Vous êtes sur la page 1sur 13

VHF DataLink

I. VHF datalink
VDL ( VHF data link ) c¸c giao thøc cÇn thiÕt cho viÖc trao ®æi d÷ liÖu híng
liªn kÕt trong ®êng liªn kÕt d÷ liÖu VHF A/G. C¸c kiÓu VHF Data link kh¸c
nh©u ®îc ®Þnh nghÜa gåm :
- Mode 1 : §a truy nhËp ph¸t hiÖn sãng mang víi ®iÒu chÕ MSK _ AM t¹i
tèc ®é 2.4 Kb/s
- Mode 2 : §a truy nhËp ph¸t hiÖn sãng mang víi ®iÒu chÕ D8PSK t¹i tèc
®é 31.5Kb/s
- Mode 1 : §a truy nhËp ph©n chia thêi gian víi ®iÒu chÕ D8PSK t¹i tèc ®é
31.5 Kb/s tÝch hîp dÞch vô tho¹i vµ d÷ liÖu
- Mode 4 : C«ng nghÖ nµy ®ang ®îc xem lµ c«ng nghÖ cho hiÖn t¹i dïng
c«ng nghÖ STDMA (§a truy nhËp tù ®éng ph©n chia khe thêi gian )
®iÒu chÕ GFSK vµ D8PSK.
VDL (VHF data link) defines the protocols needed to exchange bit-oriented
data across an
air/ground VHF data link in an ATN compliant environment. Different forms of
VHF data
link have been defined:
Mode 1 - CSMA with MSK-AM modulation at 2.4 kbit/s (similar to ACARS);
Mode 2 - CSMA with D8PSK modulation at 31.5 kbit/s;
Mode 3 - TDMA with D8PSK modulation at 31.5 kbit/s providing integrated
voice and
data services;
Mode 4 - current candidate technology for Mode 4 is STDMA providing data
only
services with GFSK or D8PSK modulation.
1 VDL Mode 1
VDL mode 1 lµ hÖ thèng truyÒn d÷ liÖu híng liªn kÕt tèc ®é thÊp. HÖ
thèng nµy sö dông chÕ ®é ®a truy cËp ph¸t hiÖn sãng mang phï hîp víi hÖ
thèng ACARS hiÖn t¹i ( t¹i cïng tèc ®é d÷ liÖu) vµ líp thø 2 vµ thø 3 cña m«
h×nh OSI. ICAO SARPs ®· hoµn thµnh VDL Mode 1 nµy.
VDL Mode 1 is a low-speed bit-oriented data transfer system. It used a CSMA
(Carrier
Sense Multiple Access) channel access mode. The physical layer conforms
with the existing
ACARS system (at the same data rate) and layer 2 and 3 to OSI protocols.
ICAO SARPs
completed.
2 VDL Mode 2
VDL Mode 2 t¬ng tù nh VDL mode 1. nhng CDL Mode2 sö dông kiÓu ®iÒu
chÕ hiÖu qu¶ h¬n ®Ó n©ng cao tèc ®é d÷ liÖu. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ
lín nhÊt cña Mode 2 lµ kh«ng cung cÊp d÷ liÖu cho prioritization. The ICAO
SARPs ®· ®îc hoµn thµnh vµ th«ng qua.
VDL Mode 2 is similar to the VDL Mode 1 in many ways. Yet VDL Mode 2 uses
a much
more efficient modulation scheme to support a greatly improved data rate.
One of the most
significant limitations of Mode 2 is the lack of support for prioritisation of
data. The ICAO
SARPs have been completed and validated.
3 VDL Mode 3
VDL Mode 3 is an integrated voice and data link technology based on the
TDMA (Time
Division Multiple Access) principle. Mode 3 will support a priority scheme. The
Mode 3
SARPs are expected to be adopted in Spring 1999. Validation of the vocoder
is expected to
be completed by late 1998.
VDL modo 3 lµ tÝch hîp gi÷a tho¹i vµ ®êng d÷ liÖu c¬ së c«ng nghÖ dùa
trªn nguyªn lý TDMA(®a truy nhËp theo thêi gian).Mode 3 sÏ cung cÊp lîc ®å -
u tiªn. The Mode 3
SARPs ®îc mong chê ®Ó dïng thö trong mïa xu©n n¨m 1999.TÝnh hiÖu lùc
cña nã ®îc mong ®îi hoµn thµnh sau n¨m 1998.
4 VDL Mode 4
Self-Organizing Time Division Multiple Access (STDMA). STDMA is a concept
that is
being promoted as VDL Mode 4 . It uses a number of 25 kilohertz (KHz)
channels in the
very high frequency (VHF) band. Transmissions are co-ordinated in the sense
that only one
aircraft transmits in any slot in any channel and each aircraft is equipped with
a receiver as
well as a transmitter. STDMA data is transmitted at a rate of 31.5 or 19.2
kilobits per
second (kbps). Each aircraft’s transmission would be accompanied by an off
period (guard
time) of several milliseconds to account for differences in transmission times
between
