Vous êtes sur la page 1sur 9

Dziennik Ustaw Nr 225

13267

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.10.20 18:02:41 +02'00'

Poz. 1351

1351
ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYSZEGO1) zdnia 5 padziernika2011r.

wsprawie studiw doktoranckich oraz stypendiw doktoranckich Na podstawie art.201 ust.1 ustawy zdnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr164, poz.1365, zpn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela warunki itryb organizowania, prowadzenia iodbywania studiw doktoranckich w uczelniach i w jednostkach naukowych, przyznawania stypendiw doktoranckich, zwikszania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych, minimaln wysoko kwoty zwikszenia stypendium doktoranckiego oraz wzr legitymacji doktoranta i wysoko opat za jej wydanie.

2. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi, arada naukowa jednostki naukowej dyrektorowi tej jednostki, wniosek o utworzenie studiw doktoranckich, ktry zawiera: 1) okrelenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki idyscypliny artystycznej; 2) okrelenie efektw ksztacenia;

3) program studiw doktoranckich;

4) okrelenie formy studiw doktoranckich;

5) okrelenie czasu trwania studiw doktoranckich;

w.

6) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;

7) proponowan wysoko opat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeeli przewidywane jest utworzenie studiw odpatnych; 8) list jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzcych studia wtej samej dyscyplinie naukowej.
1)

ww

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego kieruje dziaem administracji rzdowej szkolnictwo wysze, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw zdnia 16 marca 2011r. wsprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr63, poz.324). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz.1280, z2008r. Nr70, poz.416, z2009r. Nr68, poz.584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z2010r. Nr57, poz.359, Nr75, poz.471, Nr96, poz.620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz.1092.

rcl
3)

.go v.p l
3. Po zaakceptowaniu wniosku rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej wydaje akt outworzeniu studiw doktoranckich. 4. Rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej powouje i odwouje kierownika studiw doktoranckich po zasigniciu opinii rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej. 5. Kierownikiem studiw doktoranckich moe by osoba posiadajca co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscyplin artystycznych albo osoba, ktra nabya uprawnienie rwnowane zuprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy zdnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz.U. Nr65, poz.595, zpn. zm.3)), zatrudniona wjednostce organizacyjnej uczelni albo w jednostce naukowej w penym wymiarze czasu pracy. 6.1. Powoanie iodwoanie kierownika studiw doktoranckich nastpuje po zasigniciu opinii waciwego organu samorzdu doktorantw. 2. Waciwy organ samorzdu doktorantw wyraa opini wterminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku ojej wydanie. 3. Wymg zasignicia opinii nie dotyczy powoania kierownika pierwszych studiw doktoranckich wjednostce organizacyjnej uczelni albo jednostce naukowej. 4. Wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony w przypadku bezskutecznego upywu terminu, oktrym mowa wust.2. 7. Kierownik studiw doktoranckich: 1) organizuje realizacj programu studiw doktoranckich; 2) dokonuje oceny realizacji programu studiw doktoranckich oraz prowadzenia bada naukowych przez doktorantw, wsposb okrelony przez rad jednostki organizacyjnej uczelni albo rad naukow jednostki naukowej; 3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiw doktoranckich; 4) peni funkcj przewodniczcego komisji, o ktrej mowa w14.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455.

Dziennik Ustaw Nr 225

13268

Poz. 1351

1) zatwierdza sposb dokonywania oceny realizacji programu studiw doktoranckich oraz prowadzenia bada naukowych przez doktorantw; 2) zatwierdza sposb organizacji zaj prowadzonych na studiach doktoranckich. 9. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo kierownik jednostki naukowej prowadzcej studia doktoranckie:

1) rozpatruje zastrzeenia doktorantw do ocen, oktrych mowa w7 pkt2; 2) rozpatruje zastrzeenia doktorantw wsprawie zaliczenia roku studiw, oktrym mowa w7 pkt3. 10. Studia doktoranckie trwaj nie krcej ni 2lata inie duej ni 4 lata.

