Vous êtes sur la page 1sur 19

JUDAÏSME 01

JUDAISM 01
What is Judaism ? - Wat is Judaïsme ?

According to Franz Rosenzweig Volgens Franz Rosenzweig


(1886-1829) (1886-1829)
Judaism is not the acceptance of a is Judaïsme niet de aanvaarding van
doctrine, of a religion and its rituals. It een doctrine of van een godsdienst
is the experience of a pre-existent en zijn rituëlen. Het is het ervaren van
reality, which has its ultimate basis in een pre-existentiële realiteit, die haar
Israel's "being with the Father", in the basis heeft in Israëls “zijn met de
election of Israel. There may be times Vader”, in de keuze voor Israël.Er
when this reality is obscured by the kunnen perioden zijn van verkleurde
manifold and colourful reality of the realiteit binnen de gemeenschappen
nations among whom the Jew lives. waarbinnen de Joden leven. Maar
But even hidden, it remains real and zelfs dan nog blijft het voornoemde
mysteriously active, and there may pre-existentiële op misterieuse wijze
come a time when the blessed gift, actief en er kan een tijd komen dat de
the heavy burden of its confirmation, last van de erkenning drukt op dezen
is bestowed upon those born into it. die geboren zijn in deze realiteit..
n the
onths
notify
esses
of the

s in
onth
solar
ring,
and
ed: a
ears,

d the
th the
. The
h year
cycle.
e
l on
month
hings

NEDERLANDS
als de
esten de
maan
wee
en zij de
eggen

ejaar
maand
nder
wordt
d zowel
te
nd. De
9 of 30

che en
de de
19 jaren
wordt
r dat
cyclus.
yclus.
blemen
p een
n de
Jewish Festivals - Joodse Feestdagen
(2006-2011)
Below is a list of all major holiday dates through 2011. All holidays begin at sundown on
the date before the date specified here. Some holidays last more than one day.

Hieronder is een lijst van de belangrijkste feestdagen tot 2001. Alle feestdagen beginnen
bij zonsondergang op de eraan voorafgaande dag. Sommige feestdagen duren langer
dan één dag.

5767 5768 5769 5770 5771

Rosh Ha-Shanah 9/23/06 9/13/07 09/30/08 9/19/09 9/9/10

Yom Kippur 10/2/06 9/22/07 10/9/08 9/28/09 9/18/10


Sukkot 10/7/06 9/27/07 10/14/08 10/3/09 9/23/10

Shemini Atzeret 10/14/06 10/04/07 10/21/08 10/10/09 9/30/10

Simkhat Torah 10/15/06 10/5/07 10/22/08 10/11/09 10/1/10

Chanukah 12/16/06 12/5/07 12/22/08 12/12/09 12/2/10


Tu B'Shevat 2/3/07 1/22/08 2/9/09 1/30/10 1/20/11
Purim 3/4/07 3/21/08 03/10/09 2/28/10 3/20/11
Passover 4/3/07 4/20/08 04/9/09 3/30/10 4/19/11

Yom Ha-Atzmaut 4/23/07 5/07/08 4/28/09 4/19/10

Lag B'Omer 5/6/07 5/23/08 5/12/09 5/2/10 5/22/11


Shavu'ot 5/23/07 6/9/08 05/29/09 5/19/10 6/8/11

Tisha Be'Av 7/24/07 9/10/08 06/30/09 7/20/10 8/9/11


het
e
en
en
ren,
van
een

en
is
van
g
acht
de
n
re
de
en

of

krat
de
. Er
vat
bat
The Sanhedrin

The ancient Jewish court system was called the Sanhedrin. The Great Sanhedrin was the supreme
religious body in Palestine during the time of the Holy Temple. There were also smaller religious
Sanhedrins in every town in Palestine, as well as a civil political-democratic Sanhedrin. These Sanhedrins
existed until the abolishment of the rabbinic patriarchate in about 425 C.E.
The earliest record of a Sanhedrin is by Josephus who wrote of a political Sanhedrin convened by the
Romans in 57 B.C.E. Hellenistic sources generally depict the Sanhedrin as a political and judicial council
headed by the country’s ruler.

