, mme aprs l'absolution obtenue, reste l'obligation de recourir la S. Pnitencerie et de se soumettre ses dcisions. 2. De m m e les confesseurs n'absoudront pas, sinon suivant les prescriptions du canon 2254, les prlats du clerg sculier pourvus de l a juridiction ordinaire au for externe, ni les suprieurs majeurs d'une religion exempte, qui auraient encouru p u b l i q u e ment une e x c o m m u n i c a t i o n spcialement rserve au Souverain Pontife. 3. Ils ne pourront absoudre les hrtiques ou les s c h i s m a t i q u e s qui auraient enseign publiquement leurs erreurs, m o i n s que ceux-ci, aprs avoir abjur leur hrsie o u leur schisme au m o i n s devant le confesseur l u i - m m e , n'aient dj rpar convenablement le scandale ou aient p r o m i s , comme il convient, de le rparer efficacement. , 4. P a r e i l l e m e n t les confesseurs n'absoudront ceux qui, m m e secrtement, seraient inscrits des sectes condamnes, m a o n niques ou autres de ce genre, s'ils n*ont, aprs avoir abjur la secte au m o i n s devant le confesseur, rpar le scandale et cess d'apporter toute coopration active ou toute aide leur secte et n'importe q u e l l e autre ; s'ils n'ont dnonc, selon l e s prescriptions du canon 2336, 2, les ecclsiastiques et l e s religieux qui,
(1) Il s'agit du dcret sur les confesseurs qui absolvent les adhrents de la faction l'Action franaise J> et dont la D. C. a donn le texte latin et la traduction franaise (t. XX, col. 1183-1184}.

164

CONSTITUTION

QUOD SUPEftlOItE ANNO

2, denuntiaverint ; nisi libros, manu scripta et signa, quae ea-mdem s-ectarn respiciant, quotiescumque adhuc retinent, absolventi traddderint, ad S. Officium quamprimum caute transmiltcnda, aut saltem idque iustis gravibusque de causis per se ipsi destruxerint ; sin minus, ipsimet sincero animo spoponderint se memoratas condiciones esse, quamprimum potucrint, adimpleturos ; impositis, praeterea, pro modo culparum, gravi paenitentia salutari et frequenti sacramentali confessione, 5. Qui bona vel itura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne absolvantur nisi aut lis restitutis, aut compositione quam primum aib Ordinario vel aib Apostolica Sede postulata, aut saltem promissions sincre facta eandem compositionem postulandi : nisi de locis agatur, in quibus a Sede Apostolica aliter iam provisuan fuerit. 6. Possint iidem confessarii omnia et singula vota privata, tiam Sedi Apostolicae reservata, iurata quoque, commutare in alia pia opra, ex iusta causa. Votum autem castitatis perfectae et perptuas, quamvis ab origine publie emissum sit in professione religiosa tam simplici quam sollemn, subinde tamen, aliis huius professionis votis dispensais,

leur connaissance, seraient affilis la secte ; s'ils n'ont livr au confesseur qui ils demandent l'absolution l e s livres, m a n u s crits et insignes de l e u r secte chaque fois qu'ils les ont en leur possession, pour les transmettre au plus tt, avec prcaution, au Saint-Office, ou tout au m o i n s pour de graves et justes causes s'ils ne les ont e u x - m m e s dtruits ; dans l e cas contraire, ils devront sincrement promettre de se soumettre a u x conditions ci-dessus le plus tt qu'ils pourront ; on l e u r imposera en outre une srieuse pnitence salutaire, proportionne leurs fautes et l'obligation de se confesser frquemment. 5. Les acqureurs -non autoriss de b i e n s ou de droits ecclsiastiques ne seront a b s o u s qu' l a condition de restituer ces biens ou d'envoyer au p l u s tt l'Ordinaire o u a u Sige apostolique une demande d'arrangement [compositio], ou tout au m o i n s de promettre sincrement de faire ladite demande, m o i n s qu'il ne s'agisse de l i e u x o dj il en a t dispos autrement par le Saint-Sige. 6. Les m m e s confesseurs pourront pour u n e juste cause c o m muer en d'autres u v r e s pies tous 'les v u x privs sans exception, mme ceux qui sont rservs au Saint-Sige, a i n s i que les v u x mis avec serment. Quant au v u de chastet parfaite et perptuelle, m m e si, l'origine, il a t m i s p u b l i q u e m e n t lors d'une profession religieuse simple ou solennelle et que cependant dans

AVRIL

1934

165

firmum atque integrum manserit, similiter possint, gravi de causa, in alia pia opra commutare. Nullatenus tamen ab eodem illos dispensent, qui vi Ordinis sacri ad legem caelibatus tenentur, etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A commutandis vero votis cum praeiudicio tertii, se abstineant, nisi is, cuius interest, libenter expresseque consenserit. Votum denique non peccandi, aliave paenalia vota ne commutent, nisi in opus, quod, non minus quam votum ipsum, a peccato r-efrenel atque arceat. 7. Dispensare possint, in foro coiiiscientae et sacramentali tantum, a quavis irregularitate ex delicto prorsus occulto ; item ab irregularitate, de qua in can. 935, 4 ; sed ab hoc unice, ut paenitens Ordines iam susceptos sine infamiae vel scandali periculo exercere queat. 8. Dispensare item possint, pro foro conscientiae et sacramentali tantum, ab occulto firapedim/ento con&angu-initatis in tertio vel secundo gradu (sexto vel quarto iuxta computationem Orientalium) collaterali, etiam attingente primum (quartiim vel tertium Orientalium), quod ex generatione
la suite, dispense des autres v u x religieux ayant t obtenue, il est demeur valide et obligatoire, les confesseurs pourront de m m e , pour une cause grave, le commuer en d'autres uvres pies. En aucune faon cependant ils ne dispenseront de ce v u ceux qui, en vertu de la rception de Tordre, sont t e n u s la loi du clibat, alors m m e qu'ils auraient t rduits l'tat laque. Ils viteront de commuer des v u x au prjudice d'un tiers sans l e consentement libre et formel de l'intress. Quant au v u de ne pas pcher ou tout autre vu pnal, ils viteront de les commuer, si ce n'est en i m p o s a n t une uvre qui n'loigne et ne prserve pas m o i n s du pch que le v u l u i - m m e . 7. Les -confesseurs pourront dispenser, m a i s seulement a u for de la conscience et dans la confession sacramentelle, de n'importe quelle irrgularit rsultant d'un dlit absolument secret ; de m m e ils pourront dispenser de l'irrgularit dont il est q u e s tion au canon 985, 4, mais u n i q u e m e n t pour permettre au pnitent d'exercer sans pril d'infamie ou de scandale les ordres qu'il a dj reus. 8. Les confesseurs peuvent dispenser de mme, au for de la conscience et en confession sacramentelle seulement, d'un empchement secret de consanguinit a u troisime ou au second degr collatral ( s i x i m e et quatrime d'aprs le calcul des Orientaux), m m e contigu au premier degr (quatrime ou troisime des Orientaux), lorsque cet e m p c h e m e n t provient d'une naissance illgitime, et ce u n i q u e m e n t en vue d'un mariage valider et non contracter.

166

CONSTITUTION

QUOD SUPERIORE ANNO

illicita proveniat, solummodo ad matrimonium convalidandum, non ad contrahendum. 9. Sive aut-em de matrimonio contracto agatur sive de eontrahendo, dispensare possint ab occulto criminis impedimenta, neutro tamen machinante ; iniuncta, in primo casu, privata renovatione consensms, secundum can. 1135 ; imposita, in utroque, sautari, gravi diuturnaque paenitentia. 10. Ad visitationes quod attinet quatuor ecclesiarum, confessarii, pro singulis qui iusta de causa, eas praescripta ratione perficere nequeant, facultatem habent cum concedendi dispensationem a visitatione alicuius ecclesiae, eam commutando si fieri potest in visitationem alius- ecclesiae, tum etiam visitatioium numerum contrahendi. Singulis autem, qui, morbo aliove legitimo impedimenta detenti, memoratas eccesias invisere nequeant, praescriptas visitationes in alia pia opra, quae ab ipsis impleri possint, commutent. Confessarii tamen sciant, se conscientiam suam oneraturos, si inconsulto et sine iusta causa christifideles ex eiusmodi visitationibus exemerint. Quos vero recte a visitationibus dispensaverint, iis ne indulgeant, ut p-reces ad mentem Nostram fundendas, quae a visitatione separari quidem possunt, praetermittaut ; in aegrotantium tantum commodwm liceat eas etiam immiimere.

9. S'il s'agit de mariage contract o u contracter, ils pourront dispenser de l'empchement secret de crime, condition que n i l'un n i l'autre des c o n j o i n t s ne soit coupable d'agissement ; dans Je premier cas, il faut obtenir le renouvellement priv du consentement, d'aprs le canon- 1135 ; dans les deux cas, il faut imposer une pnitence salutaire, la fois srieuse et prolonge. 10. En ce qui concerne l e s visites aux quatre glises, l e s confesseurs, pour tous ceux qui, avec juste raison, ne peuvent les faire selon le mode prescrit, ont le pouvoir t a n t de dispenser de la visite de quelque glise, la commuant si p o s s i b l e en la visite d'une autre glise, que de rduire l e n o m b r e des v i s i t e s . P o u r chacun de ceux qui, m a l a d e s ou ayant un autre empchement lgitime, ne peuvent visiter les glises dont i l a t question, les confesseurs commueront les visites prescrites en d'autres uvres pieuses qu'on soit capable d'accomplir. Que toutefois les confesseurs se rappellent qu'ils chargent l e u r conscience, si, inconsidrment et sans motif suffisant, i l s dchargent les fidles de ces visites. Pour ceux qu'ils auront rgulirement dispenss des visites, qu'ils vitent de l e u r accorder la dispense des prires Notre intention, car on peut les sparer de l a visite ; en faveur des malades seulement il leur est permis aussi de les rduire.

AVRIL

1034

167

11. Ab obligatione praeseriptae confessionis, quam ad adimplendam nec invalida nec annua ex praecepto confessio sufficit, nllum ne exsolvant, ne eum quidem qui materiam neeessariam non habeat. 12. Ad S. Communioncm quod attinet, nefas es-to eiusmodi praescriptum in alia piai opra commu-tare, nisi de aegrotis agatur qui ab ea suscipienda prorsus impediantur. Volumus autem, Iubilaei causa, eam suiffieere, quae per modum viatici ministratur ; minime vero eam, quae in Paschate peragenda praecipitur. 13. Gonfessarii sciant posse se descriptis facultatibus uti cum omnibus fidelibus Ecclesiae tam Occidentalis quam Orientalis, qui ad confitendum apud ipsos accdant ea mente et voluintate, sincera quidem et firma, ut Iubilaei veniam lucrentur. Facultatibus tamen absolvendi a peccatis et ab ecclesiasticis censuris ac diispensandi ab irregularitate cum eodem paenitente uti nequeant nisi semel tantum, cum ipse Iubilaei veniam primum lucrclur ; itemque tum solummodo, cum paendtcns ab alio confessaria, a die octava Paschatis huius anni, a peccatis et a censuris absolutus iam non fuerit, val ab irregularitate dispenstes.

11. De l'obligation de la confession prescrite, pour l'accomplissement de laquelle ni une confession nulle ni la confession annuelle de prcepte ne peuvent compter, personne ne peut tre dispens, pas m m e celui qui n'aurait pas matire ncessaire la confession. 12. Quant la sainte c o m m u n i o n , il est interdit de c o m m u e r ce prcepte en d'autres uvres pies, si ce n'est pour les malades dans l'impossibilit absolue de communier. Mais N o u s admettons comme suffisante cause du Jubil la c o m m u n i o n sous forme de viatique, en aucune faon cependant la c o m m u n i o n obligatoire de P q u e s . 13. Que les confesseurs sachent qu'ils peuvent user de tous le? pouvoirs dont il a t question l'gard de tous les fidles tant de l'Eglise occidentale que de l'Eglise orientale, pourvu que ceux qui se prsentent eux pour la confession aient l'intention et la volont, sincre et bien arrte, de gagner l'indulgence du Jubil. Du pouvoir d'absoudre des pchs et des censures ecclsiastiques et de dispenser des irrgularits, ils ne pourront cependant user qu'une seule fois pour le m m e pnitent, c'est--dire lorsque celui-ci gagne l'indulgence du Jubil pour la premire fois ; de m m e ils n'auront ce pouvoir que seulement lorsque le pnitent n'aura pas t dj absous de ses pchs et censures et relev

168

CONSTITUTION

QUOD S U P E R I O R E A N N O

Ceteras vero facilittes eam etiam visitationes contrahendi aut commutandi ad datam normam sub n. 10 in fftvorem etiam eiusdem paenitentis semper exercere poterunt. Ceterum, si qui post inchoata, huius. Iubilaei adipiscendi animo, praescripta opra, praefinitum visitationum numerum morbo impedibi cornplere nequiverint, Nos piae promptaeque illorum voluntati bnigne favere cupientes,- eosdem rite confessos ac sacra Communione refectos, memoratae indulgentiae participes fieri volumus, non secus ac si omnia imperata opra explevissent. Itaque haec ornnia, quae per Apostolicas has Litteras constituimus ac declaravimus, volumus firma ac valida exsistere et fore, ad effectum Iubilaei a d universum catholicum orbem proferendi, non obstantibus contrariis quibusIibet. Earum autem Litterarum exemplis atque excerptis, manu tamen alicuius notarii public! subscriptis et sigillo munitis viri in ecclesiastica ddgnitate constituti, eamdem iubemus adliiberi fidem, quae hisce adihiberetur Litteris, si forent exhibitae vel ostensae. NuJl igitur liceat paginam hanc Nostrae concessionis, voluntatis et declarationis infrinigere, vel ei, ausu temerario, contra ire. Quod si quis attentare praesivmpserit, indigna-

de l'irrgularit par un autre confesseur d e p u i s l'octave de Pques de Tanne courante. En faveur du m m e pnitent, ils pourront galement toujours user des autres pouvoirs m m e de celui de rduire ou de c o m muer les visites selon les rgles fixes au n u m r o 10* En outre, si certains fidles, ayant c o m m e n c les uvres prescrites avec l'intention de gagner ce Jubil, n'avaient pu, empchs par la maladie, s'acquitter du nombre des v i s i t e s prescrites, s o u cieux de favoriser avec bienveillance leur pieuse et bonne volont, Nous dcidons s'ils se sont d m e n t confesss et ont reu la sainte c o m m u n i o n qu'ils gagnent l'indulgence j u b i laire comme s'ils avaient accompli toutes les uvres exiges. En consquence, Nous voulons que t o u t e s les dispositions et dclarations des prsentes Lettres apostoliques aient et conservent force et valeur, en vue de proroger l a grce d u Jubil l'univers catholique, nonobstant toutes choses contraires. Nous ordonnons que les copies ou extraits des prsentes Lettres portant l a signature manuscrite d'un notaire public et l e sceau d'un dignitaire ecclsiastique fassent foi c o m m e si l'on p r o d u i s a i t et mettait sous les yeux l'exemplaire original. Nul n'aura donc l e droit d'altrer les t e r m e s de Notre concession, volont et dclaration, ou de s'y opposer par une audace

AVRIL

1934

169

tionem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Ptri et Pauli se noverit incursurum. Datum Romae apud San<ctum Petrum, die secundo mensis Aprilis, anno millesimo nongentesimo trices-imo quarto, Pontificatus Nostri decimo tertio. L A U R ^ N T I U S card. L A U R I , Paenitentiarius maior. Fr. T H . P I U S 0 . P . card. B O G G I A M , Cancellarius S. E. E. I O S E P H W I L P E R T , Decaiwsl collegii proton, aposf.olicov.um, V I N C E N T I U S B I A N C H I - C A G L I E S I , Protonotarius apostolicus,
Can. Alfridus Liberati, adutor Loco Plumbi a studiis.

tmraire. Si quelqu'un osait le tenter, il encourrait, qu'il le sache, l'indignation du D i e u tout-puissant et des bienheureux aptres Pierre et Paul. Donn Rome, prs Saint-Pierre, le 2 avril de l'anne 1934, de Notre Pontificat l a treizime.
F R . T . PIO,

0.

P.,

card.

BOGGIANS,

Chancelier
LORENZO,

de

la Sainte

Eglise

Romaine.

grand

card. LAURI, Pnitencier,

DISCOURS
adress aux Jeunes gens membres du plerinage de l'Association catholique de la Jeunesse de France, l'audience du 6 avril 1934 (1).
Chers Fils de l'Association catholique de la Jeunesse franaise ; autant de mots que de titres qui vous donnent droit Notre bienvenue. Vous nous mettez en prsence d'une vraie jeunesse catholique, d'une jeunesse parfaite, Nous pouvons bien le dire. Notre bienvenue va tous et chacun, croyez-le bien, aux plus jeunes d'entre vous tout particulirement, qui ont le grand privilge de se trouver l'aube de la vie. Notre bndiction les suivra ainsi tout au long de leur existence, le plus longtemps possible. Nous souhaitons galement la bienvenue ceux qui reprsentent la jeunesse d'autrefois. Notre bienvenue enfin toutes les branches de cette belle Association catholique de la Jeunesse franaise. Vous Nous donnez par votre visite, chers jeunes gens, un exemple de fidlit et de persvrance tous les points de votre programme. Et vous surtout, chers et braves marins, vous Nous reprsentez une section si intressante de TA. C. J. F. ! Notre bienvenue aussi, du fond de Notre cur, aux ministres du bon Dieu, aux ministres de la Rdemption, si riche, si gnreuse, qui vous dispensent les fruits spirituels apports par le Rdempteur, qui conservent et multiplient ces fruits prcieux au milieu de vous. Nous vous flicitons, chers Fils, de vivre si bien la vie de l'Eglise, sous l'gide de vos voques. Vous tes vraiment des enfants privilgis, des enfants du bon Dieu, c'est vous dire avec quels sentiments Nous vous recevons et Nous vous considrons. Vous Nous offrez un spectacle ravissant. Votre prsence Nous dit ce que vous faites, elle est le gage de ce que vous ferez encore en dveloppant votre programme de vie catholique. Mais elle Nous dit aussi votre histoire, tout ce que vous avez accompli dj dans le domaine de la vie chrtienne et de l'apostolat. Que de belles choses ! Votre vie n'est pas de celles qui se limitent elles-mmes, mais bien de celles qui rayonnent autour d'elles, qui sont comme des centres de radiation, l'image du Rdempteur lui-mme. Nous vous flicitons vivement, chers Fils, de ce magnifique dveloppement de votre Association. La bndiction de Dieu vous accompagne certainement en suscitant, comme nouvelle marque de sa (1) Ce plerinage de TA. C. J. F. comprenait environ 2 000 jeunes gens ; 51 tait dirig par le R. P. La lande, assistant ecclsiastique gnral de l'Association. Ce fut Mgr Gerlier, vque de Tarbcs et Lourdes, qui prsenta les plerins au- Pape. Ce dernier rpondit en franais. L'Osseroatore Romano du 9. 4. 34 donne le texte de cette rponse.

AVRIL

1934

171

divine complaisance, une telle effloraison de vocations parmi vous. Nos c o m p l i m e n t s les plus paternels, par consquent, tous vos dirigeants. Nous pensons en ce moment vos vques et vos prtres, si dignement reprsents ici. V o u s tes la fleur de leurs esprances et la consolation de leur ministre. Quelle satisfaction pour e u x de voir que votre Association est rpandue dans u n si grand nombre de diocses ! Quelle consolation incomparable pour tous v o s pasteurs ! Nous les bnissons, en reconnaissance de la prdilection dont ils vous entourent, du bien qu'ils vous font. Chers F i l s , vous tes venus Nous voir en un m o m e n t particulirement solennel, dans les splendeurs de Pques, des Pques romaines, dans le sillon de l'Anne Sainte, dans les splendeurs de la saintet, in splendoribus sanctorum, que couronne l'apothose d e saint Jean Bosco. Vous avez got toutes ces beauts. Vos m e s , toujours ouvertes aux bonnes aspirations et aux saintes suggestions, ont parfaitement reu et compris les grces abondantes que ces circonstances ne peuvent pas ne pas engendrer. Nous voudrions pouvoir Nous entretenir avec vous plus longtemps encore, chers F i l s , m a i s le temps fait- dfaut. Aussi bien, votre prsence dit-elle dj elle seule tant de choses que Nous ne pourrions vraiment rien ajouter de meilleur. Votre plerinage lui-mme, vos visites aux basiliques et aux m o n u m e n t s de Rome, ne sont-ils pas dj assez loquents ? Et n'entendez-vous pas encore cette grande voix qui vous a lectriss dans la magnificence du Colse ? Nous n'ajouterons que deux m o t s , comme toujours lorsque N o u s sommes en prsence de quelque chose de beau et de bien : toujours plus et toujours mieux. Ils constituent en s o m m e tout votre devoir. C'est l tout ce qu'on attend de vous : une augmentation, un accroissement continuel de votre vie chrtienne et de votre apostolat. Nous regardons aussi comme un grand bien le spectacle de votre prsence en si grand nombre. Que dire alors, quand Nous pensons que v o u s n'tes qu'une reprsentation, belle par le nombre et la valeur, i l est vrai, mais qui n'est qu'une petite partie de votre grande Association catholique de la Jeunesse franaise ! Cette pense-l Nous exalte et nous meut. Aussi, disons-Nous de tout notre cur au bon D i e u et v o u s - m m e : toujours plus, toujours m i e u x . Vous pourrez alors raliser splendidement votre programme, si bien adapt aux circonstances actuelles, apostolat particulier et diffrent selon l e s besoins et les m i l i e u x . Cette activit particulire, qualifie, spcialise, prsente la plus grande analogie avec la mthode que Nous indiquons a u x missionnaires : des prtres indignes pour les indignes. Chaque situation aura donc son aptre correspondant : des ouvriers aptres des ouvriers, des agriculteurs aptres des agriculteurs, des marins aptres des marins, des tudiants aptres des universitaires. Comme on se comprendra m i e u x alors, comme on s'entendra plus facilement 1 Voil les critres qui vous guident, chers enfants. Voil le magnifique .esprit de votre activit apostolique.

172

B3SCOURS AUX JEUNES GENS DE L'A. C. J.

F.

Nous souhaitons vivement le prcieux dveloppement de votre Association, pour tant d'mes qui pourront bnficier par v o u s des fruits de la Rdemption. Ce sera aussi le fruit de votre plerinage romain et celui de l'Anne Sainte. Car v o u s retirerez des fruits abondants de ce Jubil, dont v o u s ferez profiter toutes les mes qui viendront v o u s p o u r v o u s demander les l u m i r e s de votre foi. Nous savons que votre plerinage n'a pas t un v o y a g e ordinaire, de tourisme ou de plaisir, m a i s u n vrai plerinage, qui v o u s a demand des sacrifices et de l'abngation. Fait dans de t e l l e s dispositions, ce plerinage vous sera certainement une source de bndictions. Nous vous bnissons t o u s et chacun en particulier, et avec v o u s tous ceux qui sont par l'esprit et l e coeur de la grande f a m i l l e de l a Jeunesse catholique franaise, portion c h o i s i e de la grande , famille mondiale, dont Nous s o m m e s le Pre universel, par l a volont divine. Nous b n i s s o n s tout entire l a grande v i s i o n que Nous avons sous les y e u x . Avec elle N o u s b n i s s o n s le lacat, le bon lacat, qui travaille avec ardeur au dveloppement de votre organisation ; Nous b n i s s o n s aussi votre clerg, parce qu'en bnissant les pasteurs N o u s b n i s s o n s l e s troupeaux. Notre grande bndiction encore v o s f a m i l l e s , v o s f o y e r s , vos m a i s o n s , vos chers vieillards, l e s vtrans de l a vie, et les plus jeunes, l e s plus petits, qui sont l'esprance de d e m a i n et l e s prfrs d u Rdempteur. Notre b n d i c t i o n toute spciale et affectueuse vos vques, vos grands pasteurs, Nos Frres dans le ministre apostolique, dont l a prsence Nous rjouit si fort. N o u s leur disons Notre satisfaction paternelle. Et que toutes ces bndictions v o u s accompagnent dans votre sjour, afin qu'il vous soit agrable et profitable, lors de votre heureux retour dans votre et Notre chre France et durant toute l a vie !

DISCOURS
adress en franais aux reprsentants de la presse trangre Rome, sur la responsabilit et l'action des journalistes (9 avril 1934) (1).

Voil une rapide revue, et m m e trop rapide, qui N o u s a cependant procur la j o i e et l a profonde satisfaction de faire, non par m a n i r e de parler, m a i s e n vrit et en ralit, et m m e pour certains,, de refaire votre connaissance personnelle, chers Fils et chers Messieurs, qui reprsentez un e n s e m b l e d e personnalits si distingues et significatives. C'est le privilge du Pape d'avoir des fils dans le monde entier, et il Nous plat de N o u s entendre appeler o r d i n a i r e m e n t le Pre c o m m u n de tous, de m m e qu'galement Notre Maison, est appele bon droit la Maison du Pre, et, partant, la Maison de t o u s 'les fils, o tous ont le droit d'entrer et o t o u s s o n t les- b i e n v e n u s . La paternit est, par nature, expansive. Sans doute, pour parler en toute sincrit, la paternit que N o u s voquons est avant t o u t u n e paternit surnaturelle, m a i s qui s'affirme a u s s i dans l'ordre h u m a i n , spcialement q u a n d il s'agit d'un v i e u x Pre, et que sa jjaternit occupe u n e place d'honneur dans sa v i e c o m m e elle l'occupe d a n s la v i e de t o u s . C'est assez dire avec quelle joie, v r a i m e n t particulire, N o u s v o u s donnons, chers Messieurs et chers F i l s , la bienvenue, et N o u s v o u s s a l u o n s d a n s l a Maison du Pre c o m m u n avec une satisfaction proportionne votre condition. Nous a v o n s l u l a noble adresse d'hommage que votre prsident Nous a fait parvenir pour v o u s annoncer et v o u s prsenter, c o m m e il vient de faire d'ailleurs, un par u n , N o u s p e r m e t t a n t ainsi de vous approcher et de v o u s connatre tous. Et, encore que cette prsentation soit particulirement intressante, belle et c o n s o l a n t e , l'adresse d'hommage a encore trouv le m o y e n , par son interprtation, sa f o r m e et son sujet, d'ajouter la beaut et l'importance de cette r u n i o n . Or, N o u s v o u l o n s e x p r i m e r aussi u n s e n t i m e n t qui Nous tient en ce m o m e n t particulirement cur : n o n s e u l e m e n t Nous recevons volontiers les j o u r n a l i s t e s de la presse trangre, m a i s N o u s a v o n s m m e dsir cette audience. N o u s a v o n s dsir v o u s voir, surtout pour vous remercier, selon la belle parole, qui n'est d'ailleurs pas d'hier, par laquelle saint Ambroise Notre vnr prdcesseur, Nous l e d i s o n s avec c o n s o l a t i o n et confusion, sur Je sige de Milan affirmait qu'il n'y a pas de devoir p l u s urgent que celui de remercier. (1) Cf. Osservatore Romano d u 11. 4. 34.

174

DISCOURS AUX JOURNALISTES

Or, Nous croyons devoir vous remercier d'avoir prsent Rome, ces derniers temps, la presse m o n d i a l e . Car il est bien vrai que si cette Anne Sainte, qui fut d'ailleurs un vnement si beau, si grand, si intressant, si admirable tout points de v u e pour Rome et pour le monde, si cette Anne Sainte, qui est m a i n t e n a n t tendue au monde entier, qui est devenue l'Anne Sainte du monde entier, mais qui, jusqu' la fermeture de la Porte Sainte, fut essentiellement romaine, si cette Anne Sainte a eu, pour Notre plus grande consolation, u n e si magnifique rsonance dans toutes les parties du monde, on le doit bien en grande partie aux reprsentants de la presse du m o n d e entier. Car telle est bien la puissance des j o u r n a l i s t e s : celle d'tre des porte-voix, o u mieux, selon une parole plus moderne, des haut-parleurs, m a i s des haut-parleurs qui pensent, qui t r a n s m e t t e n t la pense et les faits dans le monde entier. Et a u x v n e m e n t s qui sont souvent source de pense, principe et fin de n o m b r e u s e s considrations, ils ajoutent la forme vivante de leur pense m m e et i n v i t a blement leur interprtation personnelle, travers leur propre v i s i o n intellectuelle. Aussi sommes-Nous heureux de r e m p l i r cordialement, effectivement, de personne personne, ce devoir de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, Nous amons< ajouter les s e n t i m e n t s de notre vive satisfaction de N o u s trouver avec vous, chers F i l s et ehers Messieurs q u i portez chacun u n tel mandat, u n e t e l l e mission de par le m o n d e : tre l e s transmetteurs de la pense et des faits, de tout ce qui intresse l'humanit dans le monde entier. Voil pourquoi, encore une f o i s , Nous Nous p l a i s o n s v o u s renouveler Nos remerciements p o u r votre visite, pour votre prsence, qui non seulement Nous esb trs agrable, mais qui faisait aussi l'objet de Notre dsir. N'est-ce pas d'ailleurs u n e pense tout aimable et filiale que de venir v o i r u n v i e u x Pre ou, c o m m e le disait un de Nos -prdcesseurs, un v i e u x prtre ? Et N o u s v o u s en s o m m e s bien reconnaissant. A notre tour, Nous v o u l o n s v o u s offrir quelque chose, m a i s ce ne p e u t tre aussi qu' la faon du premier Pape, saint Pierre, a u t e m p s de la primitive Eglise. A u n e dmarche qui lui tait faite, il rpondait : Ce que Nous avons, Nous vous le donnons. N o u s aussi, ce que Nous a v o n s , Nousvous le donnons : ce sont des bndictions. Mais N o u s v o u s les donnons de tout cur. Que si, comme Nous y avons fait a l l u s i o n dj l'occasion d'un Congrs de physiciens et de naturalistes, l'un ou l'autre ne pouvait recevoir ces bndictions dans le sens liturgique du mot, qu'il veuille du moins les recevoir dans le sens originel, t y m o logique et philologique, en ce que bndiction veut dire diction de bien . Et partant, cette diction de bien, cette annonce, cet augure de bien sont aussi Notre salut et Notre souhait d e t o u s les biens que vous dsirez, pour v o u s - m m e s et pour vos importants travaux, pour ceux qui travaillent avec vous dans ce m m e esprit, au service de la vrit, au service du bien et de la civilisation de l'humanit, au service de l'union gnrale des esprits.

AVRIL

1!)34

175

N'tes-vous pas, en effet, un des grands l m e n t s de l'union des esprits ? C'est en effet dans les rgions de l'intelligence que doit avant tout se raliser cette union, pour rgner ensuite dans les consciences ; et de cette union des esprits et d e s curs, les j o u r nalistes sont de p u i s s a n t s instruments et propagateurs dans l e monde entier. NOUXJ bndiction, annonce et augure de bien, Nous l'tendons aussi vos familles, vos parents, vos pays, vos patries, qui vous sont si chres et qui Nous sont en m m e temps si chres ; car, tandis que tout l'heure Nous f a i s i o n s votre connaissance et que Nous entendions successivement n o m m e r v o s patries, Nous voquions tous les fils q u e Nous avons en chacune d'elles, fils a u s e n s plnier du mot, fils selon l'me, la foi et la vie religieuse. Que Nos bndictions, chers Fils et chers Messieurs, v o u s accompagnent non seulement au cours de votre sjour romain, m a i s dans l e s retours v o s patries et tout a u long de votre vie !

EPISTOLA
ad R. P. Augustinum Bea, e Societate Iesu, Pontificii Institut! Biblici rectorem, quinto ac vicesimo exeunte anno ab instituto condito (1).
P I U S P P . XI
DlLECTE
SALUTEM ET

FlLI,
BENEDICTIONEM.

APOSTOLICAM

Quinto ac vicesimo exeunte anno, ex quo Pontificium Institutum Biblicum per D-ecessorem Nostrum Pium X sanctae memoriae in hac aima Urbe conditum est, temperare Nobis non possumus, quin illud paterna Nostra laetitia et gratuiatione prosequamur. Goncepta enim spes laetissimorum fructuum, qui in ipso thenaei exordio profecturi inde exspectabantur, Apostolicam hanc Sedem Ecclesiamque universam minime fefellit. Et sane, splendidum hoc divini verbi conv-

LETTRE
au R. P. Augustin Bea, de la Compagnie de Jsus, Recteur de l'Institut Pontifical Biblique, l'occasion des vingt-cinq ans couls depuis la fondation de cet Institut.
PIE XI, PAPE
CHER FILS, SALUT ET BNDICTION APOSTOLIQUE.

Vingt-cinq ans viennent de s'couler d e p u i s que Notre Prdcesseur de sainte mmoire le Pape Pie X a fond dans cette Ville Eternelle l'Institut pontifical biblique. N o u s ne p o u v o n s Nous empcher, cette occasion, de m a n i f e s t e r cet oi'ganisme Notre j o i e et N o s flicitations. En effet, ni ce Sige Apostolique ni l'Eglise entire n'ont t dus de quelque faon dans l'espoir form de voir cet Athne produire ds ses dbuts les fruits trs consolants qu'on en attendait. De fait, p l u s de 900 j e u n e s gens choisis, appartenant au clerg tant sculier que rguliei\ ainsi
(1) A . A . S.
f

vol.

X X V I I , 1 9 3 5 , p. 4 3 .

MAI

1934

177

vium plus quam nongenti ex utroque clero variisque ex gentbus selecti adulescentes hucusque concelebrarunt, quorum alii in Scripturam Sacram tradendam nunc sedulo incumbunt, alii ad alia magisteria vel etiam graviora Ecclesiae munera provecti sunt. Copiosa autem ac mirifica librorum scriplorumque seges, quae ex eodem Instituto orta est, non modo genuinam solidamque doctrinam biblicam, contra erroneas sententias propugnaculum, prae se fert, sed novas quoque scientiae biblicae investigationes luculenter ostendit efficaciterque fovit. Ad hos vero scientiarum fructus edendos plurimum contulerunt Athenaei ipsius praesidia, quae, initio eidem conlata, multo sunt labentibus annis adaucta ; inter haec autem praestat thsaurus ille librorum in bibliotheca studiosis omnibus patens, qui semper nova accipit incrementa, et ipsius Terrae Sanctae cognitio, quae tam magistris quam discipulis accurate et per longa quoque itinera exhibetur, nec non frequentiora in dies et subtiliora raonumentorum veterum studia atque explorationes. Optimo ergo iure dicere possumus Nostrum istud ac dilectum Institutum Biblicum, hoc haud brevi temporis intervallo, et fliciter

qu' des nations diverses, ont pris part, jusqu' prsent, ce splendide festin de la parole divine. Les uns s'occupent m a i n t e n a n t d'enseigner avec soin la Sainte Ecriture, l e s autres ont t n o m m s d'autres chaires ou m m e des charges ecclsiast i q u e s plus importantes. 'Les nombreux et remarquables travaux o u ouvrages sortis du m m e Institut, non seulement c o n t i e n n e n t une doctrine biblique vraie et solide, rempart contre les o p i n i o n s errones, m a i s indiquent clairement des n o u v e l l e s recherches f a i t e s dans la science b i b l i q u e dont elles favorisent le progrs. Les ressources ou les services auxiliaires donns cet Athne ds sa fondation, et n o t a b l e m e n t accrus dans les a n n e s qui ont suivi, ont grandement contribu la parution de ces t r a v a u x scientifiques. P a r m i ces aides les plus importants sont d'abord cette prcieuse collection d'ouvrages m i s la disposition de t o u s les t u diants dans la bibliothque de l'Institut, qui s'enrichit tous les j o u r s par de nouvelles acquisitions, puis cette c o n n a i s s a n c e de l a Terre Sainte qui est donne fond tant a u x m a t r e s qu'aux d i s ciples, m m e par de longs v o y a g e s , et enfin ces tudes e t e x a m e n s plus frquents et plus pntrants des documents anciens. A trs Juste titre N o u s p o u v o n s affirmer que dans ce l a p s de temps dj srieux Notre cher Institut Biblique a h e u r e u s e m e n t ralis les desseins et les souhaits du Saint-Sige et trs bien mrit de l a religion et du progrs scientifique.

178

LETTRE

QUINTO

AC

AU R . V.

BEA

respondisse Sanctae huius Sedis propositis ac votis, cl de religione deque scientiarum profectu egregie meruisse. Quare praeclari Alhcnaei moderatoribus et alumnis ex animo vehementerque gratulamur, simulque iisdem ominamur, ut, divino afflante Spiritu, in incepto tain felici omni cura et sedulitate pergant, et uberiores quotidie fructus in bonum cuiusque suum, in proximorum utilitatem, in Ecclcsiae decorem et gloriam ex electo munere suo percipiant. Quorum quidem caelestium donorum auspicium ac summae Nostrae voluntatis pignus apostolica sit benedictio, quam tibi, dilecte lili, cunctisque Instituti istius professoribus et alumnis peramanter in Domino impertinnis. Datum Romae apud Sanctum Petrum, die III mensis Maii, in Inventione Sanctae Crucis, anno MDGCCCXXXIV, Poniificatus Nostri decimo tertio. PIUS PP. XI
C'est pourquoi Nous flicitons cordialement et trs v i v e m e n t les directeurs et les lves de cet illustre Institut, et en m m e temps Nous leur souhaitons de continuer, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, avec tout le soin et l'application possibles, l'oeuvre si heureusement commence, afin que leur noble tche produise pour leur bien personnel, l'utilit du prochain, l'honneur et la gloire de l'Eglise, des fruits chaque j o u r plus abondants. Que la Bndiction Apostolique que trs affectueusement dans le Seigneur Nous v o u s accordons, cher F i l s , ainsi qu' t o u s l e s professeurs et lves de cet Institut, soit u n heureux prsage des dons clestes e t u n gage de Notre trs grande affection. Donn Rome, prs Saint-Pierre, le 3 m a i 1934, fte de l'Invention de la Sainte Croix, la treizime anne de Notre Pontificat. PIE XI, PAPE.

LITTERAE

APOSTOLICAE

Venerabilis Dei Serva Ioanna Elisabeth Bchier des Ages, coniundatrix Instituti Filiarum Crucis vulgo Sororum S. Andreae, Beata renuntiatur (]}.

PIUS Ad perptuant

PP. rei

XI memoriam.

Postquam Sanctorum honores Andreae Huberto Fournet, Congregationis Filiarum Crucis Fundatori, sollemnissimo die Pentecostes, anno praeterito millesimo nongentesimo tricesimo tertio, Nos ipsi decrevimus, nil mirum si nunc inter Beatos caelites etiam adnumerare aggrediamur Venerabilem Dei Famulam Io'annam Elisabeth Bichier des Ages, quae in eodem Religiosarum Instituto condendo talis sancto ipsi Andreae Huberto ad'iutrix fuit, ut iure meritoque et

LETTRES A P O S T O L I Q U E S
proclamant Bienheureuse la Servante de Dieu JeanneElisabeth Bichier des Ages, co-fondatrice des Filles de la Croix appeles d'ordinaire Surs de Saint-Andr (2).

PIE XI, PAPE Pour perptuelle mmoire.


Aprs avoir Nous-mmc dcern les honneurs des saints AndrHubert Fournet, fondateur de l a Congrgation des Filles de la C r o i x , en la solennit de la Pentecte, Tanne dernire, m i l neuf cent trente-trois, rien d'tonnant que Nous entreprenions m a i n tenant de mettre aussi au nombre des bienheureux la vnrable Servante de Dieu Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, qui dans l'tablissement d u mme Institut de religieuses, fut d'un tel secours saint Andr-Hubert lui-mme qu'en toute vrit el (1) A. A. S., vol. X X V I , 1934, p. 429. (2) Traduction de la D. C , t. X X X I I I , col. 328.

