Vous êtes sur la page 1sur 12

{166}{218}piper, sprawdzi�a� ciasto?

{225}{253}tak.
{262}{319}to dobrze, bo nie chc�,|�eby by�o dostarczone,
{325}{355}a� nie dowioz� obrus�w.
{360}{403}sprawdzi�am ciasto.
{409}{460}mog� ci� prosi�, |�eby� wy��czy�a ten mikrofon?
{466}{533}przepraszam, sprawdzam, czy dzia�a.
{569}{620}a co z limuzyn�?|kochanie, zarezerwowa�a� limuzyn�?
{625}{706}wszystko za�atwione,|razem z dj-em, kateringiem,
{712}{782}rozmieszczeniem sto��w i ry�em.
{787}{850}ry�em? nie, nie, nie mo�emy| rzuca� ry�u.
{858}{920}- dlaczego nie?|- poniewa� ptaki tego nie strawi�
{926}{1023}- i wybuchn�.|- okay, wi�c rzucimy siemi�
{1027}{1071}albo wypu�cimy balony.
{1082}{1153}nie, nie. nie mo�emy wypu�ci�|balon�w, bo polec� nad ocean.
{1158}{1217}wieloryby pomyl� je z ka�amarnicami,|a ja nie mog� my�le�
{1222}{1302}podczas mojego �lubu|o wielorybach wyrzucanych na brzeg, rozumiesz?
{1307}{1347}kochanie, wiem, �e chcesz,|�eby ten dzie� by� doskona�y,
{1351}{1398}ale musisz si� odpr�y�|i wzi�� kilka g��bokich oddech�w.
{1402}{1463}oddychanie jest dobre.|oddychanie jest twoim przyjacielem.
{1467}{1563}o! to �lub czy koronacja?
{1630}{1683}- gdzie moja suknia?|- oh, nie mam jej.
{1728}{1802}brak mi tchu. co masz na my�li?|jak mog�a� zapomnie� o mojej sukni
{1807}{1867}dzie� przed �lubem?|sklep �lubny jest jutro zamkni�ty.
{1871}{1931}uspok�j si�, jest otwarty wieczorem,|planuj� wdepn�� tam
{1935}{2002}-w drodze na pr�bny obiad.|- oh, w porz�dku.
{2007}{2091}- dlaczego nie usi�dziemy?|- tak, siedzenie jest dobre.
{2137}{2225}my�l�, �e jestem troszeczk� zestresowana.|wiesz, ja tylko
{2230}{2359}chc�, �eby jutro by�o doskonale.|�adnych zak��ce�, naturalnych czy
nadprzyrodzonych.
{2364}{2417}�adnej magii, �adnych duch�w.
{2437}{2469}hej ch�opcy, rozumiecie?
{2487}{2571}ja tylko chc�, �eby jutro|by�o mi�o i normalnie.
{2576}{2641}kochanie, obiecuj� ci,|�e b�dziesz mia�a doskona�y �lub.
{2646}{2757}o tej porze jutro, ty i cole|wst�picie w �wi�ty zwi�zek ma��e�ski.
{2817}{2894}�wi�ty zwi�zek ma��e�ski b�dzie najgorsz� |rzecz� jak mo�e si�
zdarzy�.
{2905}{2982}to uniemo�liwi ci|bycie kiedykolwiek czarnoksi�nikiem.
{2987}{3015}to nie dobrze.
{3025}{3055}tak przewiduj�.
{3064}{3113}chyba,�e oczywi�cie|odwo�asz �lub.
{3117}{3159}nie mog�. potrzebuj� Phoebe.
{3164}{3225}tak, te� to widz�.
{3257}{3294}musimy by� ponad to.
{3306}{3385}mi�o�� Cola do phoebe wci��|jest we mnie, nie mog� tego przezwyci�y�.
{3389}{3447}je�li mam odzyska� to co utraci�em,|to musz� by� z phoebe.
{3456}{3523}- po�lubiaj�c j�.|- nawet je�li to znaczy zgub� dla twojego syna?
{3553}{3587}syna?
{3603}{3662}- widzia�a� syna w mojej przysz�o�ci?|- wi�cej ni� syna.
{3667}{3732}ty i phoebe halliwell|stworzycie najpot�niejsze dziecko,
{3736}{3774}jakie �wiat magii kiedykolwiek widzia�.
{3810}{3871}- to m�j ch�opak.|- nie, on nie b�dzie twoim ch�opcem.
{3875}{3953}on b�dzie ich, po stronie dobra.
{3961}{4019}chyba, �e we�miesz z wied�m� czarny �lub.
{4032}{4087}niemo�liwe, �lub jest jutro.|nie mam czasu.
{4092}{4141}w takim razie tw�j syn nigdy nie b�dzie|spadkobierc� twojego
kr�lestwa.
{4146}{4181}b�dzie spadkobierc� ich przeznaczenia.
{4254}{4307}nie, je�li zniszcz� bia�y �lub...
{4317}{4361}...wtedy znajd� spos�b na|skuszenie jej na ciemn� stron�.
{4365}{4435}musz� dzia�a� szybko.|zaczn� od sk��cenia phoebe
{4440}{4493}z jedn� z si�str. paige.
{4497}{4546}naprawd� my�lisz, �e|rywalizacja rodze�stwa zaprowadzi ci� do...?
{4550}{4627}nie samo to. b�d� musia� nak�oni�|demona do zaatakowania, rozproszenia
ich.
{4639}{4676}w chwili, w kt�rej to zrobi�,
{4681}{4794}nastawi� Paige przeciwko, zmieszam jeden lub dwa eliksiry,|�eby
wznieci� konflikt, wtedy puf!
{4809}{4875}widz�, ju� jak bia�y �lub znika, dos�ownie.
{4879}{4951}spokojnie, jak zamierzasz nam�wi� j�,|�eby wzi�a z tob� czarny �lub?
{5020}{5057}czego do tego potrzebuj�?
