Vous êtes sur la page 1sur 26

Phn m u

1. Tnh cp thit ca ti Vn v vn ang l mt i hi rt ln, ch tr-ng ca ng v Nh n-c ta hin nay v vn Ngn sch ch chi cho vic u t- cc c s h tng khng c kh nng thu hi vn, cn ton b nhu cu vn sn xut kinh doanh k c u t- xy dng, vn c nh v vn l-u ng u phi i vay. Nh- vy i hi v vn khng ch ngn hn m cn c vn trung, di hn. Nu khng c vn th khng th thay i -c c cu kinh t, khng th xy dng -c cc c s cng nghip, cc trung tm dch v ln. Tuy c nhng thay i v nhiu ph-ng din, h thng Ngn hng c nhng b-c tin di nh-ng h thng Ngn hng vn ch-a p ng -c nhu cu v vn ca nn kinh t. T nm 1994 tr i b-c vo thi k cng nghip ho, hin i ho vn v vn ni ln l mt yu cu ht sc cp bch trong iu kin ch-a c th tr-ng vn. Gii quyt nhu cu vn l i hi ln i vi h thng ngn hng. Cc ngn hng kinh t ang i hi ngn hng l phi huy ng vn to iu kin cho nn kinh t pht trin khng b tt hu, chnh l vn v vn. Trong thc tin hot ng ca NHNo&PTNT huyn V Bn hot ng huy ng vn -c coi trng ng mc v t -c mt s kt qu nht nh nh-ng bn cnh vn cn bc l mt s tn ti do cn phi nghin cu c v l lun v thc tin nng cao hiu qu kinh doanh nhm phc v cng tc cng nghip ho- hin i ho t n-c.

2. i t-ng nghin cu - Da vo c s phn tch thc trng cng tc huy ng vn ti chi nhnh NHNo&PTNT huyn V Bn tm ra nguyn nhn ca nhng tn ti t -a ra cc gii php v kin ngh nng cao hiu qu hot ng huy ng vn ca chi nhnh NHNo&PTNT huy V Bn. Ch-ng 1 ngn hng th-ng mi v nhng vn v cng tc huy ng vn ti ngn hng th-ng mi

1.1 Ngn hng th-ng mi v hot ng ca NHTM trong nn kinh t th tr-ng. 1.1.1 Khi nim v ngn hng th-ng mi NHTM l mt nh ch ti chnh m hot ng th-ng xuyn v ch yu l nhn tin gi v s dng s tin cho vay, thc hin nghip v chit khu v lm ph-ng tin thanh ton. 1.1.2 S ra i v pht trin ca NHTM Ngay t xa x-a ng-i ta bit dng tin lm ph-ng tin thanh ton, lm trung gian trao i hng ho. Thng qua tin, vic trao i hng ho -c tin hnh mt cch

thun li, d dng hn nhiu. Chnh v th kch thch sn xut, -a x hi loi ng-i ngy cng pht trin. X hi ngy cng pht trin th vai tr ca tin t ngy cng -c pht huy.Th-ng mi pht trin, mt tng lp th-ng nhn giu c ra i v h cn c nhng ni an ton gi tin . Nhng ng-i nhn tin gi ch yu l ch tim vng, h nhn thy: lun c mt l-ng ln tin v vng nhn ri do tin v vng ng-i ta gi vo lun nhiu hn tin rt ra. Mt khc li lun tn ti nhu cu vay m-n chi tiu, u t- kinh doanh. V nhng ng-i gi h ti sn ngh n vic s dng s tin nhn ri cho vay kim li. V thay v thu ph gi h ng-i ta tr mt khon li cho ng-i c ti sn em gi. Bn cnh ng-i gi h tin cng cho vay thanh ton cho mt ng-i no bng cch ghi n cho ng-i vay tin l lc ngn hng xut hin. Khong u th k th XV (1401) c mt t chc trn th gii -c coi l mt ngn hng thc s nay l BAN - CA - DI theo quan nim ngy Barcelona (Ty Ban Nha), y l v ghi tng ti sn cho ng-i -c thanh ton. V lc cc nghip v trn hnh thnh cng

ngn hng u tin trn th gii. n nm 1409 ngn hng th hai l Ban -co -di Valencia (TBN) v c hai ngn hng ny thc hin hu ht cc nghip v ngn hng nh- ngy nay: nhn tin gi, cho vay, thanh ton ..... T th k XVII, song song vi cuc cch mng khoa hc k thut kinh t v th-ng mi c nhng tin b ln, ng thi ngn hng cng pht trin mnh, u tin l Chu u, sau l Chu M ri n Chu v -c pht trin trn phm vi ton th gii. Cc nh sn xut cn n

vn sn xut, cc th-ng gia cn vn thnh lp cc cng ty th-ng mi, xut nhp khu ch c th da vo ngn hng v ch c ngn hng mi c th cung cp vn cho h. Do v th ca ngn hng ngy cng -c nng cao v ngn hng tr thnh mt b phn khng th thiu trong nn kinh t. B-c chuyn mnh ln nht ca h thng ngn hng bt u t th k XX khi m cc ngn hng p dng cc tin b khoa hc k thut vo hot ng ca mnh. Cc sn phm mi ca ngn hng ra i p ng mi nhu cu ca khch hng. Ngn hng tr thnh ni cung cp cc dch v ti chnh a dng v phong ph nht cho nn kinh t.