180

LETTRES APOSTOLIQUES

POSTQUAM

ipsa veluti illius Familiae Religiosae ver a et propria fundatrix haberi possit. Visi quidem in Christi Ecciesia vitalis continenter exstat ex qua, misericordia Dei, ad sublevandas lemporum ncessittes resque religionis parandas susciiantur ex utroque sexu fidles ac vivificantur, quasi alter ad alterum clamantes , sanctitate praediti, peculiaribusque virtutibus instructi, qui vita, qua in exemplum enitent, atque Institutis, qua-e condunt, ac, Deo adiuvante, mod'erantur, opportune congrueque prodire videntur. IUorum in numro computanda quoque est procul dtibio Gongregationis Filiarum Crucis confundatrix Ioanna Elisabeth Bichier des Ages, cuius servire Deo fuit propria ac domestica ratio una cum 'egenorum pauperumque uecessitatibus subveniendi inexhausta caritate. Bituricensis archidioecesis intra fines in oppido avito des Ages ortum duxit Ancilla Dei die quinta mensis Iulii, anno millesimo septingentesimo septuagesimo tertio. Parentes illi fuerunt Antonius des Ages et Maria Augier de Moussac, nobilitate quidem ambo sed religionis magis obsequio et moruni probitate commendati. Constat Ioannam Elisabeth adhuc puerulam iam egregiis virtutibus -enituisse, docilitate potissimum atque obedientia erga parentes, atque

juste titre elle peut tre regarde e l l e - m m e comme l a f o n d a trice vritable et proprement dite de cette f a m i l l e religieuse. Il existe dans l'Eglise du Christ une force v i t a l e i m m a n e n t e qui, par la misricorde de Dieu, pour subvenir a u x ncessits des 1emps et fortifier la v i e chrtienne, suscite des fidles de l'un et de l'autre sexe, les anime fortement, m e s prdestines qui se lancent de mutuels appels la saintet, riches de toutes les vertus qui. par une vie d'clatants exemples, ainsi que les Instituts qu'elles fondent et dirigent avec le secours de Dieu, paraissent surgir a u m o m e n t convenable et opportun. Au nombre de ces mes appartient, sans l'ombre d'un doute, la co-fondatrice de la Congrgation des F i l l e s de la Croix, J e a n n e Elisabeth Bichier des Ages, dont toute l'ambition fut de servir Dieu et de secourir, par une charit inpuisable, les indigents et les pauvres. C'est dans l'archidiocse de Bourges, au chteau ancestral des Ages, que naquit l a Servante de Dieu, le 5 j u i l l e t 1773. Ses parents s'appelaient Antoine des Ages et Marie Augier de Moussac, t o u s les deux recommandables d'abord par leur noblesse, m a i s p l u s encore par leur pit chrtienne et l'intgrit de leur vie. Il est prouv que Jeanne-Elisabeth, encore -enfant, se distinguait dj par de remarquables vertus, surtout par sa docilit et par son obissance envers ses parents ; cet ge o l'enfant ne rve gure

13

MAI

1934

181

illa aetate, quae maxime solet ineptiis nugisque esse dedita, nihil eam fecisse pueriliter ; misericordia autem iam ornabatur erga pauperes egenosque, quos manu sua eleemosynis saepe saepius sublevabat. Pictavii religiosis Sororibus, quas Hospitalarias nuncupabant, educanda tradita, ita moruni puritatis ac disciplinae studiosissimam deque cotidiana continentique virtutum exercitatione sollicitam sese ostendit, ut, contra morem tune in Gallia vigentem, vix undecim annos nata singulari laetitia perfusa ad sacram Synaxim prima vice accesserit. Quattuor post annos in Pictaviensi eodem coenobio transactos, domura reversa rei familiaris ac fratris curam suscepit, omnesque tune exemplo suo ad caritatis pielatisque studia excitavit. Saeviente vero in Gallia illa civilium ac sacrarum rerum perturbatione, quae saeculo decimo octavo exeunte tam se catholicae religioni infensam probavit, Dei Famula, cum annum ageret aetatis suae quartum et vicesimum, ut sacrosancto Missae Sacrificio adesset et Sacramentis reficeretur, spretis periculis et longo confecto itinere, consueverat ad rusticas quasdam acced'ere remotas in agris aedes, quo Sanctus Andras Hubertus, parochus Malliacensiss ex liispanico exsilio redux, mortis discrimina

q u e bagatelles et a m u s e m e n t s , on ne remarquait en elle rien de puril : elle montrait une tendre compassion envers les pauvres et l e s indigents, et trs souvent sa m a i n s'ouvrait pour verser sur eux d'abondantes a u m n e s . Confie pour son ducation des Soeurs religieuses de Poitiers, appeles l e s Hospitalires, elle ft preuve d'une telle puret de vie, d'un tel respect de l a discipline, d'un -tel zle dans l a pratique q u o t i d i e n n e et persvrante de toutes les vertus, que, contrairement la coutume, alors en vigueur en France, elle put, sa grande j o i e et quoiqu'elle et peine 11 ans, s'approcher pour la premire fois de la sainte Table. Aprs quatre ans passs d a n s ce p e n s i o n n a t de P o i t i e r s , elle revint la m a i s o n paternelle, o elle s'occupa du soin de la f a m i l l e et de son j e u n e frre, et tous, la vue de ses exemples, se sentaient ports aux uvres de charit et de pit. Durant la tempte rvolutionnaire qui, l a fin d u x v i u sicle, bouleversa toute la France, choses civiles et choses sacres, et qui fut si f a t a l e l a religion catholique, la Servante de Dieu, alors ge de 24 ans, afin d'assister au saint sacrifice de la m e s s e et se fortifier par la rception des sacrements, sans crainte des dangers et malgr l e s fatigues d'une longue route, avait l'habitude de se rendre d a n s certaines demeures rustiques, perdues a u m i l i e u des campagnes, o saint Andr-Hubert, cur de Maill, revenu de son
e

182

LETTRES APOSTOLIQUES

POSTQUAM

spernens, saepius se couferebat, ut dispersas, quo modo potuerit, oves colligeret et sacro pabulo aleret ; ex quo factum est ut Dei Famula -eiusdem spirituali moderationi providentissirae se totam committeret. Sanctus vero sacerdos de animi puritate atque amplitudine Servae Dei certior factus, magna de ea portendit ; et rvera exspectationi eiusdem satis superque Ioanna Elisabeth respoudit. Remissis enim turbinibus reipublicae ac tempestatibus, cum Sanctus ipse de nova instituenda sacrarum virginum societate cogitaret, quae de iacturis a Revolutione religioni illatis resarciendis sollicita foret, ac praesertim de pauperibus puellis christiane educandis, rem cum Dei Famula contulit, eandem tanti operis institutricem praesentiens. At initium diffcultates orane genus gravarunt, enituitque in ipsis instituti condeadi exordiis prudentia et fortitudo Ioannae Elisabeth ; quae, divina Providentia plene confisa, ac Sancti Amdreae Huberti consilia fideliter secuta, ad novam religiosarum, quas Filias Sanctae Grucis nuncupavit, familiam pro puellis educandis constituendam ac firmandam, omnibus quoque ad}iibitis bonis suis, se toto pectore ddit. Et rvera quod vitae ei fuit totum Ancilla Dei impendit in religiosam,

exil en Espagne, rassemblait, au pril de sa vie et comme i pouvait, ses ouailles disperses afin de l e s nourrir d'aliments clestes ; de l vint que la Servante de D i e u se mit entirement et providentiellement s o u s sa direction spirituelle. Le saint prtre, de son cty assur de la puret et de la grandeur d'me de l a Servante de Dieu, f o n d a sur elle de grands espoirs ; et de fait Jeanne-Elisabeth les satisfit m m e au del de son attente. Les troubles rvolutionnaires qui-agitaient le p a y s s'tant calms, comme le Saint pensait instituer- une n o u v e l l e Socit de vierges consacres Dieu qui se dvoueraient rparer les d o m m a g e s causs la religion par la Rvolution, et surtout lever chrtiennement les jeunes filles pauvres, il fit part de son projet la Servante de Dieu,, pressentant en elle L'ouvrire matresse d'une si grande- uvre. Mais toutes sortes de difficults en entravrent les dbuts, ce qui, m i t en lumire, dans ces c o m m e n c e m e n t s de l'Institut, la p r u dence et l a force de Jeanne-Elisabeth. Se confiant pleinement en la divine Providence, et suivant fidlement les- conseils de saint Andr-Hubert, elle se consacra de tout son cur, en y- e m p l o y a n t mme toute sa fortune, fonder; pour l'ducation des j e u n e s filles, et affermir la nouvelle f a m i l l e de religieuses qu'elle appela Filles de la Croix. De fait, l a Servante de Dieu e m p l o y a toute sa? vie et toute son-

13

MAI

1934

183

quam sanctissimis quoque regulis munivit, moderandam atque ampliiicandam Congrgationem ; quae brevi, favente Deo, propagines suas sic effuidit, ut iam ante obitum piissimae fundatricis plusquam novem et nonaginta domus religiosi eiusdem instituti exstiterint. Mira vero Congregationis, quam, a Decessore Nostro Pio Pp. VIII Litteris Apostolicis sub anulo dilaudatam, postea haec Sancta Sedes anno MDCCCLXVH sollemniter adprobavit, propagatio huiusmodi ab inclita prudentia praesertim repetenda est Yenerablis Dei Servae, quae in gravi moderatricis generalis munere obeundo nil aliud sibi constanter proposuit nisi operibus suis gloriam Dei quam maxime provehere ; ac tam in recipiendis sororibus quam in domorum moderatricibus eligendis caute ipsa et aequali animo se iugiter gessit, rbus sprelis iudiciisque, qua-e non ad aeternam salutem sed praesentis huius vitae ad bona tanfum respicerent. Semper tamen matrem diligentissimam ac vigi'lantem se praebuit sororibus et, licet ex nobili gnre nata, paupertatem atque humilitatem adeo dilexit, ut pauperem se /fecerit, quo egenis facilius subveniret. Crucis autem nomine Congrgation! sua imposito, uti vera filia Crucis ad Dominum Nostrum

activit diriger et dvelopper la Congrgation religieuse, qu'elle dota a u s s i de trs saintes rgles. Cette c o m m u n a u t , avec l'aide de Dieu, tendit en peu de temps ses r a m e a u x , tellement que m m e avant la mort de la pieuse f o n datrice elle comptait dj 99 m a i s o n s . Cette florissante Congrgation reut de Notre prdcesseur Pie VIII le Bref laudatif, sous l'anneau du Pcheur, puis en 1867, la solennelle approbation d u Saint-Sige ; ce m e r v e i l l e u x accroissement doit tre attribu surtout la remarquable prudence de la vnrable Servante de Dieu, qui, dans l'exercice si important de sa charge de Suprieure gnrale, ne se proposa c o n s t a m m e n t dans ses uvres qu'une seule chose : la plus grande gloire de Dieu. Car, soit dans le recrutement des Surs, soit dans le choix des suprieures des maisons, elle sut agir c o n s t a m m e n t avec prudence et galit d*esprit, ddaignant choses et s e n t i m e n t s qui, au lieu de tendre au salut ternel, n'auraient regard qu'aux a v a n tages de la vie prsente. Toujours elle se montra p o u r les Surs mre trs dvoue et trs v i g i l a n t e et, quoique ne d'une famille noble, elle chrit tellement l a pauvret et l'humilit qu'elle se fit pauvre pour mieux secourir les indigents. Ayant donn le n o m de la Croix la Congrgation, elle s'appliqua c o n s t a m m e n t , en vraie Fille de la Croix, se conformer Notre-

184

LETTRES APOSTOLIQUES

POSTQUAM

Redemptorem sese conforinare continenter studuit, sodlibus suis conspicua relinquens exempla virtutum, quibus exornabatur, sive in caritate, sive in sollertia, sive in regularis disciplinae atque oboedientiae observantia, sive in sui ipsius abnegatione, sive denique in obsequio ac iidelitate erga Ecclesiam et Sanctam Sederri exercendis. Summam ideo sanctitatis famam adhuc vivens adepta est ; donec laboribus fracta atque ulcre letali, quod multos quidem per annos duravit, tabescens, Ecclesiae sacramentis rite munita, Podii in principe Congregationis dorao die XXVI m. Augusti anno millesimo octingentesimo tricesimo octavo, placidissimo exitu obd'ormivit in Domino. Post Ancillae Dei obitum ac funus cum eiusdem sanctitatis fama in dies vividior apud omnes facla sit, ad communi desiderio annuendum, de caeituni honoribus Ioannae Elisabeth Bichier des Ages tribuendis causa agitari coepta est, et, probationibus Ordinaria auctoritate sumptis, Lo Pp. XIII rec. mem. Decessor Noster, die XIII m. Mail an. MDCCCXCI introductionis Causae Commissionem manu propria signavit. Inquisitionibus itaque iudicialibus in Famulae Dei vitam resque gestas ad iuris normam expletis, ceterisque omnibus rite absolutis, Nos, cum mox etiam super Venerabilis Servae Dei virtutibus dis-

Seigneur Jsus-Christ, notre Rdempteur ; l a i s s a n t ses c o m pagnes d'clatants exemples des vertus dont elle tait orne, exemples de charit, de prudence, de fidlit e t d'obissance la discipline religieuse, d'abngation de soi, de s o u m i s s i o n , enfin de docilit la Sainte Eglise et au Saint-Sige. Aussi elle acquit, m m e de son vivant, un trs grand renom de saintet; finalement, brise par l e s t r a v a u x et m i n e par une plaie mortelle qu'elle trana de nombreuses annes, m u n i e rgulirement des sacrements de l'Eglise, elle s'endormit paisiblement dans le Seigneur, La Puye, dans la m a i s o n - m r e , l e 26 aot 1838. Aprs la mort et les funrailles de l a Servante de Dieu, c o m m e le renom de sa saintet se rpandait de p l u s en plus chaque jour, pour satisfaire au dsir de tous, on c o m m e n a la cause de batification de Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages. Et aprs le procs informatif fait par l'autorit de l'Ordinaire, le Pape Lon XIII, Notre prdcesseur d'heureuse mmoire, signa de sa propre m a i n la commission d'introduction de la cause, le 13 m a i 1891. Toutes les enqutes judiciaires sur la vie et les actes de la Servante de Dieu tant acheves selon les rgles du droit, et toutes les autres choses ncessaires tant accomplies, N o u s - m m e , aprs la discussion sur les vertus de la vnrable Servante de Dieu, par un dcret solennel paru le 22 jour d'avril de l'anne 1928,
e

13

MAI

1934

185

ceptari coeptum sit, sollemni decreto quarto decimo calendas Aprilis, anno inillesimo nongentesimo vicesimo octavo edito, Venerabilis Dei Famulae Ioannae Elisabeth Bichier des Ages virtutes heroicum attigisse fastigium declaravimus. Agitata dein quaestione de duobus miraculis quae a Deo patrata ferebantur per eiusdem Venerabilis intercessionem, post duas Congregationes, antepraeparatoriam scilicet ac praeparatoriam. nec non aliam generalem Congregationem, quae coram Nobis die XXIV mensis Apriis volventis anni millesimi nongentesimi tricesimi quarti habita est, rbus omnibus acerrimo iudicio investigatis, Nosmetipsi die vicesima nona mensis Aprilis, hoc ipso anno, proposita miracula constare sollemniter declaravimus, ulteriusque proinde in casu procedi pos&e. Cum igitur esset de virtutum heroicitate ac de miraculis prolatum consilium, iliud tantum supererat discutiendum, num Venerabilis Ancilla Dei inter Beatos caelites tuto foret recensenda. Hoc dubium propositum est a dilecto filio Nostro Camillo Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Laurenti, S. Rituum Congregationis Praefecto et Causae Relatore, in gen-cralibus Comitiis coram Nobis die prima mensis huius habitis, omnesque qui aderant, tam Cardinales quam S. Rituum Consultores, unanimi consensu affirmative responderunt. Nos tamen in tanti

N o u s avons dclar que les vertus de la vnrable Servante de Dieu Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages avaient atteint le degr hroque. P u i s , l a question ayant t examine a u sujet de deux miracles qu'on disait avoir t oprs de Dieu par l'intercession de la m m e Vnrable, aprs les deux Congrgations, savoir Pantprparatoire et la prparatoire, et puis u n e autre gnrale qui a eu l i e u devant N o u s , ce 24 d'avril de l'anne courante 1934, toutes choses ayant t peses dans u n jugement trs srieux, N o u s m m e , le 29 avril de cette m m e anne, Nous avons dclar s o l e n n e l l e m e n t que les -miracles proposs taient prouvs, et que par consquent dans le cas on p o u v a i t pousser plus l o i n . Donc, c o m m e la sentence sur l'hrocit des vertus et sur les miracles tait dj porte, il ne restait plus qu' discuter l a question suivante, savoir : si l a vnrable Servante de Dieu pouvait, en toute sret, tre inscrite parmi les Bienheureux. Ce doute fut propos par Notre cher Fils Camillo Laurenti, cardinal de la Sainte E g l i s e R o m a i n e , prfet de l a S. Congrgation des Rites et ponent de l a Cause, dans l'assemble gnrale t e n u e en Notre prsence le 1 " m a i ; et tous ceux qui taient prsents, tant l e s cardinaux que l e s consulteurs des Rites sacrs, ont rpondu affirmativement d'un accord u n a n i m e . N o u s , cependant

LETTRES APOSTOLIQUES

POSTQUAM

moment! re Nostram aperire mentem distulimus donec enixis precibus a Ptre luminum caelestis sapientiae auxihiim impetraremus. Quod cum impense fecissemus, tandem die tertia m. Maii, nuperrime praeterita, nerape die festo Exaltationis Sanctae Cruels, Eucharistico Sacro rite litato, accitis adstantibusque dilecto filo Nostro Camillo Sanctae Romanac ecclesiae Gardinali Laurenti, S. Rituum Congregationis Praefecto et Causae Ponente seu Belatore, nec non dilectis filiis Alfonso Carinci, Congregationis Rituum Secretario, et Salvatore Natucci,. Fidei Promotore generali,, sollemniter ediximus tuto procedi posse ad ipsius Servae Dei beatiflcatonem. Quae cum ita sint, precibus permoti Congregationis Filiarum Crucis s-eu Sororum Sanctae Andreae, apostolica Nostra auctoritate, praesentium Litterarum tenore, facultatem facimus ut Venerabilis Dei Famula Ioanna Elisabeth Bichier des Ages, memoratae Congregationis confundatrix, Beata in posterum appelletur, eiusque corpus ac lipsana seu relliquiae, non tamen sollemnibus in supplicationibus deferenda, publicae Jidelium venerationi proponantur ; itemque permittimius ut eiusdem Beatae imagines radiis de more decorentur. Praeterea eadem apostolica Nostra auctoritate concedimus ut de illa recitetur Officium

dans u<nc affaire de si grande importance, Nous avons diffr de faire connatre Notre sentiment jusqu' ce que, par de ferventes prires, Nous a3'ons obtenu du Pre des l u m i r e s le secours de la cleste sagesse. Donc, aprs avoir suppli D i e u avec instance, le 3 mai dernier, en la fte de l'Invention de la Sainte-Croix, aprs l'oblation du saint sacrifice, ayant convoqu Notre cher Fils Camillo Laurenti, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, prfet de l a S- Congrgation des Rites, et ponent de la Cause, ainsi que Notre cher Fils Alfonso Carinci, secrtaire de la S. Congrgation des Rites, et Salvatore Natucci, promoteur gnral de la Foi, Nous avons proclam solennellement en leur prsence qu'on pouvait procder en toute sret la batification de la Servante de Dieu. Les choses tant ainsi, et pour acquiescer g a l e m e n t aux v u x de toute la famille religieuse des Filles de l a Croix, dites Surs de Saint-Andr, Nous permettons, par la teneur des prsentes Lettres, que le nom de Bienheureuse soit donn dornavant l a fondatrice de la Congrgation des F i l l e s de la Croix, et que son corps et ses reliques soient exposs la vnration publique des fidles (exception faite, toutefois, pour les processions solennelles) et qu'enfin on puisse orner de rayons ses i m a g e s . En outre, par la mme autorit apostolique, Nous accordons qu'on puisse, chaque anne, rciter son Office et clbrer en son h o n n e u r

13

MAI

1934

187

et Missa celebretur singulis annis de Communi Virginum, cum orationibus propriis per Nos adprobatis, iuxta rubricas Missals et Breviarii Romani. Huiusmodi vero Officii recitation em Missaeque celebrationem fieri dumtaxat largimur in Bituricensi archidioecesi, ubi nata est Serva Dei, atque in dioecesi Pictaviensi cum in eiusdem finibus ipsa migraverit ad Dominum, nec non in templis seu sacellis ac domibus ubique terrarum sitis quae ad Congregationem Filiarum Crucis pertineant, ab omnibus fidelibus tam saecularibus quam regularibus, qui horas canonicas recitare teneantur ; et quod ad Missas attinet, a sacerdotibus ad templa seu sacella, in quibus Beatae ipsius festum agitur, convenientibus. Denique largimus ut sollemnia beatificationis Venerabilis Servae Dei Ioannae Elisabeth supradictis in templis seu sacellis celebrentur, diebus lgitima auctoritate designandis, intra annum, servatis servandis, ab iisdem sollemnibus in Sacrosancta Patriarchali Basilica Vaticana rite peractis. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis nec non dccretis de non cultu editis ceterisque contrariis quibuslibet. Volumus autem ut harum Litterarum exemplis etiam impressis, dummodo manu Secretarii

la messe du c o m m u n des vierges avec les oraisons propres approuves par Nous ; le tout en conformit avec les rubriques du Missel et du Brviaire r o m a i n s . Cette rcitation de l'Office et cette clbration de l a messe, N o u s l'accordons seulement pour l'archidiocse de Bourges, o la Servante de Dieu est ne, et pour le diocse de Poitiers, puisque c'est dans son territoire qu'elle s'est envole vers le Seigneur, et pour toutes les glises et chapelles dont se servent, dans tout l'univers, les Filles de la Croix fondes par la Bienheureuse. Cet Office sera rcit par tous les fidles, t a n t sculiers que rguliers, qui sont astreints aux Heures canoniques. La m e s s e sera dite par tous les prtres sculiers ou rguliers qui viendront clbrer dans les glises o se fait la fte. Enfin, Nous concdons que, toutes les rgles de droit tant observes, on clbre la solennit de la batification de la vnrable Servante de Dieu Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, dans les temples susdits, au j o u r indiqu par l'Ordinaire dans le courant de l'anne, aprs que la solennit aura eu lieu dans la basilique patriarcale vaticanc. Et ceci, nonobstant les Constitutions, ordonnances apostoliques et dcrets ports sur le non-culte et, en gnral, malgr toutes choses contraires. Et n o u s voulons que les exemplaires de ces Lettres, m m e

188

L E T T R E S ^APOSTOLIQUES

POSTQUAM

S. Rituum Congregationis subscripta sint atque eiusdem Congregationis sigillo munita, eadem prorsus fides etiam in disceptationibus iudicialibus adhibeatur, quae Nostrae voluntatis signifcationi, hisce Litteris ostensis, haberetur. Dalum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piseatoris, die XIII mensis Maii, anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri decimo tertio. E. card. P A C E L L I , a Secreiis Status.
imprims, pourvu qu'elles soient signes par le secrtaire de la susdite Congrgation des Rites et m u n i e s du sceau du prfet, fassent foi dans les procdures m m e judiciaires, t o u t comme ferait foi la prsentation de ces m m e s Lettres, expression de Notre volont. Donn Rome, prs Saint-Pierre, sous P a n n e a u du Pcheur, le 13 m a i de l'anne 1934, de Notre Pontificat l a treizime. E. cardinal PACELL. Secrtaire tTEtat.

EPISTOLA
ad R. D. Gummarum Crets, Canonicorum regularium Praemonstratensium Abbatem generalem : octavo pleno saeculo ab obitu sanct Norbert!, Ordins conditors (I).
P I U S P P . X

DlLETE FlL,
SALUTEH ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Si gloria filiorum patres eorum , merito censendi sunt, peropportune nobilis iste, cui diligenter praees, Praemonstratensium Ordo, per sollemnia sacra revocare contendit suavissimam sancti Conditoris memoriam, qui octingentos abhinc annos spectatissima vitae cursum pretiosa ac beata morte confecit. Neque enim tantummodo gloriam virtus Patris excellens suae suboli tradidit, sed insigne quoque exstitit illi ceterisque sui cultoribus ad imitandum

LETTRE
au R. P. Dozn Gommaire Crets, Abb gnral des Chanoines rguliers Prmontrs, l'occasion du VIII centenaire de la mort de saint Norbert, fondateur de l'Ordre (2).
e

S i , e n v r i t , o n p e u t d i r e q u e l a g l o i r e d e s fils v i e n t d e l e u r s p r e s , i l c o n v i e n t o p p o r t u n m e n t d e l ' a p p l i q u e r l'Ordre c l b r e d e s P r m o n t r s , d o n t v o u s t e s l e c h e f t r s a c t i f et q u i s e p r p a r e p a r d e s f t e s s o l e n n e l l e s r a p p e l e r la t r s s u a v e m m o i r e d e s o n f o n d a t e u r , q u i , il y a h u i t c e n t s a n s , a c h e v a i t s a v i e t r s s a i n t e par u n e prcieuse et bienheureuse mort. D'ailleurs, l ' m i n e n t e vertu d u pre ne fut pas le seul hritage l g u s a p o s t r i t ; il l a i s s a e n c o r e a u x s i e n s e t c e u x q u i o n t son culte en honneur u n exemple permanent imiter. (1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 547. (2) Saint Norbert naquit vers 1085, Xanten (duch de Clvesi, de la f a m i l l e des comtes de Gennep, et mourut Magdebourg en 1134.

190

LETTRE

SI GLORIA

A DOM

G. CRETS

exemplar. Quare consilium a vobis initum celebrandi in honorem sancti Norberti saecularia sollemnia eo libentius probamus ac dilaudamtis, quo uberiores exspectandi sunt fructus, qui e proxima eventus celebratione in Ordinem ipsum inque populum fidelem manare efferrique possunt. Multa profecto in Norberto fuere, quae et adulescentes et religiosi viri et ipsi sacrorum Antistites iniitari queunt. In ipso enim flore aetatis, nobilissimus ille Sanctensis civis imperatoriam aulam Henrici V, pompis illecebrisque confertam, cui aliquot per annos addictus fuit, quadam die, divina gratia commotus, ex iniproviso reliquit, et alacer hilarisque ad sacra et nobiliora munera se convertit. Sacerdotali auctus honore, bonis divitiisque ad pauperes sublevandos traditis, sibi in perpetuum proposuit ac statuit, ut ipse dicere solebat, evangelicam et apostolicam ducere vitarn . Quapropter, faventibus ipsis Romanis Pontificibus, varias Europae regiones peragravit, christianae fide himina caritatisque ardorem laboriose lateque diffundens. Deinde, Episcopi Laudunensis hortatu, in locum solitarium Praemonstrati secessit, ibique, candida veste ab eodem episcopo

C'est pourquoi Nous approuvons et l o u o n s d'autant plus votre projet de clbrer, la gloire de saint Norbert, les solennits du centenaire, que plus abondants sont les fruits que peut produire et rapporter, au profit de l'Ordre l u i - m m e et du peuple fidle, la prochaine clbration de cet vnement. Nombreux, certes, furent les actes de Norbert que l e s j e u n e s gens, les religieux et les prlats e u x - m m e s peuvent imiter. A ]a fleur de l'ge, en effet, ce trs noble citoyen de Xanten, touch par la grce divine, quitta s o u d a i n e m e n t u n j o u r la cour impriale de Henri V, adonne aux ftes et aux plaisirs, laquelle il avait t attach pendant p l u s i e u r s annes, et d'un cur allgre et j o y e u x i l se tourna vers de saintes et plus nobles fonctions. Hoftor de la dignit sacerdotale, il abandonna t o u s ses biens et ses richesses pour le soulagement des pauvres ; il se proposa et il dcida pour t o u j o u r s , ainsi qu'il avait coutume de Je dire lui-mme, de mener une vie vanglique et apostolique . C'est pourquoi, encourag par les Pontifes r o m a i n s e u x - m m e s , il parcourut diverses contres de l'Europe, rpandant au l o i n , au prix de dures fatigues, la lumire de l a foi chrtienne et l'ardeur de la charit. Dans la tsuite, sur les exhortations de l'vque de Laon, il se retira dans un endroit solitaire n o m m Prmontr, et l, revtu par le m m e vque d'un habit blanc, il jeta les f o n dements de son Ordre clbre.

31

MAI

1934

191

accepta, gloriosi sui Ordinis ftindameiiia iecit. Duo autem praecipna in novo condendo Qrdine spectavit ; primum, ut sodales Praemonstratenses, quemadmodum sancti Augustini canonici regulares, verbi Dei praedicatioui instantes, tum indelium atque haereticorum conv-ersioni, tum Christi fidelium utilitali et profectui sedulo incumberent ; alterum, ut, eadem ratione qua Cistercienses coenobitae, monasticam disciplinam, quantum fieri posset, custodirent. Quam quidem vim et industriam, in contemplando simul atque in agendo coniunctam, plures deinde reJigiosi Ordines proseqnuti sunt. Institutum autem sancti Norberti a Romanis Pontificibus confirmatum, brevi tempore mira accepit incrementa, adeo ut medio ipso duodecimo saeculo centum iam monasteria complecteretur. Aliis quoquc egregiis sanctisqiue operibus floruit Norberius, praesertim quum, ad archiepiscopalem sedem Magdeburgensem, licet aegre ferens, evectus, instaurandae clericorum discip'linae ac pictati populi fovendae sollicitani curam operamque impendit, et finitimas etiam gnies ad catholicam fidem per se perque suos discipulos fliciter adduxit. Quarc ddgnus habitus est, ut inter Germaniae Apostoios adnumeraretur. Quod vero frugiferi eius

Il eut principalement en vue deux choses, en tondant ce nouvel Ordre : premirement que les religieux Prmonlrs, l'instar des Chanoines rguliers de Saint-Augustin, s'adonnent l a prdication de la parole de D i e u et se v o u e n t avec zle aussi bien l a conversion des infidles et des hrtiques qu'au service et au perfect i o n n e m e n t des fidles du Christ ; secondement, il v o u l u t que ses religieux observassent, dans la mesure du possible, de l a m m e faon que les moines Cisterciens, la discipline m o n a s t i q u e . Ce genre de vie, o la contemplation et l'action sont unies et pratiques en m m e temps, fut adopt plus tard par plusieurs Ordres religieux. Quant l'Institut de saint Norbert, approuv par l e s P o n t i f e s r o m a i n s , il se dveloppa en peu de temps d'uue manire admirable, a u point qu'au m i l i e u m m e du x n sicle i l comptait dj 100 m o n a s t r e s . Norbert se distingua aussi par de saintes actions d'un rare mrite, surtout l'poque o, n o m m malgr l u i au sige archipiscopal de Magdebourg, il apporta t o u s ses s o i n s instaurer la discipline ecclsiastique et dvelopper la pit d u peuple, a m e n a n t , d'autre part, la foi catholique, par l u i - m m e ou par ses disciples, les habitants des pays voisins. Aussi est-il considr, avec j u s t e raison, comme l'un des aptres de l'Allemagne.
e

192

LETTRE SI GLORIA A DOM G, CRETS

apostolatus maximum exstitit adiumentum ac praesidium est fides et pietas erga SS. Christi Corpus, sub velis eucharisticis, mirabiliter abditum, fides pariter ac pietas erga Christi ipsius Vicarium, visibilem totius Ecclesiae Pastorem. JVorbertus enim inter primos contra nefandam Tanchelinianam haeresim Augusti Sacramenti et Sacrificii gloriam vindicavit sodalesque suos ad cutum eucharisticum summa cura et studio inilammavit. Ipse praeterea contra Lotharium regem Ecclesiae et Apostolicae Sedis libertatem et iura est acriter tutatus, atque Innocentium II Ponlificem Maximum una cum Sancto Bernardo, familiarissimo suo, triumphali pompa ad Urbem comitatus est. Nec mirum si muJtti civitatum proceres, doctrina illius ac sanctimonia illecti, ad ipsum coniluxerint ; inter quos Theobaldus ille exstitit, Blesensis cornes, cui primo Norbertus parvum scapulare albi coloris imposuit, regulamque vitae spiritualis iuxta Praemonstratensium statuta tradidit, ut precibus sacris piisque operibus ad salutem animarum secum adlaboraret. Hinc exordium habuit Tertius Ordo, qui, ex aliis quoque religiosis sodalitatibus efflorescens, semper exstitit forte et gioriosum Ecclesiae adiumentum ; quod si nunc, votis moniiisque Nostris obsecundans, Actioni catholicae validas auxi-

Les plus grands et l e s plus fermes soutiens de son fcond a p o s tolat furent sa foi et sa pit envers le Trs Saint Corps- du Christ cach miraculeusement sous les voiles eucharistiques, ainsi que sa foi et sa pit envers le Vicaire du Christ l u i - m m e , pasteur v i s i b l e de l'Eglise universelle. Car Norbert fut un des premiers venger la gloire de l'auguste sacrement et du saint sacrifice contre la funeste hrsie de Tanchelm, et il enflamma ses religieux d'un zle ardent pour le culte de l'Eucharistie. En outre, il dfendit avec vigueur, contre le roi Lothaire, la libert et les droits de l'Eglise et du Sige apostolique, et se joignant saint Bernard, son ami intime, il accompagna jusqu' Rome, triomphalement et en grande pompe, le Souverain Pontife Innocent II. Il ne faut donc pas s'tonner si un grand nombre de notables, attirs par sa doctrine et sa saintet, accoururent vers lui, p a r m i lesquels on voit Thobald, comte de Blois, auquel Norbert i m p o s a tout d'abord le petit scapulaire de couleur blanche et pour qui il tablit une rgle de vie spirituelle inspire des Rgles des Prmontrs, afin qu'il collabort avec lui, par ses prires et ses b o n n e s uvres, au salut des m e s . Ce fut l l'origine du Tiers-Ordre qui, florissant aussi auprs d'autres f a m i l l e s religieuses, se m o n t r a toujours u n auxiliaire puissant et glorieux de l'Eglise ; et si m a i n tenant, rpondant Nos v u x et Nos avis, il procure l'Action

31

MAI

1934

193

Iiares copias contulert, novam profecto sibi promeritorum segetem, comparabit. Neque vero spiritus ac robur, quod sanctus Conditor in suum Ordinem induxit, tt saeculorum decursu, tantaque temporum vice ac varietate, illanguit ; immo, postremis, hisce annis, nova quadam virtute revirescere videtur. Ex quo enim istius Ordinis Abbates, votis Apostolicae huius Sedis obsecundantes, ad dissitas quoque regiones alumnos suos miserunt, latior iisdem campus apostoUico studio patere coepit, ut plures in dies animas Christo lucrifacerent. Nemo autem sane ignort, quanto honore et magnificentia cultus erga Sacramentum caritatis quotidie in templis Ordinis vestri exhibeatur, quantaque diligentia piae ibidem consociationes ad SS. Eucharistiae devotionem spectantes promoveantur, ita ut in limine ipso Nostri Pontifcatus Nobismet ipsis, ad vos alloquentibus, dicere licuerit : Ordo vester est gloriose eucharisticus et eucharistice gloriosus . Magna igitur animi iucunditate de vestra faustitate gratulamur et paterna singularique dilectione proxima saecularia sollemnia participmes. Haec quidem auspicato incipient apud abbatiam Pragensem, illustrera, pietatis doctrinarumque s-edem, in ecclesia splendidissima Sanctae Mariae

catholique de v a i l l a n t e s troupes auxiliaires, il aura, sans nul doute, recueilli une nouvelle m o i s s o n de mrites. Cependant, l'esprit et l a vigueur qu'avait infuss le saint f o n dateur l'Institut ne se sont pas affaiblis au cours de t a n t de sicles n i p. travers t a n t de vicissitudes et de c h a n g e m e n t s ; il semble, a u contraire, qu'en ces dernires annes, son Ordre possde c o m m e u n e vertu nouvelle. En effet, les Abbs de cet Ordre, s'inclinant devant les dsirs d u Sige apostolique, ont e n v o y l e u r s religieux galement dans les rgions lointaines ; l e u r c h a m p d'apostolat a commenc s'agrandir et ils ont gagn de plus en plus des m e s au Christ. D'autre part, il n'est certes personne qui ne sache de quels honneurs et de quelle magnificence est entour chaque jour, dans les glises des Prmontrs, le sacrement d'amour, et avec quel empressement sont formes de pieuses associations cultivant spcialement la dvotion envers l a sainte Eucharistie, a u point qu'au dbut de Notre Pontificat Nous avons pu dire en Nous adressant v o u s : Votre Ordre est glorieusement eucharistique et glorieux eucharistiquement. Nous prouvons d'onc une grande j o i e l'occasion de votre fte, et d'un cur paternel et spcialement affectueux, N o u s prenons part a u x s o l e n n i t s . Ces solennits, d'ailleurs, commenceront sous d'heureux a u s p i c e s , l'abbaye de Prague, sige illustre par sa pit et sa doctrine, e n
7

194

LETTRE SI GLORIA A DOM G. CRETS

de Strahov, tibi corpus Legiferi Patris vestri religiosissime asservatur. Exinde enim omnibus sodalibus acriores stimuli adiicientur, ut, Norberti Patris monita et exempla sequuti, sive caelestia commentando, sive munera apostolatus persoIvendGs amplissimos fructus sibi fdelibusque commissis fauste p-ercipiant. Eadcm sollemnia, ut libenter didicimus, per Capituli generalis conventum heic Romae persolventur, apud ipsam Ptri cathedram et sedem, quam tanta fidelitate et veneratione Gonditor vestrae sodalitatis est prosequutus. Quo autem pia ac ifervida incepta ad feliccm exitum perducantur, gratiarum caelestium opem ex animo vobis a Deo ominamur ; cuius quidem opis in auspicium inque peculiaris Nostrae caritatis testem, apostolicam benedictionem tibi, dilecte fili, cunctis candidi Ordinis sodalibus iisque pariter, qui Tertiarii vocantur, peramanter in Domino impertimus.. Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXXI mensis Maii in festo SS. Corporis Christi; anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus. Nostri tertio decimo. PIUS PP. XI
l'glise magnifique de Sainte-Marie-de-Strahow, o le corps du Pre fondateur est trs religieusement conserv. C'est de l que seront adresss tous les Frres de l'Ordre l e s plus vifs encouragements afin que, suivant les conseils et l e s e x e m p l e s de Norbert leur pre, soit en mditant les vrits clestes, soit en s'adonnant l'apostolat, ils recueillent h e u r e u s e m e n t pour e u x - m m e s ou pour les fidles confis leurs soins les fruits les plus abondants. Ces mmes ftes, ainsi que Nous l'avons appris avec plaisir, se termineront par un Chapitre gnral t e n u ici, Rome, prs de l a Chaire et du Sige m m e de Pierre, pour qui le fondateur de votre Ordre professa toujours un si grand a t t a c h e m e n t et une si grande vnration. Nous souhaitons de tout cur que, grce l'aide du secours divin, cette pieuse et fervente entreprise aboutisse d'heureux rsultats. Comme gage de ce secours et en tmoignage de Notre affection particulire, Nous vous accordons trs affectueusement dans le Seigneur, vous, cher Fils, et t o u s les membres de l'Ordre Prmontr, ainsi qu' tous ceux qu'on dsigne sous le n o m de Tertiaires, la Bndiction apostolique. Donn Rome, prs saint-Pierre, en la fte d u Trs Saint Corps du Christ, l e 31 du m o i s de m a i de l'anne 1934, ta treizime de Notre Pontificat. PIE XI, PAPE.

ALLOCUTION
aux journalistes de Rome, et aux correspondants romains des grands Journaux italiens, l'audience du 10 Juin 1934 (1).
Sa Saintet est heureuse de signaler tout d'abord que le cher avocat Vignoli lui avait annonc la visite de ces trs chers Fils parmi lesquels il voit avec plaisir tant de petits d'autant p l u s chers qu'ils sont p l u s petits, de sorte qu'elle s'attendait u n e belle assemble. Mais cette assemble est encore plus belle et p l u s imposante que le Pape ne pouvait le supposer. Elle est, en effet, trs belle, et Ton y dcouvre t o u t de suite les divers l m e n t s du journal dans sa pleine composition : c'est--dire les l m e n t s de la pense et du travail, de la pense, de la composition intellectuelle et de la composition matrielle ; d'un ct, l a h a u t e direction, la h a u t e inspiration ; de l'autre, les diverses e x c u t i o n s fidles et h a b i l e s . De plus, cette chre assemble, compose de f a m i l l e s de travail f a m i l l e s adoptives, est en outre largement et richement compose de vritables f a m i l l e s , dans l e sens propre du mot, qui, - ct des f a m i l l e s professionnelles, rvlent toutt, une richesse d'affections domestiques. Et aprs la satisfaction que lui cause le spectacle de cette assemble, voici pour l e Pre une nouvelle joie plus exquise, celle de se voir parmi ces chers r?ils, d'avoir pu approcher, au cours de la rapide revue de tout l'heure, de chacun et de chacune de ceux et de celles qui sont l prsents et d'avoir fait chose t o u j o u r s si exquise et si agrable p o u r son cur paternel l a connaissance personnelle de chacun d'eux et de chacune d'elles, avec les grands et avec les petits, retrouvant mme parmi les premiers de v i e i l l e s connaissances d'autant p l u s chres qu'elles sont plus anciennes. Dans l'crit o a t annonce l a visite des journalistes, le SaintPre a constat une fois de plus ce dont il tait, du reste, rgulirement et continuellement inform,, c'est--dire leur participation si importante, si efficace et si mritante la clbration magnifique vue et admire de t o u s et il en remercie encore une fois "le Seigneur de l'Anne Sainte de la Rdemption. A ce propos on peut vraiment dire, et tout le monde a d dire, que la presse de R o m e a exerc une fonction hautement s y m p a t h i q u e
1

(1) Dans cette audience du 10 juin 1934, les directeurs et rdacteurs des grandis journaux de Rome (par exemple de La Tribnna, de VAvvenire d'Italia) et les correspondants romains des journaux d'Italie furent prsents au Pape par le commandeur Vignoli. UOsservatore Romano du 11-12. 6. 34 donne en style indirect la rponse du Pape.