11.1. Kierownik studiw doktoranckich przedua, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiw doktoranckich o okres odpowiadajcy czasowi trwania urlopu macierzyskiego, dodatkowego urlopu macierzyskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego oraz urlopu ojcowskiego, okrelonych wodrbnych przepisach.

2. Kierownik studiw doktoranckich, wuzasadnionych przypadkach, moe przeduy okres odbywania studiw doktoranckich, zwalniajc jednoczenie doktoranta z obowizku uczestniczenia w zajciach, wszczeglnoci wprzypadku: 1) czasowej niezdolnoci do odbywania tych studiw spowodowanej chorob, 2) sprawowania osobistej opieki nad chorym czonkiem rodziny,

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4.roku ycia lub dzieckiem oorzeczonej niepenosprawnoci cznie nie duej ni orok.

w.

ww

3. Kierownik studiw doktoranckich, po zasigniciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, moe przeduy okres odbywania studiw doktoranckich, zwalniajc jednoczenie doktoranta z obowizku uczestniczenia wzajciach, wprzypadkach uzasadnionych koniecznoci prowadzenia dugotrwaych bada naukowych, na czas ich trwania, nie duej jednak ni o2 lata. 12.1. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa zapewnia doktorantowi wtrakcie studiw doktoranckich opiek naukow sprawowan przez opiekuna naukowego. 2. Opiekunem naukowym moe by nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego

rcl

.go v.p l
3. Opiekun naukowy wspiera doktoranta wsamodzielnej pracy badawczej albo artystycznej od momentu rozpoczcia studiw doktoranckich. 13. Na wniosek osoby, ktra nie ukoczya studiw doktoranckich, uczelnia wydaje zawiadczenie oprzebiegu studiw. 14.1. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu przez komisj doktoranck jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej, zwan dalej komisj, wnioskw oprzyznanie tego stypendium. 2. Komisj powouje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej. 3. W skad komisji wchodzi co najmniej trzech czonkw powoywanych spord nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracownikw naukowych jednostki naukowej, posiadajcych co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia wzakresie sztuki idyscyplin artystycznych, albo osoba, ktra nabya uprawnienie rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiw doktoranckich, ktry peni funkcj przewodniczcego komisji, oraz przedstawiciel doktorantw. 15.1. Stypendium doktoranckie moe by przyznane doktorantowi, ktry terminowo realizuje program studiw doktoranckich oraz wykazuje si zaangaowaniem w: 1) prowadzeniu zaj dydaktycznych wramach praktyk zawodowych albo 2) realizacji bada naukowych prowadzonych przez jednostk organizacyjn uczelni albo jednostk naukow. 2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiw doktoranckich moe by przyznane doktorantowi, ktry osign bardzo dobre wyniki wpostpowaniu rekrutacyjnym. 3. Stypendium doktoranckie na drugim roku ikolejnych latach studiw doktoranckich moe by przyznane doktorantowi, ktry w roku akademickim poprzedzajcym zoenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego: 1) uzyska bardzo dobre albo dobre wyniki zegzaminw objtych programem studiw doktoranckich; 2) wykaza si postpami wpracy naukowej iwprzygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

8. Rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzcej studia doktoranckie:

wzakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadajcy aktualny dorobek naukowy albo osignicia artystyczne, zokresu ostatnich 5 lat.

Dziennik Ustaw Nr 225

13269

Poz. 1351

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:

1) dane osobowe doktoranta oraz opis jego postpw wpracy naukowej; 2) opini opiekuna naukowego albo promotora;

3) informacje potwierdzajce spenienie kryteriw, oktrych mowa w15 ust.1 i3 albo 15 ust.2.

17. Komisja, po zaopiniowaniu wnioskw oprzyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni albo dyrektorowi jednostki naukowej list doktorantw, ktrych rekomenduje do przyznania stypendium. 18.1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane iwypacane przez okres 12 miesicy. 2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezalenie od otrzymywanych przez doktoranta: 1) wiadcze ze rodkw funduszu pomocy materialnej dla studentw idoktorantw, oktrych mowa w art. 199 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo oszkolnictwie wyszym;

3) stypendiw doktorskich, oktrych mowa wart.22 ust.1 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach itytule wzakresie sztuki.

w.