1.1.3

Vai tr ca NHTM

1.1.3.1 NHTM l ni cung cp vn cho nn kinh t Trong nn kinh t th tr-ng cc doanh nghip c nhn, t chc kinh t mun sn xut, kinh doanh th cn phi c vn u t- mua sm t- liu sn xut, ph-ng tin sn xut kinh doanhm nhu cu v vn ca doanh nghip, c nhn... lun lun ln hn vn t c do cn phi tm n nhng ngun vn t bn ngoi. Mt khc li c mt l-ng vn nhn ri do qu trnh tit kim, tch lu ca c nhn, doanh nghip, t chc khc... NHTM l ch th ng ra huy ng cc ngun vn tm thi nhn ri v s dng ngun vn huy ng -c cp vn cho nn kinh t thng qua hot

ng tn dng. NHTM tr thnh ch th chnh p ng nhu cu vn cho nn kinh t. Nh c hot ng ngn hng v c bit l hot ng tn dng cc doanh nghip c iu kin m rng sn xut, ci tin my mc cng ngh, tng nng sut lao ng, nng cao hiu qu kinh t, thc y nn kinh t pht trin. 1.1.3.2 NHTM l cu ni doanh nghip v th tr-ng. Trong iu kin nn kinh t th tr-ng, hot ng ca cc doanh nghip chi s tc ng mnh m ca cc quy lut kinh t nh-: quy lut gi tr, quy lut cung cu, quy lut cnh tranh v sn xut phi trn c s p ng nhu cu th tr-ng, tho mn nhu cu th tr-ng v mi ph-ng din khng ch: gi c, khi l-ng, cht l-ng m cn i hi tho mn trn ph-ng din thi gian, a im. c th p ng tt nht nhu cu ca th tr-ng doanh nghip khng nhng cn nng cao cht l-ng lao ng, cng c v hon thin c cu kinh t, ch hch ton kinh t m cn phi khng ngng ci tin my mc thit b, -a cng ngh mi vo sn xut, tm ti v s dng nguyn vt liu mi, m rng quy m sn xut mt cch thch hp. Nhng hot ng ny i hi phi c mt l-ng vn u t- ln, nhiu khi v-t qu kh nng ca doanh nghip. Do gii quyt kh khn ny doanh nghip n ngn hng xin vay vn tho mn nhu cu u t- ca mnh.Thng qua hot ng cp tn dng cho doanh nghip ngn hng l cu ni doanh nghip vi th tr-ng. Ngun vn tn dng ca ngn hng cung cp cho doanh nghip ng vai tr rt quan trng trong vic nng cao cht l-ng v mi mt ca qu trnh sn xut kinh

doanh, p ng nhu cu ca th tr-ng v t to cho doanh nghip ch ng vng chc trong cnh tranh . 1.1.3.3 NHTM l cng c nh n-c iu tit v m nn kinh t. H thng NHTM hot ng c hiu qu s thc s l cng

c nh n-c iu tit v m nn kinh t. Thng qua hot dng thanh ton gia cc ngn hng trong h thng, NHTM gp phn m rng khi l-ng tin cung ng cho l-u thng. Thng qua vic cp tn dng cho nn kinh t NHTM thc hin vic dn dt cc ngun tin, tp hp v phn phi vn trn th tr-ng, iu khin chng mt cch hiu qu v thc thi vai tr iu tit gin tip v m. Cng vi cc c quan khc, Ngn hng lun -c s dng nhmt cng c quan trng nh n-c iu chnh s pht trin ca nn kinh t. Khi nh n-c mun pht trin mt nghnh hay mt vng kinh t no th cng vi vic s dng cc cng c khc khuyn khch th cc NHTM lun -c s dng bng cch NHNN yu cu cc NHTM thc hin chnh sch -u i trong u t-, s dng vn nh- : gim li sut, ko di thi hn vay, gim iu kin vay vn hoc qua h thng NHTM Nh n-c cp vn -u i cho cc lnh vc nht nh.Khi nn kinh t tng tr-ng qu mc nh n-c thng qua NHT thc hin chnh sch tin t nh-: tng t l d tr bt buc gim kh nng to tin t gim kh nng cp tn dng cho nn kinh t nn kinh t pht trin n nh vng chc.