196

ALLOCUTION AUX JOURNALISTES ITALIENS

et bienfaisante. La presse, l e s journalistes, c o m m i s et rdacteurs de journaux, ont fait connatre au monde entier et Sa Saintet a pu s'en rendre personnellement compte d'aprs quelques extraits ce qui se passait a u centre de l a foi et de la religion ; i l s ont inform, en outre, l a Cit Eternelle de ce qui se passait d a n s le monde entier, montrant les courants l u m i n e u x de foi et de saintet et de plnitude de vie chrtienne qui, du m o n d e entier, convergeaient vers R o m e pour rayonner de n o u v e a u de Rome. Fonction trs noble, importante, que celle d'tre c o m m e les radiateurs des splendeurs du bien et de la vie chrtienne. ISOsservatore Romano, on le sait, a pris cela la part principale, soit cause de son voisinage i m m d i a t du centre m m e de la foi, soit cause de son inspiration, soit, parfois, en vertu de son vritable et propre mandat ; m a i s ensuite tout ce qui constitue le j o u r n a l i s m e romain, spcialement par le nombre et par l e s grands tirages , a eu une porte vritablement grandiose. C'est pourquoi le SaintPre tient exprimer ses flicitations et aussi manifester la profonde gratitude de son m e , car o n ne pourrait dsirer m i e u x que ce qui arrive, savoir que cette grande l u m i r e de foi et de charit chrtienne trouverait des propagateurs si fervents et si efficaces. Mais l'auguste Pontife veut, pour d'autres m o t i f s encore, exprimer ses flicitations : les journalistes en effet, non s e u l e m e n t ont t les tmoins d'vnements aussi considrables, m a i s encore ils ont tenu participer aux trsors m m e s de l'Anne Sainte, en gagnant au profit de leurs propres m e s le trsor des saintes indulgences. Pense trs noble et trs opportune, car les saintes indulgences sont, en effet, le fruit c o m m u n de toutes les Annes Saintes, des Jubils ordinaires c o m m e des J u b i l s extraordinaires, et, par consquent, de celui-ci, qui fut extraordinaire parmi l e s extraordinaires. On sait que les saintes indulgences consistent en un pardon, en une rmission de la peine mrite par nos fautes. Or, les saints Jubils nous procurent n o u s les grandes i n d u l gences, c'est--dire l e s grands pardons, l e s grandes r m i s s i o n s , les grandes absolutions. Pense salutaire. Qui donc, en effet, peut se mettre, m m e tout seul, devant le Matre de l a vie, qui n o u s a donn cette vie et dont i l nous en demandera compte, qui donc peut ne pas prouver le besoin de pardon et, a u m o i n s de t e m p s en temps, de plus grandes r m i s s i o n s et de plus grandes a b s o lutions ? Le divin Rdempteur l u i - m m e dont on vient j u s tement de clbrer le X I X centenaire a dit prcisment : Qui de vous est sans pch ? Qui de vous n'a pas besoin de pardon ? Et les chers journalistes ont rpondu cette douce invitation de Dieu ; ils ont procur leurs m e s les plus grands et les p l u s abondants pardons ; aussi le Saint-Pre ne peut-il s'empcher de les en fliciter v i v e m e n t .
e

Le Saint-Pre veut encore et cela c o m m e fruit particulier du Jubil ajouter un mot concernant avant tout leurs personnes et leur vie individuelle ; puis d'une faon spciale, ce q u e

10

JUIN

1934

197

les j o u r n a l i s t e s font, c'est--dire le travail de prparation et de diffusion du journal. En ce qui concerne l a vie individuelle de chacun, c'est l e d i v i n Rdempteur l u i - m m e qui, en l'Anne Sainte extraordinaire d u XIX centenaire de son uvre, n o u s a indiqu les f r u i t s que n o u s devions en retirer, car il est naturel, en face d'un fait si m m o rable, de songer certains enseignements, certaines c o n s quences salutaires et spciales dont nous p o u v o n s faire notre profit. Or, le Sauveur nous a indiqu, nous a enseign ce qu'il se proposait dans cette uvre de Rdemption scelle de t o u t son sang. Songeant aux mes de t o u s les sicles, toutes nos m e s , il a, suivant une magnifique page du saint Evangile, pris c o m m e image e t symbole le bon Pasteur, dsignant les m e s s o u s le n o m des brebis a i m e s , chries, que le Pasteur reconnat, garde et affectionne tendrement. Cette douce i m a g e s'est conserve travers les sicles et elle existera toujours, dans les sicles venir, a u s s i longtemps qu'on lira l'Evangile dans le monde ; elle a fait l e sujet d'illustrations toujours m o u v a n t e s , depuis les p n o m b r e s des Catacombes jusqu'aux splendeurs de nos b a s i l i q u e s et de n o s galeries. Le bon Pasteur et l e s brebis, symbole i m m o r t e l , destin figurer toutes les m e s autour de Celui qui les a sauves. En cette page, donc, le Seigneur dit, interrompant son discours sur l e s brebis e l l e s - m m e s : .-Quant moi, je suis venu prcisment afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient abondamment et surabondamment. C'est exactement comme s'il disait : moi la mort, vous la vie. Et quelle est cette vie ? Ces trs chers F i l s la vivent, c'est la vie chrtienne. C'est l le grand trsor, l a grande nouveaut d i v i n e que l e Rdempteur a apports au m o n d e : trsors de charit et de fraternit. Le monde connaissait s e u l e m e n t la vie p a e n n e avec -toutes ses erreurs, avec toutes ses horreurs, m m e lorsqu'elle tait orne et pare des splendeurs d'une c i v i l i s a t i o n matrielle, extrieure, laquelle se substitua, grce la Rdemption, cette civilisation chrtienne qui est d tout ce qu'il y a de bon et de v r i t a b l e m e n t beau dans le m o n d e . Et v o i c i le fruit qui doit rsulter de l'Anne Sainte et dont les j o u r n a l i s t e s ont t e n u faire leur propre profit : une plus grande e x t e n s i o n , u n e v i e chrtienne t o u j o u r s p l u s profonde.
e

Sa Saintet veut ensuite a j o u t e r u n m o t en v u e de suggrer ce qui dcoule, p o u r les j o u r n a l i s t e s , de la r s o l u t i o n qu'ils ont prise ; ce qui doit c o n s t a m m e n t dominer chez eux, l e cerveau et la m a i n du journalisme, dans t o u s les domaines de leur action. Ils d o i v e n t continuer dans t o u t e s l e s m a n i f e s t a t i o n s de leur activit ce qu'ils ont fait si b i e n a u cours de l'Anne Sainte : c'est-dire consacrer leurs uvres et leur activit sainte e t dvoue l a vrit et au bien, la vrit et la vertu ; et cela si p r o f o n dment qu'ils en retireront d'immenses avantages p o u r l e u r s propres personnes et un grand b i e n pour ceux auxquels une t e l l e uvre est consacre. Et combien sont-ils ? On ne pourrait a s s u rment les compter. De grandes, incommensurables s a t i s f a c t i o n s ,

29

ALLOCUTION AUX JOURNALISTES

ITALIENS

t e m p s que de formidables responsabilits qui sont i n vitablement le lot des journalistes, car, leur activit tant consacre au: service de l a vrit et l a vertu, les. salutaires effets, qui en dcoulent, ne- peuvent tre: mesurs par p e r s o n n e ; mon, personnene- po.urra valuer ce bien apdendide ce sillon l u m i n e u x dont b n ficient t a n t d'mes et d'intelligences j u s q u e dans, les m i l i e u x l e s plus* loigns o arrive- au, m o i n s un reflet de cette bont ; i n c o m parable- vraiment est, l a s a t i s f a c t i o n que cette, pense fait natre daas, le cur* Mais, d'autre part, si la parole,, s i rcrit ne sont pas. toujours, ni. tout entiers au service de la vrit, des: vertus e t du bien des aunes* ils encourent une trs grave responsabilit, car ils- ouvrent la voie un vaste m a l , d'une i m m e n s e poste d v a s tatrice dont on ne- peut calculer ni les m f a i t s n i les. v i G t i m e s . Mais, voici qjuej prcisment, l a premire rsolution des journalistes, de mettre, e n p l e i n e lumire ce qui doit; l'tre, s'accompagne d'une autre rsolution, hautement, magnifiquement,, incomparablement exprime par notre grand crivain- Alexandre Manzoni q u a n d il donnait aux matres de l a p a r o l e et les j o u r n a l i s t e s sont des matres, de l a parole, car leur art est a u s s i l'art de l a parole,. Faist de d i r e une chose dsireux d'exceller toujours plus- dans leur art, quand i l leur donnait pour suprme l o i de ne j a m a i s trahir l a vrit sainte, ni j a m a i s profrer une parole qfui approuve l a vice ou tourne- la vertu e n drision- . En prsence d'un si a d m i rable prcepte, on ne sait ce qu'il faut le- plus admirer o u de l a profondeur de la pense o u de la beaut et de la magnificence de l forme.
E U

marne

Aprs- avoir rappel cette grave pense, le Saint-Pre s'apprte donner ces trs; chers. FMs; toutes- les bndictions qui: l u i ont t: demandes pair le. c h e r avocat. Vigmoli p o u r leurs, personnes, pour,- t ou lie s les: personnes e t pour toutes les choses qu'ils d s i raient voir bnir en m m e temps- q u ' e u x - m m e s :. leur travail*, leurs; nobles fatiguer et aspirations,, leursi familles de travail, de- collaboration e t leurs f a m i l l e domestiques, et. dans ces dernires tout ce qu'ils ont d e plus cher, depuis les, p l u s petits, q u ' i l a, vrui si. nombreux, j u s q u ' a u x anciens, a u x v t r a n s de l a vie. Sa: Saintet v e u t donner une bndiction, particulire tous- ceux qui, parmi l e s journalistes dirigent, inspirent, administrent,, rglent, prparent et disciplinent le travail, et particulirement tous ceux q u i ont particip lai prparation de cette audience avec- tant d'empressement et de pit filiale^, procurant ainsi an Pue: une heure de joie sereine et vivante : le. Saint-Pre veut les Bnir tous, et chacun, en particulier, e n priant le Seigneur d e faire suivre, de ses. bndictions: celles de- son: Vicaire..
1 1

L'auguste Pontife veut ensuite donner t o u s l e s a s s i s t a n t s u n souvenir de; cette; chre audience.' ;. il remet l'avocat Vignoli, afin; que celui-ci les> distribue em son n o m i c h a c u n des assistants, -des* mdailles, de D o n Bosco, de saint J e a n Bosco t o u t le m o n d e continue- sa l'appeler- c Bon* Efcosco ,. l e q u e l p e u t tre propos : tous- comme type: e t m o d l e de l'exemple de parfaite h u m a n i t

10

JUIN

1934

qu'il ralisa on Jui-mme ; m a i s il peut bon droit ltre dsign comme protecteur spcial des journalistes, car .il avait une prdilection singulire pour la presse, et ce fut prcisment propos de m a c h i n e s de presse 'qu'un j o u r le -cher Saint rpondant au /Pape l u i - m m e qui l'interrogeait sur leur .perfectionnement, il dit en se n o m m a n t 'la troisime personne, ainsi qu'il avait coutuxnde le faire : Don Bosco veut tre en cela, comme toujours, Pavant-grde du progrs. Son allocution termine au m i l i e u de v i f s applaudissements, le Saint-Pre donne aux assistants la Bndiction apostolique* reue par tous avec une grande dvotion.
:

LITTERAE

APOSTOLICAE

Scmctus Antonius Potavnus patronus aeque principalis una cum Sancto Francisco Borgia constituitur totius Lusitcmiae (1).
P I U S P P . XI Ad perptuant rei memoriam.

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, hodiernus Lisbonensium Patriarcha, nomine quoque ceterorum Archiepiscoporum atque Episcoporum Lusitaniae, ad Nos refert admodum in "votis esse clero populoque omni e Lusitania, ut pro Nostra benignitate Sanctum Antonium Confessorem, a Padua vulgo nuncupatum, patronum aeque principalem una cum Sancto Francisco Borgia Confessore, universae Lusitaniae renuntiare dignemur. Eundem enim Sanctum Antonium, gnre et ortu Lusitanum, etsi merito totius mundi sanctum a Decessore Nostro Leone XIII appellatum, omnes

LETTRES A P O S T O L I Q U E S
Saint Antoine de Padoue est tabli, au mme degr et conjointement saint Franois de Borgia, patron principal de tout le Portugal.
PIE XI, PAPE
Pour perptuel souvenir. L'actuel patriarche de Lisbonne, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, agissant galement a u n o m des autres archevques et vques du Portugal, Nous fait connatre le dsir trs ardent d u clerg et de t o u t le peuple portugais ide voir l e Saint-Sige tablir, dans sa bienveillance, saint Antoine de Padoue, c o n f e s seur, comme patron principal de t o u t l e Portugal, avec s a i n t Franois de Borgia, confesseur. Encore que, s e l o n le m o t de Notre prdcesseur Lon XIII, le m m e saint Antoine, Portugais par sa

0) A. A. S., vol. XXVII, 1935, p. 43.

13

JUIN

1934

201

Lusitaniae christifideles, concives eius', maxima devotione colunt, iamque veluti potentem apud Deum et benignum protectorem veirerantur. Nil itaque magis opportunum videtur quam hodiernis difiicillimis temporibus Lusitanae nationi caelestem hune constitui Patronum, cum minime dubitemus quin magnum in bonum atque illius regionis populi spirituale emolumentum hic sacer patronatus benevertat ; ac Sanctus ipse, qui suas gentes tanta decoravit gloria alienasque tanta amplexus est caritate, certe patriam suam valida tutela integram incolumemque a calamitatibus omnibus servaturus sit. Ut igitur propterea votis memoratis concedamus, audito quoque dilecto filio Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali S. Rituum Congregationis Praefecto, omnibusque rei momentis attente perpensis, motu proprio atque ex certa scientia ac matura dlibrations Nostris, deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum vi, perpetuumque in modum, Sanctum Antonium Patavinum Confessorem, totius Lusitaniae apud Deum Patronum aeque principalem una cum Sancto Francisco Borgia Confessore confirmamus ac declaramus, adiectis iuribus privilegiisque liturgcis quae huiusmodi caelestis patronatus propria sunt. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

famille et sa naissance, soit le saint du monde entier ; cependant, l e s fidles du Portugal, ses concitoyens, ont u n e trs grande dvotion envers l u i et le vnrent comme un protecteur puissant et plein de bont auprs de Dieu. En ces t e m p s trs difficiles, il est trs opportun de donner au peuple portugais ce cleste patron dont la protection sacre sera, n'en p a s douter, un grand b i e n et un avantage spirituel pour les h a b i t a n t s de ce p a y s . Ce Saint, qui est u n e si grande gloire pour sa patrie et qui a tant a i m les autres nations, sera assurment pour le P o r t u g a l u n vigoureux dfenseur qui l e gardera sain et sauf l'abri de toutes l e s c a l a m i t s . Exauant, en consquence, l e s dsirs Idont il a t question, aprs avoir entendu Notre cher Fils le cardinal prfet de la Sacre Congrgation des Rites, et a t t e n t i v e m e n t e x a m i n toute l'affaire, de Notre propre m o u vement, de science certaine et aprs mre dlibration, e n vertu de la plnitude de Notre p o u v o i r apostolique et pair les prsentes Lettres, N o u s confirmons et dclarons saint Antoine de Padoue, confesseur, patron principal a u m m e degr et c o n j o i n t e m e n t avec saint Franois de Borgia, de tout l e Portugal, et cela avec tous les droits et privilges liturgiques qui .sont propres ce cleste patronage. N o n o b s t a n t toutes - choses contraires. Telles sont Nos dcisions et Nos dclarations. Nous v o u l o n s

JSf.

LETTRES

APOSTOLIQUES

SANCTAE

ROMANAE

Haec dficeiuiimusj edicimus, statuentes praesentes. Litteras, Urinas, validas atque efficaces semper exstare ac; permaxtre,. suosqpe pleuos atque iutegros. effectua- soBtirl et obfcinere ; iDisque, ad quos spectant plenissime- suffiragari ; sicque rite iudicandum esse ac dcfiniendiun, irrituanque ex nunc et 5nane:fieri, si quidquam seGus super his a quowis, auctoritats qualibet, scienter sive ignoranter attentari eontigerit. Datum Romae* apud Sanctum Ptrirai, subi anuk Piscatoris, die XIIL mensis Iunii anno MI>CGCCSXXIV, Pautificatus Nostri decimo. tertio. E . card-. PACELLI-, a SeereUs Stattos.

que les prsentes Lettres soient et d e m e u r e n t toujours durables, valides e t efficaces. ; qu'elles reoivent et obtiennent leurs effets pleins, et entiers ; que ceux qu'elles concernent puissent pleinement s'en prvaloir ; que les j ugemenfcs et dterminations y soient conformes, comme il convient, et que soit ds m a i n tenant nul et n o n a v e n u tout ce q u i ptfuruait ti?e entrepris de contraire par qui- ou par quelque autorit que ce soit, sciemment au par ignorance. Donn Rome, prs Saint-Pierre, sous P a n n e a u du Pcheur, 3 13 j u i n 1934, la treizime anne- de Notre Pontifient. . E. card. PACELLI, Secrtaire d'Etat.

L1TTERAE

APOSTOL1CAE

Beatus Carolus Lwanga martyr, iuventutis Africanas Actionis catholicae pakonus declaratur (1).

PIUS

PP.

XI

Ad perptuant

rei

memoriam.

Vicariatuum ac Missionum Ordinarii in finibus tum Aposolicae Dele;gationis Africae tum Dlegationis Apostoleae Gongi Belgici exsistentium nec non Ordinarii Missionum -de Ruanda, de Urundi, de Bamako, de Brazzaville, de D-ouala, de Litor-e Eburneo, de Diego Suarez, de Guinea Gallica, de Bobo Dioulasso, d e Ouagadougou in Sudan Gallico, de Loanga enixas Nobis adhibuerunt preces, sufFragiis amplissimi? DeJcgationum earundem sufFultas, ut patronum iuveniutis

LETTRES A P O S T O L I Q U E S
Le bienheureux Charles Lwanga, martyr de l'Ouganda, est nomm patron de la Jeunesse d'Action catholique d'Afrique (2).
PIE X I , PAPE Pour perptuelle mmoire.
Les Ordinaires des vicariats apostoliques et des "Missions du. ressort de l a dlgation .apostolique d'Afrique et de la dlgation apostolique du Congo belge, a i n s i que l e s Ordinaires des Missions du Rouanda-Ouroundi, de B a m a k o , Brazzaville, D o u a l a , de la Cte d'Ivoire, de Digo-Suarez, de l a Guine anglaise, .de BboD i o u l a s s o , Ouagadougou et Loango, Nous ont demand avec i n s i s tance, et leurs suppliques ont t v i v e m e n t appuyes .par les fleuri: dlgations apostoliques, de daigner dclarer patron de la jeunesse africaine de ces territoires qui se dvoue l'Action catholique-1 'bienheureux martyr Charles Lwanga.
'(1) A. A. S., vol. X X V I , 1 9 3 4 , p. 5 8 2 .

(2) Traduction communique par VAgence

Fides.

204

LETTRES APOSTOLIQUES VICARIATUUM AC MISSIONUM

africanae quae in Actionem catholicam p-eragendam intra ip&orum locorum fines incumbit, Beatum Carolum Lwanga martyrem declarare dignemur. Non ignoramus quidem christifideles e regionibus eisdem iam Beatum Carolum Lwanga et Socios eius, qui martyres de Uganda vulgo nuncupati, priscis Africae christianae heroibus, saeculo praeterito, aemulati sunt, tanquam patronos pie ac religiose colre. Qua re Nos ad magis magisque in dies populi earundem regionum venerationem ac pietatem erga Beatos Ugandenses martyres, itemque res ipsas missionarias ibidem fovendas, cum memoratis precibus concedendum censeamus, audito dilecto filio Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinal! S. Rituum Congregationis Praefecto, omnibusque rei momentis attente perpen-sis, motu proprio atque ex certa scientia ac matura dliberatione Nostris, deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum tenore perpetuumque in modum Beatum Carolum Lwanga iuventutis africanae Actionis catholicae in locis, quos supra memoravimus, peculiarem apud Deum Patronum declaramus et constituimus. Decernimus praeterea, eadem auctoritate Nostra, praesentium Litterarum vi itemque in perpetuum, ut festum eiusdem Beati Caroli Lwanga una cum festo beatorum martyrum Ugandensium quotannis recolatur in regionibus praedictis

Nous n'ignorons pas, la vrit, que l e s fidles de ces rgions vnrent avec dvotion et religion, c o m m e leurs patrons, le bienheureux Charles Lwanga et ses compagnons, les martyrs, de l'Ouganda, qui ont renouvel au sicle dernier l'hrosme des chrtiens de la vieille Afrique. Aussi, pour p r o m o u v o i r sans cesse davantage la vnration et la dvotion envers les b i e n h e u r e u x martyrs de l'Ouganda, et pour promouvoir en m m e temps l e s m i s s i o n s dans ces rgions, Nous a v o n s cru devoir accder a u x suppliques dont nous avons parl plus h a u t et, aprs avoir entendu Notre cher fils, cardinal de l a Sainte Eglise romaine, le prfet de l a S. Congrgation des Rites, et considr avec attention toutes les circonstances, de Notre propre m o u v e m e n t , en toute c o n n a i s sance de cause et aprs mre dlibration, dans la plnitude de Notre pouvoir apostolique, Nous dclarons et constituons par l e s prsentes et pour toujours patron particulier auprs de Dieu pour la jeunesse africaine de l'Action catholique dans les rgions que Nous avons indiques plus haut le bienheureux Charles Lwanga. Nous dcrtons en outre, de Notre m m e autorit, par les prsentes pour toujours, que la fte du b i e n h e u r e u x Charles L w a n g a et c e l l e des bienheureux martyrs de l'Ouganda seront clbres ensemble dans les mmes rgions chaque- anne s o u s le rite double de

22

JUIN

1934

205

sub -ritu duplici secundae classis, servatis tamen Rubricis aliisque de iure servandis. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Decernenles praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere, suosque plenos atque inlegros effectus sortiri et obtinere ; illisque ad quod speciant plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidqiiam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, .scienter sive ignoranter contigerit attentari. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXII mensis Iunii anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri decimo tertio. E. card. P A C E L L I , a Secretis Status.

seconde classe, sous rserve que Ton observera les rubriques qui de droit se doivent observer. Nonobstant toutes dispositions contraires. Nous dcrtons que les prsentes Lettres soient et demeurent toujours fermes, valides et efficaces, et qu'elles obtiennent leurs effets pleins et entiers, qu'elles favorisent ceux qu'elles concernent, qu'ainsi il devra en tre jug et dfini, et que si quelqu'un, quelque autorit qu'il ait, cherche s c i e m m e n t o u par ignorance s'y opposer, ses efforts soient t e n u s pour v a i n s et inutiles. Donn Rome, prs de Saint-Pierre, sous l'anneau du Pcheur, le 22 j u i n de l'anne 1934, l a t r e i z i m e de Notre pontificat. E. cardinal PACELLI, Secrtaire oVEtaU

EPISTOLA
ad Emum P. D. Carolum Iosephum tit. Sanctae Priscae S* R. E. presb. card. Binet, archiepiscopum Bisuntinum t quem mttt legatum ad saecularia sollemnia in honorem Beatae Mariae Virginia de Liesse , ia dioecesi Suessionensi (1).

PIUS

PP.

XI

DlLECTE SALUTEM ET

FlLI

NOSTKR, BENEDICTIONEM.

APOSTOLICAM

Laetitia singulari haud ita pridem excepimus, saecularia sollemnia in honorem Nostrae Dominae de Liesse inusitato animorum ardore apparari. Ex quo enim, abhinc annos octingentos, venerabundi Mariae cuHores ad prodigiosum Beatae Virginis de Liesse simulacrum primum accessere,

LETTRE
Notre cher Fils Charles-Joseph-Henri Binet, cardinalprtre de la Sainte Eglise Romaine du titre de SaintePrisque, archevque de Besanon, envoy comme lgat pontifical pour les ftes du VIII centenaire de NotreDame de Liesse, au diocse de Soissons.
e

PIE XI, PAPE


NOTRE CHER FILS, SALUT ET BNDICTION APOSTOLIQUE.

Il y a quelque temps que Nous avons appris, avec une joie s i n gulire, que des solennits sculaires en l'honneur de Notre-Dame de Liesse se prparaient au m i l i e u d'un e n t h o u s i a s m e populaire inusit. Depuis que, il y a huit cents a n s , l e s premiers serviteurs de Marie sont venus avec vnration devant la statue miraculeuse de Notre-Dame de Liesse, des fidles de tout rang et de toute c o n (1) A. A. S. vol. XXVII, 1935, p. 73.
t

JUILLET

1934

207

fidles ex omni gnre et ordine, sacerdotes et laici, optimales el populares, ipsi sacrorum Antistites Regesque populorum, pluries dena millia christianorum, sive singuli, sive turmatim, ad sanctuarium illud quotannis peregrinati sunt, ut gratiarum spiritualium copiam et gaudium inde percipercnt. Hac igitur octies centenaria faustitate, non unius tantum sacri eventus peragitur memoria, sed admirabilis quaedam continuatio seriesque beneficiorum, quae ex Deiparae cul tu et obsequio deles undique illuc confluentes exceperunt, fauste ttiliterque commemoratur. Neque minus opportune tertium e tota Gallia congressum Marialem p t o p e ipsum d:e Liesse sanctuarium ineundi susceptum est consilium. Quid e&im aptius, quid congruentius videtur, ad fiduciam christianoram- erga augustain Reginam fovendam, quam eosdem congregare in locum, ubi tt memorias reliquit avarum fides et pietas, ubi benignissima Mater causa nostrae laetitiae tam clare assidueque visa est ? Quare et catholicorum congressionem et saecularia ista sollemnia, quae in honorem Nostrae Dominae de Liesse proxime peragentur, uti iam ediximus, vehementer dilaudamus, ac praesentes per Legatum Noslnim participare exoptamus. Ita e-nim pergratum

dit ion sociale, pirtre-s et l a q u e s , princes efe h o m m e s d u peuple, pontifes, rais, chrtiens par dizaines de milliers, soit individuellement, soit e n groupe, ont arrivs e n plerins chaque anne cesanctuaire, afm d'y recueillir l'abondance des grces spirituelles et par suite la joie. P a r consquent, en cette fte h u i t f o i s centenaire o n ne fait pas s e u l e m e n t m m o i r e d'un v n e m e n t sacr, niais encore on c o m m m o r e heureusement et u t i l e m e n t l'admirable continuit et la srie de bienfaits que l e s fidles affluant ici de partout o n t reu l a s u i t e d u culte et de l ' h o m m a g e rendus l a Mre de Dieu?. C'est donc trs opportunment a u s s i qu'a t conu le dessein de tenir le III* Congrs mariai national' franais auprs d u sanct u a i r e de Notre-Dame de Liesse. Quoi d e p l u s apte, quoi de plus convenable p o u r aviver la confiance des chrtiens envers- l'auguste Reine que de les rassembler dans un l i e u o l a f o i et l'a pit des a e u x ont laiss tant de souvenirs, o l a M're trs douce est apparue c o m m e cause de notre j o i e d'une m a n i r e si clatante et si frquente ! C'est pourquoi Nous l o u o n s h a u t e m e n t et l e Congrs des c a t h o l i q u e s et ces solennits sculaires qui auront l i e u prochainement en l ' h o n n e u r de Notre-Dame d'e Liesse, comme N o u s F a v o n s dt. Et N o u s voulons y tre prsent et y participer par Notre lgat. Et a i n s i i l Nous: sera trs agrable de rendre l a pareille Nos chers
1

208

LETTRE LAETITIA AU CARDINAL BINET

Nobis erit dilectis Galliae filiis viccm referre, eosque quodammodo invisere et resalutare, qui tt agniinibus pie in Urbem peregrinantibus, per sacrum Redemptionis annum proxime elapsum, praesentia sua ac ferventi caritate animum Nostrum admodum recrearunt. Te igitur, dilecte iili Noster, cui tantopere cordi est Suessionensis dioecesis, ubi primam lucem aspexisti et pastorali munere per septennium perfunctus es, quique singulari studio in Dei Matrem ferris et honoribus adhuc solatiisque legationis Lapurdensis suaviter flagras, Legatum Nostrum, uti iam antea nuntiavimus, per hasce Litteras deligimus et constituimus, ut sollemnibus coetibus sacrisque caeremoniis, apud sanctuarium de Liesse celebrandis, nomine Nostro Nostraque auctoritate praesideas. Optima autem spe tenemur fore, ut isti nobilissimae Galliae filii, innumera dona per Mariam a Domino octo saeculorum decursu accepta memorantes, avitam pietatem religiose aemulentur, ac caelestem Patronam quotidie impensius diligant atque venerentur. Hinc auspicato continget, ut antiquae et praeclarae laudes, quibus Gallia primogenita Ecclesiae filia appellata est, praesenti quoque aetate fauste renioventur. Quo autem sacri eventus celebratione maior ani-

fls de France e t d'une certaine m a n i r e de l e s visiter et de l e s saluer Notre tour, e u x qui sont v e n u s dans la Ville Eternelle en groupes de plerins si nombreux pendant l'Anne Sainte de la Rdemption rcemment coule, eux qui, par leur prsence e t leur ardente charit, Nous o n t tant r j o u i . Vous donc, Notre cher F i l s , qui a i m e z t a n t le diocse de S o i s s o n s , qui est votre diocse natal et o v o u s avez exerc l a charge p o n tificale pendant sept ans, qui avez u n e grande dvotion pour l a Mre de Dieu, qui tes encore sous l e c h a r m e de l'honorable l g a tion de Lourdes et de ses c o n s o l a t i o n s , N o u s v o u s c h o i s i s s o n s et constituons, par ces Lettres, Notre lgat, c o m m e Nous P a v o n s dj annonc, et ce afin que v o u s prsidiez les assembles s o l e n nelles et l e s crmonies sacres dans l e sanctuaire de N o t r e - D a m e de Liesse, en Notre n o m et par Notre autorit. Nous avons l e p l u s grand espoir que les fils de cette trs noble France, se remettant en mmoire les bienfaits innombrables reus du Seigneur par Marie au cours de ces h u i t sicles, vont rivaliser -saintement de pit avec leurs anctres et que t o u s l e s j o u r s ils aimeront et vnreront avec plus d'ardeur leur cleste Patronne. Aussi, sous de tels auspices, il arrivera que .se renouvellera avec bonheur, dans l'poque actuelle, l'antique et glorieuse louange qui fit appeler la France l a F i l l e aine de l'Eglise . Mais pour que de plus grands fruits spirituels soient produits

2 JUILLET

1934

209

marum fructus percipiatur, tibi, dilecte Fili Noster, ultra concedimus, ut statuta die, Sacro sollemniter peracto, adstantibus nomine Nostro benedicas, plenam iisdem admissorunt veniam proponens, ad Ecclesiae praescripta lucrandam. Votorum interea auspicem ac summae voluntatis Nostrae testem apostolicam benedictionem tibi, dilecte Fili Noster, egregio Episcopo Suessionensi, Laudunensi et Sanquintiensi, eiusque consiliorum et laborum in Mariali celebritate sociis, itemque clero et populo universo, peramanter in Domino impertimus. Datum Romae apud San-ctum Petrum, die II mensis ulii, in Visitatione Beatae Mariae Virginis, anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri decimo tertio. PIUS PP. XI
r

dans l e s mes par la clbration de cet vnement religieux, Nous v o u s accordons spontanment, Notre cher F i l s , qu'au j o u r dsign,, l e saint sacrifice ayant t clbr solennellement, v o u s b n i s s i e z l e s assistants en Notre n o m , l e u r offrant l'indulgence plnirc de leurs fautes, gagner s e l o n l e s prescriptions de l'Eglise. Cependant, comme gage de N o s v u x , et en t m o i g n a g e de Notre trs grande bienveillance, N o u s v o u s accordons trs affectueus e m e n t dans le Seigneur l a Bndiction apostolique, vous, Notre cher F i l s , au trs distingu vque de Soissons, Laon et SaintQuentin, ses conseillers et collaborateurs dans ces solennits m a r i a l e s , et aussi tout le clerg et t o u t le peuple fidle. D o n n Rome, prs Saint-Pierre, l e 2 j u i l l e t , en l a fte de la V i s i t a t i o n de la Sainte Vierge de Tan 1934, de Notre Pontificat le treizime. PIE XI, PAPE.

CONSTITUTIO

APOSTOLICA

Recinetensis et Louretana exemptionis, suppresskmis et incorporationis (1).

PIU&
SERVUS

EPISCQPUS,
SERVORUM DEI

Ad perptuant

rei

memoriam.

Lauretanae Basilicae aedificia atque opra adnexa, vi articuli vicesimi septimi solemnis Coiivcntionis inter Sanctam Sedem et Regnum Italicum, sub pleno ac directo Apostolicae Seds dominio constituta sunt. Cum autem praedicti articuli dispositiaaes. mox ad exsecutionem demandatae fuerint* Nos, ut omnia in memorata Basilica ordine&tur prout decet Puntiiicium Sanctuarium, quod ab Qrddnari* dioecesani iurisdicfiione ex^emptnm lrberumque iDEFin esse
1

CONSTITUTION APOSTOLIQUE
Diocses de Recanati et de Loretfe-: exemption, suppression et incorporation.

PIE, EVEQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

Pour perptuelle

mmoire.

Les difices de la basilique de Lorette, ainsi que les b t i m e n t s annexes, en vertu de l'article 27 de la convention solennelle conclue entre le Saint-Sige et l e r o y a u m e d'Italie, sont s o u m i s pleinement et directement au d o m a i n e du Sige apostolique. Or, comme les dispositions dudit article arriveront bientt e x cution, afin que tout soit rgl pour la basilique s u s n o m m e a i n s i qu'il convient un sanctuaire pontifical , qui doit tre t o t a l e m e n t exempt de la juridiction de l'Ordinaire diocsain, Nous statuons
1

(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 578.

15

SEPTEMBRE

1934

211

convenit, eiusdem regimen atque curam pculiari Poniificio Administratori demandanda statuimus et decrevimus. Quapropter, suppleto, quatenus opus sit, consensu interesse faabentium vel habere praesumentium, Apostolicae potestatis plenitudine, episcopalem cathedram in Basilica Lauretana exsistentem supprimimus, atque eamdem' Basilicam aedesque continentes, ab Ordinarii Recinetensis et Lauretani iurisdictione in omnibus .exemptas, Nostrae Ipsius iurisdictioni directo subiieimus atque ad eam nomine quidem Nostro exercendam venerablem fratrem Franciscum Borgongini Duca, Arehiepiscopum titularem Heracleensem et in Italia Nuntium Apostolicum, deputamus, cui proind'e omnes in spiritualibus ac in temporalibus facultates concedimus. Suppressa autem cathedra Lauretana, et ipsam Lauretanam dioecesim, quae hucusque cathedrali Ecclesiae Recinetensi aeque principaliter unita exstitit, eidem dioecesi plciio iure in perpetuum incorporamus eius titulo tamtum servato ; propter-ea Episcopus Recinetensis pro tempore exsistens Episcopi Recinetensis-Lauretani titulo fruetur. Qmam vero per incorporationem, ut supra decretam, ipso iure ac facto exeidat sacri Pallii privilegium, a fel. rec. Benedicto decimoquinto, Praedeccssore Nostro, Ecclesiae Laure-

et dcrtons de confier sa direction et sa charge un administrateur pontifical particulier. C'est pourquoi, supplant, dans l a mesure o besoin en est, ie consentement des a y a n t s droit ou de ceux q u i prsument avoir des droits, en vertu de la plnitude du pouvoir apostolique, Nous supp r i m o n s l a chaire piscopale existant dans l a b a s i l i q u e de Lorette et N o u s s o u m e t t o n s Notre juridiction directe cette m m e b a s i l i q u e et l e s b t i m e n t s a n n e x e s , dgags en toutes choses de l a j u r i diction de l'Ordinaire de Recanati et Lorette, et N o u s dlguons, pour exercer cette- j u r i d i c t i o n en Notre nom, le vnrable Frre Francesco Borgongini-Duca, archevque titulaire d'Hracle et nonce apostolique en Italie, auquel Nous accordons, en consquence, tous les p o u v o i r s pour les choses temporelles et spirituelles. Le sige de Lorette tant supprim, Nous incorporons perptuit de plein droit a u diocse de Recanati l e diocse de Lorette l u i - m m e , qui, j-usqu' prsent, possdait une cathdrale aeque principaliter avec Tglise-cathdraie de Recanati ; son titre seul sera conserv ; c'est pourquoi l'vque actuel de Recanati jouira m o m e n t a n m e n t du t i t r e d'vque de Recanati-Lorette. Mais attendu qu' l a suite de l'incorporation, telle qu'elle a t dcrte ci-dessus disparat l e privilge d u p a l l i u m sacr accord gracieusement l'glise de Lorette par Notre prdcesseur

212

CONSTITUTION APOSTOLIQUE LAURETANAE

tanae gratiose concessum, Nos, in benevolentiae t e s t i m o H i u m erga venerabilem fratrem loisium Cossio, hodiernum Reclnetensem-Lauretanum Episcopum, bnigne indulgemus ut ipse, absque nova postulatione, sacro Pallio uti pergat, ad personam et intra fines tantum dioecesis RecinetensisLauretanae. Statuimus denique ut statim cesset Delegatio pro cura Domus et Basilicae Lauretanae per Apostolicas sub plumbo Litteras Commission humilitati Nostrae, die vicesima Decembris anno millesimo nongentesimo vicesimo tertio datas, idem venerabili fratri Aloisio Cossio Episcopo concredita. Ad quae omnia uti supra disposita atque dcrta exsecutioni mandanda, quem supra diximus venerabilem fratrem Franciscum Borgongini Duca, in Italico Rgna Nuntium Nostrum, deputamus ; cui idcirco necessarias et opportunas tribuimus facultates, tum omnes dirimendi controversias in exsecutionis actu orituras, tum etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate vel officio constitutum ; eique anus imponimus ad S . Congregationem Consistorialem peractae exsecutionis actorum fidem authentica forma exaratam quantocius transmittendi.

Benot XV d'heureuse mmoire, afin de donner u n tmoignage de Notre bienveillance envers le vnrable Frre Luigi Cossio, vque actuel de Recanati-Lorette, N o u s daignons consentir c e que, sans nouvelle requte, il continue porter le p a l i u m ; m a i s cette faveur est personnelle et l i m i t e au territoire du diocse de Recanati-Lorctte. Nous dcidons enfin l a cessation i m m d i a t e de l a dlgation confie au m m e vnrable Frre Luigi Cossio, vque, concernant la garde de l a m a i s o n et de l a b a s i l i q u e de Lorette, en vertu de l a Lettre apostolique Commission humilitati Nostrae, revtue de Notre cachet, en date du 20 dcembre de l'anne 1923. Afin que toutes les choses ci-dessus ordonnes et dcrtes soient excutes, Nous dsignons le vnrable Frre dont N o u s a v o n s dj indiqu le n o m : Francesco Borgongini-Duca, Notre n o n c e en Italie, auquel, p a r consquent, N o u s accordons les pouvoirs ncessaires et utiles, aussi bien pour rgler t o u s les diffrends qui surgiraient dans l'excution de cet acte que pour sous-dlguer, cet effet, t o u t h o m m e constitu en dignit ou e n fonction ecclsiastique ; et N o u s lui imposons l'obligation de faire parvenir le plus t t p o s s i b l e la S. Congrgation Consistoriale u n procs-verbal e n b o n n e et due forme d e l'excution des actes. Nous voulons, e n outre, qu' l a prsente Lettre transcrite et

15

SEPTEMBRE

1934

213

Volumus praeterea ut harum Litterarum transumptis etiam mpressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fdes, quae hisce Litteris tribueretur si ipsaemet exhibitae vel ostensae forent. Quae denique per hanc paginam Nostram staluimus, decrevimus, ediximus ac mandavimus, ea rata omnia firmaque permanere auctoritate Nostra volumus, iubemus ; quibuslibet etiam speciali mentione dignis minime obstantibus. Datum e x Arce Gandulphi, anno Domini millesimo nongentesimo trigesimo quarto, die quintadecima mensis Septembris, Pontificatus Nostri anno tertiodecimo. Fr. R A P H A L C. card. Rossi, S. 67. Consistorialis a secretis. Fr. T H O M A S P. O . P. card . B O G G I A N I , Cancelarius S. R. E. Loco Plumbi. D O M I N I C U S J O R I O , protonotarius apostolicus. H E C T O R C A S T E L L I , protonotarius apostolicus.
1

m m e imprime, pourvu qu'elle soit revtue de l a signature m a n u s c r i t e d'un notaire public et m u n i e d u sceau d'un h o m m e constitu en dignit o u en charge ecclsiastique, il soit accord l a m m e crance qu'au t e x t e original s'il/ tait produit o u montr en public. Enfin, ce que N o u s a v o n s statu, dcrt, p r o m u l g u et ordonn, en vertu de Notre autorit, que tout cela reste ratifi et dcid v a l a b l e ; nonobstant toutes choses contraires, m m e dignes de m e n t i o n spciale. D o n n la villa Castelgandolfo, e n l'anne d u Seigneur 1934, l e q u i n z i m e j o u r du m o i s de septembre, la treizime anne de Notre Pontificat. F H . RAFFAELO CARLO, card. Rossi, secrtaire de la S. Congrgation Consistoriale.
FR. TOMMASO P I O , O .

chancelier

de la Sainte

P., card. BOGGIANI, Eglise Romaine. protonotaire protonotaire apostolique. apostolique.

DOMEMCO J O R I O , ETTORE CASTELLI,

EP1STOLA
ad Emum P. D. Eugenium iitulo SS. Ioannis et Panli S. R. En presb. card. Pacelli a publiais negotiis, quezn legatum mitfit ad Congressum x oznni gente eucha risticum XXXII Bonarensem (1).
PIUS
DILECTE SALUTEM ET

PP.
FILI

XI
NOSTER, BENEDICTIONEM.

APOSTOLICAM

Argcntinam Rcmpublicam in triumpho divinae Eucharistiac apparando nulli profecto nationi velle esse secundam pcriucunde intelleximus. Neque enim iam exstat in orbe terrarum vel remotissima gens, quae fervidam Argentini populi vocem non audierit, -suaviter allicientem &d primum Eucharisticum in America latina e x omnibus nationibus Conventum magniiicentissime celebrandum. Tum sollertes sacrorum Antistites opportunis monitis piisque religionis operibus,

LETTRE
5. m. le cardinal Eugne Pacelli, secrtaire d'Etat l'envoyant comme lgat pontifical cru Congrs eucharistique international (le XXXII } de Buenos-Aires,
e

PIE XI, PAPE


CHER SALUT FILS, ET BNDICTION APOSTOLIQUE.

C'est avec la plus grande j o i e que Nous a v o n s appris que la Rpublique Argentine n'entendait tre infrieure aucune nation en ce qui concerne la prparation d u triomphe de l a d i v i n e Eucharistie. Il n'existe, en effet, aucune n a t i o n au monde, ft-elle la plus loigne, qui n'ait entendu Fappel fervent du peuple argentin* l'invitant aimablement clbrer avec l a plus grande magnificence le premier Congrs eucharistique international dans l'Amrique latine. Aussi bien le trs zl piscopat, par ses conseils oppor(1) A . A. S., vol. XXVI, 1934, p. 5 8 7 .