{5064}{5110}czarnego ksi�dza|do poprowadzenia ceremonii
{5114}{5164}w nocy na cmentarzu.
{5184}{5243}i oczywi�cie pan m�ody|b�dzie musia� wypi� krew oblubienicy.
{5282}{5322}jakie s� szanse na to?
{5340}{5369}dobre.
{5440}{5482}bardzo dobre.
{6870}{6959}a co powiecie o phoebe, kt�ra|biega�a w podziemnym przej�ciu?
{6965}{7008}- ja nie!|- zostawi�a� swojego tat�.
{7056}{7093}okay, uwaga.
{7103}{7203}mam co� dla moich �wiadk�w,|dw�ch wspania�ych d�entelmen�w.
{7207}{7279}chcia�bym aby stali przy mnie|w najwa�niejszym dniu mojego �ycia.
{7295}{7339}poniewa�...
{7351}{7392}s� jedynymi, kt�rych znam.
{7410}{7456}wi�c, musicie podziwia� jego uczciwo��.
{7643}{7687}- to dla ciebie.|- dzi�kuj�.
{7748}{7785}wygrawerowane pi�ki golfowe.
{7790}{7852}titleist pro v1 s. dzi�ki, stary.
{7879}{7921}ja nie gram w golfa.
{7931}{7989}- hey, ja je wezm�.|- ale one maj� moje imi�.
{8040}{8069}wi�c?
{8120}{8202}i dla moich dw�ch,|pi�knych druhen...
{8226}{8290}...kt�re wybra�am, poniewa�...
{8306}{8357}..s� moimi najlepszymi przyjaci�kami na ca�ym �wiecie.
{8371}{8399}oh, phoebe...
{8420}{8479}to drzewko bonsai|dla r�wnowagi i harmonii.
{8484}{8567}i �apacz sn�w, �eby |wszystkie wasze sny,
{8571}{8612}spe�ni�y si� jak m�j.
{8617}{8666}to zbyt wiele. karty tarota!
{8670}{8733}to jest doskona�e.
{8748}{8792}to na wypadek, gdyby�|potrzebowa�a duchowego wsparcia,
{8796}{8902}kiedy ja i m�j nowy m��|b�dziemy bardzo, ale to bardzo zaj�ci.
{8929}{8981}oh, mam nadziej�, �e to fotograf.
{8993}{9067}hey, leo, dosta�em ekstra cygaro,|do��czysz do mnie?
{9071}{9125}- nie pal�.|- a ja wezm�.
{9170}{9215}ale jem czekolad�.
{9222}{9268}leo, nie, zaczekaj!
{9273}{9347}nie, leo!|musisz jeszcze poczeka�.
{9352}{9432}chod�my zobaczy� co niesie przysz�o��|dla cola i phoebe.
{9687}{9716}oh, nie.
{9856}{9904}naprawd� nie wierzysz w takie rzeczy?
{9955}{10064}oh, bardzo przepraszam.|tak wiele szczeg��w, wiesz.
{10069}{10134}dzisiaj w ko�ciele paige da�a mi si� we znaki,
{10139}{10193}poniewa� zapomnia�a na czas przynie�� mojej sukienki.
{10201}{10257}kt�ra jest teraz na strychu. jaj!
{10268}{10325}wybaczcie. zaraz wr�c�.
{10385}{10427}wi�c, co m�wi� karty?
{10432}{10475}oh, nic.
{11191}{11241}spr�buj znowu,|zobaczymy co wyjdzie.
{11283}{11330}oh... mo�e p�niej.
{11434}{11465}wi�c...
{11477}{11567}nie chc� nikomu psu� zabawy,|ale powinienem ju� i��.
{11573}{11618}- gdzie?|- do hotelu.
{11624}{11672}chyba nie s�dzicie, �e zostan�|w domu mojej narzeczonej
{11677}{11717}w noc przed �lubem, nie?
{11722}{11766}ale phoebe ma m�j numer w razie czego.
{11770}{11818}- dobranoc.|- do zobaczenia.
{11823}{11911}wi�c, co b�dziesz robi�|w swoj� ostatni� kawalersk� noc?
{11915}{11995}oh, gdybym ci powiedzia�,|nigdy by� za mnie nie wysz�a.
{12052}{12143}czuj� si� tak, jakbym|sta�a w�a�nie na kraw�dzi klifu.
{12163}{12224}- tak?|- tak.
{12241}{12319}a jednocze�nie nigdy w swoim �yciu|nie czu�am si� bezpieczniejsza.
{12407}{12442}dobrze si� czujesz?
{12451}{12482}nie.
{12580}{12604}nie naprawd�.
{12766}{12839}nie masz najmniejszego poj�cia |jak trudne jest to co robisz dla
mnie.
{12852}{12881}mam.
{12931}{12964}ale musisz ju� i��.
{12980}{13026}zobaczymy si� wkr�tce.
{13152}{13189}mam nadziej�.
{13416}{13489}widzia�em kilka wied�m myszkuj�cych| w nocy w pobli�u krypty
{13493}{13535}dwa lub trzy lata temu.
{13569}{13647}- my�l�, �e tu to pochowali.|- zawsze mog� liczy� na twoj� pomoc.
{13681}{13747}wi�c, jeste� jedn� z nielicznych.
{13788}{13862}czarna kap�a�stwo jest| samotnym powo�aniem w dzisiejszych czasach.
{13880}{13955}od miesi�cy nie widzia�em|w mojej kolekcji ludzkiej duszy.
{13959}{14005}b�d� pewien, �e zrobi� ci prezent.
{14063}{14095}b�ogos�awi� ci�, dziecko.
{14315}{14431}wiesz, to nie jest m�dre posuni�cie,|zeby wykopywa� demona lazarusa.
{14459}{14508}oni s� okrutni i niesolidni.
{14531}{14575}- z�a kombinacja.|- wiem.
