Vous êtes sur la page 1sur 12

Modu Ethernetowy

ETHM-1
ethm1_pl 09/08

Modu Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsugiwa centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyej) za porednictwem sieci Ethernet. Transmisja danych w sieci jest kodowana przy wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu opartego o 192-bitowy klucz. Centrale mona obsugiwa przez sie Ethernet przy pomocy komputera lub telefonu komrkowego. W przypadku komputera obsuga centrali moliwa jest z programu serwisowego DLOADX, programu administratora GUARDX oraz z przegldarki internetowej obsugujcej aplikacje JAVA. Telefon komrkowy wykorzystuje do obsugi centrali specjaln aplikacj JAVA. Uwaga: Modu umoliwia poczenie tylko jednemu uytkownikowi w danej chwili. Kolejni uytkownicy otrzymaj komunikat o zajtoci serwera. Modu z oprogramowaniem w wersji 1.02 lub wyszej umoliwia centralom alarmowym z serii INTEGRA (wersja programowa 1.04 i wyej) realizacj monitoringu za porednictwem sieci Ethernet. Instrukcja dotyczy moduu ETHM-1 z oprogramowaniem w wersji 1.02 z dnia 21.12.2007. Moliwa jest wymiana oprogramowania moduu przy pomocy programu EthmFlash dostpnego na stronie www.satel.pl

1. Opis pytki elektroniki

Rys. 1. Schematyczny widok pytki elektroniki moduu ethernetowego ETHM-1. Objanienia do rysunku: 1 port RS-232 pozwala na poczenie moduu do portu RS-232 centrali alarmowej, aby umoliwi jej obsug przez sie Ethernet przy pomocy programu DLOADX. Dodatkowo pozwala na wymian oprogramowania moduu. Port naley poczy z komputerem

SATEL

ETHM-1

2 3 4 5

przy pomocy tego samego kabla, ktry suy do programowania z komputera central INTEGRA, a nastpnie uruchomi program EthmFlash. dioda LED PWR/LOG wiecenie cige sygnalizuje obecno napicia zasilajcego; miganie diody informuje o zalogowaniu si uytkownika do serwera. dioda LED BUS ACT miganie diody sygnalizuje proces komunikowania si centrali z moduem. koki ADR do ustawiania adresu moduu (patrz ADRESOWANIE MODUU). gniazdo RJ-45 suy do podczenia do moduu kabla doprowadzajcego sie Ethernet. Naley uy kabla identycznego jak przy podczeniu do sieci komputera. Gniazdo ma wbudowane dwie diody LED. Zielona sygnalizuje podczenie do sieci i transmisj, a ta prdko transmisji w sieci (10Mb/100Mb).

Opis zaciskw: +12V wejcie napicia zasilajcego; COM masa; TMP wejcie obwodu sabotaowego moduu (NC) do podczenia styku sabotaowego obudowy; jeeli nie jest wykorzystane, powinno by zwarte do masy; A_RS485_B zaciski portu RS-485 (nie wykorzystywane); DATA, CLK magistrala komunikacyjna do podczenia moduu do szyny manipulatorw centrali alarmowej.

2. Adresowanie moduu
Adres ustawiony na kokach ADR moduu musi by inny, ni pozostaych moduw, manipulatorw itp. podczonych do szyny manipulatorw centrali alarmowej. Adres ustawia si zgodnie z tabel 1. Stan kokw Adres moduu 0 1 2 3 koki rozwarte 4 5 6 7 Tabela 1. koki zwarte

