Vous êtes sur la page 1sur 51

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 01. Ch : Tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi, nu vi phm s b tr 50% tng s im ca bi thi.. Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Trong bng m ASCII, 1 k t c m ho bng my bit? a) 5 bit b) 6 bit c) 7 bit d) 8 bit Cu 2: Chuyn s 16(H) sang h nh phn. a) 0010110(B) b)0001011(B) c)00100110(B) d)00101100(B) Cu 3: BIOS c cc nh sn xut np vo: a) B nh ROM b) B nh RAM c) a cng d) a khi ng Cu 4: Khi nim v BUS d liu ca my tnh? a)L tp cc ng vt l cho php vn chuyn tn hiu mang d liu(data) gia cc thnh phn ca my tnh. b)L tp cc ng logic cho php vn chuyn tn hiu mang d liu(data) gia cc thnh phn ca my tnh. c)L cc ng mch in c trn main board lin kt CPU v b nh. d)L mt s cc ng mch in song song c trn main board. Cu 5: Thit b no di y c coi l c th trao i tin vi my tnh? a) Loa b) Bn phm c) Chut d) c a,b,c u sai Cu 6: Khi no c chc nng c m lnh trong 8086? a)ALU b)BIU c)EU d) b v c Cu 7: Pipeline l g? a)L k thut x l xen k lin tc cc dng lnha b)L mt ci tin ca Intel nhm tng tc np lnh. c)L mt ci tin ca Intel nhm tng kh nng lu tr trung gian cc lnh trc khi x l. d)Khng c no trong 3 trn ng. Cu 8: Trong b VXL 8086, b m lnh lm nhim v: a)a a ch ra bus v trao i d liu vi bus b)Lm tng tc x l thng tin ca CPU c)Thc hin lnh d)Gii m lnh Cu 9: Trong b VXL 8086, cc thanh ghi con tr v ch s: a) Cha a ch u ca cc on nh trong b nh. b) Thng cha a lch ca cc nh trong on nh. c) Phn nh trng thi ca CPU.

thi trc nghim

d) c s dng nhiu trong cc php ton s hc. Cu 10: C th lu li 1 t(16 bits) d liu trong: a) Thanh ghi AL b) Thanh ghi IP c) Thanh ghi CX d) a,b ng Cu 11: Trong ngn ng lp trnh ASSEMBLY, tn (do ngi s dng t) no sau y hp l a) 2000$ b)Y.2000 c) @2000 d) AX Cu 12: on chng trnh sau y lm cng vic g? mov ah,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn phm. int 21h b) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th. mov ah,2 c) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k t mov dl,al u dng tip theo. int 21h d) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k t cnh k t va nhp. Cu 13: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,0 a) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2++254 MOV BX,0 b) Thc hin php ton cng AX= 1+1+2++255 MOV CX,255 c) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++256 TOP: d) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++255 ADD BL,1 ADD AX,BX LOOP TOP Cu 14: Tm gi tr ca AL sau on chng trnh sau: MOV al,75H AND al,0eH a) 05(H) b)24(H) c) 4(D) d)000001010(B) Cu 15: Vit chng trnh nhp 10 s t nhin gm 1 ch s v ct vo ngn xp 10 s . a) b) c) d) mov cx,10 mov cx,10 mov cx,10 mov cx,10 l: l: l: l: mov ah,1 mov ah,1 mov ah,1 mov ah,1 int 21h int 21h int 21h int 21h and al,0fh and al,0fh and al,0fh and ax,0fh push ax push al pop ax push ax loop l loop l loop l loop l Cu 16: 2. Lm th no tch ring BUS a ch? a) Dng tn hiu ALE b) Dng tn hiu /DEN D 0 - D 7 c) Dng cc vi mch cht. 3 4 4 P A 03 3 3 D 0 D 1 P A 12 d) Kt hp c a v c 3 2 P A 21 3 1 D 2 A 34 Cu 17: Gi s cc chn a hp a ch v d liu ca 808634 PP c 0 tch ring v 3 0 D A 43 9 2 9 D D 5 P A 53 8 phi ghp vi 8255A nh hnh v di. 2 8 D 6 P A 63 7 2 7 D 7 P A 7 A 1 Hy cho bit a ch ca 8086 dnh cho 8255A? A 2 9 1 8 A 0 P B 01 9 R E S E T 8 a) a ch ca cng a, b, c v thanh A 1 P B 12 0 / R D P B 22 1 A 0 , A 3 3 5 ghi iu khin ln lt l: 0018H, 001AH,- A 1 5/ W R2 R E S E P T B 32 2 5 P B 42 3 3 3 6 R D 001CH v 001EH. W R P B 52 4 4 6 C S P B 62 5 5 b) a ch ca cng a, b, c v thanh P B 7 6
7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R 1 P P P P 8 2 5 5P P P P C C C C C C C C 1 01 11 21 31 41 51 61 7 4 5 6 7 3 2 1 0

ghi iu khin ln lt l: 0000H, 0001H, 0002H v 0003H. c) a ch ca cng a, b, c v thanh ghi iu khin ln lt l: 0019H, 001BH, 001DH v 001FH. d) a ch ca cng a, b, c v thanh ghi iu khin ln lt l: 0000H, 0002H, 0004H v 0006H.

Cu 18: Cp no ca b nh c dung lng ln nht? a) Cp 2, b nh ROM. b) Cp 2, b nh RAM. c) Cp 3, cc a ngoi. d) Cp 4, b nh mng. Cu 19: 1. Cho mch phi ghp 8086 vi ROM27256 v RAM62256 nh hnh v. Hy cho bit mch ny c xy dng t a ch no? a) a ch u( nh u tin) ca ROM l 00000H, ca RAM l 10000H. b) a ch u( nh u tin) ca ROM l 80000H, ca RAM l 84000H. c) a ch u( nh u tin) ca ROM l 00000H, ca RAM l 03FFFH. d) a ch u( nh u tin) ca ROM l 00000H, ca RAM l 07FFFH.
A 0 - A 1 4 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 C C V 2 8 C C

2 0 E 2 7 E 2 2 E 1 42 32 22 12 02 6

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

A 1 5 A 1 6 O R

U 28 3 1 1

A B G 7 4 L S

Y Y Y Y 1

4 0 5 1 6 2 7 3 3 9

/ R D / W R

A A A A A A A A A A 6

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 1 4 2 5 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 7 2 5

6 2 2 5

Cu 20: Mc ch ca hot ng ngt? a) Gin on chng trnh chnh b) Chuyn ti chng trnh con phc v ngt lm 1 vic no c) Tng hiu qu lm vic ca CPU. d) C a,b,c u sai.

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 02. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: M ASCII ca cc k t thng (a n z) v ca cc k t hoa (A n Z) hn km nhau: a) 20 n v b) 10 n v c) 32 n v d) 16 n v Cu 2: Khi nim v BUS ca my tnh? a)L tp cc ng vt l cho php lin kt cc thnh phn ca my tnh vi nhau. b)L tp cc ng logic cho php lin kt cc thnh phn ca my tnh vi nhau. c)L cc ng mch in c trn main board. d)L mt s cc ng mch in song song c trn main board. Cu 3: Khi khi ng, vi x l s c d liu u trc tin? a) ROM b)RAM c) a cng d) a khi ng. Cu 4: Khi nim v phn cng ca my tnh? a)L ton b cc thit b in t, c kh cu thnh my tnh. b)L CPU, main, RAM v cc a, cc thit b ngoi vi. c)L ton b cc thit b in, in t, cu thnh my tnh. d)L cc b phn hu hnh cu thnh my vi tnh. Cu 5: Mt a cng c dung lng ln nu: a) Tc quay ln. b) S lng u t ln. c) Kch thc vt l ca a ln. d) S lng a v xi-lanh ln Cu 6: Khi no c chc nng thc hin php nhn trong 8086? a)ALU b)BIU c)EU d) b v c Cu 7: Trong b VXL 8086, cc thanh ghi on CS, DS, ES, SS: a) Cha a ch u ca cc on nh trong b nh. b) Cha a lch ca cc nh trong on nh. c) Phn nh trng thi ca CPU. d) c s dng nhiu trong cc php ton s hc. Cu 8: Lnh thc hin chuyn ni dung 2 nh lin tip c a ch DS:1234h v DS:1234h+1 vo thanh ghi AX a)mov al,[1234h] b)mov ax,[1234h] c)mov ax,[1235h] d)mov aL,[1235h] Cu 9: CPU ch ra hin tng trn c du bng cch thit lp c: a) CF b) OF c) SF d) ZF

thi trc nghim

Cu 10: 8086 c cp xung ng h t: a)Ngun ng h bn ngoi. b)Ngun ng h t 1 b vi x l khc c)T ng b (Bn trong 8086 c b to dao ng). d)a,b,c u sai. Cu 11: Kt qu m ha lnh AND CX,0FFH: a)81 E1 00 FF b)80 E0 00 FF c) 88 E2 FF 00 d) 08 E4 00 FF Cu 12: Cho bit kt qu ca thanh ghi AH khi Vi x l thc hin xong on chng trnh sau: MOV AH,0 MOV AL,0 T: INC AL ADD AH,AL CMP AL,9 JNE T a) 45 b) 55 c) 2EH d) 44 Cu 13: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AL,1 a) Thc hin php tnh AX=6! MOV BL,1 b) Thc hin php tnh AX=5! MOV CX,5 c) Thc hin php tnh AL=5! TOP: d) C a,b,c u sai INC BL MUL BL LOOP TOP Cu 14: Cu lnh thit lp cc bt LSB v MSB ca AL trong khi gi nguyn cc bt khc? a) XOR AL,81h b) OR AL,81h c) AND AL,81h d) TEST AL,81h Cu 15: on chng trnh sau y lm cng vic g? mov ah,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin int 21h th k t . mov ah,2 b) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin mov dl,10 th k t u dng tip theo. int 21h c) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin mov dl,13 th k t cnh k t va nhp int 21h d) C a,b,c u sai mov dl,bl int 21h Cu 16: Ghi 82H vo thanh ghi iu khin ca 8255A th vi mch ny: a) Hot ng ch 0 cc cng A,C c chiu ra, B c chiu vo b) Hot ng ch 0 cc cng u c chiu ra c) Hot ng ch 0 cc cng A,B c chiu ra, C c chiu vo d) Hot ng ch 0 cc cng C,B c chiu ra, A c chiu vo

Cu 17: Vit 1 on lnh c bit PC0 ca cng C ca 8255A, nu bng 1 th xut ra cng A gi tr FFH, nu bng 0 th xut ra cng A gi tr 00H. Gi s 8255A c phi ghp vi 8086 v c nh ngha cc cng l: Cng A: PA; Cng B: PB; Cng C: PC; Thanh ghi iu khin: DK. mov al, 82h out dk,al in al, pc and al,1 cmp al,0 jnz n mov al,0 out pa,al jmp thoat n: mov al,255 out pa,al thoat:

a)

mov al, 89h out dk,al in al, pc and al,1 cmp al,0 jnz n mov al,0 out pa,al jmp thoat n: mov al,255 out pa,al thoat:

b)

mov al, 89h out dk,al in al, pc and al,1 cmp al,0 jz n mov al,0 out pa,al jmp thoat n: mov al,255 out pa,al thoat:

c)

mov al, 89h out dk,al in al, pc and al,1 cmp al,1 jnz n mov al,0 out pa,al jmp thoat n: mov al,255 out pa,al thoat:

d)

Cu 18: S ln ghi ca ROM l: a) 1 ln b) vi trm ln

c) vi nghn ln d) ty loi ROM

Cu 19: Cho 4 vi mch ROM c cng dung lng l 2KB x 8bit v 1 vi mch RAM c dung lng l 8KB x 8bits nm k nhau. Hy xy dng mch phi ghp cho chng vi 8086. a)
A 0 - A 1 0 A 1 1 A 1 2 A 1 3 V C C 1 2 3 6 4 5 7 4 L S A B C G G G 1 2 A 2 B Y Y Y Y Y Y Y Y 1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7 8 5 4 3 2 1 0 / / / / / C C C C C E E E E E R R R R R O O O O A M M M M M 1 2 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2 2 1 9 2 3 4 5 6 7 8 2 0 1 8 2 1 D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 E E P P O O O O O O O O 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 A A A A A A A A A A A A A 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 02 1 12 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A A A A A A I O

1 1 1 1 1 1 -

4 5 6 7 8 9 / M

5 4 1 3

O W C

2 2 E 2 7 E 2 0 E

/ W R / R D

A 0 - A 1 0 A 1 1 A 1 2 A 1 3 V C C 7 4 L S 1 2 3 6 4 5 A B C G G G 1 2 A 2 B Y Y Y Y Y Y Y Y 1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7 8 5 4 3 2 1 0 / / / / / C C C C C E E E E E R R R R R O O O O A M M M M M 1 2 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2 2 1 9 2 3 4 5 6 7 8 2 0 1 8 O R 7 1 2 1

D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 E E P P O O O O O O O O 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 A A A O W C A A A A A A A A A A 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 02 1 12 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

b)

A A A A A A I O

1 1 1 1 1 1 -

4 5 6 7 8 9 / M

5 4 1 3

2 2 E 2 7 E 2 0 E

/ W R / R D

A 0 - A 1 0 A 1 1 A 1 2 A 1 3 V C C 1 2 3 6 4 5 7 4 L S A B C G G G 1 2 A 2 B Y Y Y Y Y Y Y Y 1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7 8 5 4 3 2 1 0 / / / / C C C C E E E E R R R R O O O O M M M M 1 2 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2 2 1 9 4 2 0 1 8 2 1 1

D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 E E P P O O O O O O O O 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 A A A A A A A A A A A A A 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 02 1 12 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

c)

A A A A A A I O

1 1 1 1 1 1 -

4 5 6 7 8 9 / M

2 3 4 5 6 7 8

5 4 1 3

5 4 A O R 7 1

3 2 N D

O W C

2 2 E 2 7 E 2 0 E

/ W R / R D

A 0 - A 1 0 A 1 1 A 1 2 A 1 3 7 4 1 2 3 6 4 5 A B C G G G 1 2 A 2 B L S Y Y Y Y Y Y Y Y 1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7 8 5 4 3 2 1 0 / / / / C C C C E E E E R R R R O O O O M M M M 1 2 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2 2 1 9 4 2 0 1 8 2 1 1

D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 E E P P O O O O O O O O 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 A A A O W C A A A A A A A A A A 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 02 1 12 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

d)

A A A A A A I O

1 1 1 1 1 1 -

4 5 6 7 8 9 / M

2 3 4 5 6 7 8

5 4 1 3

5 4 A O R 7 1

3 2 N D

2 2 E 2 7 E 2 0 E

/ W R / R D

Cu 20: Ngt cng t bn ngoi c CPU nhn bit qua: a) Chn /INTA b) Chn RESET c) Bus d liu. d) Chn INTR.

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 03. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Thc hin php cng sau: 16(D) + 20(H) a) 30(H) b) 41(D) c) 00110010(B) d) 30(D) Cu 2: Tn hiu trn BUS d liu ca my tnh th h 8086 l: a)Tn hiu s. b)Tn hiu s tc cao. c) Tn hiu s tng thch mc TTL. d) C a,b,c u ng. Cu 3: Khi khi ng, vi x l s thc hin chng trnh u trc tin? a) ROM b)RAM c) a cng d) a khi ng Cu 4: Phn mm no di y c coi l h iu hnh a nhim? a) Windows Explore b) DOS 6.2 c)NC d) Windows NT Cu 5: Tc quay ca a cng quyt nh ti: a)Dung lng ca a. b)Dung lng v tc ca a. c)Thi gian ghi/c thng tin trn a. d)Thi gian truy tm cc sector. Cu 6: Khi no c chc nng gii m lnh trong 8086? a)ALU b)BIU c)EU d) b v c Cu 7: VXL 8086 c th qun l c: a)16MB b nh b) 1MB b nh c) 1024 MB b nh d) 1024 Bytes b nh Cu 8: Trong b VXL 8086, cc thanh ghi a nng AX, BX, CX, DX: a)Cha a ch u ca cc on nh trong b nh. b)Thng cha a lch ca cc nh trong on nh. c)Phn nh trng thi ca CPU. d)Thng c s dng nhiu trong cc php ton s hc. Cu 9: Kt qu ca php nhn gia hai s 200 v 3 h thp phn c cha trong thanh ghi no? a)AH b)AL c)AX d) b v c u ng Cu 10: CPU ch ra hin tng trn khng du bng cch thit lp c: a) ZF b) OF c) SF d) CF Cu 11: Trong ngn ng lp trnh ASSEMBlY, tn (do ngi s dng t) no sau y hp l a)@Baitap b) 1baitap c) baitap-1 d) baitap.1

thi trc nghim

Cu 12: on chng trnh sau y lm cng vic g? mov ah,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k t int 21h u dng tip theo mov bl,al b) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th. mov ah,2 c) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k t mov dl,0dh cnh k t va nhp int 21h d) C a,b,c u sai mov dl,0ah int 21h mov dl,bl Cu 13: . Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,1 a) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2++256 MOV BX,1 b) Thc hin php ton cng AX= 1+1+2++255 MOV CX,255 c) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++256 TOP: d) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++255 ADD AX,BX ADD BL,1 LOOP TOP Cu 14: Tm gi tr ca AH sau an chng trnh sau: MOV aH,75H OR aH,0eH a) 7E(H) b)7F(H) c) 05(D) d)11111010(B) Cu 15: Vit chng trnh nhp 10 s t nhin gm 1 ch s v ct vo ngn xp 10 s . a) b) c) d) ... ... ... ... main proc main proc main proc main proc mov cx,10 mov cx,10 mov cx,10 mov cx,10 l: l: l: l: call nh call nh call nh call nh loop l loop l PUSh al and al,0fh main endp main endp loop l push Ax nh proc near nh proc near main endp loop l mov ah,1 mov ah,1 nh proc near main endp int 21h int 21h mov ah,1 nh proc near and ax,0fh and ax,0fh int 21h mov ah,1 push ax push Al and ax,0fh int 21h Ret Ret Ret Ret nh endp nh endp nh endp nh endp end main end main end main end main Cu 16: Khi no th d liu c cht u ra ca cc cng 8255A? a) Khi vi mch ny hot ng ch 0. b) Khi vi mch ny hot ng ch 1. c) Khi reset vi mch ny. d) c a,b,c u sai.

Cu 17: Gi s cc chn a hp a ch v d liu c tch ring v phi ghp vi 8255A nh hnh v di. Hy cho bit a ch ca 8086 dnh cho 8255A? D 0 - D 7 a) a ch ca cng a, b, c v thanh 3 4 4 P A 03 3 3 D 0 ghi iu khin ln lt l: 0018H, 001AH, P A 12 3 2 D 1 P A 21 3 1 D 2 001CH v 001EH. P A 34 0 3 0 D 3 P A 43 9 2 9 D 4 b) a ch ca cng a, b, c v thanh D 5 P A 53 8 2 8 D 6 P A 63 7 2 7 D 7 P A 7 ghi iu khin ln lt l: 0000H, 0001H, A 0 A 1 9 1 8 A 0 P B 01 9 0002H v 0003H. R E S E T 8 A 1 P B 12 0 / R D P B 22 1 c) a ch ca cng a, b, c v thanh2 - A 1 5 A / W R 3 5 R E S EP T B 32 2 2 5 R D P B 42 3 ghi iu khin ln lt l: 0019H, 001BH, 3 3 6 W R P B 52 4 4 6 C S P B 62 5 001DH v 001FH. 5 P B 7 6 d) a ch ca cng a, b, c v thanh 7 1 4 P C 01 5 8 P C 11 6 ghi iu khin ln lt l: 0000H, 0002H, 1 P C 21 7 9 O R P C 31 3 0004H v 0006H. 1 0 P C 4
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 8 2 5 5 P P P C C C 1 2 51 1 61 0 7

D 0 - D 7

Cu 18: Mc ch chnh ca b nh Cache? a) tin cho vic qun l cc bytes d liu ca CPU. b) gim thi gian tm c d liu ca CPU. c) gim chi ph khi thit k CPU. d) C a,b,c u ng

Cu 19: Cho 4 vi mch ROM c cng dung lng l 2KB x 8bit c a ch nm k nhau. Hy xy dng mch phi ghp cho chng vi 8086 vng a ch t 80000H.

