Vous êtes sur la page 1sur 6
1
1

ExÜ«∞~ü ÖˇHõÛ~°~üû [#~°Öò ã¨ì_ôãπ ¿ÑѨ~ü (29.01.2007)

   

1. 'pHõ\˜ YO_»O—QÍ Ñ≤Å∞=|_Õ YO_»O

 

(

)

16. WO_çÜ«∂`À "åºáê~° ã¨O|O^èŒ=ÚÅ#∞ U~°Ê~°K«∞‰õΩ#fl "≥Ú@ì"≥Ú^Œ\˜

1) Pã≤Ü«∂ 3) P„¿ãìeÜ«∂

 

2) J"≥∞iHÍ

 

^Õâ◊=Ú

 

(

)

4) P„Ѷ≤HÍ

 

1) „á¶ê<£û

2) WOQÍ¡O_£

 

(Land of the Rising Sun)

 

(

)

3) áÈ~°∞ÛQÆÖò

4) ǨÖˇO_£

2. ã¨∂~°∞º_»∞ L^Œ~ÚOKÕ ^Õâ◊O 1) [áê<£

2) W@b

 

17. 'ÉèÏ~°`«~°`«fl— ѨÙ~°™ê¯~åxfl "≥Ú^Œ@ JO^Œ∞‰õΩ#fl"å~°∞

(

)

3)

[~°‡h

 

4) WO_çÜ«∂

 

1) QÀqO^Œ =Å¡Éèí ѨO`ü 3) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙

2) ã≤.~å[QÀáêÖÏKåi

4) a.ã≤.~åÜü∞

 

3. `≥Å¡ U#∞QÆ∞Å ^Õâ◊O (Land of White Elephants)

 

(

)

1) Öˇ|<å<£

 

2) [áê<£

 

18. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ\˜™êi WOw¡+¨μ ÉèÏ+¨#∞ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì#"å~°∞

(

)

3) ^ä•Üü∞ÖÏO_£ 4) [~°‡h

4. 'Nife' J#∞ Ѩ^Œ=Ú D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#k?

 

1) "å~°<£ ¿ÇÏã≤ìOQ∑û 3) qeÜ«∞O *Ë"£∞û

2) Hõ~°˚<£ 4) qeÜ«∞O ɡO\˜H±

 

1) Éèí∂q∞ Ü≥ÚHõ¯ =∞^茺 ÉèÏQÆ=Ú 2) Éèí∂HõOѨ=ÚÅ∞

 

(

)

19. "≥Ú^Œ\˜™êiQÍ J~°÷âß„ã¨ÎOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∞ux á⁄Ok# ÉèÏ~°fÜ«Ú_»∞

1)

ã≤.~°OQÆ~å[<£

2) J=∞~°Îº¿ã<£

3) Éèí∂q∞ Ü≥ÚHõ¯ QÆ\˜ì^≥·# ÃÑ·ÉèÏQÆ=Ú4) =∞Ǩã¨=Ú„^Œ f~°=Ú

 

5. 'k W\ÏeÜ«∞<£ PѶπ k Dãπì— Jx U ÉèÏ+¨#∞ JO\Ï~°∞?

(

)

3) Z"£∞.Zãπ.™êfiq∞<å^äŒ<£

4) QÀáêÖò¿ã<£

 

1) Hõ#fl_»O

3) ã¨Oã¨$¯`«O

2) `«q∞àò

4) `≥Å∞QÆ∞

6. J`«ºÅÊ HÍÅO ~å„+¨ìѨuQÍ =º=ǨÏiOz# =ºH˜Î

1) *ˇ·Öòã≤OQ∑

3) ã¨Or=Ô~_ç¤

2) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£ 4) a ç.[\˜ì

7. K«O„^Œ∞xÃÑ· "≥Ú^Œ\ HÍÅ∞ "≥∂Ñ≤#"å~°∞

1) hÖò P~ü‡„™êìOQ∑ 3) =∞lÖÏ<£

2) `≥Ô~ëȯ"å

4) Ü«¸iQÆQÍi<£

 

(

(

)

)

20. =∞#^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ\˜ =∞Ç≤ÏàÏ =ÚYº=∞O„u U ~å„ëêìxH˜ =ÚYº=∞O„uQÍ

L<åfl~°∞?

1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò

3) J™ÈO

2) Xi™êû

4) `«q∞à◊<å_»∞

21. pѶπ ZÅHõΔ<£ Hõq∞+¨#~üQÍ Ñ¨xKÕã≤# "≥Ú^Œ\˜ `≥Å∞QÆ∞ =x`«

1) a.ã¨~À*Ï^Õq

3) yi*Ï "åºãπ 4) jÖÏ nH˜Δ`ü

2) q.Zãπ.~°=∂^Õq

(

(

)

)

8. J"≥∞iHÍ "≥Ú^Œ\˜ J^茺‰õΔΩ_»∞ 1) ^ä•=∞ãπ [Ѷ¨~üã¨<£ 3) *Ï~ü˚ "å+≤OQ∑@<£

9. ã¨∞<åfl (0) x Hõ#∞Q˘#fl"å~°∞

 

(

)

22. J`«ºkèHõ HÍÅO ~å„+¨ìѨuQÍ L#fl =ºH˜Î

 

(

)

2) =Ù„_À qÅû<£ 4) ~°∂*ˇfiÖòì

 

1) ã¨Or=Ô~_ç¤

2) ~å^è•Hõ$+¨‚<£

 

3)

~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£

4) ÔH.P~ü.<å~åÜ«∞}<£

 

(

)

23. J`«ºkèHõ HÍÅO =ÚYº=∞O„uQÍ L#fl =ºH˜Î

(

)

1) ÉèÏ~°fÜ«ÚÅ∞ 3) [áêhÜ«ÚÅ∞

2) [~°‡#∞¡

 

1) „|Ǩ‡#O^Œ Ô~_ç¤ 3) #O|∂„káê^£

2) Z<£.\˜.~å=∂~å=Ù 4) *’ºu |ã¨∞

 

4) J"≥∞iHõ#∞¡

 

10. i[~°∞fi ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂H˜ "≥Ú^Œ\˜ ÉèÏ~°fÜ«∞ QÆ=~°fl~ü

 

(

)

24. WO_çÜ«∞<£ <Õ+¨#Öò HÍO„ÔQãπ "≥Ú^Œ\˜ ã¨=∂"Õâ◊O [iy# ã¨O=`«û~°O

 

1) ã≤. ~°OQÆ~å[<£ 3) "≥·.q.Ô~_ç¤

2) ÔH.ã≤.xÜ≥∂y

 

1) 1884 3) 1886

2) 1885

(

)

4) ã≤

ç.

^Õâò=ÚMò

4) 1887

 

11. ã¨fi`«O„`« ÉèÏ~°`« "≥Ú@ì"≥Ú^Œ\˜Hõ=∂O_»~ü–W<£–pѶπ

 

(

)

   

(

)

1)

P~ü

ç.