{14580}{14635}jak tylko go zabijesz,
{14640}{14703}musisz pochowa� resztki, |aby zapobiec zmartwychwstaniu.
{14709}{14735}tak. wiem.
{14747}{14821}dobrze, chcia�bym wiedzie�|do czego potrzebne ci
{14828}{14895}- jedno z tych brudnych stworze�?|- nie twoja sprawa.
{14943}{14987}my�lisz, �e to sprawa �r�d�a?
{15026}{15057}s�ysza�em wie�ci.
{15069}{15105}powstaje nowe �r�d�o.
{15110}{15191}i b�dzie zadowolony maj�c ci� za proroka.|mimo to, nadal b�dziesz
pracowa�
{15196}{15309}zgodnie ze swoimi uprawnieniami.|teraz natomiast wykopujesz demona.
{15314}{15388}- wi�c?|- wi�c, co ty masz z tego?
{15422}{15447}mia�am wizj�.
{15464}{15508}ten czarnoksi�nik b�dzie mia� syna.
{15513}{15575}z najpot�niejsz� moc�|w historii magii.
{15603}{15655}a ty b�dziesz r�k�,|kt�ra ko�ysze jego ko�ysk�.
{15660}{15708}gdy tylko pozb�d� si� jego matki...
{15713}{15739}...tak.
{15763}{15803}bardzo dobrze.
{16252}{16351}powiedz nowemu czarnoksi�nikowi,|�e �yj� by mu s�u�y�.
{16667}{16728}- halo.|- musia�am zadzwoni�. to nag�y wypadek.
{16733}{16767}phoebe, co si� sta�o?
{16772}{16803}potrzebowa�am us�ysze� tw�j g�os.
{16844}{16879}ciesz� si�, �e dzwonisz.
{16884}{16928}- tak?|- tak.
{16935}{16982}co� mnie martwi.
{16994}{17047}mo�e to tylko moja wyobra�nia|ale paige by�a troch�...
{17052}{17111}nie wiem,|dziwna podczas obiadu, jakby zimna.
{17115}{17161}naprawd�? nie zauwa�y�em.
{17166}{17225}nie wyolbrzymia�bym tego,
{17230}{17295}ale nie chcia�bym zrobi� niczego|co por�ni�oby ci� z twoj� siostr�.
{17300}{17366}je�li nasz �lub mo�e zniszczy�|moc trzech, w jakikolwiek spos�b...
{17388}{17420}nie wiem co powiedzie�.
{17425}{17515}chyba, �e paige|nie jest zadowolona z naszego ma��e�stwa.
{17519}{17577}zapomnij o tym. to prawdopodobnie nic nie znaczy.
{17581}{17609}okay.
{17613}{17655}wi�c jak wygl�dasz|w swojej sukni �lubnej?
{17661}{17735}jeszcze nie wiem, nie mia�am czasu przymierzy�.
{17744}{17815}wi�c, kiedy to zrobisz, chc�|�eby� mi to opisa�a.
{17911}{17955}musz� lecie�, kochanie. kocham ci�.
{17959}{17990}kocham...
{18036}{18071}ci�
{18300}{18331}hey!
{18340}{18389}co to za �lub bez wieczoru kawalerskiego?
{18393}{18437}przynios�em pokerowe chipsy,|kukurydziane, mam chipsy.
{18441}{18516}ja przynios�em co� dla rozrywki.|z mojej prywatnej kolekcji.
{18521}{18596}masz kluczyki do minibaru, nie?
{18937}{19027}co przysz�o�� ma |w planie dla phoebe i cola?
{19503}{19540}piper.
{19587}{19650}sp�jrz, nie mog� trzyma� tego d�u�ej dla siebie.
{19665}{19721}to jest phoebe|a to interpretacja dla cola.
{19725}{19804}byli kochankami w przesz�o�ci,|rozpacz nape�nia ich
tera�niejszo��...
{19824}{19868}...ale to...
{19875}{19915}...jest ich przysz�o��.
{19941}{20002}oh, prosz�.|to nie wygl�da jak �mier�.
{20006}{20039}prue go spotka�a, wiem.
{20043}{20108}nie, nie rozumiesz.|to z�y znak.
{20115}{20163}niekoniecznie
{20174}{20231}zobacz, cole jest mi�ym facetem,|przystojny, jakikolwiek, ale
przyjrzyj si� faktom.
{20236}{20287}by� najwi�kszym demonem �wiata, wieku?
{20291}{20349}tak, ju� to przerabiali�my.
{20353}{20423}tak, wiem. ale wieku naznaczonego krwi� i z�� karm�,
{20428}{20471}nie mo�esz przej�� oboj�tnie obok tego.
{20512}{20611}bo�e, nie wiem,|mo�e troszk�... si� martwi�.
{20615}{20656}wi�c, czy kiedykolwiek rozwa�y�a� mo�liwo��,
{20661}{20727}�e wyci�gn�a� te karty,|poniewa� reprezentuj� twoje uczucia
{20731}{20783}a nie przysz�o�� Phoebe?
{20791}{20835}to mo�liwe.
{21075}{21119}- ty!|- oh!
{21124}{21171}rujnujesz m�j �lub!
{21175}{21213}a sklep z artyku�ami �lubnymi|jest jutro zamkni�ty.
{21218}{21335}uspok�j si�, phoebe, nie wyolbrzymiajmy tego.
{21343}{21420}moja suknia �lubna|mog�aby robi� za namiot cyrkowy.
{21425}{21492}okay, my�l�, �e to|i tak ju� jest nie proporcjonalne!
{21497}{21567}- ja tylko przynios�am sukienk�.|- z�� sukienk�!
{21571}{21664}- nie, sprawdzi�am metk� .|- oh, doprawdy? pozw�l, �e zerkn�.
{21690}{21729}"millie platt. "
{21736}{21804}czy ja wygl�dam jak millie platt?|wygl�dam?
{21852}{21879}to niemo�liwe.