a)
V

7 A 1 1 A 1 2 A 1 3 C C 1 2 3 6 4 5 A B C G G G

4 L

S Y Y Y Y Y Y Y Y

1 2 A 2 B

1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7

8 5 4 3 2 1 0

A 0 - A 1 0 / C E R O M 1 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2 2 1 9

D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 E E P P / C E / C E R O M 2 R O M 3 R O M 4 O O O O O O O O 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7

A A A A A A I O

1 1 1 1 1 1 -

4 5 6 7 8 9 / M

2 3 4 5 6 7 8

2 0 1 8 O R 7 1 2 1

/ R D A 0 - A 1 0 / C E R O M 1 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1 A A A A A A 1 9 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 I O - / M 4 5 6 7 8 1 2 1 O R 7 1 2 1 3 2 9 0 8

/ C E

b)
V

7 4 A 1 1 A 1 2 A 1 3 C C 1 2 3 6 4 5 A B C G G G

L S Y Y Y Y Y Y Y Y

1 2 A 2 B

1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7

8 5 4 3 2 1 0

D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 E E P P / C E / C E / C E R O M 2 R O M 3 R O M 4 O O O O O O O O 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7

/ R D A 0 - A 1 1 / C E R O M 1 8 7 6 5 4 3 2 1

c)
V

7 4 A 1 1 A 1 2 A 1 3 C C 1 2 3 6 4 5 A B C G G G

L S Y Y Y Y Y Y Y Y

1 2 A 2 B

1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7

8 5 4 3 2 1 0

D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 E E P P / C E / C E R O M 2 R O M 3 R O M 4 O O O O O O O O 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7

2 2 1 A A A A A A I O 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 8 9 / M 2 3 4 5 6 7 8 2 1 O R 7 1 2

3 2 9 0 8 1

/ R D 7 4 A 1 1 A 1 2 A 1 3 V C C 1 2 3 6 4 5 A B C G G G 1 2 A 2 B L S Y Y Y Y Y Y Y Y 1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 9 6 7 7 8 5 4 3 2 1 0 A 0 - A 1 0 / C E R O M 1 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1 A A A A A A 1 9 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 I O - / M 4 5 6 7 8 1 1 2 1 O R 7 1 2 3 2 9 0 8 1 D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 E E P P O O O O O O O O 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 5 6 7

/ C E

d)

/ C E / C E / C E

R O M 2 R O M 3 R O M 4

/ R D

Cu 20: Ni dung ca thanh ghi no s ct vo ngn xp khi c yu cu ngt c p ng? a) SS b)SP c) CS d) CS v IP

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 04. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Thc hin php tnh sau: 23E(H)+BFD(H) a)E3B(H) b)EEB(H) c)CFB(H) d)3F4(H) Cu 2: Mt b vi x l c th coi l: a)Mt mch t hp c ln. b)Mt my tnh c nh. c)Mt b x l s hc. d)Mt b iu khin. Cu 3: Thut ng B vi x l 16 bit c ngha l: a)B vi x l c 16 bit. b)B vi x l c th x l c 1 word(16 bits) trong 1 chu k lnh. c)B vi x l c 16 ng a ch. d) a,b,c u ng. Cu 4: Khi nim v main board my tnh c th hiu l: a)Mt bng mch in t c ln. b)L mt bng mch chnh trn tch hp cc khi phi hp vo/ra. c)L mt bng mch chnh trn tch hp cc BUS ca my tnh. d)a,b,c u ng. Cu 5: Thanh ghi no i y c th tch thnh 2 thanh ghi khc nhau. a) DS b) IP c) DX d)SP Cu 6: Ngn xp ca 8086 do thanh ghi no qun l? a) DS b) CS v IP c) DX v SP d)SS v SP Cu 7: B m lnh ca 8086 c bao nhiu byte? a) 4 b) 5 c) 6 d)8 Cu 8: 8086 hot ng tn s 5MHZ, gi s 1lnh c 8086 thc hin trong 3 chu k ng h. Thi gian thc hin lnh ? a) 0,6.10-6 (s) b) 0,5.10-6 (s) c) 0,6.10-4 (s) d)0,2.10-6 (s) Cu 9: Tn hiu no bo trn cc chn a hp AD0 n AD15 ang c tn hiu a ch? a) ALE b)/DEN c)IO-/M d)a v c Cu 10: Ch min ca 8086 c c im: a)Cc thnh phn trong 8086 u hot ng vi cu hnh ti thiu. b)8086 hot ng m khng c b ng x l ton hc. c)BUS d liu hot ng vi 16 bits. d)a,b,c u ng. Cu 11: Mt chng trnh cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th dng tip theo th phi dng nhng hm no ca ngt 21h?

thi trc nghim

a) Hm 1,2,9. b) Hm 1,2,4CH. c) Hm 1,2,3. 1,9,4CH Cu 12: Tm kt qu ca AX sau on chng trnh sau: MOV AL,0 MOV BL,8 MUL BL MOV BH,8 MUL BH a) 0 b)64 c)8 d)a,b,c u sai. Cu 13: Vit chng trnh kim tra ni dung ca AL. nu bng g, nu khc 0 th xo AL a) b) c) AND AL,0FFH CMP AL,0 CMP AL,0 JNZ T JE T JNE T XOR AL,AL AND AL,01H AND AL,00H T: T: T

d)Hm

0 th khng lm d) AND AL,0FFH JZ T XOR AL,AL T:

Cu 14: Vit chng trnh tm MAX ca 2 s khng bng nhau, ct vo ngn xp s ln, gi s 2 s ang nm trong AL v AH. a) b) c) d) CMP AL,AH CMP AH,AL CMP AL,AH CMP AL,AH JA CAT JA CAT JB CAT JA CAT AND AX,0FF00H AND AX,0FF00H AND AX,0FF00H PUSH AX PUSH AX PUSH AX PUSH AX JMP T JMP T JMP T JMP T CAT: CAT: CAT: CAT: AND AX,0FFH AND AX,0FFH AND AX,0FFH PUSH AX PUSH AX PUSH AX PUSH AX T: T: T: T: Cu 15: Kt qu m ho lnh MOV AH,01H: a) B4 00 01 b)B3 01 c)B4 01 d)B4 01 00 Cu 16: C th lu li 2 byte d liu u? a) Ngn xp b) Thanh ghi a nng c) a cng d) a,b,c u ng. Cu 17: Tm a ch ca ROM v RAM trong s ghp ni sau: a)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: F6000(H) v F8000(H). b)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 06000(H) v 08000(H). c)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 86000(H) v 88000(H). d)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 00000(H) v08000(H).
A 0 . . A 1 9 A 1 3 A 1 4 A 1 5 V C 1 2 3 C 6 4 5 A B C G G G 7 A 1 6 2 A 1 7 3 A 1 8 4 A 1 9 5 N A N D 4 1 2 2 4 A B L Y Y Y Y Y Y Y Y S 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 9 7 3 5 4 3 2 1 0 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 A A A A A A A A A A A A A O P C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 E G E P 2 O O O O O O O O 0 1 2 M P 7 6 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 D 0 . . D 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

A 1 2 1 / R D 2 2 2 1

2 2 2 2

5 4 1 3 2 7 0

2 2 2 2

2 6 A 1 4 1 / R D / W R V C 2 2 2 2 2 7 0 8

5 4 1 3

A A A A A A A A A A A A A A A O W C V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E E C 6

D D D D D D D D 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

5 4 A N D 4 3 2

C 2 2 5 6

Cu 18: Nu dng vng a ch t 00000H n 000FF(H) th c th qun l c bao nhiu vi mch 8255A? a) 255 b)256 c)64 d)a,b,c u sai Cu 19: Cho s ghp ni 8255A vi LED 7 on v 8086 nh hnh di, vit chng trnh iu khin LED 7 on sng theo hnh s 0.
VCC D0..D7 D0 34 33 32 31 30 29 28 D7 27 9 8 RESET 35 /RD 5 /WR 36 1 6 4 3 2 1 40 39 38 37 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 13 12 11 10 a b c d e f g dp 7 seg led

A0..A15

A0 A1

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A0 A1 RESET RD WR CS

PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A15 14

OR13

8255

a)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,00111111B OUT PA,AL CODE ENDS END

b)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 1EH PC EQU 1CH PB EQU 1AH PA EQU 18H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL CODE ENDS END

c)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL CODE ENDS END

d)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 06H PC EQU 04H PB EQU 02H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL CODE ENDS END

Cu 20: on chng trnh sau gy ra ngt g?

XOR AL,AL MOV BL,AL MOV AL,8 DIV BL a) Ngt do trn b) ngt do php chia cho 0 khng xy ra ngt

c) ngt mm

d)

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 05. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Khi nim v BUS iu khin ca my tnh? a)L tp cc ng vt l cho php vn chuyn tn hiu iu khin v trng thi gia cc thnh phn ca my tnh. b)L tp cc ng logic cho php vn chuyn tn hiu iu khin gia cc thnh phn ca my tnh. c)L cc ng mch in c trn main board lin kt CPU v thnh phn khc ca my tnh. d)L tp cc ng vt l cho php vn chuyn tn hiu iu khin gia cc thnh phn ca my tnh. Cu 2: Vi x l l ni: a) Cha m lnh b) Gii m cc cu lnh c)Vo ra d liu d) gii m v thc hin lnh. Cu 3: Mt php tnh ton hc vi cc s 8 bit s c my tnh thc hin u? a) CPU b)Cc nh lin tip trn RAM c) EU d)ALU Cu 4: Gi s 1 byte cha m ASCII ca mt k t ch in. i n thnh dng ch thng ta phi: a) Cng thm 32 b) Tr i 20H c) Cng thm 20 d) Tr i 32 Cu 5: S 652(H) s chim mt khng gian nh l: a) 2 bytes b) 12 bit c) 13 bit d)1 byte Cu 6: Trong b VXL 8086, khi CU lm nhim v: a)a a ch ra bus v trao i d liu vi bus b)Lm tng tc x l thng tin c)Thc hin lnh d)Gii m lnh Cu 7: Lnh MOV CL,[BX] thc hin: a)Chuyn ni dung nh c a ch DS:BX vo CL b)Chuyn ni dung 2 nh c a ch DS:(BX) v DS:(BX+1) vo CL c)Chuyn ni dung ca BX vo CX d)Chuyn ni dung ca BX vo CL Cu 8: Kt qu ca php nhn gia hai s 2000 v 300 h thp phn c cha trong thanh ghi no? a)DX b)AX c)Cp AXDX d) Cp DXAX Cu 9: C th lu li 1 t (16 bits) d liu trong: a) Thanh ghi AL b) Thanh ghi IP c) Thanh ghi SS d) Ngn xp Cu 10: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g?

thi trc nghim

MOV AL,1 MOV BL,0 MOV CX,5 TOP: INC BL MUL BL LOOP TOP

a) Thc hin b) Thc hin c) Thc hin d) Thc hin

php tnh AL=6! php tnh AX=5! php tnh AL=5! php tnh AL=4!