H˘~îåi

2) ÔH.Ü«∞"£∞.HõiÜ«∞Ñ¨Ê 4) ~å*ËO„^Œ ã≤OQ∑

 

25. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ Ö’H±ã¨Éèí "≥Ú^Œ\˜ ã‘ÊHõ~ü 1) l.q. =∞øÅOHõ~ü 3) t=~å*ò áê\˜Öò

2) ã¨Or=Ô~_ç¤ 4) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£

 

3) *ˇ.Zãπ.K«`«∞ˆ~fik

12. `å`å¯eHõ ~å„+¨ìѨuQÍ =º=ǨÏiOz# "≥Ú^Œ\˜ ã¨∞„Ñ‘OHÀ~°∞ì „Ñ¨^è•#

   

(

)

<åºÜ«∞=¸iÎ 1) "≥ÚǨÏ=∞^£ Ç≤Ï^ŒÜ«∞`«∞ÖÏ¡ 3) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£

 

(

)

26. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ "≥Ú^Œ\˜ LѨ~å„+¨ìѨu 1) ã¨Or=Ô~_ç¤ 3) ~å^è•Hõ$+¨‚<£

2) yi

4) *ÏH©~üǨï¿ãû<£

 

2) ÔH.Z"£∞.<åˆQ+π 4) Ѩ`«O[e âß„ã≤Î

 

27. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ S.Ñ≤.Zãπ. Ö’ KÕi# "≥Ú^Œ\˜ =∞Ç≤Ïà◊

(

)

13. Ѩ^ŒqÖ’ LO_»QÍ =∞~°}˜Oz# "≥Ú^Œ\˜ LѨ~å„+¨ìѨu

 

(

)

1)

H˜~°}üÉË_ç

2) ~°lÜ«∂ ã¨∞ÖÏÎ<å 4) J=∞$`å „Ñ‘`«O

 

1) ÔH.P~ü. <å~åÜ«∞}<£

2) Hõ$+¨‚HÍO`ü 4) P~ü. "≥OHõ„\Ï=∞<£

 

3) HõÅÊ<å Kå"å¡

3)

a

ç.[\˜ì

 

28. 'ÉèÏ~°`«~°`«fl— á⁄Ok# "≥Ú^Œ\˜ =∞Ç≤Ïà◊

 

(

)

14. '„uÑ‘@HÍÅ∞— D „H˜Ok "åxÖ’ Z=i Ѩq„`« QÆ„O^äŒ=ÚÅ∞ (

 

)

2) WOk~å QÍOnè

 

1) |∞^Œ∞úÅ∞

 

2) *ˇ·#∞Å∞

 

1) ¿ãKÕ`å Hõ$ѨÖÏx 3) Z"£∞.Zãπ. ã¨∞|ƒÅH˜Δ ‡

4)

=∞Ǩâıfi`å ^Õq

3) „ÔH·ã¨Î=ÙÅ∞

4) Ç≤ÏO^Œ∞=ÙÅ∞

 

29. ~å„+¨ìѨuQÍ ZxflÔH·# "≥Ú^Œ\˜ ^Œo`«∞_»∞

 

(

)

15. H“\˜Å∞ºx Ü≥ÚHõ¯ J~°÷âß„ã¨Î=Ú D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#

(

)

2) [w˚=<£ ~å"£∞

3) JOÉË^Œ¯~ü 4) g∞~å ‰õΩ=∂i

1) ÔH.P~ü.<å~åÜ«∞}<£

 

„QÆO^äŒ=Ú ? 1) JO`«~å˚fÜ«∞ q^è•#=Ú 3) PiúHõ q^è•#=Ú =∞iÜ«Ú J=∞Å∞ q^è•#=Ú

2) ~åA Ü≥ÚHõ¯ q^èŒ∞Å∞ 4) ~å[º ѨiáêÅ# ã¨∂„`«=ÚÅ∞

30. =∞Ǩ^Õ= QÀqO^Œ ~°#_Õ ã¨Éèíº`«fi=Ú Hõey#k

(

)

1) P~°º ã¨=∂[=Ú 3) WO_çÜ«∂ bQ∑

2) käÜ«∞™êѶ≤HõÖò ™⁄Ãã·\˜ 4) „áê~°÷<å ã¨=∂[=Ú

 
 
) 46. 2
)
46.
2
 

31. JHõƒ~°∞ P™ê÷#=ÚÖ’ ¿Ñ~˘Ok# Hõq 1) c~°ƒÖò 3) ~°Ç‘Ï"£∞

2) `«∞Åã‘^•ãπ 4) ɡ·~°"£∞ MÏ<£ Y<£MÏ<å

 

(

áêÅÖ’x K«ÔH¯~°

1) „Ѷ¨HÀìãπ

3) ã¨∞„HÀãπ

 

2) QÆ∂¡HÀãπ

4) ÖÏHÀìãπ

(

)

32. ~å=∂#∞*ÏKå~°∞ºÅ‰õΩ J#∞|OkèOz#k

 

(

)

47. Z„~° ã¨=Ú„^Œ=Ú, D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ L^•Ç¨Ï~°}Å∞

(

)

1) qtëêì^≥·fi`« `«`«fi=Ú 3) ^≥·fi`« `«`«fi=Ú

 

2) ÉèíH˜Î ѨÓ*ÏѨ^Œúu 4) J^≥·fi`« `«`«fi=Ú

 

1) J=t+¨ì"≥∞ÿ# x~å‡}=Ú

2) =Ú_»∞K«∞‰õΩ#fl x~å‡}=Ú

3) ֒Ѩ Éèí∂~Ú+¨ì"≥∞ÿ# x~å‡}=Ú 4) ÖÏ"å x~å‡}=Ú

 

33. '\’~°fl_À— J#QÍ 1) J`«ºkèHõ â◊H˜Î QÆÅ XHõ ˆHO„^Œ=Ú 2) =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú J`«ºkèHõ"≥∞ÿ# JÅ

 

(

)

48. Ç≤Ï=∂ÅÜ«∂Å x~å‡}=ÚÖ’ ~åà◊√§ „Ѩ=ÚY=ÚQÍ

(

)

 

1) _≥·H± (Dyke) 3) WyflÜ«∞ãπ

 

2) Ѷ¨Ó¡\ÏxH±

 

4) Ãã_ç"≥∞O@s

3) „QÆǨÏã¨O|O^èŒ"≥∞ÿ# "åÜ«ÚQÍÅ∞Å∞ 4) J`«ºÅÊ â◊H˜Î QÆÅ XHõ ˆHO„^Œ=Ú

49. WO_çÜ«∂Ö’ 'K«ÔH¯~° Éèí~°}©— Jx Ñ≤Å∞=|_»∞ ~å„+¨ì=Ú

(

)

1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò

 

2) PO„^茄Ѩ^Õâò

 

34. =„[=Ú (_≥·=∞O_£) QÆ#∞Å∞ HõeæÜ«Ú#flk

 

(

)

3) ѨO*ÏÉò

4) ~å[™ê÷<£

1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò

 

2) =∞^茺„Ѩ^Õâò

 

50. „H˜Ok Ѩ@=Ú#O^Œ∞`«Ñ≤ÊáÈ~Ú#ã¨OYº

 

(

)

3) Hõ~åfl@Hõ

 

4) QÆ∞[~å`ü

1) 13 3) 12

 

2) 15

 

35. *ÏfÜ«∞ áÈ+¨HÍǨ~° ã¨Oã¨÷ ZHõ¯_» LOk?

