Vous êtes sur la page 1sur 4

on TNCS H Ch Minh

Thi Nguyn, ngy 12 thng 09

nm 2011
BCH on trng HNL

-----***-----S:...../HD-H

Hng dn t chc i hi chi on nhim k nm hc 2011 - 2012


-----------***-------------

Knh gi:

- BCH cc lin chi - BCH cc chi on

Cn c iu l on TNCS H Ch Minh v hng dn t chc i hi on cc cp, BCH on trng c th ho chng trnh t chc i hi cc chi on nhim k 2011 - 2012nh sau:
I. Cng tc chun b

1. Xy dng bo co chnh tr - Trong bo co tng kt cn nu bt nhng thun li v kh khn, nhng im lm c v cha lm c theo cc mng cng tc c th (v t tng, o c, li sng, v hc tp, rn luyn v vn ngh, th thao.... ). - Trong Phng hng cng tc nhim k mi cn cn c vo kt qu thc hin v nhng bi hc kinh nghim ca nhim k trc, xy dng phng hng v chng trnh hnh ng c th trong nhim k mi (theo cc mng hot ng ring, c s liu lm ch tiu c th). 2. Chun b n nhn s tham gia BCH mi - Xin kin ch o ca BCH lin chi, ca gio vin ch nhim v n nhn s tham gia BCH nhim k mi (i vi H Chi on). 3. Np bo co chnh tr v k hoch t chc i hi cho BCH lin chi, ca gio vin ch nhim v cc bo co v k hoch v thi gian t chc i hi tr b v i hi chnh thc, c bo co on trng d.
II. i hi tr b

- Thng bo k hoch t chc i hi. - Thng qua cc bo co v d kin nhn s, c nh danh sch ng c vin vo BCH nhim k mi. - Phn cng cc Tiu ban chun b: Trang tr, t chc, ni dung, c s vt cht, mi khch... - Bu on ch tch, on th k, Ban kim phiu.
III. i hi chnh thc

+ Cho c (Ht quc ca v on ca) + Tuyn b l do, gii thiu i biu. 1

+ Gii thiu on ch tch, mi ch tch on ln lm vic (bt u t thi im ny ch tch on iu khin i hi). - on ch tch phn cng cc thnh vin thc hin cc nhim v sau: - Gii thiu on th k. - Cng b chng trnh i hi. - c bo co tng kt v phng hng cng tc. - c bo co kim im hot ng ca BCH. - Hng dn tho lun bo co tng kt v n cng tc. - Gii thiu i biu pht biu kin. - Bu BCH mi. + Thng qua c cu, s lng, tiu chun v nhn s vo BCH mi (biu quyt). + Gii thiu Ban kim phiu ln lm vic. * Ban kim phiu cng b th l nguyn tc bu c. * Kim tra hm phiu. * Pht phiu bu (phiu bu c th nh my danh sch bu hoc trng v c du ca on trng). * Thu phiu v tin hnh kim phiu. Ch : Phiu khng hp l bao gm: Phiu bu tha so vi s lng c i hi quyt nh; phiu bu ngi khng c tn trong danh sch bu; phiu trng; phiu ghi khng r hoc gch gia dng khng r gch tn ngi no (nu l phiu nh my); phiu c k hiu ring; phiu k tn ngi bu; phiu khng do Ban kim phiu pht ra. * Chng trnh vn ngh cho mng. * Cng tc khen thng (nu c). * Cng b kt qu bu c (ngi trng c c s phiu qu 1/2 s on vin d bu ng : S phiu bu l s phiu thu v k c phiu hp l v khng hp l) ly t s phiu cao nht. Nu c 2 ngi c s phiu bng nhau cui danh sch th t chc bu li ly 01 ngi trong s . Nu s ngi khng c cu th i hi quyt nh c bu thm hay khng). * BCH mi ra mt i hi. - Thng qua ngh quyt i hi ( biu quyt cc ch tiu, cc vn nht tr trong i hi). - Kt lun i hi, pht biu cm n. - B mc i hi; Cho c (khng ht quc ca). Ni nhn: - Nh k/g (t/h) - lu vp
T/M BCH on trng
B th

V Hng Thi

on tncs h ch minh bch on trng hnl

S:

/TN

Thi Nguyn, ngy 12 thng 09 nm 2011

thng bo
V/v t chc i hi cc Chi on nhim k 2011 - 2012

Knh gi:

- BCH cc lin chi - BCH cc chi on

- Cn c vo iu l on TNCS H Ch Minh. - Thc hin chng trnh cng tc nm hc 2011 - 2012. BCH on trng thng bo k hoch t chc i hi cc Chi on nhim k 2011 - 2012 nh sau: 1 - K hoch thc hin Cc Chi on tin hnh chun b v t chc i hi t ngy 12/9 n 15/10/2011 (ring cc Chi on kho 39 Th y s kt thc nhim k v gii tn chi on vo cui qu IV, khng t chc i hi) 2 - Yu cu: Cc Chi on ch ng xy dng k hoch v chng trnh t chc i hi (c hng dn km theo), m bo tnh dn ch, on kt trn tinh thn xy dng tp th. - a im: Cc Chi on ch ng lin h. 3 - Cng tc ch o Cc Lin chi la chon 01 Chi on ch o t chc i hi mu, mi cc chi on khc tham d rt kinh nghim. Cc Lin chi thng xuyn n c v c cn b tham d, ch o cc i hi Chi on theo ng hng dn v thi gian quy nh.

Yu cu sau khi t chc i hi, cc chi on gi Bin bn H cho Lin chi, cc Lin chi tng hp v gi v on trng trc ngy 19/10/2011.
Ni nhn: - ng u (B/C) - Chi u cc chi b (P/H) - Nh knh gi (T/H) - Lu
t/m bch on trng b th

V Hng Thi