Cu 11: 1. Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AL,5 a) Thc hin php ton: AX = 5.6 + 7.8 MOV BL,6 b) Thc hin php ton: BX = 5.6 + 7.8 MUL BL c) Thc hin php ton: AX = 8.6 + 6.5 PUSH AX d) C a,b,c u sai. MOV AL,BL MOV BL,8 MUL BL POP BX ADD AX,BX Cu 12: on chng trnh sau y lm cng vic g? mov ah,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k int 21h t u dng tip theo mov Al,Bl b) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th. mov ah,2 c) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k mov dl,0dh t cnh k t va nhp int 21h d) C a,b,c u sai mov dl,0ah int 21h mov dl,bl int 21H Cu 13: . Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,1 a) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2++256 MOV BX,1 b) Thc hin php ton cng BX= 1+1+2++255 MOV CX,255 c) Thc hin php ton cng BX= 1+2+3++256 TOP: d) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++255 ADD AL,1 ADD BX,AX LOOP TOP Cu 14: Tm gi tr ca AH sau on chng trnh sau: MOV aH,73H OR aH,0eH a) 7E(H) b)7F(H) c) 05(D) d)11111010(B) Cu 15: Vit chng trnh nhp 10 s t nhin gm 1 ch s v ct vo ngn xp 10 s . a) b) c) d) ... ... ... ... main proc main proc main proc main proc mov cx,10 mov cx,10 mov cx,10 mov cx,10 l: l: l: l:

call nh call nh call nh call nh loop l loop l PUSh al and al,0fh main endp main endp loop l push Ax nh proc near nh proc near main endp loop l mov ah,1 mov ah,1 nh proc near main endp int 21h int 21h mov ah,1 nh proc near and ax,0fh and ax,0fh int 21h mov ah,1 push ax push Al and ax,0fh int 21h Ret Ret Ret Ret nh endp nh endp nh endp nh endp end main end main end main end main Cu 16: Nu dng vng a ch t FFFF0H n FFFFF(H) th c th qun l c bao nhiu vi mch 8255A? a) 16 b)4 c)64 d)a,b,c u sai Cu 19: Cho s ghp ni 8255A vi LED 7 on v 8086 nh hnh di, vit chng trnh iu khin LED 7 on sng theo hnh ch H.
VCC D0..D7 D0 34 33 32 31 30 29 28 D7 27 9 8 RESET 35 /RD 5 /WR 36 1 6 4 3 2 1 40 39 38 37 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 13 12 11 10 a b c d e f g dp 7 seg led

A0..A15

A0 A1

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A0 A1 RESET RD WR CS

PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A15 14

OR13

8255

a)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PA,AL MOV AL,10001001B OUT PB,AL CODE ENDS END

b)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,10001001B OUT PA,AL CODE ENDS END

c)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10010000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,10001001B OUT PA,AL CODE ENDS END

d)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,00000011B OUT PA,AL CODE ENDS END

Cu 18: Chng trnh vo/ra c bn (BIOS) c np no: a)ROM b)RAM c)DDRAM d) a cng

Cu 19: Xy dng mch phi ghp cho ROM 27256 a ch bt u t 10000H v RAM 62256 bt u A t a ch 18000H. A 0 1 4
D 0 - D 7 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 V C

a)
A 1 7 A 1 8 A 1 9 2 3 4 A 1 5 A 1 6 O R 1 U 28 3 1 A B G 7 4 L S / R D / W R Y Y Y Y 0 1 2 3 4 5 6 7

1 3 9

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1

A A A A A A A A A A A A A A A O C V 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 5 6 7 8 9

V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 7 6 5 4 3 2 1 0

2 8

2 0 E 2 7 E 2 2 E 1 1 1 1 1 4 3 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

P 7 2 5 6

A A A A A A A A A A 6

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 2 2 5

A 0 - A 1 4

D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 6 2 7 6 5 4 3 2 1 0 2 5 A A A A A A A A A A 6 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C C

V 2 8 2 0 E 2 7 E 2 2 E 4 3 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

b)
A 1 5 A 1 6 O R 1 U 28 3 1 A B G 7 4 L S / R D / W R Y Y Y Y 0 1 2 3 4 5 6 7

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

1 3 9

2 7 2 5

A 0 - A 1 4

c)

D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 6 2 7 6 5 4 3 2 1 0 2 5 A A A A A A A A A A 6 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C C

2 8

2 0 E 2 7 E 2 2 E 4 3 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

A 1 5 A 1 6 O R 1

U 28 3 1

A B G 7 4 L S

Y Y Y Y

0 1 2 3

4 5 6 7

1 3 9

/ R D / W R

2 7 2 5

A 0 - A 1 4

d)

D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 6 2 7 6 5 4 3 2 1 0 2 5 A A A A A A A A A A 6 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C C

2 8

2 0 E 2 7 E 2 2 E 4 3 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

A 1 5 A 1 6 O R 1

U 28 3 1

A B G 7 4 L S

Y Y Y Y

0 1 2 3

4 5 6 7

1 3 9

/ R D / W R

2 7 2 5

Cu 20:on chng trnh sau gy ra ngt g? XOR AL,AL MOV BL,8 SUB AL,8 DIV BL a) Ngt do trn b) ngt do php chia cho 0 khng xy ra ngt

c) ngt mm

d)

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 06. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Cc k t iu khin l cc k t: a)Khng nhn thy trn mn hnh khi dng hm 2 ca ngt 21h hin th. b)Thc hin chc nng iu khin con tr. c)Thc hin chc nng iu khin hin th. d)a,b,c u sai. Cu 2: Khi nim v BUS a ch ca my tnh? a)L tp cc ng vt l cho php vn chuyn tn hiu mang a ch gia cc thnh phn ca my tnh. b)L tp cc ng logic cho php vn chuyn tn hiu mang a ch gia cc thnh phn ca my tnh. c)L cc ng mch in c trn main board lin kt CPU v b nh. d)L mt s cc ng mch in song song c trn main board. Cu 3: Dung lng ti a ca RAM c th cm trn main board ca my tnh ph thuc vo: a)S ng a ch ca CPU. b)S ng a ch ca CPU v cch qun l a ch ca CPU. c) S lng khe cm RAM c trn main. d) Khng gian a ch c nh sn dnh cho RAM. Cu 4: Phn mm no di y c coi l h iu hnh? a) Windows Explore b) DOS 6.2 c)NC d) Windows Media Cu 5: Trong cc my tnh c cu hnh di y, my no c th chy nhanh hn vi cc ng dng ln(chng hn cc ng dng v ho 3D). a)CPU PIII 700MHZ, Cache Memory 256KB, main Intel 810, SDRAM 128MB, HDD 20GB. b)CPU Celeron 700MHZ, Cache Memory 128KB, main Intel 810, SDRAM 128MB, HDD 30GB. c)CPU Celeron 700MHZ, Cache Memory 256KB, main Intel 810, SDRAM 256MB, HDD 20GB. d)CPU PIII 700MHZ, Cache Memory 512KB, main Intel 810, SDRAM 256MB, HDD 10GB. Cu 6: B m lnh ca 8086 c bao nhiu byte? a) 8bytes b) 16bytes c) 6bytes d) 4bytes Cu 7: Trong b VXL 8086, thanh ghi c FR: a)Cha a ch u ca cc on nh trong b nh. b)Thng cha a lch ca cc nh trong on nh.

thi trc nghim

c)Phn nh kt qu ca cc php tnh, cho php hoc khng cho php mt thao tc no ca CPU. d)c s dng nhiu trong cc php ton s hc. Cu 8: Lnh MOV [BX],AX thc hin: a)Chuyn ni dung AX vo 2 nh lin tip c a ch DS:(BX) v DS:(BX+1) b)Chuyn ni dung ca AX vo BX c)Chuyn ni dung ca AX vo nh c a ch DS:BX d)Chuyn ni dung ca AL vo nh c a ch DS:BX Cu 9: a ch y ca nh hin thi ca ngn xp c tnh bng cp thanh ghi: a)CS:IP b)DS:IP c)SS:SP d) SS:BP Cu 10: . 8086 c RESET bng: a) Mc cao (+5V). b) Mc thp (0V). c) Sn dng. d) Sn m. Cu 11: Trong lp trnh hp ng cho my IBM PC, tn no (do ngi s dng t) sau y hp l: a) .Lets b) @10.5 c) Lets go d) Lets@go Cu 12: . on chng trnh sau y lm cng vic g? mov ah,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn phm. int 21h b) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th. mov cl,al c) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k t mov ah,2 u dng tip theo. mov dl,10 d) Cho php nhp 1 k t t bn phm v hin th k t int 21h cnh k t va nhp mov dl,13 int 21h mov dl,cl int 21h Cu 13: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AL,0 a) Thc hin php tnh AL=6! MOV BL,0 b) Thc hin php tnh AX=5! MOV CX,5 c) Thc hin php tnh AL=5! TOP: d) C a,b,c u sai INC BL MUL BL LOOP TOP Cu 14: Tm gi tr ca AH sau an chng trnh sau: MOV aH,75H NOT aH a) 57(H) b)240(D) c) 8A(H) d)01110101(B) Cu 15: 2.Kt qu m ho lnh MOV AL,AH: a)8A C4 b)80 C2 01 c) 02 C3 d) 80 C3 01 Cu 16: 3. Tn hiu no cho php bus d liu o chiu? a) DT-/R b) M-/IO c) HLDA d) /RD