19. Wprzypadku przeduenia okresu odbywania studiw doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej moe przyzna stypendium doktoranckie na ten okres. 20. W przypadku skrelenia doktoranta z listy uczestnikw studiw doktoranckich zaprzestaje si wypaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym decyzja oskreleniu staa si ostateczna.

ww

21. Doktorantowi otrzymujcemu stypendium doktoranckie, ktry ukoczy studia w terminie krtszym ni okrelony wakcie outworzeniu tych studiw oraz uzyska wyrniajc ocen rozprawy doktorskiej, za okres pozostay do terminu ukoczenia studiw doktoranckich wypaca si rodki finansowe w wysokoci stanowicej iloczyn kwoty otrzymywanego miesicznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesicy, oktre zosta skrcony okres studiw doktoranckich, nie wikszej jednak ni sze miesicy. 22. Doktorant odbywajcy studia doktoranckie wuczelni moe zoy wniosek oprzyznanie zwikszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych.

rcl

2) stypendium ministra za wybitne osignicia, o ktrym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. Prawo oszkolnictwie wyszym;

.go v.p l
24. 1. Zwikszenie stypendium doktoranckiego zdotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych moe by przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiw doktoranckich, ktry osign bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiw drugiego stopnia albo jednolitych studiw magisterskich lub wpostpowaniu rekrutacyjnym. 2. Zwikszenie stypendium doktoranckiego zdotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych moe by przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiw doktoranckich, ktry wyrnia si osigniciami w pracy badawczej lub osigniciami artystycznymi wpoprzednim roku studiw. 25. Minimalna wysoko kwoty zwikszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych wynosi 800z. 26.1. Doktorant otrzymuje: 1) legitymacj doktoranta, ktrej wzr stanowi zacznik nr1 do rozporzdzenia, albo 2) elektroniczn legitymacj doktoranta, ktrej wzr stanowi zacznik nr2 do rozporzdzenia. 2. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa pobiera opat za wydanie legitymacji rwn kosztom wydania, nie wysz jednak ni: 1) 10 z wprzypadku legitymacji doktoranta; 2) 17 z w przypadku elektronicznej legitymacji doktoranta. 3. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera si opat opoow wysz ni za wydanie oryginau. 27. Wano legitymacji doktoranta potwierdza si co rok przez umieszczenie daty wanoci iokrgej pieczci zgodem pastwa, aelektronicznej legitymacji doktoranta przez aktualizacj danych wukadzie elektronicznym oraz umieszczenie wkolejno oznaczonych polach hologramu, ktrego wzr stanowi zacznik nr3 do rozporzdzenia. 28. Stypendium doktoranckie przyznane przed dniem 1 padziernika 2011 r. wypaca si przez okres, na ktry zostao przyznane, chyba e wystpiy okolicznoci uzasadniajce zaprzestanie wypaty tego stypendium. 29. Studia doktoranckie prowadzone wjednostkach organizacyjnych uczelni oraz wjednostkach naukowych w dniu 1 padziernika 2011 r. prowadzi si zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakoczenia wedug programu tych studiw. 30. Legitymacje doktoranta wydane na blankietach wedug dotychczasowych wzorw zachowuj wano nie duej ni do dnia 30 wrzenia 2012r.

16.1. Doktorant skada wniosek oprzyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiw doktoranckich.

23. Zwikszenie stypendium doktoranckiego zdotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych przyznaje rektor uczelni, po zaopiniowaniu przez komisj wnioskw o przyznanie zwikszenia.

Dziennik Ustaw Nr 225

13270

Poz. 1351

2. Legitymacje doktoranta wydane wedug wzoru okrelonego w zaczniku nr 1 do rozporzdzenia zachowuj wano do dnia 30 wrzenia 2015r.
4)

Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 19 grudnia 2006r. wsprawie studiw doktoranckich prowadzonych przez placwki naukowe (Dz.U. z2007r. Nr1, poz.2), ktre utracio moc zdniem 1 padziernika 2011r., wzwizku zwejciem wycie ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy Prawo oszkolnictwie wyszym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654), oraz rozporzdzeniem Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyszego zdnia 19 grudnia 2006r. wsprawie studiw doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z2007r. Nr1, poz.3 oraz z2009r. Nr30, poz.194), ktre traci moc zdniem wejcia wycie niniejszego rozporzdzenia, na podstawie art.37 pkt1 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy Prawo oszkolnictwie wyszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz ozmianie niektrych innych ustaw.