Vic iu tit v m nn kinh t thng qua h thng NHTM th-mg t hiu qu trong thi gian ngn nn th-ng -c nh n-c s dng . 1.1.3.4 NHTM l cu ni nn ti chnh quc gia v nn ti chnh quc t. Trong nn kinh t th tr-ng ,khi cc mi quan h hng ho, tin t ngy cng -c m rng th nhu cu giao l-u kinh t - x hi gia cc quc gia trn th gii ngy cng tr nn cn thit v cp bch. Vic pht trin kinh t cc quc gia lun gn lin vi s pht trin ca nn kinh t th gii v l mt b phn cu thnh nn s pht trin .V vy jnn ti chnh ca mi quc gia cng phi ho nhp vi nn ti chnh quc t v NHTM vi cc hot ng ca mnh ng gp vai tr v cng quan trng trong s ho nhp ny. Vi cc nghip v nh- thanh ton, nghip v hi oi v cc nghip v khc NHTM to iu kin thc y hot ng ngoi th-ng pht trin. Thng qua hot ng thanh ton, kinh doanh ngoi hi quan h tn dng vi cc NHTM n-c ngoi NHTM thc hin vai tr iu tit nn ti chnh trong n-c ph hp vi s vn ng ca nn ti chnh quc t . NHTM ra i v ngy cng pht trin da trn c s nn sn xut l-u thng hng ho pht trin v nn kinh t cng pht trin cng cn n s hot ng ca NHTM. Vi vai tr quan trng ca mnh NHTM tr thanh mt b phn quan trng trong nn kinh t quc dn. 1.1.4 Chc nng ca NHTNM

1.1.4.1

Chc nng trung gian ti chnh

y l chc nng quan trng nht ca NHTM .NHTM nhn tin gi v cho vay chnh l thc hin vic chuyn tin tit kim thnh tin u t-. Nhng ch th d- tha vn cng c th trc tip u tbng cch mua cc cng c ti chnh s cp nh-: c phiu, tri phiu ca doanh nghip hoc chnh ph thng qua th tr-ng ti chnh. Nh-ng th tr-ng ti chnh trc tip i khi khng em li hiu qu cao nht cho ng-i u t- v: kh tm kim thng tin, chi ph tm kim thng tin ln, cht l-ng thng tin khng cao, chi ph giao dch ln v phi c s trng khp v nhu cu gia ng-i tha vn v ng-i thiu vn v s l-ng, thi hn... chnh v th NHTM vi t- cch l mt trung gian ti chnh ng ra nhn tin gi tit kim v cung cp vn cho nn kinh t vi s l-ng v thi hn phong ph v a dng p ng mi nhu cu v vn ca khch hng c iu kin vay vn. Vi mng l-i giao dch rng khp, cc dch v a dng, cung cp thng tin nhiu chiu, hot ng ngy cng phong ph chuyn mn ho vo tng lnh vc NHTM thc s gii quyt -c nhng hn ch ca th tr-ng ti chnh trc tip, gp phn nng cao hiu qu lun chuyn vn trong nn kinh t th tr-ng. 1.1.4.2 Chc nng to tin

Chc nng to tin l chc nng cc k quan trng ca NHTM. Chc nng ny -c th hin trong qu trnh NHTM cp tn dng cho nn kinh t v hot ng u t- ca NHTM, trong mi quan h vi NHT c bit trong qu trnh thc

hin chnh sch tin t m mc tiu ca chnh sch tin t l n nh gi tr ng tin. T mt l-ng tin c s do NHT pht hnh qua h thngNHTM s -c tng ln gp bi khi NHTM cp tn dng cho nn kinh t. Khi l-ng tin qua h thng ngn hng -c tnh theo cng thc : D=m.MB D: khi l-ng tin qua h thng ngn hng MB: khi l-ng tin c s M=1/rd: h s nhn tin rd : t l d tr bt buc NHT c th iu tit khi l-ng tin cung ng bng cch thay i l-ng tin t l d tr bt buc tng hoc gim kh nng to tin ca NHTM t nh h-ng n kh nng cp tn dng cho nn kinh t do t -c hiu qu m mc tiu chnh sch tin t t ra . 1.1.4.3 thanh ton Thng qua chc nng lm trung gian ti chnh NHTM lm tng l-ng tin trong l-u thng v cung cp cho nhng ng-i u t- nhng chng khon c tnh lng cao hn v c ri ro thp hn do s an ton hn khi nh u t- nm gi nhng chng khon s cp do doanh nghip, cng ty pht hnh. Cc NHTM cn cung cp mt danh mc ph-ng tin thanh ton rt a dng v phong ph : sec chuyn tin, sec chuyn khon, th tn dng... s xut hin ca cc ph-ng tin thanh ton ny to iu kin cho cc doanh nghip d dng giao dch th-ng mi, mua bn hng ho an ton nhanh chng, chi ph thp. Chc nng cung cp v qun l cc ph-ng tin

1.1.4.4 NHTM cung cp cc dch v ti chnh Ngoi cc dch v truyn thng l huy ng v cho vay, NHTM ngy nay cn cung cp mt danh mc dch v kh a dng v phong ph: dch v thanh ton, dch v mi gii, bo lnh t- vn bo him... Cng vi s pht trin ca khoa hc k thut, cc loi dch v ngn hng cng pht trin v mang li nhiu tin ch cho khch hng. ch-a bao gi cc dch v ti chnh ngn hng li pht trin nh- by gi, t trng thu nhp t thu ph dch v cc ngn hng hin i c th chim ti 4050% tng thu nhp ca ngn hng. ng thi vic pht trin cc dch v ny cng lm tng hiu qu s dng vn, tng chu chuyn vn trong nn kinh t, lm gim l-ng tin mt trong l-u thng do tit kim -c chi ph in n kim m tin. Ngy nay trong iu kin cnh tranh rt khc lit gia cc ngn hng vic -a ra cc dch v mi lm tng tin ch cho khch hng l mt yu t cnh tranh.Chnh v vy m cc Ngn hng ngy nay rt tch cc u t- trang b c s vt cht, p dng cng ngh tin hc, khoa hc k thut vo hot ng ca mnh. Nu cc NHTM c th p ng tt nhu cu ca khch hng v dch v, to -c uy tn vi khch hng th y cng l mt bin php, yu t tng kh nng huy ng vn. 1.2 vn trong kinh doanh ngn hng.