{21886}{21947}okay, wiesz, je�li chcia�a�|przynie�� sukienk�
{21953}{22015}wtedy kiedy prosi�am,|to mia�yby�my czas, by to naprawi�.
{22019}{22051}nie martw si�, potrafi� szy�.
{22063}{22129}dopasuj� ci j�, dzi� wieczorem.
{22365}{22396}miecz!
{22680}{22721}lepiej zatroszczy�aby� si� o ten ba�agan.
{22725}{22767}musi by� co� w ksi�dze.
{22771}{22796}nie demon.
{22800}{22837}moja suknia �lubna.
{23191}{23219}jeste� ranna?
{23224}{23259}kochanie, niepowinno ci� tu by�.
{23263}{23311}leo powiedzia�, �e to pilne,|martwi�em si�.
{23316}{23364}dzi�ki nic mi nie jest.
{23380}{23451}�aden demon nie powstrzyma mnie|przed wzi�ciem jutro �lubu.
{23456}{23518}ale moja siostra, to ju� inna historia.
{23528}{23563}powiedzia�am, �e mi przykro.
{23571}{23609}jaki rodzaj demona was zaatakowa�?
{23613}{23678}ten. "lazarus"?
{23681}{23725}lazarus? jeste� pewna?
{23730}{23792}rzadkie, zaawansowane demony z mocami telekinetycznymi.
{23797}{23843}tak, rozerwa�y�my z�ego ch�opca.
{23862}{23892}jeszcze nie zmartwychwsta�?
{23924}{23971}zmartwychwsta�?
{24028}{24055}za tob�!
{24096}{24120}sofa!
{24181}{24207}nie!
{24249}{24278}piper, rozwal go!
{24352}{24381}leo.
{24600}{24634}nic ci nie jest?
{24640}{24667}tak my�l�.
{24671}{24738}on wr�ci.|ksi�ga m�wi, �e lazarus
{24743}{24804}powstaje silniejszy,|jest z cmentarnej ziemi.
{24812}{24843}cmentarnej ziemi?
{24847}{24916}jedynym sposobem, by nie zmartwychwsta�|jest pochowanie go.
{24921}{24989}wi�c kto� go umy�lnie wykopa�...
{24993}{25054}...by nas zaatakowa�.|noc przed moim �lubem.
{25059}{25115}pytanie brzmi: kto i dlaczego?
{25119}{25184}ja wiem dlaczego.|by powstrzyma� �lub.
{25190}{25240}dwa razy rozk�ada�am tarota, phoebe.|karty powiedzia�y,
{25244}{25296}�e po�lubiaj�c cole spowodujesz|�mier� i rozpacz.
{25315}{25363}- co?|- jestem zaskoczona, �e ci nie powiedzia�.
{25368}{25407}widzia� pierwsze rozdanie.
{25434}{25486}je�li zawsze ucieka�bym przestraszony|rzeczami, kt�re s� w ciemno�ci
{25491}{25531}nigdy nic by�my nie zdzia�ali.
{25555}{25591}to prawda.
{25636}{25683}je�li jeszcze cokolwiek ci� martwi, paige,
{25687}{25723}to nie powinnam o tym wiedzie�?
{25760}{25796}nie, naprawd�.
{25804}{25850}okay, dobrze.
{25856}{25903}my z paige b�dziemy wypatrywa� demon tej nocy,
{25907}{25995}- wi�c phoebe mo�e si� troch� przespa�.|- jestem zbyt zdo�owana by
spa�.
{26000}{26079}mo�e ja b�d� w stanie pom�c ci si� odpr�y�|moimi sposobami leczenia
aromaterapi�.
{26100}{26143}widzisz, b�dziesz mia�a nastr�j.
{26150}{26231}wszystko b�dzie dobrze,|jak d�ugo pozostaniemy razem,
{26236}{26275}i zachowamy spok�j.
{26537}{26587}zrobi�em tylko to, co mi powiedzia�a seer.
{26607}{26667}kaza�a ci zabi� moj� narzeczon�?
{26685}{26727}poniewa� to jest to co niemal�e zrobi�e�.
{26743}{26799}czarnoksi�nik wynagrodzi�by mnie,
{26804}{26849}za zabicie jednej z wied�m.
{26888}{26939}stary czarnoksi�nik by� lekkomy�lny.
{26973}{27010}dlatego nie �yje.
{27047}{27093}chcesz do niego do��czy�?
{27102}{27134}nie.
{27154}{27205}wi�c zr�bmy to tradycyjnie.
{27219}{27267}teraz pracujesz dla mnie.
{27275}{27347}r�b co ci m�wi�, a gwarantuj� ci,|�e ju� nigdy nie zobaczysz innego
cmentarza.
{27385}{27420}ale...
{27438}{27513}...jeszcze raz zra� moj� pann� m�od�,|a osobi�cie ci� pochowam!
{27648}{27697}i zosta� tu na dole, dop�ki nie b�d� ci� potrzebowa�.
{27776}{27827}jak �mia�a� wykopa� Lazarusa?
{27831}{27909}potrzebujemy istoty, kt�ra skusi|twoj� narzeczon� do p�j�cia na
cmentarz.
{27913}{27938}ale lazarusa?
{27943}{27967}wied�my musz� uwierzy�,
{27972}{28023}�e s� atakowane,|wtedy tw�j plan zadzia�a.
{28077}{28122}w moim planie nie ma �mierci phoebe.
{28143}{28199}zaczynam si� zastanawia�, czy mo�esz
{28204}{28259}przyj�� na siebie obowi�zki w�adcy.
{28289}{28327}kwestionujesz moje przyw�dztwo?
{28331}{28437}nie. odziedziczy�e� ca�e z�o �wiata.|pod��� za tob� gdziekolwiek.
{28442}{28541}- ale...?|- cole. on nadal �yje w tobie.
{28548}{28584}i kocha wied�m�.