16 SEPTEMBRE

1934

215

um egregii civiles magistratus aptis consiliis ornatisque concionibus Christi fldeluxn animos ad sacra sollemnia insigne dcore peragenda inflaramare non destitere. Imprimisque vero Bonarenses cives, Archiepiscopo quidem Civitatisque moderatoribus praeeuntibus, summa cura et sollertia efficere indesinenter student, ut ips, studis omnium viribusquc conlatis, avitas relgionis laudes traditamque erga augustum Sacramentel* a patribus vnration ern et cultum dignissime- aemitrerttur. Etenm Bonarensrs urbs, non modo amplitudine, frequentia civium et aedium viariimque venustate, d-iscipins et artibus maritimoque comraercio viget floretque, verum etiam christianae fidei virtute et sacrae Eucb-arisUia pietate honoriSce enitet. Pro certo igitur habemus gloriosae illicis civitatis fiios, maiorum suoruin fastos per sollemnia proxima rnovantes, cuncto orbi catholic.0' mmorandum fidei et religTo-nrs exemplurn fauste esse daturos. Quamobrem, ut publicos honores augusto Sacrameuto trihuendos Nosfra participations augeamus, laetitiauique cairissimorinn fMtelium per Nosmetipsos quodammodio praesentes cuMlemus, te, directe fli Noster, qui Nobis-

tuns et ses. pieuses- imiitiatiives,. que les niineutes autorits civiles par leurs dlibrations appropries a u x circonstances et leurs loquents discours, tous -n'ont cess d'encourager ardemment les fidles clbrer cettte solennit sacre avec la pompe et l e dcorum v o u l u s . Les premiers, les- citoyens- de Buenos-Aires, ayant leur tte l'archevque et les autorits civiles de la ville, et unissant t o u s leurs efforts et toutes' leurs forces, ont fait preuve de l a plus grande activit et diligence, afin de s e m o n t r e r aussi dignes que possible dtes. gloires religieuses* traditionnelles et de- la vnration et d u culte l'gard d e l'auguste Sacrement t r a n s m i s par leurs anctres. La florissante ville de Buenos-Arres* est', en- effet, n o n seulement clbre par le grand nombre de ses habitants, par la beaut de ses difices et de ses rues, par ses industries et ses arts et par son commerce maritime, m a s elle se distingue encore magnifiquement par la vigueur de sa foi chrtienne et par sa pit envers l'Eucharistie. N o u s s o m m e s donc certai-n q u e les fils de- cette glorieuse cit, renou-velant, lors des prochaines* solennits, les fastes' d'e leurs anctres, dtonneront a u m o n d e catholique* t o u t e n t i e r u n mmorable exemple d'e fo et de religion. (C'est pourquoi, en vue d'accrotre par Notre participation- les* honneurs publies q u i seront rendus l'auguste Sacrement, et d'e* c o m b l e r par N o u s - m m e , qui* serons en quelque- sorte prsent, l a jtaie des trs chers fid'les, Nous v o u s choisissons, a i n s i que N o u s l'avons*dj annonc, et N o u s v o u s constituons, vous qui, N o s cts* Nous avez- second* avec tant
1 1 1

216

LETTRE ARGENTINAM AU CARDINAL PACELLI

metipsis in regimine Ecclesiae universae assiduam studiosissimamque ad latus Nostrum operam navas, Legatum Nostrum, uti iam antea nuntiavimus, per hasce litteras eligimus et constituimus, ut, pro tua amplissima purpurati Patris dignitate praeclaroque munere quod' sustines, simulque pro singulari tua erga mirabile Sacramentum veneratione ac pietate, Nostram gras personam et Conventui ex omnibus nationibus Eucharistico, in capite Argentinorum urbe proxime celebrando, Nostro nomine Nostraque auctoritate praesideas. Scimus autem maximi momenti atque utilitatis argumenta esse in publicis sessionibus periractanda, quorum caput est dulcissimi Redemptoris nostri imperium, fideliter agnoscendum t in hominibus, tum singulis tum consociatis, firmiter stabiliendum. Quid vero aptius ad fructus anni Sacri novissime celebrati servandos atque multiplicandos, quam fidles Christi excitare ad suave eius iugum amplectendum atque ferendum ? Nonne in tanto cupiditatum oertamine, tantoque rerum humanarum discrimine, luce clarius apparet, nullam rei publicae universae salutem exquiri posse, nisi ex Diei Filio, qui, humani generis Redemptor est totiusque terrarum orbis Rector ac Prinoeps ? Minime igitur dubitamus, quin futurum sit, ut <ex huiusmodi sollemni celebratione, quam participabunt plures purpurati Patres et Episcopi et
d'assiduit et de zle dans l e gouvernement de l'Eglise universelle, Notre Lgat, afin que, par votre m i n e n t e dignit cardinalice, par la h a u t e fonction que v o u s remplissez, c o m m e a u s s i par l a singulire vnration et pit que v o u s m a n i f e s t e z envers l'admirable Sacrement, vous reprsentiez Notre personne et prsidiez e n Notre n o m et avec notre autorit a u Congrs eucharistique qu'on va clbrer prochainement dans l a capitale de l'Argentine. N o u s savons que des questions d'une extrme importance et utilit seront traites dans l e s s e s s i o n s p u b l i q u e s ; parmi e l l e s l a p r i n cipale concerne le devoir de reconnatre fidlement l'empire de notre trs doux Rdempteur et de l'tablir f e r m e m e n t p a r m i l e s h o m m e s , soit isols, soit groups en socit. Mais est-il rien de plus propre conserver et m u l t i p l i e r les fruits de l'anne j u b i laire clbre rcemment, que d'exciter l e s fidles embrasser et porter l e joug suave du Christ ? Est-ce que, a u m i l i e u d'une telle lutte de cupidits et d'une si grave crise gnrale, il n'apparat pas plus clair que l a l u m i r e q u e l'on ne peut trouver de salut pour l e monde entier si ce n'est par le F i l s de D i e u , qui est le Rdempteur du genre h u m a i n , le Conducteur e t le Prince du monde entier ? Il n'est donc a u c u n e m e n t douteux que cette clbration solennelle, laquelle participeront de n o m b r e u x cardinaux, vques et ecclsiastiques, a i n s i que des p h a l a n g e s c h o i s i e s

16

SEPTEMBRE

1934

217

ecclesiastici viri, nec non selecta fid'elium agmina undique in Argenlinam Rempublicam proficiscentia, non modo universalits et unitas Ecclesiae, in tanta linguarum et stirpium varietate, palam luculenterque exhibeatur, sed firmissimum quoque Christi imperium, cui totum mortalium genus necessario subest, splendida luce appareat. Fidenter ergo, dilecte fili Noster, primais Legatus a latere Pontificis in Americam meridonaiem missus, faustum hoc iter aggredere, praenobili muner-e perfuncturus. Omnes autem, qui in Bonarensem urbem confluxerint, Nostris verbis hortare, ut Christum Regem, sub velis eucharisticis abditum, adorantes, veramque A r ilam per caelestem dapem participantes, divini regni legibus intgre libenterque obtemperare velint. Si enim Cbristus Dominus in singulorum animis, in domestico civilique convictu regnabit, tune profecto apud gentes exstabit iustitia et abundantia pacis. Quae paterno animo ominati tibi dilecte fili Noster, iisque omnibus, qui in urbem Bonarensem conventuri sunt, apostolicam benedictionem effusa in Domino caritate impertimus. Datum ex Arce Ganduphi apud Romam, die XVI mensis Seplembris anno MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri tertio decimo. PIUS PP. XI
de fidles accourus de toutes parts dans la Rpublique Argentine, non seulement manifestera et cela p u b l i q u e m e n t l'universalit e t l'unit de l'Eglise a u m i l i e u d'une t e l l e varit de langues e t de races, m a i s encore fera apparatre dans une l u m i r e splendide le trs ferme empire du Christ auquel tout le genre h u m a i n est ncessairement s o u m i s . Entreprenez donc cet h e u r e u x voyage, cher F i l s , premier lgat a latere envoy dans l'Amrique du Sud en vue de remplir une si noble mission. Exhortez e n Notre n o m tous ceux qui accourront Buenos-Aires p o u r adorer le Christ-Roi cach sous l e s voiles eucharistiques participer l a vritable vie, grce l a cleste nourriture, et exhortez-les obir entirement et s p o n t a n m e n t a u x l o i s de son d i v i n r o y a u m e . Car si le Christ Notre-Seigneur rgne dans chacune des m e s et dans la socit d o m e s t i q u e et civile, alors certainement s'tabliront p a r m i l e s peuples l a justice et l'abondance de la paix. E n formant paternellement ces v u x , N o u s vous accordons avec effusion de charit d a n s le Seigneur, cher F i l s , v o u s et t o u s ceux qui se rendront Buenos-Aires, l a Bndiction apostolique. D o n n Castelgandolfo, p r s Rome, l e 16 d u m o i s de septembre de Tanne 1934, l a treizime de Notre pontificat. PIE XI, P A P E .

NUNCIUM

RADIOPHONICUM

a Beatissimo Ptre, die XIV Octobris MDCCCCXXXIV, ad urbem Bonarensem datum post solemnia pontificalia ibidem, ad exitum Congressus universalis XXXII eucharistici, a cardinali legato peracta (1).
Chrislus Rex Eucharisticns vincit. Christus Rex Eucharisticus rgnt. Christus Rex Eucharisticus imperat. Haec laetabundi et gaudentes Nobiscum animo reputantcs> pios labores vestros, dilectissimi in Christo fiiii, quotidie et quavis pacne hora, marconiana ope quasi praesentes, prosccuti sumus. Nunc vero glorioso conventu vestra expleto, iuvat exsultanter adiungerc : Christus Rex Eucharisticas triumphat. Atque utinam mitissimi et amantissimi Rgis nostri una

MESSAGE RADIO P H O N I Q U E
adress le 14 octobre 1934, aux assistants du XXXII Congrs eucharistique international Buenos-Aires, l'issue de la messe pontificale clbre par le cardinal lgat.
Le Christ Roi eucharistique est victorieux. Le Christ Roi eucharistique rgne. Le Christ Roi eucharistique commande. Le cur dbordant de j o i e et d'allgresse cette pense, Nous avons suivi, trs chers F i l s dans l e Christ, chaque j o u r et presque chaque heure, vos p i e u x travaux a u x q u e l s N o u s avons pour a i n s i dire assist, grce l'invention de Marconi. Et maintenant que votre glorieux Congrs est termin, Nous s o m m e s heureux d'ajouter avec transport : Le Christ Roi eucharistique triomphe. Puisse, en m m e temps .que la victoire de notre trs doux et
(1) A. A. S vol. XXVI, 1934, p. 577.
e

219

14

OCTOBRE

1934

cum Victoria et regno et imperio Eidem necessario pertinentibus paciflcus etiam triomphus ab nobilissimis Argentinis oris ad omnes usque terrae partes, imo etiam ad omnes intelligentias omnesque voluntates tandem aliquando pertingat. Ita enim egens et ob fraterni quoque regiique sanguinis effusionem afflictus mundus ibi veram, firmam atque a tt maHs liberam pacem inveniet, ubi unice viget et dalur, pacem inquimus Christi in Regno Chrisli. Haec ominantes a Deoque suppliciter precantes, paternam manum super vos omnes et singulos in persona Christi extendimus et Benedictionem Apostolicam peramanter imperlimus, dicentes : Per intercessionem Beatae Mariae semper Virginis de Lujan singularis patronae Reipublicae Argeniinae, Beati Michalis Archangeli, Beati Ioannis Baptistae, Beatorum Apostolarum Ptri et Pauli, Beatorum Martyrum Rochi Gonzalez, Alfonsi Rodriguez et Ioannis de Ca-stillo, sed et omnium Sanctorum, Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Fillii *i* et Spiritus *h Sancti descendat super vos et maneat semper.

trs aimant Roi, la royaut et l'empire prrogatives qui lui, reviennent de droit, son pacifique t r i o m p h e s'tendre un jour des nobles rivages de l'Argentine toutes les contres de la terre, et bien plus toutes les intelligences et toutes les volonts. Car le monde, rduit la pauvret et l a dsolation par l'effusion d'un sang fraternel et royal la f o i s , ne trouvera la p a i x vritable, solide et exempte de tant de m a u x , que l seul e m e n t o elle . peut rgner et exister, c'est--dire l o rgne la paix du Christ dans le royaume du Christ. En formulant ces v u x que N o u s supplions Dieu d'exaucer, N o u s levons Notre m a i n paternelle sur v o u s t o u s et sur chacun de vous, en la personne du Christ, et Nous v o u s accordons trs affectueusement la Bndiction apostolique en disant : Par l'intercession de la Bienheureuse Marie toujours Vierge Notre-Dame de Lujan, patronne spciale de la Rpublique Argentine, du b i e n h e u reux Michel Archange, du bienheureux Jean-Baptiste, des b i e n h e u reux aptres Pierre et Paul, des bienheureux m a r t y r s , Roque Gonzalez, Alfonso Rodriguez et Joao dei Castillo, et de tous les Saints, que la bndiction du Dieu tout-puissant Pre !, F i l s { et Saint > f Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. J

DEUXIME

PARTIE

Actes des dicastres


DCRETS, RESCRITS,

pontifi
etc.

RPONSES,

SUPREMA

S. C O N G R E G A T O

SANCTI

OFFIC

DECRETUM
Praxis quam dictait quaraginlaquatuor missarum reprobatur (I).
Numciatum est, opra jPafcrum Manoram quos Bernaardiaios vocant, e conveaafcu Ressoieus in ditocesi Premisliensi Datinoram Poloniae iMirvoris, novain quamdam devotionis praxim quam dicuait Quadragintaqualuor Missarum, per schedulas absque ullo competen'tis aucloritatis permissu typis ditas, longe lateque ab aliquo tempore propagari, qua asseritur animain ^ui, dum adhuc in corpore esset, quadraginta quatuor Missae quovis modo ac tempore applicatae fuerint, ex nevelatione divina, iertia die p*>st mortein e P.urgatorio liber ari.

SUPREME S. CONGREGATION D U

.SAINT-OFFICE

DECRET
Rprobation de la pratique dite des Quarante-quatre messes

On apprend que, par l'entremise des Pres Mineurs, appels Bernardins, du couvent de R z e s z o w dans le diocse l a t i n de Przem y s l , en Petite Pologne, s'est propage de t o u s cts, depuis quelque temps, au m o y e n de tracts dits sans aucune perm i s s i o n de l'autorit comptente, une n o u v e l l e pratique de dvotion dite des quarante-quatre messes, en vertu de laquelle, affrme-t-on, toute m e qui, alors qu'elle tait encore unie au corps, tait faite l'application, de quelque m a n i r e et en quelque t e m p s que ce ft, du mrite de quarante-quatre messes, serait, d'aprs une rvlation divine, libre du purgatoire trois jours aprs l a mort.
(1) A, A. S., vol. XXVI, 1934, p. 233.

224

SUPREME

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

De rc edocti, Emi ac Revmi DD. Cardinales fidei m o rumque integritati tutandae praepositi, in. generali conventu habito feria I V die 1 4 Mardi 1 9 3 4 , praxim huiusmodi omnino ireprobandam et ceu reprobatam habendam esse decreverunt, inonitis quorum interest ne amplius in hune finem Missarum stipendia accipere vel colligere audeant sub paena, ipso facto incurrenda, suspensionis a divinis, si clerici, privationis Sacramentorum, si laici. Sequent vero Feria V , die 15 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N . D. Pius divina Providentia Pp. XI relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit ac publici iuris quamprimum faciendam manda vit, Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 1 7 Martii 1 9 3 4 . I. V E N T U R I , Supremae S. Congr. S. Officii notarius.

Instruits de cette chose, les E m i n e n t i s s i m e s et Rvrendissimes cardinaux prposs la sauvegarde de l a f o i et des m u r s , runis en assemble gnrale, le mercredi 14 mars 1934, ont dcrt que pareille pratique devait tre considre c o m m e t o u t fait rprhensible et rprouve, l e s intresss tant prvenus qu'ils ne peuvent continuer recevoir et recueillir des h o n o r a i r e s cette fin, sous peine d'encourir, ipso facto, la peine de la suspense a divinis, s'il s'agit de clercs, et celle de l a privation des sacrements, s'il s'agit de laques. Le jeudi suivant, 15 du m m e -mois et de l a m m e anne, Notre Trs Saint-Pre P i e XI, P a p e p a r la d i v i n e Providence, a approuv l a dcision des Rvrendissimes cardinaux qui l u i tait soumise, l'a confirme et en a ordonn ,1a publication le plus t t possible. Donn Rome," au P a l a i s du Saint-Office, l e 17 mars 1934.
GIOSU VENTURI,

notaire de la Suprme S . C . du

Saint-Office.

SUPREMA

S.

CONGREGATIO

SANCTI

OFFICE

DECRETUM
damnotur liber Frideric Schmidtke cu titulus : Die Einwanderung Israls in Kanaan .
Feria IV, die 7 Martii 1934-

In generali consessu Supremae S. Congregationis Sancti Officii, Emi ac Revmi Domini Cardinales rbus fidei ac morum tutandis praepositi damnarunt atque in Indicem librorum prohibitrum inserendum mandarunt librum qui inscribitur : F R I E D R I C H S C H M I D T K E , Die Einwanderiing Israls in Kanaan. Breslau 1 9 3 3 .

SUPREME

S.

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

Condamnation

de l'ouvrage

de Friedrich

Schmidtke.

Le mercredi 7 mars 1934, l'assemble gnrale de la Suprme S. Congrgation d u Saint-Office, les E m i n e n t i s s i m e s et Rvrend i s s i m e s cardinaux prposs la sauvegarde de la foi et des murs ont condamn et ordonn d'inscrire l'Index des livres prohibs l'ouvrage qui a p o u r titre : FRIEDRICH SCHMIDTKE, Die Einwanderung Israls in Kanaan (L'immigration d'Israjl en Canaan), Breslau, 1933 (1).
: Condamnation du livre intitul Die FRIEDRICH SCHMIDTKE, D thol. et phil., Privatdozent a u der Universitat Breslau. Breslau, Frankes Verlag und Druclcerei Otto Borg Meyer, 1933. Sur cet ouvrage la Nouvelle Revue thologique (mars 1934) crit : Cet ouvrage de M. Schmidtke vient d'tre b l m par la Commission biblique pontificale dans u n dcret qui f u t ratifi le 27 fvrier dernier par S. S. Pie XI, Dfense y est faite d'admettre le livre dans les coles catholiques... [Cf. D. C , t. XXXI, col. 626-7.] Il ne nous appartient pas d'ajouter quoi que ce soit ce jugement (1) Le dcret porte en titre

Einwanderung

Israls in Kanaan, v o n

226

SUPREME

CONGREGATION D U SAINT-OFFICE

Et sequenti Feria V, die 8 eiusdem mensis et anni, Smus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI in solita audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam inssit (1). Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 9 Martii 1934. I. V E N T U R I , Supremae S. Congr. S. Officii notarius.

Le jeudi suivant, 8 des mmes m o i s et a n n e , Notre Saint-Pre P i e XI, Pape par la d i v i n e Providence, d a n s l'audience ordinaire accorde a u Rvrend Assesseur du Saint-Office, a approuv l a d c i s i o n des R v r e n d i s s i m e s c a r d i n a u x q u i l u i t a i t s o u m i s e , l'a confirme et en a ordonn la p u b l i c a t i o n . Donn Rome, au P a l a i s du Saint-Office, le 9 m a r s 1934.
GIOSU V E N T U I U ,

notaire

de

la Suprme

S. C. du

Saint-Office.

de l'autorit comptente. Du point de v u e scientifique, l'ouvrage n'est p a s sans valeur, c'est mme ce qui aurait p u le rendre p l u s dangea'eupt. Plus d'un lecteur aurait p u se dire : sans doute, il y a des tmrits, mme techniques, entre autres dans l'interprtation d u chapitre X X X I V de a Gense et la description des migrations d'Abraham et du c l a n
d e s T c r a c h H c s ; o n p e u t a u s s i c o n t e s t e r , p a * cxcmiplc, l'identification a u m o i n s p a r t i e l l e d e s H b r e u x et d e s H a b l r u d e s l e t t r e s de T r l I t

el-Amarna ; mais l'ensemble tmoigne d'une rudition remarquable et d'un grand sens criUque. Ajoutons que M. Schmidtke doit u n sjour en Palestine une connaissance approfondie d e s dernires f o u i l l e s e t d e la gographie de tout le p a y s . C H . (1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 180.

SUPREMA

S.

CONGREGATIO

SANCTI

OFFICII

DECRETUM
assertae Beatae Mariae Virgins apparitones et revelationes in loco Ezquioga , dioecesis Victorien, in Hspania, declarantur quovis charactere supernaturali destitutae et trs HJbri, qui de iisdem agunt ipso iure prohibiti (1).
Feria IV, die 13 Iunii 1934.

Emi ac Revmi Domini Cardinales rbus fidei ac morum lutandis praepositi, examini subiectis assertis Beatae Mariae Virginis apparitionibus et revelationibus in loco Ezquioga , dioecesis Victorien, in Hispania, decreverunt easdem apparitiones et revelationes quovis supernaturali

SUPREME S. CONGREGATION DU SAINT-OFFICE,

DCRET
Les prtendues apparitions et rvlations Marie Ezquioga, diocse de Vitoria en dclares dpourvues! de tout caractre trois livres qui en traitent sont prohibs de la Vierge Espagne sont surnaturel, et ipso jure (2).

Le mercredi 13 juin 1934, les E m n e n t i s s i m e s et Rvrendissimes cardinaux prposs la sauvegarde de la foi et des m u r s , l'examen desquels taient s o u m i s e s les prtendues apparitions et rvlations de la Bienheureuse Vierge Marie Ezquioga, au d i o cse de Vitoria en Espagne, ont dcrt que ces apparitions et
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p . 433. (2) Voir dans la D. C , t. XXXI, col. 1255-1265, l'ensemble des documents sur cette question et notamment la dernire lettre de S. Exc. Mgr Mugica, vque de Vitoria, dclarant condamnes par le droit les p u b l i cations mises l'Index par le Saint-Office dans le prsent dcret.

228

SUPREME

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

charactere penitus esse destitutas : trs libros vero, qui de ipsis agunt et inscribuntur : Etude historique prsente par M. l'abb S. F O R T : Une nouvelle affaire Jeanne d'Arc (Orlans, Les Cahiers d'Ezkioga publis sous la direction de F. Dorola) ; G . - L . Bou : Merveilles et prodiges d'Ezquioga (Tarbes, Imp. Lesbord'es, 1933) ; Un fruto de Ezquioga : H E R M A N O C R U Z D E L E T E Y S A R A S O L A (Revista Caridad y Ciencia , Noviembre 1933) ; ipso iure esse probibitos ad normam can. 1399 n. 5. Sequenti Feria V, die 14 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius Div. Prov. Pp. XI, in audientia Excmo ac Revmo Dno Assessori Sancti Offlcii impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit et publici iuris fieri iussit. Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 18 Iunii 1934. I. V E N T U R I , Supnemae S. Congr. S. Officii nolarius.
rvlations taient absolument dpourvues de tout caractre surnaturel ; de plus, trois livres qui ont t crits sur elles et qui ont pour titre : 1 Etude historique prsente par M . l'abb S. F O R T , Une nouvelle affaire Jeanne d'Arc (Orlans, Les cahiers d'Ezquioga publis sous la direction de F . Dorola) ; 2 G.-L. Bou, Merveilles et prodiges d'Ezquioga (Tarbes, Imp. Lesbordes, 1933) ; 3 HERMANO CRUZ DE LETE Y SARASOLA, Un ' fruto de Ezquioga (Revista Caridad y Ciencia , novembre 1933), Sont prohibs ipso jure conformment au canon 1399 n 5. Le jeudi suivant, 14 des m m e s mois et anne, Notre Trs Saint-Pre Pie XI, Pape par l a divine Providence, dans -l'audience accorde l'Excellentissime et Rvrcndissime assesseur du Saint-Offcc, a approuv la dcision des E m i n e n t i s s i m e s cardinaux qui l u i tait soumise et en a ordonne la publication. Donn Rome, au P a l a i s du Saint-Office, le 18 j u i n 1934.
GIOSU V E N T U R I ,

notaire

de la Suprme

S. Congrgation

du

Saint-Office.

SUPREMA

S.

CONGREGATIO

SANCTI

OFFICII

DECRETUM
Opra omnia Benedicti Croce dclarante ipso ure prohibita et in indicem librorum prohibitorum inseruntur (L).
Feria IV, die 20 Iunii 193*.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii Emi ac Rmi Domini Cardinales, rbus fidei et rnorurn tutandis praepositi, audito DD. Consultorum voto, decreverunt tanquam praedamnata ac ipso iure prohibita, ad normam can. 1399 Codicis iuris canonici, habenda esse

SUPREME

S.

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

DCRET
du 22 juin 193* (2)

Mise l'Index de Toutes les uvres de Benedetto Croce.


Le mercredi 20 j u i n 1934, l'assemble gnrale de la Suprme S- C. du Saint-Office, l e s E m i n e n t i s s i m e s et Rvrendissmes cardinaux prposs l a sauvegarde d e l a foi et des m u r s , aprs avoir entendu l e rapport des consulteurs, ont dcrt que, pralab l e m e n t c o n d a m n e s et prohibes ipso jure conformment a u canon 1399 du Code de Droit canonique, t o u t e s l e s uvres de B e n e (1) A. A, S., vol. XXVI, 1934, p. 434. (2) Benedetto Croce est n Pescasseroli le 25 fvrier 1866. Historien, philosophe et critique, l a p l u s grande partie de ses uvres, avant d'tre dite en v o l u m e s , a p a r u d a n s les revues et journaux : Napoli nobilissima, Giornale d'Italia, Critica (fonde e t dirige par lui) ; n o m m snateur d u royaume d'Italie le 26 janvier 1910 ; ministre de l'Instruction publique dans l e cinquime ministre Giolitti ; docteur des U n i v e r sits d'Oxford et de Fribourg. Voir D. C , t. XXVIII, col. 137, dcret de la S. C. d u Saint-Office condamnant s o n livre Storia d'Europa nel secolo decimonono.

230

SUPREME

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

atque in Indicem Iibrorum prohibitorum inserenda opra omnia Benedicti Croce. Et sequenti Feria V, die 21 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius Divina Prov. Papa XI, in solita audientia Ex-cmo ac Revmo Dno Assessori Sancti Qfficii impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit, coniirmavit et publicandam iussit. Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 22 Iunii 1934. I. V E N T U R I , Supremae S. Congr. S. Officii notarius.

dctto Croce taient condamnes et devaient tre inscrites l'Index des livres prohibs. Le jeudi suivant, 21 des mmes m o i s et anne. Notre Trs Saint-Pre Pie XI, Pape par la divine Providence, dans l'audience ordinaire accorde l'ExcelIentissime et Rvrendissime assesseur du Saint-Office, a approuv la dcision des E m i n e n t i s s i m e s cardinaux qui lui tait soumise, l'a confirme et en a ordonn la publication. Donn Rome, au Palais du Saint-Office, le 22 juin 1934. notaire Grosu V E N T U R I , de la Suprme S. Congrgation du Saint-Office,

SUPREMA

S.

CONGREGATIO

SANCTI

OFFICII

DECRETUM
opra omna prof. Iocznns Gentile declarantur ipso iure prohibita et in indicem librorum prohibitomm nseruntur (1).
Feria IV, die 20 Iunii 193*.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancli Officii Emi ac Rmi Domini Cardinales, rbus fidei et morum tutandis praepositi, audito DD. Consultorum voto, decreverunt tanquam praedamnata ac ipso iure prohibita, ad normam can. 1399 Codicis Iuris Canonici, habenda esse

SUPREME

S.

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

DCRET
du 22 juin 9U (2)

Mise l'Index de Toutes les uvres du professeur Giovanni Gentile.

Le mercredi 20 j u i n 1934, l'assemble gnrale de la Suprme S. Congrgation du Saint-Office, les E m i n e n t i s s i m c s et Rvrendissimes cardinaux prposs la sauvegarde de la foi et des murs, aprs avoir entendu le rapport des consulteurs, ont dcrt que, pralablement condamnes et prohibes ipso jure, conformment au canon l'399 du Code de Droit canonique, toutes les uvres (1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 434. (2) Giovanni Gentile est n Castelvetrauo le 30 mai 1875 et professe la philosophie l'Universit de Rome ; snateur du royaume d'Italie, professeur de philosophie aux lyces de Campobasso et de Naplcs (1899-1906) ; professeur d'Universit de Palerme (1906-1914), de Pise (19141917), de Rome depuis 1917 ; prsident du Conseil suprieur de l'Instruction publique et de l'Institut de culture fasciste, ministre de l'Instruction publique 1922-24 ; directeur gnral de la Fondation Treccanl pour l'Encyclopdie italienne.

232

SUPREME

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda opra omnia prof. Ioannis Gentile. Et sequenti Feria V, die 21 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius Divina Providentia Papa XI, in solita audientia Excmo ac Revmo Dno Assessori Sancti Officii impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit. Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 22 Iunii 1934. I . V E N T U R I , Supremae S. Congr. S. Officii notarius.

du professeur Giovanni Gentile taient condamnes et devaient tre inscrites l'Index des livres prohibs. Le jeudi suivant, 21 des m m e s m o i s et anne, Notre Trs SaintPre Pie XI, Pape par la divine Providence, dans l'audience ordinaire accorde l'Excellentissime et Rvrendissime assesseur d u Saint-Office, a approuv la dcision des E m i n e n t i s s i m e s card i n a u x qui lui tait soumise, l'a confirme et en a ordonn la publication. Donn Rome, a u P a l a i s du Saint-Office, l e 22 j u i n 1934.
GIOSU V E N T U R I ,

notaire

de la Suprme

S. Congrgation

du

Saint-Office.

SUPREMA

S.

CONGREGATO

SANCTI

OFFICE

DECRETUM
Sancfiones canonum 2320, 2343 1 , 2367, 2369 Codicis urs canonici extenduntur ad universam Ecclesiam nedum latinam sed etiam orientalem (1).
er

Cum ex expresso Ssmi D. N. Pii divina Providentia Pp. XI mandata ad Supremam hanc Sacram Congregationem Sancti Offcii delata fuerit quaestio an sanctiones contentae in cann. 2320, 2343 1 , 2367, 2369 Codicis iuris canonici, quibus quaedam delicta excommunications latae sententiae specialissimo modo Sanctae Sedi reservata plectuntur, extendantur ad universam Ecclesiam, Emi ac Revmi Domini Cardinales rbus fidei morumque tutandis praepositi, omnibus mature perpensis, praehabitoque S. Congregationis Oriener

SUPREME S. CONGREGATION DU SAINT-OFFICE

DCRET
Les sanctions portes par les canons 2320, 2343, 1 , 2367, 2369 du Code de droit canonique concernent l'Eglise toute entire, aussi bien l'Eglise orientale que l'Eglise latine.
La question de savoir si les sanctions contenues dans l e s canons 2320, 2343, 1 , 2367, 2369 du Code de droit canonique, infligeant la peine de l'excommunication latae sententiae trs spcialement rserve au Saint-Sige certains dlits, s'tendaient PEglise universelle, a t soumise, en vertu d'un ordre explicite de Notre Saint-Pre Pie XI, Pape p a r la divine Providence, cette Sacre Congrgation du Saint-Office. Les Eminentissimes et Rvrendissimes cardinaux prposs la sauvegarde de la foi et des murs, aprs avoir mrement e x a m i n toutes choses et obtenu l'avis de l a Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale et celui de
e r 1

er

(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 550.

234

SUPREME

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

talis et S. Pacnitentiariac Apostolicae *voto, in plenario conventu habito Feria I V , die 12 Iulii 1934, decreverunt huiusmodi sanctiones, attenta omnino extraordinaria ipsorum deliclorum gravitate, extendi ad universam Ecclesiam lalinain et orientalcm cuiuscunique ritus, atque eorumdem delictorum cognitionem quoad forum internum S. Paenitentiariae, quoad forum externum Sancto Officio reservari. Et sequcnti Feria V, die 19 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Excmo ac Revmo Dno Assessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem adprobare et suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est, et publici iuris faciendam iussit. Datum Romae, ex Aedibus- Sancti Officii, die 21 Iulii 1934. I. V E N T U R I , Supremae S. Congr. S. Officii notarius. L. * S.

la Sacre Pnitenccrie Apostolique, ont dcid, dans leur runion plnire du mercredi 12 j u i l l e t 1934, que ces sanctions, vu la gravit exceptionnelle des dlits e u x - m m e s , valaient pour l'Eglise tout entire, la latine et l'orientale de n'importe quel rite. Il est rserv la Sacre Pnitencerie de connatre de ces sortes de dlits au for interne : pour le for externe, cela revient au Saint-Office. Le mercredi suivant, 19 j u i l l e t 1934, Notre Saint-Pre Pie XI, Pape par la divine Providence, dans l'audience habituelle accorde au Rvrend Assesseur du Saint-Office, a daign approuver et c o n firmer de sa suprme autorit 1 dcision des E m i n e n t i s s i m e s & Pres qui lui tait soumise, et il a ordonn de la publier. Donn Rome, au Palais du Saint-Office, le 21 j u i l l e t 1934.
GIOSTI VENTURI,

Notaire L.

de la Suprme

S. Congrgation

du

Saint-Office.

S.

SUPREMA

S.

CONGREGATIO

SANCTI

OFFICII

Dubium circa can 2367, 2, Codicis iuris canonci (IX


In plenario conventu huius Supremae S. Congregationis Sancti Officii, habito Feria IV, die 10 Novembris 1934, proposito dubio : An inler indirecte inducentes, de quibus in canone 2367, par. 2, Codicis iuris canonci, adnumerandus etiam sit confessarius qui sive intra sive extra confessionem sacramen talem, alicui persuaserit in turpibus inter se patrandis aul nullum aut certe non grave inesse peccatum eumque conscquenter, de aliis tantum sibi postea confitentem sacramentaliter absolvit vel fingit absolvere. Emi ac Revmi Dni Cardinales fidei morumque integritati

SUPREME SACREE CONGREGATION DU SAINT-OFFICE

DECRET
Doute relatif au canon 2 367, 2, du Code de droit canonique.
^Dans la runion plnire de cette Suprme Sacre Congrgation du Saint-Office, tenue 1-e mercredi 10 novembre 1934, au doute suivant : P a r m i les indirecte inducentes dont il est question au second paragraphe du canon 2 367, faut-il aussi comprendre le confesseur qui, pendant ou en dehors de la confession sacramentelle, aura persuad quelqu'un que les choses dshonntes faire avec lui ne sont pas un pch ou certainement pas un pch grave, et qui, en consquence, absout sacramentellement ou feint d'absoudre ce pnitent qui, se confessant ensuite, lui accuse seulement d'autres pchs ? qui leur tait soumis, les E m i n e n t i s s i m e s et Rvrendissimes
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. G34.

236

SUPREME

CONGREGATION

DU

SAINT-OFFICE

tutandae praepositi, omnibus mature perpensis, respondendum decreverunt : Affirmative, facto verbo cum Ssmo. Hanc vero Emorum Patrum resolutionem, in audientia R. P. D. Adscssori Sancti Officii die 14 eiusdem mensis et anni impertita, Ssmus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI adprobare et suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est ac publici iuris faciendam iussit. Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 16 Novembris 1934. I. V E N T U R I , Supremae S. Congr. S . Officii notaris.

cardinaux chargs de veiller la puret de la foi et des moeurs, ont dcid, aprs avoir soigneusement t o u t pes, de rpondre ; Affirmativement, facto verbo cuin Ssmo. Dans l'audience accorde l e 14 novembre 1934 au Rvrend Assesseur du Saint-Office," Notre Saint-Pre P i e XI, Pape par la divine Providence, a daign approuver et confirmer de son autorit suprme cette dcision des E m i n e n t i s s i m e s cardinaux et a ordonn de la publier. Donn Rome, au Palais du Saint-Office, le 16 novembre >1934.
GIOSU VENTUIU,

notaire

de la Suprme

S. C . du

Saint-Office,

S.

CONGREGATIO

PRO

ECCLESIA

ORIENT ALI

DECRETUM
De Sexnnario interrituali Sancti Ludovici rgis Constantinopolitano (1).
In urbe Constantinopolitana exstat, abhinc quinquaginta circiter annos, Seminarium iuterrituale, cura Fratrum Minorum Cappuccinorum e Parisiensi provincia erectum, et a Sancto Ludovico Rege nuncupatum, in quo iuvenes bonae spei, tum latini tum orientalis ritus, ad sacerdotium instituuntur. Plures ex illo usque ad praesens prodiere sacerdotes, pietate ac doctrina insignes, nec desunt qui saoerdotalis vitae curriculum, meritorum plnum, martyrii palma coronaverint. Cum vero, Seminarium hoc, postremo, per universum

S A C R E E C O N G R E G A T I O N P O U R L'EGLISE O R I E N T A L E

DCRET
Relatif au Sminaire interrituel de Saint-Louis, roi, Constantinople.

Depuis une cinquantaine d'annes, il existe dans la ville de Constantinople, u n Sminaire pour clercs de rites divers, appel Sminaire de Saint-Louis, roi, fond par l e s Pres Capucins de la province de Paris pour former en vue du sacerdoce des j e u n e s gens de rite l a t i n o u de rite oriental- donnant des signes srieux de vocation. Jusqu' prsent, plusieurs prtres remarquables par leur pit et l e u r science en ont sortis. Certains d'entre e u x ont mme, aprs une vie sacerdotale p l e i n e de mrite, cueilli l a palme glorieuse d u martyre. Lors de la dernire guerre m o n d i a l e ce Sminaire
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p . 592.

238

SACRE CONGRGATION POUR i/GLISE

ORIENTALE

orbera, saeviente bello, detrimentum senserit, et, pace restituta, ncessitas instaurandae novae rerum conditionis postulet ut peculiaribus statutis gubernetur, ita ut uberiores fructus in posterum aucto quoque alumnorum numro, exspectari liceat ; S. Congregatio Orientalis, auditis Excmo Domino- Dclegato Apostolico in dicionibus Turcica et Graeca pro tempore exsistenti, necnon Revmo Ptre Ministro generali Ordinis Minorum Cappuccinorum, ab omnibus Superioribus et alumnis praefati Seminarii religiose servandas statuit rgulas ac norma ab ipsa S . Congrgations rite exa- . minatas ac probatas, uti continentur in hoc exemplari, cuhis autographum in tabulario eiusdem S. Congregationis asservatur. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis Orientalis, die 18 Maii, anno 1934. A. card. L. ijf S. I.
CESARINI, SINCERO,

Ep. Praenestinus, Adsessor.

Secretis.

STATUTA
Seminarii interritualis a Sancto Ludovico nuncupati in urbe Constantinopolitana.
1. Seminarium interrituale a Sancto Ludovico in Urbe Constantinopolitana exsistens, a Fratribus Ordinis Minorum Cappuccinorum e provincia P a r i s i e n s ! erectum eorumque curae iam ab

a souffert. La paix revenue, la ncessit d'tablir une nouvelle organisation exige qu'il soit rgi par des statuts particuliers, d-e manire obtenir, pour l'avenir, a v e c u n e augmentation de s m i naristes, des fruits plus abondants. Aussi la Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale, aprs avoir entendu l e dlgu apostolique en Turquie et en Grce, a i n s i que l e Rvrendissime Pre Ministregnral de l'Ordre des Capucins, a dcid que t o u s les Suprieurs et lves de ce Sminaire devront observer religieusement l e s rgles et les prescriptions qu'elle a e x a m i n e s et approuves, telles qu'elles sont contenues d a n s le document ci-aprs dont l'original est conserv aux archives de cette m m e Congrgation. Nonobstant toutes choses contraires. Donn Rome, au Palais de la Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale, le 18 mai 193-i. A. card. SINCERO, I. CESARINI, Secrtaire. Assesseur,

STATUTS DU SMINAIRE TNTERRITUEL SAINT-LOUIS

239

initio c o m m i s s u m , i m m d i a t e pcndet ab postolica Sede, idcst a S. Congreg'atione Orientai!, q u a e iurisdictionem ordinariam i n S e m i n a r i u m et in eius Rectorem, Officiales, Magistros, a l u m n o s ceterosque eidem addictos per Delegatum Apostolicum i n Turcica dicionc pro tempore e x s i s t e n t e m , eoque dficiente v e l impedito aut absente, per eius quoeumque titulo vices l g i t i m e gerentem exercebit. 2. Iurisdictio haec ordinaria d e s u m i t u r ex canonibus 1352-1371 Cod. iur. can. eademque prorsus ratione a Delegato Apostolico in Seminarium interrituale a Sancto Ludovico exercebitur ac ab Episcopis in propria Seminaria ad normam eorumdem canonum iure ordinario exercetur, congrua t a m e n congruis referendo pro rituum diversitate. 3. Rectorem Seminarii e tribus Patribus O. M. Capp., quos Minister generalis praesentaverit, eligit ad s e x e u n i u m Sacra Congregatio Orientalis, audito, si casus ferat, Delegato Apostolico. U n i u s Sacrae Congregationis est Rectorem ante exactum s e x e u nium iusta de causa removere vel post s e x e n n i u m e u m denuo in suo munere confirmare, c o l l a t i s consiliis cum Delegato Apostolico et c u m Ministro generali Ordinis praediet. In c a s u t a m e n urgenti et gravi de causa, Rector Seminarii poterit ab officio suspendi

STATUTS
du Sminaire interrituel Saint-Louis, Constantinople.
1. Le Sminaire Saint-Louis pour clercs de rite diffrent, existant a Constantinople, fond par les Pres Capucins de l a Province de Paris et dirig par eux depuis l a fondation, dpend immdiatement du SaintSige, c'est--diro de l a Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale. Cette dernire aura juridiction ordinaire sur le Sminaire et sur son recteur, sur le personnel, les professeurs, les lves et autres personnes attaches au service du Sminaire : elle l'exercera par le Dlgu apostolique en charge en Turquie et, si le Dlgu fait dfaut, est absent ou est empch, par celui qui u n titre quelconque le remplace lgitimement. 2. Cette autorit ordinaire est celle dont i l est question a u x canons 1352-1371 du Code de droit canonique. Le Dlgu apostolique l'exercera sur le Sminaire interrituel Saint-Louis de la mme manire que l'evque l'exerce de droit ordinaire, et conformment aux mmes

canons sua- ses propres Sminaires, en faisant cependant, en raison de la diversit des rites, les adaptations convenables.
3. L a Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale choisit, aprs avoir entendu, si la chose le comporte, le Dlgu apostolique, le recteur d u Sminaire pour s i x a n s , parmi trois Pres Capucins prsents p a r le Ministre gnral. Seule elle peut enlever pour u n juste motif, avant l'expiration des s i x annes, s a charge a u recteur, ou l'y maintenir pour u n second sexennat, aprs avoir pris l'avis d u Dlgu apostolique et celui du Pre Ministre gnral de l'Ordre. Dans u n cas urgent et pour une raison grave, le directeur d u Sminaire peut tre relev de sa charge, soit par le Dlgu apostolique, aprs en avoir averti le

240

SACRE CONGRGATION POUR L'GLISE ORIENTALE

t a m a Delegato Apostolico, m o n i t o Ministro generali, qiiam ab ipso Ministro generali, m o n i t o Delegato Apostolico, a e q u o iure, n o n requisito alterius consensu. 4. Cetcros Seminarii Offlciales necnon Magistros, Minister provincialis Parisiensis eligt eosque per Rectorem praescntat D e l e gato Apostolico adprobandos. Nemini, Ordini Fratrum Minorum. Cappuccinorum extraneo, fas erit in Seminario docere nisi de consensu Delegati Apostolici. 5. Rci occonomicae administratio pnes Rectorem erit, qui per se vel per idoneum religiosum de c o n s e n s u Superioris Regularis designandum, libros administrationis tenebit, quique semel in anno ad Sacram Congregationem per Delegatum Apostolicum de ea referet. Subsidia pro itinere a u m n o r u m , pro instituendis et s u s t e n tandis ipsis a l u m n i s , necnon pro retribuendis professoribus, qui sint Ordini Fratrum Minorum Cappuccinorum cxtranei, suppeditabuntur partim a f a m i l i i s aut dioecesibus a l u m n o r u m , partim vero ab ipso opre S. iLudovici. 6. Ut omnia quae ad r e g i m e n S e m i n a r i i pertinent ordinate procdant, dbet Rector, adiuvantibus ceteris Officialibus et Magistris, auditoquc Superiore suo Rcgulari Missi-onis, proponere n o r m a s disciplinares (vulgo : rglement) a Delegato Apostolico ad t e m p u s vel semel pro semper adprobandas, quibus a l u m n i e t i a m in m i n i m i s dirigantur et quasi m a n u ducantur.