ETHM-1

SATEL

3. Monta
Modu naley instalowa w pomieszczeniach zamknitych, o normalnej wilgotnoci powietrza. Modu moe by montowany w obudowie plastikowej (OPU-1 A) lub metalowej (CA-64 OBU-EXA). Uwaga! Przed rozpoczciem podczania moduu do istniejcego ju systemu alarmowego, naley wyczy zasilanie caego systemu. Aby zainstalowa modu ETHM-1 w systemie alarmowym naley: 1. Przy pomocy zworek ustawi adres moduu (patrz ADRESOWANIE MODUU). 2. Podczy modu do szyny manipulatorw centrali alarmowej zgodnie z tabel 2. Zaciski moduu Zaciski pyty gwnej +12V +KPD COM COM DATA DTM CLK CKM Tabela 2. W razie potrzeby zasilanie moduu (+12V) moe zosta doprowadzone z dodatkowego zasilacza zainstalowanego w systemie. 3. Do zaciskw TMP i COM podczy styk sabotaowy obudowy (lub zewrze zacisk TMP do masy COM). 4. Do gniazda RJ-45 podczy przewd doprowadzajcy sie Ethernet. 5. Jeli centrala ma by obsugiwana przez sie przy pomocy programu DLOADX, naley poczy porty RS-232 moduu i centrali kablem wykonanym zgodnie z rysunkiem 2 lub 3 (w zalenoci od typu gniazda na pycie gwnej centrali).

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Rys. 2. Sposb podczenia moduu ETHM-1 do centrali z serii INTEGRA z portem RS-232 w formie gniazda typu PIN5.

SATEL

ETHM-1

6 5 43 1

5 4 3 2 1

Rys. 3. Sposb podczenia moduu ETHM-1 do centrali z serii INTEGRA z portem RS-232 w formie gniazda typu RJ. Po lewej wtyk RJ podczany do gniazda na pycie gwnej centrali. Po prawej wtyk PIN5.

4. Uruchomienie moduu
Uwagi: W systemach posiadajcych moduy rozszerzajce z wasnym zasilaniem, zaleca si uruchomienie najpierw centrali, a nastpnie kolejno pozostaych czci systemu Urzdzenie przeznaczone jest do pracy wycznie w lokalnych sieciach komputerowych (LAN). Nie moe by podczane bezporednio do publicznej sieci komputerowej (MAN, WAN). Poczenie z sieci publiczn naley realizowa za porednictwem routera lub modemu xDSL. 1. Zaczy zasilanie systemu alarmowego oraz moduu (dioda LED PWR/LOG potwierdzi wieceniem wczenie zasilania moduu). 2. Zidentyfikowa nowy modu w systemie alarmowym, uruchamiajc w manipulatorze funkcj serwisow IDENTYFIKACJA MANIPULATORW ( TRYB SERWISOWY STRUKTURA SPRZT IDENTYFIKACJA). Na wywietlaczu manipulatora, po prawidowej identyfikacji, pod adresem moduu wywietlona zostanie litera I. Uwaga: W procesie identyfikacji centrala zapisuje do pamici moduw specjalny numer (16-bitowy), ktry suy do kontroli obecnoci moduw w systemie. Wymiana moduu na inny (nawet z tym samym adresem ustawionym na zworkach) bez przeprowadzenia ponownej identyfikacji, spowoduje wywoanie alarmu (sabota moduu). 3. Zaprogramowa waciwe ustawienia moduu (patrz OPIS USTAWIE) przy pomocy manipulatora systemu alarmowego w trybie serwisowym lub komputera z programem DLOADX. Jeeli modu i centrala zostay poczone przez porty RS-232, naley odczy kabel czcy porty RS-232 moduu i centrali, a nastpnie podczy do portu RS-232 centrali kabel czcy z komputerem. Uwaga: Dane dotyczce konfiguracji sieci naley uzyska od administratora sieci. 4. Po skonfigurowaniu ustawie moduu do pracy, zapisa zmiany w pamici FLASH i zakoczy funkcj DOWNLOADING, jeli bya ona uruchomiona. Jeeli na czas programowania zosta odczony kabel czcy porty RS-232 moduu i centrali, naley go ponownie podczy.