transmitters and receivers. The STDMA design has yet to be validated and is
considered to
be unstable at this point in time. Draft SARPs are currently under
development.
§a truy cËp ph©n chia theo thêi gian tù thiÕt lËp (STDMA). STDMA lµ mét kh¸i
niÖm ®ang ®îc t¨ng cÊp nh VDL mode 4. Nã sö dông mét phÇn cña c¸c kªnh
25 KHz trong b¨ng tÇn VHF. Sù truyÒn th«ng lµ b×nh thêng khi ph¸t hiÖn
chØ mét tµu bay ph¸t tÝn hiÖu trong mét khe cña mét kªnh vµ mçi tµu bay
®îc trang bÞ mét m¸y thu t¬ng thÝch víi m¸y ph¸t. D÷ liÖu STDMA ®îc
truyÒn víi tèc ®é 31.5 hoÆc 19.2 Kb/s. Qu¸ tr×nh truyÒn cña mçi tµu bay cã
thÓ kÌm theo mét kÕt thóc chu kú (thêi gian b¶o vÖ) kho¶ng vµi mili gi©y
®Ó ph©n biÖt thêi nh÷ng kho¶ng thêi gian truyÒn gi÷a m¸y ph¸t vµ m¸y
thu. X©y dùng STDMA ®· tÝnh ®Õn kho¶ng thêi gian b¶o vÖ nµy. hiÖn nay
Draft SARPs kh«ng ph¸t triÓn STDMA.
II. Mode S Data Link
§êng d÷ liÖu mode S
The Mode S is an evolution of the traditional Secondary Surveillance Radar
(SSR), which is
based upon Mode A/C interrogation/reply scheme. In the Mode S system, this
scheme has
been enhanced, by uniquely identifying each aircraft using a world wide 24
bit aircraft
address, and by allowing the transmission of interrogations selectively
addressed to a single
aircraft, instead of being broadcast in the whole antenna beam.
Mode S lµ mét ph¸t triÓn cho truyÒn th«ng rada gi¸m s¸t thø cÊp (Secondary
Surveillance Radar SSR), Mode S dùa trªn c¬ së lîc ®å hái ®¸p mode A/C.
Trong hÖ thèng mode S, s¬ ®å hái ®¸p ®îc x©y dùng bëi sù nhËn d¹ng duy
nhÊt mçi tÇu bay sö dông trªn thÕ giíi víi ®Þa chØ nhËn d¹ng tµu bay 24 bÝt,
vµ cho phÐp lùa chän tÝn hiÖu dß hái ®Þa chØ truyÒn ®i ®Õn mét tµu bay
thay v× c¸ch ph¸t qu¶ng b¸ cho toµn bé tµu bay.
A Mode S radar is able to perform surveillance (i.e. to output the aircraft
position, in
addition to the standard SSR modes (Mode 3/A, Mode C)). It also has data-link
capabilities,
i.e. the ability to send or extract frames containing binary data. The data-link
can operate
only on aircraft being tracked by the surveillance processing. From an
operational point of
view, the priority is always given to the surveillance processing (the detection
of a target and
the transmitting of the corresponding information shall never be degraded for
any data-link
reasons).
Mét rada sö dông mode S cã thÓ thùc hiÖn gi¸m s¸t (vÝ dô nh c¨n cø vµo
tÝn hiÖu ph¸t ra tõ vÞ trÝ tµu bay, trong phÇn tÝn hiÖu bæ xung tíi c¸c chÕ
®é rada gi¸m s¸t thø cÊp tiªu chuÈn (Mode 3/A, Mode C)). Nã còng cã kh¶
n¨ng liªn kÕt d÷ liÖu b»ng c¸ch göi hoÆc trÝch tõ c¸c khung chøa d÷ liÖu
d¹ng nhÞ ph©n. §êng liªn kÕt d÷ liÖu cã thÓ ho¹t ®éng xö lý gi¸m s¸t chØ víi
tµu bay ®ang bay. Tõ mét ®iÓm ho¹t ®éng trong hµnh tr×nh, quyÒn u tiªn
lu«n ®îc giöi ®Õn hÖ thèng xö lý gi¸m s¸t (môc tiªu ®îc ph¸t hiÖn vµ truyÒn
th«ng tin gãc ®ång vÞ th«ng tin nµy sÏ kh«ng bao giê bÞ suy gi¶m trªn ®êng
liªn kÕt d÷ liÖu víi bÊt kú lý do nµo).
The selective addressing ability of Mode S lends itself to be the basis of a
data link. ICAO
has developed (and overseen the validations of) SARPs for the Mode S
subnetwork. The
Mode S subnetwork comprises a ground component (GDLP) and an airborne
component
(ADLP) that provide an ATN compliant interface to the airborne and ground
routers
respectively .
Kh¶ n¨ng lùa chän ®Þa chØ cña chÝnh mode S trë thµnh c¬ së cña ®êng liªn
kÕt d÷ liÖu. ICAO ®· ph¸t triÓn (vµ gi¸m s¸t tÝnh hiÖu lùc cña )SARPs cho
Mode S subnetwork . Mode S subnetwork bao gåm thµnh phÇn mÆt ®Êt
(GDLP) vµ thµnh phÇn trªn kh«ng (ADLP) chóng cung cÊp cho mét ATN theo
giao diÖn víi phÇn trªn kh«ng vµ ®Þnh tuyÕn mÆt ®Êt riªng biÖt.