Ministre gnral, soit par le Ministre gnral lui-mme aprs en avoir prvenu le Dlgu apostolique. En ce cas, l'un et l'autre agissent avec un droit gal, sans avoir demander le consentement de l'autre autorit avant d'agir. 4. Le Provincial Capucin de la Province de Paris choisit l e s autres membres du personnel et les professeurs du Sminaire et, par l'entremise du directeur, les prsente l'approbation du Dlgu apostolique. Il faut le consentement de ce dernier p o u r qu'un professeur qui n'appartient pas l'Ordre des Frres Mineurs Capucins puisse enseigner au Sminaire. 5. L'administration temporelle d u Sminaire et de ses biens appartient au recteur. Soit personnellement, soit par un religieux comptent dsign avec l'approbation d u Suprieur rgulier, il tiendra les livres de comptes. Une fois par an, par l'entremise du Dlgu apostolique, i l fera un rapport sur cette administration la Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale. Les frais de voyage, d'entretien, d'ducation des sminaristes, les h o n o raires des professeurs qui n'appartiennent pas l'Ordre des Frres Mineurs Capucins, seront supports partie par les f a m i l l e s o u les d i o cses des sminaristes, partie par l'uvre elle-mme de Saint-Louis. 6. Afin que tout ce qui a trait la conduite d u Sminaire marche comme il faut, le directeur d u Sminaire, avec la collaboration des autres membres du personnel et des professeurs, et aprs avoir pris conseil de son Suprieur rgulier de Mission, doit proposer l'approbation temporaire ou dfinitive du .Dlgu apostolique un rglement

STATUTS DU SMINAIRE INTERRITUEL SAINT-LOUIS

241

7. Admisslo et d i m i s s i o a l u m n o r u m , quaecumque est eorum condito, regitur normis a Delegato Apostolico determinandis iuxta praescripta can o nu m e t rerum adiuncta. Quoad vero d i m i s sionem in casibus urgentioribus, si periculum sit in mora et recursus ad Delegatum Apostolicum nimi-s difficilis vadt, potest Rector per se statim providere ; at de facta d i m i s s i o n e Delegatum Apostolicum quam p r i m u m certi-orem faciat. De a l u m n o d i m i s s o Ordinarius cura Rectoris m o n e n d u s est, expressis, si casus ferat, d i m i s s i o n i s causis. 8. Ad sacras caeremonias recte addiscendas et cantum ecclesiasticum bene m o d u l a n d u m semel saltem in hebdoinada per presbyteros ab Ordinariis singulorum rituum propositos et a Delegato Apostolico adprobatos, a l u m n i doceantur. 9. N u l l u s a l u m n u s potest, sine venia Delegati Apostolici, etiam per brve t e m p u s e Seminario discedere, nisi agatur de gravi necessitate, quo in casu Rector providebit. P erm i t t i t u r t a m e n ut a l u m n i aestivo tempore per aliquot dies, a Delegato Apostolico, de consilio Rectoris, determinandos, ad propriam f a m i l i a m .se confrant et apud e a m permaneant, s u s ceptis a f a m i l i a expensis, nisi periculum aliquod timeatur. 10. De singulis a l u m n i s et de statu Seminarii q u o t a n n i s Rector scripto ad Sacrain Congrcgationem Orientalem per Delegatum

disciplinaire destin diriger et guider comme p a r la i n a i n les lves jusque d a n s l e s moindres dtails de leur vie de sminaristes. 7. L'admission et le renvoi des sminaristes, quelle que soit leur condition, se feront d'aprs des rgles fixer par le Dlgu apostolique, conformment aux prescriptions canoniques et aux circonstances. En ce qui concerne le renvoi d'un lve dans u n cas urgent, le directeur peut le dcider aussitt par lui-mme, s'il y avait danger le retarder et trs grande difficult recourir au Dlgu apostolique : mais le directeur devra l e plus tt p o s s i b l e mettre le Dlgu apostolique au courant de ce renvoi. Il aura soin galement d'avertir l'Ordinaire du sminariste renvoy, en indiquant, si le cas le comporte, les motifs d e l'expulsion. 8. Au m o i n s une fois par semaine, des prtres dsigns par les Ordinaires des divers rites et approuvs par le Dlgu apostolique, d o n neront aux sminaristes des leons de liturgie et de chant afin de leur permettre de connatre comme il faut les crmonies sacres et de bien excuter le chant ecclsiastique. 9. Aucun sminariste ne peut sortir, mme pour u n temps assez court, du Sminaire, sans l'autorisation du Dlgu apostolique. Mais s'il se prsentait une ncessit grave de le faire, en ce cas le directeur donnera la p e r m i s s i o n . Cependant, les sminaristes sont autoriss, m o i n s qu'on n'y voit un pril, aller en t p a s s e r quelques jours de vacances d a n s leurs f a m i l l e s , aux frais de ces dernires. Le Dlgu apostolique fixera, aprs avis du Suprieur du Sminaire, la duire de ces vacances. 10. Chaque anne, le directeur d u Sminaire doit adresser la Sacre Congrgation pour l'Eglise orientale, par l'entremise du Dlgu apos-

242

SACRE CONGRGATION POUR L'GLISE ORIENTALE

Apostolicum rfrt. Ad Ordiuarios a u t e m de a l u m n i s t a n t u m subditis in fine anni relationem faciet. 11. Alumni, qui ad normam iuris et servatis servandis a d m i t tendi sint ad Primam Tonsuram vel ad Ordincs, petitioncm a Recfore visain et adprobatam, Delegato Apostolico exhibeant, qui eam cum suis animadversionibus ad Ordinarium Oratorum remittet ut litterae dimissoriae impetrentur. 12. E x a m i n a ad Ordnes suscipiendos, ordinandi, coram D e l e gato Apostolico, vel aliis ab eo deputatis, subibunt. 13. Collatio Ordinum pro a l u m n i s l a t i n i ritus Delegato A p o s t o lico reservatur, salva eidem .facultate ordinandos ad proprios Episcopos remittendi vel etiam ad Episcopos extraneos. A l u m n i ritus orientalis ab Episcopo proprii ritus, in Urbe praesenti, ex commissione Dclegati Apostolici ordinabuntur. 14. Seminarii alumni expleto s t u d i o r u m curriculo et sacerdotio aucti in propriam dioecesim vel m i s s i o n e m redire tenentur et Ordinarii proprii plenae et e x c l u s i v a e iurisdictioni se subiieere, ad normam canonum.

iolique, et par crit, un rapport sur chaque sminariste et sur la s i t u a tion de rtablissement. A la fin de l'anne, il enverra aux Ordinaires u n rapport sur les sminaristes qui sont sous leur juridiction. 13. Les sminaristes qui, en conformit des rgles canoniques et en observant tout ce qui doit tre observ, doivent tre admis la premire tonsure ou aux Ordres, adresseront leur demande vue et approuve par le directeur du Sminaire au Dlgu apostolique. Ce dernier l'enverra avec ses observations l'Ordinaire du demandeur on vue d'obtenir les lettres dimissoriales. 12. Les ordinands subiront devant l e Dlgu apostolique ou devant d'autres examinateurs indiqus par l u i l e s examens en vue de Ja rception des Ordres. 13. L'ordination des sminaristes de rite latin est rserve au Dlau apostolique. Cependant, il a la facult de les adresser , pour la collation dos Ordres, leurs vques propres ou m m e d'autres voques. Les sminaristes de rite oriental seront ordonns, en vertu d'une c o m m i s sion manant du Dlgu apostolique, par l'vque de leur rite prsent dans la ville. 14. Les sminaristes, aprs avoir achev le cycle de leurs tudes et reu le sacerdoce, sont tenus de rentrer d a n s leur propre diocse ou Mission, et de se soumettre compltement et exclusivement l'autorit de leur Ordinaire propre, conformment la lgislation canonique.
1

SACRA' CONGREGATIO DE SAGRAMENTIS

INSTRUCTIO
pro smplici Sacerdote, Sacramentum Confrmatonis ex Seds Apostolicae delegatione administrante (1).
I Novae Instructionis ncessitas posl promulgatum Codicem I. C. et post qvasdam ditas resohitiones quoad Confirmationis Ministrum et confirmandorum aetatem. 1 Sacramenti Confirmationis disciplina, noiabiliter iam per Codicem iuris canonici innovata (can. 780-800), post ipsum Codicem promulgatum, luculentius est nonnullis locis explanata, quibusdam proditis resolutionibus ad dubia interdum delata Pontificiae Commissioni ad Codicis canones

SACREE CONGREGATION DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

INSTRUCTION
Pour le simple prtre dlgu par le Saint-Sige pour administrer le sacrement de Confirmation.
I
Ncessit d'une nouvelle Instruction par suite de la promulgation du Code de droit canonique et de la publication de certaines dcisions relatives au ministre du sacrement de Confirmation et l'ge des confirmands. 1. La discipline relative au sacrement de Confirmation, dj notab l e m e n t renouvele par le Code de droit canonique (can. 780-800), a t, depuis la promulgation de ce Code, prsente sur certains points avec plus de clart par le fait des solutions donnes par l a C o m m i s s i o n Pontificale d'interprtation authentique des canons du
(1) A. A. S., vol. XXVII, 1935, p . 11.

244

SACRE

CONGRGATION

DES

SACREMENTS

authentice interpretandos, aut quaestionibus propositis Sacrae Congregationi de disciplina Sacramentorum, prout cuiusque Coetus postulabat ambitus et competentia. Cum igitur expediens foret integram ad rem prae oculis perspectam atque enucleatam habere disciplinam huiusce Sacramenti moderatricem, praesertim cum ipsum confertur per simplicem Sacerdotem, ex Sedis Apostolicae deputatione, opportunum visum est novam conficere atque edere Instructionem, quatenus fieri contingat, absolutam, quae nempe omnia scitu et factu necessaria complectatur, tum quod ad ministrum, tum quod ad subiectum, tum etiam quod ad ipsum ritum attinet, ut hoc Sacramentum quo, tamquam baptismi complemento, Spiritus Sancti plenitudo (S. T H O M A S , Sum. th., p. III, quaest. 72, art. 2) confertur, graviter, rite ac religiose, prout ipsius sanctitatem decet, administretur. Duplex hucusqne, postremis nostris hisce temporibus, praefatae necessitati prospiciebat Instructio, quarum altra, iussu dita Supremae S. C. Romanae et Universalis Inquisitionis anno 1888, inde a promulgato Codice I. C. magna ex parte obsolevit ; altra vero, quamvis recentior, in appendice relata Ritualis Romani, auctoritate Ssmi D. N. Pii Papae XI ad normam Codicis I. C. accommodati (Editio

Code divers doutes qui lui ont t soumis, ou par le fait de rponses faites par la Sacre Congrgation des Sacrements des questions proposes, chacun de ces d e u x organismes agissant conformment l'tendue de ses pouvoirs et de sa comptence. Comme il serait avantageux d'avoir sous les y e u x un expos clair et dtaill de cette discipline destine guider surtout le simple prtre dlgu par le Sige Apostolique dans l'administration de ce sacrement, la Sacre Congrgation a cru opportun de rdiger et de p u b l i e r - u n e nouvelle Instruction, autant que p o s s i b l e bien complte, renfermant donc tout ce qu'il est ncessaire de savoir et de faire par rapport au ministre, au confirmand, au rite sacramentel, afin que ce sacrement, qui, en tant que c o m p l m e n t du baptme, confre l a p l n i t u d e de l'sprit-Sant (S. THOMAS, Sum. th., p. III, q. LXXTI, art, 2), soit administr avec dignit, pit, selon l e s rgles, c o m m e sa saintet Je demande. Jusqu'ici, dans ces derniers temps, une double Instruction permettait de rpondre aux b e s o i n s ci-dessus m e n t i o n n s ; l'une, dite en 1888 par ordre de la Suprme Sacre Congrgation de l'Inquisition romaine, et universelle, a, en grande partie, perdu sa v a l e u r d u fait de la promulgation du Code de droit canonique ; l'autre, b i e n que plus rcente, contenue en Appendice dans le Rituel r o m a i n m i s en harmonie avec le Code sur l'ordre du Pape Pie XI (Edition

INSTRUCTION POUR LA CONFIRMATION

245

typica, a. MDCCCCXXV), additamentis opportunis, processu lemporis invecti,, equidem et ipsa indigere comperta est. D-e nova igitur h a c Instructione confcienda ac vulganda, seu de quibusdam addendis vel demendis duabus memoratis Instructionibus et in unicam conflandis, mature disceptatum est in Plenario Coetu EE. PP. huius Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum habito die 21 Decembris 1928 in Palatio Apostolico Vaticano, prae habito unanimi voto EE. Patrum Inquisitorum Supremae S. C. S. Officii tum super necessitate eiusdem instructionis noviter edendae, tum super competentia in huiusmodi expediendo negotio ad hanc S. Congregationem de Sacramentis spectante : immutationes vero inducendae ab iisdem EE. Patribus statutae, ministrum Sacramenti et subiectorum aetatem respicientes, quasque Ssmus ratas habuit ac confirmavit die 31 Decembris 1928, in praesenti Instructione singillatim digestae perhibentur. 2. Quod ad ministrum prae primis attinet Sacramenti Cnrmationis; dogmaticam definitionem Concilii Tridentini (Sess. VII, de confirmatione, can. 3) mutuatus Codex I. G., canone 782 ordinarium huius Sacramenti ministrum solum .Episcopum edicit, extraordinarium vero ministrum presby-

typique, 1925), se trouve e l l e - m m e avoir besoin de c o m p l m e n t s opportuns apports d a n s le cours du t e m p s . La runion plnire des E m i n e n t i s s i m e s Pres de cette Sacre Congrgation pour la discipline des Sacrements, tenue au Palais d u Vatican le 21 dcembre 1928, aprs avoir obtenu l'avis m o t i v u n a n i m e des E m i n e n t i s s i m e s Pres Inquisiteurs de l a Suprme Sacre Congrgation du Saint-Office tant sur la ncessit de publier u n e n o u v e l l e dition de l'Instruction de 1888 que sur l a c o m p tence de l a Sacre Congrgation des Sacrements pour l'excution de cette affaire, a m r e m e n t dlibr sur l a rdaction et la publication de cette n o u v e l l e Instruction, c'est--dire sur les suppressions et a d d i t i o n s faire dans l e s deux Instructions m e n t i o n n e s ci-dessus et fondre en u n e seule. Les changements introduire, en ce qui concerne le ministre du sacrement et l'ge des confrmands, chang e m e n t s fixs par les m m e s E m i n e n t i s s i m e s Pres, p u i s approuvs e t confirms par le Pape le 31 dcembre 1928, sont m e n t i o n n s en d t a i l et avec ordre dans la prsente Instruction. 2. Au sujet tout d'abord du m i n i s t r e du sacrement de Confirm a t i o n , le Code, e m p r u n t a n t la dfinition d o g m a t i q u e du Concile de Trente (Sess. VII, De Confirmatione, can. 3), dclare dans l e canon 732 que le m i n i s t r e ordinaire de ce sacrement est l'vque seul, que le ministre extraordinaire est le prtre auquel le droit

246

SACRE CONGRGATION DES SACREMENTS

terum, cui vel iure commun! vel peculiari Sedis Apostolicae indulto facilitas huiusmodi concessa sit. Ob orum praecellentiam hac faoultate ipso iure reapse fruuntur, praeter S. R. E. Cardinales (can. 239 l* n. 23), bbus vel Praeatus millius, Vicarius et Praefectus Apostolicus, licet charactere episcopali carentes, qui tamen ea valide uti nequeunt, nisi intr-a fines sui territorii et durante munere tantum (can. 782 1 , 2, 3), dummodo- episcopali dignitate etiam insigniti non sint, At praeter memoratos Praelatos, iure communi tali privU legio fruentes, non semel accidit ut in aliquibus omnino extraordinariis locorum et temporum adiunctis quarumdam regionum Americae Latinae, in quibus ordinarii seu nativi ministri, nempe Episcopi, copia forte non suppetit, gravi ideo et urgente exstante causa, Sancta Sedes quodammodo compellatur etiam ad simplicem Sacerdotem deputandum, tamquam Sacramenti Confirmationis extraordinarium ministrum, ut illud scilicet ex apostolico indulto christifidelibus confrt. Hisce tamen casibus, admodum singularibus, semper fuit Ecclesiae mens et sedula cura, ut hic veluti suffectus ordinario Confirmationis adrninister, quatenus fieri
r er

c o m m u n ou un induit spcial d u Sige Apostolique a accord cette facult. De par le droit c o m m u n , en raison de l'excellence de l e u r dignit, possdent cette facult, dans le cas b i e n entendu o ils ne seraient pas galement revtus de la dignit piscopale, les cardin a u x de la Sainte Eglise R o m a i n e (can. 239, 1, n. 23;, l'Abb ou le Prlat millius, le Vicaire et le Prfet Apostolique, b i e n qu'ils n'aient pas le caractre piscopal, m a i s ceux-l ne p e u v e n t validement faire usage de cette facult que dans les l i m i t e s de l e u r territoire et seulement tant qu'ils sont en charge (can. 782, 1, 2, 3). Les Prlats que l'on vient de m e n t i o n n e r j o u i s s e n t d'un pareil privilge en vertu du droit c o m m u n . Mais il arrive parfois que, pour des raisons graves et urgentes, dans des circonstances t o u t fait extraordinaires de l i e u x et de t e m p s o se trouvent certaines rgions de l'Amrique latine pour l e s q u e l l e s ne se rencontre p e u t tre pas la ressource du ministre ordinaire ou naturel, c'est--dire de l'vque, le Saint-Sige est pour a i n s i dire forc de dlguer un simple prtre comme ministre extraordinaire d u sacrement de Confirmation, afin qu'il confre, en vertu de cet induit a p o s t o l i q u e , ce sacrement a u x fidles. Cependant, en ces cas tout fait spciaux, l'intention constante de l'Eglise et elle y veille soigneusement est que ce ministre de l a Confirmation, qui est c o m m e substitu au ministre ordinaire, soit, autaut que possible, revtu d'une dignit

INSTRUCTION POUR LA CONFIRMATION

247

posset, in aliqua esset ecclesiastica dignitate constitulus, atque in propriae territorio dioecesis, ita ut v. g., usu Pontiiicalium frueretur ceterisque honorificis gauderet priviJegiis atque insignibus, quae competerc soient Protonotariis Apostolicis (Pius X, motu propr. Inter multiplies, 21 Fcbr. 1905 ; Pius XI, const. Ad incrementum, 15 Aug. 1934). Huius praescriptionis ratio est materna Ecclesiae sollicitudo, qua iugiter cavet ne quid detrimenti capiat reverentia Sacramento dbita et offensionis pia christianae plebis exspectatio Episcopi persona orbatae, atque ut Confirmationis administratio, quatenus sinit substituti ministri persona, conspicuo splendore ac praeclara sollemnitate fit. Re autem vera huic Sanctae Sedis agendi rationi consonat facullas, quae sub n. 3 recensetur in Litteris Apostolicis Pii Papae XI, diei XXX Aprilis an. MDCCCCXXIX, quibus Ordinariis, Sacerdotibus et christifidelibus dioecesinm ac ditionum Americae Latinae privilgia ac facilittes ad decennium conceduntur (Acta Ap. Sedis, a. XXI, p. 554), et quae hisce exprimitur verbis : ... Ordinarii locorum deputare possunt ad Sacramentum Confirmationis admnislrandum Saoerdotes, quantum fieri potest, in aliqua dignitate ecclesiastica constitutos, vel munere Vicarii Foranei fungentes ; numquam vero sim-

ecclsiasfiquc, et cela dans le territoire de son propre diocse, de faon ce que, par exemple, il ait l'usage des pontificaux et possde les autres privilges et insignes honorifiques appartenant d'ordinaire a u x Prolonotaircs Apostoliques (PIE X, Motu proprio. Inter multiplies, 21 fvrier 1905; P I E XI, Const. Ad incrementum, 15 aot 1934). Le m o t i f de cette prescription est la s o l l i c i t u d e maternelle de l'Eglise : sans cesse elle prend garde, d'une part ce que le respect d au sacrement ainsi que la pieuse attente du peuple chrtien priv de la personne de l'vque ne subissent aucune atteinte et dception ; d'autre part ce que l'administration de la Confirm a t i o n s'accomplisse, autant que le permet la personne du ministre remplaant l'vque, avec un certain clat extrieur et une brillante solennit. De fait, la faveur m e n t i o n n e sous le numro 3 dans les Lettres A p o s t o l i q u e s du 30 avril 1929, du Pape P i e XI, accordant pour dix ans certains privilges ou p o u v o i r s aux Ordinaires, a u x prtres et a u x fidles des diocses et des p a y s de l'Amrique latine (Acta Ap. Sedis, a. XXI, p. 554), s'accorde avec cette faon d'agir du SaintSige. En voici la teneur : ... Les Ordinaires des l i e u x peuvent, pour administrer le sacrement de Confirmation, dlguer des prtres autant que possible en p o s s e s s i o n d'une dignit ecclsiastique ou

248

SACREE

CONGRGATION

DES

SACREMENTS

plices Sacerdotes, commorantes illis in locis, in quibus praedictum Sacramentum administrandum erit : servata nova S. Congregationis de disciplina Sacramentorum Instructionc pro simplici sacerdote ex Sedis Apostolicae delegatione Sacramentum Gonfirmationis administrante. Hue etiam redit praxis ab bac S. Gongregatione servata in Aposlolicis indultis concedendis Sacerdotibus simplicibus, ut Confirmationem conferre valeant quibusdam in casibus reapse singularibus : semper enim eadem S. Congregatio cavit, pr-out adiuncta ipsa sinebant, ut hi vel Protonotarii Apostolici dignitate praefulgerent, vel ut ad huiusmodi munus dignius explendum taies renuntiarentur. Suae tuendae praxi tum quoad extraordinarii ministri requisitam dignitatem, tum quoad memorata loca Americae Meridionalis (Latinae), quibtis veluti privative indulta Apostolica ad rem largiebatur, omnem ad haec usque tempora adhibuit curam S. Congregatio de Sacramentis. Attamen aliquot abhinc annis pluries RR. locorum Ordinarii requisierunt an praefatae praxi derogare opportunum censeret, etiam ad Europae regiones nonnullas idem extendendo privilegium Americae Meridionali concessum sub similibus

remplissant la charge de Vicaire forain ; m a i s j a m a i s de s i m p l e s prtres, demeurant dans les l i e u x o ce sacrement devra tre a d m i nistr : il faudra observer la n o u v e l l e Instruction donne par la Sacre Congrgation de la discipline des Sacrements pour un simple prtre administrant le sacrement de Confirmation en vertu d'une dlgation du Sige Apostolique. Telle est aussi la pratique suivie par cette Sacre Congrgation quand elle accorde aux simples prtres u n induit apostolique afin qu'ils puissent confrer dans des cas r e l l e m e n t exceptionnels le sacrement de Confirmation. Elle a toujours veill, pour autant que les circonstances elles-mmes le permettaient, ce que ces prtres ou bien fussent revtus de la dignit de Protonotaires Apostoliques ou qu'elle leur ft confre afin qu'ils r e m p l i s s e n t plus convenablement la fonction de ministre de ce sacrement. Jusqu' prsent, la Sacre Congrgation des Sacrements a m i s tous ses soins maintenir sa faon d'agir soit eu ce qui concerne la dignit requise chez le m i n i s t r e extraordinaire soit pour ce qui regarde les pays dj m e n t i o n n s de l'Amrique du Sud (latine) auxquels elle accordait comme e x c l u s i v e m e n t des Induits apostoliques en cette matire. Cependant, il y a quelques annes, p l u s i e u r s fois des Ordinaires des l i e u x ont demand si on ne j u g e a i t pas opportun de droger la pratique susdite, en tendant quelques rgions d'Europe se trouvant dans l a m m e situation le privilge

INSTRUCTION POUR LA CONFIRMATION

240

adiunctis ; et haec eadem S. Congregatio in una Namurcen. et aliarum diei 25 Ianuarii 1924, sequens proposuit Plenario EE. PP. Conventui dubium diluendum : An praxis d-eputandi sacerdotes episcopali charactere carentes ad Sacramentum Confirmationis administrandum, etiam in posterum servanda sit intra limites hactenus praefinitos, vel potius, instantibus gravibus et urgentibus causis, extendenda sit ad alias regiones etiam in Europa in casibus particularibus , et responsio prodiit : Affirmative ad I partem, ngative ad II et ad mentem. Mens vero EE. PP. fuit quod nihil esset immutandum in disciplina Ecclesiae, quam hactenus servavit et vetuit immutari H. S. C , factis tantummodo nonnullis exceptionibus pro aliquibus regionibus in America Meridionali, ubi servari non potest ius commune ob extraordinaria rerum et personarum adiuncta. Equidem simplex sacerdos est minister extraordinarius Sacramenti Confirmationis per deputationem Sedis Apostolicae. Quodsi ex aliis regionibus exhibeantur huiusmodi petitiones, S. Congregatio suadeat Episcopis oratoribus ut recurrant ad S. Sedem pro obtinendo Episcopo Auxiliari seu Coadiutore, vel opem petant, pro huiusmodi Sa-cramento administrando,

accord l'Amrique mridionale. Cette m m e Sacre Congrgation, dans Namurcen et aliarum du 25 j a n v i e r 1924, a s o u m i s a u x E m i n e n t i s s i m e s Pres runis en assemble plnire le doute suivant rsoudre : Est-ce que la pratique de dlguer, pour a d m i n i s t r e r le sacrement de Confirmation, des prtres non revtus du caractre piscopal doit tre, m m e pour l'avenir, m a i n t e n u e dans l e s l i m i t e s fixes jusqu' prsent, ou bien, en raison de motifs prsents, graves et urgents, faut-il plutt l'tendre dans d e s cas particuliers d'autres pays, m m e d'Europe ? La rponse f u t oui la premire partie, non la seconde et ad mentem. La pense des E m i n e n t i s s i m e s Pres tait que rien ne devait tre chang dans la discipline de l'Eglise, discipline que cette Sacre Congrgation avait observe jusqu' ce j o u r et interdit de modifier, ne f a i s a n t quelques e x c e p t i o n s que pour certaines contres de l'Amrique du Sud o l'on ne pouv a i t cause d'une situation extraordinaire des c h o s e s et des personnes obsez ver le droit c o m m u n . Le simple prtre est m i n i s t r e extraordinaire d u sacrement de Confirmation e n vertu d'une dlgation du Sige Apostolique. Que si des suppliques de ce genre sont prsentes par d'autres p a y s , l a Sacre Congrgation exhortera les vques qui l e s font recourir au Saint-Sige pour obtenir un vque auxiliaire o u coadjuteur ; ou encore q u e ces vques demandent, pour a d m i n i s t r e r ce sacrement, de l'aide a u x
m

250

SACRE CONGRGATION

DES

SACREMENTS

ab Episcopis flnitimarum dioecesium . Quod quidem respousuxn a Ssmo in Audientia diei 26 Ian. 1924 fuit confirmatum. 3. Duplex altra quaestio post Codicis promulgationem proposita, respiciebat mensuram aetatis conilrmandorum, atque utraque fuit nuper per competentia S. Sedis organa resoluta. Haec enim praecipit canon 788 in subiecta niateria : Licet Sacramenti Confirmationis administratio convenienter in Ecclesia Latina differatur ad seplinuim circiter aetatis annum, nihilominus etiam antea conferri potest, si infans in mortis periculo sit constitutus, vel ministro id expeclire, ob iustas et graves causas, videatur. Hinc quaesitum fuit a Pont. Commissions ad Codicis canones authentice interpretandos utrum relatus canon constitut tantum normani directivam, an potius vere praeceptivam : et EE. PP. eiusdem Pontif. Commissionis in Plenario Goetu diei 7 Iunii 1931, proposito dubio : An canon 788 ita intelligendus sit ut Sacramentum Confirmationis in Ecclesia Latina ante septimum circiter aetatis annum conferri non possit nisi in casibus, d-e quibus in eodem canone , responderi mandarunt : Affirmative.
Q u o n i a m v e r o in H i s p a n i a et a l i c u b i , p r a c s e r t t m i n A m e -

vaques des diocses voisins . Cette rponse fut confirme par le Pape dans l'audience du 26 janvier 1924. 3. Une autre question double, propose aprs l a promulgation du Code, concernait la dtermination de l'ge des confirmands : elle a reu rcemment, des organismes comptents, l a rponse v o u l u e . En effet, voici ce que prescrit sur ce p o i n t l e canon 788 : Bien que l'administration du sacrement de Confirmation dans l'Eglise latine soit diffre, pour de bonnes r a i s o n s , jusque vers l'ge de sept ans, nanmoins l e sacrement peut tre a u s s i confr plus tt quand il y a pril de mort pour l'enfant ou quand le m i n i s t r e l e juge opportun pour des causes j u s t e s et graves. Mais on demanda la Commission Pontificale charge d'interprter a u t h e n t i q u e m e n t les canons du Code si le canon qu'on v i e n t de citer constituait seulement une norme directive ou bien p l u t t u n vritable prcepte. Les E m i n e n t i s s i m e s Pres de cette m m e Commission P o n t i ficale, dans leur runiun plnire d u 7 j u i n 1931, au doute a i n s i propos : Le canon 788 doit-il tre compris dans- ce sens que le sacrement de Confirmation ne peut pas tre administr dans l'Eglise latine avant la septime anne environ, sauf dans les cas n u m r s au mme canon ? ont dcid de rpondre : Affirmativement. Or, en Espagne et dans d'autres p a y s , surtout en Amrique du

INSTRUCTION POUR LA CONFIRMATION

251

rica Meridionali, viget consueiudo administrandi Sacramentum Confirmationis pueris ante usum rationis, etiam immdiate post collatum baptismum, a Sacra Gongregatione de disciplina Sacramentorum, dita supradicta responsione, qnaesitum fuit an talis consuetudo adhuc servari possit. In Plenario itaque Coetu Emorum Patrum huius Sacrae Congregationis, habito die 27 Februarii 1932, re mature discussa, proposito sequenti dubio : An consuetudo antiquissima in Hispania et alicubi vigens ministrandi Sacramentum Confirmationis infantibus ante usum rationis servari possit, Emi Patres responderunt : Affirmative et ad mentem. Mens est ut, ubi Sacramenti Confirmationis administratio differri potest ad septimum circiter aetatis annum, quin obstent graves et iustae causae ad normam can. 788, contrariam consuetudinem inducenles, fidles sedulo edocendi sunt de lege communi Ecclesiae Latinae, praemissa Sacrae Confirmationis administration! illa catechesis instructione, quae tantum iuvat ad animos puerorum excolendos et in doctrina catholica solidandos, prout experienta docet. In Audientia diei 2 Martii eiusdem anni, referente SecreSud, la coutume existe toujours d'administrer aux enfants le sacrement "de Confirmation avant qu'ils aient l'usage de l a raison et m m e i m m d i a t e m e n t aprs le baptme. Aprs l a publication de la rponse m e n t i o n n e plus haut, on a demand la Sacre Congrg a t i o n de la discipline des Sacrements si une telle c o u t u m e pouvait tre encore conserve. C'est pourquoi, dans la runion plnire des E m n e n t i s s i m e s Pres de cette Sacre Congrgation, t e n u e le 27 fvrier 1032, la chose fut srieusement e x a m i n e . Au doute suivant : La c o u t u m e trs ancienne existant en Espagne et dans d'autres p a y s d'administrer l e sacrement de Confirmation a u x enfants avant l'usage de raison p e u t - e l l e tre conserve ? , les- E m i n e n t i s s i m e s Pres rpondirent : Affirmativement m a i s ad mentem La pense de la Sacre Congrgation est que l o l'administration du sacrement de Confirmation peut tre diffre jusqu'aux environs de la septime anne, sans qu'y fassent obstacle de& causes graves et j u s t e s (qui), a u sens du canon 788, introduisent la coutume contraire, on doit instruire avec soin les fidles de la loi c o m m u n e de l'Eglise latine : avant d'administrer le sacrement de Confirmation, on donnera cet e n s e i g n e m e n t du catchisme qui, c o m m e l'exprience le prouve, est d'un si grand avantage pour la culture de l'esprit des enfants et pour leur affermissement d a n s la doctrine catholique. Sur le rapport du Secrtaire de la m m e Congrgation, Noire Saint-Pre l e Pape P i e XI daigna, dans l'audience du 2 m a r s 1032. approuver et confirmer la rponse ci-dessus.

252

SACRE

CONGRGATION

DES

SACREMENTS

tario eiusdem S. C , Ssmus Dnus Noster Pius Papa XI responsionem ratam habere et confirmare dignatus est. Ne autem ex hac resolutione aliquis error irrepat aut non recta intelligentia de sacrorum canonum intentione et praccepto circa aetatem admittendorum ad primam Communionem Eucharisticam, declaravit eadem S. Congregatio, equidem opportnnum esse et conformius naturae et effectibus Sacramenti Confirmationis, pueros ad sacram mensam prima vice non accedere nisi post receptum Confirmationis Sacramentum, quod est velut complementum baptismatis, et in quo datur plenitudo Spiritus Sancti (S. T H O M A S , p. III, quaest. 72, art. 2) ; non tamen iidem censendi sunt prohiberi quominus ad eandem mensam prius admittantur, si ad annos discretionis pervenerint, quamvis Confirmationis Sacramentum antea accipere non potuerunt. (Resolutio S. C. de disciplina Sacramentorum diei 30 Iunii 1932, relata in Acta Ap. Sedis, XXIV, p. 271 seq.) Si agitur proinde de puero, qui gravi morbo laboret, adeo ut constitutus dicatur in mortis periculo, non solum prohibitum non est illi ante septennium Sacrum Chrisma administrare, sed expedit, ut id fit, unde ex hac vita demigrans maiorcm gloriam, iuxta S. Thomae doctrinam (p. III, quaest. 73, art. 8 ad 4 ) , in caelis consequatur. Aliae insuper iuxta probatam plurium Theologorum sententiam ( B E N E -

Mais de peur que cette rponse ne donne l i e u quelque erreur ou une fausse interprtation au sujet de l'intention et des prescriptions des saints canons relatifs l'ge d'admission la premire Communion, l a m m e Sacre Congrgation dclare qu'il est la vrit opportun, et p l u s conforme la nature et a u x effets du sacrement de Confirmation, que les enfants ne soient a d m i s pour la premire fois la Table sainte qu'aprs rception du sacrement de Confirmation, qui est c o m m e le c o m p l m e n t d u b a p t m e et qui confre la plnitude du Saint-Esprit (S. THOMAS, III, q. LXXII, art. 2) : toutefois, on ne doit pas croire qu'il f a u t interdire ce premier accs la sainte Table aux enfants qui, parvenus l'ge de discrtion, n'auront pu cependant recevoir auparavant l e sacrement de Confirmation (Acta Ap. Sedis, XXIV, p. 271). Ainsi donc s'il s'agit d'un enfant gravement m a l a d e de t e l l e sorte qu'il soit en danger d-e mort, non seulement il n'est pas interdit de lui administrer le sacrement de Confirmation avant sa septime anne, mais il est avantageux de l e faire, car, selon l a doctrine de saint Thomas (P. III, q. LXXIII, art. 8 ad 4), cela lui vaudra, en cas de mort, une plus grande gloire au ciel. En outre, d'aprs l'opinion autorise de p l u s i e u r s thologiens, il peut y avoir, e n

INSTRUCTION

POUR

LA

CONFIRMATION

25

XIV, in lib. 7, cap. X, n. 5, 6 et 7 de Synodo, diocesana) esse possunt legiiimae causae, praeter consuetudinem iam memoratam, antevertendi septennium in collatione huius Sacramenti, et praesertim cum praevidetur futura diutina absentia Episcopi vel Presbyteri, cui facta sit facultas illud administrandi, vel alia urget ncessitas seu iusta et gravis causa. II Disciplina per Codicem I. C. inducta quoad Confirmationis administrationem a simplici Sacerdote peragendam. 1 Sacerdos igitur, cui facultas haec concessa fuerit, probe scit Sacramentum Confirmationis conferri debere per manus impositionem cum unctione Chrismatis in fronte et per verba in pontificalibus libris ab Ecclesia probatis praescripta (can. 780). 2 Hoc Sacramentum, quod characterem imprimit, iterari nequit ; si vero prudens dubium exsistat, num rvera vel num valide collatum fuerit, sub conditione iterum conferatur (can. 732). 3 Chrisma, quod huic Sacramento administrando, etiamsi per presbyterum simplicem, inservit, dbet esse ab Episcopo, cum Apostolica Sede communionem habente, consecratum
DICTUS

dehors de la coutume dont on a dj parl, d'autres raisons lgit i m e s de devancer Page de sept ans dans l'administration de ce sacrement, et surtout lorsqu'on prvoit u n e absence de longue dure de l'vque ou du prtre ayant reu le pouvoir de confirmer, ou s'il y a une ncessit pressante ou u n e cause j u s t e et grave.
II

Discipline introduite par le Code, de droit canonique en ce qui concerne Vadministration par un simple prtre du sacrement de Confirmation. 1 Que l e prtre qui pareil p o u v o i r a t accord sache bien que le sacrement de Confirmation doit tre confr par l'imposition de la m a i n avec l'onction du saint Chrme sur le front et en d i s a n t les paroles prescrites dans le Pontifical approuv par l'Eglise (can- 780)/ 2 Ce sacrement, i m p r i m a n t un caractre dans l'me, ne peut tre renouvel. Si l'on doute srieusement qu'il a i t t confr ou qu'il l'ait t v a l i d e m e n t , on l'administrera de nouveau, m a i s sous condition (can. 732). 3 Le saint Chrme qui sert dans l'administration, m m e par un simple prtre, de ce sacrement, doit avoir t consacr, l e J e u d i Saint prcdent, par un vque en c o m m u n i o n avec le Saint-Sige :

254

SACRE

CONGRGATION

DES

SACREMENTS

feria quinta in Coena Domini proxima superiore; neque adhibeatur vtus, nisi ncessitas urgeat. Mox deficienti oleo benedicto aiud oleum de olivis non benedictum adiiciatur, eliam iterato, minore tamen copia (can. 734, 781). Nunquam vero licet sine Chrismate Confrmationem administrare vel illud ab Episcopis haereticis aut schismaticis accipere. Unctio autem ne fit aliquo instrumento sed ipsa ministri manu capiti coniirmandi rite imposita (can. 781 2). 4 Presbyter latini ritus cui, vi indulti, haec facultas corn petat, Confirmalionem valide confert solis fidelibus sui ritus, nisi in indulto aiud expresse cautum fuerit. Nefas est presb}'teris ritus orientalis, qui facultate vel privilegio gaudent Confirmationem una cum baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus latini ritus (can. 782, 4-5). 5 Presbytero licet, si Apostolico locali privilegio sit munitus, in designato sibi territorio confirmare etiam extraneos, nisi id ipsorum Ordinarii expresse vetuerint (can. 784). 6 Presbyter, privilegio Apostolico donatus, obligatione tenetur Sacramentum hoc illis, quorum in favorem est conon ne doit pas employer du saint Chrme plus ancien, si ce n'est pour un motif pressant. Quand le saint Chrme menace d'tre puis, on y ajoute, m m e plus d'une fois, en plus petite quantit de l'huile d'olive non bnite (can. 734, 781). Il n'est j a m a i s permis d'administrer la Confirmation sans le saint Chrme ou de recevoir ce dernier d'un vque hrtique ou schismatiquc. L'onction .ne peut se faire au moyen d'un instrument, m a i s elle se fait par l'imposition de la main du ministre sur la tte du confirmand conformment aux rgles indiques (can. 781, 2). 4 Le prtre de rite l a t i n qui l e pouvoir de confirmer est accord par' un induit apostolique ne peut v a l i d e m e n t administrer ce sacrement qu'aux seuls fidles de rite l a t i n , m o i n s que le contraire ne soit expressment dclar dans l'induit. Il est d f e n d u aux prtres de rite oriental qui j o u i s s e n t de l a facult d'administrer aux enfants de leur rite la Confirmation en m m e temps que le baptme de confirmer les enfants de rite l a t i n (can. 782, 4-5). 5 Il est permis au prtre, s'il est en p o s s e s s i o n d'un induit a p o s tolique territorial, de confirmer dans- le territoire qui l u i est assign, m m e les trangers, m o i n s que leur Ordinaire l'ait expressment interdit (can. 784). 6. Le px'tre qui a reu du Saint-Sige le privilge de confirmer est tenu d'administrer le sacrement de Confirmation aux fidles en faveur de qui o n l u i a accord ce pouvoir, lorsque ceux-ci le demandent raisonnablement et conformment a u x rgles tablies (can. 785, 1-2).

INSTRUCTION

POUR

LA

CONFIRMATION

255

cessa facilitas, rite et rationabiliter petentibus conferendi (can. 785, g 1-2). 7 Aquis baptismi non ablutus valide confirmari ncquit ; praeterea ut quis licite et fructuose confirmetur, dbet esse in statu gratiae constitutus, et, si usu rationis polleat, sufficienter inslructus (can. 786), scilicet, pro suo captu, de natura, dignilate, efFectibus ac dispositionibus ad digne Sacramentum huiusmodi recipiendum. Iuxta veterem Ecclesiae usum confirmandi deberent esse ieiuni, idque optandum propterea esset ut in praesenti etiam servarelur. 8 Quamquam hoc Sacramentum non est de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet, oblata occasione, illud negligere, imo parochi curent ut fidles ad illud opportuno tempore accdant (can. 787). 9 Quod vero ad aetatem confirmandorum attinet (can. 788) recolenda sunt quae fuse diximus sub I n. 3. 10 Caveant confirmandi ne sordida fronte, capillisque impexis ad hoc Sacramentum accdant, vestibus tamen sint induti, quemadmodum et patrini, simplicibus, et ad modestiam compositis. Mulieres vero illud suscepturae et quae matrinarum officium exercebunt, in ecclesiam ne accdant vanis indutae ornamcntis aut fucata facie, sed cum omn modestia et reverentia.

