Vous êtes sur la page 1sur 4

NUTSSCHOOL MAASTRICHT Regentesselaan 2 6224 JR Maastricht tel.: 3621716 bo@nutsschoolmaastricht.

nl

23 September 2011 NUTSBRIEF nr 3

Vrijdag 30 september alle kinderen vrij i.v.m. studiedag Kind op de gang


Volgende week vrijdag hebben we een studiedag met als thema kind op de gang . Op het info prikbord bij de hoofdingang vindt u meer informatie over dit thema.

Eerste thema ouderavond Afgelopen dinsdag heeft de eerste van drie thema ouderavonden van dit schooljaar plaats gevonden. Deze avond waren er presentaties van de Nutsschool, BSO Go Nuts en BSO de boomhut. Tijdens deze avond heeft de Nutsschool tekst en uitleg gegeven over Handelings Gericht Werken. Door handelingsgericht werken willen we ons als school verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Hiermee zijn we dit schooljaar onder begeleiding van het KPC (trainingsbureau voor onderwijsbegeleiding) gestart. Uitgangspunt hierbij is dat we door het werken met handelingsgerichte groepsplannen kinderen nog beter op ons netvlies willen krijgen. We willen hierbij vooral uitgaan van de onderwijs en leerbehoefte van kinderen en daar ons onderwijs op aanpassen. Tevens hebben we het gehad over Passend onderwijs en samen geconstateerd dat het belangrijk is dat we naar de toekomst toe bij alle ontwikkelingen waar we met bezig zijn en die ons nog te wachten staan, vooral de eigenheid van de Nutsschool willen bewaken en bewaren. BSO Go Nuts en de Boomhut hebben hun naschoolse aanbod gepresenteerd en hebben hierbij met name aandacht gegeven aan het aanbod voor diploma zwemmen. Als jullie hierover nog informatie willen, kunnen jullie daarvoor terecht bij de beide BSOs, of bij Peter. Er volgen dit schooljaar nog twee thema ouderavonden. De eerstvolgende is op donderdag 26 januari (zie schoolkalender). Deze zal ook in het teken staan van de onderwijs ontwikkeling en koers van de Nutsschool.

Vacature GMR Wil je meedenken over hoe het op school gaat, maar heb je ook een wat bredere blik? Houd je van kritisch bewaken van het beleid dat ook de keuzes van de Nutsschool benvloedt? Heb je een idee waar het heen moet met de Stichting Jong Leren? Lees dan verder! De Nutsschool heeft een Medezeggenschapsraad waarin ouders en teamleden het beleid van de school bespreken en bewaken. Maar de Nutsschool is met een aantal andere scholen ook lid van de Stichting jong Leren. Op het niveau van deze stichting is ook een medezeggenschapsraad: De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, oftewel de GMR. Voor onze school zat al bijna 3 jaar Ton van Mil (de vader van Anand uit groep 6 en Nadine uit groep 5) in de GMR. Hij is eind van het vorige schooljaar uit de GMR gestapt en daarom is er een vacature voor een ouderlid van onze school in de GMR. Het is belangrijk dat deze vacature vervuld wordt, want dat garandeert een stem van een Nutsschool ouder in het meedenken over de keuzes van de stichting. Als je belangstelling hebt, kun je dat laten weten aan Marcel Bruin, de voorzitter van de MR van de Nutsschool, of mailen naar mr@nutsschoolmaastricht.nl. Voor meer informatie, lees het tekstblokje hieronder, of je kunt ook Ton van Mil benaderen.
In de GMR zitten ouders en personeelsleden van verschillende scholen om bovenschoolse zaken te bespreken en daarover hun instemming of advies te geven. Enkele zaken die daarbij de revue passeren zijn de jaarlijkse formatie en de begroting, maar ook zaken zoals: Personeelsbeleid, klachtenregeling, de krimp binnen jong Leren, samenwerking met andere partners en allerlei ook door de GMR zelf aan te dragen zaken die op meer dan n school spelen. De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op het kantoor van stg. jong Leren op de Pieterskade van 20.00 tot 22.00 uur en over het algemeen zijn deze vergaderingen openbaar. Rob Beaumont, naast Huub van Kruchten directeur van jong Leren, woont een gedeelte van de GMR vergadering bij om stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden. Rob en Huub vormen samen het bovenschools management. Zij geven feitelijk leiding aan stichting jong Leren, doch leggen periodiek verantwoording af aan het bestuur van de stichting jong Leren. De vergadering wordt geleid door een voorzitter - momenteel is dat de heer Ad van Bekhoven. Verder is er een secretaris- mevrouw Ariane Schut - en een penningmeester: de heer Ernst Roelofs. Dit dagelijks bestuur wordt ondersteund door de secretaresse van het bovenschools management voor de notulering van elke vergadering en het verzenden van de stukken. Over een groot aantal zaken heeft de GMR het recht van instemming of advies. Het kan ook voorkomen dat de personeelsgeleding om instemming gevraagd wordt en de oudergeleding een advies moet geven. Uiteraard kan de GMR soms ook geen instemming geven met een plan of een negatief advies geven. Het is vanzelfsprekend dat dan met het bestuur de argumentatie goed besproken wordt om te proberen tot overeenstemming te komen. Indien dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt wordt het probleem voorgelegd aan een landelijke geschillencommissie die vervolgens bekijkt wie de beste argumentatie voor zijn standpunt kan overleggen. Als lid van de GMR kun je ook trainingen volgen om je te bekwamen op een bepaald terrein.