 

(

)

4) 10

1) HÀz

 

2) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

 

51. [~°‡h `˘e =∞Ç≤ÏàÏ Kèå<£ûÅ~ü? 1) ~åa<£ "Õ∞ã¨<£ 3) ™ê~å QÆ∞<£

(

)

3)

=~°OQÆÖò

4) HÀÖòHõ`å

2) HõO_Àe*Ï Ô~·ãπ 4) ZO*ˇÖÏ "≥∞Ô~¯Öò

 

36. 2001 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ JHõΔ~å㨺`å ˆ~@∞

 

1) 65.4

 

2) 78.5

(

)

52. ÉèÏ.[.áê.|Ç≤Ï+¨$¯`« <Õ`« L=∂ ÉèÏ~°u „áê~°OaèOz# H˘`«Î áêsì

3) 36.4

4) 40.3

1) ÉèÏ~°fÜ«∞ „HÍOu â◊H˜Î

2) ÉèÏ~°fÜ«∞ [#`å â◊H˜Î

 

(

37. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆO QÆ∞iÎOz# ÉèÏ+¨Å ã¨OYº

 

(

)

)

1) 22

 

2) 23

3) ÉèÏ~°fÜ«∞ [#â◊H˜Î

4) ÉèÏ~°fÜ«∞ =∞`« â◊H˜Î

 

3) 24

4) 25

53. H©Δ~° qѨ¡= Ñ≤`å=∞Ǩï_»∞ 1) ~å=∞<£ ‰õΩiÜ«∞<£ 3) =sæãπ ‰õΩiÜ«∞<£

(

)

38. D „H˜Ok Ѩ@=Ú#O^Œ∞ ã¨iÜ≥ÿ∞# [`«#∞ ã¨∂zOK«∞=Ú

 

(

)

2) ~å=∞<å^ä£ Hõ$+¨‚<£

 
 

4)

*ˇ.Z"£∞.*’ã¨Ñ¶π

a

b

c

d

e

54. W\©=Å Öˇ|<å<£ÃÑ· U ^Õâ◊O ^•_ç KÕã≤Ok?

(

)

1) de

 

2) cd

1) W„*ÏÜ≥∞Öò

 

2) ã≤iÜ«∂

 

3) bd

4) ad

3)

W~åH±

 

4) ‰õΩ"≥·\ò

39. e|~üǨÏ<£ Hõq∞+¨<£ D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#k?(

 

)

55. J™Èã≤ÜÕ∞+¨<£ PѶπ WO_çÜ«∞<£ Ü«¸x=iû\©ãπ #_ç¿Ñ "å~°Ñ¨„uHõ ¿Ñ~°∞ (

)

1) ÉÏ„c =∞ã‘^Œ∞ ‰õÄeÛ"Õ`« 3) ^•}Ï (Fodder) ™ê¯"£∞

2) ѨiáêÅ<å „\˜|∞º#à◊√§ 4) JÅÊ ã¨OMϺ‰õΩÅ i[ˆ~fi+¨<£

1) University News 2) University Affairs

 

40. ã¨=∂Kå~° ǨωõΩ¯ K«@ìO, 2005 ѨÓ~°fi=Ú#fl@∞=O\˜ U ã¨O.ã¨=∂Kå~°

3) Higher Education

4) University Bulletin

¿ãfiK«Ûù K«@ìO ™ê÷#=ÚÖ’ ~°∂á⁄OkOK«|_ç#k.

 

(

)

56. <åÅ∞QÆ∞ JOÔHÅ „H˜Ok U ã¨OYº 2 `À "≥Ú^ŒÅ~Ú 8 `À JO`«=∞QÆ∞

1) 2000

 

2) 2002

J`«ºkèHõ"≥∞ÿ# ã¨OYº?

 

(

)

3) 2001

4) 2003

1) 2988

 

2) 2998

 

41. 'á¶êÔ~ãπì sÃã~üÛ W<£ã≤ì@∂º\ò— <≥ÅH˘ÅÊ|_çÜ«Ú#flk ZHõ¯_»?

(

)

3) 2999

4) 2908

1) _≥„Ǩ_»∂<£

 

2) H˘`«Î _èçb¡ 4) ÅHÀfl

 

57. 4 :

5

:

:

8 :

?

(

)

3)

Éè’áêÖò

1) 9

 

2) 8

42. ™ê^è•~°} =∂#=ÙxÖ’ ~°HõÎ Ñ‘_»#O

 

(

)

3) 12

4) 10

 

1) 120/80 mm of Hg 3) 100/120mm of Hg

 

2) 80/120mm of Hg 4) 80/110mm of Hg

 

58. U ^Õâ◊ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O ã≤x=∂ #@∞_»∞ Jq∞`åÉò |K«Û<£‰õΩ Q“~°=

_®Hõìˆ~\ò „Ѩ^è•#O KÕã≤Ok? 1) [~°‡h 3) „ˆQ\ò „a@<£

 

(

)

43. =∂#= â◊s~°OÖ’ Ju ÃÑ^ŒÌ „QÆOkä. 1) ^ä≥·~å~Ú_£ 3) HÍÖËÜ«∞O

 

(

)

2) Ü«Ú.Zãπ.Z

 

2) Ñ≤@∂º@s

 

4) NÅOHõ

4) J„_ç#Öò

59. =∂~°æÔ~\ò ^ä•K«~ü 1) „a@<£H˜ "≥Ú^Œ\˜ =∞Ç≤ÏàÏ „Ѩ^è•#=∞O„u 2) „a@<£H˜ "≥Ú^Œ\˜ áê~°¡"≥∞O\ò ã‘ÊHõ~ü 3) P„¿ãìeÜ«∂H˜ "≥Ú^Œ\˜ =∞Ç≤ÏàÏ „Ѩ^è•#=∞O„u 4) „Ѩã¨∞Î`« Ü«Ú.Zãπ.Z. q^ÕâßOQÆ =∞O„u

(

)

44. áê¡ã¨ì~ü PѶπ áêiãπ#∞ ^Õx #∞O_ç `«Ü«∂~°∞ KÕ™êÎ~°∞?

(

)

 

1) W#∞=Ú 3) HÍѨ~ü ã¨ÖËÊù\ò

 

2) =∂OQÆhãπ

 

4) lѨûO

45. H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ „H˜Ü«∞‰õΩ J=ã¨~°O ÖËxk?

 

(

)

1) ÃÇ·Ï„_À[<£

 

2) h~°∞ 4) HÍ~°ƒ<£ _≥· PÔH· û_£

 

60. ÔH<åº ^Õâ◊ ~å[^è•x

 

(

)

3) HÍOu

1) X\Ïì"å 2) <≥·~Àa

3) _»a¡<£

4) ™ê<£*’<£

75. 3
75.
3

61.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠`˘e "Õ^Œ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O ZHõ¯_» „áê~°OÉèí"≥∞ÿOk?

