Vous êtes sur la page 1sur 13

BARIKU SANTUA JAUNAREN NEKALDIAN

VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Sarrerako oharra
Monición nicial

Anai-arrebok:
(Ohargile 1):
Jesus, gure Maisu eta Jauna, atxilotu, torturatu eta heriotzara
kondenatu dabe. Bere neurribako maitasunak, Aita dan eta txiroak
aparteko eran maite dituan Jaungoikoaren iragarpenak, bihotza eta
bizitza aldatzeko deiak, gizakiak zapaltzen dituan guztiaren aurkako
borrokeak ekarri dabe honaino. Bere sasoiko agintari zibil eta politi-
koek ez dabe onartzen bere berba egiteko eta bizitzeko modua. Eta
lagunek bakarrik izten dabe.

Esta tarde miramos con fe a la cruz y creemos que de ella nace la verdadera
vida. En la cruz está la única vida que merece ser vivida.
Por eso nos reunimos hoy aquí, para contemplar y rezar con toda nuestra fe
y con todo nuestro agradecimiento.
Puestos de pie, en silencio, comenzamos la celebración y, en seguida, con el
sacerdote, de rodillas, oraremos unos instantes.

Abadearen sarrerea, isilik gagozala


Entrada del sacerdote en silencio

Otoitzaldia belaunikatuta
Tiempo de oración de rodillas
...

Bilketa otoitza
Oración colecta
(Zuzenean. Ez da esaten egin daigun otoitz)
Monitor/a 2/ (Pidamos que nos haga a imagen de su Hijo, que vence el pecado con su
muerte e instaura el nuevo Adán)

(Abadeak):Jainko Jauna,
Jesukristo gure Jaunaren nekaldiaz ezereztu zendun
lehenengo pekatuak gizaki guztiengana
zabaldutako heriotzea;
egin gaizuz zure Semearen irudiko,
izatez Adanen antzeko garenok
zure graziaz Jesukristoren antzeko izan gaitezan.
Errege bizi da-ta gizaldi ta gizaldietan.
—Amen.

2.-
Oharra irakurgaiei
Monición a las lecturas

Entzun daigun, isilean hausnartuz, Jainkoaren Morroiaren


(Ohargile 1):
abesti hunkigarria: Jesukristo bera ikusi daikegu bere nekaldian.

Monitor/a 2/ Escuchemos en silencio meditativo este impresionante cántico del


Siervo en el que nosotros vemos anticipado a Jesucristo en su pasión. Él es el
que supo ser obediente al Padre hasta el final, hasta la muerte en la cruz.

Erantzun Salmoa
Salmo responsorial

Ebanjelio-aurreko txatala
Versículo antes del Evangelio Kristo zu ta nigaitik
gu danokaitik
Cristo por nosotros, por nosotros, Jainko izateaz hustu egin zan
Cristo se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz. menpeko eginik.
Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre Horregaitik Jaungoikoak
Dios le concedió un nombre sobre todo nombre. danen gainetik goratu
ta izen guztien gaineko
Hitzaldia / Homilía izena emon deutso.

Oharra jainko-herriaren otoitzari


Monición a la oración universal
Monitor/a 2/ Quienes, por el bautismo, somos sacerdotes tenemos como misión
fundamental orar para que nadie quede fuera de la vida que nace de la cruz de
Jesucristo. Por eso, hoy, más que nunca, nuestra oración ha de ser prolongada
y universal.
{Un lector anuncia la intención y el sacerdote dice la oración.]

Eliza santuaren alde


(Ohargile 1):Egin
daigun otoitz Jainkoaren Eleiza santuaren alde.
Monitor/a 2/ Que el Señor le dé a la Iglesia la paz, la mantenga en la unidad, la
proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena,
para gloria de Dios Padre.
...