Cu 17: Gi s cc chn a hp a ch v d liu ca 8086 c tch ring. Hy xy dng mch phi ghp 8255A vi 8086 a ch ca cc cng A,B,C v thanh ghi iu khin ln lt l: 0000H,0002H, 0004H,0006H.
D 0 - D 7 D 0 - D 7

a)
A A R / / 0 1 E S E T R D W R 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R 1

3 3 3 3 3 2 2 2 9 8 3 3 5 6

4 3 2 1 0 9 8 7

D D D D D D D D A A

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R

P P P P P P P P

A A A A A A A A

4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7

0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0

b)
A A R / / 0 1 E S E T R D W R 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R 1 2

3 3 3 3 3 2 2 2 9 8

4 3 2 1 0 9 8 7

D D D D D D D D A A R R W C

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R

P P P P P P P P

A A A A A A A A

4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7

0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0

A 2 - A 1 5

5 6

R R W C

P B P B P B EP TB P B P B P B P B P P P P 5P P P P C C C C C C C C

A 2 - A 1 5

3 5 5 3 6 6 1

P B P B P B EP T B P B P B P B P B C C C C C C C C

2 5

8 2

P P P P 5 5P P P P

D 0 - D 7

c)
A A R / A 3 - A 1 / 5 1 2 E S E T R D W R 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R

3 3 3 3 3 2 2 2 9 8 3 3 5 6

4 3 2 1 0 9 8 7

D D D D D D D D A A

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R

P P P P P P P P

A A A A A A A A

4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7

D 0 - D 7

d)
0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0 A A R / A 3 - A 1 / 5 1 2 E S E T R D W R 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R

3 3 3 3 3 2 2 2 9 8

4 3 2 1 0 9 8 7

D D D D D D D D A A R R W C

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R

P P P P P P P P

A A A A A A A A

4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7

0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0

A 0 ,

5 6

R R W C

P B P B P B EP TB P B P B P B P B P P P P 5P P P P C C C C C C C C

A 0 ,

3 5 5 3 6 6

P B P B P B EP T B P B P B P B P B C C C C C C C C

1 2 8 2 5

1 8 2

P P P P 5 5P P P P

Cu 18: Dung lng ca vi mch ROM 27C256 l: a) 32 KBytes b)64KBytes c)213 Bytes d) 128 Kbits Cu 19: Cho mch phi ghp 8086 vi ROM27256 v RAM62256 nh hnh v. Hy cho bit mch ny c xy dng t a ch no? a) a ch u( nh u tin) ca ROM l 00000H, ca RAM l 04000H. b) a ch u( nh u tin) ca ROM l 80000H, ca RAM l 84000H. c) a ch u( nh u tin) ca ROM l 00000H, ca RAM l 07FFFH. d) a ch u( nh u tin) ca ROM l 00000H, ca RAM l 08000H.
A 0 - A 1 4 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 D 0 - D 7 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 C C V 2 8 C C

2 0 E 2 7 E 2 2 E 1 42 32 22 12 02 6

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

A 1 5 A 1 6 O R

U 28 3 1 1

A B G 7 4 L S

Y Y Y Y 1

4 0 5 1 6 2 7 3 3 9

/ R D / W R

A A A A A A A A A A 6

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 1 4 2 5 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 7 2 5

6 2 2 5

Cu 20: 2. Thanh ghi no s c cp nht (np gi tr mi) khi c yu cu ngt c p ng? a) AX b)BX c) CS d) CS v IP

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 07. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Thc hin php tnh sau: 23E(H)+C08(H) a)E3B(H) b)3EB(H) c)E46(H) d)3F4(H) Cu 2: Mt my tnh cc nhn (PC) gm: a)B nh, CPU, cc thit b ngoi vi v cc khi ghp ni. b)ROM, RAM, CPU, cng. c)B nh, main board, CPU. d)ROM, RAM, CPU, cng, cc thit b hin th. Cu 3: Trong nhng phn mm di y, phn mm no l h iu hnh a nhim? a)DOS b)Windows Explore c) Windows 3.1 d)NC Cu 4: Nh sn xut a ra cc rnh (khe) cm m rng nhm mc ch: a)Thun tin cho vic nng cp my, tng tc x l ca CPU. b)Thun tin cho vic thay i cu hnh my c)Thun tin cho vic thay i v nng cp phn ngoi vi ca my tnh. d)a,b,c u ng. Cu 5: Thanh ghi no i y c th dng trong cc php ton nhn chia 16bit? a) AX b) BX c) DX d)a,b,c u ng. Cu 6: DS cha thng tin v? a)Mt on d liu c di 64Kbytes b)Mt on d liu c)a ch u ca 1 on 64Kbytes d)Cc bytes trong on d liu Cu 7: Tm a ch vt l (20bit) ca 1 nh c a ch offset cho bi cp CS:IP=2000H:2345H a) 02345H b) 23450H c) 22345H d)20245H Cu 8: 8086 hot ng tn s 5MHZ, gi s 1lnh c 8086 thc hin trong 2 chu k ng h. Thi gian thc hin lnh ? a) 0,6.10-6 (s) b) 0,5.10-6 (s) c) 0,6.10-4 (s) d)0,4.10-6 (s) Cu 9: Tn hiu no bo trn cc chn a hp AD0 n AD7 ang c tn hiu mang cc bytes d liu? a) ALE b)DEN c)IO/M d)b v c

thi trc nghim

Cu 10: Mch no di y c th lm mch RESET cho 8086?


V C C

1
k S W 2 r e s 0 . 1 k e t

2
0 k S W 2 2 3 0 . 0 1 k A N D 2 1 r e s e t

1 0

3
0 . 1 kS W 2 r e s 1 0 k e t 1 0 k S W 2

4
r e s 0 . 1 k C e t

a) 1 v 2

b) 2 v 3

c) 3

d) 3 v 4

Cu 11: nhp 1 k t t bn phm v hin th u dng tip theo th phi: a)Dng hm 1,2,4CH ca ngt 21h. b)Hm1,4CH ca ngt 21h dng 1 ln, hm 2dng 3 ln. c)Hm1,4CH ca ngt 21h dng 1 ln, hm 2dng 2 ln. d)Hm1,4CH ca ngt 21h dng 1 ln, hm 2dng 1 ln. Cu 12: Tm kt qu ca AH sau on chng trnh sau: MOV AL,0 MOV BL,8 MUL BL MOV BH,8 MUL BH a) 0 b)64 c)8 d)a,b,c u sai. Cu 13: Vit chng trnh kim tra ni dung ca AL. nu bng 0 th cng thm 1 vo, nu khc 0 th xo AL a) b) c) d) AND AL,0FFH CMP AL,0 CMP AL,0 AND AL,0FFH JNZ T JE T JNE T JZ T XOR AL,AL AND AL,01H AND AL,00H XOR AL,AL T: INC AL T: ADD AL,1 T: INC AL T: XOR AL,AL INC AL Cu 14: Vit chng trnh tm MIN ca 2 s, ct vo ngn xp s nh, gi s 2 s ang nm trong AL v AH. a) b) c) d) CMP AL,AH CMP AH,AL CMP AL,AH CMP AL,AH JB CAT JB CAT JA CAT JB CAT AND AX,0FF00H AND AX,0FF00H AND AX,0FF00H PUSH AX PUSH AX PUSH AX PUSH AX JMP T JMP T JMP T JMP T CAT: CAT: CAT: CAT:

AND AX,0FFH PUSH AX T:

AND AX,0FFH PUSH AX T:

AND AX,0FFH PUSH AX T:

PUSH AX T:

Cu 15: M ho lnh sau: CMP AL,4 a) 3C 04 00 b)C3 04 c)B4 04 d)3C 04 Cu 16: Khi c RESET, 8086 s thc hin chng trnh trong b nh no? a) ROM b)B nh m c) b nh ngoi d) ROM c a ch u l 00000(H). Cu 17: Tm a ch ca ROM v RAM trong s ghp ni sau: a)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: F6000(H) v F8000(H). b)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 06000(H) v 08000(H). c)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 86000(H) v 88000(H). d)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: F0000(H) v F8000(H).
A 0 . . A 1 9 A 1 3 A 1 4 A 1 5 V C 1 2 3 C 6 4 5 A B C G G G 7 A 1 6 2 A 1 7 3 A 1 8 4 A 1 9 5 N A N D 4 1 2 2 A B Y Y Y Y Y Y Y Y S 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 9 7 3 5 4 3 2 1 0 A 01 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 A 1 2 / R D 2 2 2 7 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A O P C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 E G E P 2 O O O O O O O O 0 1 2 M P 7 6 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 D 0 . . D 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

4 L

2 2 2 2 2 2 2 2

5 4 1 3 6

A 1 4 1 / R D / W R V

A A A A A A A A A A A A A A A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E E C

D D D D D D D D 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

5 4 A N D 4 3 2

2 7 O 0 W C C C 2 8 V

C 2 5 6

6 2

Cu 18: Nu dng vng a ch t 00000H n 0000F(H) th c th qun l c bao nhiu vi mch 8255A? a) 256 b)16 c)64 d)a,b,c u sai Cu 19: Cho s ghp ni 8255A vi LED 7 on v 8086 nh hnh di, vit chng trnh iu khin LED 7 on sng theo hnh s 0. VCC
D0..D7 D0 34 33 32 31 30 29 28 D7 27 9 8 RESET 35 /RD 5 /WR 36 1 6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A0 A1 RESET RD WR CS PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 4 3 2 1 40 39 38 37 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 13 12 11 10 a b c d e f g dp 7 seg led

A0..A15

A0 A1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A15 14

OR13

8255

a)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PA,AL MOV AL,11000000B OUT PB,AL CODE ENDS END

b)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL CODE ENDS END

c)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10010000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL CODE ENDS END

d)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,10000000B OUT CREG,AL MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,00000011B OUT PA,AL CODE ENDS END

Cu 20: on chng trnh sau gy ra ngt g? XOR AL,AL MOV BL,8 MOV AL,8 DIV BL a) Ngt do trn b) ngt do php chia cho 0 khng xy ra ngt

c) ngt mm

d)

Ngy ....thng... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 08. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Trong khi my tnh hot ng, b phn no di y s gi quyn ch ng trong trao i d liu? a) cng b) ROM c)RAM d) CPU Cu 2: M ca k t thng (a n z) v m ca cc k t hoa (A n Z) hn km nhau: a) 20H b) 10 (H) c) 22 (D) d) 16 H Cu 3: Card mn hnh v Card m thanh thng c thit k nm lin ngay trn main board vi l do: a)Gim chi ph. b)Gim thiu khng gian ca CASE cha c)Tng n nh ca h thng. d)C 3 l do trn. Cu 4: Kin trc in hnh ca 1 my tnh gm: a)CPU, Main, RAM. b)CPU, b nh bn dn, thit b ngoi vi. c)CPU, main, thit v ngoi vi. d)CPU, b nh bn dn, thit b ngoi vi, khi phi hp vo/ra. Cu 5: Thanh ghi no c th cha a ch ca cng trong cc lnh vo/ra? a)CS b)DX c)AX d) a,b,c u sai Cu 6: VXL 8086 c th qun l c: a)16MB b nh b) 1Bytes b nh c) 1024 KB b nh d) 1024 Bytes b nh Cu 7: Trong b VXL 8086, khi BIU lm nhim v: a) a a ch ra bus v trao i d liu vi bus b) Lm tng tc x l thng tin c) Thc hin lnh d) Gii m lnh Cu 8: Thanh ghi no lun tr vo lnh tip theo s c thc hin? a)CS b)IP c)AX d) BP Cu 9: C th lu li 1 byte d liu trong: a) Thanh ghi AX b) RAM c) Thanh ghi BX d) C a,b,c ng Cu 10: Cc thanh ghi on c th qun l: a)16bytes b)64kbytes c)32kbytes d) a,b,c u sai Cu 11: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AH,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn

thi trc nghim

INT 21H CMP AL,39H JNE t mov Dl,44H mov ah,2 int 21h T: mov Dl,43H mov ah,2 int 21h

phm v hin th b) Cho php nhp 1 k t t bn phm nu l s 9 th hin th D, nu khng phi th hin th C. c) Cho php nhp 1 k t t bn phm nu l s 9 th hin th C, nu khng phi th hin th D. d) Cho php nhp 1 k t t bn phm nu l s 9 th hin th D v C, nu khng phi th hin th C

Cu 12: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AL,1 a) Thc hin php tnh AL=6! MOV BL,0 b) Thc hin php tnh AX=5! MOV CX,5 c) Thc hin php tnh AL=5! TOP: d) C a,b,c u sai MUL BL INC BL LOOP TOP Cu 13: Lnh no sau y xo cc bit l (D1,D3...D15) ca thanh ghi AX v gi nguyn cc bit khc a) TEST AX, 0AAAAh b) AND AX, 0AAAAh c) AND AX, 5555h d) XOR AX, 0AAAAh Cu 14: Cho bit kt qu ca thanh ghi AH khi Vi x l thc hin xong on chng trnh sau: MOV bH,4 MOV AL,70 mul bh a) 1 b) 25 c) 256 d) 24 Cu 15: M ha lnh sau: CMP AH,00H a)80 FC 00 b)88 FC 00 c) 80 FB 00 d) 83 FC 00 Cu 16: Khi trao i DMA, quyn iu khin bus thuc v: a)B vi x l ch b)B vi x l t c)B nh d)Mt thit b no c yu cu trao i trc tip vi b nh my tnh. Cu 17:
D 0 - D 7 3 3 3 3 3 2 2 2 9 8 3 5 5 3 6 6 4 3 2 1 0 9 8 7 D D D D D D D D A A R R W C 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R P P P P P P P P A A A A A A A A 4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7 L 0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0 E D 1

A 0 ,

A A R / A 3 - A 1 / 5

1 2 E S E T R D W R 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R

P B P B P B EP TB P B P B P B P B C C C C C C C C

R 1 1 1 0 0

1 8 2

P P P P 5 5P P P P

R 2 1 0 K

Cho mch phi ghp 8255A nh hnh v. Hy vit chng trnh iu khin khi nhn SW1, c 2 LED cng sng. Gi s thanh ghi iu khin v cc cng A,B,C c nh ngha ln lt l: DK,PA,PB, PC. a) b) c) d) MOV AL,89H MOV AL,89H MOV AL,89H MOV AL,89H OUT DK,AL OUT DK,AL OUT DK,AL OUT DK,AL IN AL,PC IN AL,PC IN AL,PC IN AL,PC AND AL,01H AND AL,01H AND AL,01H AND AL,01H JZ THOAT JNZ THOAT CMP AL,00H CMP AL,01H MOV AL,01H MOV AL,01H JNZ THOAT JZ THOAT OUT PA,AL OUT PA,AL MOV AL,01H MOV AL,01H OUT PB,AL OUT PB,AL OUT PA,AL OUT PA,AL THOAT: THOAT: OUT PB,AL OUT PB,AL ... ... THOAT: THOAT: ... ... Cu 18: Vi x l truy nhp ti b nh thuc cp no nhanh nht? a) Cp 0, tp cc thanh ghi ni. b) Cp 1, Cache. c) Cp 2, b nh ROM. d) Cp 2, b nh RAM. Cu 19: Cho s phi ghp b nh vi 8086 nh hnh di, hy xc nh s c xy dng da trn bn a ch no? Cho bit vng a ch dnh cho 3 vi mch ROM c bt u t 00000H. ROM1 a) b) c) d) ROM1(8Kx8bit ROM2(16Kx8bi ROM2(16Kx8bi (8Kx8bit) ) t) t) R0M3(16Kx8bi t) khong trng A 1 3 1 16Kb A A 1 4 2
A 1 5 3 B C V C6 C ROM2(16Kx8bi G 1 4 t)5 GG 22 AB 7 4 L 1 1 1 1 1 1 9 7

khong trng 16Kb


Y Y Y Y Y Y Y Y S 0 1 2 3 4 5 6 7 1

khong trng 16Kb


A 0 . . A 1 9 D 0 . . D 7

ROM2(16Kx8bi t) 5
4 3 2 1 0 A 01 0 ROM3(16Kx8bi A 9 A 8 t) A 7 6 5 4 3 A A A A A A A A A A O P C V

ROM3(16Kx8bi t)
0 1 2 3 4 5 6 7

ROM316Kx8bit ) khong trng 16Kb


A A A A A A A A A A A A A A O P C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 E G E P R 1 1D 0 ROM1 0 1 2 1 1 3 (8Kx8bit) 2 1 5 D D D D D D D D 3 4 5 6 7 1 1 1 1 6 7 8 9D 7

A A A A I O

1 1 1 1 -

6 2 7 3 8 4 9 5 /6 M

3 8 1 2 2 2 2 / R D2 2 2

5 4 1 3 2 7 0

3 2 3 2

A 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 E G E P R M P O

O O O O O O O O

ROM1 (8Kx8bit)
1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

A 01 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 A 1 2 A 12 3 6 7 / R D2 2 2 7 2 0

0 1 2 3 M P O M 3

1 / C E R O M 2

Cu 20: Khi nim v ngt trong k thut Vi x l: a) Gin on 1 hot ng no b) Tm dng 1 hot ng no . c) Dng chng trnh ang thc thi. d)Tm dng 1 chng trnh v chuyn sang 1 thc thi chng trnh khc c yu cu cao hn. Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 09. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Chuyn i s 011011011101B sang s hexa: a) 6DEH b)6ED c)4CD d)6CE Cu 2: Cm t CPU Pentium IV-2.4GHZ mang thng tin v: a)Hng INTEL v tc ca CPU. b)Hng sn xut CPU v tn s lm vic ca CPU. c)Loi CPU v tc ca CPU. d)Loi CPU v tn s lm vic ca CPU. Cu 3: My tnh vn c th hot ng c nu thiu: a)ROM b) a cng c)RAM d) a,b,c u sai Cu 4: Nhng phn mm no di y c gi l tin ch? a) NC b) Windows Media c) Windows Explore d)a,b,c u ng. Cu 5: VXL 8086 c th qun l c: a) 16MB b nh b) 1Bytes b nh c) 1024 KB b nh d) 1024 Bytes b nh Cu 6: Trong b VXL 8086, ALU lm nhim v: a) a a ch ra bus v trao i d liu vi bus b) Lm tng tc x l thng tin ca CPU c) Thc hin cc thao tc khc nhau vi cc ton hng ca lnh Cu 7: Lnh MOV CL,[BX] +5 thc hin: a)Chuyn ni dung nh c a ch SS:(BX+5) vo AL b)Chuyn ni dung 2 nh c a ch DS:(BX+5) v DS:(BX+6) vo CL c)Chuyn ni dung nh c a ch DS:(BX+5) vo AL d)a,b,c u sai Cu 8: Trong b VXL 8086, B m lnh lm nhim v: a)a a ch ra bus v trao i d liu vi bus b)Lm tng tc x l ca CPU. c)Thc hin cc thao tc khc nhau vi cc ton hng ca lnh d)M ho lnh. Cu 9: Kt qu ca php chia: 256/5 c cha u? a)AH b)AL c)DX d) AH v AL Cu 10: C no c thit lp sau lnh 2 sau: MOV AL,01H RCR AL,1 a) ZF b)CF c)OF d)IF Cu 11: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AH,1 a) Cho php nhp 1 k t t bn

thi trc nghim

INT 21H CMP AL,39H JNE t mov Dl,44H mov ah,2 int 21h JMP H T: mov Dl,43H mov ah,2 int 21h H:

phm v hin th b) Cho php nhp 1 k t t bn phm nu l s 9 th hin th D, nu khng phi th hin th C. c) Cho php nhp 1 k t t bn phm nu l s 9 th hin th C, nu khng phi th hin th D. d) Cho php nhp 1 k t t bn phm nu l s 9 th hin th D v C, nu khng phi th hin th C

Cu 12: Tm kt qu ca AH sau on chng trnh sau: MOV AL,0 MOV BL,8 MUL BL MOV BH,8 MUL BH a) 0 b)64 c)8 d)a,b,c u sai. Cu 13: Vit chng trnh kim tra ni dung ca AL. nu bng vo, nu khc 0 th tr i 1. a) b) c) AND AL,0FFH CMP AL,0 CMP AL,0 JNZ T JE T JNE T DEC AL DEC AL DEC AL T: INC AL T: ADD AL,1 T: INC AL