7 Un non-baptis ne peut recevoir validement le sacrement de Confirmation. En outre, pour que le fidle le reoive licitement et avec fruit, il doit tre en tat de grce et, s'il a l'usage de la raison, suffisamment instruit (can. 786), eu gard son intelligence, sur la nature, la dignit, les effets de ce sacrement et les dispositions requises pour le recevoir dignement. Les confirmands devraient tre j e u n c o n f o r m m e n t l'ancienne pratique de l'Eglise, qu'il serait souhaitable de voir en consquence suivie m m e de nos j o u r s . 8 Bien que ce sacrement ne soit pas ncessaire de ncessit de m o y e n p o u r l e salut, il n'est cependant permis personne de le ngliger, quand l'occasion se prsente de le recevoir. Bien p l u s , les curs doivent veiller ce que les fidles le reoivent au m o m e n t opportun (can. 787). 9 P o u r ce qui concerne l'ge des confirmands (can. 788), il faut se rappeler ce qui a t l o n g u e m e n t expos dans le numro 3 du premier paragraphe. 10 Que les confirmands se gardent de se prsenter pour la Confirm a t i o n avec un front sale et des cheveux mal peigns. Ainsi que leurs parrains, ils seront h a b i l l s avec propret, simplement et selon les rgles de la modestie. Les f e m m e s qui vont tre confirm e s et celles qui rempliront la charge de marraines ne doivent pas

256

SACRE CONGRGATION DBS

SACREMENTS

11 Confirmandi, si plures sint, adsint priniae manuum impositioni seu extensioni, nec nisi expleto ritu discedant (can. 789). 12 Hoc sacramentum quovis tempore conferri potest ; maxime autem decet illud administrare in hebdomada Pentecostes (can. 790). 13 Licet proprius Confirmationis administrandae locus eccesia sit, ex causa tamen, quam minister iustam ac rationabilem iudicaverit, potest hoc Sacramentum in quolibet alio decenti loco conferri (can. 7 9 1 ) . 14 Ex vetustissimo Ecclesiae more, ut in baptismo, ita etiam in Confirmatione adhibendus est patrinus, si haberi possit (can. 793). 15 Patrinus unum tantum confirmandum aut duos praesentet, nisi aiud iusta de causa ministro videatur ; unus quoque pro singulis confirmandis sit patrinus (can. 794). 16 Ut quis sit patrinus, oportet : 1. Sit ipse quoque confirmatus, rationis usum assecutus et ntentionem habeat id munus gerendi ; 2. Nulli haereticae aut schismaticae sectae sit adscriptus,

venir l'glise dans une toilette mondaine et un visage fard, m a i s dans une tenue p l e i n e de pudeur et de dcence. 11 Les confirmands, s'ils sont plusieurs, doivent tre prsents a la premire imposition ou extension des m a i n s , et ne se retirer qu'aprs l'achvement de la crmonie (can. 789). 12 Ce sacrement peut tre administr n'importe quel j o u r : cependant le temps qui convient le m i e u x pour cela est la semaine de la Pentecte (can. 790). 13 L'glise est le lieu propre pour administrer la Confirmation : n a n m o i n s , pour u n e cause juge raisonnable et juste par le ministre, on peut l'administrer dans t o u t autre endroit dcent {can. 791). 14 Conformment la coutume trs ancienne de l'Eglise, il faut dans la Confirmation, c o m m e dans le baptme, la prsence d'un parrain, si on peut en avoir un (can. 793). 15 JJn parrain ne peut prsenter la Confirmation qu'un ou deux filleuls, m o i n s qu'une cause juste ne fasse dcider le contraire par 'le ministre du sacrement. De m m e , chaque confirmand ne doit avoir qu'un parrain (can. 794). 16 Pour que quelqu'un soit validement parrain, il faut : 1. qu'il soit l u i - m m e confirm, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention de remplir cette fonction ; 2. qu'il n'appartienne aucune secte hrtique ou schismatique ; qu'il ne soit pas sous le coup d'une sentence condamnatoire o u

INSTRUCTION POUR IiA CONFIRMATION

nec sententia condemnatoria vel declaratoria sit excommunicatus, aut infamis infamia iuris, aut exclusus ab actibus legitimis, nec sit clericus depositus vel degradatus ; 3. Non sit pater, mater, coniux confirmandi ; 4. A confirmando eiusve parentibus vel tutoribus, vel, hi si desint aut reimant, a ministro vel a parocho sit designatus ; 5. Confirmandum in ipso Confirmationis actu per se vel per procuratorem physice tangat (can. 795). 17 Ut quis licite ad patr.ini munus admifctatur, oportet : 1. Sit alius a patrino baptismi, nisi rationabilis causa, iudicio ministri, aliud suadeat, aut statim post Baptismum lgitime Confirmatio conferatur ; 2. Sit eiusdem sexus ac confrmandus, nisi aliud ministro in casibus particularibus ex rationabili causa videatur ; 3. Decimum quartum suae aetatis annum attigerit, nisi aliud iusta de causa ministro videatur (can. 796) ; 4. Non sit propter notorium delictum excommunicatus vel exclusus ab actibus legitimis vel infamis infamia iuris, quin

dclaratoire prononant l'excommunication, qu'il ne soit pas atteint par l'infamie de droit, ni exclus des actes lgitimes ecclsiastiques. De m m e , s'il s'agit d'un clerc, il ne doit tre ni dpos ni dgrad ; 3. qu'il ne soit ni le pre, ni la mre, n i le conjoint du confirmand ; 4. qu'il soit dsign par le confirmand, soit par ses parents ou tuteurs, ou b i e n , leur dfaut ou sur leur refus, par le ministre de la Confirmation ou le cur ; 5. qu'il toucbe physiquement, soit par l u i - m m e soit par u n procureur, le cpnfirmand au m o m e n t de l'administration du sacrement (can. 795). 17 P o u r que quelqu'un soit licitement a d m i s comme parrain de Confirmation, il faut : 1. qu'il soit diffrent de celui qui fut parrain au baptme, sauf lorsque l a Confirmation est l g i t i m e m e n t administre aussitt aprs le b a p t m e ou l o r s q u e pour un motif raisonnable le m i n i s t r e du sacrement estime justifie une exception la rgle ; 2. qu'il soit du m m e sexe que le confirmand, m o i n s que le ministre, pour une cause raisonnable et en des cas particuliers, en juge autrement ; 3. qu'il soit entr dans sa quatorzime anne, m o i n s que, pour un j u s t e motif, u n e exception ne paraisse l g i t i m e au ministre du sacrement ; 4. qu'il ne soit pas, par suite d'un dlit notoire, e x c o m m u n i e , exclu des actes l g i t i m e s ecclsiastiques, ou frapp d'une i n f a m i e
9

258

SACRE CONGRGATION

DES

SACREMENTS

tamen sententia intercesserit, nec sit interdictus aut alias publie criminosus vel infamis infamia facti ; 5. Fidei rudimenta noverit ; 6. In nulla religione sit novitius vel professus, nisi ncessitas urgeat et expressa habeatur venia Snperioris saltem localis ; 7. In sacris ordinibus non sit constitutus, nisi accdt expressa Ordinarii proprii lcentia (can. 766). 18 Ex valida Coniirmatione oritur inter confirmatum et patrinum oognatio spiritualis, ex qua patrinus obligatione tenetur confirmatum perpetuo sibi comniendatnm habendi eiusque christianam educationem curandi (can. 7.97). Ex hac tamen cognatione spirituali iam non oritur impedimentum ad matrimonium (can. 1079). 19 Nomina ministri, confirmatorum, parentum et patrinorum, diem ac locum Confirmationis parochus inscribat in peculiari libro, praeter adnotationem in libro baptizatorum (can. 798). 20 Si proprius confirmati parochus praesens non fuerit, de collata Confirmatione minister vel per se ipse, vel per alium quamprimum eundem certiorem faciat (can. 799).

de droit sans que cependant une sentence soit intervenue. Il ne doit pas non plus tre interdit, ni pcheur public, ni i n f m e de fait ; 5. qu'il connaisse les rudiments de la religion ; 6. qu'il ne soit ni novice ni profs d a n s u n Institut religieux, Ordre rgulier ou simple Congrgation, m o i n s d'une ncessit urgente et de la permission expresse t o u t le m o i n s d u suprieur local ; x 7. qu'il ne soit pas dans les Ordres sacrs, m o i n s que son propre Ordinaire ne l u i en donne f o r m e l l e m e n t l'autorisation (can. 766). 18 Le sacrement de Confirmation v a l i d e m e n t administr tablit entre le confirm et son parrain une parent spirituelle. De cette dernire rsulte pour le parrain le devoir de regarder son filleul c o m m e tant confi pour toujours sa s o l l i c i t u d e et de veiller son ducation chrtienne (can- 797). Mais cette parent spirituelle ne constitue plus u n empchement de mariage (can. Ii079).. 19 Le cur doit inscrire sur un registre spcial les n o m s du ministre, des confirms, d e s p a r e n t s et des parrains, l a date du j o u r et le lieu de la Confirmation, cela en p l u s de l'inscription dans les registres du baptme (can. 798). 20 Si l e propre cur d u confirm n'a pas t prsent la crmonie de la Confirmation, le ministre du sacrement doit a u plus

INSTRUCTION POUR

LA C O N F I R M A T I O N

259

21 Ad collatam Confirmationem probandam, modo nemini lit praeiudicium, satis est uims testis omni exceptione maior, vel ipsius conflrmati iusiurandum, nisi confirmatus fuerit in infantili aetate (can. 800). III Ritus servandus a simplici sacerdote sacramenlum Confirmationis conferente, juxla Ritule Romanum Ssmi D. N. PU Papae XI ad normani Codicis juris canonici accommodalum. Cf. Appendix Ritualis Romani, De Confirmatione.
*

Ssmus Pius Pp. XI fliciter regnans, habita de hac Instructione relatione ab infrascripto Cardinali Praefecto in Audientia diei 7 Maii 1934, eandem approbare et ratara habere dignatus est, mandans ut imblici iuris fieret. Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de disciplina SacFamentorum, die festo Pentecostes anni 1934. M. card. L E G A , Episcopus Tusculanus, Praefectus, L t S D. J O R I O , Secretarius.
tt, p a r l u i - m m e o u par u n e a u t r e p e r s o n n e , l ' i n f o r m e r de n i s t r a t i o n de ce s a c r e m e n t ( c a n . 799). l'admi-

21 P o u r faire la preuve de l'administration de la Confirmation, il suffit, pourvu que cela ne porte prjudice personne, de l'attestation d'un seul t m o i n s'il est a b s o l u m e n t digne de foi, o u du sei'ment du confirm sauf s'il a reu le sacrement tant encore enfant (au sens du droit, c'est--dire avant sept ans rvolus) (can. 800). III Crmonial' suivre par le simple prtre qui administre le sacrement de Confirmation, conformment au Rituel Romain dit sur Vordre de Sa Saintet le Pape Pie XI et mis en harmonie avec le Code de droit canonique. Voir Appendix ad Rituale Romanum, De Confirmatione. Rapport ayant t fait au sujet de cette Instruction Notre Trs Saint-Pre le Pape Pie XI, h e u r e u s e m e n t rgnant, par le cardinal Prfet soussign, dans l'audience d u 7 m a i 1934, Sa Saintet a daign l'approuver et la ratifier, et a ordonn de la publier. Donn Rome, au P a l a i s de la Sacre Congrgation de la discipline des Sacrements, le jour de la fte de l a Pentecte, 20 m a i 1934. M. card. LEGA, Prfet. D. JORIO, Secrtaire.

S. C O N G R E G A T I O N D E S RITES

RESCRIT
du 18 novembre 19U (1)

La fte de la Sainte-Famille en France.


Supplique.
TRS SAINT P R E ,

Jean Chollet, archevque de Cambrai, secrtaire de la Comm i s s i o n permanente des cardinaux et archevques de France* h u m b l e m e n t prostern aux pieds de Votre Saintet, demande h u m blement, au n o m des cardinaux et archevques de France, que la fte de l a Sainte-Famille, actuellement fixe au dimanche dans l'octave de l'Epiphanie et qui, souvent, dans l e s paroisses, est supplante par la solennit de l'Epiphanie, soit reporte au second dimanche aprs l'Epiphanie afin que cette fte, dont l e s enseignements ont aujourd'hui pour l e s fidles u n e si particulire opportunit, ait une place rserve <et plus sre dans le calendrier liturgique de l'Eglise de France. Concession. La S. Congrgation des Rites, ayant examin la requte de S. Exc. Mgr l'archevque de Cambrai, et u s a n t des facults qui lui ont t spcialement accordes p a r Notre Saint-Pre le Pape Pie XI, accorde Volontiers la faveur sollicite, suivant l e s termes de la supplique et pour cinq a n s . En accord avec l e s rubriques et nonobstant toute dcision contraire. Le 18 novembre 1934. Cardinal LAURENTI, prfet de la S. C. R. Ce rescrit a t communiqu L L . EExc. S. Exc. Mgr Chollet, en ces termes :
EXCELLENCE,

NN. SS- les vques par

Cambrai, le 4 dcembre 1934.


Sur l e v u exprim par la dernire Assemble des cardinaux et archevques, j'ai sollicit et obtenu de l a S. Congrgation des Rites l'induit dont j e vous prie de bien v o u l o i r trouver ci-dessous la copie. Veuillez, Excellence, agrer m e s fraternels h o m m a g e s .
t JEAN CHOLLET,

archevque (1) Nous empruntons la Semaine religieuse

de

Cambrai.

de Pcwis (15. 12. 34) la

traduction de ce document.

S.

PAENIJENTIARIA

APOSTOLICA

(Officium de Indulgentiis.)

DECRETUM
Preces .indulgentiis ditatae (1).

Neminem

latet

quo

pietatis

studio,

iubilari

hoc

anno,

undevicesimo Reparationis nostrae exeunte saeculo, christilideles curaverint, specialissima veneratione ac cultu sacras imagines Iesu Christi cruci affixi prosequi, utpote aptissimas ad excitandum in eorum animis> cum memoria Domini cae Passionis, paenitentiam suorum peccatorum vitaeque emendationem. Profecto haud poterat non summopere laetari Beatissimus Pater, qui hac praesertim de causa Iubilaeum extraordina-

SACREE

PENITENCERIE

APOSTOLIQUE

(Section des Indulgences.)

DCRET
Prires enrichies d'indulgences.

Tout le monde sait avec quel pieux empressement, durant cette anne jubilaire finissante c o m m m o r a n t le 19 centenaire de notre Rdemption, l e s fidles se sont efforcs de tmoigner u n e vnration et un culte trs particuliers a u x images de NotreSeigneur en croix : ces reprsentations sont, en effet, bien propres rappeler leur m m o i r e la P a s s i o n du Sauveur et exciter dans leurs mes des sentiments de repentir et de rparation pour les pchs c o m m i s . A la vrit, le Saint-Pre, ayant tabli ce Jubil extraordinaire principalement dans ce but, n'a pu que se rjouir d'une faon toute spciale de cet accroissement de dvotion et d'amour
e

(1) A. A. S., v o l . XXVI, 1934, p. 108.

2G2

S. PNITENCERIE APOSTOLIQUE

rium indixerat, de tanto pietatis ac amoris in Christum Redemptorem incremento : imo ardenti flagrans desiderio hos pietatis sensus erga Dominicain Passionem in populo chrisliano, quantum possibile Ipsi foret fovendi ob uberrimos spirituales fructus qui exinde sperari queunt, in audientia die 19 ianuarii proxime elapsi infrascriplo Cardinali Paenitentiario maiori concessa, hacc quae sequuntur statuenda decrevit. Scilicet benigme excipiens plurium supplicationes qui petebant ut peculiaribus indulgentiis augerentur sive appriine agnita oratio quae incipit En ego, o bone ac dulcissime lesu... sive oratiuncula Adoramus te, Christe... loties a fidelibus iubilari hoc anno pie repetita, alteri precationi En ego... quae pro ils qui, confessi, sacra Synaxi refecti et ad intentionem Summi Pontificis orantes (cf. Acta Apost. Sedis, vol. XXV, p. 446), eam coram imagine Iesu Christi Crucifxi pia mente fuderint, plenaria indulgentia iam est aucta partialem indulgentiam decem annorum adnectere dignatus est, quoties eam dvote et saltem corde contrito recitaverint ; alteri vero precatiunculae Adoramus te, Christe... partialem indulgentiam trium annorum item adnectere, quoties ea dvote et saltem corde contrito recitata fuerit. Praesenti in perpctuum vali-

envers le Christ Rdempteur. Bien plus, dans le trs vif dsir de conserver, autant qu'il en aurait le pouvoir, chez le peuple chrtien cette dvotion envers l a Passion du Christ, cause des fruits spirituels trs abondants qu'on en peut esprer, Il a pris les dcisions suivantes, c o m m u n i q u e s au cardinal grand P n i tencier soussign, dans l'audience du 19 j a n v i e r 1934. Accueillant avec bienveillance plusieurs suppliques d e m a n d a n t que l'on enrichit d'indulgences spciales soit la prire bien connue c o m m e n ant par ces -mots : En ego, o bone ac dulcissime Jesu..., soit l'oraison jaculatoire Adoramus Te, Christe..., t a n t de fois p i e u sement rcite par les fidles en cette anne jubilaire, Il a daign accorder une indulgence partielle de dix ans chaque fois que les fidles rciteront avec dvotion et d'un cur contrit la prire En ego, et ceci en plus de l'indulgence plnire dj concde ceux qui s'tant confess, ayant c o m m u n i et pri l'intention du Pape (cf. A. A. S., vol. XXV, p. 446) rcitent celte m m e prire avec pit devant un crucifix. Quant l'oraison jaculatoire Adoramus Te, Christe ..., le Pape lui attache une indulgence partielle de trois ans, chaque fois qu'on la rcitera dvotement et d'un cur contrit.
1

La prsente concession est valable pour t o u j o u r s sans aucune

INDULGENCES

POUR

LA P R I R E

E N EGO

2G3

turo, absque ulla Litterarum Apostolicarum expditions Contrariis quibuslibet non obstantibus. Datum Romae, ex aedibus S- Pa-enitentiariae, die 2 Februarii 1934. L . card. L A U L U , Paenitentiarius maior. L. * S.
I.
TEODORI,

Secretariufi.

expdition de Lettres Apostoliques. Nonobstant toutes choses contraires. Donne Rome, au Palais de la Sacre Pnitencerie, le 2 fvrier 1934. L . c a r d . L A U H I , grand Pnitencier. I . TEODORL, Secrtaire.

S.

PAENITENTIARIA

APOSTOLICA

(Officium de Indulgentiis.)

DECRETUM
In memoram Iubilaei humanae redemptionis (1).
Ssmus D. N. Pius, divina Providentia Pp. XI, ad finem fere anno iubilari vergente, qui sacratissimum Christi Redemptoris Cor nec non paternum Sui in terris Vicarii animum ineffabilibus cousolationibus replevit, spoute sua indulgentiam quamdam peculiarem, quasi mnemosynon quoddam eiusdem extraordinariae celebrationis, christifidelibus omnibus dilargiri volens, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario maiori die 16 vertentis mensis concessa, decrevit : Quoties fidles saltem corde contrito Credo una cum precatiuncula Adoramus te, Christe... pio

SACREE PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des IndulgencesJ)

DCRET
En mmoire du Jubil de la Rdemption.
Notre t r s Saint Pre P i e XI, Pape par l a d i v i n e Providence, a v o u l u , vers la fin de cette anne jubilaire si p l e i n e d'ineffables consolations pour le Cur Sacr du Rdempteur et pour l'me paternelle de son Vicaire ici-bas, accorder de son propre m o u vement tous les chrtiens une indulgence .spciale, sorte de m m o r i a l des solennits extraordinaires de ce j u b i l . Dans l'audience o il reut, le 16 fvrier 1934, le cardinal grand Pnitencier soussign, il dcida ce qui suit : c h a q u e fois qu'avec u n cur contrit les fidles rciteront le Credo et l'oraison jaculatoire Adoramus Te, Christe... dans des sentiments de dvotion pour l a
(1) A, A. S vol. XXVI, 1934, p. 109.

RCITATION D U

C R E D O E T D E L ' A D O RAM U S T E

265

animi affiectu in passionem ac morte m D. N. L C. recitaverint, indulgentiam partialem decem annorum acquirere posse ; indulgentiam vero plenariam, suetis conditionibus, semel i n mense lucrari posse, si eamdem recitationem quotidie per integrum mensem peregerint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Littcrarum Apostolicarum expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus. Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 Februarii 1934. L . c a r d . L A U R I , Paenitentiarius maior. L. S. I. T E O D O R I , Secretarius.
f

Passion et la mort de Notre-Seigneur Jsus-Christ, ils pourront gagner une indulgence partielle de dix a n s . Ceux qui, pendant u n mois, auront rcit chaque jour ces m m e s prires, pourront gagner une fois, durant le m m e t e m p s , a u x conditions ordinaires, une indulgence plnire. La prsente concession est valable pour toujours, sans aucune expdition de Lettres Apostoliques et nonobstant toutes choses contraires. Donn Rome, au Palais de la Sacre Pnitencerie, le 20 fvrier 1934. L . card. LAURI, grand Pnitencier.
I. TEODORI,

Secrtaire.

S.

PAENITENTIARIA

APOSTOLICA

MONITA
de usu facultatum confessariis tributarum per Annum Sanctum ad universum catholicum orbem propagatum deque ratone Indulgentae lubilaei lucrandae, ad normas Constitutionum Benedicti XIV et Leonis XIII exarata, auctoritate SSmi D. N. Pii PP. XI ad hodiernam dsciplinam accommodata eiusque iussu dita (1).

Edita hesterno die Apostolica Go'nstitutione Quod superiore anno, per quam univ&rsale extra ordinem Iubilaeum ad totum catholicum orbem extenditur, summopere interest, ut quae in eadem decernuntur, accurate pmdenterque in usum deducantur.

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE

DIRECTIVES
relatives l'usage des pouvoirs attribus aux confesseurs durant l'extension de l'Anne Sainte tout l'univers catholique et aux moyens de gagner l'indulgence du Jubil, d'aprs les rgles poses par les Constitutions de Benot XIV et de Lon XIIL mais adaptes aux conditions de la discipline actuelle, en vertu de l'autorit de Notre Trs Saint-Pre Pie XI. Pape, et publies par son ordre.
Apres la p u b l i c a t i o n , f a i t e h i e r , d e l a C o n s t i t u t i o n a p o s t o l i q u e Quod superiore anno portant extension du Jubil universel extraordinaire tout l'univers catholique, il i m p o r t e s o u v e r a i nement que les dcisions qui y sont formules soient excutes avec g r a n d s o i n et g r a n d e p r u d e n c e . (1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 149.

POUVOIRS DES CONFESSEURS DURANT l/ANNE SAINTE

267

Ut vero ici facilius ac tutius -effici queat, SS. D. N. Pius divina Providentia Papa XI iusst, qmemadraodum per elapsum piacularem annum in confessariorum almae huius Ufbis commodum, ita nunc in totius orbis confessariorum utilitatem haec, qua.e sequuntur, monita edenda esse, eademque edixit quam diligentissime ab omniibus esse servanda. I. Noscant imprimis in comp-ertoque habeant confessarii se extraoYdinariiis hisce facultatiibus uti posse dumtaxat erga paenitentes qui ad confitendlum accdant ea mente et sincera voluntate ut Iubilaei veniam consequantur : attamen si paenitens mutato proposito, ab acquirenda indulgentia Iubilaei destiterit atque cetera opra imperata intermiserit, omnes absolution es censura-rum, si eas excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutationes et dispensationes concessae in suo robore permaneant. Confessarii his facultatibus in foro interno etiam extrasaeramentali uti possunt durnmodo de peculiaribus facultatibus ne agatur pro quibus forum sacram&ntale expresse requiratur. Parochi tam.en peculiarem facultatem habeant hibilares

Pour y parvenir avec plus de facilit et plus de sret, Notre Trs Saint-Pre Pie XI, Pape par la divine Providence c o m m e il le fit p e n d a n t l'anne jubilaire coule en faveur des confesseurs de la Ville Eternelle, ordonne de m m e m a i n t e n a n t qu'en faveur des confesseurs du m o n d e entier soient dictes l e s directives suivantes, qui devront tre, selon sa volont, observes par tous avec la p l u s grande diligence. I. Tout d'abord, les confesseurs doivent savoir et b i e n se convaincre qu'ils ne peuvent user de ces pouvoirs extraordinaires qu' l'gard des pnitents q u i se prsentent au confessionnal avec l'intention et la volont sincre de gagner l'indulgence d u Jubil ; toutefois, si le pnitent vient changer d'intention, s'il renonce
g a g n e r l ' i n d u l g e n c e du J u b i l e t n g l i g e d ' a c c o m p l i r l e s a u t r e s u v r e s p r e s c r i t e s p o u r l a g a g n e r , t o u t e s l e s a b s o l u t i o n s d e s cen-

sures, except celles qui l u i ont t donnes en tant q u e relaps, d e mme que toutes les c o m m u t a t i o n s et dispenses concdes, gardent leur valeur. Les confesseurs peuvent user de ces pouvoirs au for interne, m m e en dehors du sacrement, la condition qu'il ne s'agisse pas des pouvoirs spciaux pour lesquels le for sacramentel e s t expressment requis. Cependant, l e s curs ont le pouvoir particulier de dispenser des visites jubilaires, d'en restreindre le nombre ou de les corn-

268

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

visitationes dispensante, contrahendi ac commutandi ad normam Constitutions. Quod superiore anno sub n. IX, 10, non modo cum de paeniitentibus agitur, sed etiam cum de singulis fid.elibus. singulisque familiis paroeciae suae. II. Facultas absolvendi a peccatis et a censuris ac dispensandi ab irregularitatibus hisce finibus contin.etur atque circumscribitur ut per piaculanis anni celebrationem semel tantummodo cum eodem paenitente exerceri queat. cum scilicet ipsemet iubilarem veniam primum lucretur itemque tum solummodo, cum pa-enitens ab alio confessario, a die octava Paschatis huius anni, a peccatis et a censuris absolutus iam non fuerit vel ab irregularitate dispenstes (cf. Const. Quod superiore anno, sub n, IX, 13). Itaque summopere necesse est confessarios, ut munere suo rite fungantur, a quolibet paenitente hisce peccatis, censuris vel irregularitate irretito exquirere : 1. Utrum iam iubilarem veniam, a die octava Paschatis huius anni lucrifecerit necne ; 2. Quodsi eam non lucrifecerit, num, anno piaculari verteinte, a peccatis vel a censuris reservatis iam absolutus fuerit ; atque id ipsum tum requirat, cum paenitens se sistat aliqua irregularitate irretitus.

muer suivant les rgles tablies dans la Constitution Quod superiore anno n IX, 10, non s e u l e m e n t lorsqu'il s'agit de pnitents, m a i s encore de chaque fidle et de chaque f a m i l l e de leurs paroisses respectives. II. Le pouvoir d'absoudre des pchs et des censures et de dispenser des irrgularits est l i m i t et circonscrit par cette clause qu'il ne peut tre exerc qu'une seule fois pendant la clbration de l'Anne Sainte l'gard du m m e pnitent, savoir quand il gagne l u i - m m e pour la premire fois l'indulgence jubilaire ; et cela, au cas seulement o le pnitent n'aura pas t absous de ses pchs et des censures ou dispens d'irrgularit, depuis l'octave de la fte de Pques (Cf. Const. Quod superiore anno n IX, 13), Aussi est-il a b s o l u m e n t ncessaire que les confesseurs, s'ils veulent s'acquitter comme il convient de leurs fonct i o n s , demandent tout pnitent ayant c o m m i s ces pchs ou encouru ces censures et cette irrgularit : 1. S'il a dj gagn ou non l'indulgence jubilaire, depuis l'octave de la fte de Pques de cette anne ; 2. Et dans le cas o il ne l'aurait pas gagne, si au cours de l'Anne Sainte il a t absous de fautes et de censures rserves ; il posera la mme question lorsque le pnitent est sous le coup de quelque irrgularit. Si, en eifet, depuis l'octave de la fte
t

POUVOIRS DES CONFESSEURS DURANT L'ANNE SAINTE

269

Etenim si ipse a die octava Paschatis huius anni vel iam iubilarem veniam lucratus fuerit vel iam fuerit a peccatis aut a censuris- absolutus, vel dle-nique ab irregularitate dispenstes absolutionem et dispensationem eiusmodi iterum obtinere non potest. IIL Confessarii praediscant ac memori teneant indicem peccatorum, censurarum, paenarum impedimentorumque omnium quorum abs-olutio vel dispensatio in facultatibus sibi concessis non comprehenditur ; si qua, autem eiusmodi occurrerint, meminisse eos oportet, non aliter posse se paenitenti providere, quam iis religiose servatis quae Codex praescribit can. 2254, 2290, 1045 3. IV. Non praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi coniicere iure liceat paenitentem plenissimam Iubilaei veniam esse consecuturum. V. Si quis in occultas censuras ob partem quoquo modo laesaim incident, eura ne ante absolvant, quam parti Iaesae, etiam scandalum reparando- damnumque sarciendo, satisfecerit : aut saltem, si .eiusmodi sa/tisfactionem praestare ante non possit, vere graviterque promiserit se, cum primum licuerit, satisfacturum.

de P q u e s de cette anne, il. a dj gagn l'indulgence j u b i l a i r e ou a t absous de ses pchs et des censures, ou enfin s'il a t dispens de l'irrgularit qui l e fra/ppait, i l n e peut obtenir u n e seconde fois une absolution et une dispense d u mme genre. III. Que l e s confesseurs apprennent et retiennent de m m o i r e la liste, entire des pchs, censures, peines et empchements dont l'absolution ou la dispense n'est p o i n t comprise dans les p o u v o i r s qui leur sont accords ; et si des cas de cette nature se prsentent, ils doivent se souvenir qu'ils ne peuvent faire autre chose pour le pnitent que d'observer religieusement les rgles ta-blies par le Code, canons 2254, 2290, 1045 3. IV. Qu'ils n e ngligent point d'imposer chaque pnitent une srieuse et bienfaisante pnitence sacramentelle, alors m m e qu'ils auront des r a i s o n s de penser que le pnitent gagnera l'indulgence plnirc du Jubil. V. Si quelqu'un, pour avoir ls" u n e partie quelconque, est sous le coup de censures secrtes, l e s confesseurs n e l'absoudront pas avant qu'il ait donn satisfaction la partie lse, en rparant m m e le scandale et en c o m p e n s a n t l e d o m m a g e ; o u t o u t a u m o i n s , s i pareille 'Satisfaction n e p e u t tre donne a u pralable, sans qu'il ait sincrement et srieusement promis de l a donner a u s s i t t qu'il le pourra.

270

S.

PXITENCERIE

APOSTOLIQUE

VI. Confessarii, qui a censuris etiam publicis absolvere possunt, hoc exploratum habeant : Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti taies publie renuntiati, non poss-e eas tamdiu lubilaei beneficio frui quandiu in foro externo non satisifecerint prout de iure. Si tamen contumaciatm in foro interno sincre deposuerint et rite dispositos sese ost>enderint, posse, remoto scandalo, in foro sacramentali intrim aibsolvi ad finem dumtaxat lucrandi lubilaeum cum on<ere quam primum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris. VII. Ad peccatum quod attinet, per can. 894 reservatum ratione sui, confessarii absolutionem n-e impertiant, nisi paenitens falsam d-enuntiationem formaliter retractaverit, et damma, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit, iniposita insuper gravi et diuturna paenitentia. VIII. Si de casu agatur, etiamsi occulto, de quo in can. 2342, prohibeant, sub paena reincidentiae, quominus paenitens in posterum ad illam religiosam domurn ciusque ecclesiam accdt. Firmis quidcm manentibus paenis, de quibus sub n. 2 eiusdeni canonis agitur. IX. Religiosos apostatas a religione, ab excommunica-

VI. Les confesseurs qui peuvent absoudre des censures m m e publiques sont tenus de b i e n connatre les p o i n t s suivauts : Ceux qui ont t frapps n o m i n a l e m e n t d'une censure ou ont t dnoncs publiquement comme tels, ne peuvent bnficier du Jubil aussi longtemps qu'ils n'auront pas au for extrieur satisfait comme de droit. Cependant, si dans leur for interne ils ont reni sincrement leur rbellion et s'ils ont montr l e s dispositions requises, on peut, le scandale tant cart, les absoudre au for sacramentel, u n i q u e m e n t afin qu'ils puissent gagner l'indulgence du Jubil, charge p o u r eux de s-e sounretti'e aussitt que possible dans le for externe galement, conformment aux prescriptions du droit. V U . En ce qui concerne l e pch qui, suivant le canon 894, est rserv, en vertu de s a nature mme, les confesseurs n'en donneront pas l'absolution, m o i n s que l e p n i t e n t n'ait f o r m e l l e m e n t rtract la fausse dnonciation, ou n'ait rpar, dans la m&sure de ses forces, le d o m m a g e qui en est rsult, une longue et srieuse pnitence tant en outre impose. VIII. S'il s'agit du cas, m m e secret, dont il est question au canon 2342, ils interdiront au pnitent, sous peine d'tre c o n s i dr comme relaps, de pntrer l'avenir dans cette m a i s o n religieuse et son glise, les peines prvues au numro 2 dudit canon restant en vigueur.

P O U V O I R S D E S C O N F E S S E U R S D U R A N T L'ANNE S A I N T E

271

tione can. 2385 laia ne absolvant, quamdiu extra Ordinem permanserint ; attamen, si ii firmum habeant propositum ad religionem siiam redeundi, congruo iisdem praeiinito ad id exsequendum tempore, in foro interno absolvant, ea condicione ut in censuram recidant si intra pracfinitum tempus ad religionem non redierint. At ii moneantur, se, quamdiu extra suae religionis domuan commorentur, ab actibus lgitimas ecclesiasticis excludi, privilegiis omnibus siiae religionis privari, Ordinario loci commorationis subiici, atqtie obnoxios esse, etiam postquam redierint, aliis paenis in can. 2385 statutis. Religiosus autem fugitivus, etiamsi ex Constitutionibus suae religionis in excommunicationem inciderit, ab&olvi, rite dispositus, in foro interno poterit, imposita obligation-e ad religionem quam primum redeundi, eadem ratk>n.e eademque sub reincidentiae paena, ac pro apostatis a religione cautum .est : praeterea, si sit in sacris, ea lege, ut suspensionem observet ean. 2386 statutam. X. Cum de votormm commutatione atgitur, id latiore quadam ratione accipiatur, ita quidem ut confessarii, pro sua ipsorum prudentia, in opra etiam minoris meriti vota comimutare possint.

IX. Ils n'absoudront pas les religieux apostats de l'excommunication m e n t i o n n e au canon 2385. aussi longtemps qu'ils vivront en dehors de leur Ordre. Toutefois, si ces r e l i g i e u x o n t la ferme intention d'y revenir, u n dlai convenable leur sera dtermin pour l'accomplissement de ce dessein, et ils seront absous a u for interne, sous la rserve qu'ils- tomberont de n o u veau sous le coup de la censure, au cas o ils ne seraient pas rentrs dans l e u r Ordre dans le dlai fix. Qu'ils soient prvenus qu'aussi longtemps qu'ils demeurent en dehors de la m a i s o n de leur Ordre, ils sont e x c l u s de toute fonction ecclsiastique lgitime, privs de tous les privilges de leur Ordre, s o u m i s l'Ordinaire du l i e u de l e u r sjour, et p a s s i b l e s , m m e aprs leur retour, des autres peines prvues dans le canon 2385. Quant au religieux fugitif, bien que, en vertu des Constitutions de son Ordre, il soit frapp d'excommunication, il pourra, s'il manifeste les dispositions requises, tre absous au for interne, m a i s avec l'obligation de rentrer dans son Ordre le plus tt p o s sible, aux m m e s conditions et sous les m m e s peines, en cas de rcidive, que celles qui sont prvues pour les religieux apostats ; de plus, s'il a reu les Ordres sacrs, il est t e n u de se conformer la suspense prvue dans le canon 2386. X. S'il s'agit de commutation de v u , la question doit ltre envisage d'une manire plus large ; de sorte que les confesseurs,

272

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

XI. A lectione librorum prohibitorum, eorum praes-ertim qui in can-. 2318 1 sub excommunicationis paena vetantur, ne quemquam absolvant, nisi i-s liibros, quos pnes se retinet, Ordinario aut confessario ipsi aut alii, qui facultatem eosdem retinendi habeat, ante absolutionem tradiderit ; sin minus, se eos, cum primum poiuerit, destructurum aut traditurum, serio promiserit. XII. Ad facultatem quod attinet sacras visitationes commutandi vel dispensandi, haec animadvertenda sunt : 1. Cum aliquis dispensationem obtinuerit unam vel alteram ecclesiam auit oratorium invisendi, nulla facta obligatione aliam ecclesiam vel oratorium per commutationem visitandi, noverit idem sacras visitationes duodeciim semper habendas esse, quae proinde in reliquis ecclesiis vel oratoriis fieri debent. Dispensatio enim alicuius ecclesiae visitandae idem non est ac sacrarum visitationum nuaneri imminutio. 2. Si quis vero-, praeter dispensationem alicuius eoclesiae visitandae, sacrarum ettiam visitationum numeri imminutionem petat, confessarii tt preoes eidem recitandas praescribant, quot visitationes dispensatae fu-ere ; quae quidam preoes haud absinwles illis esse debent quae i n sacris visitationibus adhibentur.
tout en usant de prudence, pourront commuer des v u x mme en des uvres de moindre importance. XI. On n'accordera personne l'absolution pour la lecture des livres prohibs, de ceux-l surtou/t qui sont interdits aux termes du canon 2-318, 1, s o u s peine d'excommunication, m o i n s que le coupable ne remette avant l'absolution les livres qu'il dtient l'Ordinaire, au confesseur o u quelque antre personne autorise les garder ; tout au m o i n s qu'il promette srieusement de l e s dtruire ou d e l e s livrer aussitt que possible, XII. En ce qui concerne le pouvoir de c o m m u e r les v i s i t e s sacres ou d'en dispenser, il f a u t s'en tenir aux rgles suivantes : 1. Si quelqu'un a obtenu la dispense de visiter l'une ou l'autre glise ou chapelle, sans tre oblig de v i s i t e r en compensation une autre glise ou chapelle, il doit t o u j o u r s , qu'il le sache, accomplir douze v i s i t e s sacres, lesquelles, par consquent, devront tre faites dans les autres glises o u chapelles. Car la dispense de visiter quelque glise n'implique pas une d i m i n u t i o n du nombre des visites sacres effectuer. 2. Mais si quelqu'un demande, outre la dispense de visiter telle glise, une d i m i n u t i o n du nombre des v i s i t e s , les confesseurs l u i prescriront autant de prires rciter qu'il y aura de dispenses de visites ; ces prires ne doivent pas diffrer de celles qui sont prescrites pour les v i s i t e s sacres.

POUVOIRS DES CONFESSEURS DURANT L'ANNE SAINTE

273

3. Si quis interdum, animo sacras visitationes rite peragendi ad -ecclesiae fores pervenerit, aditu ad eam iam clauso vel quavis de causa impedito, tum satis .erit ad easdem fores praescriptas preces irecitare. At visitatio pia ac devota sit oportet, idest facta animo Deum colendi ; quem quidem animum ipsa exterior reverentia aliquo modo patefaciat. 4. Vocales preces, quae praescribuntur, alternis etiam vocibus recitari possunt. Miiitis vero can. 936 consuiitur. XIII. Cum quatuor ecclesiarum visitatio non sit opus per se praeceptum, sed tantummodo iis impositum qui libre velint Iubilaei veniae participes fieri, id visitationis anus, quotiescumque a confessariis privilegiatis dbet, ex rationabili causa, totum vel ex parte paenitentifous remitti, ne commutetur in alla opra, quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis proprie di'ctae titulo adstrictus. XIV. Confessio et Communio ad lucrandam piacularis anni veniam imperatae nihil r-efert utrum visitationibus quatuor ecclesiarum antecedant, an interponantur vel succdant ; unum refert et necesse -est, ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam Communio esse potest, in statu gratiae, ad can. 925 1, compleatur. Si quis igitur post con-

3. Si parfois quelqu'un, a n i m du dsir d'accomplir c o m m e il convient les v i s i t e s sacres, arrive la porte de l'glise et en trouve l'accs ferm ou interdit pour un motif quelconque, il lui suffira de rciter devant la porte m m e les prires prescrites. Mais l f a u t que l a visite soit p i e u s e et dvote, c'est--dire faite avec l'intention d'honorer Dieu, intention qui doit se traduire en quelque sorte par u n e attitude respectueuse. 4. Les prires vocales prescrites peuvent aussi tre rcites en alternant les v o i x . Quant aux muets, qu'ils s'en t i e n n e n t au canon 936. XIII. La visite des quatre glises n'tant pas en soi o b l i g a toire, m a i s s i m p l e m e n t impose ceux qui veulent l i b r e m e n t gagner l'indiulgence du Jubil, chaque fois que p o u r u n m o t i f lgitime les confesseurs autoriss en dchargeront en totalit ou en partie les pnitents, elle ne devra pas tre c o m m u e en une autre u v r e que le pnitent soit tenu d'accomplir en vertu d'une obligation proprement dite. XIV. Il est indiffrent que l a confession et la c o m m u n i o n prescrites en vue du gain de l'indulgence de l'Anne Sainte prcdent les visites des quatre glises, s'y interposent o u l e s suivent ; une seule chose importe et est ncessaire : c'est q u e l'acte final des uvres prescrites et qui peut tre la c o m m u n i o n s'accomplisse en tat de grce, a u x termes du canon 925 1. Si

274

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

fessionem peractam, ultimo nondum completo opre, in ltale rursus incident, Heret confessionem oportt, si sacram Synaxim dbet adhuic suscipere ; -s-ecus, satis erit, ut, actu contritions perfectae elicito, cum Deo recoucilietur. Haec Moiiita ad praesentis disciplinac condicionem acco-mmodata, Ssmus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in Iucem edi iussit, ut constans et tuta omnibus praesto sit interpretatio et facultatum, quae vigebunt, et operum, quae praestanida sunt ad veniam Iubilaei cansequendam, per proximam piacularis anni ad totum catholicum orbem prorogationem. Datum Romae, ex aedibus Sacra-e Paenitentiariae, die III mensis Aprilis anno MDCCCGXXXIV. L . card. L A U R I , Paeiiitentiarins maior. L.. * S. I. T K O D O R I , Secr.etarius.

donc, quelqu'un, aprs s'tre confess, mais avant de s'tre acquitt de toutes les uvres prescrites pour le Jubil, retombe dans le pch mortel, il est t e n u de se confesser n o u v e a u , s'il doit encore recevoir la sainte c o m m u n i o n ; sinon, il lui suffira, par un acte de contrition parfaite, de se reconcilier avec Dieu. Notre Trs Saint-Pre le Pape Pie XI a ordonn de publier ces directives, adaptes aux conditions de la discipline actuelle, afin qu'elles servent tous de rgle sre et constante pour l'interprtation des pouvoirs qui seront en vigueur et des uvres qui seront prescrites, en vue d'obtenir l'indulgence jubilaire au cours de la prochaine prorogation de l'Anne Sainte tout l'univers catholique. Donn Rome, au P a l a i s de la S. Pnitencerie, le 3 avril 1934.
L.

card. I.

LAURI,

grand

Pnitencier.

TEODORI,

Secrtaire.

S.

PAENITENTIARIA (Officium

APOSTOLICA

de Indulgentiis.')

DECRETUM
Dies, quem dicunt, eucharisticus indulgentiis ditatur (1).

Quo magis magisque apud fidles in Augustssimum Eucharistiae Sacramentum cultus foyeretur, Ssmus D. N. Pius Pp. XI, haud paucis editis Decretis, vel novis prorsus vel amplioribus illis indulgentiis, a suis Praedecessbribus salutariter concessis, nonnullas eucharisticas functiones nec non quaedam pia eucharistica exercitia variasque preces, pnes eosdem fidles magis in usu, maximo cum borum profectu et gaudio augere dignatus est. Adhuc tamen his spiritualibns beneiiciis perquam lauda-

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DCRET
Indulgences accordes aux Journes dites eucharistiques.

Afin d e d v e l o p p e r de p l u s e n p l u s c h e z l e s fidles l a d v o t i o n envers l e t r s a u g u s t e sacrement de l ' E u c h a r i s t i e , N o t r e Saint-

Pre le Pape Pie XI, dans plusieurs

dcrets publis, a daign,

p o u r l e p l u s g r a n d a v a n t a g e et c o n t e n t e m e n t d e s c h r t i e n s , enric h i r d ' i n d u l g e n c e s o u t o u t fait n o u v e l l e s o u p l u s c o n s i d r a b l e s que celles dj h e u r e u s e m e n t concdes par ses prdcesseurs, plusieurs crmonies o u exercices p i e u x eucharistiques, ainsi que diverses prires plus particulirement en usage chez les catholiques. Cependant,' semblables faveurs spirituelles manquaient encore

(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p . 243.