{28662}{28693}wiem.
{28698}{28727}potrafi� to wyczu�.
{28743}{28785}kiedy by�e� demonem.
{28789}{28868}jego mi�o�� do niej zrujnowa�a niejeden plan.
{28897}{28938}teraz jest inaczej.
{28950}{29020}g�os cola krzycza� w |mojej g�owie. teraz to tylko szept.
{29083}{29132}musimy wykorzysta� jego uczucia,|�eby j� kontrolowa�.
{29336}{29377}wi�c we�miemy zmiany,
{29381}{29457}ja p�jd� pierwsza. i wtedy paige|obudzi ci� rano.
{29531}{29561}co to jest?
{29568}{29593}m�j krem do twarzy,
{29598}{29667}znany r�wnie� jako "niebo w s�oiku "|to specjalna mieszanka.
{29672}{29702}ty to zrobi�a�?
{29707}{29779}jest tu olej z paczulil|dla r�wnowagi i pewno�ci siebie,
{29783}{29848}i rumianek,|by zrelaksowa� tw�j system nerwowy.
{29854}{29910}naprawd� ci� przepraszam|za sukni� �lubn�.
{29916}{29971}chc� jutro dla ciebie wszystkiego co najlepsze.
{30007}{30039}w porz�dku.
{30275}{30337}- ona si� stara.|- tak wiem.
{30392}{30423}nie m�g�by zrani�, prawda?
{30456}{30489}nadal czujesz si� spi�ta?
{30504}{30551}nie zupe�nie spi�ta, tylko...
{30566}{30618}...nadzwyczaj czujna.
{30643}{30703}phoebe, wiem, �e chcesz,|by by�o jak w kopciuszku.
{30719}{30763}ale nie chc� by� si� denerwowa�a
{30768}{30847}je�eli co� p�jdzie jutro nie tak.
{30880}{30915}sk�d to si� bierze?
{30920}{30977}w�a�nie, tylko przypomnia�am sobie dzie� mojego �lubu.
{30981}{31071}i pami�tam, jak bardzo chcia�am,| by by�o absolutnie doskonale.
{31075}{31162}wtedy prue rozbi�a|drzwi wej�ciowe na harleyu!
{31168}{31293}tak, tylko prue mog�a zrobi�|z mojego �lubu sw�j dzie�.
{31336}{31447}ale punkt za to,|�e niewiele pami�tam z uroczysto�ci.
{31462}{31501}totalna plama.
{31525}{31615}i w ko�cu wychodzi na to, �e |wyjdziesz za faceta, kt�rego kochasz.
{31619}{31675}i je�eli zdo�asz to zrobi�,
{31680}{31731}tw�j �lub b�dzie doskona�y.
{33044}{33089}co ty tu robisz?
{33127}{33187}tylko sprawdzam co u phoebe.|ty by�a� w �azience.
{33356}{33400}wcale ci� nie s�ysza�am.
{33406}{33447}wi�c, to problem,|nie s�dzisz?
{33451}{33509}- a co je�li by�abym demonem?|- och, punkt dla ciebie.
{33513}{33554}kiedy jeste� dalej,|demon obserwujenie ten dom,
{33558}{33620}- nie r�b sobie przerw na wyj�cie do �azienki.|- za�apa�am.
{33726}{33800}i cokolwiek robisz,|nie zasypiaj.
{35022}{35067}paige. paige!
{35072}{35119}mog�a� mnie obudzi�!.
{35243}{35289}co si� sta�o? kt�ra godzina?
{35350}{35387}sp�jrz na mnie!
{35452}{35502}co masz mi do powiedzenia?
{35506}{35547}naprawi�am twoj� sukienk�?
{35604}{35633}paige!
{35667}{35778}to tw�j b��d! doda�a� mojo do mojego kremu.
{35787}{35845}nie! to s� naturalne sk�adniki.
{35850}{35927}je�li masz mi co� do powiedzenia,|dlaczego tego nie powiesz, paige?
{35931}{35993}ok, potrzebujemy wzi�� g��boki wdech...
{35998}{36062}- co powiedzia�a�?|- nie my�l, �e nie wiem,
{36066}{36112}co naprawd� s�dzisz o colu.
{36117}{36184}oh! nic do niego nie mam|pr�cz tego, �e jest demonem.
{36191}{36221}ex-demonem.
{36225}{36260}oh, czy raczej "ex-wi�zie�"?
{36268}{36311}w porz�dku, to nie jest konieczne.
{36316}{36352}wszyscy musimy si� uspokoi�...
{36356}{36400}wychodzi na to, phoebe,|�e ten �lub jest naznaczony
{36405}{36453}z�ymi omenami|ju� na starcie.
{36457}{36514}i one wszystki wydaj� si� by�|po��czone z tob�, nieprawda�?
{36520}{36548}w porz�dku, to jest to!
{36554}{36613}koniec z tym. ty wracaj do k�ta|a ty...
{36629}{36658}przygotuj si�.
{36663}{36723}musimy po�o�y� mn�stwo makija�u|na twoj� twarz.
{36727}{36808}sp�jrz prawdzie w oczy. nie mamy wystarczaj�co| du�o podk�adu by
zape�ni� te kratery.
{36812}{36880}- cofnij to.|- och, a teraz co robisz?
{36885}{36952}pr�buj� ci udowodni�, �e|nie sabotuj� twojego �lubu.
{36956}{37013}- ja nie s�dz�...|- pozw�l obiektowi twoich zarzut�w
{37018}{37069}zosta� poza snem,|poniewa� powoduje, �e widzialne jest niewidzialne.
{37079}{37151}magia, ona u�y�a na mnie magii.
{37199}{37244}i to dzia�a.
{37249}{37294}tak?
{37358}{37400}moje krosty znikn�y?
{37463}{37525}tak, mog�...
{37530}{37619}...szczerze powiedzie�, �e twoja twarz|jest idealnie g�adka.