De Sanhedrin
Het Oude Joodse rechtssysteem werd de Sanhedrin genoemd. Het Grote Sanhedrin was het opperste
religieuse bestel in Palestina gedurende de periode van de Heilige Tempel. Er waren ook kleinere
religieuse Sanhedrins in elke stad van Palestina, maar er waren ook politieke Sanhedrins. Deze
Sanhedrins bestonden tot de opheffing van de rabbijnse patriarchie in ongeveer 425 C.E.
De vroegste geschriften van een Sanhedrin is van Josephus die shcreef over een politiek Sanhedrin dat
werd samengeroepen door de Romeinen in het jaar 57 B.C.E. Hellenistische bronnen beschrijven de
Sanhedrin als een politieke- en juridische raad die werd voorgezeten door de heerser van het land
Kohein
The kohanim are the descendants of Aaron, chosen by God at the time of the incident with the Golden Calf to
perform certain sacred work, particularly in connection with the animal sacrifices and the rituals related to the
Temple. After the destruction of the Temple, the role of the kohanim diminished significantly in favor of the
rabbis; however, we continue to keep track of kohein lineage.
Kohanim are given the first aliyah on the Sabbath (i.e., the first opportunity to recite a blessing over the Torah
reading), which is considered an honor. They are also required to recite a blessing over the congregation at
certain times of the year.
The term “Kohein” is the source of the common Jewish surname “Cohen,” but not all Cohens are Koheins and
not all Koheins are Cohens.