3.-
Jainko ahalguztidun betikoa,
Kristogan herrialde guztiei
agertu deutsezu zure handitasuna:
zaindu eizu zure errukiaren lana,
mundu guztian zabaldurik dagoen zure Elizeak
sinismenean sendo iraun daian
eta zure izena autortu.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
—Amen

Aita Santuaren alde


Monitor/a 2/ Oremos por nuestro Papa.
(Ohargile 1): Gotzain ordenara deitu eban Jaungoikoak lagundu eta ba-
bestu daiala Elizearen onerako, Jainko herri santuaren gidari lez.
...

Jainko ahalguztidun betikoa,


zeuk darabilzuz diran guztiak:
onartu gure otoitzak, eta maitasunez gorde egizu
aukeratu deuskuzun Aita Santua;
zeuk zuzentzen dozun kristau herriak,
artzain honen ardurapean,
aurrera egin daian bere sinismenean.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
Amen

Ministro guztien alde eta eliztarren alde


(Ohargile 1): Egin daigun otoitz gure Gotzainaren alde eta beraren Gotzain Laguntzai-
learen alde.
Oremos por todos los Obispos, presbíteros, diáconos y por todos
Monitor/a 2/
los miembros del pueblo santo de Dios.
...

Jainko ahalguztidun betikoa,


Elizearen gorputz osoa
santu egiten eta erabilten dozu zeure Espirituaz:
entzun eliz zerbitzari guztien alde
egiten deutsuguzan otoitzak;
zure graziari esker,
bakotxa bere egiteko berezian
zure zerbitzari zintzo izan daiten.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
—Amen.

4.-
Kristaugaien alde
Monitor/a 2/ Oremos por los catecúmenos.
(Ohargile 1): Jaungoikoak barrutik argitu daizala gure alkarteetan eta
mundu osoan, kristau sarbideko sakramentuak hartuko dabezanak,
eta Elizako ateak maitasunez zabaldu deiezala, bateoan euren peka-
tuen parkamena eta Kristo gure Jaunarengan bat egitea aurkitu daie-
zan.
...
Dios todopoderoso y eterno,
que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos;
acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos,
para que, al renacer en la fuente bautismal,
sean contados entre los hijos de adopción.
Por Jesucristo nuestro Señor.
—Amén

Kristinauen batasunaren alde


(Ohargile 1): Egin
daigun otoitz, Kristogan sinisten daben senide guztien alde.
Monitor/a 2/ Que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a
quienes viven de acuerdo con la fe cristiana y la verdad que han conocido.
...
Jainko ahalguztidun betikoa,
bananduak batu egiten dozuz, eta batuak zaindu:
begiratu zure Semearen artaldeko ardiei,
Bateo berak santu egin ditunak
egiazko sinismenak eta maitasunaren lokarriak
bat egin daizan zure Eliza bakarrean.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
—Amen.

Kristogan sinisten ez dabenen alde


Monitor/a 2/ Oremos por quienes no creen en Cristo.
(Ohargile 1): Espiritu Santuak argituta, Kristogan sinisten ez dabenek
ere salbamenerako bidea aurkitu daiela.
...
Dios todopoderoso y eterno,
concede a quienes no creen en Cristo,
que, viviendo con sinceridad ante ti,
lleguen al conocimiento pleno de la verdad;
y a nosotros concédenos también que,
progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más,
seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. —Amén.

5.-
Jaungoikoagan sinisten ez dabenen alde
(Ohargile 1): Egin
daigun otoitz, Jainkoagan sinisten ez dabenen alde.
Monitor/a 2/ Que por la rectitud y sinceridad de su vida, quienes no admiten a
Dios alcancen el premio de llegar a él.
...

Jainko ahalguztidun betikoa,


zeuk egin dituzu gizaki guztiak,
beti zure bila ibili daitezan
eta, Zu aurkiturik, Zugan atseden izan daien;
egizu, mundu honetako neke ta estualdietan,
danek ikusi daiezela zure bihotz onaren ezaugarriak
eta zure sinistedunek egiten deutsuen autormena;
holan pozik autortu daien
Zeu zarala egiazko Jainko bakarra
eta gizaki guztien Aita.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
—Amen.