WZR LEGITYMACJI DOKTORANTA

ww
O p is :

1) format po zoeniu A7 (74 mm x 105 mm); 2) strony wewntrzne legitymacji wykonane na papierze offsetowym, ogramaturze 80 g/m2;

w.

rcl

.go v.p l
33. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.4) Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego: B. Kudrycka
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyszego zdnia 5 padziernika2011r. (poz.1351)

31.1. Od dnia 1 padziernika 2014r. mog by wydawane wycznie elektroniczne legitymacje doktoranta.

32. Przepisy rozporzdzenia stosuje si do stypendiw doktoranckich przysugujcych od dnia 1padziernika 2011 r.

Zacznik nr1

Dziennik Ustaw Nr 225

13271

Poz. 1351

4) na stronie wewntrznej prawej godo pastwowe wydrukowane dwiema grubociami linii (0,075 pkt i0,5pkt) inapis Rzeczpospolita Polska wdwch odcieniach zieleni Pantone 5517 i5665;

5) druk tekstu stron wewntrznych jednostronny wkolorze czarnym: a) LEGITYMACJA DOKTORANTA krj SwitzerlandInserat, 13 pkt, pozycjonowanie: rodek prawej strony, 29 mm od gry blankietu, Nr krj DejaVu Serif Condensed, 13 pkt, pozycjonowanie: rodek prawej strony, 34 mm od gry blankietu, b) Powiadcza uprawnienia do korzystania do ukoczenia 35 roku ycia zulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego ikolejowego na podstawie odrbnych przepisw. krj DejaVu Serif Condensed, 5,5 pkt, pozycjonowanie: lewa strona, 36 mm od gry blankietu i41 mm od lewej krawdzi blankietu, c) Wana na rok wystawienia krj DejaVu Serif Condensed, 6,8 pkt, pozycjonowanie: lewa strona, 75mm od gry blankietu i7,5 mm od lewej krawdzi blankietu, d) Wano legitymacji przeduono na rok: krj DejaVu Serif Condensed, 6,8 pkt, pozycjonowanie: lewa strona, 80 mm od gry blankietu i7,5 mm od lewej krawdzi blankietu, e) PESEL krj DejaVu Serif Condensed, 6,8 pkt, pozycjonowanie: prawa strona, 64 mm od gry blankietu i86 mm od lewej krawdzi blankietu, f) 11 prostoktnych pl do wpisywania cyfr numeru PESEL (dla osb, ktrym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysicy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 wnumerze moe by zastpione wyliczan cyfr kontroln) owielkoci 3,75 mm x 6mm, pozycjonowanie: prawa strona, 66,5 mm od gry blankietu i95 mm od lewej krawdzi blankietu, g) Imi inazwisko kierownika studiw doktoranckich krj DejaVu Serif Condensed, 6,8 pkt, pozycjonowanie: prawa strona, 85 mm od gry blankietu i107 mm od lewej krawdzi blankietu, h) fotografia 35 x 45 mm, podpis doktoranta, piecz poduna uczelni/jednostki naukowej, nazwisko doktoranta, imi/imiona doktoranta, miejscowo, data wydania, podpis osoby upowanionej do wystawienia legitymacji doktoranta krj DejaVu Serif Condensed Italic, 5,5 pkt, i) mp. krj DejaVu Serif Condensed, 7 pkt;

ww

w.

rcl

6) oprawa tektura ogramaturze 630 g/m2, materia pokrywajcy introkal lub vanolnigeria.