{37766}{37847}to dzie� mojego �lubu. jedyny dzie�|w moim �yciu, kt�ry jest tylko o
mnie,
{37852}{37903}a nikt mnie nie widzi.
{37963}{38029}przeprszam,|nie to chcia�am zrobi�.
{38035}{38079}przesta� za mn� chodzi�. odejd�!
{38083}{38148}wytrzymaj, phoebe. nie stra� tego teraz.
{38151}{38228}tutaj. nie mo�esz chodzi� taka odkryta,|my�l�, �e to b�dzie si�
nadawa�.
{38232}{38303}paige! co za r�nica|jestem niewidzialna.
{38307}{38365}m�j �lub zaczyna si� za mniej ni� godzin�
{38369}{38414}i ka�dy kogo znam, tam b�dzie.
{38418}{38463}a ja nigdy nie b�d� w stanie ponownie przed nimi stan��.
{38498}{38600}w porz�dku, mo�na odwr�ci� znikaj�ce zakl�cie.
{38606}{38675}to zakl�cie musi by� tutaj.
{38705}{38783}hey, co tutaj si� dzieje?|nie jeste�cie nawet jeszcze ubrane..
{38787}{38825}gdzie jest phoebe?
{38849}{38900}ona si� jeszcze maluje.
{38954}{38999}nie mog� wiecznie zwodzi� tego fotografa.
{39004}{39050}robi zdj�cia w ka�dym pokoju tego domu.
{39055}{39097}wy�lij go do ko�cio�a.
{39137}{39186}- phoebe?|- to by�am ja.
{39191}{39235}pracuj� nad moim inwencj�.
{39248}{39300}tato, zejd� na d� i poczekaj na nas.
{39305}{39363}widzisz? pracuj� nad toastem.
{39513}{39550}och, jaki z tego po�ytek?
{39555}{39600}r�wnie dobrze mog� zadzwoni� do cola|i powiedzie� mu, �e to koniec.
{39606}{39665}- och, kochanie...|- powiedzia�a� co�
{39670}{39751}co mnie martwi. dlaczego znikaj�ce |zakl�cie mia�oby przynie��
odwrotny skutek?
{39780}{39822}korzy�� osobista, domy�lam si�.
{39826}{39867}ale kiedy go u�y�am,|nie by�o dla mnie
{39872}{39898}tylko by pom�c innym, dlaczego phoebe?
{39902}{39980}sugerujesz, �e ingerowa�a w to jaka� zewn�trzna magia?
{39985}{40056}tak, ta sama magia|kt�ra obudzi�a lazarusa,
{40061}{40140}potem te pryszcze,|za du�y rozmiar sukienki.
{40144}{40195}ona kr�ci.|czy powinnam na ni� zn�w wrzasn��?
{40200}{40252}nie! ona mo�e mie� racj� .
{40256}{40319}s�uchajcie, nie walczymy|ze sob� tylko ze z�em.
{40324}{40359}kopiemy z�u dup� ka�dego dnia.
{40363}{40399}- czasami dwa razy dziennie.|- okay.
{40404}{40489}dzisiejszy dzie� jest podobny do innych.|z�o nie chce dopu�ci� do
�lubu?
{40500}{40532}chrzani� to.
{40537}{40575}nie mo�emy walczy� poza domem.
{40580}{40620}ok, oto co robimy,|ubieramy si�,
{40637}{40700}idziemy do ko�cio�a,|i staramy si� naprawi� Phoebe.
{40705}{40767}- jeste�cie ze mn�?|- tak. phoebe...
{40772}{40823}bierz ksi�g�, idziemy.
{40831}{40866}we� sukienk�.
{41324}{41391}�lub mia� si� zacz��|15 minut temu. gdzie s� dziewcz�ta?
{41395}{41465}phoebe musi z tob� porozmawia�w przebieralni.
{41469}{41531}zobaczenie panny m�odej|przed �lubem przynosi pecha.
{41536}{41587}my�l�, �e to nie b�dzie problem.
{41699}{41775}okay, to musi zadzia�a�.|to jest zakl�cie odwracaj�ce
{41780}{41843}m�j ulepszony biust. tutaj.
{41894}{42015}duchu przewodni, us�ysz nasze wo�anie.|anuluj magi�, niech tak si�
stanie.
{42154}{42195}widzicie mnie?
{42237}{42279}nie, nawet twojego biustu.
{42285}{42349}tak, to jest to. to jest ostatnie| zakl�cie odwracaj�ce, jakie mamy.
{42361}{42442}w porz�dku.|zrobi�y�cie co mog�y�cie.
{42663}{42703}chod�, idziemy.
{42727}{42787}zostawiamy ci� samego, �eby� m�g� porozmawia�.
{42848}{42890}chwileczk�, gdzie jest phoebe?
{42900}{42939}tutaj.
{42950}{42989}- cze��, kochanie.|- phoebe?
{43045}{43087}- jeste� niewidzialna?|- tak.
{43092}{43170}sp�jrz, jaki� demon|pr�buje powstrzyma� �lub.
{43175}{43251}- och, kochanie...|- pr�bowa�y�my ju� wszystkiego, by to naprawi�.
{43256}{43299}nic nie dzia�a. a teraz...
{43330}{43357}phoebe?
{43411}{43451}chcia�am tylko by �lub by� doskona�y.
{43468}{43567}ale nie chcia�am tego dla siebie.|tylko dla ciebie.
{43587}{43655}tak du�o mi da�e�.|nie zas�u�y�e� na to.
{43794}{43839}w porz�dku, kochana.
{43848}{43928}- znajdziemy wyj�cie, przyrzekam.|- okay.
{43981}{44020}- wyg�osz� o�wiadczenie.|- dobrze.
{44048}{44121}- �lubu nie b�dzie.|- nie koniecznie.
{44144}{44194}wszyscy s� na swoich miejscach.
{44199}{44267}zaczniemy z op�nieniem.