1.2.1 Khi nim v vn Vn ca cc NHTM l ton b cc gi tr tin t m Ngn hng huy ng v to lp u t- cho vay v ng cc nhu cu khc trong hot ng kinh doanh ca ngn hng. Thc cht ngun vn ca cc NHTM l mt b phn thu nhp quc dn tm thi nhn ri trong qu trnh sn xut, phn phi, tiu dng m khch hng gi vo Ngn hng vi cc mc ch khc nhau. Ni cch khc khch hng chuyn quyn s dng tin t cho ngn hng v Ngn hng tr cho khch hng mt khon li v Ngn hng th-c hin vai tr tp trung v phn phi vn lm tng nhanh qu trnh lun chuyn vn trong nn kinh t, phc v v kch thch mi hot ng kinh t pht trin ng thi chnh cc hot ng li quyt nh n s tn ti v pht trin hot ng kinh doanh ca ngn hng. 1.2.2 Vai tr ca vn trong hot ng kinh doanh ca NHTM. 1.1.1 doanh Trong nn kinh t th tr-ng bt k doanh nghip no mun sn xut kinh doanh cng cn c vn, vn quyt nh n kh nng kinh doanh ca doanh nghip. i vi NHTM vn l i t-ng kinh doanh ch yu, vn l c s ngn hng t chc mi hot ng kinh doanh. Nu thiu vn NHTM khng th thc hin cc hot ng kinh doanh. V th nhng ngn hng c vn ln s c th mnh trong kinh doanh. Vn l Vn l c s d ngn hng t chc mi hot ng kinh

im xut pht u tin trong hot ng kinh doanh ca NHTM. 1.2.2.2 Vn quyt nh quy m ca hot dng tn dng v cc hot ng khc ca NHTM Ngoi vai tr l c s ngn hng t chc cc hot ng kinh doanh, vn cn quyt nh n vic m rng hoc thu hp khi l-ng tn dng v cc hot ng khc ca NHTM. Vn t c ca ngn hng ngoi vic s dng mua sm TSC, trang thit b, gp vn lin doanh...Vn t c ca ngn hng l cn c gii hn cc hot ng kinh doanh tin t bao gm c hot ng tn dng. Vic quy nh t l cho vay, t l huy ng vn trn vn t c ca NHT th hin vai tr qun l, iu tit th tr-ng ca nh n-c, m bo an ton h thng ngn hng v m bo quyn v li ch hp php ca ng-i gi tin. Nhng quy nh v mc cho vay, mc huy ng trn Vn t c nh-: - Mc cho vay mt khch hng khng v-t qu 15% vn t c - Mc vn huy ng khng -c v-t qu 20 ln vn t c - Mua c phn hoc gp vn lin doanh khng -c v-t qu 50% vn t c Qua nhng quy nh ca NHT i vi NHTM ta thy vn t c quyt nh n kh nng cp tn dng, huy ng vn ca NHTM v th nhng NHTM c vn t c ln th quy m tn dng cng ln v ng-c li. Khng nhng vn t c nh h-ng n hot

ng kinh doanh m vn huy ng cng nh h-ng rt ln n hot ng tn dng v hot ng khc .Vn t c rt quan trng nh-ng ch chim mt phn rt nh trong tng ngun vn, vn huy ng chim t trng ln nht v l ngun vn ch yu ngn hng tin hnh cc hot ng kinh doanh do ngn hng no c ngun vn huy ng cng ln th kh nng cp tn dng cho nn kinh t v cc hot ng khc cng -c m rng. 1.2.2.3 Vn quyt nh kh nng thanh ton v m bo uy tn ca ngn hng trn th tr-ng Mt NHTM c th thu ht -c ng o khch hng n gi tin v s dng cc dch v ca ngn hng khi ngn hng c uy tn trn th tr-ng. Uy tn ca ngn hng tr-c ht th hin kh nng sn sng thanh ton cho khch hng khi h yu cu. Kh nng thanh ton ca ngn hng thng th-ng t l thun vi khi l-ng vn m ngn hng c. Nu c ln vn nng lc thanh ton ca ngn hng -c nng cao, do uy tn ca ngn hng -c nng cao t s thu ht -c nhiu khch hng v nng cao -c v th ca ngn hng trn th tr-ng. 1.2.2.4 lc Vn l mt trong nhng yu t quyt nh n nng

cnh tranh ca ngn hng. Vi mi ngn hng quy m, trnh cng ngh hin i

l tin thu ht vn. ng thi kh nng v vn ln l c s ngn hng m rng khi l-ng tn dng v c th

quyt nh c mc li sut cho vay. Do c tim lc v vn ln ngn hng c th gim mc li sut cho vay t to cho ngn hng -u th trong cnh tranh, v gip ngn hng c tim lc trong vic m rng cc hnh thc lin doanh, lin kt, cho thu, mua bn n, kinh doanh chng khon... KL: Vn c vai tr rt quan trng i vi hot ng kinh doanh ngn hng. Do ngn hng phi lun ch trng n vic pht trin ngun vn mt cch n nh c v vn huy ng v vn t c. 1.2.3 Kt cu vn ca NHTM 1.2.3.1 Vn t c