Ouder(s) gezocht voor de werkgroep Opgroeien in de grote stad. Kindcentrum Nutsschool neemt dit schooljaar deel aan het project Opgroeien in de grote stad. Dit is een project dat gesubsidieerd wordt door het ministerie van onderwijs en het is de bedoeling dat we als gezamenlijke partners van kindcentrum Nutsschool aan de slag gaan met het formuleren en uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht. We willen hiervoor een werkgroep in het leven roepen waarin de Nutsschool, BSO GO Nuts, Steps n ouders van ons kindcentrum vertegenwoordigd zijn. De maatschappij verwacht tegenwoordig veel van scholen. Er ligt veel nadruk op de primaire taak van het onderwijs, maar er wordt ook een sterk beroep op scholen gedaan wanneer er maatschappelijke problemen zijn. Hierdoor ervaren scholen soms een spagaat: de primaire taak moet goed uitgevoerd worden, maar scholen willen ook de ogen niet sluiten voor de maatschappij waarin kinderen opgroeien. Scholen bepalen zelf hoe zij met deze vraagstukken omgaan. De ene school besteedt veel aandacht aan hun maatschappelijke opdracht, terwijl andere scholen dit in mindere mate doen. Hoe de school zijn maatschappelijke opdracht ziet kan dus verschillen en wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de wijk waarin de school staat, problemen die leerlingen ervaren en de identiteit van de school, maar ook praktische mogelijkheden die de school heeft. Het doel van het project Opgroeien in de grote stad is om een traject te ontwikkelen waarmee scholen ondersteund worden bij het vormgeven van hun maatschappelijke opdracht, waardoor zij dit op een verantwoorde en systematische manier kunnen doen op basis van de eigen mogelijkheden en behoeften. Omdat we als school onderdeel zijn van het kindcentrum, willen we dit traject dan ook kindcentrum niveau aanpakken. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep zal voor de herfstvakantie zijn. U kunt zich voor deze werkgroep opgeven bij Peter. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over dit project. De nieuwe wo-methodes Als ondersteunende leerkracht (Vera) mag ik dit jaar in elke groep met kinderen werken. Prachtig om te doen, en ook mooi om te zien hoe hard en fijn er gewerkt wordt in elke groep. Zo hoor ik overal heel enthousiaste geluiden van kinderen (en leerkrachten) over de nieuwe wo (wereldorintatie) methodes, die we hebben aangeschaft. Het materiaal ziet er schitterend uit, het daagt kinderen echt uit iets te leren over vroegere tijden (Speurtocht), de wereld (Blauwe planeet) en natuur en techniek (Natuniek).

Wat vinden de kinderen van het nieuwe wo-materiaal?! Een klein interview in groep 5 en 6: Luc: Echt leuk, die nieuwe boeken, vooral Speurtocht en Blauwe planeet vind ik leuk, want dat vind ik interessant, over vroeger en zo! Nanne: ik vind Natuniek het leukst, want dat gaat over technische dingen en dat vind ik leuk. Ik heb zelf ook al eens een lampje laten branden bij een clubje. Anand: Het is heel interessant en de toetsen zijn goed, want dan krijg je meer moed om het ook echt te gaan onthouden! Lila: Ik vind de toetsen lastig en saai, want dat is herhalen. Hamza: Het is leuk, maar er staan soms wel moeilijke woorden in! Noelle: ja, zoals schimmels, hoe moet je dat dan schrijven?! Wouter: Je leert er veel van en dat vind ik zo leuk. Kortom Wij zijn erg tevreden met de nieuwe aanschaf!

Sphinx Spreekt: Man & Stad


Burgers in gesprek met de burgemeester Zondag 9 oktober 13.30-16.00 uur, Centre Cramique
In November is Onno Hoes precies een jaar burgemeester van Maastricht. Tijd om de balans op te maken. Wat vindt Maastricht van Onno Hoes? En wat vindt Hoes van Maastricht? Hoe goed kennen we elkaar? Daarom gaat de burgemeester op zondag 9 oktober om 13.30 uur in het Centre Cramique in gesprek met ons allemaal (toegang gratis). Op de agenda staan brandende vragen die mensen zlf hebben aangedragen. Kwesties die ertoe doen. Drie themas staan centraal: kind (wat wil Hoes de stad nalaten?), onze vader (burgervader/verbinder) en vreemd en eigen (hoe open is de stad? En hoe gaat ze om met diversiteit & emancipatie). Felix Meurders leidt het gesprek. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Sphinx Maastricht, een nieuw, creatief platform voor debat, verbinding & verbeelding in Maastricht en de regio (www.sphinxmaastricht.nl).

Ouders, kinderen en juffen en meesters: Stel je vraag aan Onno Hoes!


Sphinx staat donderdag 20 September bij het uitgaan van de school op het schoolplein van de Nutsschool (Ruth Benschop en Bernike Pasveer). Daarvoor spreken we met de leerlingenraad. Je kunt je vragen ook vr vrijdag 30 september te e-mailen, Twitteren of Facebooken naar Sphinx Maastricht. Sphinx volgen en je vraag aan Onno Hoes insturen: www.sphinxmaastricht.nl info@sphinxmaastricht.nl twitter.com/#!/mstrchtsphinx facebook.com/sphinxmaastricht