276

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

bilis ille carebat mos, postremis his temporibus late in catholicum Orbem inductus, iis haud exceptis locis, in quibus pium XL Horarum exercitium etiam constitutum est, unum scilicet integrum diem impendendi, qui appellari usu venit Dies Eucharisticus, semel vel pluries in anno in adorationem et venerationem huius Augustissimi Sacramenti. Et hoc quidem, tum solemni Ssmi Sacramenti expositione a mane usque ad vesperas, tum oblatione sacrificii Missae, tum accessione fidelium ad sacram mensam, tum denique functionibus et concionibus sacris, directis ad fidem in hoc fidei mysterium magis firmandam, ad spem erigendam et carilatem inflammandam in Christum Dominum sub speciebus eucharisticis praesentem et amore nostrum flagrantem, atque. ila ad aliquam reparationem pro facultate cuiusque noslra Ei exhibendam ob iniurias, quas praesertim perditi et ingrati homines Eidem haud raro in hoc ipso Sacramento, ineffabili Sui erga nos amoris pignore, inferre non verentur. Porro nemini dubium, quominus tanta fidei ac amoris significatio in Augustissimum Eucharistiae Sacramentum, quam haec omnia praestant, dignam Diei Eucharistici celebrationem ad incrementum quam maximum huius cultus raiionem aptissimam exhibeat. Quod mature perpendens,

cette coutume trs louable, largement rpandue aujourd'hui dans le monde entier (sans en excepter les l i e u x ou le p i e u x exercice des Qnarante-Heures a t t a b l i ) , de consacrer une o u plusieurs fois par an, une journe entire, c o m m u n m e n t appele Journe eucharistique, l'adoration et la vnration de ce trs auguste sacrement. Cela se fait soit par l'exposition solennelle, durant la journe, du Trs Saint Sacrement, soit par l a clbration de la messe, soit par une c o m m u n i o n gnrale, soit enfin par des crmonies sacres et des prdications destines affermir la croyance en ce mystre de foi, exciter la confiance, ranimer dans les curs l'amour envers le Christ prsent sous les espces eucharistiques et rempli d'amour pour nous ' ainsi, chacun selon son pouvoir peut offrir, de quelque manire, au Christ, une rparation pour l e s profanations et l e s i n j u r e s c o m m i s e s assez s o u vent envers ce sacrement, gage ineffable de l'amour du Sauveur pour nous, surtout par des h o m m e s ingrats et pervers. Or, personne ne peut en douter, la clbration convenable de la Journe eucharistique fournit u n moyen excellent pour dvelopper au suprme degr le culte eucharistique, puisque t o u t ce qui y est accompli est l'expression d'une grande f o i et d'un ardent amour envers le trs auguste sacrement de l'autel. L'ayant srieusement apprci, le Saint-Pre, eu gard sa grande d v o -

INDULGENCES POUR LA JOURNE EUCHARISTIQUE

277

Beatissimus Pater, ad hoc incrementum magis magisque fovendum, pro eximia Sua in hoc Sacramentum pietate, statuit Dici Eucharistici celebrationem magnis ditare indulgentiis ; quarum elargitio, cum ostendat quanti ipsa Sancta Sedes eamdem faciat celebrationem, utpote directam ad impensius colendum illud Sacramentum, quo Ecclesia quotidie alitur ac roboratur, ab hanc ipsam celebrationem maiori cum frequentia pietate ac religione peragendam fidles alliciat. Itaque in ipsa prima audientia, infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori post solemnem commemorationem undevicesimi exeuntis saeculi ab institutione huius Sacramenti, id est die 6 prilis vertentis anni concessa, Sanctitas Sua indulgentias, quibus pium XL Horarum exercitium Decreto nvecto fliciter diei 24 ulii anni 1933 auxerat ( A . A. S., vol. XXV, p. 381), ad Diei quoque Eucharistici celebrationem extendere bnigne dignata est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum

tion eucharistique et dans lfc but de dvelopper encore davantage le culte de la sainte Eucharistie, a rsolu d'accorder d'importantes indulgences la clbration de la Journe eucharistique. Cette largesse, en m m e temps qu'elle montre en quelle estime le Saint-Sige t i e n t cette Journe eucharistique destine honorer avec plus de soin ce sacrement qui est la force et l'aliment q u o tidien de l'Eglise, portera les fidles clbrer plus frquemment, avec des sentiments de religion et de pit, la Journe eucharistique. C'est pourquoi, dans la premire audience accorde, aprs la c o m m m o r a t i o n solennelle du 19 centenaire de l'institution de ce sacrement, au cardinal grand Pnitencier soussign, le 6 avril 1934, Sa Saintet a daign, dans sa bienveillance, tendre galement la clbration de la Journe eucharistique les indulgences concdes ' par le dcret nvecto fliciter du 24 j u i l l e t 1933 (A. A. S., vol. XXV, p. 381) au pieux exercice des QuaranteHeures (1). Le prsent dcret est valable pour toujours, sans aucune exp(1) Voici ces indulgences : 1 une indulgence plnire gagner une fois seulement au cours de la journe par ceux qui s tant confess et ayant communi visitent l'glise o le Saint Sacrement est expos et y rcitent cinq fois le Pales , VAve et le Gloria, et une sixime fois les mmes prires aux intentions du Souverain Pontife ; 2 une indulgence partielle de quinze ans pour chaque visite accompagne des mmes prires, mme sans la confession et la communion.
s 1

278

S.

PNITEN'CERIE

APOSTOLIQUE

Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 10 Aprilis 1934. L . card. L A U R I , Paenitentiavius maior. L . B S. I. TEODORI, Secretarius.

dition de Lettres Apostoliques en forme de Bref el nonobstant toutes choses contraires. Donn Rome, au P a l a i s de l a S. Pnitencerie, le 10 avril 1934.
L.

card.

LAURI,

grand

Pnitencier.

I . TEODORI,

Secrtaire.

S. PAENITENTIARIA APOSTOLICA (Officium de Indulgentiis.)

DECRETUM
Preces, post privatae missae celebrationem recitandae, indulgentiis locupletantur (1).
Ssmus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, bnigne excipicns humiles plurium sacerdotum postulationes poscentium ul Sanctitas Sua amplioribus indulgentiis dignaretur ditarc orationes illas, quae, iussu s. m. Leonis Pp. XIII, in omnibus Orbis ecclesiis post privatae Missae celebrationem ilexis genibus sunt recitandae, ad incitamentum quoque fidelium qui Missae intererunt, ne ab ecclesia discedant antequam sacerdos omnia compleverit quae sacra Liturgia ipsi absol-

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DCRET
Les prires rciter aprs la clbration de la messe prive sont enrichies de nouvelles indulgences (2).
Notre Saint-Pre Pie XI, Pape par la divine Providence, accueillant favorablement les h u m b l e s requtes de n o m b r e u x prtres sollicitant que Sa Saintet daigne enrichir d'indulgences plus grandes l e s prires que l'on doit rciter genoux par ordre du Pape Lon XIII, de sainte m m o i r e , dans toutes les glises du monde, aprs la clbration de la messe prive, pour engager gal e m e n t les fidles qui assistent la messe ne pas quitter l'glise
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 312.

(2) On se rappelle que dans son allocution consistoriale ndiciam ante, du 30 juin 1930, Pie XI dclarait que les prires aprs la messe seraient rcites dsormais pour hter la fin de la perscution en Russie et rendre aux fid-les la paix et le libre exercice de leur foi.

280

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

venda mandat et antequam ipsi simul cum sacerdote easdem persolverint orationes, in audientia diei 18 huius mensis infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, paterna liberalitate piam ac devotam praefatarum precum recitationem decem minorum indulgentia locupletavit, mandavitque ut tanta elargilio publici iuris fieret. Haec aulem decrevit, servata quoque septem annorum partiali indulgentia, quae ex concessione s. r. Pii Pp. X gaudet precatiuncula Cor lsa sacratissimum, miserere nobis ter cum sacerdote flexis genibus pariter post Missae celebralionem a fidelibus repetita. Praesenti in perpetuum valturo absque ulla Apostolicarum Litterarum i n forma brevi expedilione et contrariis quibuslibet minime obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 30 Maii 1934. L. card. L A U R I , Paenitentiarius maior. L. * S. I. TEODORI, Secrelarius.
avant que le prtre ait accompli tout ce que requiert la sacre liturgie et avant qu'eux-mmes aient, avec le prtre, rcit l e s d i t e s prires, a enrichi dans sa paternelle libralit, au cours de l'audience accorde au soussign cardinal grand pnitencier, le 18 de ce m o i s , la rcitation pieuse et dvote des prires m e n t i o n n e s d'une indulgence de dix ans, et a ordonn qu'une telle concession soit rendue publique. Il a dcrt ce qui prcde, conservant l'indulgence partielle de sept ans, dont j o u i t par concession du P a p e Pie X l'invocation Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis, rpte trois fois par l e s fidles genoux avec le prtre galement aprs l a clbration de la messe. Le prsent dcret valable perptuit dans aucune expdition de Lettres apostoliques en forme de Bref et nonobstant toutes d i s p o sitions contraires. Donn Rome, au Palais de la S. Pnitencerie apostolique, le 30 m a i 1934. L. card. L A U R I , grand Pnitencier. 1.
TEODORI,

Secrtaire.

S. PAENITENTIARIA APOSTOLICA (Officium d e Indulgentiis.)

DECRETUM
Preces in memoriam quinque sacrorum vulnerum Domni Nostri Iesu Christi recitandae indulgentiis locupletantur (1).
1

Occasionem nactus recentissimae solemnitatis Pretiosissimi Sanguinis Iesu Christi D o m i n i Nostri, Ssmus D . N. Pius divina P r o v i d e n t i a P p . XI, in Audientia c o n c e s s a infrasc r i p t o C a r d i n a l i P a e n i t e n t i a r i o Ma'iori d i e 6 v e r t e n t i s m e n s i s , b n i g n e l a r g i r i d i g n a t u s e s t partialem trium annorum indulgentiam o m n i b u s c h r i s t i f i d e l i b u s , q u i p i a m e n t e a c s a l t e m c o r d e c o n t r i t a q u i n q u e Pater, Ave et Gloria c u m p r e c a t i u n c u l a Sancta Mater, istud agas... r e c i t a v e r i n t i n m e m o r i a m q u i n q u e V u l n e m m , ex g u i b u s pretiosissimus ille Sanguis in

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DCRET
Les prires rcites en souvenir des cinq plaies sacres de Noire-Seigneur Jsus-Christ sont enrichies d'indulgences.
A l'occasion de la toute rcente clbration de la fte du Trs Prcieux Sang de Notre-Seigneur Jsus-Christ, Notre Trs SaintPre P i e XI, Pape par la divine Providence, a bien v o u l u accorder, lors de l'audience donne le 6 j u i l l e t dernier, au cardinal grand Pnitencier soussign, une indulgence partielle de 3 ans- tous les chrtiens qui rciteront p i e u s e m e n t et d'un cur contrit 5 Pater, Ave et Gloria avec la strophe Sancta Mater, istud agas..., en mmoire des cinq plaies d'o ce sang trs prcieux a coul sur l a
(1) A. A. S-, vol. XXVI, 1934, p. 561.

282

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

cruce permanavit ; et plenariam indulgentiam semel in mense suetis conditionibus lucrandam, si quotidie per integrum menscm eadem recitatio peragatur. Praesenti in perpctuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus. Datum Romae, ex Aedibns S. Paenitentiariae Aposlolicae die 9 Iulii 1934. L. card. L A U R I , Paeniientiarius maior. L. S. I. T E O D O R I , Secretarins.
croix. Si ces mmes prires sont d i t e s chaque jour, un m o i s durant, on pourra gagner aussi, aux conditions ordinaires, u n e indulgence plnire une seule fois pendant le m o i s . La prsente concession est valable pour toujours, sans expditionde Lettres Apostoliques en forme de Bref. Nonobstant toutes choses contraires. Donn Rome, au P a l a i s de la S. Pnitencerie, le 9 juillet 1934. L. card. LAURI, grand Pnitencier. L. m S. I . TEODORI, Secrtaire.

S.

PAENITENTIARIA APOSTOLICA (Offcium de Indulgentiis.)

DECRETUM
Quaedam sanctae Crucis invocatio atque Sequentia Stabat Mater indulgentiis augentur (1).
Appropinquante festo Exaltationis S. Crucis, cuius undevicies saeculare mysterium, prius fuit singulari pietate taniisque solemnibus caeremoniis durante An-no Sacro in Aima Urbe commemoratum, atque maximo- spiritus fervore in universo catholico Orbe adhuc celebrandum manet, Ssmus D. N. Pius Pp. XI, magna sollicitudine affectus ut omnes sui filii, anno iubilari perdurante salutares Redemptionis fructus copiosius sint percepturi, postquam in Anni Sancti decursu indulgentiis ditavit non modo precatiunculam, gratos ob beneficium Redemptionis animi sensus exprimentem (Ado-

SACREE FENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DCRET
Une invocation en l'honneur de la Sainte Croix et la Squence Stabat Mater sont enrichies d'indulgences.
A l'approche de la fte de l'Exaltation de la Sainte Croix, dont l e mystre dix-neuf fois sculaire, d'abord commmor dans la Ville Eternelle, durant l'Anne Sainte, avec une pit particulire et tant de crmonies solennelles, est m a i n t e n a n t honor dans l'univers catholique avec l a dvotion la plus fervente, Notre Saint-Pre le Pape Pie XI se soucie grandement que tous ses fils reoivent avec plus d'abondance, au cours de l'anne jubilaire, l e s fruits salutaires de l a Rdemption. Pour ce motif, dj durant
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 525.

284

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

ramus te, Christe...) (Acta Ap. Sedis, vol. XXVI, p. 108), sed etiam aliam, dulce Lignum Crucis salutantem (O Crux, ave, spes unica) (Ibidem, p. 244), bnigne disposuit, ut -ex eodem thesauro, unde huiusmodi spirituales favores permanant, aquam salutarm hauriant fidles, qui tam saepe ad infinitam Crucis potentiam confugiunt, ut tt inimicorum impetus et insidias superare valeant, iaculatoriam scilicet precem recilando : Per signum Crucis, de inimicis nostris libra nos, Deus noster. Quapropter in audientia die 6 Iulii vertentis anni infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, idem Suramus Pontifex decrevit partialem trium annorum indulgentiam acquiri posse, quoties fidles dvote et saltem animo contrito praefatam precatiunculam recitaverint, atque plenariam indulgentiam suetis conditionibus, scmel in mense, si singulis diebus, durante mense, eamdem recitationem peregerint. Quemadmodum vero Crucis memoria separari nequit ab ineffabilium dolorum recordatione, qui dulcissimum Beatae Virginis Cor iuxta Crucem transfixerunt, ita idem Supremus Pontifex iubet ut hoc anno, in toto terrarum Orbe specia-

l'Anne Sainte, il a enrichi d'indulgences (Acta An. Sedis, vol. xxvi, p. 108) non seulement l'oraison jaculatoire Adoramus te, Christe..* qui exprime les sentiments de reconnaissance pour le b i e n f a i t de la Rdemption, m a i s encore une autre courte prire : O Crux, ave, spes unica qui salue le doux b o i s de la Croix (Ibidem* p. 244). De plus, il a rgl avec bienveillance que les fidles qui l'ccourrent si souvent la puissance infinie de la Croix, en rcitant l'oraison jaculatoire : Per signum Crucis, de inimicis nosti'is libra nos, Deus noster, afin de pouvoir triompher des attaques et des piges de leurs ennemis si nombreux, pourraient puiser une eau salutaire la m m e source d'o dcoulent les faveurs spirituelles de ce genre. C'est pourquoi, dans l'audience accorde le 6 juillet de la prsente anne, au cardinal Grand Pnitencier soussign, le m m e Pontife a dcrt que les fidles pouvaient gagner une indulgence partielle de trois ans, chaque fois qu'ils rciteraient p i e u s e m e n t et d'un cur contrit l'oraison jaculatoire ci-dessus m e n t i o n n e , et, de plus, une indulgence plnire gagner aux c o n d i t i o n s h a b i tuelles, une fois dans le mois, si, durant ce laps de t e m p s , ils ont chaque jour rcit cette m m e prire. Mais comme le souvenir d e l a Croix s'accompagne ncessairement de celui des douleurs ineffables qui transpercrent sur le- Calvaire l e Cccur trs aimant de la Bienheureuse Vierge, le m m e Pontife, dcide que durant cette anne spcialement consacre c o m m e t

INDULGENCES POUR LE STABAT RCIT

285

liter designato ad commemorandam generis humani R-edemptionem, peculiares amplioresque spirituales favores singulis fidelibus concedantur, qui singulari ea, qua decet, pietate gratique animi sensibus, suae amantissimae Matris gemitus recolant, recitando valde simplices et amore plenas invocationes quae continentur in sequentia Stabat Mater dolorosa, prout sacra Liturgia easdem fidelibus proponit, non tantum ut eius doloribus compatiantur, sed praecipue etiam ut ad deflenda propria p-eccata, veram equidem ineffabilium paenarum causam, impellantur. Itaque in supra dicta audientia Sanctitas Sua non modo partialem indulgentiam, praefatae sequentiae iam adnexam, augere dignata est ad septem annos quoties dvote recitetur, v-erum etiam decrevit ut partialis indulgentia quingentorum dierum concedatur recitationi unicae strophae eiusdem sequentiae Sancta Mater, istud agas..., quam simpliciores quoque fidles apprime sciunt quamqu-e saepius, in iubilaribus visitationibus tam elapsi quam praesentis anrii, coram imagine Virginis recitarunt vel recitaturi sunt ; plenaria autem, semel in mense, suetis conditionibus non modo integrae sequentiae, vcrum etiam huic simplici strophae, si

morer dans le monde entier la rdemption du genre h u m a i n , des faveurs spirituelles particulires et plus tendues seront accordes aux fidles qui honorent, c o m m e il convient, avec une dvotion spciale et dans des sentiments de reconnaissance les gmissements de leur Mre trs aimante. En rcitant l e s invocations trs simples et si affectueuses contenues dans la Squence Stabat Mater dolorosa c o m m e la liturgie les leur propose, les fidles non seulement c o m patissent aux douleurs de leur Mre, mais surtout sont pousss pleurer leurs propres f a u t e s , seule cause vritable de ces indi- cibles souffrances. Aussi, dans l'audience indique ci-dessus, Sa Saintet a daignn o n s e u l e m e n t porter sept annes l'indulgence partielle dj attache chaque rcitation pieuse de la Squence Stabat, mais encore dcrter qu'une indulgence partielle de 500 jours serait accorde pour la rcitation de cette unique strophe Sancta Mater, istud agas... de la mme Squence : les fidles, m m e les plus s i m p l e s , la connaissent trs bien, et bien souvent Pont rcite Tanne dernire ou la rciteront cette anne, devant l'image de la Vierge, p e n d a n t les visites prescrites pour le j u b i l . De plus, si durant u n m o i s , t o u s les j o u r s , les fidles rcitent leur choix, pour honorer la mmoire des douleurs de la Vierge Marie avec cette dvotion qui existe ncessairement toujours dans un cur rellement contrit, soit la Squence entire, soit seulement la

286

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

singulis diebus, durante mense, alterutra ad arbitrium recitatio peragatur ad recolendam talium dolorum meinoriam ea pietate, quae in animo rvera contrito nunquam desse potest. Praesenti in perpetuuin valituro absque uila Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibusJibet minime obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae, die 1 Augusti 1934. L. card. L A U R I , Paenitentiarius Maior. L. 9 S. I. TEODORI, Secretarins.

strophe Sancta Mater, istud agas, ils pourront aussi gagner a u x conditions ordinaires, une fois durant le m o i s , une indulgence plnre. La prsente concession est valable pour toujours et sans aucune expdition de Lettres Apostoliques en forme de Bref. Nonobstant toutes dispositions contraires. Donn Rome, au Palais de la Sacre Pnilencerie, le 1 " aot 1934. L. card. L A U R I , grand Pnitencier. L
TEODORI,

Secrtaire.

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA (Officium de Indulgentiis.)

DECRETUM
Indulgentiis augetur ce des pro Mssionibus (1).
Indeficiens semperque maius Missionum incrementnm inter infidles Sumiqo Pontifici Pio XI maxime cordi est, qui vehementer ex optt, ut per universum terrarum orbem Christi regnum provehatur, ac praesertim apud dissitas et inaccessas regiones illas, ad quas evangelica lux nondum pervenit. Idcirco Ipse, de animarum sainte valde sollicitus, usque ab nno 1926, per decretum S. Rituum Congregationis, die 14 Aprilis editum (Acta Ap. Sedis, vol. XIX, p. 23), omnibus, et singulis christifidelibus peculiarem diem, qui quidem

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DCRET
La Journe missionnaire de l'avant-dernier dimanche d'octobre est enrichie d'indulgences.
Le Souverain Pontife Pie XI dsire plus ardemment que j a m a i s v o i r s'accrotre les Missions parmi les infidles ; il s o u h a i t e v i v e m e n t que l e rgne du Christ s'tende dans tout l'univers et principalement dans les rgions loignes et inaccessibles o la lumire v a n g l i q u e n'a pas encore pntr. C'est pourquoi, proccup a u plus haut point du s a l u t des m e s , ds l'anne 1926, par u n dcret pris la date du 14 avril par la S. Congrgation des Rites (2), il a dcid que t o u s et chacun des fidles clbreraient chaque anne et perptuit u n e fte qu'on
(1) A. A. S vol. XXVI, 1934, p. 526. (2) A. A. S., t. XIX, 1927, p. 23 ; D. C , t. XXXIII, col. 37-39.

288

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

Dies pro Missionibus appellaretur, indicare voluit in paene ultima Dominica mensis Octobris quotannis et perpetuo celebrandum. Huiusmodi tfestum eo- spectavit, ut laudabile inceptum illud increbresceret, quod Propagandam Missionariam vocant, scilicet quo melius ac facilius, per opportunas instructiones, dignosceretur Opus Propagationis Fidei, simulque cum materialis ac necessarius obolus colligeretur tum pretiosior oralionis fructus percipi posset. Idem Sumraus Pontifex singulis fidelibus, eo die ad sacrani Mpnsam accedentibus et pro conversione infidelium exorantibus, plenariam indulgentiam concedere dignabatur. Quum autem non omnibus facile sit, eodem die indicato Pane Eucharistico recreari, idem Ssmus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, volens aliquo modo cunctis favere, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die '20 Iulii vertentis anni concessa, bnigne induisit, ut ii omnes, qui saltem corde contrito ac dvote interfuerint alcui e sacris functionibus, -eo die celebrari consuetis, et pro infidelium conversione oraverint, partiedem septem annorum indulgentiam ucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostoli-

appellerait Journe m i s s i o n n a i r e et dont il a fix l a date Pavant-dernier dimanche d'octobre. Le dsir du Saint-Sige est que ce jour-l soit consacr tout spcialement cette tche trs louable qu'on appelle la propagande missionnaire et qui consiste faire m i e u x connatre par des instructions appropries l'uvre de la Propagation de l a Foi, recueillir l e s offrandes qui l u i sont ncessaires, l u i assurer le don plus prcieux de nos prires. Le Souverain Pontife a daign accorder tous les fidles qui ce jour-l s'approchent de la sainte Table et prient pour la conversion des infidles une indulgence plnire. Mais comme il n'est pas facile tous de recevoir le P a i n e u c h a ristique au jour indiqu plus haut, le Souverain Pontife Pie XI, Pape par la divine Providence, voulant n a n m o i n s que le plus grand nombre profitent de cette faveur, a daign concder, d a n s l'audience qu'il a accorde a.u cardinal grand Pnitencier, le :20 juillet dernier, que tous ceux qui assisteront d'un -cur contrit -et dvotement l'un des offices religieux que l'on a c o u t u m e de clbrer ce jour-l et prieront pour la conversion des infidles, pourront gagner une indulgence partielle de sept annes. Le prsent dcret est valable perptuit sans aucune expdi-

I N D U L G E N C E S P O U R LA J O U R N E M I S S I O N N A I R E

289

carum Litterarum in forma brevi expecfitione et conlrariis quibuslibet non obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae die 30 Augusti 1934. L, card. L A U R I , Paenitentiarius maior. L* S. I. T E O D O R I , Secretarius.
tion de Lettres apostoliques en forme de Bref et nonobstant toutes dispositions contraires. Donn Rome, au P a l a i s de l a S. Pntencerie, le 30 aot 1934.
L.

card. LAURI, grand I. TEODORI,

Pnitencier.

L. t S.

Secrtaire.

(0

S.

PAENITENTIARA

APOSTOLICA

i(Officium de Indulgentiis.,)

DECRETUM
Peculiares favores spirituales pro defunctis conceduntur (1).
Nihil aiaticprius in Ecclesia Cnristi, ut v#tu&Ussinia monumenta testantur, nihil concordius, nihil constantius quam pia defunctorum fratrum recordatio officiosaque sedulitas hostias, preces,, elei&mo^nas' aliaque id genus propitiatoria opra Deo pro eis offerendi, ut a peccatis solvantur. Quod, ceteroquin, aliud demum non est nisi catholici dogmatis Communionis, quam vocant, Sanctorum realis professio ; dum militantes fidles propriam purgantibus ita ope m conferunt. ut in Ecclesiam triumphaniem quantocius cooptari mereantur.

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DCRET
Concession d'indulgences spciales en faveur des fidles dfunts.
Rien de plus ancien dans l'Eglise du Christ, ainsi que l'attestent les documents les plus antiques, rien de plus u n i v e r s e l l e m e n t admis, rien de plus constant que le pieux souvenir des frres dfunts et que l'empressement m a n i f e s t e offrir Dieu pour eux des sacrifices, des prires, des a u m n e s et d'autres actes de propitiation du m m e genre. Ces pratiques, d'ailleurs, ne s o n t p a s autre chose que la profession relle du dogme catholique appel communion des saints : les fidles militants apportent leur propre aide aux fidles expiants, afin que ceux-ci ' soient a d m i s a u p l u s tt dans le sein de l'Eglise triomphante.
(1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p . 606.

INDULGENCES

EN

FAVEUR

DES

FIDLES

DFUNTS

291

Et ad hoc, sane, non dfuerunt Romani Pontiflces pro eorum paterna sollicitudine saepe saepius, decursu temporum, plenisque manibus Ecclesiae thesauros prfundere. Ut ecce Clemens XIII qui Missas omnes quae in annua Omnium Fidelium Defunctorum ' Commemoratione celebrantur, privilegiatas edixit ; et Pius X qui indulgentiam plenariam toties quoties, suetis conditionibus, eadem die lucrandam argitus st ; et novissime Benedictus XV qui ter eadem ipsa die Sacrum tfaciendi facultatem omnibus sacerdotibus bnigne concessit. Haud mirum igitur si, Decessorum suorum vestigiis inhaerens, Ssmus D. N. Pius Pp. XI fliciter regnans vehiementissimam Suam erga purgantes animas caritatem peculiari quodam modo testatam et Ipse voluerit. Quem in finem in audientia infrascrpto Cardinali Paenitentiario Maiori die 27 vertentis mensis impertita quae sequuntur benignissime induisit, scilicet : 1. Ut, durante Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum octavario, Missae omnes in quocumque altari et a quocumque sacerdote celebratae habeantur tamquam privilegiatae, pro anima tamen cui applicantur. 2. Ut fidles omnes qui, eodem octavario durante, coemeterium pie -ac dvote visitaverin*t et, vel mente tantum, p-ro

Et, certes, nombreux sont les Pontifes romains qui, dans leur paternelle sollicitude, rpandirent bien souvent, pleines m a i n s , au cours des sicles,-les-'trsors* de l'Eglise au profit des dfunts. C'est Clment XIII qui dclara privilgies toutes les messes clbres annuellement le j o u r de la c o m m m o r a i s o n de tous les fidles dfunts, et c'est Pie X qui a accord une indulgence plnire toties quoties, a u x conditions habituelles, gagner en ce m m e jour, et, dernirement, Benot XV a bien v o u l u permettre tous les prtres de clbrer ce jour-l trois m e s s e s . Il n'est donc pas tonnant que, s u i v a n t les traces de ses prdcesseurs, Notre Trs Saint-Pre le Pape Pie XI, h e u r e u s e m e n t rgnant, ait voulu, lui aussi, attester d'une faon particulire sa trs vive charit envers les m e s qui expient. A cette fin, dans l'audience accorde le 27 de ce m o i s au cardinal grand pnitencier soussign, il a daign accorder les faveurs suivantes : 1 Durant l'octave de la c o m m m o r a i s o n de t o u s les dfunts, toutes les messes clbres n'importe quel autel et par n'importe quel prtre doivent tre considres comme m e s s e s privilgies, mais a u profit de l'me l a q u e l l e en est faite l'application. 2 Tous les fidles qui, durant la m m e octave, auront visit pieusement et dvotement un cimetire et auront pri, en esprit

292

S.

PNITENCERIE

APOSTOLIQUE

defunctis exoraverint, lucrari valeant, suetis conditionibus, singuis diebus, indulgentiam plenariam, sed defunctis ipsis Lantum applicabilem. 3. Ut fidles omnes qui, ut supra, coemeterium visitaverint et pro defunctis exoraverint quovis anni die, lucrari valeant indulgentiam partialem septem annorum ; hanc quoque tamen applicabilem tantum ipsis defunctis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus. Diatum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitentiariae die 31 Octobris 1934. L . card. L A U R I , Paenitentiarius maior.
XJ.
S.
L TEODORI.

Secretarius,

au m o i n s , pour les dfunts, peuvent gagner, a u x c o n d i t i o n s h a b i tuelles, chaque jour, une indulgence plnire, m a i s applicable seulement a u x dfunts. 3 Tous les fidles qui, ainsi qu'il est dit plus haut, auront visit un cimetire et pri pour les dfunts, en n'importe quel jour de l'anne, peuvent gagner une indulgence partielle de sept ans, m a i s applicable elle aussi a u x dfunts seulement. Le prsent dcret est valable perptuit, sans aucune e x p dition de Bref, et nonobstant toutes choses contraires. Donn Rome, au Palais de la S. Pnitencerie, le 31 octobre 1934. L . card. L A U R I , grand Pnitencier, L f S. I. TEODORI, Secrtaire,

S.

PAENITENTIARIA

APOSTOLICA

(Officium d e Indulgentiis.)

DUBIUM
super can. 934, 2, Codicis iuris canonci (1).
Pluries a S. Paenitentiaria quaesitum est : Utrum verba can. 9 3 4 2 C. I. C. indulgentiae (orationibus adnexae) penitus cessant ob quamlibet additionem, detractionem vel interpolalionem rigorose intelligi debeant de quibusvis additionibus, detractionibus vel interpolationibus an potius de iis tantum quae earumdem substantiara altrent. Et S. Paenitentiaria, re mature perpensa, respondendum censuit : Ngative ad primant partem ; affirmative ad secundam, facto vcrbo cum Ssmo. Facta autem de praemissis relatione Ssmo D. N. Pio divina

S. PENITENCERIE APOSTOLIQUE (Section des Indulgences.)

DOUTE
relatif au canon 934, 2, du Code de Droit canonique.
Ou a demand plusieurs fois la Sacre Pnitencerie si ce passage du canon 934, 2 du Code de Droit canonique les indulgences (attaches certaines prires) cessent tout fait en raison de n'importe quelle addition, soustraction ou interpolation que subissent les textes de ces prires doit tre rigoureusement entendu de toute addition, soustraction ou interpolation, ou seulem e n t de cellesrl qui altraient la substance de ces prires. Aprs mre d l i b r a t i o n , l a Sacre Pnitencerie a estim devoir rpondre : Non la premire partie ; oui l a seconde, facto Ssmo. verbo cum Rapport ayant t fait de ces choses Notre Saint-Pre Pie XI, (1) A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 643.

S.

PNITEN CERIE

APO STOLIQUE

Providentia Pp. XI in audientia habita ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore die 24 vertentis mensis, Sancitas Sua hanc Sacrae Paenitentiariae resolutionem approbare et confirmare dignata est eamque, ad fidelium tranquiliilatem, publici iuris faciendam mandavit. Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Apostolicae, die 26 Novembris 1934.
L. L.

card.

LAURI, L

Paenitentiarius Secretarius.

maior.

S.
TEODORI,

Pape par la divine Providence, dans l'audience accorde le 24 novembre 1934 au cardinal grand pnitencier soussign, Sa Saintet a daign approuver et confirmer cette rponse de la Sacre Pnitenccrie et a ordonn de la publier afin de tranquilliser les fidles. Donn Rome, au Palais de la Sacre Pnitcncerie apostolique, 26 novembre 1934.
L. L

card. I.

LAUI,

granrt

Pnitencier.

t S
TEODORI,

Secrtaire.

SECRETAIRERIE

D'ETAT'"

LETTRE
de S. Em le cardinal Eugenio Pacelli M. le chanoine Brohe, prsident de V Office catholique international du cinmatographe (1).

Ual Vatican*), le 27 avril 1934,


MONSIEUR LE CHANOINE,

C'est avoe le p l u s vif intrt que l e S a i n t - P r e a pris -connaissance de l ' i m p o r t a n t rapport que v o u s avez b i e n v o u l u lui faire . p a r v e n i r a u s u j e t d e l ' a c t i v i t d p l o y e et d e s r s o l u t i o n s d ' u n travail toujours p i n s diligent de la pari de ce trs m r i t a n t Office c a t h o l i q u e i n t e r n a t i o n a l d u c i n m a t o g r a p h e . S a S a i n t e t a b i e n v o u l u s o u l i g n e r l ' u r g e n c e d e cet a p o s t o l a t , qui doit unir tous les gens de bien et les engager coordonner l e u r s efforts, l e u r s n e r g i e s -et l e u r s a c t i v i t s p o u r f a i r e s e r v i r l ' d u c a t i o n mYale du p e u p l e ce p u i s s a n t m o y e n m o d e r n e d e diffusion d'ides. Malgr les m e s u r e s prises par les a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s de d i v e r s p a y s , o n c o n t i n u e s i g n a l e r et d n o n c e r .de t o u s c t s a u S a i n t - P r e l e s d a n g e r s m o r a u x et r e l i g i e u x . c a u s s p a r l e s r e p r sentations cinmatographiques, qui exercent une influence irrs i s t i b l e s u r u n e g r a n d e p a r t i e -de l ' h u m a n i t , o u t o u t s p c i a l e m e n t sur l a j e u n e s s e , ce q u i e n g a g e v r a i m e n t t o u t l ' a v e n i r .

(1) Cf. -La Revue -catholique des Ides et des Faits

(18. 5. 34)., qui

fait prcder des lignes .suivantes le texte de cette lettre* (crite en franais : Le - Bureau de l'Office catholique International d u cinmatographe a t reu e n audience prive 'par le Saint-Pre, l e . l u n d i .23 avril. Les dlgus -de 1*0- C. l.i C. ont prsent au Souverain Pontife le v o l u m e contenant les travaux des* Journes internationales d'tudes qui ont eu lieu Bruxelles les 29-30 s'eptembre et 1 octobre derniers, en m m e temps qu'une adresse exposant les grandes lignes d u programme d'action adopt par 1' Office catholique international du cinmatographe . A la suite de cette dmarche, le prsident de 1*0. C. I. C. vient de recevoir de la Secrtairerie d'Etat la lettre que n o u s sommes heureux, de publier e n remerciant l'actif et dvou chanoine Bnroh.ee d'avoir choisi l a Revue catholique pour en communiquer l e texte l'lite catholique et en souhaitant l'uvre si ncessaire dont il est l'me le plus gnreux concours.
e r

296

LETTRE

M.

LE

CHANOINE

BROHE

Les louables efforts des lgislateurs et des h o m m e s d'tude, des parents et des ducateurs chargs de former les nouvelles gnrations penser et vivre h o n n t e m e n t , risquent, en consquence, d'tre irrmdiablement compromis par ces frquentes reprsentations d'une vie artificielle et i m m o r a l e : le m a t r i a l i s m e qui y domine est dj par l u i - m m e une ngation et un refus des biens suprmes apports par le c h r i s t i a n i s m e et indispensables la conservation et au dveloppement de la civilisation chrtienne dans le monde. Ainsi donc, pendant que s'teint l e n t e m e n t cette dlicatesse de conscience et cette instinctive force de raction contre le mal, qui est l'indice et la mesure de la vertu, les esprits s'obscurcissent ; ils glissent, d'une manire coupable, vers des conceptions sur 1-e monde et sur la vie, inconciliables a b s o l u m e n t avec les rgles de la sagesse chrtienne, qui depuis vingt sicles ont fait l'honneur et la grandeur des peuples. Si une question si angoissante doit proccuper tous les h o m m e s de bonne volont qui aiment l e u r patrie, elle doit rendre p l u s ardent le zle de ceux qui, m i l i t a n t dans l'Action catholique des divers pays, se sont consacrs u n apostolat si mritoire d'lvation religieuse et sociale. Et si d'une part il est ncessaire de pratiquer une vigilante et ferme rsistance au mal qui e n v a h i t tout, en s'opposant aux reprsentations contraires la conception chrtienne du monde et la vie inspire par les bonnes m u r s , une action positive et concerte s'impose, d'autre part, p l u s i n s tamment encore pour rendre le cinmatographe instrument de saine ducation. Les progrs scientifiques sont eux a u s s i des dons de Dieu, dont il faut se servir pour sa gloire et pour l'extension de son rgne. Aussi les catholiques de t o u s l e s p a y s du m o n d e d o i v e n t - i l s se faire un devoir de conscience de s'occuper de cette question, qui devient de plus en plus importante* Le cinma va devenir le plus grand et efficace m o y e n d'influence, plus efficace encore que la presse, car c'est un fait constant que certains films ont t vus par plusieurs m i l l i o n s de spectateurs. En consquence, il est hautement dsirable que les c a t h o l i q u e s organiss s'occupent toujours du cinma dans leurs sances d'Action catholique, dans leurs programmes d'tude, etc. Il importe pareillement que les journaux catholiques aient t o u s u n e rubrique cinmatographique pour louer l e s bons films et b l m e r les m a u v a i s . Sa Saintet loue le travail que l'O. C. I. G. a dj ralis, et le programme d'action qu'il se propose de mener bonne fin, avec un rythme acclr pour l'avenir. Sans s'engager dans des responsabilits- et des proccupations d'ordre conomique, l'Office- catholique international du c i n m a tographe tend avec raison faire en sorte que se m u t i p l i e n t les grandes salles munies des progrs modernes et fortement coordonnes entre elles, soit pour offrir des spectacles instructifs et rcratifs d'inspiration chrtienne, soit pour provoquer p a r leurs demandes de bons films l'intrt des m a i s o n s productrices l e s

SECRTAIRERIE D'TAT

297

fournir. En outre et peut-tre est-ce l le but essentiel poursuivre, ce programme tend rveiller les nergies des gens de bien, afin qu'ils comprennent qu'ayant assur par cette coordination un trs ample dbouch de bons films, ils pourront se dvouer avec la comptence, la srieuse et ncessaire prparation voulues, la production- de films de classe, et assurer par l une entreprise qui, en sauvegardant les bonnes m u r s , en s'imposant par leur valeur technique, artistique et h u m a i n e , donne aussi de bons rsultats matriels dans l'ordre industriel. Le Saint-Pre souhaite ardemment que dans une oeuvre aussi salutaire, l'O, C. I. C. trouve une entire comprhension et une collaboration gnreuse chez les catholiques des diverses nations, et tout spcialement, c o m m e il a t dit, auprs de l'Action catholique de tous les pays, qui surtout il incombe de susciter, de coordonner et d'orienter les efforts. Et c o m m e gage des plus abondantes faveurs divines pour l'heureux rsultat d'une uvre qui tend d'une manire si vidente la gloire de Dieu et au bien des mes, le Saint-Pre envoie avec effusion de coeur, pour v o u s - m m e et pour t o u s vos cooprateurs dans ce saint apostolat, la Bndiction apostolique implore. Je saisis volontiers l'occasion pour vous exprimer. Monsieur le chanoine, les sentiments de mon dvouement en Notre-Seigneur.
E.

eard.

PACELLI.

SECRETAIRERJE D'ETAT

LETTRE
de S. Em., le cardinal Eugenio Pacelli, secrtaire d'Etat, S. Exc. Mgr Mennechet, vque de Soisson&et Laon (1).
Dal V a t k a n o , le 3 mai 1934.
EXCELLENCE,

Toutes les m a n i f e s t a t i o n s de la vie c a t h o l i q u e c a u s e n t a u S o u v e r a i n P o n t i f e u n e j o i e p r o f o n d e , et d e l e s v o i r se m u l t i p l i e r en F r a n c e , c'est, ses y e u x , u n s i g n e d e l a v i g o u r e u s e r e n a i s s a n c e religieuse qui s'annonce dans t o u s les m i l i e u x s o c i a u x de votre nation. Sa S a i n t e t n e p o u v a i t d o n c q u ' a c c u e i l l i r a v e c u n e v i v e s a t i s faction l'annonce des solennits par l e s q u e l l e s v o u s v o u s d i s p o s e z c l b r e r le V I I I c e n t e n a i r e d e s p l e r i n a g e s d e N o t r e - D a m e d e L i e s s e . Ces h u i t s i c l e s d e p i t m a r i a l e , o p p o r t u n m e n t v o q u s , v i e n n e n t . a t t e s t e r la s u i t e i n i n t e r r o m p u e d e s b i e n f a i t s q u e l a b n i e V i e r g e M a r i e n'a c e s s d e r p a n d r e s u r v o t r e p a y s ; i l s d i s e n t l o q u e m m e n t la t r a d i t i o n n a t i o n a l e de c o n f i a n c e et d e g r a t i t u d e qui s'est a f f i r m e d a n s v o t r e c l b r e s a n c t u a i r e l'gard d e v o t r e t o u t e s a i n t e P r o t e c t r i c e . La F r a n c e e n t i r e , p o u r r a i t - o n d i r e , y e s t v e n u e p r i e r d a n s le p a s s : s e s r o i s s'y r e n d a i e n t p o u r r e c o m m a n d e r l ' a u g u s t e Mre d e D i e u l e s i n t r t s d e l e u r p e u p l e ; o n a v u s'y s u c c d e r , de s i c l e e n s i c l e , n o m b r e d e v o s v q u e s et l e s p l u s s a i n t s a r t i s a n s d e v o s g r a n d e u r s r e l i g i e u s e s ; d e n o s j o u r s , enfin, l e s fils l e s p l u s m r i t a n t s de v o t r e p a y s , p r c u r s e u r s et s e m e u r s de l ' A c t i o n c a t h o l i q u e , o n t t e n u m e t t r e s o u s l e s a u s p i c e s d e N o t r e - D a m e d e L i e s s e l e u r s d e s s e i n s a p o s t o l i q u e s et [es i n i t i a t i v e s de l e u r c h a r i t c h r t i e n n e .
e

Ce g r a n d m o u v e m e n t de p i t m a r i a l e , l e s f t e s de ce V I I I c e n t e n a i r e v o n t le r a v i v e r e n c o r e - V o s d i o c s a i n s l u i d o n n e r o n t l e b r a n l e , et v o t r e z l e l e s y p r p a r e d j p a r u n e v r i t a b l e m i s s i o n m a r i a l e q u i , de p r o c h e en p r o c h e , r e m u e r a l e s m e s d a n s l a p l u part de v o s p a r o i s s e s . Mais c'est la v o i x d e t o u s l e s c a t h o l i q u e s (1) Texte publi par la Croix (8. 5. 34), qui le fait prcder des lignes suivantes : S. Exc. Mgr Mennechet, vque de Soissons et Laon, a reu une lettre signe de S. Em. le cardinal secrtaire d'Etat Pacelli, nouveau tmoignage de la haute hienvcillance dm Pape envers les catholiques de France. Sa Saintet a bien v o u l u , en effet, s'associer aux ftes du VIII centenaire des plerinages de Notre-Dame de Liesse en dputant comme lgat a latere S. Em. le cardinal Binet, qui prcda Mgr Mennechet sur le sige de Sois-sons. Nous sommes heureux de donner le texte de ce prcieux document.

