Vous êtes sur la page 1sur 256

இதய - ஒ , ஒ ணா (தமி )

இதய - ஒ க , ஒ க ணா ( தமி )

' டா ' தெம பிய ெச லி அலார , மணி மாைல

நா காகிவி டைத ஷி அறிவி . ேவகேவகமாக ேகா ைன

ெச தவ கணினியி அதைன ேசாதைன ெச தா .

லாம தைத எ ணி ஒ நி மதி ெப வி டா .

லேவைள வி , றைத நாைள பா

ெகா ளலா ணியப ேய மற காம அதைன ேச ெச தா .

ேமைஜயி ேமேல ஒ மணி ேநர ைவ ஆறி ேபா

. ேபா தி ைப

ைடயி ேபா டா . ேமைஜைய திற ைப சாவியிைன

தவ , விசில தப ேய நட க ஆர பி தா .

" ன ஹேரா

கிள பியா ேபால இ ?" , எதிேர வ த மாளவிகா

வினவினா .

மாளவிகா அவ கள வலக தி கன னி இ த மாத .

த மாத ேவ யாராவ ைறயி கன

னியாவா . எ லா ெபா ெவா

வித ைல அழ தா ெநன பி பாராப பா காம

கன னி ேத ெச ரா யா இ பச க. அத ந

பா பார தா .

மாளவிகா விஷய ேவா . ஏதாவ ேக வி

ேக டாலாவ ைன ஷி ஒ ெநா கவனி பா பானா எ

அவ . மாளவிகா எ வாைள மீ , ஷிைய தன

விலா மீனாக மா . இ த விலா மீேனா அவள

ைக சி காம கி விைளயா கா ெகா கிற .

அவ னைகைய பதிலாக அளி தப விைர தா .

மா ேகா ஒேர ேகரா (அ ெத யாதவ , ேக னா

ெச ைன டமி ல மய ). ேபா அவ

வார தா .

" ன நா மணி ஆ சா? ஷி உ க பர பைரல யாேரா ஒ

ெவ ைள கார ெநைன ேற . ேதகமா இ தா, க அ பாவ

ேக பா . னா உ பா கார ேதாட ைட

ணிடலா ேபால இ ேக" வளவள தா பா .

" னடா நக வல ெபாற டா சா ? " , ற ச வி

வா ைதக நிதானி தவ ,

"ஆமா டா அவ ல வ ேவ ", ேவகமாக பதிலளி தா .

ேம நி றா காபி வி பலிட மா

ெகா ள ேந பைத உண தவ , நைட மாக

விைர ெச தன ைப ைக உைத தா . அவன அவசர ைத

ெகா ட அவன நவன ரவி ெட டா ஆகி

'கிள பலாமா இளவேல!' பைத ேபால உ மிய . நம இளவ

அதைன ெச த ஆர பி தா . வழியி கைடயி நி தியவ

கி வா கலாமா எ ேயாசி தா . அவனி அவ

மிக பி . ேபானவார அவ ைடய

கி ைம பறி சா பி வி ெதா ைடவலி , கா சலா

வார நிைன வர , ேவ டா

ெவ தா . பி அவ பி த சா ேல ேக திதா

த ந ேபா ட ெப ய சா ேல பா ைற வா கியவ ,

தன ைப ைக கட கைரைய ேநா கி ெச த ஆர பி தா .

ஐ கி வா கலாமா எ ேயாசி தா . அவனி அவ அ மிக பி . ேபானவார வ

கைரைய ஷி அைடவத அவைன றி ஒ சிறிய இ ேரா.

ஷி, பிசின சி ைட ைடயா பண ைத அ பரேம வர ற தி நாம ைத ெகா ட அ பா , அவ சி சா பைதேய வா வி உய த ப றி ேகாளா ெகா ட தனல மி எ ற அ மா பிற திர .

லேயாலாவி வி கா . வி எதி கால ஷ கராக , மணிர னமாக மாற ெகா வி , திராஜி றா B.Com மி ரா பி யமான அ .