0 th cng thm 1 d) AND AL,0FFH JZ T SUB AL,1 T: XOR AL,AL INC AL

Cu 14: Vit chng trnh tm MIN ca 2 s, ct vo ngn xp s nh, gi s 2 s ang nm trong AL v AH. a) b) c) d) CMP AL,AH CMP AH,AL CMP AL,AH CMP AL,AH JB CAT JB CAT JA CAT JB CAT AND AX,0FF00H AND AX,0FF00H AND AX,0FF00H PUSH AX PUSH AX PUSH AX PUSH AX JMP T JMP T JMP T JMP T CAT: CAT: CAT: CAT: AND AX,0FFH AND AX,0FFH AND AX,0FFH PUSH AX PUSH AX PUSH AX PUSH AX T: T: T: T: Cu 15: M ho lnh sau: CMP AL,0FH a) 3C 0F 00 b)C3 0F c)B4 0F d)3C 0F Cu 16: 8086 c th dng bao nhiu bit a ch qun l cc thit b ngoi? a) 16 bit b)20 bit c) 8 bit d) ty trng hp

Cu 17: Tm a ch ca ROM v RAM trong s ghp ni sau: a)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: F6000(H) v F8000(H). b)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 06000(H) v 08000(H). c)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 86000(H) v 88000(H). d)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: F0000(H) v F8000(H).
A 0 . . A 1 9 A 1 3 A 1 4 A 1 5 V C 1 2 3 C 6 4 5 A B C G G G 1 2 2 7 4 A 1 6 2 A 1 7 3 A 1 8 4 A 1 9 5 N A N D 4 A B Y Y Y Y Y Y Y Y 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 9 7 5 4 3 2 1 0 3 2 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 A A A A A A A A A A A A A A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 E G E P D D D D D D D D 0 1 2 3 M P 2 8 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 D 0 . . D 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

L S

3 8

2 A 12 3 6 / R D2 2 2 1

2 2 2 2

5 4 1 3

2 2 2 2

2 7 O 0 P C V

2 6 A 1 4 1 / R D / W R V 2 2 2

5 4 1 3

A A A A A A A A A A A A A A A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E E C

D D D D D D D D 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

5 4

3 2

2 7 O 0 W C C C 2 8 V

C 6

2 7 1

6 2 2 5

Cu 18: c im ca phng php trao i tin DMA: a)B vi x l treo. b)B vi x l trng thi tr khng cao. c)Quyn iu khin BUS khng thuc v b vi x l. d)B vi x l b treo trong thi gian trao i.

Cu 19: Cho s ghp ni 8255A vi LED 7 on v 8086 nh hnh di, vit chng trnh iu khin LED 7 on sng theo hnh s 0 nu K m, VsngC theo hnh C s 1 nu K ng.
D 0 . . D 7 D 03 3 3 3 3 2 2 D 72 4 3 2 1 0 9 8 7 9 8 R E S E 3T 5 / R D 5 / W R 3 6 1 6 3 D D D D D D D D A A R R W C 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R P P P P P P P P A A A A A A A A 4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7 a b 0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0 1 0 k c d e f g d p V V a l u e C C 0 . 0 1 K

A 0 . . A 1 5 A 0 A 1

1 1 1 1 A 11 5

2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4

P B P B P B EP TB P B P B P B P B C C C C C C C C

P P P P P P 8 2 5 5P P

a)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,80H JZ NO MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL JMP T NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL T: CODE ENDS END

b)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,80H JNZ NO MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL JMP T NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL T: CODE ENDS END

c)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,01H JNZ NO MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B OUT PA,AL JMP T NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL T: CODE ENDS END

d)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV 89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,80H JZ NO MOV AL,11111111B OUT PA,AL MOV AL,11000000B OUT PB,AL JMP T NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL T: CODE ENDS END

Cu 20: Tm a ch ca chng trnh con phc v ngt tng ng vi vect ngt l 02H a) 00100H b) 00108H c) 00200H d) 000A8H

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT LP ct......... kho 5 Thi gian: 45 pht s: 10. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Nu c 200 k t th cn bao nhiu bit m ho chng? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 Cu 2: Khi nim B nh chng trnh thng dng ch: a) ROM b) RAM c) a cng d) B nh ngoi Cu 3: B nh ca my tnh l ni: a) Lu tr d liu. b) Lu tr tm thi d liu. c) Lu tr lu di d liu. d) Lu tr trung gian d liu. Cu 4: Khi nim v BUS d liu ca my tnh? a)L tp cc ng vt l cho php vn chuyn tn hiu mang d liu(data) gia cc thnh phn ca my tnh. b)L tp cc ng logic cho php vn chuyn tn hiu mang d liu(data) gia cc thnh phn ca my tnh. c)L cc ng mch in c trn main board lin kt CPU v b nh. d)L mt s cc ng mch in song song c trn main board. Cu 5: My tnh giao tip vi ngi s dng thng qua: a)Bn phm b)Mn hnh c) Chut d)Thit b ngoi vi Cu 6: Gi s trong AX cha s 261, khi c AH th c gi tr l bao nhiu? a)255 b) 1 c) 6 d) 5 Cu 7: Thanh ghi no cha a ch trong cc lnh IN, OUT? a) AL b)AX c)DL d)DX Cu 8: Khng gian b nh chng trnh ca 8086 l: a) 64KB b)1024KB c)216 bytes d)a,b,c u sai Cu 9:1 byte d liu c ct trong ngn xp a ch vt l l: 20006H. Hy tm ga tr ca SS v SP ti thi im ? a)SS:SP=2000H:06H a)SS:SP=06H:2000H a)SS:SP=20000H:06H a)Khng tm c chnh xc Cu 10 Gi s 1 byte cha m ASCII ca mt k t ch in. Hi phi cng thm mt s bng bao nhiu i n thnh dng ch thng. a) 32h b) 20h c) 20 d) 12h Cu 11: Kt qu ca php chia: 256/5 c cha u? a)AH b)AL c)DX d) AH v AL

thi trc nghim

Cu 12: AX c th thay th BX c khng? a)C, trong 1 s trng hp b) C c) Khng d) C nhng ch trong cc php ton nhn, chia Cu 13: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,0200H a) Hin th 9 ch @ trn 1 dng MOV BX,0 b) Hin th 9 ch @ TOP: c) Hin th 10 ch @ MOV DL,40H d) a,b,c u sai INT 21H INC BX CMP BX,9 JNE TOP Cu 14: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,0 a) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2++254 MOV BX,0 b) Thc hin php ton cng AX= 1+1+2++255 MOV CX,255 c) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++256 TOP: d) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2+3+ ADD BL,1 +255 ADD AX,BX LOOP TOP Cu 15: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? L: a) Nhp 1 k t t bn phm, kim tra nu l @ MOV AH,1 th hin th, nu khng phi, nhp li. INT 21h b) Nhp 1 k t t bn phm, kim tra nu l @ th CMP AL,40h khng hin th, nu khng phi, nhp li. JZ L c) Nhp 1 k t t bn phm, kim tra nu l @ th MOV AH,2 nhp li, nu khng phi th hin th. MOV DL,AL d) Nhp 1 k t t bn phm, kim tra nu l @ th INT 21h hin th, nu khng phi th thot Cu 16: B vi x l dng BUS a ch nh a ch trc tip ti: a)SRAM. b)DRAM. c)ROM BIOS d)a,b,c u ng. Cu 17: Tm a ch ca ROM v RAM trong s ghp ni sau: a)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: F4000(H) v F8000(H). b)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 06000(H) v 08000(H). c)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: 86000(H) v 88000(H). D 7 D 0 . . A 0 . A 1 9 d)a ch u ca ROM v RAM ln lt l: .F6000(H) v F8000(H).
A 1 3 A 1 4 A 1 5 V C 1 2 3 C 6 4 5 A B C G G G 7 A 1 6 2 A 1 7 3 A 1 8 4 A 1 9 5 N A N D 4 1 2 2 A B Y Y Y Y Y Y Y Y S 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 9 7 5 4 3 2 1 0 3 2 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 A A A A A A A A A A A A A A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 E G E P 7 1 D D D D D D D D 0 1 2 3 M P 2 8 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7 A 01 9 8 7 6 5 4 3 0 A A A A A A A A A A A A A A A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E E C C 2 5 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

4 L

1 3

2 A 12 3 6 / R D2 2 2 1 2

2 2 2 2

5 4 1 3

2 2 2 2

2 7 O 0 P C V

2 6 A 1 4 1 / R D / W R V 2 2 2

5 4 1 3

5 4

3 2

2 7 O 0 W C C C 2 8 V

6 2

Cu 18: Khng gian a ch m 8086 dng cho trao i vi thit b ngoi l: a) 1MB b)16KB c)64KB d)Tu trng hp Cu 19: Cho s ghp ni 8255A vi LED 7 on v 8086 nh hnh di, vit chV C ng trnh iu khin LED 7 on sng theo hnh s 0 nu K m, Csng theo hnh s 1 nu K ng. D 0 . . D 7
D 03 3 3 3 3 2 2 D 72 4 3 2 1 0 9 8 7 D D D D D D D D A A R R W C 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R P P P P P P P P P P P E PT P P P P A A A A A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 3 2 1 4 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 a b 0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0 1 0 k c d e f g d p V a lu e V C C 0 . 0 1 K

A 0 . . A 1 5 A 0 A 1

1 1 1 1 A 1 15

2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 R E S E 3 5 T / R D 5 / W R 3 6 1 6

0 1 2 3 4

P P P P P P 8 2 5 5 P P

a)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,01H JZ NO MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B

b)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,80H JNZ NO MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B

c)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,01H JNZ NO MOV AL,11111111B OUT PB,AL MOV AL,11000000B

d)
CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:CODE, ES:CODE,SS:CODE CREG EQU 03H PC EQU 02H PB EQU 01H PA EQU 00H ORG 1000H MOV AL,89H OUT CREG,AL IN AL,PC AND AL,80H JZ NO MOV AL,11111111B OUT PA,AL MOV AL,11000000B

OUT PA,AL JMP L NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL L: CODE ENDS END