 

ã¨∂~°∞ºxH˜ Éèí∂q∞H˜ =∞^茺 J`«ºO`« ^ŒQÆæ~° ^Œ∂~°=Ú U~°Ê_»∞#k U

1) HÀÖòHõ`å

2) HõOz

 

(

)

`Õk? 1) E<£ 21 3) _çÃãO|~°∞ 22

 

(

)

3) "å~°}Ïã≤

4) u~°∞Ѩu

 

2) ÃãÃÑìO|~°∞ 22 4) [#=i 3

 

62.

i[~üfi ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂ ™ê÷Ѩ# ã¨O=`«û~°O

 

(

)

1) 1937

2) 1936

 

76. ~å„+¨ìOÖ’ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂ʼnõΩ Kèå#ûÅ~üQÍ Z=~°∞ =º=ǨÏi™êÎ~°∞? 1) QÆ=~°fl~ü 2) =ÚYº=∞O„u 3) ~å„+¨ìÃÇ·ÏHÀ~°∞ì „Ñ¨^è•# <åºÜ«∞=¸iÎ 4) ~å„+¨ìѨu

(

 

3) 1935

4) 1947

)

63.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ "≥Ú^Œ\˜ PiúHõ ã¨OѶ¨∞O K≥·~°‡<£

 

(

)

1) ÔH.ã≤.xÜ≥∂y

2) ÔH.ã¨O`å#O

 

3) Z.ÔH.K«O^•

4) "≥·.a.K«"å<£

64.

„ѨѨOK«=ÚÖ’ J`«ºO`« á⁄_»"≥·# #k.

 

(

)

77. PO„^茄Ѩ^Õâò ~å„+¨ì âßã¨#ã¨Éèí‰õΩ ZO`« =∞Ok POQÀ¡–WO_çÜ«∞#¡#∞

1) "ÀÖÏæ

2) J"≥∞*Ï<£

 

QÆ=~°fl~ü <åq∞<Õ\ò KÕÜ«∞QÆÅ_»∞?

 

(

)

3) QÆOQÆ

4) <≥·Öò

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

65.

[=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙ Zxfl Ѩ~åºÜ«∞=ÚÅ∞ WO_çÜ«∞<£ <Õ+¨#Öò HÍO„ÔQãπ

78. <≥Å á⁄_»∞Ѩ٠ã¨=∞Ü«∞OÖ’x ã¨=Ú„^ŒÑ¨Ù áÈ@∞¡ (Spring tides) U

J^䌺‰õΔΩÖˇ·<å~°∞?

 

(

)

~ÀAÅÖ’ HõÅ∞QÆ∞#∞? 1) J=∂"å㨺 2) K«O„^Œ∞x Ü≥ÚHõ¯ =¸_»= „`≥·=∂ã≤Hõ=Ú 3) K«O„^Œ∞x Ü≥ÚHõ¯ "≥Ú^Œ\˜ „`≥·=∂ã≤Hõ=Ú 4) ѨÙ#flq∞

 

(

)

1) 5

2) 2

   

3) 3

4) 4

66.

2006Ö’ ™êÇ≤Ï`«º ~°OQÆOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∂#O á⁄Ok# ~°K«~Ú`«

U

^ÕâßxH˜ K≥Ok#"å_»∞?

(

)

1) Ü«Ú.Zãπ.Z.

2) @s¯

 

79. Ü«¸xÜ«∞<£ Ѩa¡H± ã¨sfiãπ Hõq∞+¨<£ K≥·~°‡<£ =∞iÜ«Ú ã¨Éèí∞ºÅ#∞ Z=~°∞

(

)

3) W~å<£

4) Ü«Ú.ÔH.

xÜ«∞q∞™êÎ~°∞? 1) ~å„+¨ìѨu 3) áê~°¡"≥∞O\ò

 

67.

2006Ö’ J~°÷âß„ã¨ÎOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∞u á⁄Ok#"å~°∞.

(

)

2) LѨ~å„+¨ìѨu

4) Ö’H±ã¨Éèí

         

(

)

68.

1) X~å›<£ Ѩ=ÚH± 3) *Ï<£ ã≤. =∂^ä≥~ü

2006Ö’ =∂<£ |∞Hõ~ü |Ǩï=∂#O á⁄Ok# Ju `«‰õΩ¯= =Ü«∞ã¨∞¯~åÖˇ·#

ÉèÏ~°`«=x`«. 1) H˜~°}ü ^ÕâßÜü∞ 3) ™Èx=∂ ~°=∞}˜

2) „ÔH·Q∑ ã≤."≥∞Ö’ 4) Z_£=∞O_£ Zãπ.¿Ñ¶ÖòÊãπ

(

2) J~°∞O^èŒf ÅH˜Δ ‡ 4) Jx`å ^ÕâßÜü∞

)

80. q@q∞#∞Å∞ 1) ã¨∂÷Å áÈ+¨HÍÅ∞ 3) P=â◊ºHõ J"≥∞ÿ<À P=∂¡Å∞

81. QÆ∞~°∞`åfiHõ~°¬ ã≤^•úO`«O. 1) qâ◊fiOÖ’ ZHõ¯_≥·<å =iÎOK«∞#∞

2) ã¨∂HõΔ ‡ áÈ+¨HÍÅ∞

4) J<å=â◊ºHõ J"≥∞ÿ<À P=∂¡Å∞ (

)

69.

H˘`«ÎQÍ ZxflÔH·# SHõº~å[º ã¨q∞u Ãã„Hõ@s [#~°Öò.

(

)

2) ã¨∂~°∞º_»∞, #HõΔ„`åÅ∞ÖÏO\˜ ÃÑ^ŒÌ Ñ≤O_®Å‰õΩ =∂„`«=Ú =iÎOK«∞#∞. 3) `≥eÑ≤# Jxfl |ÖÏÅ#∞ q=iOK«∞#∞ 4) ™œ~° =º=ã¨÷‰õΩ =∂„`«O =iÎOK«∞#∞

)

82. „H˜Ok "å\˜Ö’ JÜ«∞™ê¯O`« Ѩ^•~°ú=Ú.

(

1) HÀѶ‘ J#fl<£ 3) =∞^èŒ∞HÀ_®

2) â◊t ^äŒ~°∂~ü 4) ÉÏ<£–H˜–=¸<£

 

70.

[=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙ 1946 ã¨O.Ö’ `å`å¯eHõ „ѨÉèí∞`«fi=Ú#∞ U~åÊ@∞

1) ~°OѨѨ٠á⁄@∞ì

2) HÍy`«O

 

KÕã≤#ѨC_»∞ QÆ$Ç¨Ï =∞O„u. 1) ã¨~åÌ~ü Ѩ>ËÖò 3) =∞ǨÏ=∞‡^£ Jb l<åfl

 

(

)

3)

W`«Î_ç

4) HÀÉÏÅ∞ì

2) |Öò^Õ"£ã≤OQ∑ 4) eÜ«∂Hõ`ü Jb MÏ<£

 

83. ã¨=Ú„^ŒÜ«∂#OÖ’ "ÕQÍxfl H˘eKÕO^Œ∞‰õΩ LѨÜ≥∂yOKÕ „Ѩ=∂}O Uk?