Agintarien alde
Monitor/a 2/ Oremos por los gobernantes de todos los pueblos.
(Ohargile 1): Jaungoiko gure Jaunak, bere asmoen arabera, herri guztie-
tako agintariak bakerantz eta gizaki guztien askatasunerantz zuzendu
daizala euren pentsamentuetan eta erabagietan.
...

Dios todopoderoso y eterno,


que tienes en tus manos el destino de todos los hombres
y los derechos de todos los pueblos,
asiste a los que gobiernan,
para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones
la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres.
Por Jesucristo nuestro Señor.
—Amén

Nahigabetuen alde
(Ohargile 1): Egin
deiogun otoitz Jaungoiko Aitari atsekabeak jotako guztien alde.
Monitor/a 2/ Por quienes sufren las consecuencias del pecado, que Dios Padre
dé la curación a quienes sufren enfermedad, que dé alimento a quienes pade-
cen hambre, que libre de la injusticia a quienes están perseguidos por luchar
por la justicia, que redima a quienes están en la cárcel, que conceda volver a
casa a emigrantes y desterrados, que proteja a quienes están de viaje y que dé
la salvación a quienes están a punto de morir.
...
6.-
Jainko ahalguztidun betikoa,
atsekabetuen poza, nekatuen indarra:
heldu beitez zugana
edozein estualditan zuri deiez dagozanen eskariak,
euren beharrizanean
zure errukiaren laguntza aurkitu daien.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
—Amen.

Oharra kurutzea sartu aurretik


Monición a la entrada de la cruz

(Ohargile 1): Jesukristoren kurutzea da gaur gure batzarraren oinarria.

Monitor/a 2/ Recibiremos solemnemente la Cruz de Cristo y manifestaremos


nuestra fe y agradecimiento a nuestro Salvador. Porque Él ha muerto por no-
sotros.

Kurutzearen sarrerea eta gurtzea


Entrada de la cruz y adoración.

(De rodillas, un momento. De pie, hasta la siguiente)

Gurutzearen gurtzarako abestiak


Cantos para la adoración de la Cruz

Damu dot, Jauna, bihotz guztitik


zu nahigabetu izana.
Ez, ez gehiago, pekaturikan,
nere Jaungoiko laztana.

—Minaren minez, Jesus maitea,


daukat bihotza leherturik,
ikusirikan nire bizitza
dana pekatuz beterik.

7.-
—Zure oinetan orain naukazu
begi-bihotzak urtutzen;
barru-barruko negar-saminez
parkazinoa eskatzen.

Pueblo mío, ¿qué te he hecho:


en qué te he ofendido? ¡Respóndeme!

—Yo te saqué de Egipto


y por cuarenta años te guié por el Desierto.
Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

—Yo te libré del Mar,


te di a beber el Agua que manaba de la Roca.
Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

—Yo te llevé a tu Tierra,


por ti vencí a los reyes de los pueblos Cananeos.
Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

—Yo te hice poderoso:


estando yo a tu lado derroté a tus enemigos.
Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

ZU ZARA GURE POZA


KURUTZ SALBATZAILEA

Zugaitz gainetik zu, Kristo,


zu danen erregea,
zu bizitz, poz, itxaropen,
Kristo Salbaztailea. R/.

Errege, zure Odola


munduarentzat argi, Jauna, zugana gatoz, guztiz damuturik.
zu, Jauna, basamortuan Zure aurrean gagoz pekatuz beterik.
gure salbamen harri. R/. Barriro ibili gara galduta Zu barik:
Pekatu egiten dogu zugaz izan ezik.
Lur Barrirako bidean Zu zara gure poza, gure Jesus ona;
zu itxaropen, zugaitz; zu gure Salbatzaile, Jaungoiko-gizona.
egarri dira herriak, Zu bakarrik zaitugu gure itxaropena.
zu ur bizien harkaitz. R/. Zu bakarrik zaitugu gure zoriona!!!

8.-
Oharra jaunartzearen erritoari
Monición al rito de comunión
Monitor/a 2/Hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía. Hoy contemplamos a Jesús
muerto en la cruz, mientras anhelamos celebrar la Eucaristía de la Noche so-
lemne de Pascua. Por eso, ahora comulgamos del Pan consagrado ayer.