Vn t c l gi tr thc c ca vn iu l v cc qu d tr v mt s ti sn n khc ca ngn hng theo quy nh ca NHNN. Vn t c chim t trng rt nh nh-ng c vai tr rt quan trng i vi hot ng ca NHTM. Vn t c gm: - Vn iu l : l s vn do php lut quy nh khi ngn hng mi thnh lp v i vo hot ng. - Qu d tr b xung vn iu l :-c trch lp hng nm theo t l 5% li nhun sau thu v khng -c v-t qu vn iu l. - Qu d phng ti chnh: -c trch lp hng nm theo t l 10% li nhun sau thu nh-ng khng -c v-t qu 25% vn iu l. - Ti sn n khc: + Li nhun ch-a phn phi + Thu nhp ln hn chi pn + Hao mn TSC.....

1.2.3.2

Vn huy ng

Vn huy ng l nhng gi tr tin t do ngn hng huy ng -c t hai ngun ch yu l: - Tin gi ca c nhn v h gia nh - Tin gi ca t chc kinh t v doanh nghip y l ngun vn ch yu v quan trng s dng kinh doanh ca ngn hng . vn huy ng chim t trng ln nht trong tng ngun vn ca NHTM. m bo hot ng c hiu qu cao, ngn hng phi huy ng vn p ng cho nhu cu s dng vn lm sao huy ng -c ngun vn ph hp vi chi ph thp nht, t trng cc ngun vn phi hp l t nng cao -c sc cnh tranh v hiu qu hot ng ca ngn hng. 1.2.3.3 Vn i vay

Vn i vay l ngun vn -c hnh thnh do ngn hng i vay cc t chc tn dng khc hoc NHT: a) Vay cc TCTD khc: Trong tr-ng hp vn huy ng khng p ng nhu cu thanh khon NHTM c th i vay cc TCTD khc p ng nhu cu thanh khon. y l ngun vn c t trng thp trong tng ngun vn, NHTM ch s dng ngun vn ny khi thc s cn thit v n c chi ph cao hn vn huy ng rt nhiu. b) Vay NHT: NHT cho NHTM vay d-i hnh thc ti cp vn, vay thanh ton, vay ngn hn b xung...NHT c cho NHTM vay hay khng ph thuc vo: - Chnh sch tin t m NHT ang theo ui: Nu NHT mun m rng mc cung tin thc y kinh t pht trin

th NHT s p ng nhu cu vay ca NHTM mt cch d dng v ng-c li. Hn mc tn dng ca NHTM -c NHT cp -c s dng ht ch-a: thng th-ng NHT cp cho mi ngn hng mt hn mc tn dng v NHTM -c php vay trong hn mc ny. y l ngun vn c chi ph rt cao do NHTM ch s dng khi thc s cn thit. 1.2.3.4 Vn khc

Ngoi cc ngun vn ch yu trn NHTM cn c cc ngun vn khc cng khng km phn quan trng nh-: vn trong thanh ton, ngun vn u thc u t-...NHTM c th s dng cc ngun vn ny kinh doanh trong khong thi gian v iu kin nht nh. 1.3 huy ng vn ca nhtm 1.3.1 Cc hnh thc huy ng vn ca NHTM 1.3.1.1 Tin gi ca khch hng

1.3.1.1.1 Tin gi ca t chc kinh t a) Tin gi khng k hn: l khon tin m khch hng gi vo ngn hng nh-ng khch hng c th rt ra bt c lc no v ngn hng phi lun m bo yu cu ny. Mc ch ca khch hng khi gi tin vo ngn hng l an ton v h-ng cc dch v ngn hng, to mi quan h vi ngn hng. T trng tin gi khng k hn ca t chc kinh t trong tng ngun vn ca ngn hng cao v ngun vn ny

