Vous êtes sur la page 1sur 3

' .... ..

M O -NI T O-R
Dll,EI . IIORllDOWY POLS,KIEJ LUDOWEJ
Wafszawa, dnia 13 czerwca ltJ69 f.
Nr 23.
T IIiS.C:
POL:
UCHW AlA RADY MlNlSnOW
118 - nr 95 z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie regulaminu Rady Szkolnictwa 421

179 - Ministra Finansw z dnia 21 mil ja 1969 r. w sprawie gospodarowania funduszem prewencyjnym
weqo 423
180 - Ministra Finansw z -dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ulg podatkowych dla szkol4cych uczniw 425
181 - Ministra Finansw z dnia 4 czerwca 1969 r. zmienia zarz4dlenie w spr;5wle zwolnienia organizacji spo-
I zawodowych od niek.trych z ustawy z dnia l lipca 1958 r. o rozli-
czeniach jednostek gospodarki . 425
182 - Minlstr,a Grnictwa i Energetyki z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie warunkw technicznych, ktrym po-
winny dopuszczone do obrotu ogrzewacze gazowe . . . . '. . ' . 426
\ 183 - Komitetu Nauki I Techniki z dnia 2 ' czerwca . 1969 r. zmleniaj4ce w sprawie
wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych . . " ... 426
184 - Prezesa Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1969 r . w sprawie pierwsle-
,stwa do uzyskania patentu na, wynal azek albo rejestracji wzoru W70ru zrlobniczego lub znaku
towaro'wego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXVII! Targach Po-
w roku _ 1969 albo zamieszczenia zna ku towarowego na towarze wystawionym na tych targach
w . - 427
185 - Prezesa Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej l dnia 30 maja 1969,r, . . w sprawie pierw- .
do uzyskania patentu na wynala zek albo rejestracji wzoru W70tu zdobniczego lub
znaku towarowego w razie wystawienia wynala zku lub wzoru na Wystawi.e w Wyhzej S/kole Marynarki
Wojennej w r:>ku 1969 albo zJmleszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wysta-
wie w roku 1969 428
178
UCHWAlA Nr 95AADY MINISTRW
z dnia 3 1969 r.
w sprawie regulaminu Rady Szkolnictwa
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada
1958 r! o szkolnictwie (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz.
3. Traci moc nr 387 Rady Ministrw z dnia
21 sierpnia 1959 r. w sprawie .regulaminu Rady
(Monitor Polski z 1959 r. Nr 83,
437 I. z 1963 r. Nr 28, poz. 143). .
31) 'Rada Ministrw uchwala, co . ,
1. Zakres i sposb Rady Sz:ko!nic-
twa oraz l.tryb ichpowolywania
regulamin Rooy Szkolnictwa sta-
do
2. porucza ministrom spra- .
nadzr nad oraz
cemu Komitetu Kultury Fizycznej i Turysty-ti ..
4. wchodzi w z dniem .
Prezes Rady Ministrw: w z.P. Jaroszewicz
Wiceprezes Rlldy Ministrw
Zal4cznlk do nr 95 Rady Ml-41
nlstrw z dnia 3 czerwca 1969 CI
(poz. 178). --
REGULAMIN RADY SZKOLNICTW A WYZSZEGO ,
, Zakres
1. 1. Rada Szkolnictwa zwana da-
lej .. jest organem doradclym i opiniodawczym Mini-
stra i Szkolnictwa we ws zystk ich islot-
lIlych spra wach szkoln ict wa a w szcze-
w sprawach:
l) og6lnych ' perspektywicznego rozwoju szkolnic":
twa
2) stanu i perspektyw rozwoju poszczeglnych kierunkW!