III. Analysis Options for Initial Air/Ground Data


Networks
(EATCHIP COM.ET2.ST15)
ph©n tÝch lùa chän cho m¹ng d÷ liÖu
Air/Ground ban ®Çu
3.1 General- Tæng quan:
The objectives of the EATCHIP COM.ET2.ST15 were to :
“to identify the most mature application(s) (from an operational point of
view), amongst
ATC applications;
to propose two or three schemes of both data link applications and
air/ground
communication technologies which can be implemented in the various
homogeneous
ECAC areas within the next five to ten years;
to propose an implementation plan for each scheme with special care to its
integration
into the ATN environment.”
Môc ®Ých cña EATCHIP COM.ET2.ST15 lµ:
• “NhËn diÖn phÇn lín c¸c øng dông ®· sö dông (c¨n cø vµo mét ®iÓm
trong hµnh tr×nh), øng dông trong ATC;
• §a ra hai hoÆc ba kÕ ho¹ch thùc hiÖn cña c¶ hai øng dông ®êng liªn
kÕt d÷ liÖu vµ kü thuËt truyÒn th«ng air/ground nã cã thÓ trë thµnh
ph¬ng tiÖn trong vïng ECAC kh«ng ®ång nhÊt trong vßng 5 ®Õn 10
n¨m tíi;
• §a ra mét kÕ ho¹ch kh¶ thi cho mçi kÕ ho¹ch víi sù thËn träng ®Æc
biÖt ®Ó thèng nhÊt trong m«i trêng ATN “