   

(

)

71.

U

JkèHõ~°}O „H˜O^Œ áê~°¡"≥∞O\ò âßã¨# =∞O_»e U~åÊ@∞ HÍx, ~°^Œ∞Ì

1) <å\ò

 

2) F"£∞

HÍx KÕÜ«∞=K«∞Û?

 

(

)

3)

á¶ê^äŒ"£∞

4) Jâ◊fiâ◊H˜Î

1) 167

2) 168

 

84. #∂<≥Å =ÚYº =#~°∞Å∞. 1) ÃÑ„\’eÜ«∞O 3) ÉÁQÆ∞æ

 

(

)

3) 169

4) 166

2) 㨙êºÅ∞, [O`«∞=ÙÅ∞ 4) ã¨|∞ƒÅ∞, _ç@Ô~˚O@∞¡

 

72.

26Ö’ Zxfl „Ѩ^è•# Jaè<åflOHõ=ÚÖˇ·# QÆ∞}˜[=ÚÅ∞ HõÅ=Ù? (

 

)

1) 0

2) 1

 

85. „H˜Ok "åxÖ’ Z„~° ~°HõÎ Hõ}ÏÅ∞ ÖËx rq.

 

(

)

3) 5

4) 2

1) <≥=∞e

 

2) áê=Ú

73.

"≥#∞Hõ|_ç# `«~°QÆ`«∞ʼnõΩ 'J<£@K«|∞Öò— J#∞ Ѩ^Œ=Ú#∞ „Ѩ^äŒ=∞OQÍ

3) HõѨÊ

4) "å#áê=Ú

LѨÜ≥∂yOz#k.

 

(

)

86. â◊s~°=ÚÖ’ "å~°ÎÅ#∞ „QÆÇ≤ÏOz, qâı¡+≤Oz ã¨=∞#fiÜ«∞Ѩ~°KÕ ˆHO„^Œ=Ú

1) _»|∂¡º.ã≤.„‰õÄHõ~ü

2)

ÃÇÏKü.ÃÇÏKü.iã‘¡

1) "≥∞^Œ_»∞

 

2) =¸„`«Ñ≤O_®Å∞ 4) Ñ‘Ü«¸+¨ „QÆOkä

 

(

)

3) *ˇ.Ü«∞ãπ.<≥ãπѶ‘Öò¤

4)

PÖò„ÃѶ_£ ÅÜ«∂Öò

3) ǨÏ$^ŒÜ«∞O

 

74.

Ö’H±ã¨Éèí Ã+_»∂ºÖò¤ ‰õΩÖÏÅ"åiH˜ i[~°∞fi KÕÜ«∞|_ç# ™ê÷<åÅ∞. (

 

)

87. ÉÏǨϺ Ѷ¨ÅnHõ~°}=Ú [i¿Ñ [O`«∞=ÙÅ∞.

 

(

)

1) 79

2) 78

 

1) HÍH˜, KÕѨ 3) HõѨÊ, ZÅ∞Hõ

2) HõѨÊ, KÕѨ 4) áê=Ú, KÕѨ

 

3) 77

4) 70

) 4
)
4

88. HIV "≥·~°ãπ HõÅ∞QÆKÕÜ«Ú "åºkè. 1) Z~Ú_£û

2) ¿Ñ¡QÆ∞

(

103.

^Œ∞ÉÏÜü∞Ö’ [iy# JO`«~å˚fÜ«∞ ÉèÏ~°`« K«Å#z„`« JHÍ_»q∞ (S.S.ZѶπ.Z.) L`«û==ÚÖ’ ã¨O[Üü∞ bÖÏ Éèí<åûb xi‡Oz# U

3)

HõÅ~å

4) HõΔÜ«∞

z„`åxH˜ J`«ºkèHõ J"å~°∞¤Å∞ =K≥Û#∞?

(

)

89. JH“ã≤ìH±û ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOzOk. 1) ~°™êÜ«∞<åÅ∞

2) HÍOu

(

)

1) ÉÏ¡H± 3) ÉÏ¡H± JO_£ Ô~_£

2) ÉÏ¡H± JO_£ "≥·\ò 4) QÆ∞=∞ ~åǨ

3)

^èŒfix

4) ZÅ„HÍì<£Å∞

104. HõÅHõ`åÎ, =∞„^•ã¨∞, ÉÁOÉÏ~Ú qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂Å∞ U~åÊ@~Ú#

90. [O`«∞=ÙÅ∞ [~°Ñ¨ÖËxk. 1) H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ „H˜Ü«∞ 3) âßfi㨄H˜Ü«∞

 

(

)

 

ã¨O=`«û~°O.

 

(

)

2) r~°‚„H˜Ü«∞

1) 1858

2) 1857

4) „Ѩ`«∞º`«ÊuÎ

3) 1859

4) 1757

91. ~°HõÎ Ñ‘_»<åxfl (|¡_£ „ÃÑ+¨~ü) H˘eKÕ ™ê^èŒ#O.

 

(

)

105. 2006 Ü«Ú.Zãπ.FÃÑ<£ >ˇxflãπ ѨÙ~°∞+¨μÅ ã≤OyÖòûÖ’ q*Ë`«.(

 

)

1) ã≤ÊùQÀfl=∂<À g∞@~ü 3) ÉÏ~À g∞@~ü

2) ^äŒ~å‡g∞@~ü 4) ÖÏHÀì g∞@~ü

   

1) =∞~°\ò ã¨Ñ¶≤<£ 3) ~À[~ü ÃѶ^Œ~°~ü

2)

PO_ô ~å_çH±

4) ÃÇÏq\ò

92. "≥ÚHõ¯Å∞ P‰õΩѨK«Ûx ~°OQÆ∞Ö’ LO\Ï~Ú. ZO^Œ∞HõO>Ë Jq.(

 

)

106. 6= ˆHO„^Œ "Õ`«# ã¨OѶ¨∞O ( ÃãO„@Öò ¿Ñ Hõq∞+¨<£) J^茺‰õΔΩ_»∞.(

 

)

1) P‰õΩѨK«Û HÍOux =„H©Éèíq™êÎ~Ú 2) P‰õΩѨK«Û HÍOux Ѩ~å=~°Î#O KÕ™êÎ~Ú 3) P‰õΩѨK«Û HÍOux â’+≤™êÎ~Ú 4) JuhÅ HÍOux â’+≤OK«=Ù

93. ~°HõÎ =~åæÅ#∞ Hõ#∞Q˘#fl âß„ã¨Î"Õ`«Î.

   

1) a.Z<£.NHõ$+¨‚

2) ÔH.ã≤. ^Õ"£ 4) J~°∞}ü~åÜü∞

 

3)

*ˇ.Zãπ.=∂^äŒ∞~ü

107. H˘`«Î ÉèÏ~°`« „Ѩ^è•# <ÒHÍ ^ŒàÏkèѨu.

(

)

 

(

)

 

1) a.Zãπ. ~îå‰õÄ~ü 3) J~°∞}ü „ѨHÍâò

2) *ˇ.*ˇ. ã≤OQ∑ 4) ã¨∞ˆ~âò "≥∞ǨÏ`å

1) HÍ~ü¡ ÖÏO_£ã‘ì#~ü 3) _®eÊù<£

2) „ÔHÉòû

4) áê"£Ö’"£

108. 1857 ã≤áê~ÚÅ u~°∞QÆ∞ÉÏ@∞ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# KÀ@∞.

1) ã¨∂~°`ü

3) _èçb¡

2) g∞~°\ò

4) <åQÆѨÓ~ü

(

)

94. 14= Jb# L^Œº=∞ tY~å„QÆ ã¨=∂"Õâ◊O [iy# ã¨÷ÅO.

(

)

109. aÑ≤<£K«O„^ŒáêÖò`À Hõeã≤ J<ÕHõ ã¨÷ÖÏʼnõΩ "≥o§ '=O^Õ=∂`«~°O— L^Œº=∞OÖ’

1) Hõ~åp (áêH˜™ê÷<£) 3) ǨÏ"å<å (‰õĺÉÏ)

2) #∂º_èçb¡ ( WO_çÜ«∂) 4) _è®HÍ (|OQÍ¡^Õâò)

 

áêÖÁæ#fl PO„^èŒ∞_»∞.

 

(

)

95. U ^ÕâßxH˜ Jb J|∞ÌÖÏ¡™êÖË uiy J^茺‰õΔΩ_»∞QÍ ZxflHõÜ«∂º_»∞.

1) Ü≥∞"≥∞<£

3) W~åH±

2) W~å<£

4) Öˇ|<å<£

96. ÉèÏ~°`« „H˜ÔH\ò [@∞ì *ÏfÜ«∞ ZOÑ≤Hõ ã¨OѶ¨∂xH˜ H˘`«Î J^茺‰õΔΩ_»∞

(

(

)

1 )

)

1) QÍ_çK«~°¡ ǨÏiã¨~Àfi`«Î=∞ ~å=Ù 2) =∂_»áê\˜ ǨÏ#∞=∞O`«~å=Ù

3) ^Œ∞yæ~åÅ QÀáêÅHõ$+¨‚Ü«∞º

4) =_»¡=¸_ç QÀáêÅHõ$+¨‚Ü«∞º (

2) 24-1-1945

110. SHõº~å[º ã¨q∞u Pq~°ƒùqOz# `Õn. 1) 1-1-1946

3)

24-10-1945

3)

31-1 1946

)

J[~°∞nÌ<£ 3) HõÑ≤Öò ^Õ"£

2) kbÑπ "≥OQ∑ã¨~°¯~ü 4) t=~å=∞Hõ$+¨‚<£

111. JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷# „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞O L#flKÀ@∞.

(

)

97. zÖϯ ã¨~°ã¨∞û L#fl ~å„+¨ìO. 1) Xi™êû 3) cǨ~ü

98. J`«ºkèHõ ~å„ëêìÅ∞ ã¨iǨÏ^Œ∞ÌÅ∞QÍ QÆÅ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ~å„+¨ìO.

2) PO„^茄Ѩ^Õâò

4) ˆH~°à◊

1) ~å[™ê÷<£

3)

J™ÈO

2) ˆH~°à◊

4) =∞^茺„Ѩ^Õâò

(

(

)

)

99. Ö’H±ã¨ÉèíH˜ ~å„+¨ìѨu ZO`« =∞Ok POQÀ¡-WO_çÜ«∞#¡#∞ <åq∞<Õ\ò

K≥Ü«∞º=K«∞Û?

1) 2

2) 3

3) 4

)

4) 5

(

100. U ^Õâ◊ ZxflHõÅ K«i„`«Ö’ `˘Å™êiQÍ =∞Ç≤Ïà◊Å∞ 2006 E<£ 29#

1) #∂ºÜ«∂~ü¯

3) *ˇh"å

2) ¿ÇÏQ∑

4) =∂™⁄¯

112. D „H˜Ok "åxÖ’ Uk ÃÑ^ŒÌ QÀà◊=Ú ?

1) Éèí∂=∞^茺ˆ~Y

3)

Hõ~å¯@ˆ~Y

2) L`«Î~° ^èŒ$gÜ«∞ =$`«Î=Ú 4) =∞Hõ~°ˆ~Y

113. ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«"≥∞ÿ# ÅHõΔnfiÑπ =ÚYºÑ¨@ì}O.

1) HÀz

3) áÈ~üìɡ¡~Ú~ü

2) ã≤ÖÏfi™ê

4) HÍ=~°\˜ì

114. "VAT" áêÅ##∞ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ@ J=∞Å∞ Ѩ~°z# ~å„+¨ì=Ú.

1) J™ÈO

2) Hõ~å‚@Hõ

(

(

(

)

)

)

 

3)

~å[™ê÷<£

4) `«q∞à◊<å_»∞

F@∞ ǨωõΩ¯#∞ qxÜ≥∂yOK«∞‰õΩ<åfl~°∞?

1) <≥·riÜ«∂ 3) ‰õΩ"≥·\ò

2) ã≤iÜ«∂

(

)

115. *ÏfÜ«∞ Ô~·`«∞Å Hõq∞+¨<£ J^茺‰õΔΩ_»∞.(

)

2) ã≤.Z<£.<åÜ«∞~ü

 

4) W~åH±

101. „Ѩã¨∞Î`« K≥·<å ^Õâ◊ [<åÉèÏ ^•^•Ñ¨Ù.

(

)

1) 130 HÀ@∞¡ 3) 160 HÀ@∞¡

2) 150 HÀ@∞¡ 4) 149 HÀ@∞¡

102. W\©=Å =∞Ǩ~å„+¨ì #∞O_ç ~å[ºã¨Éèí‰õΩ ZxflÔH·# „Ѩ=ÚY áêi„âßq∞Hõ"Õ`«Î.

)

(

1) Z"£∞.Zãπ.™êfiq∞<å^äŒ<£ 3) *ˇ.ÔH.ã≤<å›

4) ÔH.P~ü.™êfiq∞<å^äŒ<£

116. lOÉÏÉËfi ^Õâ◊ ~å[^è•x. 1) HÍ~°HÍãπ 3) ǨÏ~åˆ~

117. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ Ç≤ÏOn `«~åfi`« J`«ºkèHõ =∞Ok =∂\Ï¡_Õ ÉèÏ+¨ (

(

2) Å∞™êHÍ

4) „Ѷ‘\∫<£

 

)

)

1) Hõ$+¨‚ <åOyÜ«∂ 3) #Ok`å |*Ï*ò

2) ÅH©Δ ‡q∞@ìÖò 4) ~åǨïÖò |*Ï*ò

   

1) `«q∞à◊O

2) `≥Å∞QÆ∞

3) =∞~åiî

4) J™êûg∞ (Assamese)

 
) 5
)
5
 

118. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ *ÏfÜ«∞ „QÆO^ä•ÅÜ«∞O L#fl #QÆ~°O.