.go v.p l

3) strony wewntrzne legitymacji pokryte giloszem wedug wzoru; gilosz stanowi siatka wkolorze zielonym Pantone 5665, ktr tworz gwiadziste ornamenty ogruboci linii 0,075 pkt;

Dziennik Ustaw Nr 225

13272

Poz. 1351
Zacznik nr2

WZR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANTA

O p is :

1. Legitymacja doktoranta jest elektroniczn kart procesorow zinterfejsem stykowym okrelonym wnormach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja doktoranta moe zawiera rwnie inne interfejsy, wtym interfejs bezstykowy. 2. Blankiet legitymacji doktoranta wykonany jest z materiau laminowanego o wymiarach i waciwociach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 okrelonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego waciwoci i odporno musz by potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie zwieloczciow norm ISO/IEC 10373. 3. Poddruk blankietu legitymacji doktoranta, wykonany wtechnice offsetowej wstandardzie 5+4 (CMYK iPantone 5483 na awersie oraz CMYK na rewersie) wkolorach bkitu iniebieskiego, jest chroniony zewntrzn foli laminacyjn. W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone s nastpujce elementy: 1) to zelementami grafiki rastrowej wkolorach CMYK; 2) na awersie zabezpieczajce elementy wykonane technik giloszow wformie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu gwiadzistego wydrukowanego lini o gruboci 0,075 pkt w kolorze Pantone 5483, oprzezroczystoci 70%, umieszczone na pasie oszerokoci 27 mm przebiegajcym wzdu prawego boku legitymacji wodlegoci 1,5 mm od krawdzi, na caej jej wysokoci, wcznie zpolem przeznaczonym pod druk zdjcia; 3) na awersie napis LEGITYMACJA DOKTORANTA wykonany wtechnice mikrodruku, na biaym pasku oszerokoci 1 mm przebiegajcym poziomo wodlegoci 1,7 mm od dolnej krawdzi legitymacji, wkolorze czarnym;

ww

w.

rcl

.go v.p l

Dziennik Ustaw Nr 225

13273

Poz. 1351

5) napisy: a) LEGITYMACJA DOKTORANTA wykonany krojem SwitzerlandInserat owielkoci 11,28 pkt, wkolorze czarnym, pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawdzi karty i10,7 mm od grnej krawdzi karty, b) DOCTORAL CANDIDATE CARD wykonany krojem SwitzerlandInserat o wielkoci 6 pkt, w kolorze czarnym, pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawdzi karty i14 mm od grnej krawdzi karty, c) Imi:, Nazwisko:, Wydana:, Nrlegitymacji:, PESEL: wykonane krojem Switzerland Condensed owielkoci 7 pktwkolorze czarnym, justowane do prawej strony, pozycjonowanie: na awersie, linia justowania 20 mm od lewej krawdzi karty, podstawa bloku tekstu: 48 mm od grnej krawdzi karty, d) Powiadcza uprawnienia do korzystania do ukoczenia 35. roku ycia zulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego ikolejowego na podstawie odrbnych przepisw. wykonany krojem DejaVu Serif Condensed owielkoci 6 pkt, wkolorze czarnym, pozycjonowanie: na rewersie tekst centrowany, o justowania 24 mm od lewej krawdzi karty, podstawa bloku tekstu 47 mm od grnej krawdzi karty, e) numer PESEL (dla osb, ktrym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia wformacie rrmmdd00000, kodowanie tysicy isetek lat zgodnie zzasadami systemu PESEL, ostatnie 0 wnumerze moe by zastpione wyliczan cyfr kontroln); 6) biay obszar przeznaczony na zdjcie posiadacza legitymacji doktoranta owymiarach 20 x 25 mm, wodlegoci 5 mm wpoziomie i23,5 mm wpionie; 7) 5 pl owymiarach 8 x 9 mm oznaczonych biaymi liniami, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 5 wykonanymi krojem DejaVu Serif Condensed owielkoci 5 pkt, wkolorze biaym; 8) biay obszar owymiarach 30 x 21 mm przeznaczony na naniesienie kodu kreskowego.