To reach these objectives the study was accordingly divided in three main
steps :
Nghiªn cøu c¸c môc ®Ých trªn ®îc chia lµm ba bíc chÝnh:
Phase 1: Inventory and Analysis of air/ground ATS applications, of
experiments and
trials, of the planned or existing air/ground data networks and of the plans
and policies
of the different actors (CAAs, Airlines, Industry, and Network Service
Providers).
Phase 2: Criteria selection and choices for the most appropriate
combination of ATS
applications and air/ground data networks. From this set of choices two or
three options
will be selected. The list of criteria will be established in considering both the
ground
side for the different homogeneous areas and the airborne side.
Phase 3: Feasibility study, a subsequent deployment strategy plan (one per
option)
will be provided.
All three Phases have been completed.
• Giai ®o¹n 1: ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch c¸c øng dông cña air/ground ATS,
cña thö nghiÖm vµ th¨m dß, cña kÕ ho¹ch vµ m¹ng d÷ liÖu air/ground
hiÖn cã, vµ cña kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch kh¸c nhau (CAAs, c«ng ty
hµng kh«ng, nhµ cung cÊp dÞch vô m¹ng).
• Giai ®o¹n 2: lùa chän tiªu chuÈn vµ lùa chän phÇn lín c¸c kÕt hîp thÝch
hîp cña c¸c øng dông ATS vµ m¹ng d÷ liÖu air/ground. Tõ 2 hoÆc ba
c¸c bé chän trªn sÏ ®îc chän. Danh s¸ch cña c¸c tiªu chuÈn sÏ ®îc
chÝnh thøc ho¸ trong c¶ hai phÇn mÆt ®Êt cho vïng kh«ng ®ång nhÊt
vµ phÇn phÇn trªn kh«ng.
• Giai ®o¹n 3:nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi, mét kÕ ho¹ch chiÕn lîc ph¸t triÓn
sau (mét trªn sè lùa chän) sÏ ®îc cung cÊp

3.2 Phase 1 Report - Inventory and Analysis of A/G


Applications and
Data Networks
B¶n b¸o c¸o giai ®o¹n 1 – b¶n tãm t¾t vµ ph©n tÝch
c¸c øng dông cña A/G vµ c¸c m¹ng d÷ liÖu
The Phase 1 study [EAT13] concluded with a number of possible combinations
of data link
technology and services as summarised in the table below which is
reproduced from the
Phase 1 report. The SARPs for TP4/ATN/VDL/CSMA1 (Mode 2) have since been
completed and validated.
“The table lists, in an ATN perspective, the 11 main datalink services
(consisting of a
protocol stack, equipment type and/or access method over a given air-ground
medium) and
the main technical; operational and political factors favouring or hampering
their
availability in the 1995-2005 time range.
Nghiªn cøu giai ®o¹n mét [EAT13] kÕt thóc víi mét sè kh¶ n¨ng kÕt hîp cña
kü thuËt ®êng liªn kÕt d÷ liÖu vµ c¸c dÞch vô nh tæng kÕt trong b¶ng cho d-
íi ®©y nã ®îc sao chÐp l¹i tõ b¶n b¸o c¸o giai ®o¹n 1. The SARPs for
TP4/ATN/VDL/CSMA1 (Mode 2) ®· ®îc hoµn thµnh vµ th«ng qua.
“b¶ng danh s¸ch, trong mét m«i trêng ATN, 11 dÞch vô cña ®êng liªn kÕt
chÝnh (gåm cã mét giao thøc, kiÓu thiÕt bÞ vµ hoÆc ph¬ng ph¸p truy cËp
vµo mét air-ground trung b×nh ) vµ kü thuËt chÝnh; chÝnh s¸ch u ®·i ho¹t
®éng cho ngêi qu¶n lý hoÆc c¶n trë tÝnh hiÖu lùc trong kho¶ng thêi gian
1995-2005 ”
3.3 Phase 2 Report - Criteria Selection and Options
B¶n th«ng b¸o giai ®o¹n 2 – tiªu chuÈn lùa chän vµ sù
lùa chän
Having defined various criteria for the selection of data link
technology/service
combinations (e.g. only addressing those data link services and air-ground
technology that
will be available in the 2000 and 2005 time-frames) the Phase 2 study
concluded the
following:
§Þnh nghÜa tiªu chuÈn kh¸c nhau cho sù lùa chän c«ng nghÖ/dÞch vô kÕt hîp
cña ®êng d÷ liÖu (vÝ dô nh: chØ m×nh dÞch vô ®Þa chØ c¸c ®êng d÷ liÖu
®ã vµ c«ng nghÖ air-ground ®ã sÏ cã hiÖu lùc trong kho¶ng thêi gian 2000-
2005) giai ®o¹n 2 nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh sau:

Recommendations for 1997 – 2000


KhuyÕn nghÞ 1997-2000
1997 - 2000: Due to the very short time horizon, only existing technology
can be
considered. Therefore, an ACARS based Datalink is considered for providing
non
mandatory and non time and safety critical Services. The concerned services
are
Automated Terminal Information Service (ATIS), Oceanic Clearance Message
(OCM)
and Departure Clearance (DCL).
1997-2000: cã hiÖu lùc trong ph¹m vi thêi gian rÊt ng¾n, chØ c«ng nghÖ
hiÖn cã míi cã thÓ ®¸p øng ®îc. Tuy nhiªn, mét ACARS ®êng d÷ liÖu c¬ së
®· ®îc xÐt kü ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kh«ng cã tÝnh b¾t buéc vµ kh«ng thêi
gian vµ an toµn khi dÞch vô nguy cÊp. DÞch vô cã liªn quan lµ dÞch vô cung
cÊp th«ng tin ®Çu cuèi tù ®éng (ATIS), th«ng b¸o rêi bÕn ngoµi biÓn (OCM),
vµ dÉn ®êng rêi bÕn (DCL).
Option 1: OCM, DCL and ATIS over ACARS/VHF
Tuú chän 1: OCM, DCL vµ ATIS qua ACARS/VHF
Option 2: NAT-ADS over ATN/SatCom Data 3
Tuú chän 2: NAT-ADS qua ATN/SatCom Data 3
Option 1 represents early continental applications that can be deployed on
the ACARS
system (then migrated in one step to the VDL/Mode 2).
Tuú chän 1 tr×nh bµy ban ®Çu øng dông ë lôc ®Þa nã cã thÓ triÓn khai trªn
hÖ thèng ACARS
(sau ®ã lan dÇn tong bíc mét ®Õn VDL/Mode 2)
Option 2 represents early NAT area applications, which are mentioned here
for the sake of
completeness.
Tuú chän 2 tr×nh bµy ban ®Çu øng dông ë vïng NAT, ®iÒu ®ã ®îc ®Ò cËp ë
®©y v× lêi Ých céng ®ång.
Recommendations for 2000 – 2005
KhuyÕn nghÞ 2000 - 2005
“2000 to- 2005: For this time period it was proposed to study the VDL (Mode
2) system
as a candidate for a main subnetwork. It was also proposed to study the VDL
Mode 4,
the Mode S and the SATCOM systems as possible complementary options.
The COM
Team amended the proposal of the Phase 2 study by requesting that the VDL
Mode 4
subnetwork be examined as a candidate for a main subnetwork in addition to
VDL
Mode 2 subnetwork”. [EAT 19]
“2000-2005 thêi gian nµy lµ thêi kú trong kÕ ho¹ch nghiªn cøu hÖ thèng VDL
(Mode 2) nh mét øng cö cho mét m¹ng con chÝnh. Nã còng ®îc ®Ò nghÞ ®Ó
nghiªn cøu VDL Mode 4,
the Mode S vµ hÖ thèng SATCOM cã thÓ nh lµ bæ sung cho sù lùa chän. The
COM
Team söa ®æi ®Ò xuÊt trong giai ®o¹n 2 nghiªn cøu bëi yªu cÇu cho the
VDL Mode 4 m¹ng con ®îc xem nh mét øng cö cho m¹ng con chÝnh bæ sung
cho m¹ng con VDL Mode 2 ” [EAT 19]
The study concluded that:
Nghiªn cøu kÕt luËn :