M.C. A வி , பா உதவியா ற ெசா ைல வல காதி வா கி இட காதி வி வி , ெப பாலான இைளய தைல ைறயினைர ேபால கணினியி ெச ெகா கிறா .

அவ பி ர ேவா ஒ ெப ய இய உதவி இய நராக பணியா றி ெகா தா . பரேம வர ெகா வி பி ேபா நிைன தி தா ஆனா . மன அவ நிைன

பள ைளயா ெப ெர ேமயா அ ெசா ல மதி காம இ ேப .’ .

ேதா ைத ெபா தவைர ஷிைய ைற ெசா லேவ யா . த உலகிேல இ ேபாைத ஒேர ஒ தி தா அவைன ெந ைட ெகா , ெத ைன மர கி ெச . நி பா அவைள தி ெகா ச ேநர கழி ெசா ேற . பற ஷி அவேனாட அழைக

ணி காத ேகாவி ேபாறா . ேபான கைதல மாதவன ேவற ப காதவ மாதி க ப தா பி ெசா லி கஅ னால ஷியயாவ ெந கா டேன . தி மாதி , டேன உ பி .

ஆற உயர , மாநிற , பிசிறி றி அழகாக ேகா த ைஹதராபா மாைலைய ேபால ப ைச, அட தியான மீைச , மீ மீ பா , ேலா வா சி தா அவ ேகா க ட ேச சி . களாக தவறா ெச உட பயி சி அவைன ஒ டழகனா ெச கி இ . அவன பி ர ேவா அவைன பட ல ஹேராவா க ஆைசயா எ ேக ேப தி தா .

ேட ஷி ந க வ தா இ ப ந ற சா ேல ஹேரா மாதவ , அஜி , யா எ லா யான ேபா டா. ந ஓேக ெசா , ெத ல ஹி டான பிரபா பட டா ேம ணலா ஹேரா ., நா ைடர , ஹேராயி ெர ேப . கிளாம தி ஷா, ேஹா லி சிேனகா. கைடசில உன பி ச ஹேராயின யாண ணி வ , ெனா ஹேராயின ேவ னா கிைளமா ல பா ேபா ெகா டலா . ந ம அ பாைவேய ைபனா ண வ டலா ன ெசா ற .? ”

கால கா தால எ ைனய ேப தாதடா. ேவ னா ந ேய

ஹேராவா

ெபாற த பாவ காக தி வி ய . மற திேய

பட பா ேறனஅ ேமல ேவற எ ◌் ேக காேத

“ அ மா ம உ ைனய மாதி ேய எ ன ெப இ தா க னா நா

மா ம ைனய மாதி ேய எ ெப தா னா

நா கி ட ெக ேபாேற ”, ெகா ேட

நக வா .

ெமா தி ஷிைய அ வலக தி ள ெப ட ஹேராவாக

நிைன யா ஹேராயினாவ

ேள பனி ேபா நட தி

ெகா தன . ஆனா அவேனா த ைடய ஹேராயிைன

ேபாேதா

ேத ெச வி டா . அவைள பா தா ேபா பீ ேபா

ெகா கிறா

ெத தா . க பாக அ த அ வலக தி

ேப காவ காத ேதா வியா . ெகாைல சி நட தா

சி யமி ைல.

கட கைரயி வழ கமாக ைப ைக பா ெச மிட தி நி தியவ

மன பி த பாடைல விசில தப மன பி தவ காக

கா தி க ஆர பி தா . ஷியி மனேமா த ெகா ைள ெகா

ளிேயா நட தி ைப அைசேபாட ஆர பி .

திகாைல ' ேள யா' ஆஜ ஆவத தன

பயி சிைய ெகா ஜாகி ெச

ெகா தா ஷி. வழ கமாக தன

கி

காவிேலேய தன ஜாகி ைக ெகா பவ , தன

ேசக தலா கட கைர தி தா . பி ேன

கட களாக டேவ ப , பி ஒேர அ வலக தி

ேவைல ெச கி றன லவா. தா ெத

ேசக பயி சி ல அவன காதலி காத

பயி சி தா .

" ஷி. அவ சா தர கிளா ேபாற ல இ மீ

ணேவ யலடா. காைலல ேயாகா கிளா ல தா இனிேம பா

. ைச பி காத நா த நா ஷமா உ

ெபனி ெகா ேற . என காக இ ட ெச யமா யா?"

ைண கச ,

"ேபா ெதால. ஆனா நா த ப ஜா கி மணி

ேநர ல வ ேவ . ேள வரல, நா கார எ

ேபா ேட இ ேப " , பினா ஷி.

அவ ெசா ஜாதிய , ெச ஜாதி எ பைத ந றாக உண

ேசக

" ெச சா ெச வடா சாமி! வள வர தேத ெப .

பா ஒ மணி ேநர ல வ ேவ . ைட டா ெநா "

றப டமாக ஓ ேபானா .

ெசா ன ேநர வராத ேசகைர வி வி தைனேயா

தடைவ க ெச றி கிறா ஷி . இ தா ேசக

அவைன ேகாவி ெகா வதி ைல. ேசக ெத அவன

லவ தா . சில விதிக அத வா பவ .

ஆனா அவன வழியி றி கி றவ அவைன

ேபாலேவ இ க ேவ எதி பா

அவ . அ ேபா

அவ ேதவ . யாதவ அவ

அழகான ரா சஷ .

தா ஷி. வள ெந கமானவ களாக இ தா ,

அவன மாேவ எ றா , சில விஷய களி அவைன மா

திைர ெகா தா ( ஆனா னிகா ெவ ைள

திைர ெகா மாேம . அதனா திைர ெகா

நட காத விஷய ைல ஆனா ெரா பேவ அ தான விஷய ேபால

) . த பி வாத தா அவ பி னாளி பட

காரண . ஆனா அைத அவ ெசா ைத என கி ைல.

ைர மணி ேநர தி தன ைத ஷி, வாச தி

ெகா ெபா கி த ெப சி அம தா .

காைல வழ ைதவிட மிக அழகாக இ பதாக அவ

. தி ெத த கட அைலகைள ரசி தப ேய

அம தி தா

.

"ஹா !

! த பால இ ேபா

வியா .

ேபா ேபா உன நிைறயா பி வா கி

ேவனா " ற இனிய யா ைத கவர,

திைசைய ேநா கி நட கினா .

ஷி அம தி பிளா பா கி த ஒ ெப சி

தா . தி த ஒ கைட மைற தி , அத

தா . ேக....

ேபா தா கிள பி இ யனி ெபா கதி தி

,

ெவ ,

பாைல கல ,

ெச லமா ெச ேம ெம ,

,

ெதா டாேல சிவ டான க ,

,

,

ெபா .

ெசா ன ேதா டா ேதாேள க டா ேபால, ஷி

அவளி டா கேம க டா . ேவ காண அவ

ளி ட வி பவி ைல.

ஷியி இதய தி . தி னாமி ஒ

ெவ றிகரமாக அவன இதய ைத ெச . அைத ப திரமாக

அவளிட ெகா ேச தா ேதவல.

ஷியி இதய தி ஒ க ப ஏ ப ட . தி னாமி ஒ வ ெவ

மணி ேநர னா காத யாராவ ெசா லி

தா ைக ெகா சி அவனாக தா தி பா .

ேபாேதா அவேன ைக க நி " யா!!! மா ???"

ேக பா ேபா கிற . பா த கணேம அவைன ெகா ைள அ

ளியி ேப ட ெத யா . ன ெச மல ன விசில தா

அைழ வி கிற . தாேன வ லவா மல கைள

சலன ெகா கி றன. ெசா ெகா கி றன. பா கலா

அவ ஷி எ ெசா தமான மல தானா எ .

ஷியி கனா கா உற காம அட பி , சிைன இ

பி தவ நா ேசகைர தாேன அைழ ெகா கட கைர

ெச றா . அவைன ஏமா றாம அவ தன நா பயி சி

ெகா க வ தா .

ேந ைற ேபாலேவ எ லா பி ைட சா பி

வி டேதா . 'நானாவ ேபா பால எ பதாவ ' பைத ேபால

ெதனெவ டா பா த ஜி மி . ஆமா தா அவ அைழ தா .

நா ேப ெத சா . அத ெகா ற ந ைக ேப தா ெத யல!

ஜி மி தா ேபச ெத யாேத. ெத சி தா அ பி

ெகா தாவ பி சி கலா . எ னவா இ ? கி வா

ெபா னா காேள ஒ ேவைள ேப கா சைனேயா? தா

ரமணி ச திர ேமட ெசா லி இ கா கேள ப ேப

கா சைன .

கா சைன ெப ணி ெக வி ேபால, தி

தி பா த ஜி மி ைர க ஆர பி . ஜி மி ைர த திைசைய

பா தவ , இைளஞ ைக க நி ெகா பைத

டா . ஒேர ெவ கமாக ேபா வி அவ .

பா தவ , அ ஒ இைளஞ ஒ வ ைக க நி ெகா பைத க டா .

இவ வள ேநர ேசா ? இ வள ேநர நா நாைய

ெகா றைத பா ன ெநன பாேனா நிைன தப

அவ விள ெசா வித தி

"ஜி மி ெகா ரா ெகா கலா " அச

சி றினா . னிட அவ தலி ேபசிய வா ைதக

ைதக தி தி ேப ெகா ெமாழியாக ேக ஷி .

அவேளா இவ நாம ஏ விள ெகா நிைன

பா தா . இவ யா ேன ெத யாேத , பி தி ேவ

யா ைல எ உண தவ , ெவன ஓட ஆர பி தா .

ெவ தி களி இர லி தைத விய பா

ஷி அவ லிைய ளி மானி மிர சி , ேபானிைட

கி டா கி ’ என ஊ சலாட ஓ வைத பா தப

நி றி தா .

அட பாவி ஷி பா டேன அ ெப ைண பதறி ஓட வ சி ேய.

இனிேம ந கன ல வ தா ட அவ காைலல ேவ பிைல அ

ெநைன கிேற . ஹேராவா

மா பா தா ப கா வி லனா மாறி ேய!

ப எ ன ெச ? ப எ ன ெச ????????????

ஷியி ெபா லாத ேநரேமா எ னேவா சி கார ெச ைனயி நா நா

ெதாட மைழ ெப . நம அரசா தி அளவி லா பி

காரணமாக ேரா ேதா ழிக படவி ைல. பாவ

அவ க எ ன ெச வா க, ெம ரா ல ப பி இ அைட மைழ

ெப கனவா க டா க (இ லா ெச தா ேவற

ேவல பா பா க ப ைல நறநற என லா ேக ).

பலனாக கட கைர சாைலயி காைல ைவ யவி ைல. வழியாக

லா யாகி கட கைர ெச றா . ேசக அவன காதலியி

ேயாகா கிளா ஆனதா வரவி ைல. ஷி தனியாக ெச லைட

ைவ சலி , த கா சைனைய பா யவி ைல , அவள

நாைய காணவி ைல.

இர வார அவைள காணாம அவன இதய படாத பா . ஆபீ

ேவைலயாக ஒ நா நா ைப ெச ெசா லி அவன ேமேனஜ

ேவ ைட ெகா க ஆர பி தா . நம காத ைமயாக

தா ெப பாக ந ணி வா வழ கமாக

தமி சினிமாவி வசன ைத க ணா ெசா லி ஆ

ெகா டா . மனைத ேத தி ெகா ைப ெச றா . பா

ெவா ெப ைண ெநா ேநா க மற கவி ைல. பி

அவன மன கவ ளிைய எ பி பா . சி தி விநாயக

ேகாவி ேபா மன கி ேவ னா தன கா சைனைய றி

தன ெத ய ைவ மா .

ைப சி தி விநாயக தயவா ஷி த வாரேம அ

கா சைனயிட ேப வா கிைட . நிஜமாேவ ச தி வா

பி ைளயா தா . மாவ பி ேன அமிதா ல இ பிகா ப ேகா

வைர கி நி பி ேபாறா க.

ைப ேவைலைய நா களிேலேய வி தி பிய ஷி

காைல ச தாமதமாக கட கைர ெச றா . அ

கா சைன ெப தி தா . அவ நாைய ெகா சி ெகா

ேபா அவள ைகயி அணி தி ேர ெல கழ விழ, அதைன

கி ெகா னா விடைல. ஷி ஹேராவா சணமா

அவன வர பரா கிரம ைத கா ேர ெல ைட தி ெகா

அவளிட பைட தா . ேதாஷ ேதா ெப ெகா

கா சைன ெப தன மன நிைற னைக தா .

ெச மா ைள பிள த அ த சி பிைன அச தவனிட தன

றிைய ெசா னா .

"தா ேசா ம . ேனாட ெப ேட மா கி .

கிைட காேதா பய ேட "

"பரவா ல. ஏ ேப ஷி. க ேப ? தின க வ வி களா?

பற ெர வாரமா வரல?"

ஷி கட கடெவன தன ேக விகளா ைள . அவேளா தன வைள

வி ய அவைன பா தா . அத

"ஷிவானி ேநரமா வா" ெப அைழ க,

"வேர கா. ஓேக ஷி சா ைப " ெசா லிவி ெச ேற வி டா .

ேக ஓ கிறா ெப ேண? ேக வி ேக பி னாேல ஓட

மனைத அட கிவி வழ ேபால அைமதியாக நி றா ஷி.

இவ யாேரா யாேரா ெத யாேத

இவ பி னா ெந ேச ேபாகாேத

ெபா ேயா ெம ேயா ெத யாேத

இவ பி னா ெந ேச ேபாகாேத.

ஷியி ட நிலா அவன ேக வி பதி ெசா லாம அவைன

வாட வி டா . ஆனா அவள ேப ெத தேத மிக

மகி சியளி க, கிள பினா ஷி.

"ஷிவானி ஷி , ஷிவானி ஷி, ஷி ஷிவானி, ஷிவானி", றா

மாணவ கண வா பா மன பாட ெச வைத ேபால ெசா லி

ெகா ேட ெச றவைன வழிமறி த ேசக ,

"ேட ஷி!

உன னடா ஆ ? கட னி யாரவ டாளா? வா

! வா ந ! உள ேற. இெத லா ேய வி டா . வா ந

னியா ேகாவி சா ேபா தி

தாய

கலா . ெபௗ ணமி ேவற ெந கி . "

" ேச வா ந லடா, ஷிவானி. தா அவேளாட ேப . ஷிவானி ந லா

..

"

சில சமய ஆயிர வா ைதக ெசா லாதைத ஒ வா ைத உண தி

வி . ேசக ' ஷிவானி' ற வா ைத எ லாவ ைற

உண திய .

" சா மா கினியா!!!

வா வா வ க ேஜாதில ந கியமா .

யா டா அ ெபா ?"

" தா கி ட ேப னாடா. பா கைலயா?"

"யாரடா ெசா றா? த ப ளிமாைசயா ெசா ?" ேக ஷியி

ைற ைப ப சாக வா கி ெகா டா .

ெசா ல மற ேடேன ந ம ஷிவானி ெகா சினா ல தா பா.

ஆனா அ அழ தா அவ . ேவைள ெவயி ைற தா

கட கைர வராேளா எ னேவா.

யா டா அ த ெபா ?" " இ ப தா எ கி ட ேப னாடா .

சிவ ஷி ேசக " ளிமா ெசா னா பா ேகா.

வரல ெத . பற வைர நடராஜா தா