{44283}{44322}a co z phoebe?|jest niewidzialna.
{44333}{44383}mam nadziej�, �e nie na d�ugo, wi�c id�.
{44387}{44449}i patrz na swoj� narzeczon�|id�c� wzd�u� nawy.
{44500}{44524}wychod�.
{44626}{44654}czekaj.
{44658}{44706}przytrzymaj tu. jestem troch� zmieszana.
{44711}{44743}my�la�am, �e nie mamy ju� zakl��.
{44768}{44820}jeszcze nie. wiesz, �e ka�da |por�ba odwr�cenia
{44825}{44871}niewidzialno�ci zawiod�a?
{44875}{44903}tak.
{44907}{44956}wi�c, co b�dzie je�li,|nie b�dziemy tego odwraca�,
{44961}{44996}- tylko przeniesiemy z jednej siostry na drug�?|- czekaj.
{45000}{45055}masz na my�li przeniesienie|niewidzialno�ci na siebie?
{45060}{45096}nie ma mowy, nie pozwol� ci.
{45100}{45171}phoebe, kopciuszek|potrzebowa� dobrej matki chrzestnej.
{45175}{45210}pozw�l mi by� twoj�.
{45216}{45240}- paige.|- prosz�.
{45244}{45278}musz� to zrobi�, by ci udowodni�,
{45282}{45324}�e nie pr�buj� powstrzyma� twego �lubu.
{45500}{45539}tam wszyscy si� ju� niepokoj�.
{45543}{45583}tak, wiem.|twoja druga po��wka ju� czeka.
{45587}{45623}czy kto� mo�e mi powiedzie�, o co tu chodzi?
{45627}{45663}sam chcia�bym wiedzie�.
{45677}{45717}na miejsca.
{45800}{45853}zaprowadzisz mnie na miejsce?
{45900}{45943}-zaprowadz� j�.|- nie, pozw�l mi.
{45949}{46014}powiniene� poczeka� na phoebe.
{46205}{46252}- rozpoznaj� ci�.|- nie skontaktowa�e� si� ze mn�.
{46256}{46300}- twoja mikstura dzia�a?|- tak.
{46305}{46358}u�y�y zakl�cia?
{46362}{46401}tak, teraz jest niewidzialna.
{46406}{46463}w takim razie, dlaczego jeszcze wszyscy tu s�?
{46487}{46565}my�l�, �e znalaz�y zakl�cie,|�eby odwr�ci� nasz� magi�.
{46581}{46691}czy ona znalaz�a zakl�cia pos�usze�stwa,|�e robisz to co ona chce?
{46719}{46771}nie zapominaj z kim rozmawiasz.
{46992}{47028}gdzie jest lazarus?
{47032}{47092}w mojej komnacie,|czeka na tw�j rozkaz.
{47098}{47135}ka� mu zaatakowa�.
{47139}{47219}dziewczyny wstrzymaj� ceremoni�,|aby uratowa� �ycie niewinnych.
{48651}{48689}gdzie jest paige?
{48704}{48735}nie wiem.
{48843}{48891}mam ochot� wy�.
{48895}{48939}prosz� usi���.
{49079}{49119}dzi�kuj� wszystkim za przybycie,|aby uczci� mi�o��
{49124}{49183}mi�dzy colem turnerem|a phoebe halliwell.
{49213}{49265}zanim zaczniemy, musz� spyta�, czy jest kto�
{49270}{49361}kto uwa�a, �e to ma��e�stwo nie powinno by� zawarte?
{49575}{49621}to jest wasz czas, wasze podium.
{49642}{49687}powiedzcie teraz, lub zamilczcie na zawsze.
{49860}{49911}sprawdz� wyj�cie. nie zatrzymuj si�.
{50083}{50135}je�eli nikt nie ma nic do powiedzenia,
{50139}{50181}mam zaszczyt spyta�...
{50187}{50236}zostaw j�.
{50305}{50335}wybaczcie.
{50395}{50453}nie przerywaj, prosz�, tylko nie przerywaj.
{50468}{50496}jak m�wi�em,
{50500}{50581}mam zaszczyt spyta� kto oddaje t� kobiet�|temu m�czy�nie?
{50601}{50640}jej siostry i ja.
{50695}{50742}sukinsyn!
{50788}{50831}piper, uwa�aj!
{51260}{51287}stop!
{51435}{51470}gdzie jest paige?
{51496}{51525}nie wiem.
{51564}{51591}leo, gdzie jest paige?
{51616}{51662}nie mog� jej wyczu�.
{51695}{51743}gdziekolwiek jest,|jej serce nie bije.
{51767}{51807}tutaj.
{51997}{52055}co do diab�a si� tu dzieje?
{52065}{52148}to. koniec �lubu.
{52155}{52225}powiedz wszystkim, �eby st�d wyszli.|id�, id�!
{52559}{52628}tylko wy�lij jedzenie do domu.
{52639}{52674}tak, i rachunek
{52699}{52779}bardzo wszystkich przepraszam. dzi�kuj�.
{52796}{52829}zaopiekuj� si� kateringiem.
{52834}{52907}bardzo ci dzi�kuj�, piper, ja tylko...|nie mog� si� tym teraz zaj��.
{52912}{52951}w porz�dku. to by� trudny dzie�.
{52972}{53020}a ty jak si� czujesz?
{53025}{53065}jestem jeszcze troch� roztrz�siona.
{53070}{53095}prawie ci� stracili�my.
{53100}{53144}demon si� zawaha�, kiedy cole rykn��.
{53167}{53211}tak, ale dlaczego to zrobi�?
{53216}{53275}by� mo�e to go zaskoczy�o.
{53285}{53343}powinni�my by� wdzi�czni, �e �yjemy.
{53358}{53386}i widzialni.
{53390}{53428}jednak�e nie jestem pewna, jak to si� sta�o.
{53433}{53506}ja wiem. czarna magia, kt�rej s�u�y�em,| pr�bowa�a powstrzyma� �lub.
{53511}{53553}i sko�czy�o si�, gdy �lub zosta� odwo�any.
{53558}{53593}masz na my�li, kiedy z�o wygra�o?
{53610}{53688}nie spoczn� dop�ki nie znajd�,|tego kto wys�a� t� rzecz na nas.
{53703}{53753}m�wisz o demonie...
{53759}{53832}...stworzeniu, kt�re potrzebuje odnale��|drog� powrotn� na cmentarz.
{53851}{53916}wi�c, znam takie miejsce.|mog� je tam zabra�.
{53922}{53980}a jak co� ci si� stanie,|kiedy m�j zamra�acz wyczerpie si� po
drodze?
{53986}{54035}b�dziesz tak bezbronny, jak kocia zabawka.
{54064}{54089}id� z nim.
{54103}{54196}chc� si� upewni�, �e ta ziemia jest dobra.
{54209}{54245}chod�my wszyscy.
{54296}{54333}wszystko przeze mnie.
{54477}{54517}znalaz�em miejsce.
{54550}{54597}ten nagrobek jest sprzed 1900 roku.
{54602}{54650}nikt nie b�dzie tu nigdy kopa�.
{54655}{54692}piper, je�li zobaczysz, �e kto� nadchodzi,
{54703}{54738}zamro� go.
{54800}{54895}nie martw si� kochanie. my�my przymierzali si� trzy razy.
{54900}{54936}wam te� si� uda.
{54940}{55052}tylko musimy dowiedzie� si�,|kt�re z�o chcia�o was powstrzyma� i
dlaczego.
{55067}{55100}mam pomys�.
{55111}{55139}dlaczego sami go nie spytamy?
{55195}{55225}oh, nie b�d� g�upia.
{55230}{55307}lazarus jest tylko|bomb�, czekaj�c� by eksplodowa�.
{55312}{55384}nie, ja chc� si� dowiedzie�, kto |kto zrujnowa� najszcz�liwszy dzie�
mojego �ycia.
{55594}{55664}phoebe, nie r�b tego dla mnie, prosz�.
{55669}{55709}cole, nie wierz�,|�e nie chcesz wiedzie�.
{55977}{56047}rusz si�, a zmieni� ci� w brykiet.
{56075}{56121}kto ci� wskrzesi�?
{56217}{56255}zapytaj jego.
{56326}{56403}powiedzia�e�, �e nigdy nie ujrz� cmentarza,|je�li ci pomog�.
{56414}{56451}wystawi�e� mnie!
{56482}{56539}cole, o czym ten demon m�wi?
{56563}{56595}nie mam poj�cia.
{56600}{56676}k�amca! kaza�e� mi zaatakowa� ich w ko�ciele.
{56680}{56747}tym wynagradzasz swoich lojalnych poddanych?
{56760}{56815}okay, cole, co tu si� dzieje?
{56820}{56872}poniewa�, je�li mi nie powiesz, zaraz zwariuj�!
{56971}{57023}och, to nic takiego, to tylko twoja wyobra�nia.
{57140}{57175}nie. nie mo�e by�.
{57191}{57254}nie. nie mo�e by�. nie...
{57336}{57400}to nie on. to seer.
{57424}{57476}- nie na d�ugo.|- nie.
{57558}{57587}gdzie jest cole?
{57609}{57663}nieprzytomny w mauzoleum.
{57687}{57743}dlaczego ratowa�aby nas jednego dnia|a pr�bowa�a zabi� nast�pnego?
{57748}{57784}z tego samego powodu.
{57788}{57847}aby zachowa� r�wnowag�|mi�dzy dobrem a z�em.
{57854}{57917}nie b�d� tajemnicza. nienawidz� tajemnic.
{57925}{58007}mia�am wizj�.|je�li po�lubi�aby� cola tego dnia,
{58012}{58099}jego mi�o�� pomog�aby ci|bardzo rozwin�� moce.
{58103}{58157}bardzo silne. musia�am ci� powstrzyma�.
{58166}{58209}i zrobi�am to.
{58333}{58379}- dziwka!|- cole...
{58384}{58425}id�, pochowam resztki demona.
{58988}{59019}cole!
{59157}{59228}to by�a seer.|ona jest na cmentarzu.
{59246}{59300}tak, wiemy. mia�y�my ma�� pogaw�dk�.
{59304}{59337}jestem zdziwiona, �e ci� nie zabi�a.
{59341}{59435}to nie w jej stylu.|zab�jstwo jest poni�ej jej godno�ci.
{59440}{59488}ona robi tylko to co musi.
{59492}{59532}chod�, wracamy do domu.
{59609}{59646}wszystko z tob� w porz�dku?
{59651}{59717}ja nadal nie rozumiem,|je�li seer chcia�a powstrzyma� Phoebe,
{59722}{59791}przed ma��e�stwem z tob�,|dlaczego nie chcia�a zabi� ciebie?
{59797}{59836}nie wiem,|musisz jej zapyta�.
{59840}{59880}sp�jrzcie, kaplica.
{59963}{60044}- kaplica w mauzoleum?|- widz� to po raz pierwszy.
{60055}{60090}to s�odkie.
{60096}{60135}i doskona�e.
{60139}{60173}do czego?
{60191}{60227}na �lub.
{60250}{60302}nie mog�abym si� bardziej zgodzi�.
{60358}{60385}naprawd�?
{60389}{60423}macie obr�czki.
{60427}{60455}i jeste�my tu wszyscy.
{60499}{60562}okay, zrobi� to. my�l�...
{60566}{60605}zrobi�. chod�my!
{62015}{62051}nie dwa, ale jeden...
{62064}{62111}...do ko�ca �ycia.
{62237}{62275}mo�esz poca�owa� pann� m�od�.
{62575}{62609}zrobili�my to.
{62619}{62658}tak, zrobili�my.
{62879}{62923}dokona�o si�.