“Continental area :
Taking into account the results of the datalink ranking (chapter 3.4) and the
results of the
QoS matching analysis (conducted in chapter 4), the VDL-CSMA/Mode 2 can
be proposed
as the main option. This is due to its position in the datalink ranking and the
fact that most
of the applications requirements are met by the VDL-CSMA/Mode 2.
For providing a secondary/backup option, we have to choose among the
remaining
datalinks which satisfy most of the applications requirements. Using the
compliance matrix
introduced in chapter 4, there are two possible options: the Mode S ATN full
network
scenario and the STDMA ATN integration scenario.
The comfort margins matrices for throughput and transfer delay show that
both Mode S
ATN and STDMA ATN provide the same margins. However, for STDMA the
margins
decrease noticeably when the number of aircraft increases, whereas for
Mode S this is not
the case.
On the other hand, STDMA presents more advantages in terms of
adaptability to other
applications and especially to Navigation.
As a consequence, we propose jointly Mode S and STDMA for building up a
second option
for the whole ECAC area, owing to their mutually complementary coverage.
Note again that
we recommend them only as a backup to VDL CSMA/Mode 2.
Satcom data 3, which has been already retained as the main option for the
NAT area by
year 2000, could also be envisaged as a backup to VDL for the ECAC area in
the timeframe
2000-2005.
vïng lôc ®Þa:
kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña hµng datalink (ch¬ng 3.4) vµ kÕt qu¶ cña OoS khíp víi
ph©n tÝch (dÉn ra trong ch¬ng 4), the VDL-CSMA/Mode 2 cã thÓ ®îc ®Ò
xuÊt nh lµ sù lùa chän chÝnh.§©y lµ quyÒn cña vÞ trÝ trong hµng datalink vµ
sù thËt lµ phÇn lín øng dông ®ßi hái ®îc cung cÊp bëi the VDL-CSMA/Mode 2.
Cho dù phßng thø hai / sù lùa chän sao chÐp dù phßng, chóng cã thÓ ph¶i
chän gi÷a phÇn cßn l¹i cña c¸c datalink ®iÒu ®ã lµm tho¶ m·n phÇn lín øng
dông ®ßi hái.Trong ch¬ng 4 giíi thiÖu c¸c sö dông chÊp nhËn ®îc, cã hai nsù
lùa chän cã thÓ thùc hiÖn ®îc lµ: the Mode S ATN m¹ng ®Çy ®ñ t¬ng lai vµ
the STDMA ATN sù më réng t¬ng lai.
C¸c ma tr©n dù tr÷ thuËn tiÖn cho th«ng lîng vµ trÔ chuyÓn giao chØ ra
r»ng c¶ hai Mode S
ATN and STDMA ATN chuÈn bÞ sè dù tr÷ .Tuy nhiªn, ®¸ng lu ý lµ STDMA
gi¶m bít sè dù tr÷ khi sè tµu bay t¨ng, nhng ngîc l¹i Mode S nµy kh«ng cã tr-
êng hîp nµy.
MÆt kh¸c, STDMA hiÖn t¹i thuËn lîi h¬n trong giíi h¹n cña kh¶ n¨ng thÝch øng
®Õn c¸c øng dông kh¸c vµ ®Æc biÖt ®Õn sù ®iÒu híng.
Nh mét kÕt qu¶, chóng ®Ò xuÊt Mode S and STDMA cïng nhau x©y dùng nªn
sù lùa chän thø hai cho toµn bä vïng ECAC , nhê cã sù bæ sung qua l¹i tin tøc
®a ra. Chó ý lÇn n÷a r»ng chóng ta giíi thiÖu nã nh lµ mét sao chÐp dù
phßng cho VDL CSMA/Mode 2.
Satcom data 3,®· ng¨n l¹i nh sù lùa chän chÝnh cho vïng the NAT n¨m
2000,cã thÓ dù tÝnh nh mét sao chÐp dù phßng tíi VDL cho vïng the ECAC
trong kho¶ng thêi gian 2000-2005.