ETHM-1

SATEL

5. Opis ustawie

Rys. 4. Okno ustawie moduu ETHM-1 w programie DLOADX. Nazwy dostpnych do zaprogramowania opcji podane zostay na podstawie manipulatora LCD. W nawiasach kwadratowych dodane zostay opisy opcji z programu DLOADX. Uy DHCP [Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP)] po zaczeniu tej opcji modu automatycznie pobierze z serwera DHCP dane dotyczce adresu IP, maski podsieci i bramy. Uwaga: Adres IP przydzielony moduowi mona odczyta przy pomocy funkcji uytkownika IP/MAC ETHM-1 ( TESTY). Przy uzyskiwaniu komunikacji z moduem przez sie niezbdna jest znajomo adresu IP. Dlatego zalecane jest, aby przydzielany dynamicznie adres IP by zawsze ten sam. Przy pomocy tej samej funkcji odczytuje si numer MAC (po naciniciu klawisza lub ). Adres IP adres IP, ktrego ma uywa modu. Opcja dostpna, jeli wyczona zostaa funkcja automatycznego pobierania danych z serwera. Maska podsieci maska podsieci, w ktrej pracuje modu. Opcja dostpna, jeli wyczona zostaa funkcja automatycznego pobierania danych z serwera. Brama adres IP urzdzenia sieciowego, za porednictwem ktrego pozostae urzdzenia z danej sieci lokalnej komunikuj si z urzdzeniami w innych sieciach. Opcja dostpna, jeli wyczona zostaa funkcja automatycznego pobierania danych z serwera. Uy DHCP-DNS [Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie] po zaczeniu tej opcji modu automatycznie pobierze z serwera DHCP dane dotyczce adresu serwera DNS.

SATEL

ETHM-1

Serwer DNS serwer DNS, ktrego ma uywa modu. Funkcja dostpna, jeeli wyczona zostaa opcja automatycznego pobierania danych z serwera. Port WWW [Port WWW/MIDP1.0] okrela numer portu w sieci, na ktrym: wywietlona zostanie strona logowania do moduu w przegldarce WWW, bdzie si odbywaa komunikacja z aplikacj JAVA w telefonie komrkowym obsugujcym standard MIDP1.0. Domylnie ustawiony jest port 80. Jeeli jednak jest on zajty ju przez inn usug (inny serwer WWW w sieci), naley wprowadzi inn warto. W przypadku, gdy zostaa wprowadzona inna warto ni 80, przy wpisywaniu adresu IP moduu ETHM-1 w przegldarce, naley na kocu doda dwukropek i numer portu. Port DLOADX okrela numer portu w sieci, na ktrym bdzie odbywaa si komunikacja z programem DLOADX. Port pozostae [GUARDX / JAVA] okrela numer portu w sieci, na ktrym bdzie odbywaa si komunikacja z pozostaymi programami (GUARDX, aplikacja JAVA w przegldarce internetowej, aplikacja JAVA w telefonie komrkowym obsugujcym standard MIDP2.0). Klucz DLOADX [Klucz serwera DLOADX] cig od 1 do 12 znakw alfanumerycznych okrelajcych klucz, jakim kodowane bd dane podczas komunikacji z programem DLOADX. Klucz pozostae [Klucz serwera GUARDX / WWW / JAVA / GSM] cig od 1 do 12 znakw alfanumerycznych okrelajcych klucz, jakim kodowane bd dane podczas komunikacji z programem GUARDX/aplikacj JAVY w przegldarce internetowej/aplikacj JAVY w telefonie komrkowym. Uwaga: Zaleca si wpisywanie klucza z wykorzystaniem maksymalnej iloci znakw w celu jak najlepszego zabezpieczenia transmisji. Z DLOADX [czno z DLOADX] opcja okrelajca, czy ma by dostpna obsuga centrali z programu DLOADX. Z GUARDX [GUARDX] opcja okrelajca, czy ma by dostpna obsuga centrali z programu GUARDX. Z Internetu [WWW] opcja okrelajca, czy ma by dostpna obsuga centrali przy pomocy aplikacji JAVA z Internetu. Z GSM [GSM] opcja okrelajca, czy ma by dostpna obsuga centrali przy pomocy aplikacji JAVA z telefonu komrkowego. Sabota moduu [Sabota alarmuje w strefie] opcja pozwala wskaza, w ktrej strefie zostanie wywoany alarm w przypadku sabotau moduu. Wam. zdarz. [Niepoprawne logowanie zapisz zdarzenie] po zaczeniu opcji wszystkie nieautoryzowane prby poczenia z moduem bd zapisywane w pamici zdarze. Wam. alarm. [Niepoprawne logowanie alarmuj] po zaczeniu opcji wszystkie nieautoryzowane prby poczenia z moduem bd wywoyway alarm sabotaowy. Opcja dostpna, jeli zaczona zostaa opcja W AM. ZDARZ. [Niepoprawne logowanie zapisz zdarzenie].