(

1) ã¨∂~°ºHÍO`«O (ã¨<£Ñ¨¡=~ü) 3) |Ou ѨÙ=Ùfi (=∂iQÀÖò¤)

2) Hõ=∞Å=Ú (Ö’@ãπ) 4) QÆ∞ÖÏa (~À*ò)

 

1) HÀÖòHõ`å

2) K≥<≥·fl 4) H˘`«Î _èçb¡

3) =ÚOɡ·

132. „ѨѨOK« "å}˜[º ã¨Oã¨÷ „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞=Ú U~åÊ>ˇÿ L#flk ZHõ¯_»?

119. Ѩ~°fi`«=ÚÅ∞ ™êO„Ѩ^•Ü«∞HõOQÍ qÉèílOѨ|_»∞#k.

(

)

1)

ã≤fi@˚~å¡O_£

2) „wãπ

(

)

1) P~°∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ 3) <åÅ∞QÆ∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ

2) Ô~O_»∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ 4) =¸_»∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ

 

3) *ˇh"å

4) ã‘fi_»<£

133. „ѨѨOK« „^Œ=ºq^è•#=Ú (IMF) U~åÊ>ˇÿ# `Õk.

(

)

120. JO\Ïi¯\˜H± =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú, D „H˜Ok q^èŒ=ÚQÍ ‰õÄ_® Ñ≤Å∞=|_»∞#∞. )

(

1) 21 E<£, 1945 3) 27 _çÃãO|~ü, 1945

2) 29 _çÃãO|~ü, 1946 4) 24 AÖˇ·, 1947

1) ^ŒH˜Δ} =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú 3) L`«Î~° =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú

2) LѨC =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú 4) ѨÓ~°fi =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú

 

134. Ü«Ú.l.ã≤. K«@ì=Ú, 1956 x|O^èŒ#Å „ѨHÍ~°=Ú L#fl qâ◊fi

q^•ºÅÜ«∞=ÚÅ `«~°QÆ`«∞Å∞. 1) <åÅ∞QÆ∞ 3) Ô~O_»∞

 

(

)

121. Ç≤ÏO^Œ∂ =∞`åxfl JnèHõ$`« =∞`«OQÍ QÆ∞iÎOz# ^Õâ◊O.

(

)

2) P~°∞

1) WO_çÜ«∂

2) =∞Ü«∞<å‡~ü (|~å‡) 4) <ÕáêÖò

 

4) Ѩk

3) ^ä•Üü∞ÖÏO_£

135. J`«ºkèHõ [<åÉèÏ QÆÅ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«O.

(

)

122. QÀ=∞u #k X_»∞¤# L#fl ÉèÏ~°fÜ«∞ Ѩ@ì}O.

(

)

1) #∂º_èçb¡ 3) K«O_ôѶ¨∞~ü

2) JO_»=∂<£, xHÀÉÏ~ü nfiáêÅ∞ 4) ѨÙ^Œ∞KÕÛi

1) ÅHÀfl

2) JÅǨÉÏ^£

 

3) <åã≤H±

4) _èçb¡

136. "åºÅ∂º-Ü«∂_≥_£ Ѩ#∞fl XHõ. 1) =$uΠѨ#∞fl 3) XHõ¯ aO^Œ∞=٠Ѩ#∞fl

 

(

)

123. 'Pan' ‰õΩ 'Nap' J~Ú#KÀ, 'Tap' ‰õΩ.

 

(

)

2) P^•Ü«∞Ѩ٠Ѩ#∞fl

1) Sit

2) Sleep

 

4) |Ǩïà◊-aO^Œ∞=ÙŠѨ#∞fl

3) Cap

4) Pat

137. *ÏfÜ«∞ JHõΔ~å㨺`« q∞+¨<£#∞ „áê~°OaèOz# `Õk.

(

)

124. Ѩi¬Ü«∂ „Ѩã¨∞Î`« <å=∞O. 1) DlÑπì

2) W~åH±

(

)

1) 7 AÖˇ·, 1982 3) 5 "Õ∞, 1988

2) 5 U„Ñ≤Öò, 1984 4) 2 E<£, 1983

3)

W~å<£

4) ã≤iÜ«∂

 

138. áê\Ïfl ÃÇ·ÏHÀ~°∞ìÖ’ XˆH ~ÀA „Ѩ^è•# <åºÜ«∞=¸iÎQÍ Ñ¨xKÕã≤#k

125. `≥Å∞QÆ∞ ™êÇ≤Ï`«ºOÖ’ 'Hõq ™ê„=∂\ò— QÍ „Ѩã≤kÌ á⁄Ok#"å~°∞. (

)

1) Zãπ.P~ü.^•ãπ 3) Z.ÔH. ã¨~å¯~ü

2) a.Ñ≤.~°≠Ï

(

)

1) qâ◊fi<å^äŒ ã¨`«º<å~åÜ«∞} 3) H˘`«Î ã¨`«º<å~åÜ«∞}

2) "Õ^Œ∞Å ã¨`«º<å~åÜ«∞}

 

4) Z.Z<£.ˆ~

4)

ã≤. <å~åÜ«∞}Ô~_ç¤

139. =∞$}Ïoh ™ê~åÉèÏ~Ú, Ü«∂q∞x Hõ$+¨‚=¸iÎ, ™È<åÖò =∂<£ã≤OQ∑ U

126. JO`«~å˚fÜ«∞ =∞Ç≤ÏàÏ k<À`«û==Ú „Ѩu ã¨O=`«û~°=Ú [~°∞Ѩ|_»∞#k.

<å@ºOÖ’ „Ѩã≤^Œ∞úÅ∞?

 

(

)

1) U„Ñ≤Öò 8 3) PQÆã¨∞ì 8

2) =∂iÛ 8 4) ÃãÃÑìO|~ü 8

(

)

1) ‰õÄzѨÓ_ç

2) Éèí~°`«<å@ºO

 

3)

=∞}˜Ñ¨Ùi

4) Hõ^äŒH±

127.„ѨѨOK« h\˜ =#~°∞Å k<À`«û==Ú „Ѩu ã¨O=`«û~°=Ú [~°∞Ѩ|_»∞#k

140. SHõº~å[º ã¨q∞u Ü≥ÚHõ¯ ã¨Éèíº^ÕâßÅ ã¨OYº.

(

)

1) AÖˇ· 25 3) "Õ∞ 21

2) E<£ 20 4) =∂iÛ 22

(

)

1) 163

2) 196

 

3) 198

4) 192

128. SHõº~å[ºã¨q∞u 1992Ö’ 'Ѩ$näfi tY~å„QÆ— ã¨=∂"Õâ◊=Ú [iy#k

141. 2001Ö’ 'ÉèÏ~°`«~°`«fl— ѨÙ~°™ê¯~°O á⁄Ok# W^ŒÌ~°∞. 1) aã≤‡ÖÏ¡ MÏ<£ Å`å=∞OˆQ+¨¯~ü 2) aã≤‡ÖÏ¡MÏ<£, J=∞~°Îº¿ã<£

(

)

ZHõ¯_»?