OUT PA,AL JMP L NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL L: ODE ENDS END

OUT PA,AL JMP L NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL L: CODE ENDS END

OUT PB,AL JMP L NO: MOV AL,11111001B OUT PA,AL L: CODE ENDS END

Cu 20: Tm a ch ca chng trnh con phc v ngt tng ng vi vect ngt l 20H a) 008A0H b) 008A8H c) 00882H d) 00822H Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT lP ct......... kho 5 s: 11. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Biu im: Cu 1 10, cu20: 1/cu; Cu 11 15: 3/cu; Cu16,18:2; Cu 17,19:5. Nu chn sai s b tr 1/2 s im ca cu tng ng. Cu 1: Cu 2: Khi nim B nh chng trnh thng dng ch: a) ROM b) RAM c) a cng d) B nh ngoi Cu 3: Cu 4: Cu 5: Cu 6: Gi s trong AX cha s 261, khi c AH th c gi tr l bao nhiu? a)255 b) 1 c) 6 d) 5 Cu 7: Cu 8: Cu 9: Cu 10 Gi s 1 byte cha m ASCII ca mt k t ch in. Hi phi cng thm mt s bng bao nhiu i n thnh dng ch thng. a) 32h b) 20h c) 20 d) 12h Cu 11: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AH,2 a) Hin th 10 k t bt u t MOV BL,10 ch @. MOV DL,40h b) Hin th ch A. L: c) Hin th ch @. INC DL d) Hin th 10 k t bt u t DEC BL ch A INT 21H TEST BL,1 JZ L Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,0 a) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2++254 MOV BX,0 b) Thc hin php ton cng AX= 1+1+2++255 MOV CX,255 c) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++256 TOP: d) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++255 ADD AX,BX ADD BL,1 LOOP TOP Cu 13: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AX,0 a) Thc hin php ton cng AX= 0+1+2++254

thi trc nghim

MOV BX,0 MOV CX,255 TOP: ADD AX,BX ADD BL,1 LOOP TOP

b) Thc hin php ton cng AX= 1+1+2++255 c) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++256 d) Thc hin php ton cng AX= 1+2+3++255

Cu 14: Cho bit kt qu ca thanh ghi DH khi Vi x l thc hin xong on chng trnh sau: MOV AX,8008h MOV DL, 00h MOV DH,88h PUSH DX PUSH AX POP DX a) 80H b) 08H c)00H d)88H Cu 15: Cu 16: Cu 17:
D 0 - D 7 3 3 3 3 3 2 2 2 9 8 3 5 5 3 6 6 4 3 2 1 0 9 8 7 D D D D D D D D A A R R W C 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 E D S S R P P P P P P P P A A A A A A A A 4 03 12 21 34 43 53 63 7 1 01 12 22 32 42 52 62 7 1 01 11 21 31 41 51 61 7 L E D 1

A 0 ,

A A R / A 3 - A 1 / 5

1 2 E S E T R D W R 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 9 0 1 2 3 4 5 O R

0 9 8 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 3 2 1 0

L E

P B P B P B EP TB P B P B P B P B P P P P 5P P P P C C C C C C C C

C R 1 1 K

1 8 2 5

Cho mch phi ghp 8255A nh hnh v. Hy vit chng trnh iu khin khi nhn SW1, c 2 LED cng sng. Gi s thanh ghi iu khin v cc cng A,B,C c nh ngha ln lt l: DK,PA,PB, PC. a) b) c) d) MOV AL,89H MOV AL,89H MOV AL,82H MOV AL,89H OUT DK,AL OUT DK,AL OUT DK,AL OUT DK,AL IN AL,PC IN AL,PC IN AL,PC IN AL,PC AND AL,01H AND AL,01H AND AL,01H AND AL,01H JZ THOAT JNZ THOAT CMP AL,00H CMP AL,01H MOV AL,01H MOV AL,03H JNZ THOAT JZ THOAT OUT PA,AL OUT PA,AL MOV AL,01H MOV AL,01H OUT PB,AL OUT PB,AL OUT PA,AL OUT PA,AL THOAT: THOAT: OUT PB,AL OUT PB,AL ... ... THOAT: THOAT: ... ...

Cu 18: B nh no c s ln ghi/c trn 1 n v thi gian khi my tnh ang hot ng ln nht. a) EPROM. b) DRAM. c) EEPROM. d) cng. Cu 19: Xy dng mch phi ghp cho ROM 27256 a ch bt u t 00000H v RAM 62256 bt u t a ch 08000H.
A 0 - A 1 4 D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 7 6 5 4 3 2 1 0 6 A A A A A A A A A A 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C E E E 4 3 2 1 0 C 2 8 2 0 2 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5 V C C

a)
A 1 5 A 1 6 O R 1 U 28 3 1 A B G 7 4 L S / R D / W R Y Y Y Y 0 1 2 3 4 5 6 7

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

1 3 9

A A A A A A A A A A A A A A A O C V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P

D D D D D D D D 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

2 7 2 5

6 2 2 5

A 0 - A 1 4

D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 6 2 7 6 5 4 3 2 1 0 2 5 6 A A A A A A A A A A 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C E E E 4 3 2 1 0 C

V 2 8 2 0 2 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

b)
A 1 5 A 1 6 O R 1 U 28 3 1 A B G 7 4 L S / R D / W R Y Y Y Y 0 1 2 3 4 5 6 7

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

1 3 9

2 7 2 5

A 0 - A 1 4

c)
A 1 5 A 1 6 O R 1 U 28 3 1 4 5 6 7

D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 6 2 7 6 5 4 3 2 1 0 2 5 6 A A A A A A A A A A 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C E E E 4 3 2 1 0 C

V 2 8 2 0 2 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

A B G 7 4 L S

Y Y Y Y

0 1 2 3

1 3 9

/ R D / W R

2 7 2 5

A 0 - A 1 4

d)
A 1 5 A 1 6 O R 1 U 28 3 1 4 5 6 7

D 0 - D 7 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2 7 2 2 2 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A O C V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E E P P 6 D D D D D D D D 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 V C W O A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 3 2 1 D D D D D D D D 6 2 7 6 5 4 3 2 1 0 2 5 6 A A A A A A A A A A 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C E E E 4 3 2 1 0 C

V 2 8 2 0 2 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 3 1 4 5

A 1 7 A 1 8 A 1 9

2 3 4

A B G 7 4 L S

Y Y Y Y

0 1 2 3

1 3 9

/ R D / W R

2 7 2 5

Cu 20:

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt

Trng cao ng cng nghip h ni khoa in t-t ng ho

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp-t do-hnh phc

mn: Vi x l v CTMT lP ct......... kho 5 s: 12. Ch : Hc sinh chn 1 p n ng nht trong 4 p n mi cu hi v nh du (t) vo t bi thi mn vi x l, tuyt i khng c vit, v, k hiu ln thi. thi khng c s dng ti liu ngoi tr bng m lnh 8086 trn khng c ch vit bng tay. Cu 1: Cu 2: B nh ca my tnh l ni: a) Lu tr d liu. b) Lu tr tm thi d liu. c) Lu tr lu di d liu. d) Lu tr trung gian d liu. Cu 3: Cu 4: Cu 5: Cu 6: Cu 7: Cu 8: Cu 9: Cu 10: Cu 11: Cho bit on chng trnh sau lm nhim v g? MOV AL,1 a) Thc hin php tnh AL=6! MOV CX,5 b) Thc hin php tnh AX=5! TOP: c) Thc hin php tnh AL=4! MUL CX d) C a,b,c u sai LOOP TOP Cu 12: Tm gi tr ca AH sau an chng trnh sau: MOV aH,75H MOV CL,3 shl AH,CL a) 57(H) b)224(D) c) A8(H) d)10100110(B) 1. Cu 13: o bit MSB, LSB ca AL v gi nguyn cc bit khc. a) XOR AL,81h b) OR AL,81h c) AND AL,81h d) TEST AL,81h Cu 14: Cho bit kt qu ca thanh ghi AL khi Vi x l thc hin xong on chng trnh sau: MOV bH,4 MOV AL,70 mul bh a) 1 b) 25 c) 256 d) 24 Cu 15:

thi trc nghim

Cu 16: Cu 17: Cu 18: im chung ca SDRAM v EPROM trong my tnh l g? a) C cu to gn ging nhau. b) C dung lng gn bng nhau. c) C tc ghi gn bng nhau. d) Cng c vi x l nh a ch trc tip. Cu 19: Cho s phi ghp b nh vi 8086 nh hnh di, hy xc nh s c xy dng da trn bn a ch no? Cho bit vng a ch dnh cho 3 vi mch ROM c bt u t 00000H. ROM1 a) b) c) d) ROM1(8Kx8bit ROM2(16Kx8bi ROM2(16Kx8bi (8Kx8bit) ) t) t) R0M3(16Kx8bi t) khong trng 16Kb ROM2(16Kx8bi t)
A 1 3 1 A 1 4 2 A 1 5 3 V A B C 1 2 2 7 4 A B L Y Y Y Y Y Y Y Y S 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 9 7 5 4 3 2 1 0

khong trng 16Kb ROM2(16Kx8bi t) ROM3(16Kx8bi t)

khong trng 16Kb ROM3(16Kx8bi t) ROM1 (8Kx8bit)


A 0 . . A 1 9 D 0 . . D 7

ROM316Kx8bit ) khong trng 16Kb ROM1 (8Kx8bit)

C6 C G 4 G 5 G

A 01

A A A A I O

1 1 1 1 -

6 2 7 3 8 4 9 5 /6 M

3 8 1 2 2 2 2

9 8 7 6 5 4 3

3 2 3 2

A 1 2 / R D2 2 2 1

5 4 1 3 2 7 0

A A A A A A A A A A A A A O P C V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2R E G E P M P

O O O O O O O O

0 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1

1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

A 01

A 1 2 A 72 3 6 1 / R D2 2 2 1 2 7 0

2 2 2 2

9 8 7 6 5 4 3

5 4 1 3

A A A A A A A A A A A A A A O P C V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 E G E P R

D D D D D D D D 0 1 2 3 M P O M

0 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1

1D 0 2 3 5 6 7 8 9D 7

/ C

Cu 20:

Ngy.... thng..... nm 2005 Duyt