(Abadea sakramentu santua gordeta dagoan kaperara doan bitartean...)


(Mientras el sacerdote va a la capilla de la reserva, acompañado de dos que portan cirios, se colocan los manteles).
...

GURE AITA
† Salbatzaileak agindu ta irakatsiari jarraituz, bildur barik esan dai-
gun:
Gure Aita...

† Atara gagizuz, Jauna, gatx guztietatik; emoiguzu bakea gure egu-


notan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi izan gaitezan eta es-
tualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure
Salbatzailea noiz etorriko dan zain gagozela.
- Zeurea dozu erregetza, zeureak ospe ta indarra orain eta beti.

† Jesukristo gure Jauna zeuk esana da Apostoluei: Bakea izten deu-


tsuet, neure bakea emoten. Begira zure Elizearen sinismenari eta ez
gure pekatuei eta zeure gogoa danez, emoiozu Elizeari bakea, emon
batasuna, errege bizi zarata. Gizaldi ta gizaldietan.
—Amen.
† Jaunaren bakea beti zuekin.
—Eta zure espirituarekin.

† Hona hemen Jainkoaren Bildotsa;


hona munduko pekatua kentzen dauana.
Zoriontsuak Jaunaren mahaira deituak.
—Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko,
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz.

JAUNARTZEA / COMUNIÓN
(Isilean / En silencio...)

9.-
Abestia
Delante de tu altar, Señor,
delante de tus brazos abiertos en cruz,
¡cuántas cosas te diría, Señor!
Negué tu amistad y tu amor;
me fui de tu casa muy lejos del Sol,
¡Cuántas cosas te diría, Señor!

Vuelvo a tus brazos. Abrázame, Señor.


De rodillas, hoy te pido perdón.
Vuelvo a tu lado: bendíceme, Señor.
A tu lado cambiará mi corazón.
Oh, Señor, en tus manos encomiendo mi amor.

Anduve errante, sin pastor.


Fui un pobre peregrino huyendo de Dios,
malgastando los talentos de su amor.
Perdón, mis hermanos, perdón;
perdón por mis pecados, os pido perdón.
No he sabido repartiros mi amor.

Jaunartze osteko otoitza


Oración después de la comunión

Egin daigun otoitz


(Pidamos a Dios que ya que nos ha renovado con la Pasión. Muerte y Resurrección de su Hijo,
mantenga en nosotros la labor de su misericordia)

Jainko ahalguztidun betikoa,


zure Seme Jesukristoren
heriotzeaz eta biztuereaz barritu gaituzu:
zaindu eizu gugan zure errukiaren lana;
Misterio honetan parte harturik,
beti zeure zerbitzari izan gaitezan.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. —Amen.

Oharrak / Avisos
Bihar gabeko Pazko Gaubeila arte isiltasunak izan behar dau na-
gusi. Eta Pazko Bijilia horretan esku hartuz abestuko dogu Jainkoa-
ren aintza eta eskertuko doguz harek gure artean egiten ditun harri-
garriak. Pazko Bijilia horretan ahal dogun guztiok egon behar izango
geuke. Gabeko 9retan izango da. Kandela bat eta ura eroateko on-
tzitxo bat ere ekarri zeikee.

10.-
—Hasta la Vigilia Pascual, que celebraremos mañana a las 9 de la no-
che, habría de reinar el silencio, para meditar todos estos misterios.
En la Vigilia, a la que no debería faltar ninguno, rememoraremos y ce-
lebraremos las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo en no-
sotros. Podéis traer vela y un frasco para el agua bendita.

Monitor/a 2/ * Esta oración final, sin envío, nos invita a ir retirándonos


en silencio.

Herriaren gaineko otoitza


Oración sobre el pueblo

Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo,


que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa
resurrección; venga sobre él el perdón, concédele tu consuelo, acreci-
enta su fe, y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nues-
tro Señor.
—Amén.