 

(

)

 

1) <≥·~Àc

2) ™êìH±Ç¨ÏŸ"£∞

 

3) iÜ≥∂_ô[h~À

4) HÀº\’

3) Å`å =∞OˆQ+¨¯~ü, Z"£∞.Zãπ.ã¨∞|ƒÅH˜Δ ‡ 4) Å`å =∞OˆQ+¨¯~ü, ~°q â◊OHõ~ü

129. Ü«Ú.Zãπ.Z. ^Õâ◊ ™êfi`«O„`«º k<À`«û=O [~°∞QÆ∞~ÀA.

(

)

1) E<£ 4 3) Ѷ≤„|=i 4

2) AÖˇ· 4 4) =∂iÛ 4

 

142. Z<£.\˜.P~ü. *ÏfÜ«∞ J"å~°∞¤#∞ á⁄Ok# "≥Ú^Œ\˜ =ºH˜Î.

(

)

1) ÉèÏ#∞=∞f ~å=∞Hõ$+¨‚

2) a.Hõ#HõO

130. =∞# *ÏfÜ«∞ [O`«∞=Ù. 1) z~°∞`«Ñ¨Ùe (áêO^äŒ~ü) 3) P=Ù

 

(

)

3) QÆ∞=∞‡_ç "≥OHõ>Ëâ◊fi~°~å=Ù 4) JH˜¯<Õx <åˆQâ◊fi~°~å=Ù

 

2) ã≤OǨÏO

 

143. '^•^• ™êÃÇÏÉò á¶êÖ˯ J"å~°∞¤— #∞ á⁄Ok# "≥Ú^Œ\˜ =ºH˜Î

(

)

4) ѨÙe

1) ã¨`«ºl`üˆ~ 3) ^ÕqHÍ ~å}˜ ~ÀiKü

2) Ѩ$näfi~å*òHõѨÓ~ü 4) JH˜¯<Õx <åˆQâ◊fi~°~å=Ù

 

131. =∞# *ÏfÜ«∞ ѨÙ+¨ÊO.

(

)

) 6
)
6

144. ÉèÏ~°`«^Õâ◊O "≥Ú`«ÎO Zxfl Ñ≤<£HÀ_£ *’#∞¡QÍ qÉèílOѨ|_çOk? (

 

148.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊=Ú QÆ}`«O„`« k<À`«û==Ú#∞ 1996= ã¨O=`«û~°=ÚÖ’

 

1) 5

2) 6

 

â◊√„Hõ"å~°=Ú [~°∞ѨÙH˘#flk.

W^Õ k<À`«û==Ú#∞ 2000 ã¨O=`«û

3) 7

 

4) 8

~°=ÚÖ’ U k#=Ú# [~°∞ѨÙH˘#flk?

 

(

)

145. '"≥∞~Ú<£ HͺOѶπ— (Mein Kampf) „QÆO^äŒ ~°K«~Ú`«.

 

(

)

1) |∞^èŒ"å~°=Ú

 

2) ™È=∞"å~°=Ú

 

1) J_®ÖòÊù Ç≤Ï@¡~ü 3) "≥∞iÖò „ã‘ìÑπ

 

2) *’ÃãѶπ ™êìe<£ 4) „á¶êOH± ã≤<å„`«

 

3) â◊√„Hõ"å~°=Ú

4) QÆ∞~°∞"å~°=Ú

149.

ã¨=¸Ç¨Ï=Ú#‰õΩ Ö’#∞QÍx ^•xx QÆ∞iÎOѨÙ=Ú.

(

)

146. '"≥·\ò Ô~=Å∂º+¨<£— J#QÍ "Õ\˜ L`«ÊuÎx ÃÑOK«@O?

 

(

)

 

1) ã¨O`À+¨=Ú

 

2) #=Ùfi

 

1) áêÅ∞

3) =º=™êÜ«∞O

2) ѨuÎ

4) ÉÁQÆ∞æ

147. Ѩ^ŒÃÇ·Ï^Œ∞ ã¨OYºÅ Ü≥ÚHõ¯ ã¨~åã¨i 41.4 J~Ú#KÀ, D ã¨OYºÅ

3) P#O^Œ=Ú 4) L^ÕfiQÆ=Ú 150. h=Ù XHõ ÉÏ^茺`åÜ«Ú`« áœ~°∞_çq. h ^Õâ◊=Ú Ü«Ú^Œú=Ú

<≥^Œ∞~˘¯O@∞#flk. D ã¨=∞Ü«∞OÖ’ h Ü≥ÚHõ¯ =ÚYº Hõ~°Î=º"Õ∞k?

(

)

"≥Ú`«Î"≥∞O`«?

 

(

)

 

1) ~°HõΔ} HÀã¨=Ú WO\˜ Ѩ@∞ì<Õ LO_»∞@ 2) SHõº`«#∞ HõeæOK«∞@ 3) Ѷ¨∞~°¬}#∞ U~°Ê~°K«∞@ 4) TǨQÍ#=ÚÅ#∞ "åºÑ≤Î KÕÜ«Ú@

 
 

1) 620

2) 414

 

3) 621

 

4) 440

         
   

["å|∞Å∞

       

1. 4

2. 1

3. 3

4. 1

5. 4

6. 4

7.

1

8. 3

9. 1

10. 4

11. 2

12. 1

13. 2

14.

1

15. 4

16. 3

17. 2

18. 4

19. 2

20.

1

21. 2

22. 3

23. 4

24. 2

25. 1

26. 3

27.

1

28. 2

29. 1

30. 4

31. 2

32. 1

33.

4

34. 2

35. 2

36. 1

37. 1

38. 3

39. 1

40.

2

41. 1

42. 1

43. 3

44. 4

45. 1

46.

4

47. 3

48. 4

49. 1

50. 1

51. 4

52. 3

53.

3

54. 1

55. 1

56. 2

57. 4

58. 3

59.

1

60. 2

61. 4

62. 3

63. 1

64. 4

65. 3

66.

2

67. 4

68. 1

69. 4

70. 1

71. 3

72.

4

73. 3

74. 1

75. 4

76. 1

77. 1

78. 4

79.

1

80. 2

81. 1

82. 4

83. 1

84. 2

85.

4

86. 1

87. 2

88. 1

89. 3

90. 1

91. 1

92.

2

93. 1

94. 3

95. 1

96. 2

97. 1

98.

3

99. 1 100. 3 101. 1 102. 4 103. 1 104. 2

105.

3 106. 1 107. 4

108. 2

109. 1

110. 3 111.

2

112. 1

113. 4

114. 2

115. 1

116. 3 117. 2

118.

1

119. 3 120. 1 121. 4 122. 1 123. 4 124.

3

125. 1 126. 2 127. 4 128. 3 129. 2 130. 4

131.

2 132. 3 133. 3 134. 1 135. 1 136. 4 137.

3

138. 2 139. 2 140. 4 141. 1 142. 4 143. 3

144.

4 145. 1 146. 1 147. 3 148. 1 149. 4 150.

2