c tnh n

nh t-ng i cao v bao gi cc t chc kinh

t cng duy tr t nht mt s d- nht nh. i vi ngun vn ny ngn hng ch phi tr li thp nh-ng chi ph phi li rt cao. l chi ph mua v vn hnh ATM, chi ph phc v... b) Tin gi c k hn : l khon tin khch hng gi vo ngn hng m c s tho thun v thi hn trong khch hng khng -c rt tr-c hn. y l ngun vn m khch hng gi vo ngn hng vi mc ch sinh li l ch yu v ngn hng phi tr li cao hn hn tin gi khng k hn. y l ngun vn c tnh n nh rt cao nh-ng th-ng c thi hn ngn v y l nhng khon tin tm thi nhn ri trong qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip v ngun vn ny chim t trng rt nh trong tng ngun vn ca ngn hng. 1.3.1.1.2 Tin gi ca c nhn v h gia nh a) Tin gi khng k hn Khch hng gi tin vo ngn hng vi mc ch an ton l ch yu v h-ng cc dch v ca ngn hng. i vi ngun vn ny chi ph tr li ngn hng b ra khng ng k nh-ng chi ph tr li rt cao. cc n-c pht trin th t trng ngun vn ny rt cao nh-ng cc n-c ang pht trin th t trng ny li rt thp do ng-i dn ch-a c thi quen s dng cc dch v ca ngn hng. Ngun vn t tin gi khng k hn ca c nhn, h gia nh c tnh n thp do nhu cu tiu dng ca c nhn, h gia nh khng n nh, khi cn khch hng c th rt tin ra bt c lc no do ngn hng phi chun b sn mt khon tin p ng nhu cu ca khch hng.

b) Tin gi c k hn Khch hng gi tin vo ngn hng vi mc ch sinh li l ch yu. Tin gi c k hn ca c nhn v h gia nh chim t trng ln nht trong tng vn huy ng v l ngun vn ch yu ngn hng cho vay. Ngun vn ny c tnh n nh cao nht v ngn hng phi tr li rt cao cho ngun vn ny. 1.3.1.2 Huy ng vn thng qua pht hnh giy t c gi Ngy nay trong hot ng kinh doanh ca cc NHTM cnh tranh l yu t khng th thiu -c. Cc NHTM cnh tranh nhau v li sut huy ng n li sut cho vay. Trong lnh vc huy ng vn cc NHTM phi lun lun tm cc bin php c th huy ng -c ngun vn phc v cho nhu cu s dng vn ca mnh. Cc NHTM khng ch s dng cc cng c truyn thng huy ng vn m cn -a ra cc cc cng c mi c hiu qu hn huy ng vn mt cch d dng p ng nhu cu vn ca mnh v k phiu, tri phiu ngn hng ra i. K phiu v tri phiu l giy t c gi xc nhn khon n ca ngn hng vi ng-i nm gi. K phiu -c pht hnh th-ng xuyn v 1 nm. Vic pht hnh k phiu , tri phiu c -u th: gip ngn hng huy ng -c ng s l-ng vn cn thit v c thi hn p ng nhu cu s dng vn ca ngn hng. Tuy nhin chi ph ca ngun vn ny t-ng i cao do ngn hng phi tr li cao hn cc hnh thc huy ng truyn thng. c k hn ngn: 3, 6 ...12 thng. Tri phiu th-ng c k hn ln hn

1.3.1.3 Huy ng vn qua i vay a) Vay TCTD khc Trong qu trnh hot ng ngn hng c th vay TCTD khc thng qua th tr-ng tin t lin ngn hng. Chi ph ca ngun vn ny th-ng cao v thi gian s dng th-ng ngn. Cc ngn hng cho nhau vay d-i cc hnh thc: vay qua m, vay k hn, hp ng gia hn. b) Vay NHT NHT cho NHTM vay d-i hnh thc chit khu giy t c gi. Mc ch cho vay ca NHT vi NHTM l: thc thi chnh sch tin t, m bo an ton h thng ngn hng. Chi ph ca ngun vn ny cao hay thp ph thuc vo chnh sch tin t ca NHT: gi s khi NHT mun tng mc cung ng tin th NHT s gim mc li sut chit khu t s kch thch cc NHTM vay NHT nhiu hn do tng kh nng cp tn dng cho nn kinh t thc y kinh t pht trin v ng-c li. 1.3.2 Cc yu t nh h-ng n ngun vn huy ng 1.3.2.1 Nhn t khch quan. a) Mi tr-ng chnh tr - php lut Kinh doanh ngn hng l mt trong nhng ngnh chu s gim st cht ch ca php lut v cc c quan chc nng ca chnh ph. Hot ng ngn hng -c iu chnh rt cht ch bi cc quy nh ca php lut. Mi tr-ng php l em li cho ngn hng hng lot cc c hi v thch thc. V d nh-

vic d b cc hn ch v huy ng vn tin gi ni t s m -ng cho cc ngn hng n-c ngoi pht trin cc sn phm huy ng tin gi ni t v cc sn phm v cho vay ni t. Ngoi ra ngn hng cn chu s iu chnh ca rt nhiu b lut : lut dn s, lut NHT, cc quy nh ca chnh ph... Do hot ng huy ng vn ca ngn hng cng b nh h-ng bi chnh sch php lut ca nh n-c, chnh sch ca NHT nh-: chnh sch tin t, li sut, ti chnh, tn dng... S thay i ca nhng chnh sch ny s nh h-ng n kh nng thu ht vn v cht l-ng ngun ca NHTM. b) Mi tr-ng kinh t Mi tr-ng kinh t c ngha rt quan trng, n nh h-ng n kh nng thu nhp, chi tiu, thanh ton v nhu cu v vn v gi tin ca dn c- v nh h-ng rt ln n hot ng huy ng ca ngn hng . S thay i ca cc yu t: tc tng tr-ng kinh t, t l lm pht, thu nhp bnh qun u ng-i thay i, chnh sch u t-, tit kim ca chnh ph... s nh h-ng n kh nng tiu dng v tit kim ca dn c- v t nh h-ng n kh nng thu ht vn ca NHTM. V d khi thu nhp bnh qun u ng-i tng th tiu dng v tit kim tng v ng-i dn gi tin vo ngn hng tng v ng-c li. c) Mi tr-ng dn s Mi tr-ng dn s l yu t rt quan trng bi n khng ch to thnh nhu cu v kt cu nhu cu ca dn c- v sn phm dch v ngn hng m cn l cn c hnh thnh h thng phn phi ca ngn hng. ng thi mi tr-ng dn s l c s xy dng v iu chnh hot ng huy ng vn ca ngn hng. Mi tr-ng dn s nh h-ng rt ln n hot