LETTRE

S . EXC.

MGR

MENNECHET

299

de France, l'^scopat en tte, que l'on entendra dans le Congrs mariai qui achvera de donner ce VIII* centenaire sa pleine signification ; car ce Congrs sera comme un Magnificat national de gratitude et d'esprance, puisqu'il sera un commentaire doctrinal et pratique de l'invocation Marie cause de notre joie causa nostrae laetitiae. A ces grandes journes religieuses, S. S. Pie XI entend s'associer personnellement. Et, pour que votre sainte joie soit complte, il y dputera S. Em, le cardinal Binet, archevque de Besanon, qui vous a prcd sur le sige de Soissons, et que v o s populations, votre exemple. Excellence, continuent aimer et vnrer comme un Pre. En choisissant pour son Lgat a latere parmi vous un membre du Sacr-Collge qui vous est dj si intimement attach, le Vicaire de Jsus-Christ vous montre quel point il veut s'unir a u x prires et a u x actions de grce que vos diocsains de Soissons et tous ses fils de France feront monter vers leur Mre du ciel. C'est elle aussi, la Vierge- immacule, que, ds maintenant, le Saint-Pre confie les bndictions qu'il appelle sur Votre Excellence, sur tous ceux qui vous aideront prparer dignement ce VIII centenaire, sur tous ceux dont l'autorit ou la parole en rendront la clbration plus solennelle, sur tous ceux enfin qui y participeront. Heureux de vous c o m m u n i q u e r cet auguste message, je prie Votre Excellence d'agrer l'assurance de mes sentiments cordia* lement dvous. E. card. PACELLI.
-

SECRETAIRERIE

D'ETAT

LETTRE
de S. Em. le cardinal Pacelli, secrtaire d'Etat S. Exc. Mgr Besson, vque de Lausanne, Genve et Fribourg, au suj^t de l'Association catholique internationale des uvres de protection de la jeune fille (1).
Du Vatican, le 28 juin 1934.
EXCELLENCE RVRENDISSIME,

J'ai l ' h o n n e u r d ' i n f o r m e r V o t r e E x c e l l e n c e R v r e n d i s s i m e q u e j e m e s u i s e m p r e s s de r e m e t t r e e n t r e l e s m a i n s d u S a i n t - P r e la s u p p l i q u e filiale en f a v e u r de l ' A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e c a t h o l i q u e d e l'-ceuvre de la p r o t e c t i o n d e l a j e u n e fille. S a S a i n t e t c o n n a t et a p p r c i e h a u t e m e n t le t r a v a i l a u s s i m r i t o i r e a u p o i n t de v u e r e l i g i e u x q u ' a u p o i n t d e v u e s o c i a l a u q u e l c e t t e A s s o c i a t i o n se d v o u e p o u r l a d f e n s e m o r a l e et l ' a i d e d e t o u t g e n r e a c c o r d e , a u x j e u n e s filles q u e d e d u r e s n c e s s i t s o b l i g e n t a b a n d o n n e r le f o y e r d o m e s t i q u e et s ' e x p o s e r a u x d a n g e r s d e l o n g s v o y a g e s et a u x e m b c h e s d e s g r a n d e s v i l l e s . A l ' h e u r e q u ' i l est, ce c h a m p d ' a p o s t o l a t d ' u n e i m p o r t a n c e si (1) La Semaine catholique de la Suisse romande (10. 3. 32) rsume, d'aprs le Trait d'Union, l'uvre accomplie dans les gares et les ports par les agentes de l'Association. Nous lui empruntons cet aperu : En quoi consiste exactement le travail de nos agentes ? A se rendre dans les ports et les gares, soit d'une manire permanente, soit sur a v i s pralable. Elles attendent ou accompagnent les jeunes filles, les aident changer de train, s'inquitent de leur procurer u n gte honnte pour la nuit, les recommandent au chef de train ou au secrtariat de la v i l l e o elles se rendent : en un mot, leur rendent tous les services dont elles peuvent avoir besoin. Cela, afin d'viter qu'elles aient recours des intermdiaires qui, trop souvent, sont des agents de la traite. La protection de la voyageuse s'exerce aussi par Vaffichage qui la renseigne abondamment sur les maisons- o elle pourra se rendre en toute s-curit, sre d'y trouver : abri, a i d e conseils. Du village la grande ville, la sollicitude de la Protection suit incessamment la jeune fille. Sa route est jalonne, constelle. Elle laisse l'affiche j a u n e et blanche la porte de son glise, elle la retrouve la g-are. Comme une douce obsession, elle la poursuit a u cours de s o n voyage et elle l'attend au ter me. Tel est, en quelque sorte, le mcanisme du service des ports et des gares, m a i s les modes d'application sont p l u s ou m o i n s perfectionns suivant les pays...
r

LETTRE A S.

EXC.

MGR

BESSON

301

capitale devrait s'largir encore davantage, soit cause de la crise conomique qui prouve tellement le m o n d e ouvrier en qute de travail, soit cause de l a diffusion de l'immoralit favorise par t o u t e s sortes d'abus et par la propagande acharne des thories perverses qui cherchent s'insinuer partout et de prfrence dans les villes. Le Souverain Pontife a exprim ses vives flicitations et ses paternels encouragements aux personnes qui consacrent leurs nobles nergies et leurs saintes activits une uvre si mritoire et si chre au Cur de Notre-Seigneur, Il souhaite ardemment l'Association de trouver non seulement p l u s i e u r s collaboratrices qui offrent leur concours personnel trs apprci, mais aussi de nombreux cooprateurs et coopratrices parmi les personnes aises et disposes fournir les m o y e n s matriels pour une uvre si digne d'loge. Et comme c'est dans la prire que l'on trouve le secret de tout b o n succs, le Souverain Pontife veut bien recommander aux prires de t a n t d lame s pieuses vivant dans l e monde ou dans les Instituts religieux u n e uvre qui tend si v i d e m m e n t au salut des mes. Aussi Sa Saintet envoie-t-eile avec effusion de cur au personnel dirigeant, a u x socitaires et tous ceux qui, spirituellement et matriellement, viendront a u secours de l'Association, une spciale Bndiction apostolique, gage des plus abondantes faveurs divines et de souverain rconfort dans ce c o m b a t spirituel contre les forces du mal. Je saisis volontiers l'occasion pour v o u s renouveler, Monseigneur, l'assurance de mon entier dvouement en Jsus-Christ. E. card.
PAGELLI.

SECRETAIRERIE D'ETAT

LETTRE
de S. Em. le cardinal Facelli, secrtaire d'Etat a M. Eugne Duhoit prsident de la Commission gnrale des Semaines sociales.
Dal Vaticano, le 28 juin 1931.
MONSIEUR LE PRSIDENT,

Le sujet de la prochaine Semaine sociale , que v o u s avez s o u m i s au Saint-Pre, avec l a prcision et la conscience qui vous sont coutumires, ne pouvait manquer de retenir sa trs- bienveillante attention. Dans une srie de sessions prcdentes, vous v o u s tes efforc, non sans bonheur, -de mettre en lumire, sur plusieurs points essentiels, les exigences de l'ordre social Chrtien. Par l vous avez t amen formuler des devoirs d'autant plus imprieux que l e s ncessits sociales se sont multiplies davantage et qu'elles ont pris plus d'acuit. Convaincu toutefois' qu'il ne suffit pas de rappeler seulement des obligations morales d'une si grande importance, mais qu'il f a u t encore prparer des gnrations capables de les remplir, v o u s entreprenez cette anne d'tudier l'ducation en fonction de l'ordre social. C'est, en fait, porter v o s investigations aux sources m m e s de la vie sociale. En aucun temps, en aucun pays, le bien c o m m u n , qui est l'objectif de la vie en socit, n'a pu tre obtenu sans une certaine coopration de tous les- citoyens. Si les divers rgi'm-es peuvent rgler d'une faon diffrente les modes, de cette coopration, les gouvernements s'accordent t o u s p o u r la rclamer avec une insistance particulire, en un t e m p s o l'ensemble de la vie sociale est devenu plus complexe, plus m o u v a n t , p l u s critique. N'est-ce pas infuser d e la sorte t o u t le corps social c o m m e un sang nouveau que vise S. S. P i e XI quand il recommande dans l'Encyclique Quadragesimo anno de rendre aussi efficace que possible l'action de la justice sociale, qui organise normalement les rapports sociaux, et celle de la charit sociale, qui tend faire de la socit c o m m e une grande f a m i l l e , o la solidarit soit autre chose qu'un v a i n m o t ? Mais la justice sociale et l a charit sociale sont des vertus. La premire inclut m m e l'exercice des autres vertus, puisqu'elle consiste en ordonner a u bien c o m m u n les actes extrieurs . Quant la charit sociale, aprs avoir, par les actes propres de la charit comme telle, uni les h o m m e s Dieu, et par lui entre

LETTRE A

M. EUGNE

DUTHOIT

303

eux, elle conditionne, elle dtermine, c l e c o m m a n d e l e s actes de la justice sociale elle-mme, accroissant ainsi, presque jusqu' l'infini, la puissance rgulatrice de celle-ci. Or, des vertus ne s'acquirent pas en un instant. Ces habitudes spirituelles, semes dans les mes par la grce divine, doivent, pour crotre, y tre cultives. C e s t le rle de l'ducation chrtienne, dont la primordiale ncessit a t dfinie et proclame par S. S. P i e XI dans ITncyclique Divini illius Magistri. Comment, s'il a vraiment profit de cette i n i t i a t i o n complte la vie chrtienne et, plus forte raison, s'il n'en a pas bnfici dans sa jeunesse, un fils de l'Eglise ngligerait-il d'utiliser les m o y e n s que celle-ci lui otre pour-dvelopper s a n s cesse- en lui ces vertus dans la mesure croissante de ses devoirs d'tat ? Comment n e se rendrait-il pas compte que ce n'est pas en vue de sa seule perfection individuelle, m a i s pour devenir chaque j o u r p l u s apte m i e u x servir ses frres dans les m i l i e u x sociaux o le placent ses devoirs d'tat, qu'il doit, en vritable chrtien, continuer s e former spirituellement, jusqu' ce qu'il soit devenu une image vivante du Christ, donec formetur in eo Christus ? Des catholiques de cette trempe offriront, coup sr, la patrie les Citoyens d'lite qu'elle rclame. En abordant ce nouve-au cycle- d'tudes, les Semaines sociales de France s'engagent dans une nouvelle tape, on parfaite continuit avec* celle qui prcde. Conscient de l'importance de votre tche, v o u s avez sollicit, avec plus die ferveur encore que de coutume, s'il se- peut, la B n d i c t i o n du Pontife suprme. C'est de grand cur; en effet, que- le Saint-Pre' bnit tous ceux qui prparent le succs de- cette Semaine sociale , tout d'abord le trs actif pasteur sous les auspices duquel elle* se tiendra, et qui l u i mnage' un accueil, si cordial en sa belle cit nioise ; M v o u s bnit v o u s - m m e , Monsieur l e Prsident, ainsi que les professeurs* confrenciers et orateurs qui, de* c o n cert avec vous-, en raliseront le programme, et t o u s les auditeurs aussi qui- viendront y chercher de nouvelle^ lumires pour leur apostolat. Je saisis volontiers cette occasion pour m e redire, Monsieur le Prsident, votre bien cordialement dvou en Notre-Seigpeur. E. card.
FACR.M.

SECRETAIRERIE

D'ETAT

LETTRE
de S. Em. le cardinal Eugeno Pacelli, secrtaire d'Etat M. Paul Raynaud, secrtaire gnral de la J- M. C. (1).
Dal Vaticano, le 12 dcembre 1934.
CHER MONSIEUR,

Le Saint-Pre a pris connaissance, avec u n e pleine satisfaction, de la lettre que, de concert avec votre a u m n i e r gnral, v o u s lui avez crite au nom des membres de votre Comit directeur. Ce que vous y exposez, touchant l e travail accompli par la Jeunesse maritime chrtienne, depuis sa fondation en 1930, et touchant les. objectifs de votre prochain Congrs, l u i a par, mriter ses plus paternels encouragements. La J. M . C. correspond, en effet, d'une faon excellente aux vues de Sa Saintet sur le caractre de l'Action catholique. N d'une pense conqurante, votre m o u v e m e n t veut atteindre, c o m m e v o u s l'affirmez, un but de conqute des plus nobles et des plus levs : celle des jeunes marins au Christ. Expose comme peu d'autres a u x aguets du m a l et l a perte m m e de leur foi d a n s la mle insidieuse des ports du monde, leur condition ne pouvait pas ne pas former l'objet de vives sollicitudes de la part du Pasteur suprme des fidles. Et vous, c o m m u n i a n t ces sollicitudes par une collaboration v r a i m e n t prcieuse l'uvre dj existante et universelle de VApostolatus Maris, v o u s avez v o u l u raliser, dans la sphre de la Jeunesse m a r i t i m e , l a participation organise des laques l'apostolat hirarchique, ce qui est l'essence de l'Action catholique et en m m e temps- votre note saillante. Heureuse ralisation, inspire par le Souverain P o n t i f e l u i - m m e , lorsqu'en avril dernier, en s'adressant a u x plerins de l'A. C. J. F., il parlait des marins aptres des marins . Nul ne connat m i e u x que vous ce m i l i e u , puisque c'est le vtre, et v o u s m m e tes des leurs. C'est le terrain o vos responsabilits spirituelles sont d'une certaine manire engages. Ces jeunes marins, auxquels vous voulez rendre la noblesse et les j o y e u s e s fierts de la foi de leurs anctres, sont votre "prochain immdiat, et, parlant, celui vers lequel doivent bon droit se porter les prfrences de votre charit. Aussi votre apostolat peut bien, ds prsent, se fliciter des plus consolants fruits, car vous pouvez dj prsenter au Souci) Cf. Z>. C , t. XXXIII, col. 161.

LETTRE

A M. PAUL

RAYNAUD

305

verain Pontife u n e riche moisson de conqutes spirituelles, parmi lesquelles des vocations ecclsiastiques et religieuses. C'est qu' raison de votre filiale u n i o n avec vos vques, dont les aumniers sont les fidles messagers et la v o i x autorise, votre action s'articule celle de l^Eglise, dans l e grand m o u v e ment de la c o m m u n i o n des saints. C'est l le secret de vos succs ; l'union vitale de tous l e s membres au corps mystique du Christ. Cette union, vous avez cur de l'entretenir surtout par les m o y e n s surnaturels : retraites fermes, rcollections, plerinages, et p a r tout l'ensemble de vos rapports avec vos directeurs spirituels, moyens qui alimentent la flamme de votre charit et assurent vos victoires venir. De ce gnreux esprit, S. Exc. Mgr Mignen a voulu rendre t m o i gnage en transmettant l u i - m m e votre adresse Sa Saintet. Le Saint-Pre ne doute pas que, sous les auspices du trs zl archevque de Henns, votre prochain Congrs (1) ne marque une date dcisive dans l'histoire de votre chre J. M. C. dont il c o n s o lidera encore la vivante unit pour u n e expansion toujours plus vigoureuse de votre apostolat. Il le demande a u Pre des lumires de qui descend tout don parfait, et il accorde dans cette vue h tous les bons ouvriers de votre m o u v e m e n t l a plus large Bndiction apostolique. Agrez, Monsieur le secrtaire gnral, l'assurance de m o n religieux dvouement. Sign : E. cardinal
PACELLI.

(1) Ce Congrs s'est tenu Henns (27-30 dcembre 1034).

C O M M I S S E ) PONTIFICIA. DE. RE BIBLICA

D E C R E T UM
de opre. R, D, Friderici Schmidtke, cui titulus Die Einwcmderuiig 'Israls iii Kanaan (1),

Cum quaesitum sit ab hac Pontificiu Commissione de Re Biblica qirid sentiend'um de opre cui titulus, Die Einwanderun Isral in Kanaan , Vratisloivi-ae anno 1933 a R. D. Trdevico Schmidtke edito, ipsa respandendum decreuit : R. I>. Fride-ricus Schmidtke, Prof essor extraordinarius Veteris Testament! in Facultate Theologica Universitatis Vratislatvicnsis, in volumine de quo supra : de Pentateucho disserens, placita criticae rationalisticae sequitur neglecto plane decreto -Pontificiae Commissionis Biblicae d. d. 27 iunii 1906 ;

COMMISSION PONTIFICALE BIBLIQUE

DCRET
Au sujet du livre de Frdric Schmidtke intitul Die Enwcmderung Israls in Kanaan .

La Commission pontificale biblique, interroge au sujet du livre intitul Die Einwanderung Israls in Kanaan (L'immigration Bi'eslau, en 1933, par le professeur d'Isral en Canaan), publi Frdric Schmidtke, a rpondu par le dcret suivant : Dans le livre en question, l'abb Frdric Schmidtke, professeur extraordinaire de l'Ancien Testament la Facult de thologie de l'Universit de Breslau : Lorsqu'il traite du Pentateuque, suit les thories de la critique rationaliste, ngligeant t o t a l e m e n t le dcret de la C o m m i s s i o n p o n tificale biblique du 27 juin 1906 ;
(1) A. A. S.," v o l . X X V I , 1934, p . 130.

DCHET RELATIF AIT LIVRE DE F. SCHMIDTKE.

307

insuper, in historia. Veteris Testamenti, nulla ratione habita d'ecreti. eiusdem Pontifiiciae Commissionis Biblicae d. d. 23 iunii.1905, genus quoddam litterarium-adstruit trar ditionum.popularium falsa veris admixta referentium; contra perspicua Sacrorum Librorum testimonia asserit, inter alia, narrationes de Patriarchis, saltem magna ex parte, historiam non hominum singularium sed tribuum exhibere ; Iacob non esse flium Isaac sed repraesentare tribum quamdam aramaicam ; nec totam israeliticam gentem, sed partem tantum, maxime tribum Ioseph, Aegyptum ingressam esse ; item, miracula plura Veteris Testamenti, vim textui sacro inferens, ut facta mere naturalia explicat. Auctor proinde diogma inspiratkmis et inerrantiae biblicae, implicite saltem, negat ; normas hermeneuticae catholicae penitus negligit ; doctrinae catholicae Litteris Encyclicis Prouidentissimus Deus Leonis XIII et Spiritus Paraclitus Benedicti XV clarissime propositae contradicit, Quapropter praefatum opus omnimodam reprobaiionena mer-etur et a scholis catholicis arceri dbet. Hanc autem occasionem nacta, eadem Pontiiicia Gommissio interprtes cathotcos commoneifacit ut, reverentia

De plus, dans l'histoire de l'Ancien Testament, ne tenant aucun compte du dcret de la m m e C o m m i s s i o n pontificale biblique du 23 j u i n 1905, il fait intervenir un genre littraire qui consiste en des traditions populaires o.l'erreur est mlange la vrit ; h l'encontre des tmoignages vidents des Saints Livres, il affirme, entr-e autres choses, q u e les rcits qui ont trait aux patriarches exposent au m o i n s en grande partie, non pas l'histoire de personnages individuels, m a i s celle de tribus ; que Jacob n'est pas le ils d'Isaac, m a i s reprsente une tribu araanenne ; et que ce n'est pas le peuple isralite tout entier qui est entr en Egypte, m a i s une partie seulement, surtout la tribu de Joseph ; De -mme, f a i s a n t violence a u texte sacr, il explique p l u s i e u r s miraces.de l'Ancien Testament comme des faits purement naturels. L'auteur n i e donc, du m o i n s d'une manire implicite, le dogme de l'inspiration et de Tinerrance b i b l i q u e ; il nglige c o m p l t e m e n t les rgles de l'hermneutique catholique ; il se met en contradiction arec la doctrine catholique trs clairement propose dans ie% Lettres Encycliques- Prouidentissimus Deus de Lon XIII et Spi-

ritus .Paraclitus
POUT

de Benot XV.

ces m o t i f s , le livre en question mrite une complte rprobation et ne- doit p a s trouver entre d a n s les coles c a t h o l i q u e s . La m m e C o m m i s s i o n pontificale saisit cette occasion pour exhorter les exgtes catholiques se soumettre avec tout le res-

308

COMMISSION PONTIFICALE POUR LES TUDES BIBLIQUES

qua par .est, pareant Constitution! dogmaticae Concilii Vaticani, Decretum sacrosanctae Tridentinae Synodi renovanti, qua solemniter sa-ncitum est, ut in rbus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu Sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum ; atqus id-eo nemini licere contra hune sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam Sacrani jnterpretari . Praeterea in mentem omnium christifidelium revocat quae de decretorum Pontificiae Commissionis Biblicae auctoritate Pius X s. m., Motu proprio Prqestantia Scripturae Sacrae, d. d. 18 Novembris 1907, edixit : universos obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de Re Biblica, sive quae adhuc sunt emissae, sive quae posthac edentur, perinde ac decretis Sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subiciendi : nec posse nolam tum detrectatae obedientiae, tum temeriiatis devitare aut culpa propterea vacare gravi, quotquot verbis scriptisve s-ententias has taies impugnent idque praeter

pect qui convient la Constitution dogmatique du Concile du Vatican, renouvelant l a dclaration solennelle du dcret d u Concile de Trente que, dans les choses concernant la f o i et les m u r s qui entrent dans l'difice de la doctrine chrtienne, on doit regarder comme l e vritable sens de la Sainte Ecriture celui qu'a toujours tenu et tient notre Mre la Sainte Eglise, laquelle il appartient de juger du vrai sens et de l'interprtation des Saintes Ecritures ; et que, pour cette raison, il n'est permis personne d'interprter la Sainte Ecriture contrairement ce sens, ou encore contrairement au consentement u n a n i m e des Pres . En outre, elle rappelle tous les fidles la dclaration de Pie X, de sainte mmoire, dans le m o t u proprio Praestantia Scripturae Sacrae du 1-8 novembre 1907, concernant l'autorit des dcrets de la Commission pontificale biblique, savoir que t o u s les fidles sans exception sont t e n u s , par devoir de conscience, de se s o u mettre aux dcisions de la Commission pontificale biblique, tant a u x dcisions qui ont t rendues jusqu' ce j o u r qu' celles q u i seront promulgues l'avenir, de la m m e manire qu'on e s t t e n u de se soumettre aux dcrets des Sacres Congrgations ports e n matire de doctrine et approuvs par le Pap-e ; et que ceux qui s'lveraient contre ces dcisions, par leurs paroles o u leurs crits, ne sauraient viter la note de dsobissance et d* tmrit, n i en consquence tre exempts de faute grave, et cela i n d p e n d a m m e n t

DCRET RELATIF AU

LIVRE D E F.

SCHMIDTKE

309

scandalum. quo offendant, ceteraque, quibus in causa esse corani Deo possint, aliis ut plurimum, temere in his errateque pronuntiatis . Die nutem 27 Februarii 1934, in audientia infrascripto Bmo Consultori ab Actis bnigne concessa, Ssmus Dominus Noster Pius Pp. XI praedictum responsuni necnon monitum rata habuit et publici iuris fieri mandavit.
IOANNES BAPTISTA FREY, C. S.

S p . , Consultor

ab

actis.

du scandale qu'ils donneraient ou d'autres responsabilits qu'ils encourraient devant Dieu en raison des paroles tmraires et errones dont s'accompagnent le plus souvent ces sortes de rsistance . S. S. le Pape Pie XI, dans l'audience qu'elle dtngna accorder, le 27 fvrier 193$, an secrtaire soussign, a approuv cette rpons?.* ainsi que Vavertissement, et a ordonn de les publier.
JEAN-BAPTISTE FREY, C . S. Sp,

Consulteur

Secrtaire.

GQMMISSJO PONTIF.ICIA DE RE BIBLICA

DECRETUM
de usu versionum Sacrae Scripturae in Ecclesiis (1).

Proposito ab Excmo Episcopo Buscoducensi, nomine eliam ceterorum Excmorum Episcoporum provinciae ecclesiasticae neerlandicae, sequenti dubio :. Utrum permitti possit in ecclesiis populo praelgi pricopas liturgicas Epistolarum et evangeliorurn secundum versionum i T o n ex veteri vulgata latina editione , sed ex textibus primigeniis sive graecis sive hebraicis ? Pontificia Commissio de Rc Biblica ita respondenduin decrevit : Ngative ; sed versio Sacrae Scripturae chrrstifidelibus publice praelegatur quae sit confecta ex textu ab Ecclesia pro saera liturgia approbato.

COMMISSION PONTIFICALE BIBLIQUE

DCRET
relatif l'usage des versions de l'Ecriture dans les glises (30. 4. 34). Sainte

S. E x e . l ' v q u e d e B o i s - l e - D u c , a u n o m d e t o u s l e s a u t r e s vques de la province ecclsiastique de Hollande, a s o u m i s l e doute suivant : P e u t - o n p e r m e t t r e dans- l e s g l i s e s d e l i r e a u p e u p l e l e s e x t r a i t s l i t u r g i q u e s d e s E p i trs et d e s E v a n g i l e s d ' a p r s u n e v e r s i o n q u i n'est p a s c e l l e de l'dition latine de la Vieille Vnlgate, m a i s q u i e s t f a i t e d'aprs l e s t e x t e s p r i m i t i f s g r e c s o u h b r e u x ? La C o m m i s s i o n biblique pontificale a dcid de rpondre c o m m e il s u i t : Ngativement m ; mais qu'on lise publiquement aux fidles la

A. A. S., vol. XXVI, 1934, p. 315.

COMMISSION PONTIFICALE P O U R LES TUDES BIBLIQUES

311

Die autem 3 0 Aprilis 1 9 3 4 , in audientia infrascripto Consulter! ab Actis bnigne concessa, Ssmus Dominiis Noster Pius Pp. X I praedictum responsum ratum habuit et publici iuris fleri mandavit.
IOANNES BAPTISTA FREY, C. S. Sp.

ConsuUor

ab

actis.

version de l'Ecriture Sainte qui est faite d'aprs le texte approuv par l'Eglise pour la liturgie sacre. Le 30 avril 1934, l'audience bienveillaniment accorde au consul tcur secrtaire soussign, Notre Trs Saint-Pre le Pape Pie XI a approuv la rponse ci-dessus nonce et ordonn de la publier.
JEAN-BAPTISTE F R E T , C. S. Sp.,

Consulleiir

secrtaire.

PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS

I. -

RESPONSA

ad proposita dubia.

Emi Paires Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authenlice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula : De privilegiis S. R. E. Cardinalium. D. L An, ad normam canonis 236 1 et 2, S. R. E. Cardinalis. ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem decennio nonduin expleto, locum. obtineat ante Cardinales presbyteros, qui post ipsum creat sunt. IL An, vi canonis 239 1 n. 12, 13 et 24, S. R. E. Cardinales in Basilicis patriarchalibus Urbis uti possint baculo

COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRETATION DU CODE DE DROIT CANONIQUE

L -

RPONSES

divers doutes proposs.

Les Emes Pres de la Commission d'interprtation authentique du Droit canon ont ordonn de rpondre de la faon ci-dessous chacun des doutes qui leur furent soumis dans leur assemble plnire : Sur les privilges des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine. D. I. Est-ce que, d'aprs les prescriptions du canon 236, 1 et 2, un cardinal diacre qui passe, par option, de l'ordre des diacres celui des prtres, le dlai de dix ans n'tant pas rvolu, prend place avant les cardinaux prtres crs aprs lui ? II. En vertu du canon 239, 1 , 12, 13 et 24, les cardinaux peuvent-ils, dans les basiliques patriarcales de Rome, faire usage de
er

DOUTES

RELATIFS

AUX

CANONS

DU

CODE

313

pastorali, benedicere populo Inore Episcoporum, et concedere indulgentias ducentorum dierum. R. Ad I . Affirmative. Ad I I . Ngative. Datum Romae e Civitate Vaticana, die 29 mensis Maii anno 1934. P. card. G A S P A R R I , Praeses ; I . B R U N O , Secretarius.

II. -

RESPONSA
dubicr.

a d proposita

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula : /. De sectae atheisticae adscriptis. D. An ad normam Codicis iuris canonici, qui sectae atheisticae adscripti sunt vel fuerunt, habendi sint quoad omnes iuris cffectus etiam in ordine ad sacram ordinationem et matrimonium, ad instar eorum qui sectae acatholicae adhaerent vel adhaeserunt. R. Affirmative.
la crosse, bnir le peuple la manire des voques et accorder des indulgences de 200 jours ? R. 1 Oui. 2 Non. Donn Rome, la Cit vaticanc, le 29 m a i 1934. P. card. GASPARRI, Prsident. I. B R U N O , Secrtaire.

II. -

RPONSES

divers doutes proposs.


Les E m e s Pres de la C o m m i s s i o n d'interprtation authentique du Droit canon ont ordonn de rpondre de la faon ci-dessous chacun des doutes qui leur furent s o u m i s dans leur assemble plnire : /. Des membres d'une secte athe. D. Est-ce que, d'aprs la teneur du Droit canon, ceux qui se font ou se sont fait inscrire dans u n e secte athe doivent tre assim i l s pour tous les effets de droit, m m e en ce qui a trait l'ordination sacre et au mariage, ceux qui font ou ont fait partie de sectes acatholiques ? R. Oui.

'314

COMMISSION

PONTIFICALE

DU

DROIT

CANONIQUE

IV. De electione Abbatissac* D. Ulrum verbum praeesse, de quo in canone 506 2. el interprctatone diei 24 Novembris 1920, intelligendum sit do praesidentia honoris, an iurisdictionis. R. Ngative ad primam partein, affirmative ad secundam. III. De religiosis dimissis. D. I. An declaratio facti, de qua in canone 646 2, requiratur ad hoc u t Religiosus ipso facto habendus sit tanquam lgitime dimissns. R. Ad I. Ngative. IL An praescriptum canonis 672 1 extendatur etiam ad Religiosos ipso facto d i m i s s o s a d normam canonis 646. Ad II. Ngative. IV. De confessione navigantium. D. An sub nomine Ordinarii, de quo in canone 883 1. veniant etiam Superiores maiores Religionis clericalis exemptae. R. Ngative. Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 30 mensis Iulli anno 1934. P . card. G A S P A R R I , Praeses ; I. B R U N O , Secriziarius.

IL De l'lection

de

l'Abbesse.

D. Le mot praeesse, employ dans le canon 506, 2, et dans l'interprtation du 24 novembre 1920, doit-il tre entendu dans le sens d'une prsidence d'honneur ou bien de juridiction ? R. Non, la premire partie ; oui, la seconde. ///. A propos des religieux renvoys.

D. I. Est-ce que la dclaration d u fait, dont i l s'agit au canon 646, 2, est requise pour que le religieux soit ipso facto regard comme lgitimement renvoy ? II. La prescription du canon 672, 1 , s'tend-elie a u s s i aux religieux renvoys ipso facto, conformment a u canon 646 ? R, Non, la premire question. Non, la seconde question.
er

IV. Sur la confession


er

de ceux qui

naviguent.

D. Sous l'appellation d'Ordinaires, dont parle le canon 883, 1 , faut-il entendre galement les suprieurs m a j e u r s des religions clricales exemptes ? jR. Non. Donn a Rome, la Cit vaticanc, le 30 j u i l l e t 1934. P. card. GSPARBI. Prsident ; I. B R U N O , Secrtaire.

TABLE DES MATIRES

PREMIERE PARTIE Actes de S. S. Pie X I


CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES

Constitution apostolique Quad &uq)eriore aiuvo teuxlanb tout l'univers catholique le Jubil extraordinaire de la Rdemption depuis l e dimanche de Quasimodo 1934 jusqu'au dimanche d e - Q u a s i m o d o 1935 (2 avril 1934) . . . . Constitution apostolique Lauretanae Basilicae fixant l a n o u velle situation de la b a s i l i q u e de Lorette, devenue- p o s s e s sion pontificale et l a dtachant du diocse de liecanaLi (15 septembre 1934)
1

149

210

ALLOCUTIONS, DISCOURS,

HOMLIES

Homlie du- Pape Omnia possum le j o u r de la canonisation de la bienheureu&e. J.eanne-Antide Thouret, fondatrice de l'Institut des Surs de l a Charit (14 janvier 1934) Discours aux curs de R o m e et a u x prdicateurs du Carme (traduction franaise seule),- 13 fvrier 1934 Homlie du Pape Dum praeclara l e jour de la canonisation de la bienheureuse Marie-iMicheille du Saint^Sacrement, fondatrice de l'Institut des Adoratrices-Servantes d u Trs Saint-Sacrement (4 mars 1934) Homlie d u Pape Post piissimum ,1e jour de l a canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras (ll mars 1934) Discours a u x membres du 26 plerinage organis par l'Action catholique franaise (texte franais original), 15 mars 1934 Homlie du P a p e Laetamur admodum le joui*- d e . l a canonisation des b i e n h e u r e u x Joscph-Bienot Cottolengo et Poanpilio-Maria Pirrotti, et de la bienheureuse ThrseMarguerite Redi (19 mars 1 9 3 4 ) . . . Discours adress -aux membres - de la Fdration n a t i o n a l e des Syndicats diocsains de l'enseignement libre en France, L'audience du 31 mars 1934 Discours adress aux jeunes gens membres du plerinage de
e

41 50

58

98

103

135. 146

316

TABLE DES MATIRES

l'Association catholique de la Jeunesse de France, l'audience du 6 avrid 934 " 170< Discours aux reprsentants de l a presse trangre Rome sur la responsabilit et l'action des journalistes ( 9 avril 1934) 173 Allocution aux journalistes 'de Rome et a u x correspondants romains des grands journaux italiens l'audience du 10 juin 1934 195
LETTRES

Lettre M. Henri de Vergs, prsident gnral des Confrences de Saint-Vincent de Paul (texte franais s e u i l , 31 janvier 1934 ' ! 48 Lettre Observantissintas litteras S. Exc. Mgr Ismaele Perdomo, archevque de Bogota, s u r l a ncessit et l e s tches de l'Action catholique en Colombie (traduction franaise seule), 14 fvrier 1934 53 Lettre Non levi animi S. Em. le cardinal Schuster, archevque de Milan, le n o m m a n t lgat pontifical aux ftes du millnaire de l'abbaye d'Einsledeln en Suisse (21 mars 1934) 141 Lettre Quinto ac videsimo a u R, P. Augustin Bea, S. L, recteur de l'Institut pontifical biblique, l'occasion du 25 anniversaire de la fondation de cet Institut (3 m a i 1934) ; 176 Lettre Si gloria filiorum au R. P. D o m Gommaire Crets, Abb gnral des Prmontrs, pour le VIII centenaire de la mort de saint Norbert, fondateur de l'Ordre (31 mai 1934) 189 Lettre Laetitia singuilari S. Em. le cardinal Binet, archevque de Besanon, le n o m m a n t lgat pontifical aux ftes du VIII centenaire de Notre-Dame de Liesse, au diocse de Soissons (2 j u i l l e t 1934) 206 Lettre Argentinam Rempublicam S. E m . le cardinal Pacelli, secrtaire d'Etat, le n o m m a n t lgat a latere au XXXII Congrs eucharistique international de Buenos-Ayres (16 septembre 1934) 214
a e

LETTRES

APOSTOLIQUES

Lettre apostolique Primos ex inclgto dclarant patrons principaux du Vicariat apostolique de Rabat les saints Brard, Pierre, Accursius, Adjutus et Othon, protomartyrs de l'Ordre des Frres Mineurs (9 j a n v i e r 1933) Lettre apostolique Quae catholico rigeant en vicariat apostolique la prfecture de la Guyanne franaise (10 j a n vier 1933) Lettre apostolique Inolytam ac perillustrem au Rme P. Martin Gillet, Matre gnral des Frres Prcheurs, l'occasion

9 12

\ TABLE DES MATIRES

317

d u VII cenlenairc de la canonisation de saint Dominique (6 mars 1934) Lettres apostoliques Postquam Sanctorum proclamant b i e n heureuse la servante de Dieu Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, co^fondatrice des F i l l e s de la Croix dites Surs de Saint-Andr (13 mai 1934) Lettres apostoliques Sanctae Romanae dclarant saint Antoine de Padoue, patron principal du Portugal, au m m e titre que saint Franois de Borgia Cl3 juin 1934) Lettres apostoliques Vicariatuum ac Missionum tablissant le bienheureux Charles Lwanga, martyr de l'Ouganda, patron de la Jeunesse d'Action catholique d'Afrique (22 j u i n 1934)
LETTRES DCRTALES

63

179

200

203

Lettres dcrtales Quidquid Immaculatae dcernant les honneurs des saints la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous, de la Congrgation des Surs de la Charit et de l'Instruction chrtienne de Xevers (& dcembre 1933) Lettres dcrtales Misericordiarum Patri dcernant l e s honneurs des saints la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras (11 mars 1934) Lettres dcrtales Benignissimus Deus dcernant au b i e n h e u reux Joseph-Benoit Cottolengo, fondateur de la Pfccola Casa de Turin, les honneurs des saints (19 mars 1 9 3 4 ) . .
MESSAGE

14 74

10{>

Message radiophonique adress, le 14 octobre 1934, aux fidles l'issue du Congrs eucharistique international tenu Buenos-Ayres, en Argentine
MOTU PROPRIO

218

Motu proprio Monasteriam relatif l'abbaye de Saint-Jrme de R o m e (25 janvier 1934) \

46

DEUXIME PARTIE Actes des Dicastres pontificaux


Sacre Congrgation
Dcret rprouvant la m e s s e s propage diocse de Przmysl Dcret condamnant et pratique par les (17 mars mettant

du

Saint-Office.

dite des Quarante-quatre Bernardins de R z e s z o w au 1934) VIndex le livre de Fr-

223

318

TABLE !>ES MATIRES

dric Schniidtke : Die Einwanderung Israels in Kanaan (L'immigration d'Isral en Canaan) (9 mars 1931) Dcret dclarant les apparitions d*Ezquioga, au diocse de Vitoria (Espagne), dpourvues de caractre surnaturel et condamnant trois livres leur sujet (18 jmin 1934) Dcret condamnant et m e t t a n t l'Index toutes les u v r e s (opra omnia) de l'crivain -italien Benedetto Grocc (22 juin 1934) '. Dcret dclarant prohibes ipso jure et mettant l'Znde.r toutes les uvres (opra omnia) du professeur Giovanni Gentile (22 j u i n 1934) Dcret par lequel les sauctions portes par les canons 2 320, 2 343 1 , 2 367 et 2 369 du Code de droit canonique sont tendues l'Eglise universelle, t a n t orientale que latine (21 j u i l l e t 1934) Rponse un doute concernant le sens des mots indirecte inducentes du canon 2 367 2 (16 novembre 1934).

225

227

229

231

233 235

Sacre Congrgation pour l'Eglise

orientale.

Dcret approuvant et promulguant l e s statuts du Sminaire interrituel Saint-Louis, Constantinople, fond et dirig par les Capucins de la province de Paris (18 mai 1 9 3 4 ) . . . .

237

Sacre Congrgation de la discipline des

sacrements.
pour 243

Instruction pour le prtre dlgu par le Saint-Sige administrer la Confirmation (20 mai 1934)

Sacre Congrgation

des Rites.

Rescrit accordant pour cinq ans l a requte de Mgr Gholet, que la fte de l a Sainte F a m i l l e soit reporte pour la France au second dimanche aprs l'Epiphanie (18 n o vembre l'934;

260

Sacre Pnitencerie

Apostolique.

Dcret accordant une indulgence de 10 ans la prire En ego, o bone et u n e indulgence de 3 ans l'invocation Adoramus te, Christe (2 fvrier 1934) Dcret concdant une indulgence de 10 ans la rcitation du Credo et de l'invocation Adoramus te (20 fvrier 1 9 3 4 ) . . . . Directives au sujet des pouvoirs des confesseurs pendant le Jubil tendu au monde entier et des conditions pour gagner l'indulgence jubilaire (3 avril 1934) Dcret tendant aux Journes eucharistiques l e s indulgences dj accordes aux prires des Quarante-Heures par le dcret Inoecto fliciter du 24 j u i l l e t 1933 (10 avril 1 9 3 4 ) . . Dcret accordant une indulgence de 10 ans pour l e s prires rcites la fin de la messe basse (30 m a i 1934)

261 264 266 275 279

TABLE DES MATIERES

319

Dcret accordant une indulgence de 3 ans la rcitation de 5 Pater, Ave et Gloria suivis de la strophe Sancta Mater istud agas (9 j u i l l e t 1934) Dcret accordant une indulgence de 3 ans l'oraison jaculatoire, Per signum Crucis, de inimicis nostris ; une autre de 7 ans la rcitation du Stabat, et une de 500 jours pour la strophe Sancta mater istud agas (l* aot 1934) Dcret accordant une indulgence de 7 ans ceux qui assistent aux crmonies du j o u r des Missions (30 aot 1 9 3 4 ) . . Dcret p u b l i a n t de nouvelles indulgences gagner au bnfice des mes du Purgatoire durant l'octave de la convmmoraison de tous les fidles dfunts (31 octobre 1 9 3 4 ) . . . . Rponse un doute au sujet du sens d'un passage du canon 934 2 relatif aux indulgences (2fi novembre 1934)
p

281

283 287 290 293

Secrtairerie

d'Etat.
295

Lettre au chanoine Brohe, prsident de l'Office catholique international du c i n m a (27 avril 1934) Lettre de S. Em. le cardinal Pacelli Mgr Mennechet, vque de Soissons, lui annonant la, n o m i n a t i o n du cardinal Binet comme lgat a latere au Congrs mariai national de Notre-Dame de Liesse (3 mai 1934) Lettre Mgr Besson, vque de Lausanne, au sujet de l'Association catholique internationale des uvres de protection de la jeune fille (28 juin 1934) Lettre de S. Em. le cardinal Pacelli M. Eugne Duthoit, l'occasion de la Semaine sociale de Nice (23-28 j u i l l e t 1934) sur l'ordre social et l'ducation (28 j u i n 1 9 3 4 ) . . . . Lettre M. Paul Raynaud, secrtaire gnral de la Jeunesse m a r i t i m e chrtienne, pour bnir les- travaux du 1 Congrs de cette association (12 dcembre 1934)
e r

298

300 302

304

Commission pontificale pour tes tudes

bibliques.

Dcret condamnant et interdisant le livre : Die Einwanderung Isral s in Kanaan (L'immigration d'Isral en Canaan) et en donnant l e s raisons (27 fvrier 1934) Dcret relatif l'usage dans l e s glises des versions en langue vulgaire de l'Ecriture Sainte f a i t e s sur les t e x t e s originaux, soit hbreux, soit grecs (30 avril 1934) Commission pontificale pour l'interprtation du Code,

306

310

Rponses des doutes proposs au sujet" des canons 236, 239 (29 m a i 1934) Rponses des doutes proposs au sujet des canons 506 2, 646 2, 672 1, 883 (30 j u i l l e t 1934)
ir)4 l.i I2. Imprimerie Vaisin je la Bonn* Presse ' tMAn ), 5. rue B*y*r<l Paris-ti*

312 313