i rodzajw studiw, prowadzonych w
3) pracy dydaktyczno-wychowllwczej w szkola ch
planu studiw i ramOWyCh programw nauczania, regu-
laminw slud iw oraz pomocy naukowych,
MonItor Polski Nr 23 - 422 - Poz. 178
-------------------
4) planu rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w poszcze-
glnychdziedzinach nauk i typach
5) rozwoju naukowy'ch w oraz '
z innymi instytucjami w tym zakresie,
6) zasad organizacji i struktury oraz rozmieszczenia

2. Na wniosek ministrw nadzr nad szko-
lub samodzielnymi placwkami typu nauko-
wo-dydaktycznego Rada w zakresie swej okre-
przepisami ustawy o szkolnictwie i ustawy
o stopniach naukowych i naukowych udziela opinii
IW sprawach:
1) kandydatw do naukowego,
2)zstwierdzanlauchwaly o nadaniu stopnia naukowego
doktora lllibiUtowanego,
3) powol ywania z inicjatywy ministra' na stanowisko do-
centa kandydata, ktry nie posiada sto.pnia naukowego
doktora ha,bilitowanego,
4) przez mini-stra sprzeciwu co do o na-
daniu stopnia naukowego doktora,
5) uprawnienia jedno.stek organizacyjnych
i samod,zielnych placwek typu naukowo-dydaktycmego
do nadawania stopnI naukowych,
6) przeniesienia do i.nnej profesora zwyczajnego,
,profesora nadzwyczajnego, docenta - ktry . nie
na toozgody,
7) zgody na i prowadzenie
szej lub tej zgody,
8) przyznania szkole prawa nada-
wania o ktrych . mowa wart. 46 ustawy
o szkolnictwie oraz stopni naukowych,
gr od rady (rady ' naukowej)
w wy;padkach przepisami wa-
runkw i trybu przeprowadzania przewodw doktorskich
i habilitacyjnych.
3. Rada w iiTInych sprawach osobowych na .
wniosek ministra, nadzr nad
Rady .oraz tryb . .
2. 1. Rady jest Minister '
,I Szkolnictwa W razie Ministra funk-
Rady go podsekre-
tarz stanu.
2. CzJ.onkami Rady profesorowie zwyczajni, profeso-
rowie nadzwyczajn,i i docenci, kie-
runk,i i rodzaje studiw w
. 3. Rada z 99 w tym 66 '
wybranych na zebraniach elektorw i 33
wanych prrzez Mi,nistra i Szkolnictwa Wljis.zego.
4. mandatw dla Rady z wyboru, re-
kierunki i rodzaje studiw w "po-
szczeglnych tY'pach ustala Minister i Szkol-
n.ictwa w porozumieniu z ministrami, ktrzy spra-
nadzr nad na pod-
Itawie ustawy o szk,olnictwie ora,z na podstawie
ustawy o szkolnictwie wojskowym.
3. Elektorw, o ktrych mowa w 2 ust. 3, w liczbie
'llstalonej przez mlnistrw ' nadzr nad
mi senaty pro-
fes.orw zwyczajnych, profesorw nadzwyczajnych, docen-
tw, starszych i
Izej. Tryb wyboru elektorw usta.la rektor . . ,
. 4. 1. Zebrania elektorw dla wyboru Rady
i tryb przeprowadzania wyborw milnistro-
wie nadzr nad
2. minister przeprowadzenie
wyborw .Rady na oglnokrajowym zebraniu pro-
fesorw zwyczajnych, profesorw nadzwyczajnych, docentw,
starszych i zatrudnionych w
Zebra'nie i tryb przeprowadze-
nia ustala minister.
3. wyborczych, Q ktrych mowa w
ust. 1 i 2,! przekazuje Ministrowi i SzkoLnictwa
Wyiszego.
. I . .
5. l Kadencja Rady trwa 3 lata, od
chwili ukonstytuowan.ia Rady. .
W w 'okresie trwania kadencji man-
datu Rady, Prezydium .Rady dokoo,ptowuje do
du Rady 'Ijlowego profesDrw lub docentw

3. dokooptowanego do Rady ' WY-
. gasa z jej kadencji.
I
I Spos6b Rady.
.6. na plenarnych posiedze.niach oraz przy
pomocy Sf0ich organw.
7. . . Plenarne posiedzenia Rady przewodni-
z inicjatywy VI porQzumieniu z sekre-
tarzem Ratly lub .- gdy uzna to za koniec7Jlle - w porozu-
. mieniu z Rady. Rady jest
zany plenarne posiedzenie Rady, tego
co najmniej 1/. oglnej liczby jej
2. W Iplenarnych posiedzeniach Rady z
sem dora"czym przedstawiciele
Nauczycielstwa Polskiego oraz organiza-
cji Rady na
plenarne f osiedzenie Rady ' inne osoby z do-
radczym. . .
. 8. OrgaiIlami Rady Prezydium i sekcje oraz po-
w razie potrzeby, w trybie w 12,
komisje i rzeczoznawcw.
2. W PrezydilliIll Rady
oraz Prezydium Rady, w trybie okre-
w 9.
9. 1. Rada na pierwszym plenarnym posiedzeniu do-
'konuje wtboru siebie Prezydium Rady:
. sekreta,rzal i 5 Rady
. Rady dalszych 3 Prezydium
Rady. .
2. Rady przy udzia-le Prezy-
dium, o mowa w ust. 1:
1) sekcje zasad w lI,
2) wyznacza termin zwolania przez sekcje pierwszego p.o-
siedaenia dla dokona.n:ia wyboru przez sekcji
sekcji.
3. s,ekcji w prezydium
Rady.
4. Jei ell dla typu nie powo-
sekcja, Rady na
Ra-dy jednego z reprezentantw tych
Rady.
10. 11. 'Prezydium Rady wykonuje plenar-
nymi" posiedzeniami do zakresu
Rady oraz:
1) ustala' plan pracy Rady,
2) ustala ' zadania i wytycz.ne -dla pracy sekcji i komisji
oraz rozpatruje Ich wnioski i sprawozdania z
'
3) wykonuje inne ' przepisami niniej-
szego Iregulamlnu.
2. Rady na . pierwszym posiedzenIu wybiera
ze swego grona Sekretarza Rady.
. .3. ' VI Ij>Osiedzeiliat'h Prelydium Rady
na z&proszenie przedstawiciel"e
Polskiego, naqel-
Monitor Polski Nr 23 - 423 Poz. 178 i 179
nych organizacji oraz inne osoby z
doradczym.
. -
4. Prezydium Rady organi:1;uje sekretarz Racly,
ktr-y koordynuje z ramienia Rady
wszystkich jej organw oraz dysponuje finans,o-
wymiRady w ramach przyznanych na ten cel kredytw.
11. 1. Sekcje ' dla typw
albo grup dyscyplin naukowYch. vi sekcji wcho-
Rady dany typ lub
Rady '
jednej sekcji. Sekcja nie mniej
3 osoby. W uzasadnionych wypadkach Prezydium Rady mo-
dla typu nie
odpowiedniej liczby reprezentantw w Radzie,
do innych sekcji.
2. Sekcje sprawy problematyki po-
szczeglnych typw i grup dyscyplin zgodnie z zakre-
sem i wytycznymi ustalonymi przez Prezydium Rady.
3. Sekcje prace z ini-
cjatywy w sprawach reprezentowanych przez
lilie .. i grup dyscyplin naukowych zgodnie ,z' zakresem
Rady.
4. Posiedzen'ia sekcji Ich
5. Przy omawia'oiu odpowiednich spraw i problemw
na posiedzenia poszczeglnych sekcji za'praszani
przedstawiciele iImych sekcji, a ' osoby nie
Rady.
12. 1. Prezydium Rady w
sekcji lub poza sekcjami komisje Rady, prze-
i komisji.
2. sekcji w porozumieniu z sekretarzem
Rady w sekcji rzeczoznaw-
cw. te zgodnie z wytycZinymi sekcji.
3. Na komisji oso-
. by Rady.
4. Na komisji oraz i
kw rzecZO'znaw.:w osobYj
spoza Rady! _
13. 1. Rady i jej rganw wy ...
konuje Biuro Rady w Ministerstwie
l Szkolnictwa
2. Biura Sekretariatu Rady stanowiq pracownicy;
Ministerstwa i Szkolnictwa przydzielen.l
do pracy w Biurze przez Ministra i Szkolnictwa.

. F!DaD80wanie Rady.
14. Wydatki z Rady i jej or.
ganw pokrywane z w dotycz". '
cej Ministerstwa i Szkolnictwa
. 15. 1. Rady oraz inne osoby zaproszone
do \'4. pracach Rady i jej organw za
w posiedzeniach wynagrod'zenie zasad u.sta ..
lonych przez Ministra i Szkolnictwa . ..
2. Osobom zamiejscowym ponadto
kosztw za noclegi oraz diety za ..
sad pracownikw
16. Sekretarz Rady i jego wy ..
nagrodzenie w ustalonej pn:ez Mi .. '
nistra i Szkolnictwa w porozumieniu
z Ministrem Finansw.
17. Opracowania merytoryczne zagadnien
Rady zlecane rzeczoznawcom
na podstawie umowy o lub zlecenia. Rzeczoznawc'l
Rady lub ,osoba spoza jej grona. Wyso"
wynagrodzenia sekret<l'I'Z Rady zasad
stosowanych oglrnie za tego rodzaju
,I 18. Przepisy reguiaminu ministrw, sprawu-
nadzr nad stosuje odpowied-
nio . do Komitetu Kultury Fi-
,zycznej i Turystyki. .
119
ZldZ4DZENIE .MINISTRA PlNANS()W
'1" Aiiiil'21 ma.ja 1969 , r.
w sprawie.
Na , pods-tawie art.. 22- ustawy' oz. dnia,, ' l "' grudnia,.o 19S8 ".'f,;" ,'losowych -: w. llbezpieczonym niienill jednostek, okre!lo-nycli
, . o i Qs()bowych(Dz. U. z " w: 'us.L 'l'iszkd:laso.wych ubezpieczooych
Nr 72, 351 i z 1964 r. Nr poi. 94) J . ' pnezte jednostki.
dzenia Rady Ministrw. z ,dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie
. orgaQwadtpinistracji z
rwym w zakresie
kDWych i os.obowych oraz w zakresie zapobiegania powsta
wani\!. szkd losowych (Dz. Ui Nr 8, Po.z, '41)
co '
1. t. Fundus'Z prew.encyjny
(PZU), zwany dalej funduszem prewencyjnym,
dzieli na: .
1) fundusz z jednDstek gospodarki
zwany dalej flinduszemprewencyjnym A,
2) fundusz z jednostek
niepar'istwo'wej,zwany dalej funduszemprewencyjnymB.
.. ,"
2. prewencyjny A I ' fLmduszprewencyjnyB
przeznaczone na finansD.wailie zapobiegaw-
czej. na celu zmniejszenie liczby t rozmiarw szk.d
.zapobiegawczafinltDsowana ze
funduszu prewencyjnego prowadzDn
o
8 jest na' podstaWie
negpplanu' zapobiegawczej,
w 1. Plany te uchwala Rada Ubezpie-
czeniowa PZU.
. 3. 1. z
duszu prewencyjnego
1) Centrala i terenowe jednostki q-rganizacyjne PZU,
2) ministerstwa Draz jednostki i podle
gle ministrom,
3) zjednoczenia (jednostki .i
ministrom oraz
zgrupowane w zjednoczeniach,
4) jednDstki I Draz zjednoozenia (jed ..
i prezy-
di.om woje'wdzkich i powiatowych rad narodowych.