ng vn ca ngn hng do ngn hng phi nghin cu k l-ng mi tr-ng kinh t tr-c khi -a ra chin l-c huy ng vn c h huy ng -c ngun vn ph hp vi nhu cu ca ngn hng v cht l-ng, s l-ng v thi hn.... d) Mi tr-ng a l Mi tr-ng a l -c xc nh bi quy nh ca quc t hnh thnh quc gia v quy nh tng quc gia trong vic hnh thnh cc tnh, huyn, x, thnh ph, nng thn... tu tng khu vc a l m ngn hng quyt nh t nhiu hay t im huy ng vn v quyt nh chin l-c huy ng mi khu vc v mi khu vc c s dn v cc iu kin khc nhau. e) Mi tr-ng cng ngh S thay i v cng ngh c tc ng mnh m ti nn kinh t v x hi. Hot ng ngn hng l mt trong nhng hot ng chi s tc ng mnh m ca cng ngh, hot ng ngn hng l hot ng khng th tch ri khi s pht trin ca cng ngh c bit l cng ngh thng tin. Cng ngh c nh h-ng ln n qu trnh pht trin ca ngn hng, n mang li cho ngn hng nhiu c hi nh-ng cng mang li hng lot nhng thch thc mi. Cng ngh mi cho php ngn hng i mi quy trnh nghip v, cch thc phn phi sn phm, pht trin cc sn phm mi... nh c cng ngh m hot ng huy ng vn -c ci tin, pht trin, rt ngn thi gian giao dch v thc hin nghip v chnh xc... gip ngn hng c kh nng thu ht -c nhiu vn, nhiu khch hng v tng thu nhp v uy tn ca ngn hng. g) Mi tr-ng vn ho x hi

Mi quc gia u c mt nn vn ho ring, vn ho chnh l yu t to nn bn sc ca cc dn tc nh-: tp qun, thi quen, tm l... i vi ngn hng hot ng huy ng vn l hot ng chu nhiu nh h-ng ca mi tr-ng vn ho. C th cc n-c pht trin ng-i dn c thi quen gi tin vo ngn hng h-ng nhng tin ch trong thanh ton, h-ng li v trong tim thc h ngn hng l mt phn khng th thiu -c , l mt phn tt yu ca nn kinh t. Do vy ngn hng gp khng my kh khn trong vic huy ng vn nhn ri trong dn c- v t chc kinh t. Ng-c li nhng n-c ang pht trin nh- Vit Nam vic huy n vn ca ngn hng gp rt nhiu kh khn v ng-i dn Vit Nam hin nay vn ch-a quen s dng cc dch v ngn hng. Mt khc ngn hng ch-a thc s to -c lng tin i vi ng-i dn su hng lot s kin xy ra nh-: i tin 1985-1986, t l lm pht 600-700% lm nhi ng-i dn mt trng, s sp ca 7500 qu tn dng nhn dn v hng lot s kin khc c lin quan n ngn hng : Dt Nam nh, Minh phng EPCO lm cho cc ngn hng b thit hi ln.Ngn hng ch-a ch trng n cng tc marketing, tip th, qung co ... ng-i dn cn thiu hiu bit v ch tr-ng chnh sch ca nh n-c, hot ng ca ngn hng v vy cho n nay vn cn tnh trng c tin nh-ng khng mun gi ngn hng v khng bit phi lm nhng th tc no, ng-i dn ngi mt thi gian do th tc r-m r... 1.3.2.2 Nhn t ch quan a) Chin l-c kimh doanh ca ngn hng

