Vous êtes sur la page 1sur 5

JOODSE TEKENINGEN

JEWISH DRAWINGS
When I was still young and beauteful.
Now i’m getting older.

Toen ik nog jong en mooi was.


Nu word ik wat ouder.
THE BEGGARS DE BEDELAARS

Two beggars are sitting on the pavement in Ireland. One is Twee bedelaars zaten op het voetpad in Ierland. De ene houdt
holding a large Cross and the other a large Star of David. een groot kruis vast en de andere de Davidster. Beiden
Both are holding hats to collect contributions. As people houden een hoed naar voor om giften te krijgen. Als de men-
walk by, they lift their noses at the guy holding the Star of sen voorbijgaan trekken zij de neus op voor de man met de
David but drop money in the other guy’s hat. Soon one hat Davidster, maar geven wel geld aan de andere man.
is nearly full whilst the other hat is empty. Spoedig is de ene hoed bijna vol en de andere hoed blijft
A priest watches and then approaches the men. He turns leeg.
to the guy with the Star of David and says, “ Don’t you re- Een priester kijkt dit aan en benadert de twee mannen. Hij
alize that this is a Christian country ? You’ll never get any richt zich tot de man met de Davidster en zegt:” Realiseer
contributions in this country holding a Star of David.” jij je niet dat dit een christelijk land is ? Zolang jij die David-
The guy holding the Star of David then turns to the guy ster omhoog houdt, zal je in dit land niets krijgen.”
holding the Cross and says, “Hymie, look who’s trying De man met de Davidster wendt zich tot de man met het
to teach us marketing.” kruis en zegt :” Hymie, kijk nu eens wie ons lessen in
marketing wil geven.”

KOL NIDRE NIGHT KOL NIDRE NACHT

Sidney telephones Rabbi Levy Sidney telefoneert naar Rabbijn Levy.


He says, “Rabbi, I know tonight is Kol Nidre night, but tonight Hij zegt:” Rabbijn, ik weet dat het vanavond Kol Nidre-nacht is,
the Spurs are in the European Cup quarter finals. Rabbi, I’m maar deze avond spelen de Spurs in de Europacup de kwart-
a life long Spurs fan. I’ve got to watch the Spurs game on TV.” finales. Rabijn, al gans mijn leven ben ik een supporter van
Rabbi Levy replies,” Sidney, that’s what video recorders de Spurs. I moet beslist de Spurs zien spelen op TV.”
are for.” Rabbijn Levy antwoordt:” Sidney, waarvoor dienen bandop-
Sidney is suprised. “You mean I can tape Kol Nidre ?” nemers ?”
Sidney is verrast.”Je bedoelt dat ik Kol Nidre kan opnemen ?”
THE INLAND REVENU
BELASTINDIENST
“Hello, is this Rabbi Rabinovitz ?”
“It is” “Hallo, is dit Rabbijn Rabinovitz ?”
“This is the Inland Revenu. Is Sam Cohen a member of your “Ja, spreekt U mee.”
congregation and if he is, did he donate 10,000 US$ to the “Dit is de belastingsdienst. Is Sam Cohen lid van uw congre-
synagogue rebuilding fund last year ?” gatie en zoja, deed hij een gift van 10.000 € aan de synagoge?”
“He will ! “ “Hij zal dat doen !”
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges