Vous êtes sur la page 1sur 21

Ham Radio Deluxe

Rotor Instrukcja Obsugi

Wg. Simon Brown, HB9DRV

Listopad 13, 2008

Zawarto

Zawarto

Wprowadzenie

Po co?........................................................................................................................................ 5
Gwne cechy............................................................................................................................ 5
Twj Lokator............................................................................................................................. 5

Rotor Wywietlacz

przykad ..................................................................................................................................... 7
Podczanie ................................................................................................................................ 7
Czstotliwo odwieania........................................................................................... 8
Rozmiar kroku............................................................................................................. 8
Pozycja STOP.............................................................................................................. 8
Wybr pooenia....................................................................................................................... 8
Ulubione ................................................................................................................................... 8
formaty ...................................................................................................................................... 9
Wskaniki .....................................................................................................................9
Krtkie i dugie cieki............................................................................................... 9
wiato soneczne....................................................................................................... 9
Kwadraty lokatorw.................................................................................................. 10
cieki..................................................................................................................................... 11
pozycja myszy........................................................................................................... 11
Aktualny azymut........................................................................................................ 11

DDE wsparcie

13

ledzenie Inne programy........................................................................................................ 13


Wysyanie Komendy DDE....................................................................................................... 13

Logfile

15

Using........................................................................................................................................ 15

Opcje

17
Wygld.............................................................................................................................. 17
Skiny.......................................................................................................................... 17
Obrazy ....................................................................................................................... 17
Generalne................................................................................................................................. 17
Twoje dane........................................................................................................ 17
Porty Rwnolege..................................................................................................... 18
konfiguracja ............................................................................................................................. 18

Index

21

Contents

Wprowadzenie

Po co?
Ten program zosta napisany w celu zapewnienia lepszej rotator wsparcie w
Ham Radio Deluxe i zwizane z nim oprogramowanie do ledzenia satelity.
Dziki odejciu od obecnego wsparcia rotator z Ham Radio Deluxe
wykonywalny atwiej jest doda wsparcie dla wikszej liczby protokow i
jednoczenie zapewni lepszy interfejs uytkownika.

Gwne Cechy
Gwne cechy to::
Wsparcie dla NOVA i Orbitron DDE.
Podcz do nieograniczonej liczby rotatory jednoczenie.
Wiele rotorw obsuguje protokoy, na przykad:
o

AlfaSPID,

EA4TX,

GS-232A,

Idiom Press,

Prosistel.

wiat mapy - kliknij dwukrotnie, aby przenie rotator.


Pena diagnostyka w pliku log.

Twj Lokator
Wybierz polecenie Opcje z menu Narzdzia i wprowad lokatora w Twj
Panel informacyjny.

Introduction

Ekran Rotora

Prbka
Ten sam wywietlacz jest stosowany do wszystkich rotatorw:

W powyszym przykadzie wida oprogramowania podczony do AMSAT


IF -100 rotator ktra obsuguje zarwno azymut i elewacj ( jest ono
przeznaczone dla tracking satellites). Mapa wiata uywa obrazu WXtrack (
udostpnione przez David Taylor ).

Poczenie
Aby poczy program do rotatora:
1.

Upewnij si, e wszystkie kable s prawidowo woone,

2.

Uruchom komputer,

3.

Uruchom ten program

Wybierz odpowiedni typ rotora z rozwijanej listy:


Jeli rotator obsuguje wicej ni jeden protok to
protok rozwijanego jest wywietlana, jeli tak, to
wybierz odpowiedni protok, ktry. W razie
wtpliwoci skonsultowad si z rotorem podrcznik.
Jeli portu szeregowego lub rwnolegego suy do
poczenia z rotorem a nastpnie wybierz odpowiedni
port z Port rozwijanej.
Opcja EA4TX/ARSWIN komunikuje si z
oprogramowaniem EA4TX uywa protokou DDE
ARSWIN - ARSWIN musi by ju uruchomiona.

Rotator Display

Po naciniciu przycisku Connect. Jeli masz problemy zajrzyj


Okno plik dziennika.

Czstotliwo Odwieania
Wybierz czstotliwod odwieania - jak czsto kontroler rotora
testuje aktualny stan. Niektre kontrolery takie jak IF -100 nie
mog przedstawi takich informacji, w tym przypadku
czstotliwo odwieania listy rozwijanej nie jest wywietlana.

Rozmiar Kroku
Rotor zmieni pozycj, jeli rnica pomidzy obecnym i nowym
pooeniem jest co najmniej tak dua jak wielko kroku.

Pozycja Stop
Rotor zwykle obraca si 0 to 360 stopni (pnoc stop), jeli rotator
Obraca si od 180 poprzez 360 do 180 stopni a nastpnie wybierz poudnie.

Wybierz Pooenie
Wybierz pooenie albo:

2.

Wpisanie znaku - HRD plik kraju jest uywany do


lokalizowania szerokoci i dugoci geograficznej dla kraju.
Wybr kraju z listy rozwijanej.

3.

Wprowadzanie 4 - lub 6-znakowy oznaczenie lokatora.

4.

Wystarczy podwjne kliknicie dowolnego miejsca na mapie.

1.

Przeczanie midzy krtko i dugo pooenie cieki przez nacinicie albo


krtki lub dugi.

Ulubione
Menu Ulubione to prosty sposb wygenerowa menu pozycji
zdefiniowanych dla anten.

Aby uruchomi menedera, kliknij Ulubione rozwijanej na pasku narzdzi i


Rotator wybra ostatni wpis, Manager.
Uyj opcji paska narzdzi do okrelenia pozycji w menu.
Wartoci Wysokoci s ignorowane rotatory tylko azymut.

Formaty
Dwie mapy formaty s obsugiwane:
1.

Mercator staej proporcji 2:1 oraz

2.

Great Circle utworzony z obrazu Mercator.

Moesz powikszy obraz z 100% to 2,000%.


Wielki mapa Koa mona obraca w krokach co 30 stopni. To jest czsto
podane przez uytkownikw na pkuli poudniowej.

Wskaniki
Aby wczy wskanik Wskaniki nacinij widoczno Poka.

Krtkie i dugie cieki


Uyj krtkich i dugich opcji, aby przeczy midzy krtko- droga i cieka dugo.
Przerzucanie 180 , aby przecza midzy ciek krtkich i dugich.

wiato soneczne
Rwnie znany jako Szare linie wiato soneczne wybierz z mapy lub ekran
rozwijanej.

Rotator Display

Wywietlacz jest aktualizowany co minut.

Oznaczenie Lokatorw
Wybierz Kwadraty lokatora z mapy lub wywietlania listy rozwijanej.
Wicej informacji na temat kwadratw lokatora zobacz
http://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System .

cieki
Pozycja Myszy
Na mapie Mercator mona wywietlid cieki
sygnau oraz na biecej pozycji kursora wybran
pozycj myszy z rozwijanej cieki z paska narzdzi
Rotator

Biecy Azymut
Aby wywietlid biece pooenie ( azymut) wybierz Aktualny Azymut z
powyszego menu.

Rotator Display

11

DDE Wsparcie

cieki Innych Programw


Program zawiera klienta DDE, ktry akceptuje dane DDE w Nova,
Orbitron i formatw HRD SatTrack z zewntrznych programw takich jak
HRD Satellite Tracking. Jeli uywasz HRD Satellite Tracking zaleca si
uywanie HRD SatTrack format.
Uwaga - dane HRD SatTrack s zawsze tworzone przez HRD satellite
tracking oprogramowanie.
Przed wczeniem wsparcia DDE:
1. Wybierz opcj Nova, Orbitron lub HRD SatTrack na pasku narzdzi
lub DDE z menu DDE Server.
2. Upewnij si, e oprogramowanie tworzenia tych danych jest uruchamiany.
3. Nacinij Wcz
.

DDE dane s wywietlane na pasku stanu.

Teraz mona korzysta z danych DDE do prowadzenia rotator - nacinij led DDE w oknie Rotora
Wybierz szybko aktualizacji przy uyciu DDE aktualizacja co rozwijanej.

Wysanie Komendy DDE


Ten program dziaa serwer DDE, gdy jest uruchamiany. Ten serwer DDE
akceptuje polecenia z innych programw, aby ustawi azymut i / lub
elewacj.