6. Obsuga centrali alarmowej przy pomocy programu DLOADX


Uwaga: Port RS-232 moduu ETHM-1 musi by poczony z portem RS-232 centrali alarmowej.

ETHM-1

SATEL

W celu umoliwienia obsugi centrali alarmowej przez sie Ethernet przy pomocy programu DLOADX naley w centrali zaczy nastpujce opcje: ODPOWIADANIE MODEM MODEM ZEWNTRZNY MODEM ZEWNTRZNY ISDN/GSM W centrali musi by wyczona funkcja DOWNLOADING. W ustawieniach moduu musi by zaczona opcja Z DLOADX. Aby zaprogramowa central alarmow przez sie Ethernet przy pomocy programu DLOADX naley: 1. Uruchomi program DLOADX na komputerze, ktry ma komunikowa si z moduem przez sie Ethernet (aktualny program DLOADX mona pobra ze strony www.satel.pl). 2. Wprowadzi nastpujce dane w oknie Hasa i numery telefonw: identyfikator komunikacji centrali INTEGRA zgodny z identyfikatorem zapisanym w centrali; identyfikator komunikacji programu DLOADX zgodny z identyfikatorem zapisanym w centrali; adres IP moduu ETHM-1; port identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z programem DLOADX; klucz serwera identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z programem DLOADX. Uwaga: Po trzech kolejnych prbach poczenia przy uyciu bdnego klucza modu zablokuje komunikacj z danym komputerem na ok. 20 minut.

Rys. 5. Okno przykadowych ustawie komunikacji w programie DLOADX.

SATEL

ETHM-1

3. W menu Poczenie wybra TCP/IP. Otworzy si okno Poczenie TCP/IP, w ktrym naley nacisn przycisk Pocz. Poprawne uzyskanie poczenia z central alarmow zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem. Po odczytaniu ustawie centrali mona przystpi do zaprogramowania nowych. Uwaga: Jeli w trakcie programowania zmienione zostan ustawienia moduu ETHM-1, moe to skutkowa utrat poczenia z central alarmow. Rys. 6. Okno Poczenie TCP/IP w programie DLOADX z komunikatami, ktre pojawiaj si w trakcie nawizywania komunikacji z central.

7. Obsuga centrali alarmowej przy pomocy programu GUARDX


W ustawieniach moduu musi by zaczona opcja Z GUARDX. Aby obsugiwa central alarmow przez sie Ethernet przy pomocy programu GUARDX naley: 1. Uruchomi program GUARDX na komputerze, ktry ma komunikowa si z moduem przez sie Ethernet (aktualny program GUARDX mona pobra ze strony www.satel.pl). 2. W oknie, ktre si pojawi, w polu Poczenie wybra Poczenie TCP/IP. 3. Nacisn przycisk Konfiguracja i w oknie, ktre si otworzy, wprowadzi nastpujce dane: identyfikator komunikacji centrali INTEGRA zgodny z identyfikatorem zapisanym w centrali; adres moduu ETHM-1; port identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z programem GUARDX; klucz serwera identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z programem GUARDX. Uwaga: Po trzech kolejnych prbach poczenia przy uyciu bdnego klucza modu zablokuje komunikacj z danym komputerem na ok. 20 minut. Rys. 7. Okno przykadowej konfiguracji poczenia TCP/IP w programie GUARDX.

ETHM-1

SATEL

4. Zamkn okno konfiguracji poczenia i nacisn przycisk Start. 5. Po nawizaniu cznoci z central pojawi si okno, w ktrym naley wpisa haso z odpowiednim uprawnieniem, aby uzyska dostp do obsugi centrali. Po wprowadzeniu poprawnego hasa pojawi si komunikat o poczeniu z central alarmow. Mona przystpi do obsugi centrali alarmowej.

Rys. 8. Okno programu GUARDX informujce o czeniu z moduem.