1) kolorowe zdjcie posiadacza legitymacji owymiarach 20 x 25 mm wrozdzielczoci co najmniej 300 dpi; 2) nazwa uczelni lub jednostki naukowej wykonana krojem Arial Narrow Bold owielkoci 7 pkt, wmaksymalnie trzech wierszach, do 30 znakw wwierszu, justowanie prawe; notacja: Pierwsze Litery Wielkie; pozycjonowanie: 27,2 mm wpoziomie, liczc od prawej krawdzi bloku tekstu, 6,2 mm wpionie, liczc od grnej krawdzi bloku tekstu, wkolorze czarnym; 3) imi (do 30 znakw), nazwisko (do 40 znakw), wykonane krojem Arial Narrow owielkoci 7 pkt, justowanie lewe; notacja: Pierwsze Litery Wielkie, wkolorze czarnym; data wydania, numer legitymacji, numer PESEL (dla osb, ktrym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia wformacie rrmmdd00000, kodowanie tysicy isetek lat zgodnie zzasadami systemu PESEL, ostatnie 0 wnumerze moe by zastpione wyliczan cyfr kontroln) wykonane krojem Arial Narrow owielkoci 7 pkt, wkolorze czarnym; justowanie lewe, pozycjonowanie: 2 mm wprawo od napisw: Imi:, Nazwisko:, Wydana:, Nrlegitymacji:, PESEL:; 4) kod kreskowy (opcjonalnie) wkolorze czarnym.

5. Wukadzie scalonym karty zapisywane s dane, ktrych struktura jest zgodna znorm ISO/IEC 7816-4. 6. Polecenia iodpowiedzi przesyane podczas komunikacji karty zinfrastruktur informatyczn powinny mie struktur zgodn zAPDU okrelon wnormie ISO/IEC 7816-4. 7. Legitymacja doktoranta zawiera wpamici obowizkowo plik DF.SELD oraz dwa pliki potomne: EF.CERT iEF.ELD. Plik DF.SELD jest dostpny za pomoc polecenia SELECT FILE bezporednio po resecie karty. 8. Dane zwizane zlegitymacj doktoranta powinny by zlokalizowane wpliku dedykowanym DF.SELD. Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) zgodny jest zidentyfikatorem zarejestrowanym wPolskim Komitecie Normalizacyjnym, zgodnie znorm ISO/IEC 7816-5+A1. Wasne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX) dla elektronicznej legitymacji doktoranta jest rwne 01 02 (zapis wsystemie szesnastkowym). 9. Plik DF.SELD musi by dostpny bezporednio po resecie karty elektronicznej za pomoc polecenia wyboru, ktrego parametrem jest pena nazwa tego pliku (AID wraz zrozszerzeniem).

ww

10. Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELD s dwa pliki oprzezroczystej strukturze binarnej: 1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze 00 01 (zapis w systemie szesnastkowym) zawierajcy kwalifikowany certyfikat w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym

w.

rcl

4. Wprocesie personalizacji legitymacji doktoranta nanoszone s wsposb zapewniajcy trwae ibezpieczne uytkowanie nastpujce dane:

.go v.p l

4) na awersie godo pastwowe owysokoci 8,1 mm inapis RZECZPOSPOLITA POLSKA wykonany krojem DejaVu Serif Condensed owielkoci 4,5 pkt, wkolorze czarnym, wlewym grnym rogu karty;

Dziennik Ustaw Nr 225

13274

Poz. 1351

a) w polu waciciel certyfikatu w atrybucie nazwa powszechna zawarto sformuowanie: osoba upowaniona do wystawiania legitymacji doktoranta; wpolu tym znajduj si rwnie nastpujce atrybuty: nazwa organizacji, nazwa wojewdztwa, nazwa miejscowoci iadres, ktre dotycz uczelni lub jednostki naukowej,

b) znajduje si krytyczne rozszerzenie deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego (ang. qcStatements) wskazujce, e waciciel certyfikatu, skadajc podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc tego certyfikatu, dziaa jako przedstawiciel osoby prawnej uczelni lub jednostki naukowej;