URTEEREA ISILEAN
SALIDA EN SILENCIO

(Altareko maindirak-eta, tolostu ta gorde)

Perdona a tu Pueblo, Señor,


perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.
—Por tu poder y amor inefable;
por tu misericordia entrañable:
Pueblo: PERDÓNANOS, SEÑOR.
—Somos el pueblo que has elegido
y con tu sangre lo has redimido:
P.: PERDÓNANOS, SEÑOR.
—Reconocemos nuestro pecado
que tantas veces has perdonado:
P.: PERDÓNANOS, SEÑOR.
—Dios de la fiel y eterna Alianza,
en ti ponemos nuestra esperanza:
P.: PERDÓNANOS, SEÑOR.
—Desde la Cruz nos diste a tu Madre.
Vuélvenos al abrazo del Padre:
P.: PERDÓNANOS, SEÑOR.

11.-
Irakurgaiak
Lectura del Profeta Isaías Is 52, 13-53,12

Mirad, mi Siervo tendrá éxito,


subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron de él,
porque, desfigurado, no parecía hombre,
ni tenía aspecto humano;
así asombrará a muchos pueblos:
ante él reyes cerrarán la boca,
al ver algo inenarrable
y contemplar algo inaudito.

¿Quién creyó nuestro anuncio?


¿A quién se reveló el brazo del Señor?
Creció en su presencia como un brote,
como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza.
Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado por los hombres,
como un hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos,
ante el cual se ocultan los rostros;
despreciado y desestimado.

El soportó nuestros sufrimientos


y aguantó nuestros dolores;
nosotros lo estimamos leproso,
herido de Dios y humillado,
traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes.

Nuestro castigo saludable vino sobre él,


sus cicatrices nos curaron.
Todos errábamos como ovejas,
cada uno siguiendo su camino,
y el Señor cargó sobre él
todos nuestros crímenes.

Maltratado, voluntariamente se humillaba


y no abría la boca;
como un cordero llevado al matadero,
como oveja ante el esquilador,
enmudecía y no abría la boca.
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Quién meditó en su destino?

Lo arrancaron de la tierra de los vivos,


por los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malhechores;
porque murió con los malvados,
aunque no había cometido crímenes,
ni hubo engaño en su boca.

12.-
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento.

Cuando entregue su vida como expiación,


verá su descendencia, prolongará sus años:
lo que el Señor quiere
prosperará por sus manos.
A causa de los trabajos de su alma,
verá y se hartará;
con lo aprendido, mi Siervo justificará a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.

Por eso le dará una parte entre los grandes,


con los poderosos tendrá parte en los despojos;
porque expuso su vida a la muerte
y fue contado entre los pecadores,
y él tomó el pecado de muchos
e intercedió por los pecadores.
Palabra de Dios

Lectura de la Carta a los Hebreos Heb 4, 14-16;5, 7-9

Hermanos: tenemos un Sumo Sacerdote que penetró los cielos —Jesús, el Hijo de
Dios—. Mantengamos firmes la fe que profesamos.
Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaque-
zas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por
tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para
ser socorridos en el tiempo oportuno.
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súpli-
cas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar
de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido
para todos los que obedecen en autor de salvación eterna.
Palabra de Dios

Ebertarrei egindako idazkitik


Senideok: Jesus, Jaungoikoaren Semea, dogu zeruetan sartu zan abade na-
gusi handia; eutsi deiogun, beraz, sinismen-autormenari; gure abade nagusia
ez dalako gure makaltasunaz errukitu ezin dan norbait. Izan ere, geure antzera
gauza guztietan aztertua izan da, pekatuan izan ezik. Goazen, beraz, uste
osoz, graziaren aurkira; errukia lortu, eta behar-orduko laguntza emongo
deuskun mesedea aurkitu daigun.
Kristok, haragizko bere bizitz aldian, heriotzatik gorde eikeanari, deadar
handiz eta negarrez, otoitzak eta eskariak egin eutsozan; eta bere begirunea-
gaitik entzun egin jakon. Eta Semea izan arren, bere neke artean ikasi eban
esaneko izaten; eta bere betera heldurik, haren esaneko diranentzat betiko sal-
bamen-iturri egin zan.

13.-