8. Obsuga centrali alarmowej przy pomocy aplikacji JAVA ze strony WWW


W ustawieniach moduu musi by zaczona opcja Z INTERNETU [WWW/JAVA]. Aplikacja JAVA wymaga zainstalowania w komputerze Wirtualnej Maszyny JAVY. Program mona pobra ze strony www.sun.com. Aby obsugiwa central alarmow przez sie Ethernet ze strony WWW przy pomocy aplikacji JAVA naley: 1. Uruchomi przegldark stron WWW. 2. W polu adres wpisa adres IP moduu ETHM-1. 3. Na stronie, ktra wywietli si w przegldarce, poda: klucz serwera identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z WWW; Uwaga: Po trzech kolejnych prbach poczenia przy uyciu bdnego klucza modu zablokuje komunikacj z danym komputerem na ok. 20 minut. port identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z programem GUARDX i aplikacjami JAVA (w manipulatorze LCD definiowany jako PORT POZOSTAE). Po wprowadzeniu danych klikn myszk na przycisk Zaloguj.

Rys. 9. Okno przegldarki internetowej ze stron logowania do moduu ETHM-1.

4. W oknie pojawi si wirtualny manipulator, przy pomocy ktrego mona obsugiwa system alarmowy analogicznie jak w przypadku manipulatora LCD. Korzystanie z manipulatora moliwe jest przy pomocy myszki lub odpowiednich klawiszy klawiatury.

10

SATEL

ETHM-1

Rys. 10. Wirtualny manipulator umoliwiajcy obsug systemu alarmowego ze strony WWW.

9. Obsuga centrali alarmowej przy pomocy aplikacji JAVA z telefonu komrkowego


W ustawieniach moduu musi by zaczona opcja Z INTERNETU [WWW / JAVA]. Telefon komrkowy, z ktrego ma by obsugiwana centrala alarmowa, musi mie dostp do Internetu oraz by kompatybilny z JAVA. Aplikacj JAVA do obsugi centrali naley cign ze strony www.satel.pl. Aplikacja musi by odpowiednio dobrana do telefonu komrkowego. Aby obsugiwa central alarmow z telefonu komrkowego przy pomocy aplikacji JAVA naley: 1. Ustawi profil poczenia, jakiego ma uywa aplikacja. 2. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wywietli si ekran, na ktrym moemy poda dane systemu alarmowego, z ktrym chcemy si poczy: nazw dla systemu alarmowego (uatwi to jego pniejsz identyfikacj); adres IP moduu ETHM-1; port identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z aplikacj JAVA; klucz identyczny z zaprogramowanym w module dla cznoci z aplikacj JAVA. Uwaga: Po trzech kolejnych prbach poczenia przy uyciu bdnego klucza modu zablokuje komunikacj z danym telefonem na ok. 20 minut. Po wypenieniu wszystkich pl, dane systemu mona zapisa w pamici telefonu (Opcje Zapisz), co uproci czenie nastpnym razem. Po zapisaniu danych w pamici telefonu, aplikacja automatycznie przejdzie do listy zapisanych systemw. Przy kolejnych uruchomieniach aplikacji bdzie ona od razu wywietla list zapisanych systemw. Dane

ETHM-1

SATEL

11

zapisane w pamici telefonu mona zmodyfikowa (Opcje Edytuj) lub skasowa (Opcje Kasuj). Zawsze mona te doda dane nowego systemu (Opcje Nowy). 3. Po wprowadzeniu danych (bez ich zapisywania) lub wybraniu danych z listy mona poczy si za porednictwem moduu z systemem alarmowym (Opcje Start). 4. Po uzyskaniu poczenia z systemem alarmowym na wywietlaczu telefonu powinna pojawi si aktualna godzina pobrana z systemu. Mona przystpi do obsugi systemu alarmowego, korzystajc z klawiatury telefonu jak z klawiatury manipulatora.

Rys. 11. Widok telefonu komrkowego z uruchomion aplikacj JAVA.

12

SATEL

ETHM-1

10. Dane techniczne


Znamionowe napicie zasilania ......................................................................... 12 V DC 15% redni pobr prdu ........................................................................................................112 mA Zakres temperatur pracy ............................................................................................. 0 45 C Wymiary pytki elektroniki........................................................................................ 68x140 mm Masa ................................................................................................................................... 64 g

Aktualn tre deklaracji zgodnoci EC i certyfikatw mona pobra ze strony internetowej www.satel.pl

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdask tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30 dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075 info@satel.pl www.satel.pl