2) plik EF.ELD odwubajtowym identyfikatorze 00 02 (zapis wsystemie szesnastkowym) zawierajcy wiadomo wformacie zgodnym ze specyfikacj techniczn ETSI TS 101 733, oktrej mowa w49 ust.2 pkt3 rozporzdzenia Rady Ministrw zdnia 7 sierpnia 2002r. wsprawie okrelenia warunkw technicznych iorganizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotw wiadczcych usugi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatw wydawanych przez te podmioty oraz warunkw technicznych dla bezpiecznych urzdze sucych do skadania iweryfikacji podpisu elektronicznego (Dz.U. Nr128, poz.1094), podpisan bezpiecznym podpisem elektronicznym wrozumieniu ustawy zdnia 18 wrzenia 2001r. opodpisie elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem, oktrym mowa wppkt1, przy czym: a) format podpisanej wiadomoci to podstawowy podpis elektroniczny (ang. Basic Electronic Signature), w ktrym eContentType wewntrz struktury SignedData zawiera id-SELDInfo o nastpujcym identyfikatorze obiektu: id-SELDInfo OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) gov(101) moneas(4) pki(1) seld(2) 1},

ww

w.

b) podpisywane dane (SELDInfo) s umieszczone weContent wewntrz struktury SignedData imaj nastpujc skadni: SELDInfo ::= SEQUENCE wersja INTEGER v1(1) numerSeryjnyUkladu PrintableString (SIZE (8..16)), nazwaUczelnilubJednostkinaukowej UTF8String (SIZE (1..128)), nazwiskoDoktoranta SEQUENCE OF UTF8String (SIZE (1..28)), imionaDoktoranta SEQUENCE OF UTF8String (SIZE (1..24)), numerLegitymacji PrintableString (SIZE (1..16)), numerEdycji PrintableString (SIZE (1)), numerPesel PrintableString (SIZE (11)), dataWaznosci GeneralizedTime okrelon za pomoc notacji ASN.1 opisanej wnormie ISO/IEC 8824; poszczeglne pola naley interpretowa nastpujco: wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umoliwi atwe rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych welektronicznej legitymacji doktoranta, numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta ukadu scalonego zapisany wformacie heksadecymalnym; wmomencie tworzenia podpisu aplikacja podpisujca dokonuje jego odczytu zukadu elektronicznego karty, nazwaUczelnilubJednostkinaukowej to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni lub jednostki naukowej, nazwiskoDoktoranta to dane zgodne z informacj wpisan do dowodu osobistego lub paszportu doktoranta, imionaDoktoranta to dane zgodne zinformacj wpisan do dowodu osobistego lub paszportu doktoranta, numerLegitymacji, numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze legitymacji; pierwszy egzemplarz jest oznaczony liter A, kolejne literami B, C, D..., numerPesel to numer zPowszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci doktoranta, dataWaznosci to data, po upywie ktrej dana legitymacja doktoranta traci wano, jest modyfikowana co rok,

rcl

.go v.p l

(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622), wktrym:

Dziennik Ustaw Nr 225

13275

Poz. 1351

ww
O p is :

1. Hologram owymiarach 10 x 9 mm igruboci 10 m lub innej, na tyle maej, e przy prbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany wtechnice 2D/3D. 2. Na hologram, wsposb trway inieusuwalny, nanosi si dat wanoci (wformacie dd-mm-rr).

w.

rcl
WZR HOLOGRAMU

.go v.p l
Zacznik nr3

c) wformacie podpisywanej wiadomoci zostan umieszczone, jako podpisane atrybuty: atrybuty obligatoryjne wedug specyfikacji technicznej ETSI TS 101 733 oraz atrybuty dodatkowe: deklarowany czas zoenia podpisu (ang. signing-time), zawierajcy czas zoenia podpisu kodowany zgodnie ztypem GeneralizedTime; czas ten nie moe by wczeniejszy ni 15 miesicy od daty zawartej wpolu dataWaznosci, oktrym mowa wlit.b, oraz rodzaj zobowizania zawierajcy identyfikator obiektu: commitmentType OBJECT IDENTIFIER ::={iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5}, wskazujcy, e podpisujcy zaaprobowa podpisywane dane.