Kohein
De kohanim zijn de afstammelingen van Aaron, die door God werd uitverkoren ten tijde van de gebeurtenissen
met het Gouden Kalf teneinde bepaalde gewijde daden te stellen, meer bepaald in samenhang met dierenoffers
en de rituëlen die waren verbonden met de Tempel. Na de vernietiging van de Tempel verminderde de rol van
de kohanim aanzienlijk en dit ten voordele van rabbijnen, maar er wordt toch een lijn met de kohein behouden.
De kohanim geven de eerste aliyah op de Sabbath (b.v. de eerste gelegenheid om een zegening te reciteren uit
de Torah) en dit wordt aangezien als een eerbetoon. Zij worden ook opgeroepen om op bepaalde tijdstippen
van het jaar zegeningen te reciteren voor de congregatie.
De term “Kohein” is de bron van de Joodse voornaam “Cohen”, maar niet elke Cohen is een Kohein en niet alle
Koheins zijn Cohens.
Menorah Menorah
One of the oldest symbols of the Jewish faith is Eén van de oudste symbolen van het Joodse geloof is
the menorah, a seven-branched candelabrum de menorah, een zevenarmige kandelaar die in de
used in the Temple. The kohanim lit the menorah Tempel wordt gebruikt. De kohanim steekt iedere
in the Sanctuary every evening and cleaned it out avond de menorah aan in het Heiligdom en kuist hem
every morning, replacing the wicks and putting iedere morgen uit terwijl de wieken worden vervangen
fresh olive oil into the cups. The illustration en verse olijfolie in de koppen wordt gedaan. De
above is based on instructions for construction of illustratie bovenaan is gebaseerd op instructies voor
the menorah found in Exodus 25:31-40. de constructie van de menorah zoals gevonden in
It has been said that the menorah is a symbol of Exodus 23:31-40. Er wordt verteld dat de menorah het
the nation of Israel and it’s mission to be "a light symbool is van Israël en zijn missie om “het licht van
unto the nations." (Isaiah 42:6). The sages de andere naties” te zijn (Isaïsas 42:6). De sagen
emphasize that light is not a violent force; Israel benadrukken dat licht geen gewelddadige kracht is;
is to accomplish its mission by setting an Israël dient zijn missie uit te voeren door het goede
example, not by using force. This idea is voorbeeld te geven en niet door het gebruik van
highlighted in the vision in Zechariah 4:1-6. geweld. Deze gedachte wordt beklemtoond in de visie
Zechariah sees a menorah, and God explains: in Zecharias 4:1-6. Zecharias ziet een menorah en God
"Not by might, nor by power, but by My spirit." verklaart :”Noch door kracht, noch door geweld, maar
The lamp stand in today's synagogues, called the door mijn Geest”.
ner tamid (lit. the continual lamp; usually De lamp staat vandaag de dag in synagogen, genaamd
translated as the eternal flame), symbolizes the de “ner tamid” (= de voortdurende lamp, gewoonlijk
menorah. vertaald door “de eeuwige vlam”) en symboliseert de
The nine-branched menorah used on Chanukah is menorah. De negenarmige menorah, die wordt
commonly patterned after this menorah, because gebruikt op Chanukah is gemodelleerd volgens de
Chanukah commemorates the miracle that a day's menorah omdat Chanukah het mirakel herdenkt
worth of oil for this menorah lasted eight days. waarbij de olie van één dag de menorah acht dagen
The menorah in the First and Second Temples liet branden.
had seven branches. After the Temples were De menorah in de eerste- en in de tweede Tempel had
destroyed, a tradition developed not to duplicate zeven armen. Nadat de Tempels werden vernietigd,
anything from the Temple and therefore ontstond er een traditie om niets uit de Temple te
menorah's no longer had seven branches. The dupliceren en daarom hebben menorahs niet langer 7
use of six-branched menoras became popular, armen. De zesarmige menorah werd populair, maar
but, in modern times, some rabbis have gone tegenwoordig gaan sommige rabbijnen terug naar de
back to the seven-branched menoras, arguing 7-armige menorah; hun argument hiervoor is dat ze
that they are not the same as those used in the niet dezelfde zijn als in de Tempel omdat de
Temple because today's are electrified. hedendaagse menorahs op electriciteit werken.
Star of David Davidster
The Magen David (shield of David, or as it is more De Magen David (shild van David, beter gekend als de
commonly known, the Star of David) is the symbol Davidster) is het symbool dat gewoonlijk verbonden
most commonly associated with Judaism today, but it wordt met het hedendaags Judaïsme, maar eigenlijk
is actually a relatively new Jewish symbol. It is is het een vrij recent Joods symbool. Verondersteld
supposed to represent the shape of King David's wordt dat het de vorm van het schild van David
shield (or perhaps the emblem on it), but there is voorstelt (of misschien het embleem erop), maar geen
really no support for that claim in any early rabbinic enkel oud rabbijns geschrift ondersteunt deze
literature. aanname.
The symbol of intertwined equilateral triangles is a Het symbool van de verstrengelde gelijkzijdige
common one in the Middle East and North Africa, and driehoeken is heel gewoon in het Midden-Oosten en
is thought to bring good luck. It appears occasionally Noord-Afrika en het wordt verondersteld geluk te
in early Jewish artwork, but never as an exclusively brengen. Het symbool verschijnt soms in vroegere
Jewish symbol. The nearest thing to an "official" Joodse kunst, maar nooit als een exclusief Joods
Jewish symbol at the time was the menorah. symbool. Het dichtst bijzijnde “officieel” Joods
In the middle ages, Jews often were required to wear symbool was toen de menorah. In de middeleeuwen
badges to identify themselves as Jews, much as they moesten Joden zich dikwijls identificeren door het
were in Nazi Germany, but these Jewish badges were dragen van een speld zoals zij dit ook moesten doen
not always the familiar Magen David. in Nazi-Duitsland, maar die spelden waren niet altijd
In the 17th century, it became a popular practice to gelijkend op de Magen David. In de 17de eeuw werd
put Magen Davids on the outside of synagogues, to het populair om de Magen David op de buitenzijde van
identify them as Jewish houses of worship in much synagogen te plaatsen om deze gebouwen aan te
the same way that a cross identified a Christian house duiden als Joodse gebedshuizen zoals dit het geval is
of worship. met het kruis op christelijke gebedshuizen.
The Magen David gained popularity as a symbol of De Magen David won aan populariteit als symbool
Judaism when it was adopted as the emblem of the toen het werd aangenomen als embleem van het
Zionist movement in 1897, but the symbol continued Zionisme in 1897, maar het symbool werd nadien voor
to be controversial for many years afterward. When tal van jaren betwist. Toen de moderne staat Israël
the modern state of Israel was founded, there was werd opgericht, werd er veel getwist over het gebruik
much debate over whether this symbol should be van het symbool op de vlag.
used on the flag. Vandaag de dag wordt de Magen David wereldwijd
Today, the Magen David is a universally recognized erkent en herkent als het symbool van Jodendom. Het
symbol of Jewry. It appears on the flag of the state of symbool siert de vlag van de staat Israël en het
Israel, and the Israeli equivalent of the Red Cross is equivalent van het Rode Kruis is gekend als de Magen
known as the Magen David Adom. David Adom.
It is remarkable that each letter of the Hebrew alfabet fits
somewhere in the Magen David. This is unique in the world.