DDE Server:
Service HRDRotator
Topic

Position

Item

PositionData

Polecenia akceptowane (uyj XTYP_POKE):


Azimuth

SET-AZ:<value>

Elevation

SET-EL:<value>
DDE Support

13

na przykad SET-AZ:321.5
HRDRotatorDDEClient.dll DLL ( dostarczane wraz z programem )
mog by wykorzystywane do wysyania nowych wartoci za pomoc interfejsu poczenia
const BOOL HRDRotatorSetAzimuth(const double dAzimuth);
const BOOL HRDRotatorSetElevation(const double dElevation);
const BOOL HRDRotatorSetAzimElev(const double dAzimuth,
const double dElevation);

rdo DLL ( w C) jest dostpny na yczenie.

Logfile

Korzystanie z
Logfile zawiera wszystkie informacje diagnostyczne. Dla penej
diagnostyki upewnij si, czy Full Diagnostics wybrana jest opcja.

Uyj opcji Viewer Tekst do wywietlenia pliku log w programie domylny


tekst (zwykle jest to Notatnik), z ktrych mona zapisa pliku log w postaci
pliku na dysku twardym.

Logfile

15

Opcje

Wygld
Wybierz Wygld z menu Narzdzia.

Skin
Jak ju widzielimy w innych Ham Radio Deluxe programach mona
wybrad Skin i wywietlenie. Wybierz Wygld z menu Narzdzia, aby
wywietlid skry i okna Tematw.

Obraz
Kilka zdj s zawarte jako zasoby pliku wykonywalnego:
NASAs marmur niebieski,
Cooperative Association for Internet Data Analysis ( CAIDA ) patrz http://www.caida.org ,
Relief Globe z National NOAA Centrum danych geofizycznych
( NGDC ),
David Taylors WXtrack.
Moesz wybra zdjcie z pliku w komputerze; odpowiednim miejscem do
map jest http://flatplanet.sourceforge.net/maps/ w wiele wspaniaych
moliwoci.

Generalne
Wybierz polecenie Opcje z menu Narzdzia lub nacinij przycisk Opcje w
gwnym pasku narzdzi.

Twoje Informacje
Musisz poda swj lokator w tym oknie, program moe poprawnie obliczy
pooenie.

Options

17

Porty Rwnolege
To okno suy do konfiguracji portw rwnolegych, jeli uywasz i
starszych obrotowy regulator z poczenia rwnolegego portu.

Konfiguracja
Wybierz Opcje z Narzdzi lub nacinij Opcje przycisk w gwnym pasku
narzdzi, nastpnie wybierz konfiguracja .
Uyj opcji paska narzdzi, aby zdefiniowa list wpisw. Tytu jest
obowizkowe, zakres zatrzyma opcjonalne. Przeczytaj tekst pomocy!

Opcjonalna konfiguracja
To okno suy do okrelenia:
Tytuy z rotorem okna,
Opcjonalnie zakresy zatrzyma.
opcjonalnie przesunicia.
tytu
Oczekiwana przez wielu uytkownikw z rotatorw, tytu oparty jest na
port

jest albo szeregowy, rwnolegy lub ARSWIN. Tytu jest wywietlany na


karcie etykiet rotator okno.
Zatrzymaj Zakres
Nie wszystkie rotator instalacje obsuguj peen zakres azymut 0 do
360 dziki
do przeszkd, takich jak wiea si! Zakres przystanek to azymut
pozycji, gdzie rotator nie musi by umieszczony; wnioskw ustala
pozycj wewntrz przystanku zakres s ignorowane.
Offset
Zastosuj ten przesunicie do azymutu / warto elewacji wylij do
odbiornika z kontrolera Rotora
.

Options

19

Index

Appearance, 17
ARSWIN, 7, 19
Bearing, 8
Configuration, 18
Connecting, 7
DDE, 13
Sending, 13
Tracking, 13
EA4TX, 5, 7
Favourites, 8
Formats, 9
Gauges, 9
Great Circle, 9
greyline, 9
Grid Squares. See Maidenhead
HRD SatTrack, 13
Logfile, 15
Long Path, 9

Maidenhead, 10
Mercator, 9
Mouse Position, 11
Nova, 13
Offset, 19
Orbitron, 5, 13
Parallel Ports, 18
Refresh Rate, 8
Short Path, 9
Step Size, 8
Stop Position, 8
Stop Range, 19
Sunshine, 9
Title, 18
Tracks, 11
Current Azimuth, 11
Mouse Position, 11
Your Locator, 5

Index

21