Ngn hng phi xy dng cho mnh mt chin l-c kinh doanh ph hp. Trong chin l-c kinh doanh ngn hng phi quyt nh s m rng hoc thu hp quy m huy ng vn, thay i t trng cc ngun vn trong tng ngun vn, li sut huy ng. Nu chin l-c kinh doanh ng n ngn hng s khai thc -c ngun vn p ng nhu cu v t hiu qu cao. b) Chnh sch li sut cnh tranh Chnh sch li sut cnh tranh bao gm li sut cnh tranh huy ng v li sut cnh tranh cho vay l mt chnh sch quan trng ca ngn hng. Vic duy tr li sut cnh tranh huy ng l c bit quan trng khi li sut th tr-ng ang mc t-ng i cao. Cc NHTM khng ch cnh tranh ginh vn vi nhau m cn cnh tranh vi cc t chc tit kim v ng-i pht hnh cc cng c khc nhau trn th tr-ng vn. c bit trong thi k khan him tin t, d cho s khc bit t-ng i nh v li sut cng s thc y nhng ng-i tit kim v u t- chuyn vn t cng c m h ang c sang tit kim v u t- hoc t mt t chc tit kim ny sang t chc tit kim khc. c) Chnh sch khch hng Trong cng tc khch hng, ngn hng th-ng chia khch hng ra lm nhiu nhm c cch phc v ph hp. Vi nhng khch hng lu nm, giao dch th-ng xuyn, c s dtin gi ln, gy -c tn nhim vi ngn hng th ngn hng s c chnh sch ph hp v thi hn v li sut..... d) Cc hnh thc huy ng vn ca ngn hng y cng l mt trong nhng yu t c nh h-ng ln n hot ng huy ng vn ca ngn hng. Hnh thc huy ng vn ca ngn hng cng a dng, phong ph, linh hot bao

nhiu th kh nng thu ht vn t nn kinh t cng ln by nhiu. iu ny xut pht t s khc nhau v nhu cu v tm l ca cc tng lp dn c-. Mc a dng ca cc hnh thc huy ng cng cao th cng d dng p ng mt cch tt nht nhu cu ca dn c- v h u tm thy cho mnh mt hnh thc g- tin ph hp m li an ton. Do vy cc NHTM th-ng cn nhc rt k tr-c khi -a vo hnh thc huy ng mi. e) Cc dch v do ngn hng cung ng Mt ngn hng c dch v tt hin nhin s c nhiu li th hn cc ngn hng khc. Trong iu kin kinh t th tr-ng cc ngn hng phi phn u nng cao cht l-ng dch v v a dng ho cc dch v p ng nhu cu ca khch hng v tng thu nhp ca ngn hng. Khc vi cnh tranh v li sut, cnh tranh v dch v ngn hng khng c gii hn do vy y chnh l im mnh cc ngn hng v-n ln trong cnh tranh. g) Chnh sch phc v, qung co Trong iu kin cnh tranh mnh m nh- ngy nay kh c th duy tr s khc bit v sn phm v gi c nn chin l-c phc v v qung co tr thnh yu t v cng quan trng thu ht khch hng . Thi phc v thn thin, chu do l iu kin thu ht khch hng , chin l-c qung co ph hp s gip ngn hng c nhiu khch hng mi. Do c uy tn trn th tr-ng, gi vng mi quan h vi khch hng truyn thng v thu ht thm nhiu khch hng mi ngn hng phi khng ngng nng cao cht l-ng phc v, c chin l-c qung co hp l nhiu ng-i

bit n ngn hng v sn phm dch v do ngn hng cung ng. 1.3.3 Cch xc nh ngun vn huy ng cng tc huy ng vn ngy cng c hiu qu cao i hi lnh o ngn hng phi c chin l-c huy ng vn ng n: c ngha l: li sut huy ng hp l kch thch khch hng gi tin, ng thi cng phi xc nh chnh xc k hn cu cc ngun tin . Thc hin tt cc yu cu trn ngun vn huy ng s -c s dng c hiu qu cao hn, em li hiu qu cao cho ngn hng. 1.3.3.1 Xc nh chi ph ngun tin Chi ph ngun tin l khon li phi tr cho ngun tin v chi ph -c o l-ng qua li sut gm: - Li sut danh ngha: y l mc li sut ng-i tin quan tm nht .V d li sut tin gi k hn 3 thng l 0.35%/1 thng th li sut danh ngha l 0.35% - Li sut thc t:l mc li sut ngn hng phi tnh ton chnh xc xem chi ph thc t b ra c ngun tin , trnh tnh trng thua l do chi ph huy ng thc t ca ngun tin qu cao ttrong khi li sut cho vay khng b p -c.Tuy nhin chi ph thc cn ph thuc vo ph-ng thc tr li: s ln tr li trong mt k , t l d tr bt buc...s ln tr li trong mt k cng nhiu , t l d tr bt buc cng cao th chi ph thc t cng ln. - Li sut bnh qun: ngn hng huy ng rt nhiu ngun tin vi cc mc li sut, k hn khc nhau, quy m khc nhau m thc t cho vay khng phn bit rch ri t

ngun no do ngn hng phi tnh ton li sut bnh qun lm c s xc nh li sut cho vay m bo li nhun tng th cho ngn hng. 1.3.3.2 Xc nh k hn ngun tin

- K hn danh ngha: gi s khch hng gi tin k hn 6 thng th k hn danh ngha l 6 thng. - K hn n nh ca ng tin: k hn ny xt vi tng ng tin ring bit: Thng qua bin ng s d- ca mt loi tin gi no qua cc thi k ngn hng c th xc nh mt mc s d- n nh t-ng ng vi mt thi k nht nh. Vic xc nh k hn n nh l rt quan trng v ngn hng s xc nh chnh xc nhu cu chi tr thc t ng thi ngn hng c th s dng mt phn d- cho vay vi k hn di hn k hn ca ngun tin m vn m bo kh nng thanh ton.