NAT area:
For the non-continental side, the QoS matching results (chapter 4), it seems
logical to
propose Satcom data 3 as the first option for the best datalink to support
non-continental
applications.
As shown in chapter 3.4, the HF datalink is seen as a good candidate in terms
of cost. But
since the proposed throughput is too low (see the throughput margins
matrix), HF is
proposed only as a secondary/backup option in the NAT area.”
Vïng NAT:
Cho n¬i kh«ng ph¶i lµ lôc ®Þa, the QoS kÕt qu¶ phï hîp (ch¬ng 4), nã cã vÎ
nh logic ®Ó ®Ò xuÊt Satcom data 3 nh sù lùa chän thø nhÊt cho datalink tèt
nhÊt ®Ó cung cÊp øng dông ë n¬i kh«ng ph¶i lµ lôc ®Þa.
Nh chØ ra trong ch¬ng 3.4, the HF datalink nh lµ øng cö tèt trong giíi h¹n chi
phÝ. Nhng tõ th«ng lîng ®îc ®Ò nghÞ trong kÕ ho¹ch lµ qu¸ thÊp (nh th«ng l-
îng ma trËn dù tr÷), HF ®îc ®Ò xuÊt chØ nh thø hai / b¶n sao chÐp dù tr÷ sù
lùa chän trong vïng NAT”

3.4 Status of Phase 3 - Feasibility Study


Nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi tr¹ng th¸i cña giai ®o¹n 3
The objective of this phase is to study the feasibility of the options selected in
Phase 2 in
terms of the technical feasibility, cost and implementation programme.
Taking into account the Phase 2 proposal and the decision of the COM Team,
the Phase 3
was split into two parts: one dealing with the short term horizon (1997 -
2000) and another
dealing with the medium term horizon (2000 - 2005).
The Phase 3.1 report, deals with an implementation plan for ACARS [EAT8]
and the Phase
3.2 report deals with the implementation feasibility of the Air/Ground data
subnetworks
identified by Phase 2 of the ST15 study
Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi cña giíi h¹n tÝnh kh¶
thi kü thuËt trong sù lùa chän ë giai ®o¹n 2, cã gi¸ trÞ nh mét ch¬ng tr×nh
bæ sung.
TÝnh to¸n ®Ò xuÊt trong giai ®o¹n 2 vµ sù gi¶i quyÕt cña nhãm COM, giai
®o¹n 3 ®· chia ra lµm 2 phÇn: mét phÇn cã ph¹m vi giíi h¹n ng¾n (1997-
2000) vµ mét cã ph¹m vi giíi h¹n trung b×nh (2000-2005).
B¸o c¸o giai ®o¹n 3 phÇn mét, gi¶i quyÕt víi mét kÕ ho¹ch bæ sung cho
ACARS [EAT8] vµ b¸o c¸o giai ®o¹n 3 phÇn hai víi gi¶i quyÕt phÇn bæ sung
tÝnh kh¶ thi cña m¹ng con d÷ liÖu Air/Ground nhËn biÕt bëi giai ®o¹n 2 cña
nghiªn cøu ST15.

3.5 Analysis and Conclusions


Ph©n tÝch vµ kÕt luËn
The ST15 study scope and results to date are considered to be directly
applicable to this
WP. This conclusion is further reinforced by the fact that both the ST15 study
and
ACCESS WP202 have been based on the ODIAC defined air/ground data link
services with
respect to the identification of air/ground communications service
requirements.
Of key interest to this Work Package are the ST15 conclusions of Phase 2, i.e.:
VDL Mode 2 as the primary air/ground subnetwork to be deployed in the
ECAC area;
VDL Mode 4 (STDMA), Mode S and/or SATCOM as possible back-up or
complementary options to the primary VDL Mode 2 subnetwork.
Ph¹m vi nghiªn cøu ST15 vµ kÕt qu¶ x¸c nhËn ®a ra ¸p dông trùc tiÕp ®Õn
WP nµy. KÕt luËn nµy ®îc t¨ng cêng thªm bëi trªn thùc tÕ lµ c¶ hai nghiªn
cøu cña ST15 vµ ACCESS WP202 ®Òu dùa trªn ODIAC ®Þnh nghÜa c¸c dÞch
vô ®êng liªn kÕt d÷ liÖu air/ground víi sù thõa nhËn ®Ó nhËn biÕt nhu cÇu
dÞch vô truyÒn dÉn air/ground.
Ch×a kho¸ quan träng ®Ó Work Package are the ST15 nµy kÕt luËn trong giai
®o¹n 2 nh sau:
• VDL Mode 2 Nh m¹ng con s¬ cÊp air/ground ®Ó ph¸t triÓn trong vïng
ECAC
• VDL Mode 4 (STDMA), Mode S and/or SATCOM Cã thÓ quay l¹i hoÆc bæ
sung sù lùa chän cho m¹ng con s¬ cÊp VDL Mode 2

The results of the ST15 Phase 3 study were presented to the COM Team at
the COMT-11
meeting held in Brussels (10-11/2/98). COMT endorsed the ST15 report and
recommended
“ to implement in the ECAC States the VDL Mode 2 system, as the first ATN
air-ground
subnetwork, to support initial ATS and Airline data link services” [EAT20]. The
COMT
also made recommendations regarding the use of other air-ground
subnetworks e.g. Mode-S,
SATCOM and VDL Mode 4. In particular “to include, inside the EATCHIP
Communication
Work Program, complementary activities relating to:
The definition or selection of the QoS requirements that will be
representative of future
Air/Ground datalink services;
The availability of necessary standards;
To assess the ability of VDL Mode 4 to fulfil these requirements; and if the
assessment is
positive to:
develop the operating concept of VDL Mode 4
conduct a safety analysis for VDL Mode 4.
To continue to monitor VDL Mode 3 developments and assess its capabilities
as
appropriate.” [EAT 20]
KÕt qu¶ cña ST15 giai ®o¹n 3 nghiªn cøu ®· ®îc nhãm COM tr×nh bµy t¹i
cuéc häp COM-11 ë Brussels (10-11/2/98). COMT chøng thùc b¶n b¸o c¸o cña
ST15 vµ giíi thiÖu “®Ó thùc thi trong tr¹ng th¸i hÖ thèng VDL Mode 2, nh
subnetwork ATN air-ground ®Çu tiªn, hç trî ban ®Çu cho ATS vµ c¸c dÞch vô
®êng liªn kÕt d÷ liÖu hµng kh«ng” [EAT20]. The COMT còng giíi thiÖu sö
dông c¸c air-ground subnetworks kh¸c ch¼ng h¹n nh Mode-S, SATCOM and
VDL Mode 4. Chi tiÕt trong “®Ó bao gåm, phÇn trong ch¬ng tr×nh truyÒn
th«ng the EATCHIP , bæ sung ho¹t ®éng ®Ó :
• ®Þnh nghÜa hoÆc lùa chän nh÷ng ®iÒu kiÖn cña QoS ®iÒu ®ã sÏ
®îc thÓ hiÖn ë ®Æc tÝnh c¸c dÞch vô ®êng liªn kÕt d÷ liÖu
Air/Ground.
• TÝnh hiÖu lùc cña c¸c chuÈn cÇn thiÕt
• ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña VDL Mode 4 ®Ó hoµn thµnh c¸c ®iÒu kiÖn
nµy; vµ nÕu sù ®¸nh gi¸ ®îc kh¼ng ®Þnh
• ph¸t triÓn kh¸i niÖm ho¹t ®éng cña VDL Mode 4
• híng dÉn mét ph©n tÝch tÝnh an toµn cña VDL Mode 4
§Ó tiÕp tôc gi¸m s¸t sù ph¸t triÓn VDL Mode 3 vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nã
thÝch hîp ” [EAT 20]