Vous êtes sur la page 1sur 5

Sprawozdanie z Laboratorium rok

akademicki
przedmiot: 2006/07
ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIAROWE
temat ćwiczenia: termin zajęć:
Pomiary właściwości przetworników A/C i C/A wtorek
parzysty
11:45-13:15
wydział: kierunek: specjalność: rok semestr grupa: skład osobowy grupy laboratoryjnej
Informatyki i Automatyka i rok III sem. VI (wykonawcę sprawozdania podkreślić):
Zarządzania Zarządzanie grupa A4 1. Maurycy Zamorski
prawa połowa 2. Krzysztof Stankiewicz
data wykonania ćwiczenia: data oddania sprawozdania: ocena punkty:
15.05.2007 29.05.2007

1. Aparatura pomiarowa, urządzenia specjalne oraz inny sprzęt


laboratoryjny użyty w trakcie realizacji ćwiczenia.
W skład zestawu pomiarowego wchodzą:
• Multimetr cyfrowy,
• Oscyloskop,
• Przetwornik A/C i C/A (zestaw warszawski).

2. Stanowisko doświadczalne

Rys. 1. Schemat połączeń układu do badania przetwornika C/A – dla punktów 1-3

Rys. 2. Schemat połączeń układu do badania przetwornika C/A dla punktów 4-6
-1-
3. Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia
Ad. 4.1
Połączono wejście przetwornika CA (DA141A) do wyjścia generatora impulsów zegarowych (SN
3311) oraz wyjście przetwornika CA do multimetru w sposób pokazany na rysunku 1.

Ad. 4.2
Wyzerowano licznik binarny przyciskiem „clear” i zmierzono napięcie wyjściowe. Wciskając i
zwalniając przycisk „ck” zanotowano sumę cyfr przy świecących diodach LED (wartość cyfrowa)
oraz napięcie na wyjściu przetwornika.

n - wartość świecących diod w kodzie dziesiętnym Napięcie na wyjściu przetwornika Uwy [V]
1 0,24
2 0,51
3 0,79
4 1,10
5 1,30
6 1,60
7 1,90
8 2,20
9 2,40
10 2,70
11 3,00
12 3,30
13 3,50
14 3,80
15 4,00

Parametry regresji liniowej są następujące:


Współczynnik nachylenia: 0,27
Przecięcie z osią Y: -0,021
Niepewność współczynnika nachylenia: 0,0020
Niepewność przecięcia z osią Y: 0,018
Wykres napięcia Uw y na w yjściu przetw ornika od w artości św iecących diod

4,5

4
Napięcie Uwy na wyjściu przetwornika [V]

3,5

2,5

1,5

0,5

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Napięcie Uw y Regresja liniow a n - w artość św iecących diod w kodzie dziesiętnym

-2-
Ad. 4.3
Podłączono oscyloskop w miejsce multimetru i przełączono tryb pracy generatora impulsów na
„auto”. Wyregulowano podstawę czasu oscyloskopu i zdjęto z ekranu przebieg charakterystyki
przetwornika CA.

Rys. 3. Charakterystyka zdjęta z ekranu oscyloskopu

Podstawa czasu oscyloskopu wynosi 1 ms zaś jedna kratka podziałki pionowej oznacza 1V.

Ad. 4.4
Połączono gniazda wkładek DA141A oraz DA141B w sposób pokazany na rys. 2. Do równoległego
wyjścia wkładki SA 1321 dołączono multimetr.

Ad. 4.6
Pokrętłem „level” źródła ustalono napięcie na wartość ok. – 0.2V i wyzerowano przetwornik CA.
Następnie zwiększano napięcie źródła, monitorując stan przetwornika CA. Przy każdej zmianie stanu
przetwornika CA zanotowano napięcie i aktualny jego stan.

Stan przetwornika (wartość Napięcie [V]


dziesiętna) Pomiar nr 1 Pomiar nr 2
1 -0,043 -0,031
2 0,21 0,15
3 0,49 0,51
4 0,79 0,76
5 1,1 1,0
6 1,2 1,3
7 1,5 1,6
8 1,8 1,8
9 2,2 2,2
10 2,4 2,4
11 2,7 2,7
12 2,9 3,0
13 3,2 3,3
14 3,5 3,5
15 3,8 3,8

Parametry regresji liniowej są następujące:

Współczynnik nachylenia: 3,6


Przecięcie z osią Y: 1,3
Niepewność współczynnika nachylenia: 0,029
Niepewność przecięcia z osią Y: 0,065

-3-
Wykres wartości świecących diod od napięcia Uwy na wyjściu przetwornika
16

14
n - wartość świecących diod w kodzie dziesiętnym

12

10

0
-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Pomiar 1 Pomiar 2 Napięcie Uw y na w yjściu przetw ornika [V]

Ad. 5.3
1 1
Rozdzielczość bezwzględna wynosi: n
= = 0,0625
2 16
Gdzie n – liczba bitów przetwornika (w przypadku badanego przetwornika równa 4)

Rozdzielczość względna pierwszego przetwornika jest równa: 0,0625 ∙ 4 = 0,25 [V]


Rozdzielczość względna drugiego przetwornika jest równa: 0,0625 ∙ 3,8 = 0,24 [V]

Ad. 5.4
Zmierzone i obliczone błędy obu przetworników zestawiono w tabeli poniżej:

Rodzaj błędu Przetwornik DA141A Przetwornik DA141B


Przesunięcie zera -36 [mV] -
Nieliniowość całkowa 0,73% 0,53%
Błąd skalowania 29 [mV] 20 [mV]

Nieliniowość całkową obliczono z zależności:

∆U wy max
E= ⋅ 100%
U wy max

Gdzie:
∆U wy max – różnica pomiędzy wartością przebiegu wynikającego z regresji liniowej a zmierzoną
wartością w szczytowym punkcie charakterystyki.

Błąd skalowania obliczono jako różnicę maksymalnej zmierzonej wartości słowa wyjściowego oraz
odpowiadającej jej wartości otrzymanej z regresji liniowej.

-4-
4. Wnioski
• Ad. 5.1. Charakterystyka statyczna przetwornika Uwy = f(n) zilustrowana w punkcie 4.2.
pokazuje, iż wraz ze zwiększaniem wartości zapalonych diod zwiększa się napięcie wyjściowe
przetwornika. Punktów na wykresie nie można połączyć linią prostą, gdyż uzyskana liniowość
jest kwantyfikowana – wartość napięcia Uwy od momentu ustalenia się powinna być
niezmienna, aż do momentu zmiany wartości n.
Zjawisko to jest lepiej widocznie na charakterystyce dynamicznej zdjętej z oscyloskopu,
przedstawionej w punkcie 4.3.

• Ad. 5.3. Dokładność przetwornika DA141B jest większa od dokładności przetwornika


DA141A.

• Ad. 5.4. Przetwornik DA141A cechuje się większą nieliniowością całkową od przetwornika
DA141B oraz większym błędem skalowania. Błąd przesunięcia zera w przypadku przetwornika
DA141B nie występuje.

-5-