Het is opmerkelijk dat elke letter van het Hebreeuwse alfabet


ergens past in de Magen David. Dit is uniek in de wereld.
Current Calendar – Lopende Kalender
•Tishri 5768 (September / October 2007)

Tishri 5768 (September / October 2007)


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabbat
        1 Tishri 2 Tishri 3 Tishri
        September 13 September 14 September 15
       

4 Tishri 5 Tishri 6 Tishri 7 Tishri 8 Tishri 9 Tishri 10 Tishri


September 16 September 17 September 18 September 19 September 20 September 21 September 22

11 Tishri 12 Tishri 13 Tishri 14 Tishri 15 Tishri 16 Tishri 17 Tishri


September 23 September 24 September 25 September 26 September 27 September 28 September 29

18 Tishri 19 Tishri 20 Tishri 21 Tishri 22 Tishri 23 Tishri 24 Tishri


September 30 October 1 October 2 October 3 October 4 October 5 October 6

25 Tishri 26 Tishri 27 Tishri 28 Tishri 29 Tishri 30 Tishri


October 7 October 8 October 9 October 10 October 11 October 12
Current Calendar – Lopende Kalender

•Cheshvan 5768 (October / November 2007)

Cheshvan 5768 (October / November 2007)


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabbat
1 Cheshvan
October 13

2 Cheshvan 3 Cheshvan 4 Cheshvan 5 Cheshvan 6 Cheshvan 7 Cheshvan 8 Cheshvan


October 14 October 15 October 16 October 17 October 18 October 19 October 20

9 Cheshvan 10Cheshvan 11Cheshvan 12Cheshvan 13Cheshvan 14Cheshvan 15 Cheshvan


October 21 October 22 October 23 October 24 October 25 October 26 October 27

16Cheshvan 17Cheshvan 18Cheshvan 19Cheshvan 20Cheshvan 21Cheshvan 22 Cheshvan


October 28 October 29 October 30 October 31 November 1 November 2 November 3

23Cheshvan 24Cheshvan 25Cheshvan 26Cheshvan 27Cheshvan 28Cheshvan 29 Cheshvan


November 4 November 5 November 6 November 7 November 8 November 9 November 10
Current Calendar – Lopende Kalender

•Kislev 5768 November / December 2007)

Kislev 5768 (November / December 2007)


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabbat
1 Kislev 7 Kislev
November 11 2 Kislev 3 Kislev 4 Kislev 5 Kislev 6 Kislev November 17
November 12 November 13 November 14 November 15 November 16
Rosh Chodesh
8 Kislev 9 Kislev 10 Kislev 11 Kislev 12 Kislev 13 Kislev 14 Kislev
November 18 November 19 November 20 November 21 November 22 November 23 November 24

15 Kislev 16 Kislev 17 Kislev 18 Kislev 19 Kislev 20 Kislev 21 Kislev


November 25 November 26 November 27 November 28 November 29 November 30 December 1

22 Kislev 23 Kislev 24 Kislev 25 Kislev 26 Kislev 27 Kislev 28 Kislev


December 2 December 3 December 4 December 5 December 6 December 7 December 8

29 Kislev
December 9
Letters of the Alfabet

Letters van het alfabet

Blessed are you Gezegend zijt Gij


Our God. Creator of time and space
Onze God, schepper van tijd en ruimte
Who enriches our lives with holyness
Die ons leven verrijkt met heiligheid
Commanding us to take the lulav and etrog.
Ons bevelende om de lulav en etrog te nemen
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges