Vous êtes sur la page 1sur 2

PiU-OP-Z6-Benton 12.

listopad
2006

TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ BENTONA

Streszczenie
Dość wyczerpujące przedstawienie testu Bentona. Od prezentacji metod i wariantów badania,
poprzez normy do praktycznego zastosowania.

Pytania
1. Każda z trzech wersji BVRT (C,D,E) może być zastosowana wg jednej z czterech metod.
Omów te metody.
2. Jakie rodzaje błędów są wyróżnione?
3. Do czego służy ten test?
4. W jaki sposób można nim coś zdiagnozować.
5. Kto nie powinien wykonywać tego testu?
6. Kto nie powinien być badany tym testem?
7. Jak zdemaskować symulantów?
8. Jakie błędy popełniają osoby z określonymi uszkodzeniami mózgu?
9. Na jakich warunkach (jeśli w ogóle) można badać tym testem dzieci?

Do zapamiętania
● W każdej z trzech, równoważnych i równotrudnych wersji testu BVRT (C,D i E) może być
zastosowana jedna z czterech metod (A-D), gdzie:
○ A- 10 sek i odtwarza
○ B-5 sek i odtwarza
○ C-odtwarza patrząc
○ 10 sek , przerwa 15 sek i odtwarza
● Badanym przedstawia się 10 kartek ze wzorami o rozmiarach 21,5 x 14 cm.
● Trzeba jak najdokładniej odtworzyć rysunek wzorcowy
● Wykonanie testu można opisywać przy pomocy dwóch wskaźników:
○ Liczba Poprawnych Odwzorowań – ogólny poziom wykonania zadania (albo poprawne,
albo niepoprawne odwzorowanie)
○ Liczba Błędów – częstości występowania specyficznych typów błędów popełnionych
przez osobę
● Doweidziono, że różne typy błędów korelują ze specyficznymi jednostkami chorobowymi
● Sześć głównych typów błędów: pominięcia zniekształcenia, perseweracje, rotacje,
przemieszczenia i błędy względnej wielkości. W ich obrębie wyróżniono 56 podtypów
błędów.
● Perseweracje to zmiana lub dodanie figury, która stanowi reprodukcję figury ze wzoru
bezpośrednio poprzedzającego eksponowany wzór.
● Dodatkowe wskazówki dla oceniającego
● U osób zdrowych poziom wykonania wszystkich trzech wersji testu istotnie koreluje z
poziomem inteligencji.
● Ścisły związek między wynikami BVRT i wiekiem (ale nie płcią) badanych. (najlepiej 15
latki)
● Znaczne pogorszenie wykonania w badaniu Metodą D w porównaniu do Metody A nie jest

Strona 1 z 2
PiU-OP-Z6-Benton 12. listopad
2006

typowe dla pacjentów z chorobami mózgu.


● Zaburzenie czynności mózgu spowodowane urazem, chorobą lub wadliwym rozwojem jest
najczęstszą przyczyną błędnego wykonania zadań wzrokowo-pamięciowych i wzrokowo-
konstrukcyjnych, ale trzeba pamiętać o wykluczeniu w tym przypadku: wrogości, apatii,
depresji, wyczerpania, braków umysłowych czy wykształcenia, schizofrenię...
● Najistotniejszym sygnałem choroby mózgu, którego dostarcza BVRT jest ogólny poziom
wykonania, mierzony albo Liczbą Poprawnych Odwzorowań, albo Liczbą Błędów.
● Test ten pomaga wykryć otępienia (dodatkowo bateria 8 testów), choroby mózgu,
● Wprawdzie nie wykryto zależności między ogólnym poziomem wykonania a lokalizacją
uszkodzenia, ale najniższe wyniki uzyskali chorzy z uszkodzeniami w okolicy ciemieniowo-
potylicznej
● Osoby z uszkodzeniami przednich okolic mózgu (tzn. Przed bruzdą Rolanda, popełniają
istotnie więcej perseweracji niż osoby z lezjami okolic tylnych
● Dla odtwarzania z pamięci przez pacjentów z chorobami mózgu typowa jest przewaga
błędów pomijania i błędów względnej wielkości figur
● Błędne wykonanie nico częściej pojawiało się u chorych z jesdnostronnym uszkodzeniem
prawej półkuli niż u chorych z jednostronnym uszkodzeniem lewej półkuli.
● Błędy ze zmęczenia, braku motywacji, stan emocjonalny,

Strona 2 z 2